peiib. Zit- en Slaapkamer, een engemeublteerde Kamer met gebruik 'tan keuken. Primula Bannetlakkerli - LUIDINGA. BANK-ASSOCIATIE St. MlCiraBWÏgll HEILOO. Firma A. G. BLAAUW, HUISHOUDELIJK :- GEREEDSCHAP HAND-W ASCmflESTELLEN. WÉc Supérieur 1989 w H f 3,00 ir!912 „1,90 Graïes SupGriGures per! lsscii 11.80 „1.40 „2,25 „2.25 „1.00 I. MOT. Hrtfjitriit l Letterzetters 1 Voederketel, geëmail. Fornuis, e&n partij bieten, JONGSTE BEDIENDE NOOItD-IiOLLANDSCHE BANK oude, belegen kwaliteiten, onovertrefbaar. DAGMEISJE HUISHOUDSTER, H. SCHIPPER, ZILVERSTR AT 3. TELEF 646. UITGIFTE van]f „d27.Q00.- Aandeelen A, WITTE BORDEAUX door Willi Kohier, L'Dtt 13, Alkmaar een n»t Meisje De Lange en de Moraiz, Alkmaar aankomend bediende jongste bediende. sjouwerlieden Te huur Mooie gezellige ZiT-SLAAPKAMER net SLAAPKAMERTJE te huur. Te kooo: Zolder of Ruimte, IJzeren Vlette^ IJzeren Dekschuit Kennemerstraatweg E l Telef. 58. Chocolade- en Marsepainletters T© k.oop TE KOOP een party Suikerbieten en oen partij Stro© dan een mandje Fruit Aardappelen, kantoor ALKMAAR, Ramp to Katwijk, aan Zee Poppenwagen Rentenierswoning. HANDKARREN on KRUIWAGENS Koopjes halen C- BIERMAN, Horlofer Voor ie St. Nicolaas Luxe doozen Post, F tntasie doozen, Zelfdrukkerijen, Schooltkisscheu, Kinder Lees-en Prentenboeken F. J vanjHulsserif 5*irma Tj)@d. Jf» PL van paZsn, pocAAandol. Jffient. Potten prima Cbylong Gember f S.60 Blikjes Uransclie Sardine» f i.SO en f 1.00 Appi tit Sild 65 ets Sprot 60 ets. Sardellon Ringen 50 cti. Lünchtong in Gelei fl.SO Potten An «j o vis f 0 65, f 0.95, f 1.60 en f3.00 Mandjes Tijgen (origineele verpakking) 95 ets. Wederom ontvangen busje* SCHILLING'S KOFFIE&TROOP. op ZONDAG 7 DECEMBER 1919. BanliL-AiSSociati© WERIHE1M GOMPERTZ 1834 en CRE0IEÏVEREENIG1NG 1853 Kantoor ALKMAAR Alle Bankzaken Woensdag 10 December 1919 WASCHKETELS. KOOKPOTTEN. WRIINGMACHINEb. DIJK. DIJK. Ziet onze prijzen in de étalage. ""^HSi P S- Tevens opruiming van allo TOILET ARTIKELEN, afkomst g v»n de kapperszaak, met 25 °i0 kortinv. Mr Dr. VAN ikHUENBNBAEL. j DEN HAAG, 3 Dec. Naar wij veme- men is doc?r den hecr Mr H van Groenen i dael het volgende schrijven gericht tot den minister van binnenlandsche zaken: Excellentie. Naar aanleiding ecner m s- sive d d 22 November van den voorzitter der Tweede Kamer heb i!k de eer te herha len en te bevestigen wat ik in de vergade ringen dier Kamer d d 14 October en 11 November heb verklaard Uwe Excellentie veroorlooft mij daaruit de conclusie te trek ken, dat de aan de regeering fe mijnen op zichte verstrekte inlichtingen met juist kunnen zijn. Waar de regeering verklaart geen enkele nadere mededeeling; te mogen doen, ben ik in de onmogelijkheid mi] te verdedigen Ik zou daarom tot Uwe Excel- lentie het verzoek willen richten, naar de juistheden dier inlichtingen een onderzoek te laten instellen. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 2 Dec. Anna Eingelina, d. v. Marmots Cor nells van Latum en Elisabeth Hen- drika Reijalt. - Nceltje, d van Jo hannes Grondsma en Neeltje Koop man. 4 3 Dec, Greta Remmeldina. d. van Arien Huisman en Helena Wilhehnina Langcndani. OVERLEDEN: 2 Dcc. Dirk Appel, 27 jaar. KLS0CAFKCH WBBBBWIÏJPWWr 3 December. Mi'legectwstd dom- fiet KOI) NedtfHhWiaeh HHWirotdfMi tóstltuU't te Di Geldig tot' den avond van 4 Dcc. hoogste stand van den barometer 771.8 te Biarritz De lam ste stand van den barometer 7291 te Vestmanocr. VERWACHTING. Matige tot krachtige tijdelijk stormachtige zuidelijke tot zuid-westelijke wind, zwaar be wolkt of betrokken met lijdelijke opklaring, regenbuien, iets zachter. ff v#rf puf 1*» V e r I o f d NIC© P. H lRT, Bergt. Vliegtuig» e* JANNIE WFRKSMA. Vliegkamp Texel, 3 Dec l9ig Alkmaar, I Door ©ods goedheid werden wij verblijd met de geboorte vafl eeu Dochter. J. L. LüTJEHARMS. G. LüTJEHARMS— Verhoevh. Utrecht, Kwartelitr. 40 bis. Geboren: «IBHTA REMHEI DINt, Dochter van A. HUISMAN en H. W. HUISMAN—LanoendaM. Eenige Kennisgeving. Alkmaar, 3 Dec. 1919. Geboren: UUkKl, dechter van ANTON JEEN en ANNA JEEN—VERMEULEN, eergen, 3 December 1919. Sint Nic. Surprises (fopartikelenj, Sint N'C. Maskers, Mantels, Mij ters, tii' Groete Uüuae Kinder- «j Gezelschapspellen, prentenboeken, kleurboeken, kleurkrijt, doozen luxe post qsr., enz. Ziet d» Etalage. Beleeld aanbevelend, GEVRAAGD voor de morgenuren van 812 uur. Adres Kerkplein 5. t©vr» gd v.or direct, loan 14, EIKELENBERGSTRAAT 18. H BIEDT ElOU AAK nette F Q 48 jaar oud, bij HËER-AL- LEEN, hoog salaris «iet verlangd, hulp grove werk. Brieven ander letter R 259, bureau v d. blad. VRAöKN een en een ie en 2e Jciat kunnen terstond geplaatst wer den, hoog loon. Drukkerij MOL- LEVANGER. IJmuiden. Aan de Scheepswerf NICQLAAS WITSEN kunnen geplaatst wuruen. IEMAND, z.Ti. b. h., zoekt met volledig pension. Brieven onder T 252, bureau van dit blad. Brieven onder letter S 251 bur. deze'r courant. beschikbaar voor één persoon, met volledig 'pension Aan hetzelfde adres een Brieven te zenden ond. lett. K. aan Electr. Boek- en Handelsdruk kerij Hs. SANDERS, Alkmaar. V klein model. Aan hetzelfde adres gevrnagd een in goeden staat zijnd door K. SCHUIjT, Schoorl. TE HUUR GEVRAAGD met stookgelcgenheië. Brieven #n der no. P 249 bureau van dit blad. Aan 't zelfde adres te koop een mooie oud© Vlooi ni«t hist. en een th n n r. Bevragen bij D. VIS SEK's Steenkolenhandel. De werkelijke natuurlijke |smtak en geur der groenten en peul vruchten zijn in de soepen tot" zulk een graad bewaard gebleven dat men deze soepen proevende nauwelijks gelooftdat ze niet op de gewone wijze in de keuken zijn bereid. PROBEERT ONZE fijne Boterletter». Spoonlaai «n Taalteal, Mo»co©th*rten, nx.umcn, enz., alles van de fijnste grondstoffen gefabriceerd. RIJKE SORTEERINO IN: Inxe dooien Oliocolnde, Mur* a«|taln «n Borstplaat. Aanbevelend, J. LU1DINGA Mnlgnzlijs beschadigd dooi de vorst, bij j. WOK»Et, fcherrKerdyk ton Schermerh.m. bij O. VET Oz. te Ürsem. Geen beter en degejijker Cadeau (geen luxe mand maar Fruit) of een zak of wat puik beste daar heeft u wat aan. Bestel dan direct tegen de be kende lage prijzen, bij TEL. 339. OUDEORACHT 12 vraagt voor diracte indiansttradmg Brieven franco te adresseeren kantoor Breedstraat 11. COtiPOB KK3KS €EVRAA®D, niet ouder dan 30 jaar, vaar een zeer fcenjakkelp te'vpUatsen iteunuitgave voor bovenge noemd dael, tegen haoge previsie. «ranl Eesce*. Brieven «*d. lett. Z. F. 15747 Alg. Adv. Bur. D. Y. ALTA, Amsterdam. Een goed onderhouden ta koop. Adrts bureau v. blad. TE KOOP een zoo gaed als nieuwe voorzien van electrisch licht, aan den Rijksstraatweg Tuindorp (halt* Stoomtram) met flinke Sthnnr «u Kri, te z*men groot 600 M®. P. PILKES, Rijksstraatweg, Heiloo. TB HUUR. Bevragen bij D. VIS- SER's Steenkolenhandel. *5 Ie T© Sosfj: Een In 't centrum gelegen BOUWTERREIN aan den Rijksstraatweg, ter grootte van pl.tu. 300 M£. ter breedte pi.m. 7,80 M. 2e Een DUBBEL WOONHUIS aan den Wesierwag, met voor- en achtertuin en vrije steeg. 