eeo boot ultgessL <ai vtea leJea da' tamaa- ning, bij elkaar zwemmend, werden opgepikt. De schipper, A. van Duyn, was verder afge dreven en wértd opgepikt door een Vlaarding- schen logger. Behallve schipper Van Duyn. waren de ge redden de zoon v anden reeder Joh. Parle- vhiet', L. van Rijn, C. van Duyn en O. Meyer. Omgekomen zijn ML Guyt, gehuwd', zonder kinderen, HL van Duyn, P. Blokker, L. Zwaan, T. van Beélien. allen ongehuwd en uit Katwijk, W. Stam, geliuwd, uit Egmónd aan Zee, P. Kaars en) J. Appel, uit Marken, allen ongehuwd De ontsteltenis in het dorp is groot. DE KLEEDINO VAN DE AMSTER- DA MSCHE WEESKINDEREN. Deka schrijft in de Opr. Haarl. o.a.: Het dezer dagen in de pers verschenen be richt dat een voorstel van B. en W. te ver wachten is om de historische, roodzwarte kleeding van de Burgerweezen af te schaffen, heeft in wijden kring de aandacht getrokken. En voor zoover ik er thans reeds over kan oordeelen, zou een dergelijk voorstel niet op onverdeelde instemming van de burgerij kun nen rekenen. Wij, Amsterdammers, hechten aan die typische, schilderachtige en voor de meisjes zeer flatteuse kléedij. Wij zijn er eigenlijk een beetje trotsch op. En hetzelfde schijnt het geval te zijn met de weczen zei ven. De uniform van het Burgerweeshuis is hun lief. Zij hebben in het dragen er van nooit iets vernederends gezien. En die opvat ting hangt samen met liet geheele karakter i n i Alleen de kinderen der .poorters hadden er oudtijds toegang toe. Eu m later jaren moesten de ingezetenen hel recht, om na hun dood hunne kinderen in het urgerweeshuia e zeni opgenomen, koopen. Ik herhaal: koo- p e n, al was het dan ook vooi eer betrekke lijk kleine som. Door die kleine som kreeg de der inrichting. Men komt daar namelijk nietvoorniets opneming in het Burgerweeshuis echter min of meer den vorm van cene verzekering, en 1 zulk een verzekering sluiten en sloten "alleen ordentelijke lieden, die bij hun leven reeds orde op hunne zaken stellen en daartoe in staat zijn. Het Burgerweeshuis was dus nooit een ge richt voor ae kindereu van de eersten de heren, maar van burgers, die recht hadden gekocht, het burgerrecht, zoo als het in den volksmond heet. Het is der burgerij van Amsterdam als ingeboren, roem te dragen op haar Burger weeshuis, en zoowel het gesticht te begunsti gen, als de weezen bij te staan en te bevoor- aeelen, wat gerechtvaardigd wordt door de talrijke zegeningen, die deze weldadige instel ling gedurende "meer dan 3'A eeuw in de maatschappij heeft verspreid; aldus de onbe kende schrijver van een aardig geïllustreerd boekje, dat in 1880 te Amsterdam verscheen. En hij voegde er aan toe: Vandaar dan ook, dat zeer velen gebruik maken van de gelegen heid, om, door inschrijving in het register en het voldoen van een zeer geringe bijdrage, aan hunne kinderen het recht te verzekeren, om na het overlijden der ouders in dit veilig toevluchtsoord opgenomen te worden, waar zij een opvoeding kunnen genieten, die met hun stand en aanleg in overeenstemming is. In de tweede plaats blijkt uit deze beschrij ving van°de stichting van Haesje Claesdoch- ter, dat de weezen niet altijd onbemiddeld wa ren. Na de opneming der weezen, zoo lezen wij, wordt zorg gedragen, dat ae nalaten schap der ouders behoorlijk tot effenheid wordt gebracht. Het erfdeel der kinderen wordt bewaard, en daartoe vatbaar belegd. De inkomsten komen ingevolge de wet