t Hoosl milLLBTüN. Honfleid Ban en Twintigste taring, f! 'I >UiiiS<l»p 2 December. JlloUepi aatjew van tftm Parisienne. t hi. Parijs, 19 Nov. 1919. 'it Is vandaag een gewichtige dag, lieve nichtje, in de historie van het Moderijk! De mode is n.l. opgenomen onder de schoone kunsten ea waardig bevonden zijn uitingen op de Salon d'Toutomne te ntoon te stellen! De strijd heeft zeven maanden geduurd, maar aan de zijde der voorvechters stonden met den president van den Salon niet mider dan man nen als Roll, Fran?ois Flameng, pres. der Artistes Francais Wilette, Emile Fabre, adm. de la Comédie Francais etc. etc. Met een aardige causerie leidde Maurice de Waleffe, journalist, de tentoonstelling van mode-kunstwerken in. Hij begon met een his torisch overzicht van de kleeding der vrouw, waarbij ik met voldoening merkte, dat ik ten minste dat gedeelte van de geschiedenis niet vergeten was, 't geen ik van jou ook veronder stel, aangezien je je voor het onderwerp ma de nog al interesseert, 'k Zal je dus maar geen herhaling geven van de conférence, an ders zou je ook misschien trappelen van onge duld, zooals de Parisiennetjes vanmiddag al deden en verlangend om „les costumes", rie pen, gesterkt door een koor van Parisiens, die al bijna even ruim vertegenwoordigd waren [Je belangstelling voor de mode-kunst is groot bij de mannelijke helft van de Parijsche „mon de" en enze mannen hebben heel goed inge zien, dat de elegante goed gekleede Parisiai- ne een van de grootste channe3 van onze be koorlijke stad uitmaakt. Daarom zijn ze dan ook heel critisch waar het ons toilet betreft en 'k geloof niet, dat bijv. M. de Waleffe de tegenwoordige modeuitingen onzer waardig keurde. Er zijn nog te veel vreemde invloeden blijven hangen aan de fantasie van de Fran- sche createurs en creatrices De platte corsa ges en de heel korte rokken zijn oorspronkelijk niet uitgevonden voor ons figuur. De Franchi se is klein, potelée, en de robes( heel verstan dig) vertoond door Engelsche mannequins (een van de beroemde is „Hebe", die in de rue de la Paix de creaties van een onzer grootste conturières tot haar recht doet ko men) die mannequins dan, vormen een inte ressant schouwspel, waarmee we ons critisch amuseeren, maar dat we alleen in zeer gema tigden vorm in onze wereld zullen vertoonen. Vanmiddag eposeerden op den Salon d'Au tomoe Poiret en Chéruit. De „kunstwerken" defileerden op 'het podium en 't applaus in de zaal was wel een orgineele uiting van waardeering voor decoratieve kunst. De kunstvoorwerpen waren meest vervaar digd uit de nieuwe goud- en zilverbrocaten, fluweel, zijde en tulle. 'k Zal probeeren jou ook een klein défilé te geven èn van wat ik er mooi vond vanmiddag èn van 't geen naar mijn meening op den „Salon des Indépen- dats" meer thuisbehoorde. De overdreven décolleté's in den rug heb ben waarschijnlijk geleid tot het ontwerpen van een soort „manteau de cour" in allerlei lengte; soms een korte cape tot aan de tail le, op de schouders bevestigd en met bont ge zoomd of een langere schoudermantel of ein delijk de echte manteau de cour, die een losse sleep vormt. Die mantels zijn van eenzelfd soort stof als de robe, bijv. zilverstof me: zwart bont bij een zwart-zilverbrocaat toilet. Het manteltje kan soms weggelaten worden, zonder dat ae robe incompleet wordt. He: corsage van een dergelijk toilet werd over d; schouders met twee zilvergalons vastgehou den, die van achteren in ae taille met een grooten cabochon aan de rok bevestigd wor den. Soms is er op de plaats van dien eenen steen een heele broderie met glanzende stee- nen, die in de bretelles overgaan. Een mooie kleureh-combinatie vormde een