IbA tail I Hsnderd Een in 'fmW* Jitffni. Woe 3 December. m* »8» GEMENGD NIEUWS. STRENGE EN ZAChlTE WINTERS. T. B. G. schrijf ia het Nieuwsblad vaa Friesland Als we ouden vam dagen hooren spreken over vroegere, zeer strenge wintiera, krijgen we zoo 't Mee, dat deze slechts in den „goe den oudeni tijd" thuis behoorden, terwijl de .tegenwoordige jeugd blij mag zijn Ms ze eeniigt dagen per jaar kan schaatsenrijden. Ik voor mij herinner me als zéér streng slechts den winter van 1890, toen op 28 No vember bij Leeuwarden reeds een ar met het paard over 't ijs ging en toen naar wordt verhaald de voeten afvroren van den koet sier, die de lijkkoets van1 Willem III van den Haag naar Delft! reed. Of dit laatste waar is, weet k niet, maar 't is zéker wel mogelijk. Ik zie tenminste geen kans doodstil op den bak van een rijtuig te zitten, dat zich langzaam over genoemden afstand' beweegt, en dan de voeten warm te houden. Hoe 't ook zij, zeker was bc""ugenoemde winter, zéér streng, al vond :1 't, daar ik juilst in dat jaar schaatsen rijden leerlde, natuurlijk een opperste zalig heid, nog niet bedorven door de gedachte aan kou en armoede. Tegenwoordig denk ik daar natuurlijk anders over, maar ik kan me toch voorstellen dat 't tegenwoordige jongere ge slacht een beetje mort over de „kwakkel-win ters" der laatste 10 jaren, al vormen juist de allerlaatste jaren daarop een uitzondering. Zouden misschien de ouderwetseht winters weer terug komen,? Een vermoedelijk goed antwoord op deze vraag is gegeven door Dr. C Easton, de redacteur van ,,'t Nieuws van den. dag". Deze bekende sterrenkundige iheeft op geheet wetenschappelijke wijze en met zeld zame virtuositeit de gegevens omtrent de win ters in West-Europa van; de laatste duizend jaren behandeld en is toen tot de slotsom ge komen dat in een, tijdperk van ongeveer 89 ja ren strenge en zachte winters elkaar vrij re gelmatig afwisselen. Het is hier niet de plaats de wijze te behandelen, waarop D'r. Easton tot clit resultaat is gekomen, noch minder eeni hoe groote waarschijnlijkheid aan zijne onderzoekingen met worden toegekend, maar wèl lijkt 't me aardig, nu de winter reeldte zoo vroeg inviel en vele menschen zich met angst afvragen: „wat moet dat wor den?'te vertellen wat Dr. Easton dian eigen' lijik gevonden heeft: Ik zal volstaan met eene eenvoudige lijn voorstelling. zeer zacht zacht zeer 1 weinig I streng streng Zooals men ziet komt er eerst een kwart van iets meer dan 22 jaar met bijzonder strenge winters, vervolgens het tweede kwart met ma tig zachte winters, daarna het derde kwart met min of meer strenge winters en ten slotte een periode met zeer zachte winters. Deze laatste periode hebben we nu sinlds kort ach ter den; rug en 't is iedèr bekend dat de win ters in, de eerste 15 jaren dezer eeuw zeer zacht waren. In den winter van 19161917 is de nieuwe priode van 89 jaar bgonnen, zoo dat de eerste jaren strenge winters zijn te ver wachten ('t begon in begin 1917 al aardig.) Er zijn natuurlijk uitzonderingen: in een periode van. bijv. zéér strenge winters kar best eens eem zachte winter (en zelfs meerde re) voorkomen, terwijl in een strenge period' best eens een oudcrwetsche (of: een nieuwer- wetsche) winfer kan1 zijn. to de nu komende eerste twintig jaren be hoeven niet alle winters streng te zijn, doch de kans op strenge, zélfs zéér strenge winters is de eerste jaren zéér groot. Hét hoven-be weerde geldt alleen voor West-Europa. Om trent andere streken dér aarde zijn nog geen onderzoekingen gedaan. Nog een andere kwestie komt hierbij te pas Was in oude tijden de zon 't zinnebeeld der reinheid, sinds p.m). 