aan het gesticht, ter tegemoetkoming in, of ver- f oeding voor de verpleging, voor zooveel de osten jaarlijks per hoofd worden berekend. Het overige wordt belegd en met het kapitaal bij meerderjarigheid uitgekeerd. Kleitioodiëa worden bewaard, en bij het verlaten van bet gesticht afgegeven. Het waren dus kinderen van respectabele burgers, geen... schooiers, zwervers, have- loozen of armlastigeu, die in het Burger weeshuis verpleegd werden Vandaar de 'ze kere mate van trots, vooral onder de kleine burgers, als zij huune kinderen of de kinderen van aanverfanten in het Burgerweeshuis ver zorgd wisten. Het koopen van het „burger recht" dat was: doen voor je kinde ren wat je kon; dat was: behoorlijk voor hunne toekomst zorgen; dat was: hen brengen in eene voor hen passende, goede omgeving. En het Burgerweeshun. L: -At deze in het volk altijd levende traditie hoog gehou den. Er was trots van weerszijden:-van de weezen op het Huis, en van het Huis op de weezen. Van Speyk, gij weet het, was kind van dit huis. Maar niet alleen op Van Speyk kan het Burgerweeshuis wijzen als een voor beeld hoe vèr de daar verpleegde kinderen het in de maatschappij hebben gebracht, in de registers van het gesticht zijn ook roem rijk vermeld: Jurriaan Pool, een bekwaam schilder; Anthony Rombouts, rector der La- tijnsche school te Arnhem; Jan Wichers, toonkunstenaar; Jan Jacob Boelhouwer, als majoor in 's Rijks dienst, overleden te Am- boina in 1839, versierd met het ridderkruis der Militaire Willemsorde; Meynüert Nant- zing, als officier der landmacht in 1832 voor Antwerpen roemrijk gesneuveld, en vele an deren als: een koopvaardij-kapitein, een chef van een werktuigkundig établissement; twee hoofdonderwijzers, enz. En die weezen zeiven hebben steeds, als men de eer van het Burgerweeshuis te na kwam, als men het karakter van het Huis wilde veranderen, de oude stichting verde digd met vuur en kracht. Ook hebben zij er altijd een eer in gesteld, bijwijze van onder- scheidingsteeken, het kleed van het huis te dragen. Waarom B. en W. het dan nu willen af schaffen? Ik- weet het niet. De toelichting moet nog verschijnen. Maar het zou mij niet verwonderen als ook dit weer was een offer aan den bekenden geest des tijds. In dat ge val hoop ik, dat er een krachtig verzet komt, niet alleen in den Raad, maar ook onder de burgerij. Er zijn deugdelijke argumenten die pleiten vóór het behoud van de rood-zwarte stadskleeding. Ik vond ze op uitnemende, zij het dan ook wat ouderwetsche wijze, in het zelfde boekje vermeld. Daarom ontleen ik er tenslotte nog dit aan. De bovenkleeding onderscheidt zich door de daaraan van ouds vastgestelde distinctive kleuren, en is half rood, half zwart. Deze distinctie, die haren oorsprong ont leent aan de kleedii, waarmede oudtijds de stadsburgers te velde trokken, en die ten •"to tijde in eere is gehouden, heelt in de taaiste d££'&u {.„-A toen «as <et btfjïtbaar «aa beweging voor de afschaffing gaande. Deka) wel eens aanstoot gegeven bij enkelen, die zich 't lot der weezen bijzonder aantrekken, en die in deze opzichtige kleederdracht een vernedering of bespotting van den drager zien, waarom het niet ondienstig schijnt, ter bestrijding dier meening aan te voeren, wat voor het behoud dezer dracht kan pleiten. Naar de meening van regenten is de van oudsher gevolgde kleeding in de kleuren der stad aan een groot deel der burgerij zeer