PLANTENBOTER fS iiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii'Hii De BUROF ;»".7:?STFJR «ï«r Ocrvepte ALK MAAR brengt hierbij ter algemeen? kentrie, dat hij vau MAANDAG, 6 DECEMBER a.s. AF ELKEN WERKDAG VAN 's VOORMID DAGS 10 TOT 12 UUR voor het publiek zal zijn te spreken op zijne kamer ten STAD- HUIZE. Alkmaar, 2 December 1919. De Burgemeester voornoemd, W. C. WENDELAAR. nu de maïs wel zal koopen en er wel bij zal varen. De boeren zitten nu vol, maar als hetgeen zij hebben verbruikt is, dan moeten zij wel weer duurder betrekken. De secretaris deed mededeeling over inge komen stukken, waarin de heer C. Nobel aanleiding vond om een en ander te zeggen over door hem genomen proeven met phosforiet. Als voorbemesting kwam ze hem niet zonder belang voor. De voorzitter gaf de vereenigingen in over weging zich over de proeven met den heer Smeeding te Schagen en den heer Nobel te verstaan. Goedgevonden werd te trachten in die rich ting iets te bereiken. Een accountantsrapport over de financiën van den bond, waaruit bleek dat' de beschei den in orde waren, werd voor kennisgeving aangenomen. Na een toelichting van den heer Boot werd de begrooting in ontvangst en uitgaaf op J 2000 vastgesteld. De voorzitter stelde voor om de- restitutie van het Centraal Bureau in de kas van den Bond te storten, die daarna kan restitueeren aan de betreffende vereenigingen, na aftrek van de kosten in verhouding tot de inkoopen. De heer Prins was daartegen, omdat er geen verplichte aankoop bij! het Centraal Bureau bestaat. Wie daar dan niet koopen, be talen dan niets. Spr. wilde den omslag ver- hoogen. De voorzitter wil'de dilt aan het bestuur overlaten en althans voor 1920 zoo hande len. Van wie niet betrekt, kan men nu 'n evenre dig deel heffen volgens den omslag. Hierop werd hiertoe besloten. Op voorstel van het bestuur kwam hierop de aansluiting bij het Centraal Bureau in be handeling. De heer Schroder (Heerhugowaard) had bezwaren, berustende op een interne hande ling. De voorzitter mpende, dat dit bezwaar dan ook niets tegen heit principe inbracht. Door toetreding tan men invloed uitoefenen en dan de gebreken wegnomen. De heer Memelink, afgevaardigde .van den Gelderschen Bond, zeidc, dat men daar beJ sloot tot aansluiting voor drie jaren en een model-statuten te ontwerpen en te behande len met Noord-Holland en Friesland. Het Centraal Bureau verklaarde zich gaarne be reid over de toekomst te spreken. Zooals nu het Centraal Bureau is, tan men feitelijk niet aansluiten, omdat het niet zuiver coöperatief is Nu zijn er al nieuwe statuten in het bezit van spr.'s bestuur. Spr.'s bond trad tijdelijk toe en zal niet blijven als de statuten' niet zuiver coöpera tief worden. Besloten werd den voorzitter, den vice- voorzitter en secretaris als commissie van overleg te benoemen voor de statutenherzie- ning. De voorzitter betoogde nog, dat de R.-K organisaties zich niet bij- het uentraal Bureau zullen aansluiten, wanneer 't op zuiver coo- eratieven grondslag komt. Men kan dus den V. vorm op coöperatieven grondslag kie- zij,n. De heer Memelink betoogde, dat men de R K. toch zou verliezen, wij staan sterk ge noeg een Centraal Bureau te vormen, maar dan zuiver coöperatief. (Applaus). Hierop werd tot voorloopige aansluiting besloten, om na de reorganisatie een defini tief standpunt in te nemen. Op voorstel van het bestuur werd besloten om ter bereiking van overeenstemming in de statuten.der afdcelingcn, de statuten der Bondlsvereenigingem aan den beer Ottink te geven om daarvoor advies te geven, geven Over het voorstel van het bestuur: „Door den Coöp. Bond worde in samenwerking met andere provinciale landbouworganisaties zoo mogelijk overgegaan tot oprichting van een eigen