MmUlni De Hypotheekbank mor Scheept- en E movmmMh nïsuw& Uit éömóndTAN zéT. Am8tordamsche Beurs Neordhoilaudsch Landbouwcredint üpuuiugNkoormOii vun MjU2KT&Eï0GHTm te huur. te koop en Touwwerk en Staaldraadtouw. Scheeps-artikelen. Takelblokken en& Groote Toorraii Li o prijzoi. Tandheelkundig Laboratorium Malfait Co. v.h Fraenkel Co. J. HARTEVKLl), Tel. So-133. LAMQRAALSTSAAT1. U I T L O T I N O. mijnwerkers dtu arbeid n-kt hervatten, -reien hunner voor het „federal cour" zullen moe ten verschijnen wegens „contempt" (minach ting van het gerecht). DE DREIGENDE MIJNWERKERS STAKING IN WALES Het resultaat van de stemming onder de mijnwerkers in Wales over de vraag, of zij zouden staken, ten einde bij de regeling der inkomstenbelasting een vrijstelling 2 te dwingen voor inkomens onder 250 pd. st., had tot resultaat, dat vóór de staking stem den 73.307, en tegen 72.837. Aangezien de meerderheid slechts 470 stemmen bedraagt en twee groote afdeelingen, indien de door haar uitgebrachte stemmen hoofdelijk werden gesteld, het resultaat ge heel zouden hebben gewijzigd, overweegt het bestuur van den mijnwerlkersbond van Wales, deze kwestie te onderwerpen aan een referen dum van den algemeenen mijnwerkersbond. D)E STRIJD TEQEN DE HOOGE KOLEN-PRIJZEN. De „Reiclislkohlenverband" heeft zich voor de eerste maal sedert zijn kort bestaan met dfe kwestie der steenkoolprijizeni bezig gehou den en1 eeni verhooging van den- prijs der Ruhrkolen met 20 Mark per ton toegestaan. De rijksminister van economie, die bevoegd is tegen het vaststellen van te hooge prijzen op te komen, heeft van dit recht gebruik ge maakt en de voorgestelde verhooging niet goedgekeurd. I'n Oppcr-Sil'ezië zullen' aan de bedrijven voor eUke Mark loonsverhooging per arbeider drie Mark toeslag worden toegekend. Voorts is een verhooging van den uitvoenprijs met 50 Mark toegestaan. Dit betcekent onder de tegenwoord;ge omstandigheden een prijsver- hooging van 5 Mark per tm HIET CONFLICT TE BITTE1RFEÏ D. Zaterdag vergaderden da werkgevers en arbeiders van het district Bitterfeid, om de bijlegging van het bestaande conflict te be spreken. In verband met het belang der be raadslagingen namen ook vertegenwoordi gers van het rijksministerie van arbeid en de rijksweer daaraan ded. Er werden twee com missies benoemd, die de verschillende kwes- fe tot oplossing moeten brengen^ zoodat voorloopig een ailgemeenie staking is voorko men. ENTENTE--NOTA'S AAN DUITSCH- LAND. De antwoond-uota der entente op de krijigs- gevangenen-nota is te Berlijn ontvangen. Zij wordt onmiddellijk vertaald Heden zou ze gepubliceerd worden). Volgens een telegram zal de Raad der- Ge allieerden eene nieuwe nota aan Dujtsohland behandelen, waarin de uitvoering der nog niet ver vu Mc wapenstilstandsvoorwaarden 'tot uiterlijk einde December geëischt wordt. INiaar aan dit bericht toegevoegd wordt, is de toestand tusschen Frankrijk en Duitsch- land in den laatsten tijd zeer gespannen). Aan toegeven van Frankrijk valt niet te denken. Ter besvoegder plaatse in Berlijn is van eenigerlei nota, die het karakter van een ulti matum zou hebben, niets bekend. HET iDUITSCHE ANTWOORD. Het weigerend antwoord van de Duitsche regeering om te betalen voor het zinken van die vloot te Scape Flow is semi officieus te Berlijn gepubliceerd'. In dit antwoord wordt gezegd, dat de geallieerden en niet Duitsch- fand de wapenstilstandsvoorwaarden schon den door de schepen in een Britsche haven in plaats