3* Een WOONHUIS in aanbouw aan den Molenweg, met on geveer 400 M£ grond. ïc Een WOONHUIS in aanbouw aan den Hollenweg, met ora liggenden tuin. 5e Een WOONHUIS met bljge bouw voorKoestal, aan da» Westerweg «abij de R.C. K«rk, met vruchtbaren Tuingrond Alles te bevragen bij H. SUK, Makelaar, Heiloo. Nog te koop een restant zilver e» nikkelen Usoreii Horloge», zilveren en 1 gouden Bam©» Hor. loge, allen voor oud, nog beste werken, ongeveer 40 stuks. Ze kunnen ook per stuk gekocht*worden. £«n grsote stijl gevricUs Kegulu teurkiok. en een klein Mogul*. tonrklokje. Voor Horlogemakers een partijtje losse Bemoutotf. werkau. Te zien bij Molenweg, Heiloo. ENZ., zijn het goedkoopst bij hidderstraat 3. Groote keuze ROMANS, JONGENS- en MEISJESBOEKEN PRENTENBOEKENVULPENHOVDERS enz. SIGAREN. SIGARETTEN In gewone •n luxe verpakking SIGARENAANSTEKERS. SIGARENKOKERS. SI«ARETTENKOKERS f ABAKROTTEN. TA "3AKDOOZEN. TABAKZAKKEN. HOUTEN PIJPEN Door den grooten «oeloop'van deelnemende kinderen Is het niet mogeli|k ouders der kinderen toe te laten, het geen aanvankelijk' het plan was. DE COMMISSIE. Kapitaal en Reserven fl. 19.400.000 Directeuren K. VAN NIENES en D. SCHENK Cr«<Ueten, JUepoaUu'», aan* «u verkoop vhu Kffecien, rerltureu rau aaloloketieu lu Iul»r«,»k vrljuu «afekelder, Systeem Lip», vvvrzieu tau mvderue «meltproel Kluisdeur Particuliere gelden tegen billijke rente 'bes c„h i k b a a r voor belegging op Eerste Hypotheek Aantal kantoren 27 VnHLUUZE TEMOOT8CIUP v./h. v. d. STOK,' KAAN' Co. sn v. d. WOLFF, C0URRECH ZOON, gevestigd te NIEUWE NIEDORP Bijkantoren te ALKMAAR, HOORN en zitdag te SCHAGEN. Maatschappelijk Kapitaal f1000.000 In.stukken van f1000.- tuu volle d«el«a<l« in de nlusi «v®r Uet boekjaar toio. Onëergeteekejdea berichten, dat da Inschrijving op bovengenoemde uitgifte zal zijn opengesteld op VU de» voormiddag» tot des namiddags 4 aar, tot den keers van 106 pöt,, ten. kantore der Vennootschap ta Hionwo ITlodorp, Alkmaar, Hoorn ©n S-dkagea cn ten kantore étt firma willeumibr, va* TTBH éc yam U.1B te Amsterdam an te Wormerroor. Exemplare» va» het prospectus en inschrijringabiljetten zijn ver krijgbaar bij de kantoran tan inschrijving. MO@RD-HOLLANDSCHE BANK v.h. v. d. STOK, KAAN Co. «n v. WOLFF, COURRECH Zoon. WILLEUMIER, VAN TYEN a VAN LAER. Nieaw* Nledorp Dectmbcr 191g. Amsterdam- f vetschillende systemen voor Hand- en f Drijfkracht. Vleeschhakmachines, Glazen Boterkarns. LANDBOUW-WERKTLMGEN. GGWDRON PIJPEN. MEERSCHUIM PIJPEN mat en zonder étui. BARMSTEENEN SIGAREN- en SIGARETTENPIJPJES. SIGARETTENDOOZEN SIGAREN- DROOGTROMMELS. ASCHBAKJES. 'li PIJPREINIGERS. »i f» ii ii A» i> I! vardeeld in 1973 000.— aandeelen A »n f27.000.— aandaefen B waarvan gaplaafst^en volgestort f273.000.aandeelen A en f27.000.- aandeelen B (waarop 20 pCt. gestort). RESERVES f35.000. OH1VSSTEDE letFils

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3