1600 weet men, dat zelfs onze voornaamste bron van licht en1 warmte lang niet vlekkeloos is. Soms Ziet men reeds met een kleinen' kijker groote zwarte vlekken op, ide zon, die gcruimen tijd blijven1, om dan weer te verdwijnen. Den' eenen keer is 't aan- tall vlekken zeer groot, den anderen keer ont breken ze geheel. In de sterrenkunde spreekt men dan ook van vlekkenfijke en vlekkenarme iaren. Wat die vlekken zijn, laat ik thans ge heel in 't midden', doch 't is wel merkwaardig, dat juist in die jaren' waarin strenge winters voorkomen, ook 't aantal zonnevlekken zeer groot is, een verschïjhsel, dat ook door Dr. Easton gevonden is. Nu is de zon de laatste jaren rijker aan Vlekken, ook rijker aan groo te vlekken, dan te voren. Vooral in dit jaar (1919) zijn véle en zeer groote zonnevlekken waargenomen (eem 'enikele zelfs, met 'it bloote oog waarneembaar en vele malen grooter dan de aarde). Zou dit een voorbode zijn ge weest? Uit de gevonden wer der periodiciteit van strenge en zachte winters en 't weliswaar nog vage verbamr tusschen deze en de werkzaamheid der zon'mogen we dus conclu- deerem, dat de kans op een strengen winter in één of meerdere der eerstvolgende jaren -rooter is dan de kans op een zachten winter. Een strengen winter beslist voorspellen, kan mhter ook dr. Easton' niet. EEN PROVISIE-REIZIGER. Een Engelsche manufacturenfirma is de dupe geworden van een oplichting die in Am sterdam heeft plaats gehad. De reiziger dier firma, die in de hoofdstad vertoefde, gaf op een groot aantal damesstoffen verkocht te hebben voor een waarde van 300.000. Deze goederen werden gedeeltelijk uit Engeland gezondende rest werd opgedragen aan ver schillende confectiefabrieken. Toen het eerste gedeelte hier aan de opgegeven adressen werd bezorgd, was het gevolg natuurlijk, dat men de Engelsche firma mededeelde, niets besteld te hebben. Op 't oogenblik ligt hier en te Rot terdam nog voor 40.000 opgeslagen. De firma stelde een onderzoek in en het bleek haar, dat alle opgegeven posten gefingeerd waren. Zij zat au leelijk in den knoei tegen- tmsr dfe fa&r/Htonten, Ses res! van ftrt be stelde zouden vervaardigen. Dezen stelden 20 pCt. vast, voor 't geval de bestellingen gean nuleerd zouden -worden. De transportkosten van het naar Holland gezondene bedragen alleen reeds 3000. De totale onkosten zijn dus zeer hoog. Inmiddels de bewuste oplichter op het politiebureau on tboden, waar hij bekende de gefingeerde posten te hebben opgezonden, met de bedoeling de provisie in handen te krij gen. Ds firma deed dit echter niet vóór alle goederen waren afgeleverd. Ook werd tegen Jen reiziger proces-verbaal opgemaakt we gens het verduisteren van eenige zakenbrie ven. V. U. STUDENTEN EIN Ds. .NETELENBOS. Naar de „Ned." verneemt, is op 27 No vember i.l. een aantal studenten aan de Vrije Universiteit bijeengekomen naar aanleiding van. de schorsing en afzetting, van ds. J. B. Netelenbos. Hoewel zij zich bewust waren niet bevoegd te zijn om over alle kwesties, die met de zaak van ds. Netelenbos samenhangen, een oordeel uit te spreken, meenden zij toch de volgende motie tot hem te moeten richten „Ondergeteekenden, studenten aan de Vrije Universiteit, spreken nieibij hun sympathie uit met de grondgedachten van uw brochure „De Grond van ons geloof", waarvan zij den invloed en de beteekenis voor de toekomst van het Gereformeerde leven van gewicht achten, terwijl ze zich overtuigd houden, dat deze belangrijke dingen ten opzichte van u niet met voldoenda waardeering zijn behandeld en hopen, dat dit alsnog zal geschieden." Dc«.e verklaring werd onderteekend door een 20-tal studenten van verschillende facul