DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. So. 285. ïïoniörd* eon en twintigste Jaargang 1919 m E WOENSDAG 3 DECEMBER öfl Hummer uit 2 Ab( in «rr-entsprijs bi) vooruitbetaling po#3 maanden f 2,00, franco por post f 2,50 Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N V Soek- en Handelsdrukkerij v h Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. BUITENLANDSCH OVERZICHT. De nota-wisseling tussclien Duitschland en de Entente is weer in vollen gang. Zoowel Duitschland als de Entente voeren de meest treffende bewijsstukken aan, dat zij in hun recht zijn, maar het is begrijpelijk, dat het hier ten slotte geen rechtskwestie maar nog altijd een machtskwestie is. En omdat Duitschland de zwakste is, staat het te bezien, dat het ten slotte weer zal moe- en töegeven. Op de Duitsche nota, die een antwoord was op die der geallieerden en waarin ge zegd werd, dat Duitschland deed wat het kon om de wapenstilstandsvoorwaarden na te komen, heeft de Entente thans weer een antwoord gezonden. In deze laatste cntcntc-nota wordt uiteen gezet, waarin de Duitschers te kort zijn ge schoten en de geallieerden spreken er hun groote verbazing over uit, dat.de openbare meening in Duitschland zich nog steeds zoo weinig rekenschap geeft van haar verant woordelijkheid door niet zelf een fechtvaar- dige bestraffing voor de bedreven misdaden te eischen en tevens over het feit, dat de mis dadigers zelf niet genoeg moed en vader landsliefde hebben om voor een rechtbank re kenschap van hun daden af te leggen, om het daardoor hun land gemakkelijk te maken zijn verplichtingen na.te komen. Het Duitsche geweten moet met de heele wereld beseffen, dat de misdadigers gestraft moeten worden. Zoolang dit niet gebeurd is, kar Duitschland cr niet op rekenen opnieuw in de gemeenschap der volkeren te worden opgenomen en vam de geallieerden vergeving voor zijn misslagen en verbetering van de welverdiende vredesvoorwaarden te krijgen Hoe zal in Duitschland deze nota weer op genomen worden? Het is wel te voorspellen, dat men daar minder reikhalzend naar de vergeving der geallieerden wicn men zelf ook heel wat te vergeven heeft dan naar verzachting van de' vredesvoorwaarden uitziet. Maar Duitschland is dc zwakste. En zal daarom wel weer als de boetvaardi ge zondaar moeten optreden. In Oostenrijk gevoelt men in nog sterkere mate de afhankelijidicid der groote overwin nende mogendheden De Kabinetsraad te Wecnen had dezer da gen opnieuw de gebiedende noodzakelijkheid vastgesteld zoo snel mogelijk een crediet der groote mogendheden voor de levensmidde- lenvoorzieuing te verkrijgen. Maar de beslissing der Parijsche conferen tie laat op zich wachten, zoodat tijdige aan koop en levering van levensmiddelen twijfel achtig wordt. E>aarom heeft de Kabinetsraad besloten de vertegenwoordigers der groote mogendheden te Wccnen heden uit te noodigen tot een sa menkomst en hen te verzoeken hun regeerin gen cn de vredesconferentie den toestand der republiek duidelijk te maken cn onmiddellijk hulp te verstrekken. Inderdaad, de toestand in Oostenrijk eischt dringend verbetering en het is onverantwoor delijk, dat de Parijsche conferentie de aan vragen om hulpverleenmg zoo weinig ernstig opneemt dat zij het de moeite niet waard acht daarop tijdig een beslissing te nemen Op het congres der Duitsche onafhankelij- ken te Leipzig heeft de veriklaring van Itö- cher dat de communist Levi hem meegedeeld had dat er voor de Duitsch onafliankelijken 'n zetel in het bestuur