welgevallig en zou de afschaffing bij velen afkeuring vinden. De in het oog vallende feleediimg heeft vol gens de ondervinding veel-malen tot voordeel, nooit tot nadeel der weezen gestrekt. Daardoor zijn zij aanstonds en van verre te onderkennen, en genieten zij, op den goe den weg zijnde, steeds welwillendheid en de behulpzame hand; zij worden teruggehouden dien weg te verlaten of wel, afgedwaald zijn de, ondervinden zij weldra het bezwaar van zich niet te kunnen schuilhouden. In stede dat, zooals sommigen meenen, de kleeding het individu onverdiend vernedert door hem en 2ijn omstanders te herinneren, dat hij tot het gesticht behoort, kan dit ken nelijk teeken hem verheffen en ten nutte zijn. Slechts zeer zelden is het waargenomen, dat een wees zich schaamde dc kleeding van het -^sticht te drager?, en zoo daartoe ooit rechtmatig aanleiding kon bestaan, zou de schuld te zoeken zijn in de inrichting, en de schande eer op haar, dan op den verpleegde neerkomen. Ziedaar behartenw&ardige woorden die ook het thans levende geslacht wel eens mag overwegen. 'PROVINCIAAL NÏBUW& UIT HEILOO. Naar men ons mededeelt is te Heiloo, naast de reeds bestaande rederijkerskamer, een nieuwe tooneeiverceniging opgericht, welke zich ten doe! stelt voorstellingen tegen entréc in de omliggende gemeenten te geven. UIT OUDKARSPEL Na een rede van den BmidspropagandC P. Kok, uit den Haag, op Donderdag j.l. te Broek op Langeudijk en Zaterdag j 1. te Oud karspel, werd aan den Langend k een aftite ling opgericht van den Ned. Bond van Arbei ders, werkzaam in het Landbouw- en Zuivel bedrijf, met aanvankelijk 38 leden. Het voorloopig bestuur bestaat uit de hee- rcn; A, de Boer, C. Kist, J, Vink, A. de Rui ter, J. Schrijver en H. Stiris, allen te Zuid- Scharwoudë. Voor Oudkarspcl en Nord-Schsrwoude werd een voorloopig comié benoemd, be staande uit 6 leden, welke bij alle land- ai tuinbouwarbeiders alhier, dienog net geor ganiseerd zijn, op huisbezoek zullen gaan en zullen trachten hen te bewegen lid van den Boud te worden. Daarna zal er weer een vergadering wor den gehouden voor verdere regeling van werkzaamheden, kiezen van een d'eï'mittief be stuur, enz. Zondagmiddag werd een voetbalwedstrijd gehouden tuwchen dc elftallen van A. F. C. te Alkmaar en Blauw-Wit van hier. Van de jonge elftallen' was de uitslag 0 2 met A. F, C als winner en van de oudere elf tallen was het gelijk spel met 3-3. UIT BROEK OP LANOENDIJK liter heeft zich een Dames-comité gevormd, me het doel het onderbrengen van, en om geld cn kleed eren te verzamelen voor noodlij dende Hongaarsdie kindereu. UIT WINKEL Tot gemachtigden in het Kiescollege der Ned. rkrv. Kerk alhier zijn na genouden stemming cn herstemming gekozen, de hee- ren J Koomen Hzn., A. de Ridder, O. J. van Lcersum, Jb. Spaans en O, Vis. Lenige tijd geleden werd alhier op initiatief van dc afd. S. D. A. P, opgericht een WO- ningbouwvereeniging waarin werd deelgeno men door de velschillende politieke partijen, welke allen in het bestuur werden vertegen woordigd. Genoemde vereeniging, wier {statuien de zer dagen de koninklijke goedkeuring hebben verkregen, is thans zoover gevorderd, dat is besloten tot het bouwen van 12 arbeiderswo ningen, waarvan 10 in de kom van Winkel en 2 te Lutjewinkel; eveneens werden de plan nen der te bouwen woningen vastgesteld. Zoodra met de regeering overeenstemming omtrent die plannen al zijn verkregen, wórdt