orgaan", volgde en uitvoerige be spreking, waarover wij morgen het een en ander zullen mededcelen. Besloten werd om voor één jaar, met het recht van verlenging voor 5 jaren, met de Maatschappij „de Vlijt" te Arnhem, de uit geefster van het Algemeen Landbouwweek blad de overeenkomst aan te gaan, dat de Maatschappij gratis het weekblad aan de le den zal zenden, terwijl de Bond de portkos- ten,'40 cent per abonnement, zal vergoeden Voor provinciaal nieuws en vereenigings- nicuws zal ruimte ingeruimd worden, waar voor de copie gratis moet worden toegezon den. Wanneer ook de Bond van Zuivelfabrie ken en de Bond van Fokveevereenigingen me de doen, d!an zal de oplage hoogstens 6000 exemplaren bedragen. De Bond en de vereenigingen zullen hun drukwerken bij „de Vlijt" moeten laten druk ken Dc kop van het blad kan voor Noord- Holland veranderd worden. Op de advertenties ontvangen de leden 25 pet. reductie, op de contracten 10 pet. De ex ploitade der advértenticrubriek geschiedt door „De Vlijt". Hierna werd gepauzeerd. (Wofdt vervolgQ). HET SINT-NICOLAASFEEST. Zoo was dan eindelijk de lang verwachte dag voor dc kleine jongens en meisjes der drie laagste klassen van de le, 2e en 5e ge- mecntesdiool aangebroken. Wat was hun hoofdje er al geruimen tijd vol van geweest. Met welk een ijver hadden zij dc liedjes ge leerd waarmede de goede Sint zou verwel komd worden En nu zou de groote kinder vriend hedenmiddag om half .twee met de boot uit Spanje arriveeren. Wie nog mocht twijfelen aan de gróote beteekenis van het St. Nicolaasfeest voor dc jeugd en ook voor de ouderen had hedenmiddag aan deVoor- meer en de Bierkade kunnen zien hoe onge grond zijn twijfel was. Men had ze moeten zien die stralende gezichtjes der jeugdige fccstgcnooten. Hoe schitterden hun oogen, hoe trappelden zij van ongeduld. Hoe rekten ze de'halsjes om toch maar het eerste tipje van de boot te zien. En toen eindelijk de „echte stoomboot uit Spanje",te zien kwam, fee9 gjf "'ch hfdhf te*. luid vreugde- en hoerageroep. Luider klonk dit op toen ze den eerbiedwaardigen geliefden bis schop zelf, zijn paard en oen zwarten knecht zagen. Eindelijk kwam de Sint aan den wal en besteeg zijn schimmel en nu begon een ware triomftocht door de stad. Een groote menigte stond langs den weg geschaard. De Sint boog maar, Piet had geen handen ge noeg. in Langestraat, Hoogstraat en vooral bij de Harmonie bereikten de drukte en 't gejoel haar hoogtepunt. Maar de politie zorgde ook ditmaal weer dat alle§ uitstekend voor elkaar kwam. De feestvierende kinderen trok ken de Harmonie binnen en dc Sint reed nog even om. Toen allen in de zaal goed en wel gezeten waren, hielden Sint Nieolaas en zijn knecht hun „joyeuse entrée". Wat een vroo- lijk kindergejubel. Een blij gezang, door één der onderwijzers op de piano begeleid, klonk den bisschop tegen En buigend ging hij door de zaal en bereikte het tooneel. Piet werd door de kinderen een ovatie gebracht." Weldra heerschte in de zaal een plechtige stilte. Sint Nieolaas zou de kinderen toespre ken. „Kinderen, jullie zijn zeker allen weer heel' blij 'dat Sint Nieolaas in Alkmaar is geko men, is 't niet, kinderen?" „Ja, Sinterklaas", klonk het uit honderden mondjes En jullie hebt allen zeker weer heel erg naar Sinterklaas verlangd?" ,,Ja, Sinterklaas." „Willen jullie dan eerst nog eens een mooi liedje zingen voor Sinterklaas?" ,)a, Sinterklaas!" „Mooi, dan kan Sinterklaas even uitma ten." Na het zingen van eenige verajes nam de goede Sint opnieuw het woord. Hij begon met een hartelijk woord van wel kom en van dank tot onzen nieuwen burge meester die wel zoo vriendelijk had willen zijn door zijn tegenwoordigheid blijk van groote belangstelling voor dit feest te geven „Vinden jullie