fourreau van Véronese-groen met een tunique van marron- fluweel, ceinture goud en groen, en goud galon langs het décolleté van de tunique, die over één schouder hing. Erg wild was een crème japon waarvan de rok met apehaar was gegarneerd in horizon tale korte reepen onregelmatig verspreid, maar weer heel gedistingueerd een mantel cape van zwart en zilverbrocaat, 't zwart sterk overfiecnscitafll es-eS sea rorcle col en manchetten van skunks en een Liaise koord als ceinture; een emurald-grocn toilet met cein- i:ure-écharpe van zilverstof; eobalt-blauwe tulle met blauw en zilvn gazen corsage. Bij dat deel der robes, dat naar ik denk werkelijk, in onze wereld ook ingang zal vinden, behoo- ren de donkere iluweclen met nauwsluitend corsage, met een lange rij kleine knoopen van fluweel of donker zilverbrocaat, soms tot on deraan den rok, en die sterk geïnspireerd zijn op de viouwe-portretten van Manet, waarbij een zeer strak weggewerkte coiffure gedragen wordt. Dit is een stijl, die dunkt mij voor gracieuse vrouwen van 'n gaatf Hol- landsch type nog beter geëigend is, dan voor de kleine Parisienne, die zich graag en met succes in fanfreluches kleedt. Zoo waren er in het typisch Parijsche gen re de meest onlogische kleine wonderen van verschillende tinten tu'lli tot een mengelmoes van paniers, ceintures en sleepen gedrapeerd, maar deze robes waren over 't algemeen al evenzeer op 't kantje van goeden smaak, als eenige japonnen, waarvan de rok van allerlei kleur door elkaar, hoogstens geschikt voor carnaval of balmasqué, maar geen gracieuse robe voor de Parisienne of voor haar navolg sters over de heele wereld. Ja, we zijn verantwoordelijk! Vooral nu de Parijsche mode door den Salon d'Automne tot „Kunst" is verheven. Noblesse oblige! COLINE. OEMENOD NIEUWS. HET NOORD-HOLLANDSCH ELEG TRICITEITSBEDRIJF. Ir het begin des jaars werd aan de bij bet Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord- Holland aangesloten gemeenten door de Di rectie het verzoek gericht om, ia afwijking van het tuasdien haar en de gemeenten be staande contract, esfi ander tarief van stroom- levering te mogen berekenen en wel het tarief dat volkomen gelijksoortig is aan het bestaan de, doch alleen dit verschil heeft, dat de prijs der K- W.'s -bij gelijk gebleven prijs der K. W. U. met 50 pCt. wordt verhoogd. De verhooging in prijs per K. W. U., wel ke hieruit zou voortvloeien, bedraagt, volgens de Directie, voor gemeenten met plattelands karakter ongeveer 3 tot 5 cent per K. W. U., voor gemeenten met stedelijk karakter onge veer 2 tot 4 cent per K.W.U. De Directie verwees ter motiveering van dit verzoek ten eerste naar het feit, dat het ten tijde van het sluiten van het mecrendeel der contracten onmogelijk was om te kunnen voorzien, welk een gweldigen economischen omkeer de oorlog zou teweeg brengen in alle bedrijfsverhoudingen. Verder werd gewezen op de omstandigheic dat alle materiaal zeer aanzienlijk in prijs is verhoogd, zoowel kabels als kopergeleidingen. Gedurende den oorlog is er dan ook min stens een millioen extra kapitaal verwerkt in het Provinciale bedrijf, zijnde 20 pCt. van het totale kapitaal, ten gevolge van meerdere duurte ontstaan door den oorlog. Op welk niveau zich ook de prijzen na den oorlog zul len inspelen, gerust mag worden aangeomen, dat di't prijsniveau in ieder geval aanzienlijk zal liggen boven hét niveau van vóór den oor log, waarop de tarieven gebaseerd waren. Eindelijk werd opgemerkt, dat de andere Provinciale tarieven al hooger waien dan die van Noord-Holland en nog veranderd wor den, zoodat zij b.v. in Groningen bij 150 per maximale K.W. beginuen, terwijl Noord- Holland