tot aanbesteding overgegaan. den beer Ohlen als sac «steuej keaft leeren kennen. Spr. ging in het kort de ge schiedenis van het gesticht na, wees erop, dat het gesticht 25 jaar geleden een vakge sticht was en stelde in het licht-, hoe de heer Ohlen na enkele maanden zich daar reeds de rechte man op de rechte plaats toonde. In 1905 werd het gesticht een observatiegesticht Om daarvan het hoofd van onderwijs te we zen, beteekende niet zoo weinig. Na kprten tijd toonde de heer Ohlen ook weer het goede hoofd voor dat gesticht. Na de verandering in 1912 bleek weer, dat de heer Ohlen zich in 5 minuten in die ver andering had ingewerkt en ook toen weer het beste hoofd was. Spr. kon beoordeelen, wat dit werk betee kende en hij kon het werk van den heer Ohlen dan ook slechts met één woord, n.l. bewonde ring, betitelen. lu dit woord las spr. twee kwaliteiten als hoofdambtenaar en wel het voortdurend stre ven van den heer Ohlen om samen te werken met de Directie cn 't personeel om den gang van zaken zoo goed mogelijk te cn zijn eu tevens het streven om zijn zelfstandigheid te bewaren. S.pr. had ok gezien den emsi, waarmede de jubilaris zijn taak had opgevat en daarom wenschte hij hem van harte geluk met zijn 25-jarig ambtsjubileum Spr hoopte, dat men des heer Ohlen nog niet spoedig moet missen en feliciteerde de jongens, zulk een hoofd te hebben. Mr. Dorbeck sloot zich namens de Commis sie van Toezicht bij de hartelijke en vriende lijke woerden der lunren Wijker cn Pieters aan eu uitte ook deo wensch, dat het in af- zienbaren tijd nog niet zal gebeuren, dat men den goeden mijnheer Ohlen zal moeten mis sen (Applaus). Namens de Commissie bood spr. een aquarel aan, een wintergezicht voorstellende. Amsterdam en te Wmmerww De storting moet geschieden op Woensdag 17 December. De officieele noteering ter beurze van Am sterdam wordt aangevraagd. Aan de toelichting bij het prospectus ont- l'eenenl wij het volgende: •De Vennootschap weid opgericht bij acte dd. 15 November 1918 en stelt zich ten doel de voortzetting en uitbreiding der zaken:' le. van de Comm. Venn. Noord-Hol land scire Bank, firma Van der Stok, Kaan Co gevestigd sedert 1881 2e. van dé N. V. Van der Wolff, Courrech Zoon's Bank, voorgesproten uit de in 1826 opgerichte firma van- dien naam. Oe Vennootschap is gevestigd te Nieuwe Nicdorp en heeft bijkantoren te Hoom en Alkmaar, telwïjtt zij zitdag te Schagen houdt. Op 15 November 1918 ving dé nieuwe ven nootschap haar werkkring aan met een ge plaatst aandeelen-kapitaal van 227,000, ter wijl bovendien 35 winstbewijzen werdén ge creëerd', deelende in de overwinst, nader om schreven bij art. 15 der statuten. -De behaalde winst tot 31 December 1918 kwam volgens fusié-overeenkomst nog ten goede aan de oude vennootschappen. Op dé openingsbalans paraisseenden de de biteuren met 1'249,630,23V, acccptatiên 542.003.95 deposita's 1,090,649.83 en G'editeuren met 318.621.79V2, In April van dit jaar werd door de ven nootschap hét grootste deel der geplaatste aandeelen in de Alkmaarsche Crediet- en Ef- fectenbank te Alkmaar overgenomen-, waar na besloten> werd déze instelling te Hquidee- rea en de zaken naar het daar ter plaatse red® gevestigde kantoor der vennootschap over fe brengen. -De noodiige stappen hiertoe werden reeds gedaan. Ten einde te kunnen voldoen aan de hooge- iaren zijn huiskamer mocht sieren en dat hij ia het winterlandschap