het niet aardig van onzen burgemeester, kinderen?" „ja. Sinterklaas", klonk het welgemeend uit den mond der kinderen. Ook Mevrouw en de heer Reeling Brou wer hadden volgaarne aan de uitnoodiging der commissie gevolg gegeven. En de Sint hield nog een aardig, vaak ern stig gesprek met de kinderen. Hij hield hun 't goede voor, sprak met groote liefde over de ouders en hun onder wijzers. Een heerlijke tractatie liet zich daarna wel smaken. Wat lieten chocolade en speculaas zich heerlijk smaken, 't Was een genot te zien, hoe deze kinderen alles wisten te waardeeren en te genieten Aardig hoe sommigen nog een ge deelte van hun koek bewaarden voor broertje of zusje of voor moeder. De vertooning van de tooverlantaarn, waar bij mej. Bakker weer zoo alleraardigst vertel de, gaf nieuwe vreugde. Doodètil luisterden allen naar de geschiedenis van Asschepoes- ter, van den tijger in den ton enz. Daarna volgde opnieuw tractatie, wat de jeugd zeer naar den zin was. Toen werd het langzamerhand tijd voor de kinderen om naar huis te gaan. Tot hun groote blijdschap mocht ieder kind afscheid komen nemen van den Sint en ontving van hem een groot pak, waarin lekkers, moois en iets nuttigs gebor gen was. Is het te verwonderen dat de jeugd n opgewonden stemming de zaak verliet. En wat zullen ze thuis veel tc vertellen hebben gehad. De Commisise uit den Bond van Ned. on derwijzers, die zooveel werk hebben gehad aan 't voor elkaar brengen van dit feest, kun nen inderdaad met groote voldoening op het feest terugzien 't Is weer eenig geslaagd. Met waardeering dient de assistentie van de ver schillende dames en heeren genoemd. RECHTSZAKEN. ARRONDISSEIVfENTS-RECHTBANK. Zitting van 3 December. Maarten P Jan de B Jan P cn Jb. v V, allen visschers, wonende te Helder, in' per soon verschenen, stonden terecht ter zake dat zij in den nacht v^n 23 op 24- Augustus we derrechtelijk zijn binnengedrongen in het ho tel „Toelast" en zich niet op de eerste vorde ring hebben verwijderd. Aan den 4den beklaagde is bovendien ten laste gelegd, dat hij eenige lampen, stoelen, glazen en flesschen wederrechtelijk heeft ver nield. In deze zaak traden mr. Offers en mr Prins op als verdedigers. Volgens verklaring van den buffetchef Hommerson waren beklaagden in aangescho ten toestand. De buffetchef weigerde hen den toegang tot gelagkamer en trachtte hen tegen te hou den. 7 ij hebben daarop Hommerson op zij geduwd De le beklaagde greep hem bij de keel en duwdevhcm in een hoek van de gang. die toegang geeft tot het lokaal. Getui ge heeft in de gelagkamer zich verweerd met een bierglas en Maarten' P. daarmede gesla gen Daarop sloeg ook Maarten P. een bierglas op de tafel stuk cn sloeg daarop met een stoel om zich heen Er is nogal wat schade aan den inventaris van het café toegebracht. In het hotel zelf, dat boven het café is gele gen zijn ze niet binnengedrongen Getuige geloofde niet dat beklaagden zijn cvorderd het café tc verlaten le beklaagde ontkende dat getuige hem heeft tegengehouden Hij heeft wel gezegd: ga jelui maar naar oen ander café. het is hier te vol Hij heeft getuige niet in het café aan gegrepen, maar kreeg zelf met een bierglas een klap op het hoofd Na dien klap wist hij niet meer wat hij heeft gedaan. Hij was be wusteloos en het bloed stroomde over zijn gezicht. De twee laatste beklaagden heben niet gemerkt dat zij in het café niet aangenaam waren De kellncr W. A. Hommerson heeft, volgens verklaring van beklaagden met een biljartqueuc geslagen. Deze getuige-zegt, dat hij beklaagden bij herhaling heeft a^igemaand het café te verla ten Hij verklaarde ook met een quec te heb ben geslagen maar weet niet dat hij den le beklaagde heeft geraakt. Na motivccring van zijn requisitoir vor derde