van in een neutrale te doen interne ren). Admiraal von Reuier, wordt in de nota gezegd, had geen verbinding met Duitsch- fand en hij: mocht veronderstellen dat de wa penstilstand den 26en Juni geëindigd was etï dat hij in overeenstemming met de woonten ter zee, bevel mocht geven tot doen zinken der vloot. PRESIDENT WILSON'S GEZOND. HIE IDSTO EST AND E ROER? In de laatste dagen deden tamelijk veront rustende geruchten de ronde betreffende den gezondheidstoestand van president Wilson. Volgens den correspondent van de „Chicago Tribune" 'te Washington zou Wilson zich ge dwongen hebben gezien om1 verschillende do cumenten met de linkerhand te teekenen we» lesras hii, <Ja>* psu bij 'Aaa arceriaiaar 73.000 roebel en het linnengoed ran den Czaar vond. Posrednik was met de dochter van een Rus sisch burger te Petrograd getrouwd. Op zijn reis van Warschau naar Rusland werd hij in Minsk dbor de Poolsche regeering gevangen genomen, die hem niet wegens den moord op den Czaar, doch wegens zijn daden in Och- ran zal veroordeeien. KORTE BERICHTEN. Met 135 tegen 25 stemmen heeft de so- socialistische fractie te Italië gisteren beslo ten de parlementszitting van beden, die door den koning zal worden geopend, bij het .bin nenkomen van den Vorst te verlaten. Ook loopen er nog steeds geruchten om hem het spreken onmogelijk te maken. De Opperste Raad heeft aan Frankrijk 10 duikbooten geschonken. De andere Duit sche dutkbooten zullen worden gesloopt. Het Belgische Socialistische Congres verwierp met 1416 tegen 146 stemmen een motie van afkeuring over het deelnemen van de socialisten aan het nieuwe ministerie. De drukkersgezellen van dó Parijscht dagbladen hebben met 741 tegen 463 stem men besloten den arbeid te hervatten. De mijnwerkers in Wales, hebben, inza ke hun onwilligheid om een wkomsteubda» ting te betalen op inkomens beneden 250 pet., beaioten niet in staking te gaan. Het besluit werd' genomen met 63831 legen 61562 stem men. Met 125 tegen 23 stemmes heeft de so cialistische fractie te Lugano besloten', de parlementszitting, dfe de koning zal openen, bij het binnenikomaa van den vorst te verla ten'. Oolk loopen er nog steeds geruchten om hem liet spreken onmogelijk te maken. .et Zondagavond brachten we voor de tweede keer een bezoek aan de „Eerste Egmondsche Bioscoop". Moesten we de eerste maal schrijven, dat er nogal wat aan haperde, deze keer bleek men vrijwel alle bezwaren overivonnen te hebben. De. voorstelling liep vloi de regeling van plaatsen, enz. was uitstekend, terwijl de keuze van stukken buitengewoon gelukkig mocht genoemd worden. Vooral cie tilm „het kind der golven" maakte indruk op de Eg mondsche visscherbevolkipc, terwijl daaren tegen „Zijn eigen begrafenis" en Knopjes vacantie" de lachspieren danig aan het wtrk zette. Het talrijk opgekomen publiek liet zich dan ook niet onbetuigd en waar bovendien de beelden uitstekend werden weergegeven, kun nen we niet anders zeggen, dan dat deze on derneming een groot succes is geworden voor de heeren v. d. Laan en Stam uit Alkmaar, die deze inrichting installeerden. UIT liENS'BROEK. Uit de 20 sollicitanten voor de betreildkiBg van onderwijzeres) is na gehouden proef les de volgende voordracht opgemaakt: 1. j. A. Wedders te Enschedé; 2. G. D. Zaal te Broek op Lanigmdijk; 3. mej. G. N. Nix te Landsmeer. Tot predikant alhier is beroepen die heer K^f. dé Groot, candidaat te Tirps (Friea- 6TADSNIEUWS. gens verlamming van de rechterzijde. Sena