niet mocht zien de idee, dat voor hem de winter reeds was gekomen. Hierop trad één der oudere jongens naar voren, die het volgende zeide: „Mijnheer Ohlen, namens de jongens feli citeer ik U met uw 25-jarig ambtsjubileum. Wij Lopen, dat U nog sange jaren in ons midden zult mogen werken, Applaus). De heer Ohlen begon met hartelijk te danken voor de toespraken. In spr ging te veel om, dan dat hij precies kon zeggen, wat hij eigenlijk wel wilde antwoorden. In de eerste plaats bracht spr. hartelijk dank voor de feestelijke ontvangst in de ver sierde gymnastiekzaal. Voor spr. beteekende zijn feest vóór 3 jaar, toen hij de 40 dienst jaren volmaakte, meer dan het feest van thans omdat hij daardoor aanspraak kon maken op het volle pensioen. Ook deze dag was echter voor spr. van veel belang. Spr. was daarom feestelijk gestemd. Hij was gelukkig en dankbaar, dat bij 25 jaar achtereen had mogen werken. Spr. was gelukkig, toen de mogelijkheid van. overplaat sing zijn deur voorbijging. De werkkring in dit gesticht was niet altijd even gemakkelijk geweest. De eerste jaren hing steeds het zwaard van Damocles, de overplaatsing, bo ven spr. hoofd. Dat waren moeilijke dagen. Niet door de bevolking van het gesticht, maar door omstandigheden buiten de jongens en spr. waaraan misschien niemand iets kon doen. Het werk onder de jongens (er waren lastige onder en dat zal zoo wel blijven) stond spr. nooit tegen. Nooit ging hij met looden schoenen naar het gesticht. Tot op den huidigen dag gaat hij er nog altijd met z'n vollen zin naar toe. De vak-tegenzin, die in 't gesticht zoo vaak bij de jongens geconstateerd moet worden (dit verwondert spr. geenszins, omdat de vak keuze zoo beperkt is), bestond bij spreker nimmer. Spr. hoopt nog 'enge jaren zijn werk te kunnen vervullen. Het was spr. aangenaam, de stoffelijke blijken uit de handen van den heer Wijkei' en dtn voorzitter van tis (tommissie vau Toe zicht als herinneringen aan dezen dag te heb ben mogen ontvangen. Spr noopte, dal de heer Pieters, die ge zegd had, tot volle tevredenheid van de amb tenaren en hem, met spr. te hebben samen gewerkt, nog vaak deze woorden zal kunnen Herhalen. Spr. hoopt, dia vóór den tijd, dat dit vau hem niet meer gezegd kan worden, z'n post zal hebben verlaten. Tot zoolang hoopt spr. vol te houden, krachtig vol te houden. Zijn karakter laaf niet toe om als eeu halve kracht aan het gesticht verbonden te blijven. Spr. dankte den heer Pieters voor de wiize, waarop deze met hem hed samengewerkt. jy.BiLc.UM A. yMLEN. j Doordat deze getoond had, de vriend van de Zooals wij gisteren reeds kort vermeldden, ambtenaren te willen zijn, had hij ook spr. filj! vrie?" 're eisehen, wélke door genoemde overneming - wilüu aanvaarden, dat het nog vele en uitbreiding der zaken .aan, de eigen mid delen der vennootschap- worden- gesteld, acht het bestuur het wenschelijk over te gaan tot uitgift van, 227,000 aandeelen, ten volle deelende in de winst over het boekjaar 1919 'De resultaten mogen tot nog toe zeer be vredigend worden genoemd en het bestuur verwacht dan ook over het eerste boekjaar na ruime afschrijving op de oprichtingskos ten enz. en flinke dotatie aan het reservefonds een dividend van 6ya 7 pet. te kunnen uit- keeren. INGEZONDEN STUKKEN. (Battm verantwoordelijkheid van de Rtdasüt De opname In desa rubriek bewijst gumeins, dat d« Redactie er mede Instemt.) PURMÊKIND, 2 