nog slechts 120 per maximale K.W. berekent. Het bestuur van de afdeeling Noord-Hol land van de vereeniging van Nederlandsche gemeenten besloot het hierboven vermelde verzoek te doen onderzoeken door een commis sie, 'bestaande uit de heeren W. Houwing, burgemeester van den Hel der; dr. R. Kuipers, directeur gemeentelijke electriciteitsbedrijf te Beemster? j. Meijer Azn., directeud van het Verificaties mreau der vereeniging van Nederlandsche ge ineen ten te 's-Gravenhage. Ir. C. L. Philips, dfrecteur dev gemeentebedrijven te Heemstede, en dr. P. M Verhoekx, adviseerend electro technisch inge nieur te 's-Gravenhage. In afwachting hiervan werd door vrijwel al ie gemeenteraden de beslissing op het verzoek opgeschort. Deze commissie heeft thans onderzocht 1 dz bij b vcnbedoelde circulaire voorgestelde ver'hooging van het tarief voor stroomlevering zuiver een gevolg is van den invloed der tijds omstandigheden, dan wel ten doel heeft om schadeposten der exploitatiekosten, uit andere hoofde ontstaan, goed te maken, m haar uit- Een beschrijving van hét dagelijksch noma denleven, zooals het gezien en meegemaakt werd door de schrijfster 5* EMILIE DEMANT—HATT. Uit het Deensch vertaald door M. D. 2. 12 De booten werden tot aan den rand toe v 1 geladen, en in den namiddag roeiden wie K.aar waren ze naar Kattuvuoma over. Het was laag water, toen wij de nog al diepe klei ne bocht uitgledenop een paar plaatsen was iet moeilijk de zwaar geladen booten voor- ait te brengen en dus moesten eenigen van jus gaan loopen met een deel van de bagage Gebeurde alles onder lachten en plassen en indergcschreeuw en hondengeblaf. De boo- :n werden met behulp van staken over de si enige plaatsen getrokken, en toen gingen vij weer aan boord. Mij was een plaats aan gewezen boven op de bagage. Daar zat ik usschen de honden, en onze'buurvrouw zet- ie een wieg met haar kind erin op mijn choot, zoodat zij zelf aan het stuur kon aan zitten 't Was hoog tijd dat wij wegkwa- icn, het ijs maakte het varen al lastig, of- ■vhoon het slechts een nacht oud was; het moest met de roeiriemen 3tuk geslagen wor- uen vóór wij aan land konden komen. De meeste Lappen vonden een onderdak bij vie Finnen alleen een paar families sloegen de hut op voor de paar dagen dat we te Kattuvuoma zouden blijven. De vriendschap u t de Finsche landontginners was nu niet «zoo warm als in den zomer, toen de Lap pen en Finnen voor de bidstonden eikaaars '.■•asten waren. De oorzaak van dc verkoeling as t> zoeken bij de rendierennu de kudden voerig rappor? aan het bestuur, weik rapport op 4 December a.a. in de te Amsterdam in Gasnapolsky te houden vergadering dei af deeling Noord-Holland van de vereeniging van Nederlandsche gemeenten zal worden be handeld, komt de commissie tot de volgende eonclusién a. Hoewel de commissie zich niet met alle door de directie aangevoerde argumenten, welke de gevraagde tariefsverhooging zouden moeten inotiveeren, kan vereenigeu, acht zij de gevraagde tariefsverhooging toch billijk, en wel op de volgende gronden 1dat haar gebleken is, dat de loonen en de materialen in die mate gesiege nziin, dat den kostprijs der K.Wè maximale belasting n 1918 110 heeft bedragen en slechts 97.20 zou bedragen hebben, indien het ex- tra-oqrlogskapitaal over de jaren 1917 en 1918 als crisisuitgave door dé Provincie in de cas van het bedrijf was gestort. 2. dat echter het vooraeelig verschil tus- schen dezen prijs en de opbrengst van 130 per K-W. door de stijging der loonen en alge- meene kosten in de jaren 191'9 en 1920 zal verdwijnen. 