tor Hitchcock, de leider van. de 'democraten, die met den president een ou'i ri wmsch- te te hebben: over de kwestie va. het vrede®- verdrag met het oog op de opening van de nieu/we zitting van den Senaat, zou niet in de kamer van dten zieke »ij» toegelaten. iDe doktoren, die den president behandelen, hebben aan journalisten verklaard, dat de be terschap van den president op normale Wij/te toeneemt, doch een telegram uit Washing ton van 30 'November meldt, dat Wilson's dokto ren hem' hebben verboden bezoek te ontvan gen), daar zijn toestand weer érger is gewor den. HET VOORWERELDLIJK MONSTER. De berichten, ook door ons gemeld, van den Belg Lepage, die in den Congo een voor wereldlijk monster zou hebben gezien, en die in de Europeesche bladen over het algemeen zoo weinig geloof vonden, dat een der Engel- sche bladen het verhaal plaatste onder het opschrift: „De Congo nog'niet drooggelegd", hebben in Zuid-Afrika meer geloof gevonden. Althans uit Johannesburg wordt bericht, dat de „Smithsonian Institute"-expeditie onver wijld naar Fungarume in den Belgischen Congo, de streek der moerassen waar het monster zou huizen, is vertrokken, teneinde die moerassen te gaan onderzoeken. DE MOORDENAAR VAN DEN CZAAR. Uit Warschau wordt gemeld, dat de gevan gengenomen Bolsjewistischen moordenaar van Czaar Nikolaas Posrednik heet. Tus schen de in hechtenis genomen man en de oudste dochter van den Czaar, Tatjana heelt waarschijnlijk een liefdesverhouding bestaan. Posredinik heeft in het verhoor verklaard), dat bij het aanrukken van de Witte troepen in Jekaterinenburg een oproer ontstond, dat •slechts door massa terechtstellingen kon wor den onderdrukt. Hij heeft geprobeerd een ter- doodverdeeling van de Bolsjewisten tegen den Czaar te verkrijgen. Toen hij dit niet verkreeg heeft hij uit eigen beweging de vrijheid geno men den Czaar te dooden Hij stelde een kleine marine-afdeeling onder zijn beheer. De Czaar en zijn familie werden tegen den muur geplaatst en doodgeschoten. Na den moord verdeelde de moordenaar de geheele woning inrichting en het bezit van den Czaar. Zoo VEREENIGING VOOR LANDBOUW- HUISHOUDQNDERWIJS. In de Unie vergaderde hedenmorgen de vereeniging voor Landbouwliuislioudondcir- wijs. De voorzitter, de heer G. Nobel, sprak' een kort openingswoord, waarbij hij den wensoh uitte, dat de besprekingen tot belang van dat ouderwijs mochten strekken. De door de secretaresse, mej. Cor. de Pa ter, gelezen notulen werden onveranderd goedgekeurd. De voorztter bracht, naar aanleiding ven de notulen, dank aars den beer C. Nobel, dte als rijksiandbouwleeraaf was vervangen door den heer Smeding, voor het vele door hem in het belang van hei landbouwhuishoudonder- wijs gedaan. Spr. deelde mede, dat de cursus kt kinder verzorging geen voortgang had gehad ten gevolge van vete werkzaamheden, die meer. noodig waren. De vereeniging telt thans 201 leden. Spr. deelde voorts mede dat de 2e Kamer had besloten om het f audbouwhuishoudoa- derwija te brengen onder het nijverheidson derwijs. Dit besluit was in zooverre door Je le Kamer gewijzigd, d&t deze een motie aan nam. van het 'lid I;e.uschot, van den volgenden inhoud!: De Kamer overwegende dat het Uindbouwtv.i.isbc'iidoriderviiia vcvr mj niet gering deel Dadbouwoadérwks ja en een be langrijke facte', ia bi| dfe vuiwikkeiing van don laudbóuwstand in den landbouw, vertrouwt dat dit onderwijs nu, nu het dodr de aanne- iag van bet voordel-Ketelaar onder nijver