van de Moskousdie inter nationale was opengelaten zoo zij! zich daarbij mocht aansluiten, groote verwondering ge wekt Men vond dergelijke onderhandelingen van een afzonderlijk lid van het partij-bestuur met Duitsche of Russische communisten onge past. De discussie hierover zal hervat worden zoodra het punt betreffende de Internationale aan de orde komt. De afgevaardigde Wurm lid der Nationale Vergadering besprak de belastingontwerpen. In den Amerikaanschen Senaat heeft Lodge verklaard dat de aangenomen punten van voorbehoud een oneerminderbaar minimum vormen. De New York Times betwijfelt of al diens geestverwanten Lodge op dit pad zullen vol gen voornamelijk als president Wilson zich wat toeschietelijk betoond Senator Hitchcock heeft de vrees uitgespro ken of op punt 10 wel een vergelijk zou te treffen zijn Volgens de New York Times zal op een bij eenkomst van het republikeinschc nationale comité op 8 December beslist worden of de kWestic van het vredesverdrag in 1920 voor de openbare meening zal worden gebracht. Men verwacht, dat president Wilson dezer dagen het verdrag zal terug nemen en dat de Senaat het eerst weer in behandeling krijgt als er onderhandelingen over een vergelijk zijn gevoerd. StATEN-OENERAAL. TWEEDE KAMER. In dé zitting van gisteren werd besloten Vrijdag 11 uur te evrgaderen. Het voorstel van den Voorzitter om ook Maandag 15 December te evragdcrenl, werd aangeno men met 46 tegen 7 stemmen. Aan de orde was vervolgens het wetsont werp tot wijziging en aanvulling der Hooger- Onderwijswet. "1 :De heer Troelstra bepleitte inetei- lj -g van een leerstoel In de Fhiaache taal «n letterkunde aan de Groningsche Universiteit. Die heer V a n Veen, meende dat de vrije ontwikkeling der bijzondere gymnisia niet voldoende zal zijn gewaarborgd tenge volge avn de door den minister ovoregstelde schoolgeldiregding. Hij vroeg wijziging dier regeling. De heer 'Beumer was tegen het vast hechten van, den „effecths ciVilis" aan het doctoraal-ex. De heer Van Doorn vreesde een leerstoel in het Friescfi bevordering avn twee taligheid. De heer Van Ravesteyn was te gen de verbetering der positie avn het bij zonder onderwijs. De heer Van W ijl m b e r g e was het eens met de heer Van Veen. Hij verklaarde zich ook voor ^enheid, der doctoraten. iDe heer A l barda wenschte verande ring in de promotieregeling, evenals de hee- ren Beumer en van Ravesteyn, en benoem baarheid van doctoren in de wis- en natuur kunde tot het rectoraat. De Minister zou overwegen hoe de promotieregeling kon worden bevorderd. De kwestie der hoogere subsidieering zal bij de amendementen ter spraike komen. Evenwel had de heer Van. Veen de zaak veel te zwart gallig voorgesteld. De minister denkt er niet aan, de bijdrage in de bouwkosten te verh-oo- gen van 75 tot 90 pet. De minister is voor stander van een Friesch-e leerstoel, doch er zdjtn andere maatregelen die moeten voor gaan. Het amendement-V. d. Laan om de leeraren- vergadering te doen beslissen over toelating en' bevordering van teerlingen, werd ingetrok ken. i Het amendement-van Veert om de school geldregeling afhankelijk -te doen zijn van de financieele draagkracht van belanghebben den, werd overgenomen. Eten mendement-Beumer om, voor de rech terlijke macht den eisch van het doctoraal te behouden, werd toegelicht. Een amendement-Rutgers om aan docto randi in de rechten recht te geven op den ti tel van meester in de rechten,, werd eveneens toegelicht. Een amendemeniUDressélhuys dat de amen- d em