3. dat verhooging der tarieven uitsluitend door verahooging dér K-W. prijzen de juiste oplossing is. b Dat met verhooging van het tarief even wel gepaard dient te gaan wijziging van de contracten in overleg met de gemeenten. c. Dat voorts aan de goedkeuring van de gevraagde tariefsverhooging de voorwaarde dient verbonden te worden, dat het extra-oor- logskapitaal, bh wijze van subsidie, door de Provincie aan het bedrijf worde verstrekt en de bepaling van de grootte van dit kapitaal geschiede in overleg met het bestuur van de afd. Noord-Holiand der vereeniging van Ne derlandsche gemeenten. Dat het verder gewenscht is dat de tot dus verre geleden verhezen door de Provincie worden gedragen. e. Dat voor het vervólg aan de gemeenten een blijvenden invloed worde toegekend bij de vaststelling der tarieven, vooral met het oog op de wijziging van den duur der contracten, door de instelling van een Tariefsc mmissie, waarin de gemeenten vertegenwoordigd zijn. f. Dai tea slotte voor de algemeene beharti- ing van de belangen der bij het Provinciaal iedrijf aangesloten gemeenten het gewenscht is, dat vertegenwoordiging dier gemeenten in den Raad van Toezicht van het P. E. N. wor de toegelaten. Aan deze conclusie zijn gede puteerde staten bereids tegemoet te komen. De Commissie is van oordeel, dat waar hei thans niet meer mogelijk is voor de gemeen ten de tariefsverhooging af te wentelen op de consumenten het gewenscht is de gevraagde verhooging niet eerder te doen ingaan dan 1 Januari 1920. Een afzonderlijk punt van bespreking heeft nog uitgemaakt de toepassing van de artt. 4 en 14 van het stroomleveringscontract, ban delende over betaling der maximale belasting bij de bedrijven in den loop van het jaar tot stand gekomen en over de berekening van de kolensurtax. Deze bespreking heeft aanleiding gegevei tot het samenstellen van een versmg waarin de Commissie adviseert aan het licht gekomen onbillijkheden ten opzichte der gemeenten op te heffen ONGELUK IN EEN KOLENMIJN. In de Domaniale steenkolenmijn te Kerk rade zijn de arbeiders Müller en Slijper bij 't schieten in het gesteente verongelukt. Müller was terstond dood, terwijl de overbrenging van Slijper naar het hospitaal noodzakelijk werd geachb Of het ongeluk veroorzaakt is door onvoorzichtigheid of door slecht schiet- materiaal zal nader onderzocht worden. GEEN VERHOOGING VAN DEN SUIKERPRIJS. In aansluiting op de eerste berichten over een aanstaande verhooging van den suikerprij deelt de Tel. thans mede, dat aeze verhooging niet doorgaat EEN INTERNATIONALE VAN VAK BONDEN IN DE KLEEDIN'G- INDUSTR1E. Door den voorzitter van den Bond in de Kledingindustrie, T. v. d. Heeg, is eenigo maanden geleden met de hoofdbesturen van de bonden in de kteedingindustrie in Frank rijk, Duitschland en België overleg gepleegd betreffende het weder-oprichfen eener interna tionale van vakbonden in de kleed'ingindusitrie. De hoofdbesturen der bonden uit voor noemde landen verzochten hem, eene vcorloo- pige conferentie ter voorbereiding eener inter nationale conferentie, in 1920 te houden, te van het gebergte kwamen, waren de Finnen, bang voor hun tooi en beschouwden alle Lappen cn rendieren als gevaarlijk, schadelij goed dat liefst verdelgd moest worden. Ze bedenken nooit, dat de Lappen eigenlijk de rechtmatige bezitters zijn en zij zelf de vreem den die zich opdringen. De Lappen zijn vre delievend en haast ergerlijk toegevend, ze la ten zich door de harde Finnen gewoonweg ringclooren. In Kattuvuoma werden wij bijna allen aan getast door de influenza; het was het ergst voor de wachters, die onder hun werk plotse ling ziek werden. Bij de groote omrastering boven in het gebergtee, waar in den herfs iederen daag de verdeel ing van eigendom plaats heeft lagen