heidsonderwijs is gebracht, door voortdurend overieg tusschen de departementen van On derwijs en van Landbouw, Handel en Nij verheid en de daarbij betrokken landbouwe - gamsaHes zijn eigen karakter zal) behouden en waar noodig dienstbaar zal worden ge maal s aan de ontwikkeling van de platte landsbevolking in ïjjoord-nollaüd." Daarmede, aldus' de voorzitter, is vastge steld, dat het landbouwhuishoudonder wij s op zelfstandig 'karakter, zoozeer door ooïs gewenscht, zal blijven behouden. De moeielijkheden aan deze zaak verbon den zijn zeker nog niet ten einde. Met het overgaan van het eene ministerie naar het an dere, gaat geruimen tijd gemoeid. De ministerie's verkeëren in dien tijd in het onzekere waar het onderwijs nu thuis behoort. Een nieuwe leerares, is, als opvolg ster van mej. v. Keulen, daardoor nog niet benoemd geworden. Na de zomervergadering te Alkmaar, ver leende het gemeentebestuur van Alkmaar alle medewerking voor de 5-jarige cursus. -De Nieuwe Doele werd daarvoor tijdels k ingericht, zoodat deze cursus te Alkmaar thans in gunstige omstandigheden verkeert In Hoorn zijn nog steeds moeielijkheden. De cursus wordt daar nog steeds in de meis jesschool gegeven en het onderwijs van bei den worden daardoor geschaad. De ernstige nadeelen van de niet uitvoe ring van het besluit tot scholenbouw, waar toe door de 2e en le Kamer reeds werd be sloten, maar niet plaats reeft omdat de mi nister van landbouw nu daarover eerst over leg moet plegen met den minister van onder wijs, worden fbaas steïh Het bestuur i9 dan ook van meening da. zooveel mogelijk op spoed aangedrongen moet worden. Met goedkeuring van de ministerie's van Landbouw en Onderwijs was als leerares be noemd mej. L. N. Ras, die met 1 Jan. in dienst zal treden. Zij zal in hoofdzaak aan de 5-jarigen cur sussen te Alkmaar en Hoorn verbonden wor den. Voor de benoeming van een leerares in het handwerken en costuumnaaien is nog een conferentie noodig met den minister van on derwijs, de inspecteur, en de inspectrice, het bestuur van de Huishoudschool, het bestuur van de vereeniging en de heer Gerhard, lid der Tweede Kamer. Spr. hoopte dat de kwestie voor 1 Januari opgelost zal worden, omdat allen de overtui ging hebben dat aanvulling van leerkrach ten dringend noodig is. Een oproep is dan ook reeds gedaan en on der de sollicitanten zijn er zeker zeer goede krachten. Nog deelde de voorzitter mede dat de mi nister van landbouw het salaris voor de leeraar landbouw op 2 per uur bepaald was. Aan het landbouwhuis was voor dit jaar de helft der contributie verschuldigd ge weest. Het bestuur deed hierop mededeelingen over de cursisten. Wordt vervolgd. VEREENIGING DE AMBACHTS SCHOOL. In de Bestuurskamer van de Ambachts school werd gisteren een algemeene vergade ring gehouden van de Vereeniging „De Am bachtsschool". Tegenwoordig waren zes be stuursleden en 2 gewone leden. Bij afwezig heid van, mi". W. C. Bosman, presideerde mr. D. van Houweninge, die de vergadering opende met een welkom aan de aanwezigen en zeide het op prijs te stellen, dat dé hee ren. vooral de met-bestuursleden, zich 'niet hadden laten afschrikken door hei slechte weer. Spr. betuigde zijd leedwezen over de afwezigheid van den heer F. Rike, die helaas eenlige weken geledier overleden is, een man, die steeds een trouw bezoeker was van de vergaderingen der Vereeniging Na lezing en goedkeuring der notulen was aan de orde de behandeling der begrooting 1920, die eenigen