en ten-Beumer en Rutgers samenvat, werd ingediend. De journalisten verlieten om kwartier over vijven de tribune, met het oog op de avond vergadering, zoodat van het verder behandel de geen verslag kan worden gegeven. In de avondvergadering werd' voortge gaan met de staatsbegrooting hoofdstuk X (landbouw enz.) De' heer De Jionge drong aan op Vertegenwoordiging van de arbeiders in den Mijnraad. Hij' klaagde over de grondspecula- ties die de woningvoorziening belemmeren en waarschuwde den M mister de soc. dem. bouwvereenigingen niet tegen te werken. Hij critiseerde het financieel beheer der Staats mijnen. De heer Van D 'iji k merkte op dat geen goed; overzicht is te krijgen' van de ontvang sten en uitgaven1 van het Staatsmij-nbedrijlf. 'De heer v. d W a e r d e n wees er op nar aanleiding van het pleidteoi van den heer H. Hermans voor subsidie van de kerk dat 'hetgeen de soc.-dem. voor de oulltuur doet; niet achterstaat bijl hetgeen dte kerk doet. Hij wenschte een laboratorium voor wetenschap- pellijjk steenikoolonderzoek'. iDe Minister van, Landbouw deelde mede, dat thans ongeveer de helft der Nederland sdie kolënconsutmptie uit de Nederl. mijnen komt. In de naaste toekomst, binnen 20 jaar,'zal men1 ons lhnd onafhankelijk kunnen maken van invoer van: buiten. Een eerste schrede op dien weg is het ontwerp betreffende Vlodorp. De minister had niet het verwijt verwacht, dat •hij de grondspeculatie aldaar niet is tegenge- faan. Er heerscht in tegendeel ontevreden- eid bij de grondeigenaars. Spr. had zoo spoedig als mogelijk was gedaan, wat hij kon om de prijsopdrijving te voorkomen. De steenkoolproductie is voor alles een, zaak van arbeiders Daarom is 't beter naast de ontginning te Vlodorp, die in Zuid-Lim burg voort te zetten. Een buitengewone fac tor zijn de verkeersbelangen. Spr. hoopte dat de Kamer -desbetreffende voorstellen van, den minister van Waterstaat zal aanvaarden. Spr. had het voorts over het groote belang van onderwijs godsdienstige belangen en, het woningvraagstuk. BINNENLAND. WIJZIGING VAN DE LEENIN1GWET 1914. iHet is buiten twijfel, aldus de Minister van Financiën in de memorie van antwoord op- het wetsontwerp tot wijziging \an de Lee- ninigwet 1914, dat het piet in de bedoeling heeft gelegen dat gedeelte van, de aanslagen in, de dividend- en tan-tiëmebelasiing, dat de in art. 7 der wet genoemde salarisexcedenten betreft! buiten de belasting te laten. In het omgekeerde geval zou de toelichting tot art. 48 die uitzondering zeker met redtenen om kleed hebben. De Minister heeft indertijd, met het oog op de omstandigheid dat hier heimelijk sprake was van een onvolledigheid der wet, aan, de ambtenaren nieegedteelu dat de leemingsopoeiiiteni op de volle aanslagen in de -dividend- en tantiemobelastmig, ook dus voorzoover die de salarissen betroffen, moes ten worden gelegd. NEDERLAND—BELOIë. Naar de Bruaselsche correspondent van de Tel. uit goede bron verneemt, hebben de on derhandelingen betreflende de herziening ge leid wat betreit de economische zijde der han gende vraagstukken. Zoowel over (het beheer van de Schelde in vredestijd als over den aonleg van een Schel- de-Rijnkanaal en van een kanaal Antwerpen -Moerdijk is men het eens geworden. Deze de siderata behoorden tot de voornaamste econo mische wenschen van België. Hoewel het betreffende zijn militaire aspi raties geen voldoening ontving, mag men ver wachten, dat een schikking op deze basis zal kunnen worden bereikt. intusschen schijnt België zijn wenschen op militair gebied nog niet geheel te hebben op gegeven, doch men is er hier nu ook van over tuigd, dat er een tijd voorbij moet gaan, vóór en aleer opnieuw een gedachtenwisseling aan gaande deze vraagstukken zal kunnen plaats vinden. BUITENLANDSCHE ZAKEN. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging, aanvulling en .verhooging van het illüe hoofdstuk (Buitenlandsche Zaken) van de Staatsbegrooting voor het lien-stjaar 1917. Meerdere uitgaven zijn noodig gebleken, o.a. wegens schrijlbahoeiten en bindwerk plm. 52.Out), onderhoud en schoonhouden der lo kalen plm. 10.000, aankoop van meubelen pl.m. 1100, drukwerk plan, 1100; reis- en verblijfkosten van diplomatieke ambtenaren enz. 23.000idem van conculaire ambtena ren (wegens meerdere detacheeringen) 30.000kosten van door de diplomatieke en onbezoldigde consulaire ambtenaren verzon den telegrammen en gedane uitschotten ten gevolge van den oorlog enz. 140.000; cüeustuhgaven van bezoldigde consulaire ambtenaren, waaronder ook begrepen die voor hulppersoneel, aankoop van bureaube hoeften, kosten aan huurinrichting en onder houd der kanselarij enz. 52000. Voorts waren belangrijke bedragen noodig o-m Nederlandsche gezinnen in het buitenland tijdelijk te ondersteunen of naar Nederland te zenden. Voor deze en andere uitgaven noodzakelijk geworden door den oorlogstoe stand wordt nog eene verhooging van het des betreffend artikel aangevraagd met ƒ110.600. Een nieuw artikel wordt ingelascht luiden de: „Uitgaven, voortvloeiende uit de buitenge wone internationale toestanden zooals die volgens beslissing van den Minister van Bui tenlandsche Zaken uit di t begrootingsartikel zijn te kwijten 260.000." Ten laste van dit artikel zijn gebracht verschillende uitgaven van meest verscheiden aard, welke zoowel middellijk als onmiddellijk een gevolg zijn van den oorlog. Hieronder zijn o.a. begrepen de kosten van tijdelijk hulppersoneel zoowel aan bet Departement als aan meerdere ge zantschappen, vergoeding voor buitengewone kanselarijuitgaven enz. De kosten van de commissie ter behartiging der belangen van Nederlanders in België, belooningen van de duikbootcommi-ssie, schadevergoeding van ver lies van bagage aan een in a Lands dienst gereisd h.ebbend ambtenaar, alsmede passa- gekosten van in het buitenland achtergeble ven Nederlanders zijn ten laste van dit arti kel gebracht. Ten behoeve van het detachement te Pe king is gedurende 1917 uitgegeven totaal 169,231.58. VERHOOGUNG VAN DE PENSIOENEN. In een n-o,ta naar aanleiding van bet ver slag over het wetsontwerp tot regeling van de -ontvangsten- en uitgaven van het wedu wen- en, weezenfondis voor militairen en ge- pensionneerde militairen der landmacht en van dat betreffende de zeemacht voor het dienstjaar 1910' deelt die minister van finan ciën mede, dat het in uitzicht gestelde wets ontwerp tot verhooging van- de pensioenen, dat de Kamer waarschijnlijk binnen zeer kor ten tijd zal bereiken, strekt om ook de ten- las te van de hierbedoelde fondsen verleende pen sioenen te verhoogen. SUIKER. iDe minister van landb-o-uW, nijverheid en handel maakt bekend, in aansluiting aan zijn kennisgeving van 31 October j.l., dat voor de derde reeks van vier perioden van het eerste tijdvak der Rij'kss-uikerkaart, aanvangende 1 -dezer, en alzoo eindigende 28 dezer, voor sui ker eerstehand' de thans geldende prijs van 94 per 100 KG. gehandhaafd blijft, ter wijl' bij. levering van- ten minste 100 K.G. de grossiers wederom 95.25 en bij levering