er velen met koorts zonder de minste verpleging en onder slechts wei nig beddegoed. Iets langer dan berekend was vertoefde men te Kattuvuoma; een week lang hoorden we iederen dag: morgen gaan we op weg, maar het gebeurde niet. Dat was een staaltje van wat men dc „onbetrouwbaarheid der Lappen" noemt, ze houden zich niet stipt aar tijdsbepalingen. Men mag hen echter niet te hard er om vallen, ze bepalen namelijk den tijd niet zelf dat doet het rendier dat regeert, 't Kan zijn dat het langer duurt dan men dacht, eer men de kudde bijeen heeft; er kun nen rendieren zoek zijn, die opgezocht moe ten worden, en 't werk kan worden vertraagd door mist, slecht weer of anderen tegen spoed, waarbij nog komt dat een Lap over het geheel genomen het niet zoo naauw neemt met den tijd. Zijn bestaan wordt niet in zoo en zooveel deelen gehakt volgens tijdrooster, een dag meer of minder komt er niet op aan, tenzij dat het „meer of miner" de kudde rflskt Tengevolge van influenza kon ik den tocht met Sara en Nikki niet meemaken, een paar dagen later «loot ik mij aan bij een jong eché- Amsferdam bijeen Ie roepen. De data der voórloopige conferentie I lol tfflteiaflid gebradri Hlet blwek, dat in zijl tweede krasse rijtuig een 1 O-jarig meisje door gesteld op II, 12 en 13'Décember 1919, j een ais heer gekleed persoon was aangerand. Reeds werd uit Duitschland, Frankrijk, Eb- HM is te Haarlem aangehouden en aan dt geland, Denemarken, Zwitserland en Bedgiï 1 politie overgeltevmi. Hiij legde een volledige jericht ontvangen, dat de kleermakersbonoen bekentenis af. afgevaardigden naai de conferentie zullen zenden. 1 VRUOHTBOO MiEINI LANGS DEN WEO. Te O aaseltemiijveeo een Dremtsdh dorp vindt men langs een deel der gemeentewe gen! een vrij groot aantal pereboomen eigendom der gemeente. Oover diefstal van dte vruchten valt uiterst weinig tc klagen. Dit .aar leverde het -netto provenu van den oogst 'f 1500 op. 'Deze aanplant zal aldaar wellicht uitge breid worden. ROMANTISCH. In een buurtschap der gemeente Bolten heeft e-en jong echtpaar een woning gebouwd, bestaande uit eem igat in den grond; waarbo ven een dak gemaakt is van heiplaggen, rus tende op een paar palm. Vóór in déze wo ning staat in een hoek een kacheltje, achter in is een slaapgelegenheid' gemaakt. De man lain geen- woiuriig krijgen; en vindt, dat de ge meente er hem maar een moet bouwen. AUTO-ONGELUK BIJ WASSENAAR. Ter hoogte fan de Pauw bij Wassenaar had Zaterdagmiddag een ernstig auto-onge luk plaats Uit de richting Leiden kwam een auto der Haagsche brandweer gereden, waar in gezeten waren 2 politieagenten en 2 brand weerlieden De auto werd bestuurd door een der agenten Bij de Pauw nam de auto een zwenking, kwam op het rijwielpad #n reed daar aan den voerman J uit Voorschoten, die per fiets passeerde. Tusschen een booxn en de auto werd de man weggehaald, zwaar inwendig gekneusd met wonden aan hoe ld en beenen Per militaire auto werd hij naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. EF.N HOOQE LICHTRECLAME. Zaterdagavond tusschen halfzes en halfze ven vloog een clectrisch-vcrlicht vliegtuig bo ven Amsterdam. Het -trok de aandacht van zeer velen, waaronder menigeen in de mee ning verkeerde, dat een passagicrovlucht werd gemaakt Dit was niet het geval. Een firma deed het electrisch-verlicht vliegtuig kruisen om daarmee reclame te maken voor haar ar tikelen Zoodra de machine boven de stad kwam, bleek dc winddruk nog zóo hevig te zijn, dat het ondoenlijk was op eene hoogte van 3 a 400 meter tc vliegen, hetgeen een maximum hoogte is waarop de reclameletters duide lijk leesbaar zijn, zoodat dc aviateur gedwon gen was zoo hoog te