teit. DE ZENDING IN NOOD. Naar aanleiding van de circulaire „De Zending", die in den loop van dezen zomer door de beeren Cort van deir Linden c.s. werd verzonden, is sedert de vorige opgave door den heer mr. R. Mees, Zuidblaak 4, Rotterdam ontvangen 2579. De geheele opbrengst der circulaire nadert daardoor de 40.000. De samenwerkende corporaties (het Ne- derlandsch Zendelinggenootschap, de Utrechtsche Zendingsvereeniging, 't Rijnsch Zendingsgenootschap en het Samgie- en Ta*> laud-Comité, ontvingen tot op 31 Oct. van dit jaar 354.460. Inmiddels zijn de reke ningen opgemaakt. De nadeelige saldi over het jaar 1918 vallen helaas niet mede. Om zonder tekort te sluiten was op 1 Nov. j.l. voor het loopende dienstjaar nog' noodig 199.774. Vooral de Rijnsche Zending verkeert, in zeer bijzondere moeilijkheden. De of fervaar digheid van haar vrienden in Duitschland is grooter dan. ooit te voren. In 1918 ontving deze Vereeniging 1 Vi mülioen Mark meer dan oöit gedurende de jaren van haar be staan. Ook voor het thans loopende jaar werd op zeer verblijdende wijze geofferd, meer dan in 1918. Maar de waarde van de Mark daalde tot 6 a 7 cent. Indien niet een middel wordt gevonden om het omzetten in guldens van de in Marken geschonken bij dragen uit te stellen totdat ae koers althans belangrijk hooger is, zal ongetwijfeld het werk van de Rijnsche Zending op Sumatra B orneo en Nias zeer gevoelige scnade lijden DE HARINGVANGST. Geleidelijk komt de Vlaardingschc vloot van de laatste haringreis terug. Over het al gemeen zijn de uitkomsten voor reeders eis visschers bevredigend. De aanvoeren ia de afgdoopen week waren afkomstig van 70 schepen, 14700 tonnen, terwijl op de overige reederijplaatsen door 142 schepen 31,100 tonnen werden aangebracht. De prijzen lie pen, vooral tengevolge van den slechten bui- tenlandschen geldkoers, terug. Voor volle ha ring werd 28.80 tot 29.70, voor steurha- ring 25.80 tot 26 per kantje besteed. EEN NIEUW SEMINARIE VOOR HET BISDOM HAARLEM, Het aantal parochies is de laatste jaren in het bisdom Haarlem belangrijk vermeerderd, maar het aantal priesters heeft hiermede geen gelijken tred gehouden en zoo is er langza merhand een tekort aan geestelijke bedienaars ontstaan, dat in sommige gevallen een al te .i^are taak op de schouders der geestelijkheid legt. Wel is de zin der jongelingschap voor het priesterambt nog groot, doch er is plaats gebrek in de verschillende opleidingsinstitu ten. Om hierin op eenigszins afdoende wijze te voorzien., heeft de bisschop van Haarlem besloten hét seminarie te rlagenveld, dat reeds verschillende malen werd verbouwd en uitgebreid, thans geheel te doen vervanger, door een nieuw gebouw, dat aan alle eischen zal kunnen voldoen. Ter verkrijging van 't hiervoor benoodigde aanzienlijke Bedrag heb ben Zondag, in de ochtenddiensten van alle R.-Kath. kerken in het bisdom Haarlem de geestelijken een collecte met open schaal ge houden. Het laat zich aanzien, dat de stich ting van het nieuwe R.-Kath. seminarie door het welslagen dezer inzameling verzekerd is. DE MOLLENJACHT. In Steenwijk, doch vooral in omliggende gemeenten gaat men tegenwoordig op de mol- lenvangst even druk als in den tijd toen hei nog niet, zooals thans, bij de wet verboden was. De hooge prijs der velletjes, 50 60 cent voor de zwarte en 60 k 70 cent voor de blan ke of bruine, verleidt de menschen. vooral in dezen tijd van werkloosheid, tot aeze wets overtreding. Algemeen klaagt men er over, dat er niet zooveel mollen meer zijn als vroe ger. Toch valt met jacht op deze diertjes te maken een flinke daghuur te verdienen. Schooljongens zelfs en anderen, nauwelijks