het O M tegen 1 e beklaagde als hoofd schuldige 1 maand gevangenisstraf cn tegen de anderen 1 week gevangenisstraf. Mr Of'er? releveerde daf van het weder rechtelijk binnendringen niets is bewezen Ook dc vernieling niet wat betreft le beklaag de. Pleiter concludeerde geldboete of voor waardelijke straf. Mr Prins opponeerde voor vierden be klaagde, achtte he bewijs niet geleverd en vroeg vrijspraak subsidair een voorwaardelij ke straf.. DIEFSTAL. De berocplooze Albeftus S. te Bovencar- spel heeft pp 2 Februari uit de roef van een schip een zilveren horloge met koordje met 2 gouden schuifjes ontvreemd ten nadeele van schipper Steenstra uit Brockerhavcn. Bekl. is niet verschenen, maar heeft bekend. Hij heeft het voor 2 verkocht aan getuige E v. Kol te Enkhuizen. Eisch 1 maand gevangenisstraf. VERNIELING. Aan Com. B., broodbakker te Beets, is ten laste gelegd: vernieling van een electrischen draad, waardoor kortsluiting is ontstaan en een transformator is vernield. De beklaagde was niet aanwezig. Hij heeft den steundraad der electrische geleiding uit een boom voor zijn woning verwijderd. Eisch 1 week gevangenisstraf. VERZET TEGEN EEN GEWEZEN VONNIS De 52-jarige basculercparateur B. A. is in verzet gekomen tegen een vonnis waarbij hij tot 1 maand gevangenisstraf is veroordeeld wegens diefstal van een paar militaire schoe nen te Texel. Beklaagde bekende. Hij verzocht een voor waardelijke straf. Hij heeft de 4 gestolen schoenen direct willen vergoeden. Het O. M. vorderde bekrachtiging van het vonnis. MISHANDELING EN BELEEDIGING VAN EN WEDERSPANNIGHEID TEGEN EEN VELDWACHTER. De arbeider Jb. F te Spanbroek heeft zich in den nacht van 14 op 15 September schul dig gemaakt aan mishandeling van den ge meente-veldwachter P. Saai te Ursem. Er was feest in de herberg van Oudejans aldaar. Het was 12 uur sluiting P. was lastig en werd door Saai tot orde aangemaand De kastelein verlangde te fluiten, waarop Saai de aanwe zigen verzocht heen te gaan Beklaagde vol deed» niet aan het verzoek en gaf Saai een klap, waarop Saai hem met geweld het lokaal moest uitzetten. Buiten gekomen heeft bekl. Saai nog tegen het oog geschopt en hem uit gescholden. De president merkte op, dat voortdurend conflicten plaats vinden met den getuige en vroeg of deze wel met de noodige tact op treedt, wat getuige bevestigend beantwoordt. Eisch 1 rnaand gevangenisstraf. WEDERSPANNIGHEID. Bij de hierboven omschreven gelegenheid heeft ook de arbeider C. A. D., uit Schenner- hom, zich schuldig gemaakt aan wederspau- nigheid tegen den veldwachter Saai, toen deze hem uit het café Oudcjaus wilde verwij deren. Ook deze beklaagde is niet verschenen. Hij bemoeilijkte Saai voornamelijk bij het uitzetten van den beklaagde uit de voorgaan de zaak. De burgemeester, in deze zaak ook als ge tuige gehoord, getuigde gunstig omtrent het optreden van den gemeente-veldwacider. Eisch als boven. Ook al weer in verband met de voorgaande zaken, .uit Ursem moest zich verantwoorden de arbeider Outje C., uit Ursem Beklaagde, die eveneens niet is verschenen, heeft den veldwachter vuistslagen op rug en nek gegeven en hem uitgescholden, daarbij ^zeggende: Dat hadden doodklappen moeten zijn. Eisch als voren 1 maand gevangenisstraf MISHANDELING De Helderschc visscher Hcssd P. heeft op 9 September zekere Arie P mishandeld door hem opzettelijk te stompen cn in de keel te knijpen zoodat hij blauw werd. Beklaagde noch mishandelde zijn versche nen Als eenige getuige diende Kaatje Lang horst, huisvrouw van P. Ricdeman, die de mishandeling heeft bijgewoond. Beklaagde was dronken en lastig voor de voorbijgangers. Ook Poorter werd door hem gemolesteerd. Eisch ^14 dagen uitstel. Conform besloten. PROVINCIAAL NIEUWS. ST, PANCRA'S. (November.) Geboren: Tetjfl, d. v, H. Muurlng en Gr. Visser. Jacob, z. v. T. Groen en E. M. Prins. Johannes Jacobus, z. v. J. Ji. Petri en Tr. Koelemeij. G e h u wi dC. Kooij en Ba. Kooij. ÖBDAM. (November.) Geboren: Arie Willem, z. v. Willens Ni- colaas Buisman en Dieuwertje Peereboom. Magdalena Maria, d. v. Pieter Borst en Maria Geertruida Hendrikse. Guurtje, d. v. Simon Tamis en Trijntje Mak. Bavonia, d. v. Johannes Potveer en Anna Visser. Geertruida Maria, d. v. Cornells Mes en Jo- faanna Groot. GEMENGD NIEUWS. MINISTERIEEL BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD. De Minister van Marine is voornemens he den met zijn ambtgenooten van Landbouw en Waterstaat de werf der „Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij" teAmsterdam te bezoeken, teneinde met voorlichting van de technische adviseurs, den chef der afdeeling materieei en den chef van den marinestaf, ter plaatse nadere besprekingen te houden over diverse vragen, samenhangende met zijn plan nen ten aanzien der op stapel staande krui sers. RESERVEKADER. Het examen van hen, die wenschen te wor den toegelaten tot de verbintenis als vrijwilli ger van het reservekader bij de infanterie, zal plaats hebben op 10 Febr. en, zoo noodig, op een of meer volgende dagen. Het examen wordt gehouden te 's-Graven- hage. (Vad.) HULP AAN NOODLIJDENDE KINDE REN TE WEENEN. De Amsterdamsche Raadsleden Wijnkoop, Van ZelmiVan den Berg, Posthuma en Lis- ser stellen den Raad voor te besluiten, ten be hoeve van het zenden van een trein met le- vensmiddete? a?.v (tc Hrxleren van de de stad Weeeu, tet beschikking van B. en W. te stellen een bedrag van 100.000. AANGEHOUDEN. In verband met den moord op den veen arbeider H. Tabak, wiens lijk uit 't kanaal te Emmer-Compascum opgehaald, meerdere blij ken van geweldpleging vertoonde, is aange houden zekere H. F. B., een arbeider aldaar, bij wien Tabak den avond te voren thuis was geweest. DE PLUI MVEEVERE'E'NIGLNG ONTBODEN. De minister van Landbouw heeft besloten met ingang van 1 December 1919 de Pluim- veevereeniging te ontbinden 'en voorschriften vast te stellen voor de verheffing van (^reke ningen van de Eiervereenigingen de rluim- veevereeniging. De „St.-Ct."' van hedenavond bevat deze voorschriften. HAAR DOCHTER BESTOLEN. Terwijl vrouw E. te Echt hij haar dochter op bezoek was en laatstgenoemde zich even verwijnerde, wist de moener 160 gulden te ontvreemden. Toen de dochter het geld miste en er haar moeder naar vroeg, beweerde deze van niets te weien. Het geval werd aangege ven bij de marechaussee, cue er al spoecug achterkwam, dat moederlief bij een siager voor 10 vleesch had gekocht en met een briefje van 100 had betaald. Vrouw E. werd daarop ingerekend. Na bekend te heb ben is ze op vrije voeten gesteld. Of de doch ter toch nog rechtsvervolging wenscht, is niet bekend. HET OPKOOPEN VAN BELGISCHE FRANCS. Het „Handelsblad van Antwerpen" meldt: in het Land van Waes trekken kooplieden de dorpen rond om bij de inwoners de munt stukken van 1, 2 en 5 irs. op te koopen. Dui zenden kilo's van dit zilvergeld gaan dage lijks de Nederlandsche grens over. De opkoo- pers geven 30 a 50 pCt. meer dan de waarde bedraagt. Het blad dringt aan op regeerings- maatregelen tegen dezen handel. VOOR ARM OOSTENRIJK. Uit Zeeland vertrekt een trein van tien wa gons met levensmiddelen en kleeren naar Weenen. Ingevolge eene door de ledenvergadering van den Nederlandschen Bond van Directeu ren van openbare vermakelijkheden aangeno men motie is door het hoofdbestuur van dien Bond besloten in Nederland een algemeenen weldadigheidsdag te organiseeren en wel op 12 December a.s. Het gezamenlijk bedrag dat deze welda digheidsdag in geheel Nederland zal opleve ren zal dienen