stijgen, dat van de let ters niets dan een lichtstreep overbleef SCHEEPSRAMPEN. In het Nieuwezand nabij het Brouwersha ven scne zeegat is gisteren gestrand een En- gelsch zeilschip. De sleepbooten „Ursus" en „Atlas" zijn uit den Nieuwen Waterweg ver trokken. Volgeps bij de Nieuwe Bergingmaatschap- Eij te Maassluis opgevangen radiobericht is et Amcrikaansche stoomschip „Kirkwood", groot 3500 ton, op een mijn geloopen 53 gra den 32 minuten Noord en 4 graden 31 minu ten Dost. Het schip is in zinkenden staat. De bergingsstoomer .Hector" is van Nieuwediep uitgevaren, alsook sleepbooten van Terschel ling. EEN GEMEENTERAADSLID GEARRESTEERD. Zaterdag is te Haarlem gearresteerd het lid' van den Schiotenschen gemeenteraad;, de hoer C. A. Blom. verdacht van verscheidene oplichtingen tot bedragen, die in de duizen den loopen. De man -werd aan hot station aangehou den; hij was te den Haag ingestapt met de bedoeling zich naar Wecnen te begeven. VERSTIKKING. Te Zaandam ia Zondag de ruim 70-iarige B., een oppassend man, dood op zijn- kamer gevo-ndèn. Naar gebleken is had1 B. Zaterdagavond te 7 uur dat vertrek verlaten en toen- blij het uitdraaien der gaskraan, deze. niet geheel ge sloten. Toen hij daarop 10 uur thuis kwan had de kamer zich bijna geheel' met gas gt vu,ld. B. dien, den reukzin- bijna geheel miste, had dit niet bemerkt en is zonder het licht aan1 te steken tc bed gegaan, bedwelmd ea ontslapen. AANRANDING IN) DEN TREIN. Vrijdagavond werd de trein van, 9.10 uit Amsterdam, nabij Haarlem door de noodrem paar, dat ook tot onze „sida" (gemeente- groep) behoorde. Zij hadden het druk met het opbergen van den zomerinventaris in 'het voorraadshuis en met het te voorschijn ha len van het wintergoed. Alles moest in gv- za's" (pakken van gelijk gewicht) gepakt ea geladen worden, zoodat het rendier den aai! weerszijden gelijken last gemakkelijk dragen kan. Uit de „stabbur" (voorraadsschuur) kwam een gemengde lucht van leer, visch ge droogd vleesch en wollen kleeren. Een zilve ren buikriem zag ik er ook. Er waren ruige zakken van geitenvel, gevuld met meel, gort en koffie. In een hoek lagen groote bossen leidsels en allerlei zadeltuig. Er waren gei tenkaasjes en melkgereedschap; 't gedroogde vleesch lag op den grond naast winterschoe- nen en pelswanten. De jonge vrouw streek liefkoozend over een mooie wijde plooijas van donker bont. „Dat is mijn pels" zei ze trotsch, misschien om de tegenstelling te doen uitkomen met mijn pas veroverd bont jasje, dat evenals de pelzen cfer minder gegoede Lappen nog al veel kleuren had, daar het gemaakt was uit grovere vellen toen de kalveren reeds te oud waren geworden. VIL Bij helder zonnig Oetoberweêr vertrokken we van Kattuvuoma met zestien volgepakte rendieren in drie sleepen. Het pad, door onze voorgangers gebruikt, voerde over heiden en moerassen oostwaarts naar het gebergte. De rendieren liepen zeer langzaam maar gelijk matig, ze torsten een te zwaren last. Het voorste rendier droeg de met wit bont over trokken wieg, waarin de kleine Nias sliep, die iets grooter was, werd ook in een wieg ge stopt en zoo over den rug van een rendier ge hangen. De +wee grootere jongens liepen er naaSt, evenals de honden den weg tweemaal afleggend, al verniasndfl ban Sanaa, dat ae INBRAAK. Te Boskoop ia Vrijdagnacht inbraak ge pleegd in het kantoor van de Hanse Bank De brandkast wend aan' den achterkant open- gesmolten en wend- er uitgenomen 12.000. Etn emveloppc met 5000 bleef liggen. HET DRAMA TE ZOETERMEER. In het Academisch Ziekenhuis te Leiden is de lijkschouwing gehouden van 't dienstmeisje te Zoctcrmeer, dat verdronken gevonden werd in oen sloot nabij dc woning