de schooljaren ontwassen, weten meermalen geholpen door een hond, tien of meer van de ze voor den landbouw nuttige dieren per dag te dooden. DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN. Naar aanleiding van de hier en daar iu de Belgische pers opduikende geruchten, als zou onze Regeering van die van België de kosten terugvorderen, welke hier te lande gemaakt werden'voor het onderhoud en de huisvesting der Belgische vluchtelingen, die tijdens den oorlog in Nederland een goed heenkomen ge zocht hebben, heeft het Correspondentiebu- reau-Belinfante ter bevoegder plaatse inlich tingen ingewonnen. Hierbij is gebleken, dat de Nederlandsche Regeering er niet aan denkt en er niet over gedacht heeft over ie gaan tot de terugvorde ring van de ruito 45 millioen gulden, welke door Nederland ten behoeve van de burger lijke Belgische uitgewekenen zijn uitgegeven. Onze Regeering bepaalt er zich toe om over eenkomstig de regelen van het volkenrecht van de Belgische Regeering terugbetaling te vragen van de uitgaven, die veroorzaakt wer den door de interneering van de Belgische militairen, die gedurende den oorlog over on ze grens Kwamen. DE NEDERLANDSCHE EN DE INDISCHE PERS. Hét Dageïijksch Bestuur van den Neder- tandschen Journalistenkring heeft de aan dacht van den Minister van Koloniën geves tigd' op een telegram uit toddê, in de blad«a van Maandagavond, waarin bepaalde maat regelen.' van de Indische Regeering tegen de pers worden aangekondigd, Het toestuur heeft den M'nister medege deeld, dlat zulke maatregelen ongetwijfeld ook bij de 'Nederiand'sche journalisten op ernstï- gen tegenstand zulten, stuiten. Mocht het bericht bevestigd worden dan zal het Dagdiiiksah Bestuur een audiëntie bij den Minister aanvragen. BRAND. Gisteravond laat is brand ontdekt in een houten schuur, op he land van den heer Larssen te Diemerbrug. De schuur, welke 37 M. lang en 5 M. breed is, was geheel ge vuld met bruinen boonen, grauwe erwten, ha ver, tarwe, knolrapen en landbouwgereed schappen, te zamen een belangrijke waarde vertegenwoordigende. Een en ander leverde het vuur een gemak kelijk voedsel en weldra sloegen de vlammen naar alle kanten uit, zoodat tegen midder nacht de geheeie schuur één geweldige vuur zee was. Zij was verhuurd aan den neer J. Kaag, aan wien ook den inhoud toebehoorde. Alles brandde tot den grond toe weg. Aan blusschen viel niet te denken en pogingen daartoe zijn ook niet in het werk gesteld. De schuur heeft vroeger als interneerings- loods dienst gedaan. De oorzaak van den brand s niet bekend. VERLOFSOFFICIEREN. Zondag is te Utrecht de j aarlij ksehe verga dering van de Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren voortgezet. Bij, de besprekingen over de reditpositie, de traktementen, die toellagen en pensioenen, werd' allgemeen ernstig stelling genomen te gen dé opvatting van het departement van oorlog, waarbij de verlofeofficieren achterge steld waren bij hun beroepscollega's, wanneer aij in werkelij'ken diénst zijn. Besloten werd nogmaals krachtig actie te voeren- tot erkenning van deze bij! de wet toe gekende, gelijkstelling. De volgende wenschen zullen daarbij -on der die aandacht van de volksvertegeuwoordi- ging wordën gebracht. 1. Gelijkstelling i!n traktement van verlofs officieren (alle categorieën) met beroepsoffi cieren bij het verrichten van werkelijker, dienst. 2. Herziening der pensioenbepalingen van de verlofsofficieren en in verbant; daarmede de dienstjaren gedurende de mobilisatie extra te rekenen. 