tijd voor de leden ter in zage heeft gelegen. De voorzitter las de be grooting voor, zooals zij door het bestuur was opgemaakt. Van de uitgaafposten stip pen wij aanBezoldiging personeel 55.694, aflossing en renten 16,352,31 y,, verzeke ring personeel en pensioenu itkeer ing 4814,48; van inkomsten: Rkijssubsi- die 66,008,70, idem gemeente en provincie 25,992.30%, schoolgelden 2400. .De re ken ing van het vorig jaar sloot met een tekort van 2931,09. De begrooting was opgemaakt in ontvangst ca uitgaaf sluitend met een be drag van 105,561,88 y3de onvoorziene uit gaven, staan genoteerd als mcmoricpost; de begrooting van 1919 had als eindbedrag 74,289,11 De subsidie van het Rijk is aangenomen op 70' pet. De begroeting is in haar geheel op gemaakt volgens de nieuwe wetsbepalingen Geen der aanwezigen had naar aanleiding dezer begrooting op- of aanmerkingen te ma ken, zoodat zij onveranderd werd vastge steld. Vervolgens was aan de orde de benoe ming van een commissie tot het nazien der rekening over 1919 en voor de verloting. Na eeriige bespreking weid besloten dm leden cn twee plaatsvervangers te bcnoemm, en wel de heeren Potgieser, Molenaar cn Van Ree als leden enl de heeren J. Eecem Gz. en G 'HL Krak ate plaatsvervangers De heer mr. W C. Bosman, d'ie op 1 Jan. a.s. aftreedt als bestuurslid:, werd' met algemeene stemmen als zoodanig herkozen. In de vacature in het bestuur, ontstaan door het bedanken van dón heer A. L. de Gel der, werd gekozen de heer D. J. C. van Dijk, eveneens met algemeene stemmen. Voorstel tot verlenging der Vereeniging Art. 2 der statuten bepaalt, dat de Vereeni ging wordt aangegaan voor den tijd van 29 [aren. Twee jaar vóór den afloop van de zen termijn moet dooi de ledenvergadering worden uitgemaakt of verlenging zal wor den aangevraagd. Dit had eigenlijk reeds n Juli moeten gebeuren. Met algemeene stemmen werd tot het aan vragen van verlenging voor den tijd van we der 29 jaar besloten. Daar de rondvraag niets opbracht, volgde hierna sluiting der vergadering. ven 63(3, haadd idL t&ZZi wk&ipm tea over hou ders, Schapen 50—95. o verhouders 30 tot 50, handel stug, 60 Hokken, 145 vette varkens 1.80—2.00 p. kilo. handel matig, 31 magere id. 65—10'5, handel id., 134 biggen 3252, handr*l id., 135 ganzen 9—10, 16 zwanen 10—14, 350 mand appelen 1.50—4.50 pt;r mand, 200 mand peren 1.50—5.50 per mand. Kaas: 8 kleine Fabr. 67, 3 kleine Boeren 67 per 50 kilo. 1219K kilo boter 3.'15—3.30 per kilo. Kipeieren 24—25 per 100 stuks ZWAAG, 2 Dec. Veiling Bangert en Om streken. Appelen 3—10 ct., Peren 2—16 ei, Drui- 15-28 ct., Uien '2—4 ct. ZAANDAM, 2 Dec. Veilingvereengiimg de Zaanstreek." Boerekool 2—4,.60 per 100 str., Andij vie 0.65—1.60 p. 100 str., Peen 9—141$ ct. per bos, Pieterselie 5—9 ct. p. bos, Selderie 5>$—10 ct. p bos, Prei 7—12X ct. p. bos, Gr. kool 26 y3 ct. p. stuk, Roode kool 21$ 10 ct. p. stuk, Spruiten J0Jr$—15 ct. p. pond, Bellefleur 4 y8 ct. p. p., Zoete appelen 6—7 ct. p. pond, Stoofperen 214—4 ct. p. p. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw", 2 Dec. 1919. Heden besteedde men voor: Blomkool I 14—17 25, II 9— 14.25, JII 1.20—4.50, Roóde kool 3— 4.70, Witte kool 0.50-1.20, Gele kool 2.80-/ 3.30, Bieten 6-ƒ 13, Kleine 4 25-/ 7.50, Uien 4-ƒ 4.25, Kleine 3-ƒ 3.50. BROEK OP LANGENDIJK (Langedij- ker Groenteveiling), 2 Dec. 