van kleinere hoeveelheden 95.75 per 10Ö K.G. in rekening mogen 'brengen Ook de waarde van 400 bons voor boven bedoelde vier perioden blijft dezelfde, n.l. 39.75. iDe inlevering van de bons over deze period'en aan; het R. K. S. kan geschieden tot uiterlijk Maandag 26 Januari. iDe aandlacht van belanghebbenden zij er op gevestigd, dat alle suiker, dus ook de z.g vrije suiker, waarvoor bovenstaande prijzen gtellden, uitsluitend bestemd is voor het biu- nertlandsch verbruik. WIJZIGING KIESWET. In een nota ter beantwoording van het ver slag betoogt de minister van Binelnandsche Zaken dat de vermelding op de kiezerslijst van den naam van de kiesgerechtigde gehuw de vrouw zich behoort aan te sluiten aan de wijze waarop in het dagelijksch leven de ge huwde vrouw pleegt met name aangeduid te worden. De kiezerslijst blijft ingevolge art. 15 der Kieswet voor een ieder ter inzage nedergelegd ter secretarie der gemeente. De minister kan mitsdien de opmerking niet beamen, dal de controle der kiesvereenigingen - ten gevolge van de nieuwe redactie van art. 10 belangrijk bemoeilijkt wordt. Eene uitzondering voor de jaren, waarin verkiezingen plaats hebben, zou de voorgestelde regeling hare beteekenis groo- tendeels doen verliezen. De minister kan voorts niet inzien, dat uit de wijziging van art. 63 een bezwaar van eenige oeteekenis zoude voortvloeien voor den kiezer, die geen oproepingskaart heeft ont vangen. Alleen in het geval hij onbekend is met de plaats van het stembureau, voor zijn stem- district ingetseld, zal hij zich naar de ge meente secretarie moeten begeven. Aan de Redactie van de Alkmaarsche Courant te Alkmaar. UITVOER VERSCHILLENDE ARTIKELEN. Tijdelijk is opgeheven het uitvoerverbod van alle uit heünep, met inbegrip van Manilla hennep, seral en dergelijke vevaardigde arti kelen. Met 8 Dec. wordt de uitvoer van ansjovis vrijgesteld. Met 6 Dec. is tot nadere aankondiging dis pensatie verleend van het verbod van uitvoer van glas en glaswerk en met 3 Dec. van de verboden* van uitvoer van zdaen en van ver werkingsproducten daarvan, voor zoover be treft linzen, lupinen, wikken, serradella, beu- kenoten, hennepzaau, dederzaad, zonnebloem zaad, tlauwmaandzaad, karwijzaad, mos terdzaad, gras- en klaverzaden, sparrezaad en verwerkingsproducten dezer zaden. KAAS. Door den Ned. R. K. Bond van Kaasande- laren was aan't Zuivelkantoor 'n telegrafisch verzoek gericht, of voor het nog niet uitge voerde gedeelte kaas uit de eerste exportpe riode met hetzelfde uitvoerrecht als voor h de periode is vastgesteld, kon worden vol staan. Hierop werd door het Zuivelkantoor afwijzend beschikt Het gevolg hiervan is, dat daar er voor het tweede gedeelte 5 cents per K.G. en voor het eerste gedeelte 70 cents per K.G. geheven wordt, het resteerende gedeelte der eerste pe riode slechts met enorme verliezen te plaat sen isterwijl veelal het niet plaatsen van het eerste gedeelte tot oorzaak heeft het niet tij dig verstrekken van consenten voor België, hetgeen toch- geheel1 buiten die schuld van den kaashandel ligt. Daarom heeft genoemde bond aan den Minister van Landbouw ver zocht voor hét nog niet uitgevoerde gedeelte der eerste periode eenzelfde heffing, als voor de tweede periode is bepaald, toe te staan Naar aanleiding van een schrijven van den Ned R. K. Bond van Kaashandelaren aan den Minister van Landbouw betreffende de winstmarge voor grossiers in kaas, beeft de Minister geantwoord dat hij geen termen aan wezig acht, tot verh-ooging van de