3. Voor de met reserveplichten gepension - neerdie officieren (art. 2 Pensioenwet 1902) den mobilisatie-diensttijd bij hun vroegeren diensttijd te doen voegen bij dé berekening- van het hun dan toekomende pensioen inge volge de nieuwe pensioenwetten. Met verwondering werd' kennis genomen van het feit, dat die nieuwe bezoldigings-voor- stellen wèl om beschouwingen werden toege zonden door den minister van oorlóg aan het bestuur der Roomsch-Katholieke Officieren- Vereeniging, die slechts een gering aantal le den officieren; telt, en, niet aan de zooveel gTootere Algemeene Vereeniging van Verlofs officieren der Land- en Zeemacht. Tot lid van het hoofdbestuur werd1 gekozen renerve-lste luitenant A. van Kalken uit Am sterdam. De contributie voor' 1920 werd bepaald op 7„ waarvan de afdeelingen 3 ontvangen. HET DROGEN VAN SCHOENEN. Ter voorkoming van financieele schade brengen we volgende opmerkingen van een deskundige onder de aandacht onzer lezer® en lezeressen: De meeste menschen drogen hun natte schoenen bij hun 'thuiskomst (aangezien de meesten door dit dure artikel niet in staat zijn 2 paar in voorraad te hebben om te ver wisselen) bij de brandende kachel. De gevol gen hiervan zijn verdroging der binnenzoolca en opkrulling en hierdoor loslating van 't binnenwerk, ontvetting (verdorring) van 't bovenleer, inkrimping van den geheelcr. schoen en somwijlen geheele verrbanding. Ter voorkoming van deze gevallen en om toch droge schoenen 's morgens te hebben,, diene het volgende Zet de natte schoenen des avonds in eer geheel uitgehaalde kachel, zet haar gehee open, zoodat de kachel zoo hard mogelijk trekt. Des morgens zijn de natte schoenen ge heel droof, zonder het minste letsel of onge mak gekregen te hebben. GENERAAL BOOTH IN ONS LAND. De leider van het Leger des Heils, gene raal Bramwfell Booth, is Zondag te Rotter dam aangekomen. Na in de Doelenzaal een samenkomst te hebben geleid, waar ook zijn dochter, Catharina Booth, het woord voerde, is de generaal naar de hoofdstad vertrokken, alwaar hij de officieren en onderofficieren zal toespreken. VERDRONKEN. In de benedensluis te Roosendaal is een roeiboot, waarin cle schipper Touwen met zijn vrouw en de scheepsjager Aanraat geze ten waren, bij het uitgooien van een anker gekanteld. Alle drie geraakten te water. Aan raat is verdronken. Vrouw Touwen geraakte bewusteloos, doch de levensgeesten werden weder opgewekt. Aanraat was gehuwd en laat drie kinderen onverzorgd achter. INLEVERING VAN MILITAIRE KLEEDING. Het is gebleken dat verscheidene landweer- en landstormplichtigen verzuimd hebben hun ne militaire kleederen in te leveren. De rede nen van dit verzuim is hoofdzakelijk onwe tendheid. In verband daarmede bestaat het voornemen bij de militaire inzameling in de gemeenten te houden, en zullen de achterblij vers waarschijnlijk per geadviseerden brief van een en ander in kennis worden gesteld ter voorkoming1 van verdere onwetenhefd SAKARiSVOHDEKIMJ VAN ESN ONDERWIJZER. In Juni 1914 had) de gemeente Rotterdam iemand tot onderwijzer benoemd en hadden B. en W. het tijdstip der indiensttreding be paald op 1 September 1914; op 1 Augustus werd de ond'erwdjzer onder de wapenen ge roepen: hij1 vroeg daarop aan de gemeente uitbetaling van een' gedeelte van zijn salaris, op grond van de gemeentelijke verordenin gen, die het verlof, aan onderwijzers verleend, regelen; deze vordering werd gecedeerd aan het Neder! audsch Onderwijzersgenootschap, waarop in 1917 de dagvaarding volgde; de gemeente ontkende, dlat de onderwijzer recht had op bezoldiging en op de overige voordecv len, aan bedoelde functie verbonden, daar de verordeningen sléchts salaris etc. toekenden aan hen, „die op of na 1 Januari 1908 als zoodanig m dienst treden", terwijl deze on derwijzer nimmer in dienst was getreden; ook had de onderwijzer nimmer zijn benoeming aangenomen, zoodat er geen rechtsband be stond, tenvfjl1 ten slotte nimmer verlof was veriéend, zelfs niet gevraagd; de eischer be streed dé enge opvatting van de verordening, achtte aanvaarding van een benoeming, als de onderhandelingen, onnood'ig om 'n rechts band te scheppen en stelde, dat aanvaarding bovendien wel had plaaits gevonden; in een geval afe dit was het verder niet moodig, ver lof aan te vragen en het was dan ook door niemand gedaan. 