voor de noodlijdende Ween- sche kinderen van elke religie. VOOR HONGARIJE. Het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis deelt mee, dat het voor Hongarije be stemde gedeelte van den trein, welke onder zijn hoeae en geleide naar Weenen en Buda pest op x 5 Dec. a.s. zal verdekken, wordt ge laden op het terrein der Roterdamsche Lloyd, Loods Sumatra. De loods werd door genoemde stoomvaart maatschappij belangloos voor dit doel afge staan. Als hoofdgeleider van den trein zal optre den de heer D. T. Ruys, directeur der Rotter- damsche Lloyd, lid van het bestuur der afd. Rotterdam van het Ned. Roode Kruis, als medegeleider de heer W. F. Gobius. Er zullen voorts zes man transportcolonne van het Ned. Roode Kruis voor de bewaking tijdens de reis zorg dragen. EEN ONTROUW TRAMCONDUCTEUR* Te Nijmegen is aangehouden en proces verbaal opgemaakt tegen N., conducteur van de gemeentelijke electrische tram aldaar, die zich heeft schuldig gemaakt aan vérvalsching van 'n groot aantal afrekenstaten, waardoor hij' zich 400 onrechtmatig wist toe te eige nen, ten nadeele van het trambedrijf. De man had veie dienstjaren. TEGEN DE VERZEKERINGSWETTEN. De Staatkundige Gereformeerde partij te Middelburg heeft vergaderd en een resolutje aangenomen waarin zij uitspreekt, dat over eenkomstig haar na, verzekeringen programme in strijd zijn met het geloof in. God's voorzie nigheid en dat de Staat liet recht mist tot ver zekering te dwingen op stjaffe bij de wet be paald; adviseert den arbeiders de rentekaart niet aan te nemen of, indien reeds ontvan gen, terug te zendeu en meent, dat geen werkgever de premies mag betalen, en zich dan maar liever moet laten veroordeelen, dan over zijn consiëntie heen le stappen. De partij kan ook niet wadi ten van 3 De cember tot den tijd, waarop wellidit uitzonde ringsbepalingen van kracht worden vqer hen, die bezwaar hebben tegen de verzekering, daar dit zou zijn „Gode minder gehoorza men dan den menschen." De vergadering was van meening, dat het Christen plicht is, dat de patroon voor zijn zieke, invalide of oude arbeiders zorgt. Nog werd erkend, dat het billijk is, dat geen financieel voordeel uit eventueele vrij stelling mag worden verkregen. Besloten werd een en ander ter kennis ie brengen van den minister van Arbeid en de zen te verzoeken vrijstelling te bewerkstelli gen voor ieder arbeider' die schriftelijk ver klaart, bezwaar te hebben tegen verzekering. KORTE BERICHTEN. In een te Almelo gehouden vergadering is opgericht een Bond van R.-K. Gemeente raadsleden in Overijsel. Zond'agmorgeu om tien uur reed de ex- keizer met graaf Bentinck uit in een jacht wagen, vergezeld van nog eenige leden van de graielijke familie en personeel, zeer waar schijnlijk om te gaan jagen. D. particuliere autodien&t op het eiland Tholen zal worden gebruikt voor het postver voer. Op 23 December 1919 worden in het genot van groot verlof gesteld de tor het regi ment genietroepen beboerende dienstplichti gen', die zijn ingelijfd in 'het tijdvak van 15 April 1919. Tusscbem Hengelo en Enschedé is het lij'k gevonden van den voerman F. uit Henge lo. Paard en wagen stonden aan den weg. Waarschijnlijk stierf de man aan hartver lamming. In Maas en Waal, het biggenland hij uitnemendheid, zijn de prijzen der biggen sterk dale?de- de aanfotr wordt feer aitretireen uitgeoeiead, ciaar er weder voldoende voeder koren 18. Naar de „Visscherijcourant" verzekert, wordt ne uitvoer van dpaanscne ansjovis nu per 15 December a.s. geueei vrijgelaten, Gisteren staakte te Hengcio (O.) de timmerlieden, werkzaam bij den bouv der ge meentelijke houten noodwoningen. Ze'vertin nen 90 cent en eischen een gulden per uur. le Vhssingen zijn door de Nederland sche stoomiooüsooot