waar zij in dienstbetrekking was. Het voorloopig on derzoek heeft rcedn uitgemaakt, dat haar ver wondingen zijn toegebracht. De verdachte, KI. Bis in tegenwoordigheid van den offi cier van justitie met het lijk geconfronteerd. AUTO-ONGELUK. Gistermorgen is aan den spooroverweg bij de Koningin Wilhclminastraa-t te Bussum een auto van den heer 1£ en bestuurd door den "'inuffeur A. O uit Amsterdam, in botsing gekomen met de spoorwegomheining. Deze wrrd geheel versplinterd, dc auto zeer be schadigd De chauffeur, die gewond was aari don linkcrenkel, werd ter plaatse verbonden 'DE RAM/P DER KAV. 85. De 23-jarige P. Parlevliet, zoon van den, redder, deelt nog eenige bijzon derheden, -omtrent de ramp van de „Stormvo gel1" mede Hij' zeilde dat men om -den Oost nop wei gevaar van Duifsche mijnen eesde icloch ihicr ter' plaatse niet'. Het gevan- ziende, wilde men dor deni wind gaan. 'Doordat het schip weigerde- schuurde de mijn langs» het wand' en sloeg het schip in de lucht. Ook h'ij, v.erd xnef anderen de lucht ingeworpen. Hffj kwam op dc knieën op het zinkend schip terecht), en zag dtai een van de bemanning er reeds dood' lag. Het geheele geval speelde ziah binnen een minuut af. Hij klom op een plank er in en verwisselde deze later voor oenl zoogenaamde sloep. Naast zich zag hij nog iwee man verdrinken,. Een jongen, die ook dreigde te zinken,, spralk hij nog moed! in, en deze werd dan ook nog geréd. Schipper Van Duyn, die niet kon zwem men heeft zich weten te redden door zich al door aan twee brecwls vast te klemmen. Er stond' zjoo'i) hooge zee, dat dé Vlaard-ingtr ogger eerst niet tot het reddingswerk durfde overgaan, De heer Parlevliet meende, dat een woord' van hulde moet worden gebracht aan de be manning van; den Schweninger logger 437 genaamd „Marta Agatha" en in het bijzon der aan leien stuurman,dén kok en een ma troos, die zich ondank» den harden storm in den sloep begaven' en het geluk mochten, sma ken de arme schipbreukelingen te redden Een der ledten; van; de geredde bemanning deelde mede dat zeelieden hadden verteld, dat1 zij; Donderdag bij Terschelling een En- geteche treil'er in de 'lucht hadden zien, vlie gen na een schok, vermoedelijk ook veroor zaakt door een mijn. LOGGER VERGAAN. Omtrent het vergaan van den logger K. W. 85 Stormvogel wordt nog gemeld: Nóg gen week nadat de „K. W. 47" strand de -en het verlies van menscbenlevens de dor pen Niooixtwijk en Katwijk in rouw dompelde, komt- de -mare van een, nieuwe zeeramp, die de gemeente Katwijk in nog grootere mate treft. De „Stormvogel" K. wT85 vischte, aan den Engelschen wal, 60' M. van de kust, toen het altijd speurend ook een verradelij-ke mijn, zag drijlven. Onmiddellijk waren alle mogelij ke pogingen gedaan het gevaar te ontzeilen, doch de koersverandering bleek zoo spoedig niet mogelijk en de 'tijd ontbrak om hot zeil te •reven). Allen voelden- dat men den dood tege moet voer. Enkele matrozen waren reeds van ht schip gesprongen, voor het onvermijdelij ke kwam, vreezende anders met het zinkende schip maar de diepte te zullen, worden gezo gen. De rnija ontplofte in het midden van het voorschip, 't welk bijna onmiddellijk zonk. De manschappen, uit 14 personen, bestaande, omdat de zoon van- den reder Joh, Parlevliet, voor plezier de reis meemaakte, trachtten zich aan drijvende planken vast te klemmen. Voor het uitzetten van, de boot had de tijd ontbro ken.. De mannen, wien- het gelukte een plan-k vast te grijpen, hebben bijna een uur in zee rondgezwommen. Ongeveer een mijll van de plaats des onhdlls werden te ontdekt door een. Seheveningsdien logger. Onmiddellijk werd hun kracht moesten sparen voor de nog lange