winstmar ge voor grosiers in kaas over te gaan. STADSNIEUWS, INGEKOMEN GELDEN EN GOEDEREN VOOR HULP VERSCHAFFING AAN HET GEBREK LIJDENDE OOSTENRIJK* Mej' P. 0,50; P. J. v. H., in de tram ge collecteerd, 2,leerlingen- openbare achuol en herhalingsschool te Stompetoren 14,20. Te zamen 16,70. Verantwoord 614,16y2. In totaal ontvan gen 657,8614. EEN NAVOLGENSWAARDIG VOOR BEELD VAN HULP AAN DE OOSTEN- RIJKSCHE KINDEREN. De heer Weber, eigenaar van de bekende bioscoop „Cinéma American'' heeft aangebo den de geheele opbrengst van de a.s. Maan dagavond-voorstelling, zonder aftrek van eenige onkosten, af te staan ten behoeve voor de opneming van Oostenriiksche kinderen in het Koloniehuis „Zwartendijk" te Egmond aan Zee. Waar ae te vertoonen film een hoogst boeiende belooft te zijn, verzuime'men niet dien avond de bioscoop op de Nieuwe- sloot te bezoeken. NATURALISATIE. Het staatsblad nr. 720 vermeldt heden de naturalisatie van de heeren L. Frankenberg en W. J. Buning, beide wonende te Alkmaar. St. NIGOLAASFEEST DER MODERNE AR'B. BEWEGING. Hoewel eerst het plan was de ouders der deelnemende kinderen tegen betaling van 10 ets ook toegang tot het feest te geven, is de commissie wegens grooten toeloop van kinde ren1, genoodzaakt op haar besluit terug te ko men en geen ouderkaarten beschikbaar te stei lten. HERDENKINGSVER.G ADERING DOMELA NIEUWENHUIS. De morgenavond in de Harmonie te hou den herdenkingsvergadering voor Domela Nieuwenhuis, waar Ds. Schermerhorn en B. Lansink Sr. het woord zullen voeren, gaat behalve de gister genoemde vereenipfngen, ook uit van de Communistische Partij, De Dageraad en de Rev. Soc. Vrouwenclub. Zooals wij berichtten verleent het solo-kwar tet „Alcmaria" haar medewerking, terwijl de heer B. C. Loevens ter aanvulling van de re devoeringen een gedicht zal declameeren. Ook zal ter vergadering aanwezig zijn het levensgroote portret van Domela Nieuwen-, huis, dat in Concordia te Amsterdam bij de uitvaart aanwezig was en door de commissie van de uitvaart, van den kunstschilder La- guma, als aandenken voor mevrouw Domela Nieuwenhuis, is aangekocht voor 700. COÖPERATIEVE BOND VAN COÖPE RATIEVE LANDBOUWVEREENIGIN- GEN IN NOORD-HOLLAND. Bovengenoemde bond vergaderde heden morgen in café Central. De voorzitter, de heer R. Visser, Berkhout, heette speciaal, de afgevaardigde van een broederbond, den heer Memelink uit Gelderland, welkom. Spr. wees er op dat de wereld onevenwich tig is. De zucht naar het geld is groot en aan den anderen kant heeft het geld haar waande verloren. De ziiverwaardc van den gulden, in 1913 48 ct., is thans 100 ct. en toch kan men met den 'gulden maar de helft doen. 't Arbeid adelt geldt niet meer. Daarvoor alleen geen verwijt aan den ar beider, de staat gaat voor geld uif te geven zonder dekking aan te wijzen. De administratiekosten voor de zaak van arbeid zijn zoo hoog, dat particuliere organi satie de helft meer zou kunnen geven dan üetgeen de staat in het vooruitzicht stelt. Men maakt zich voor de toekomst beangst. De ontbinding van de maatschappij voltrekt zich zonder dat iemand ook uitkomst weet. Spr. meent, dat men door coöperatie op den goeden weg is en oordeelde dat hetgeen de grondpartij nastreeft ook geen oplossing zal brengen. Men krijgt dan niet de productie. De tijd dat Nederland overstroomd zal worden met graan uit andere landen oordeelde spr. nabij. Hij wekte de coöperaties op op den ingeslagen weg door te gaan en opende met den wensch dat de beraadslagin gen daartoe