'De rechtbank overwoog, dat door de solli citatie hetwelk was het aanbod, en' de aan stelling, die dé aanvaarding vormde, de over- eenlkomst was tot stand gekomen; vanaf den dag der aanstelling was de onderwijzer in dienst der igdmeentehet beroep der gemeente op de bewoord.ngen der verordeningen was onjuist, wat biteek uit de samenhang met den verderen inhoud van de artikels; verlof aan vragen was niet noodig en, onder de- gegeven weesf, omdat het daarmede te bereiken gevolg omstandigheden zelfs volkomen overbodig ge reeds lang was ingetreden. De vordering werd dus toegewezen. DE NEDERLANDSCHE TREIN TE WEENIE'N. Het Weensch correspondentie-Bureau seint [Het Nederlardsdhe hulpcomité voor Wee- nen stel er prijs op, te erkenen dat geen rijks- of stedelijke autoriteit iets verweten kan wórden wegens het uitblijven; van een ont vangst biji den aankomst dter trein, wegens het zoekraken van twee telegrammen. Daar door was dag en1 uur van dm aankomst niet bekend. Evenzoo is het onjuist dat de vrije Zaterdagmiddag een beletsel is geweest voor het ontladen van den trein. 'Reeds Zaterdag morgen waren de waggons 'gelost. De leider van het transport, de le luite nant Houtman is heden Maandag) bij den Burgemeester geweest. Hiji verzekerde dat hij' in deze zaak geen enkele klacht had- in te bren gen. De 'Burgemeester maakte van de gele genheid! gebruik om luitenant Houtman te verzoeken, den dank van' Weenien naar 'Neder land! over te brengen. UIT 'EEN HUIS VAN BEWARING ONTVLUCHT. 'Gisterochtend ontdekte men, dat de gedeti neerde R. Visser uit het huis van bewaring te Rotterdam ontvlucht was. De cel, waarin hij was opgesloten, stond open Vermoedelijk heeft het Bewakend personeel den vluchteling de behulpzame hand geboden. Er wordt een streng onderzoek ingesteld1. IBLOEM, MEEL EN ROGGE. De minister van landbouw heeft tot de bur gemeesters een- circulaire gericht, waarin hij zegt, dat door enikele gemeenten opgemerkt is, dat een bedrag van 0.25 per 100 K.G., wegens extra kosten als in een vroegere be kendmaking bedoeld, niet toereikend is, om daaruit de "werkelijk voor die gemeente ge maakte extra kosten te bestrijden voor bloem, meel en rogge. Ten eir.de aan dit bezwaar te gemoet te komen, is bepaald: lo. dat gemeenten', die meer dan 0.2:5 per 100 KG. extra kloateni maken!, dit meerde re slechts aan die bakkers in rekening mogen brengen, hdien door den betrokken regee- ringscommissaris to dte provincie op daartoe doof de gemeenten verstrekte gegevens, aaa dezen is verklaard, dat inderdaad die meerde re extra kosten door de gemeenten; worden gemaakt 2o. dat in geen geval een hooger bedrag dan 0.40 per 100 K.G. wegens extra kos ten: aan de bakkers in rekening mag worden gebracht. HET GEARRESTEERDE GEMEENTE RAADSLID. 'Het onderzoek, door de politie te Schoten ingesteld1 naar aanleiding van beweerde han delingen door den1 heer Ch. A. Blom, liM van den Raad van Schoten, heeft tot resultaat ge had!, dat de heer Blom niets ten laste gelegd kan worden. Hiji is dan ook weer in vrijheid gesteld. 