reis. Door een berkenbosch trokken we, waar de tint der zilvergrijze stammen met -het grijs der dieren ineenvloeide, terwijl de roodachtige boschgrond in overeenstemming was met de kleurige kleeding van de Lappen. De zonneplekken en de lange schaduwstre pen geworpen door die zich voortbewegende massa, veroorzaakten eigenaardige flikkerin gen van onzeker licht. Maar de avond viel, en steeds liepen we; als ik even struikelde over een oneffenheid of een steen, lachte San na me uit, „We zijn er nog lang niet, en we zullen huiten moeten slapen, we komen niet aan, vóór het donker wordt. Het schemerde voor mijn oogen, ik had geen gedachte in mijn hoofd, alken een allerakeligst gevoel van af matting. Alles wat pad heette, nad al lang opgehouden, wij waadden gestadig over wee- ke moerassen, waar men tot aan de enkels in wegzonk, en als dan nog een wilgen wortel zich om je puntschoenen wond, was 't een heele toer je voet er uit te trekken. Verder op den avond werd het mistig, ik stapte achter het laatste rendier aan, dat de houtpalen voorttrok. Voor mij uit gleden die dunne spitse staken als groote zwarte slakken, die over en ondanks alle hindernissen altijd maar voortkropen. Ik zag ze waarheen ik me ook wendde, en tusscheubeide draaide opeens een bal vuur voor mijn oogen rond en spatte uit een. En meer zulke verschijnselen, van over- moeheid. De rendieren waren -ook moe en liepen met de tong lang uit hun bek. Toen viel er ein delijk een, en geen toeroep of stoot kon het weer op de been krijgen. Dus moesten we stil houden en op die plek overnachten. Alle die ren werden losgemaakt en mochten rusten en eten. Dat deden ook wij, nadat we een groot vuur hadden aangelegd. Sanna's grootste ke tel werd voor de koffie opgezet en niet lang duurde het voor ze kaakte. E« voor allen ward een vette reep van het in de zon gedroogde vleesch uit den etenszak te voorschijn ge haald. Om het vuur verzamelden zich men- schen en honden, de mist omringde ons van alle kanten als muur, en alleen zoover als de gloed reikte, hadden we onze huiselijke gezel ligheid. Het vuur wierp een rood schijnsel op Jonna's blauwzwart haar en op zijn bruin ge laat met de glinsterend witte tanden; het scheen ook op de honden en op Sanna, die lachend, en gelukkig haar kind aan de borst h'ield. Bij haar op het mos stond de wieg van het kind in de witte winteromhulling. De von ken van het vuur gingen als roode sterretjes de lucht in en doofden uit in den mist. Tegen den nacht droogde men het hooi uit de schoenen en trok ze weer aan. Wat bedde goed werd opgeschommeld, en onder een paar opgezette tentstokken met een lap erover gin gen we slapen. Jonna en Sanna lagen met hun kinderen te lachen en te babbelen; de honden kropen waar ze het 't prettigst von den. Om 5 uur begon voor honden en menschen de nieuwe dag, het vuur werd nog in de grauwe schemering aangemaakt, maar lang zamerhand werd in 't Zuiden de hemel rood en de zon kwam op. Ze wierp een zwakken glans over het troosteloos eenzame landschap, waar de een of andere kromme berk op zijn witten stam een weinig licht opving. De mor gennevels hingen boven de vele kleine meer tjes in het uitgestrekt moeras. Men haalde de rendieren, om ze opnieuw te zadelen en te bepakken; hun huid die in den nacht nat geworden was, dampte, en in dat vochtige, door het zonlicht zacht gekleurde waas, stonden ze als in glorieschijnsel. Het was Zondagdan werken de Lappen niet, hun dieren echter verzorgen en hoeden ze; iedere arbeid ten behoeve van of met het rendier is uitgezonderd van de strenge geboden door Zondagsrust. fWordt'Vrvot$fp M* its'»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5