zullen strekken, ue vergader De voorzitter zegde onder instemming der vergad ring, den secretaris, den heer Dor- hc: .ircelijk dank voor de correcte notulen. De voorzitter deelde mede dat 1.300.000 K.G. superphosphaat besteld was geworden. Het Centraal Bureau had gemeend nog -•en aandeden te moeten nemen in de opge richt superfosphaat fabriek. Gaat de organi satie door dank omt er in de toekomst wd 'n betere samenwerking. Erkent wordt reeds dat de fabriek een bres schiet in de macht van de Chemische fabrie ken. Op voorstel van den bond Worden om de 2 weken bijeenkomsten gehouden om de aan- koopen te bespreken. Andere vereenigingen hebben deze bijeen komsten overgenomen, zoodat het Centraal Bureau daardoor meer voeling krijgt met de belanghebbenden. De vereenigingen voor den aankoop van hulpmeststoffen willen ook geregeld bij elkan der komen Spr. deed' dit genoegen en bij twij felde er niet aan of de vereenigingen zullen de kosten van afvaardiging; gaarne willen dragen. Spr. deelde voorts mede dat het hooibureau geliquideerd was. Nog een vergadering is noodig. De bouw van de superfosphaatfabriek vor dert al vlug. Dat de leening weinig ingang vond tegen 5 pet. deed het bestuur besluiten er een uit te schrijven van C pet. en deze werd tot op 1 y3 millioen volteekend en het restant van millioen zal zeker komen. Spr. wekte ieder op om alsnog een obligatie te nemen. Een deputatie van het bestuur en iemand van regeeringswege bezochten Italië voor 'n onderzoek nar dte bereiding van de techa- phosfaat. Dit is niet zonder succes geweest. De bereiding is goedkooper dan die voor de super en de werking is even sterk. De organi satie heeft nu -tot 1921 dten alleenverkoop en- daarmede heeft ze een krachtig wapen in de hand om de vereenigde fabrieken te bestrij den. De pogingen om de distributie van vee voeder vrij te krijgen, waren niet geslaagd. De meelfabrikanten streven niet naar in voer, omdat de regeerihg een maalloon, dat meer dan voldoende is, waarborgt. De opheffing van het graanbureau zou voor het Nederlandsche volk goedkooper voedsel beteekenen. Gevraagd wand! waarom de firma Krol was uitgesloten van de levering van het su- perphosfaat. De voorzitter deelde hierover liever niets mede. De heer C. Nobel besprak de werking van techa-phosfaait. De heer Bus had' gelezen dat de maisdis- tributie was opgeheven. De heer Clay deelde mede, dat geadviseerd zal worden om de 7500 ton. van de regeering nog maar wat op te houden, anders zal de markt nog meer gedrukt worden. Het is niet te verwonderen dat men van daag de harde lijnkoeken voor 26 koopt. Men heeft te doen met een val, door de regee ring de coöperaties voorgezet. De heer Bus meende dat men als organisa tie dte 'les moest trekken, dat men voorzichtig moest zijn met te adviseeren op de lijsten in te vullen. Men was nu in een val geloopen. Spr. was er van overtuigd dat de land bouw voor een val in de producten stond en geen geringe. Al wat van de regeering komt, diende men daarom organisatorisch al of niet te aanvaarden. De voorzitter had het onkundig van den heer Rus gevonden dat deze niet op de bij eenkomsten van de graankoopende vereeni gingen was geweest. Men laat te vaak de gelegenheid slippen, die men moet aanva arden- Op de bijeenkomsten waren de zaken be sproken en daarna besluiten tot handelen genomen. Men kan niet steeds over alles ver- gademi en spf. is overtuigd dat die handel ALKMAARSCIE Directeur: G. H. KRAK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1