'De vorderingen, welke op hem liepen en die aanleiding waren tot verschillende ge ruchten, zijd geheel voldaan, zoodat ook een voorgenomen faillissementsaanvraag is ver vatten. PROV. STATEN VAN NOORD-HOL LAND. Gisteren werd de winterzitting van de Pro vinciale Staten.van Noord-Holland geopend door den voorzitter jhr. mr. dr. A. Röell. Benoemd werden tot leden van de commis sie van onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw inkomende leden, n.l. de heeren Van Hinte te Amsterdam en E. Luden te Hilver sum, de heeren Gerhard, Michielsen en Kool man, waarna de zitting werd geschorst. Na heropening der vergadering adviseerde de heer Gerhard tot toelating van de beide nieu we leden, hoewel de heer Van Hinte niet op den bepaalden tijd bij den voorzitter van het centraal stembureau het bericht van aanne ming der benoeming had ingezonden. 'De heer Van Hinte heeft echter overgelegd een duplicaat van het bericht van aanneming aan den griffier der Staten gezonden. Het centraal stembureau acht geen termen aanwe zig om den heer Van Hinte niet toe te laten. De commissie meent, dat de wet aan de com missie geen bevoegdheid geeft, te concludeeren over dé al of niet juistheid van de beslissing van het centraal stembureau. Hoewel de com missie adviseerde den heer Van Hinte toe te laten legde zij er den nadruk op, dat hier een leemte ind e wet is, die weggenomen moet worden. De heer Bomans stelde voor, dat de toela ting van den heer Van Hinte zal aangehou den wtmSen, om tf&t* Staten jïfegadheia te geven het rapport der commissie te overwe gen. Spreker nam deze houding niet aan, om dat het hier een S. D. A. P 'er gold, maar omdat hot hier een belangrijke vraag vaa wetsinterpretatie betreft en ae belangen van den opvolger van den 'heer Van Hinte, den heer Stenhuis, hierbij betrokken zijn. De voorzitter adviseerde het voorstel, om de toelating van den heer Van Hinte aan te houden tot 16 December, aan te nemen. Aldus werd besloten. Besloten werd voorts den heer Luden toe te laten. Daarop heeft de trekking der afdeelingen plaats. Verschillende pdressen werden gesteld in handen van Gedep. Staten om prae-advies. waarna de punten der agenda commissioraal worden gemaakt. De heeren Van Eysinga, Wibaut en Van der Waerden hebben een voorstel ingediend, om Ged. Staten uit te noodigen om een on derzoek in te stellen naar de beste wijze om een electrisch tramnet tot stand te brengen, dat in de verkeersbehoefte der geheele provin cie zal voorzien. Aan den heer Van Eysinga werd verlof' verleend in da zitting van 16 December de volgende vragen te stellen Zijn Ged. Staten bereid te bevorderen, dat spoedig een regeling getroffen wordt, waar door de poldcrlasten in de Hortsemeer, die in 1917 80 en in 1918 131 per H.A. be dragen, aanzienlijk worden verlaagd? Zijn Ged. Staten in staat en bereid mede- deelingen te doen omtrent den stand van het onderzoek naar de mogelijkheid en wensche- lijkheid van droogmaking der plassen bij Kortenhoef en Ankeveen, dat opgedragen is yan een staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besluit van 10 Nov. 1911? Daarna werd de zitting verdaagd tot 16 December, des ochtends te half elf. KORTE BERICHTEN. Bij de politie te Rotterdam is aangifte g 'ilaan dat uit den aangctcekcndcn brief, be- vatende 3205, welke door de firma uit Vlaardingen in Rotcrdam voor Katwijk waa verzonden de inhoud is gestolen. Dc te-beroepen dienaar des Woords te Bleskcnsgraaf (Z.