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool ïe soort (per 100 st.) 29.40, 2e soort 4.8,0. Roode kool 2.20—5.80, 2de soort 1.80 2 Gele kool 1.40—3.20, 2de soort ƒ0,60—1.10, Witte kool 1—2.20, 2de soort 0.50—0.80 per 100 K.G. Witte kool per wagon 10.000 K.G. 98. Wortelen 1.90—2.80, Bieten 0.90— 1.40, Uien 9.70—10.10, id. 2de soort 2.30—4.70 alles per 100 K G. Aanvoer: 350 st. bloemkool, '22750 K G. roode kool, 36200 K.G. witte kool, 42550 K.G. ge'le kool, 17100 K.G. wortelen, 3475 K.G. uien, 6500 K.G. bieten. van 2 December 1919. Opgave van Wfa teifa IhmIhh INGEZONDEN STUKKEN. (BttUm VêratUMOotildiJJuid an dé R/KUuüt De opname in due rubriek bewljii gutueiin, dat de Redactie er mnue instemt.) Geachte Redactie. Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer Harms, voorzitter van den Raad van Arbeid te Hoorn, voorkomende in uw hiadi van 27 iNbv. l.i, verzoek ik U plaatsing van het volgende: Inderdaad heb ik op de vergadering te Heiloo, hoewel ia ander verband en niet woordelijk zóó, de door den. heer Harms ge wraakte zinsnede gebezigd.. Hoe ik daartoe kwam? Mij was dit indertijd als waarheid verteld en waar nu over het algemeen bij bot inrichten van Rijksbureau's niet altijd de noodige zuinigheid betracht wordt, leek het mij lang niet onmogelijk, Nu echter de heer Harms komt verzekeren,, dat deze zinsnede, ten opzichte van de R. v. A. te Hoorn, in strijd is met devwerkelijkheid, wil ik haar gaarne terugnemen en er hier openlijk mijn spijt over betuigen, dat ik die woorden ge bruikte, zonder mij vooraf van de waarheid ervan te hebben overtuigd, 't Gebeurde zal voor mij aanleiding wezen voortaan niet al ie gauw op vertelsels van anderen, hoe be trouwbaar zij ook schijnen mogen, in te gaan. U dankend voor d/e opname dezer regelen. J. J. T. SPAARGAREN. Aartswoud, 1 Dec. 1919. PURMEREND, 2 December 1919. Op de heden gehouden veemarkt waren aangevoerd: 481 Runderen, w. o. 218 vette 1.80—2.20 263 melk en geldekoeieni 250750, han del stug, 4 stieren, 19 vette kalveren 2.30-- 2.65, handel matig, 137 nuchtere id. 30 tot 80, handel id., 36 paarden 250— Mededeelin/gen van Woensdag 3 December 1919. Oliewaardeo flauw, voor Koninklijke Olie Culturen iets beter. Scheepvaarten on veranderd. Tabakken aüi. «I v frt'"1 i ën Ondergeteekende heeft de eer het Saehte publiek v?m Alkmaar en nstreken in het algemeen en zijne clientèle in het bijzonder mede te deelen, dat hij rijnen Groot- en Detailhandel ut Brandstoffen heeft overgedaan aan dgn heer JAN LAKEMAN, die de zaak op den bestaanden voet zal voortzetten. Onder dankï:egging voor het ver trouwen, hetwelk hem gedurende bijna 40 jaren in zoo rr'me mate werd geschonken, beveelt hij zijnen opvolger met warmte aan. Alkmaar, November 1919. Kantoor b/d Friesche Brug. -V. VISSER. Onder referte aan bovenstaande aankondiging heeft ondergeteekep- de de eer het geachte publiek van Alkmaar en Omstreken in het alge» meen en aan de clientèle in het bij zonder rnede te deelen, dat hij den Groot- en Detailhandel ia Brand stoffen van den Heer D. VISSER, heeft overgenomen en op dea ba- staanden voet, onder de Firma D. Vissei.-'s Steankolenh jdel, zal voortzetten. Terwijl Bij het vrijkomen van dea handel door hem nietr onbeproefd zal worden gelaten om zich het ver- troiawen, hetwelk zijn voorganger gedurende bijna 40 Jaren ia zoo ruime mate heeft .genoten, waardig te toonaa, beveelt hij zich minzaam aan. AlkmaaT, November 1919. Kantoor b/d Friesche Brug. J. LAKEMAN. Spreeknur voor operaties dagelUka van 10 tot 4 uur. Pijnloos trekken van TAND of KIES 1 1.