Will Ét Op lit HMl SttelH itts's Elba - Stit A. Spaander Co, A. Rentenaar, 31. is gereed. BISSCHOPWIJN - - f> rnzn. m. "CÖRET's KANTOORBOEKHANDEL. Q mijn. man !Het Bestuur van „Mereurius" Komt u Ét eens zien? VERWERDA 4 TIE1AN LANGESTRAAT 88, LAAT 142, ALKMAAR Voorzie NU in het gebrek aan Fosforzuur en Kalk. Turf Melasse Voeder (me k I Bostel Melasse Voeder (merk B) FEIJEN's Schoenmagazijn Langestraat 59, HOLÜNDSCHE- en ENGELSCHE BIEREN. Fa C. M. WIT'E, \lkmaar Heden ontvangen voor de St. Nioolaa^s TRICOT-MOTO RH A DSCIIOENEN ZIJ HEN SHAWLS I \NTASIK-\ EST EN. WITTE SPORTTRUIEN. Herroept tiiermed© TD> A IVX J&ï SS ZAADMARKT 80, naast te Ziaibaniei. Sigarenfabrikant. Speciaal adres voor Noordliollandsche Kaas C. GROOT, Schoonhandel, BERLIN. van DASSEN on Heeren-Artikelen Firma Wed JAC. VAN BEEK, Schoutenstraat IS, Alkmaar Per flesch f 1,50 TCcémufte deed epen j^ïpafayauwm-. On Xiep, eiA jOUefZkti TCetii vanftdmifr.' &c i7nact& e4Ze?oAm£ifA /Qe /rtidddaAtyfidm "T ('dwiiii^ Ook met ingebouw en hoorn, A. BURGER, Banketbakker Kischt voor Koffie en voor Thee VAN DEP VIJVFR's V D. V. doch komt SPOEDIG naar daar vindt U e^n groote keuzo in prima iNoordhrabantsch Schoenwark. tegen b i 11 ij k e prijzen. STANDAARD SCHOENEN worden zoolang de voorraad strekt uiterst goedkoop opgeruimd. DAMES ROXBANDSCHORNF.N rarmf f 5 40. Zie de étalage Zie de étalage. Wederom ve krijgbaar Wettig gedeponeerd Fabrieksmerk. op fust e» flesch bij elke hoeveelheid. AANBEVFLEND, Stoombierbrouwrij „DE BURG" BrouwerU van Alkmaar Hoorn. Aideellng ii.KK.4AK de gisteren geplaatste advertentie, waarbij Kantoorbedienden werd aangeraden te infarmeeren alvorens te solliciteeren b»j de Bank van Wisselink en deelt mede, dat het P.S. der advertentie hjer geheel buiten staat, daar het orgaan niets omtrent deze zaak bevat. Het Bestuur betreurt de plaatsing dier advertentie en verklaart de salarisregeling bij de Bank van Wisselink een der beste hier ter stede. Een, goed en goedkoop kistje SIGAREN voor St. Nicolaas vindt u In onderstaand magazijn Prijzen van 5, 6, 7, 8 ct. per stuk enz. Goede kwaliteit. Nette verpakking. AANBEVELEND, CAS. L. C. DE BOER, (fijne oude kaasjes), zeer geschikt voor St. Mcolaas-Cadeau. UAA'l' ZIEN. O 4 I I 1 ELLKM. Koopers van een doos der bekende SCHOENCRÊME mogen tellen of berekenen hoe veel PAX Scheencréme-doozen zich bevinden in de étalage van de firma Prijsuitreiking 27 December 1919. Prachtige prijzen. Enorme keuze. Aanbevelend. DE TIJD VOOR M ARME IS WEER DAAR I HET KAN U NlirT ONVERSGHILLIQ ZIJN WELKE KWALITEIT U DRINKT. DIE WELKE U AANBIEDEN IS VAN ZlllTRREN ROODEN WIJN BEREID. Depót te Alkmaar: Verdronkenoord 119, Tel. 40. Te Bergen bij Wijs Broers, Brêelaan. Te Egmond aan Zee bij H. J. Conijn. Te Heiiow bij E. Zwart en „De Rustende Jager" - I ÓM dcdu/Ol 7nt, 7 ten pürdt/cen jTni. -Zie. SUm, dacdten zxmfve,' iKwiZiftÜe, in itui4;te/vt Zuurt noem. TtcutxAartétZen/imwt, - Ócrf-Wai tftl ideè TCi/ZxacMvüoX ji.ddeiuai, C&n fxftft CQ& nue T 1 j 1 ten pond iedeïid&iJ, ^.„lüjTWTvé. T r Lw' ':V \1' in ds eenvoudigste «n luxe uitvoering. meest t.o. het Stadhuis. Gratis cadeau! SPORTA RTIKELEN, EEDERWAREN Prachtcollectie CADEAUX in de diverse artikelen Worden gratis van monogram voorzien. Gratis cadeau ONZE BOTERLETTERS MARSEP IN EN HARTEN zijn van zuivere amandelen vervaardigd. föivma %\!JQed. Jf. lvan ^alen, boekhandel. 8l°f9%- Jffient. Groote keuze ROMANS, JONGENS- en MEISJESBOEKEN, PRENTENBOEKEN, VULPENHOUDERS enz. UIT VOORRAAD LEVERBAAR: TOMASFOSFAAT, BEENDERMEEL, LANDBOUWFQSFAAT en FOSFORIETMEEL, BELGISCHE KLUITKALK, OEBLUSCHTE en GEZEEFDE KALK. KALKMERGEL. Bestel tijdig KAIN1ET, KALI- ZOUT en CHIL1SALPETER roor winter-en vvwrjaHrsgebruik. Alles op algemeene handelsvoorwaarden en zonder vooruitbetaling. Aanbevelend, N V. G. J. KROL d Co 'i Kunstmesttiandel, ALKMAAR. vl Fa. JOH. F. 1Ï1QRRA. EN KIST SISAREN van G GEUS, Magdalenenstraat 14, Alkmaar, want zoo deze niet naar genoegen zijn mag hij ze zeif ten alle tijde ruilen. EN Een uitstekend bijvoeder. Wekt den eetlust op, bevordert de spijsvertering. Mocht er voor redelijken prijs Besteimelasse ta k ijgen zim, dan acht ik deze voor paar- dan zeer geschikt en kan deze gemakkelijk een deel v»i de maïs vervangen. De heer RIEMERS in „De Veldpost". MELASSE-VOEDER geeft bij melkkoeien een grooiere welk-opbrengst met een hooger vetgehalte, vleesahvermeerdering bij mestrunderen en varkens. Vraagt prijzen en brochures aan de plaatselijke fourage- handelaars, of indien ter plaatse niet verkrijgbaar aan de SUIKERRAFFINADERIJ v. h. SPAKLER TE I TERODE Atdeeling H., Amsterdam, bij wie bestellingen worden aangenomen voor merk T bij minimum-hoeveelheden van 750 K.G. en 5ü0 K.G. merk B. SLcor geregeld onze Koffken Thee te gebruiken b*voor\ cteeJr gij Uzeff, loantcte kiva/iteit a niet t<e ouertreffen. s i' -V- l -i- L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4