-Hzal voor zijn eventueel te houden intrce-predikatic 500 ontvangen. Het ored i kantstraktement bedraagt 2300. In de remeente Dantumadeel waar de tvrU;,,-. er> idem ie kort geleden als geweken '"-'•I-Hard is zim nu plotseling weer 7 nieu we gevallen dier ziekte geconstateerd Zekere Evers tc Mcerssen die wegens oplichting en desertie door de politie werd scocht, is te Oud-Vroenhoven angehouden in verband met den roofmoord te St-Pieter op den 62-iarigcn Bockel. De kinderjuffrouw van de familie O., te Zaandijk is in de badkamer overleden ten gevolge van gaoverstikking. Tot onderwijzeres te Sint-Maartensbrug, gemeente Tlijpc, is benoemd mej. A. A ae Jong- Aan de commissie voor den aonleg van tramwegen in Twente is een rapport voorge legd mét een begrooting voor het aanleggen der lijnen Almeio-Denekamp, Almelo-Lochem en Almelo-Enschede. De kosten worden ge raamd op 7.500.000. BUITENLAND. DE OPPERSTE RAAD. Dc Opperste Raad kwam Dinsdagmorgen, onder voorzitterschap van Clemcnceau, bij een. Hij stelde opnieuw een onderzoek in naar dc toewijzing der mijnen van Pees in Hongarije. Zooals men weet, wenscht Zuid- Slavië dez,c te exploitccren De Raad ging met dc Zuid-Slavische eischen niet accoord en hij bepaalde, dat de opbrengst der mijnen van Pees zal worden toegewezen aan' dc commissie tot herstel, die de verdeeling zal vaststellen en daarbij mot de behoeften van Zuid-Slavië zal rekening houden De Raad hield zich vervolgens bezig met de wijze van bestuur, welke Polen zal heb ben tc volgen in de gebieden, die het ten wes ten der reeds vroeger vastgestelde lijn mili tair heeft bezet Ten slotte zotte de Raad het onderzoek voort van dc kwestie inzake de toewijzing der Duitsche oorlogsschepen Leygue3, minis ter van marine, woonde dc besprekingen bij. Het beginsel inzake het sloepen van alle Duitsche oorlogsschepen werd gehandhaafd. Niettemin zal Frankrijk tien in goeden staat verkeerend'e Duitedie onderzeeërs ontvangen als compensatie voor het feit, dat het gedu rende den oorlog geen schepen kon doen bouwen. Omtrent de verdceliug van het ma teriaal der te sloopen schepen worden de be raadslagingen nog voortgezet. D'E a.s. REGEERI'NGiSV'ERKLARINiG. Dinsdagmorgen is op het ministerie van fi nanciën te Brussel', onder voorzitterschap van minister-president Delacroix, een kabinets raad gehouden om de regeeringsverklaring betreffende de toirmenlandsche politiek op te stelltem, welke bij de opening der nieuwe Ka mer zal! worden voorgelezen:. Er zal bij; die gelegenheid geen troonrede worden gehou den. Vrijdag as. komt de kabinetsraad weder om bijeen om. de verklaring inzake de buiten- landbohe politiek vast té stellen. Volgens het „Handelsblad van Antwer pen" heeft Delacroix het programma van zijn nieuw kabinet reeds medegedeeld. Het programma zou de volgende punten bevat ten: to zake touitenTandsche politiek, nauwe ver standhouding met Frankrijk en Engeland; handelstraktaten in overeenstemming met de ze schikkingen. In zake binnenlandsche poli tiek zal eene parlementaire commissie de op lossing van het taalvraagstuk zoeken; nauwe toepassing van de schoolwet zooals ze thans bestaat; afschaffing van artikel 310; wets ontwerp voor de verzekering dér vereeni- gingBvrijheid op alle gebied.; opbouwen van werkmanswoningen to de verwoeste streken en op den linkeroever der Schelde vóór Ant werpen; maatregelen om kolen tegen gema tigde prijzen te verkrijgen; nationaliseering der Limtourgsche mijnen; waarvoor nog geen concessie is verleend; verkorting van den diénst in 't leger. „Zal het daarbij kunnen blijyen vraagt het bladi. DE KOLENKWESTIE. Zaterdag heeft dé toijlzondere, district-attor ney dér Vereenigde Staten te Indianapolis een verklaring uitgevaardigd, waarin gezegd wordt, dat er kolen moeten worden gedolven -i "'-.-"'n -"fwaarscbuwd wordti dat als de 89 jaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5