—. KUNSTGEBITTEN vanaf f as. 3 Huigbroawerstraat 3 ALKMAAR. verstrekt GKLD op hypotheek tegen concurreerende voorwaarden en geeft pandbrieven uit van f ïooo.—f eoo— en f .100.— AGENT te ALKMAAR W. NKBERHGORN SCHOUTENSTRAAT BUROEMEESTER en WET HOUDERS van ESMOND AAN ZEE maken bekend, dat zijn UIT- GBLOOT t le. van de 4 pet. L e e n i n g 1906 groot f 87000.—, drie aanéeelen an wel de nummers 13, 147 oa 152. 2e. van de 4 pet. L e e n I n g 1845 groot f 18000.— twee aaadeolen en wel de aumaiers 140 en 174. Bitaaibaar bij den ©emeente- Ontvanger 31 Dectnbar 1919 en wat de leening 1906 betreft tevens te Amsterdam bij de KAS- VEREENIGIN8 en tel 's-Oraven- hage bij de heeren OPPENHEIM en VAM TILL. Egmond a. Zee, 27 Nov. 1919. Be Burgemeester C. J. EYMA. De Secretaris v. D. HEUVEL. 3TA ATSLEENIN GEN. NEDERLAND. pGt. Oblig. N.W.S. v, 1000 1918 5 Obli/g. N.W.S. van 500/1000 1917 42$ dito van 1000 4 Oblig, dito 3% dito dito 3 eert. dito 21$ jSIeid. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. jan.aJuli 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 Iwangorod Dombr. GR. 625 4% Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR. 625 4 Rothschild (consols) GR. 625 4 Hope en Co. 1889.90 GR. 625 4 6e Emissie, 1894. GR. 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. le serie 1904 4 BRAZILIË. Tunding Ln.. 1898 20/1000 5 Provinciale *en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rottejfdam 1915 5 Bank, en CredleMnstellingen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v, A. Rottcrd. Bankver. Aand. Spoorwegen. HolL IJzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL 4J$ Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 9 BELGIE. Antwerpen 1887 2J$ 56 Prolongatie pCt, I Vorige koers 01 Vu 9H%» 81 Vw 80't/g 781 78 My* •*lk nik SJ Wk 91 00 90 6% SOi/, 1»V| 17 22 171/, 10UA» 19S/, 19 17SA 17 73f/n 91 191 1 ViUi 146V, 144«/4 HU/, 91 92 91«/4 'SO/4 84% 100% 102 67»A, "k Atchls. fop. S. Fé C v. g. A. Denv R. Grande SpW. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cv. g„ a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pret. A. Southern Pac. Comp, A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A„ Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Coppe? G. v. A, Am. Car Foundry Co. C. v. A, Arocr. Hilde Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A Tnt. Merc. Marine Cy. afg. A Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. 4m. A. Orion Petrol. Mij afgest. Steaua Romana Petr. Mij. afgest. A Compania Mercentil Argentina A Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. V. A Id. Resc. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber HolL Amerika Lfjn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomt». Mij. Aand. J?va China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand, Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli Batavia Tab. Aand. DelLMaatschappij Aand. T Medan tabak Aand. Vorige koers 91V4 "t/s 15S/S 16% 16 48a/« 46% 9IS/u 0S/S 6% «>/4 99 22»/. 23% 1308/8 130% 122 138 1267/, 118 98 109 107»A, 107 48s, 48% 156», 153 320% 320 7871', 783 70% 70 145 45 268»/. 219 271 271 262 585% 587% 219 2178/4 218 271% 270 243% 244 116 117 467% 465 446% 444 230% 231 3331/4 330 188% 187% 234 235 2211/4 2351/4 294% 294 310% 310 359% 358% 303 401 448% 252 429 223 231 Rotterdam Deli Aand. Senembah TabaksMij Aand. Insulinde Oliefabriekes Zaad rikt S, bQ VUtfcvag. Telefoon 686.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6