December. Op de bede» gehouden kaasmarkt waren aangevoerd 11 stapels. rabriekskaas 67, Boerenkaas 67. NOORDSCHARWOUDE, 1 Dec. Blauwe aardappelen 7—/ 8, Roode kool 5—6.30, Kleinere 3.50—4.50, Gele kool 2.70—3.40, Kleinere 1.90—2.50, Witte 0.90—1.30, Grove Uien 10.70 tot 11.60, Drielingen 8—9.50, Peen 2.60—3, Rapen 2.60—2.90, alles per loO K.O. BROEK OP LANOENDIJK (Langedij- ker Groenteveiling), 1 December 1919. Tn de heden gehouden veilingen werd betaald voor: Roode kool 2.305.60, 2de soort 1.20-/ 2.10. Gele* kool 2- -f 3, 2de soort 0.50—1.30, Witte kool 1.102.30, 2de soort 0.60—0.80, alles per 100 K.O. Witte kool per wagon 10.000 K.G. 108. Wortelen 1.90--/ 2.90, Rammenas 0.90, Bieten 1.10, Uien 7.10—10.40, 2de soort 4.80, Rapen 1.80—2.10, alles per 100 K.O. Aanvoer: 40775 K.O. roode kool, 27660 K.O. witte kool, 94750 K.O. gele kool, 10775 K.O. wortelen, 3950 K.G. uien, 1200 K.G. bieten, 1600 K.O. rammenas, 650 K.O. ra pen. PURMEREND, 28 November 1919 Op de afslagmarkt werd verhandeld; Aardappelen 1.70—1 87" p. zak 25 K.G. Spruitjes 2.35—4 05 per zak 15 K.O. Bieten 12.50—20 per 1000 stuks. Peren 2.5020.40 per 100 K.O. Appelen 5—16 per 100 K.O, Handel vlug. W ARMENHUIZEN, 1 Dec. 1919. Roode kool 4.204.80, Gele kool 3 Witte kool 0.56—1.13, Peen 2.70- 2.80, Uitschot roode kool 1—/ 2.80, al les per 100 K.O. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw", 1 Dec. 1919. Heden besteedde men voor: Bloemkool 3—5.50, II 1.70- 2.25, III 1.90 - 3.50, Roode kool 3.50- 4.70, Witte kool 0.50-/ 1, Oele kool 2.90—3.20, Kleine 5.25, Uien ƒ4- 4.50. Amsterdamsche Beur* van 1 December 1919. Opgave van Noordhollaudsch LandboHwcredict. STADSNIEUWS. herdacht de heer A. Ohlen gisteren den dag, waarop hij vóór 25 jaar als hoofdonderwij zer san het Rijks-Opvoedingsgesticht alhier in functie trad. Om 11 uur werd hij met zijn echtgenoote ai zoon in tegenwoordigheid var», de Commis sie vau Toezicht de veiuierde gymnastiekzaal binnen geleid, waar alle ambtenaren en. jon gens aanwezig waren om hem te verwelko men. De jongens zongen hem een feestlied toe, werkkring verlicht. Dank bracht spr. ook aan de Commissie van Toezichtt. Van' haar had spr., evenals vroeger van het Coll van Regenten, vollen steun oudervinden. Zich tot de jongens keerende, verklaarde spr, dat hij hoopte, later zeer velen van ben bij een feest of bij welslagen in de maatschap pij, de hand te mogen drukken en dat hij tot velen, wanneer die hem begroeten, zal j moeten zeggen, zooals hem meermalen ge- waarvan de kern was, dat de heer Ohlen, j beurde: „Mijnheer, ik ken u niet meer", want steeds met een frisschen geest, gedachtig aan I dan blijkt, dat het de jongens goed is ge- zijn plicht, een zegen voor üe jongen? was 1 geweest. De heer Wijker, het woord bekomende, wees er op, dat de collega's van den heer Ohlen altijd prettig met hem hadden samen gewerkt. Spr. wees erop, welk een groote af stand er ligt tusschen 30 November's avonds 1894 en 1 "Dec. 