nummer 5 aaugeoracht vijl opvarenden van de Contender viscnsloep J 181, die Dij Scüouwenbauk in zinkenden toestand werd aaugetrotien en die verloten is. Up een veiling m de gemeente bcnoter- land werd voor een perceel wetland per H.A. 4250 geboden. la viaardingen is de bedrijisnaas Van der Vaart oud 40 jaar, werkzaam btj üe Ma- tex-mstailaue van een ladder gevanen, be- wusuoos opgenomen en aan de gevolgen van hersenschunuing overleden. Hij laat een vrouw met 4 kinderen na. De Doopsgezinde uemeente te Haarlem heeft liet salaris van hare predikanten tot J ttOOO verhoogd. iemand uit de Haarlemmermeer deed gisteren aangate van de vermissing van een bankbiljet van 1000, zeven idem van j 300 en een xaem van 200, welk bedrag hem ver moedelijk op een vergadering in een perceel op den Vijgendam te Amsterdam 'is ontstolen. De minister van marine zal een dames commissie benoemen om hem te adviseeren over de verzorging van militairen der zee macht. voorzitster zal zijn mej. J. H. Kuyper, een dochter van den oud-minister. BUITENLAND. LADY AS LOR. j Op de eerste zitting van het Lagerhuis door Lady Astor bijgewoond, werd voor het eerst een dame als verslaggeefster van een oer Londensche bladen op de perst "'bune gezien. Lady Astor heeft, op haar verzoek, Haar ze tel gekregen te midden der „Young Unio nists." HET DUITSCHE BOEK IN 1918. Gedurende het jaar 1918 werden in Duitschiand 14.743 boeken uitgegeveij; hier van waren 4.326 herdrukken, zoodat ongeveer 10.000 nieuwe werken het licht zagen. De meeste dezer waren aan belletrie gewijd (3071vervolgens kwamen rechts- en- staats wetenschap, politiek'en statistiek (2088), op voeding en ouderwijs (1485) eu theologie (1367). DE VOORBEREIDING DER ENGELSCHE ZUIDZEE-EXPEDITIE De toebereidselen voor de Engclsche Zuid- zce-expeditie zijn m vollen gang. Leider is Comander John L. Cope. In Juni zal de ex peditie uitvaren en 5 jaar uitblijven. Allerlei, deskundigen op geologisch en meteorolo gisch gebied, biologen, fotogiafen, physiolo7 gen eu hydrografen, waaronder verscheide ne, die aan Scott's en Shackieton's tochten hebben deelgenomen. REjCLAME. Generaal Smuts heeft medegedeeld dat-de Zuid-Afrikaansche regeering vijf en dertig duizend pond sterling heeft uitgetrokken om Zuid-Afrika in Europa en Amerika meer be kendheid te verkenen. .Hij sprak de hoop uit dat particulieren en maatschappijen voer deze reclame-doeleinden vijftien duizend) pond bij een zouden brengen. KORTE BERICHTEN. De „New York limes" bericht dat nu, terwijl pas het antwoord van Carranza op de eischen van de Vereemgde Staten om Jenkins vrij te laten, is ontvangen, een nieuwe moord op een Amerikaansch burger door Mexikaan- sche soldateü, wordt gemeld. Te Münöhen is in het katholieke ver- eenigingsgebouw door ongeveer 400 perso nen een nieuwe Beiersclie koningspartij ge sticht. De stad München was slechts zwak vertegenwoordigd. Er waren vooral personen uit de omgeving van München en van het platteland aanwezig Aan den voormaligen koning van Beieren werd een telegram van hulde gezonden. Geen enkele vooraanstaande persoonlijkheid moet achter deze zaak staan. CORRESPONDENTIE. Voor een ingezonden stuk Van de afd. Hei- loo var den B nd voor Staatspensionneering was heden geen plaats. (Red. Alkm. Crt.) INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN VOEDZAAM HEERLim VOORDËELIO TELEGRAMMEN VAN HEDEN. MEMORIEPOST ONDERWIJS- BEGROOTING. DEN HAAG, 3 Dec. De Tweede Kamer keurde heden met 42 tegen 41 stemmen de memoriepost op de ouderwijs-begrooting voor subsidieeringDramatische Kunst goed, warover in de vergadering van Vrij dag j.l. de stemmen met 33 tegen 33 staak ten. De onderwijs-begrooting werd hierna aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2