's morgens 1919. Veel had de heer Ohlen in dien tijd gedaan. Hij had zich gegeven met volle kracht. En ook na die 25 jaar had hij nog zijn frisch- heid behouden, die zijn collega^ hem niet be nijdden, maar steeds tot voorbeeld wilden nemen. Voor de jongens was de jubilaris tot een zegen geweest. Voor z'n collega's was hij geweest iemand, die steeds nauwgezet was en zijn plicht be trachtte. Zij hoopten daarom nog vele jaren met hem in het gesticht werkzaam te zijn en ook, dat hij daarna nog een welverdiende rust mocht genieten. Als stoffelijke blijken van waardeering bood spr. den jubilaris een wandelstok en een rookstel aan. De heer Pieters, 't waarnemend hoofd van het gesticht, legde er dm nadruk op, dat hij gaan, Namens zijn vrouw én z'n zoon dankte spr. nog de ambtenaren voor de feestelijke ontvangst De jongens hieven hierop een driewerf hoera aan, waarna door hen met pianobege leiding psalm 134, 3e couplet werd gezongen. De heer Ohlen betoogde hierop nog, dat het steeds zijn doel was" geweest, om in het belang van de jongens te arbeiden en ver klaarde, dat hij dit doel steeds voor oogen zou houden. De jongens hieven hierna andermaal een driewerf hoera aan, waarna de jubilaris door de aanwezigen werd gefeliciteerd. NÖORD-HQLLANDSCHE BANK. De inschrijving op 227,000 aandeelen in stukken van 1000 in de NL V. Noord-Hol- landsche Bank voorheen Van der Stok, Kaan Co. en Van der Wolff, Courrech Zoon, zal zijn opengesteld op Woensdag 10 Decem ber, tot den koers van 106 pet. ten kantore der Vennootschap te Nieuwe Niedorp Alk- maaar. Hoorn- en Schagen en ten kantore der firma Willeumier, Van Tijen en Van Laer te Mijne Heereu! In het belang der Oud Indische Militair ben ik zoo vrij U, langs dezen weg u het na volgend te willen mededeelen en verzoeken. Het zij mij vergund dan direct te verklaren, dat de Oud lud. militair en zij die gegageera I of wel gepensionneerd zijn aan den hand f der wet 1877 met een zeer schamel pensioen moeten rondkomen. Deze menschen en wel in bijzonder den oud-soldaat heeft niets ge leerd wat op vakkennis zouden kunnen wij zen cn geeft zich thans aan allerlei werk, waf uit de aard der zaak niet gunstig wordt be taald. B5j henl die een vaste werkkring hebben, komt t helaas al te vaak voor dat met-de vast stelling van het arbeidsloon, rekening wordt gehouden met het verdiende pensioen. Boven genoemde vereeniging mede in verband met ha samenwerken der vereeniging „Voor waarts". wier leden alleen oud-korporaals en soldaten zijn, beoogen en hebben tot haar nram gemaald om langs wettelijke weg, :.ze toestanden, verandering trachten te brengen. Daarin zijn wij al vrij gunstig in geslaagd, gezien de in 1918 en ook In 1919 toegezegde duurtetoeslag op de pensioenen. Meerdtere zaken worden en zijn in ons be lang bij het Departement van Koloniën in be handeling. Om kracht achter deze beweging te willen brengen, trachten wij in verschillen de plaatsen afdeelingen te stichten die in het verband met hoofdbestuur het werk verrich ten. Ten ovcivloede is in Nederland al gerui- men tijd opgericht het Federatief Militair Bu reau met een ruim 10.000 aangesloten leden Thans heb ik de eer, U tè verzoeken, gezien de uieeenzetting van zaken om in uw veelge lezen dagblad een oproep te willen plaatsen, om oud-onderofficieren, korporaals en solda ten te verzoeken, die aan dat doel willen me dewerken, hun naam en woonplaats aan on- d erge toekende te willen bekend maken, opdat daaruit verdere besprekingen tot het stichten van afdeelingen kan worden overgegaan. Vertrouwende, dat Uw Redactie aan dit goede dool alle medewerking wilt verlcencn en U daarvoor mijn dank betuigende, heb ik de eer te ziijto Uw dienaar, M. J. OUD, gep. oud- O. O.-I. L., voorzitter afd. Amsterdam „Madjoe". MARKTBERICHTEN. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 1 December 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald voor. Roode kool 2.50—3, Oele kolo 1.50— 2, Uien 36, Wortelen 23.50 per 100 K.G. Andijvie per 100 stuks 2—3. Prei per 100 bos 6.50. Spruiten per K.G. 0.180.26. Selderie per 100 bos 3.507. Appelen per K.G. 0.05—0.10. Peren per K.O. 0.060.17. Bloemend.kool p. 100 st. 1.50—4. Boerenkool 13.50. AMSTERDAM8CHE VEEMARKT. 431 vette koeien, le kw. 2.052.25; 2e kw. 1.60—1.80; 3e kw. ƒ0.90— 1.40. 74 melk- en kalf koeien' 450900. 74 graskalveren 160180. 68 nuchtere kalveren 30—50. 263 schapen 3055. 229 vette varkens, le kw. 2.25; 2e kw. 2.101ƒ2.20 per K.O. schoongewreht. PURMEREND, 1 December 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1.60—1 90 p. zak 25 K.O. Spruitjes 2.85—3.90 per zak 15 K.O. Bieten 7.5013.50 per 1000 stuks. Peren 2-17.10 per 100 K.G. Appelen 3.5019.80 per 100 K.O. Handel vlug. OppniNgiktcrKftii tab heden Medcdeelingen van Dinsdag 2 December, Oliewaarden en Culturen prijshoudend Schccpvaarfeu verdeeld. Tabakken stiL Ame rika iets lager. STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. Oblïg. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van 1000 ObUg. dito dito dito dito dito 1916 1000 BUITENLAND. pCt. 4 334 3 2A 5 9 OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Jull 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 Iwangorod Dombr. GR. 625 4A Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR. 625 4 Rothschild (consols) GR. 625 4 Hope cn Co. 1889.90 GR. 625 4 6e Emissie, 1894. GR. 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. le eerie 1904 4 BRAZILIË. Tunding Ln. 1898 20/1000 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en Credletdnstellingen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. HolL Uzer. Spoorw. ObL 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mfj. t. Expl. v. Staatssp. ObL 434 Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 9 BELGIE. Antwerpen 1887 2H Prolongatie pCt. Vorige koers 91%. 0UA. 81%. 81 Vm 78% 78% •7 66% 677/» 18% 49% 49% 91% 9> 90% 00 6% 6% 20% 16% 22 17% 20% 19%. 19% 19% H% 17% 73% •1 191% 199% 146V4 •1% 91 83% 100% 56 i 191 >99% 91% 64% Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A. Denv R. Grande Spw. (T v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vót. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Am er. Hilde Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Mere. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercentil Argentina A Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel My. C. v. A. Id. Resc. NederL Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lyn A. Kon. Holl. Lloyd Aand. Kon. Ned. Stoomb. My. Aand Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart My. A. Ned. Scheepv. Unie Aand Rotterd. Lloyd A. Stoomv, My. Nederland A. A'dam Dell Comp. Aand. Deli Batavia Tab. Aand. DelbMaatschappy Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah TabaksMij. Aand Insulinde Oliefabrieken Vorige koers 911/4 9% 16 14% 46 9"/l8 613/ia 99 22% 131 122 137% 126 101 1671/4 49% 160;? 320 784 75 144 268% 270 268 S80V4 218% 2171/4 270% 243% 116 4651/4 445% 225% 320 189% 236V4 228 238 295 313% 364% 303 398% 4531,4 252 287% 433 239 8% 15% 15% 46% 10 7 22% 130 138% 99 107 48£ 168 319 784% 75 145 267% 271 586 217% 217 270% 243 116 465 445 235 189 234 220 294% 310 359 285 226%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6