DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. V EIJ D A G 5 DECEMBER 5J06 m us« traden, Honderd een en twintigste Jaargang 1919 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 2. franco door het ge- heele Kp f 2.50. Afzonderlpe en bewijsnummers 5 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Per regel 0.20. groote contracten rabat, (irnnf» letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. ÏÏEKMs. COSTEK ZOON, Yoordam C 9. i Telelur. KetlacLle S3. BU1TENLANDSCH OVERZICHT. Het is dan einde) gekomen tot een confe rentie van den jkschen staatskanselier en de staats-sèc en' der economische afdeelingen me> rtegenwoordige» der En- tente-staten. De staatskan.elier heeft daarbij den gezan ten vc ht aan hun regeeringen en de Pa- rijsche Conferentie antwoord op verschillende vragen te geven. Zij vroegen tusschen 10 en 15 December den Oostenrijkschen autoriteiten gelegenheid te geven hun verzoeken persoonlijk te Parijs voor te dragen, om een onmiddellijke beslis sing te verkrijgen. Tevens werd gevraagd of een afdoening van de credietkwestie reeds in de eerstvolgende dagen te verwachten is, zoo dat een mondelinge bespreking te Parijs zou kunnen vervallen. De staatssecretaris voor de volksvoeding achtte onmiddellijke hulp noodzakelijk door toevoer van graan voor het gebrek per maand van 80.000 ton. Ook het toestaan van een valutcr crediet en beschikbaarstelling van de noodige laadruimte werd noodzakelijk geoor deeld. De Italiaansche gezanten verklaarden, dat Italië al begonnen is mt de verscheping van 10.000 ton en dat weldra nog 20.000 ton graan zullen volgen. Dit graan zal betaald worden uit het overschot van vier milliard dollars van het crediet van acht en veertig milliard. Nadat de staatssecretaris voor handel en nijverheid de treurige kolenpositie geschetst had, deelde gezant Allizé mede, dat er uit Op- per-Silezië maandelijks 250000 ton kolen aan Oostenrijk moesten geleverd worden. Tevens heeft de Fransche regecring 3000 wagons ter beschikking van de Tsjecho-Slowakische re geering gesteld, ten einde de kolentranspor- ten naar Oostenrijk te garandeeren. De Engelsche gezant Lindlcy deelde mede, dat de Opperste Raad een intcrgeallieerde commissie zou instellen, die het transport- vraagstuk tusschen Oostenrijk en de succes- siestaten zal regelen. Nadat de staatssecretaris voor de financiën op de noodlottige financieele gevolgen had gewezen, welke een verstrekking van levens middelen tegen betaling in baar geld voor de Oostenrijksche financiën zou hebben. Halstead, de Amerikaansche vertegenwoor diger, verklaarde namens zijn collega's, dat zij de geuitte wenschen dadelijk aan hun re geeringen zouden overbrengen. Ten slotte legde staatskanselier Renner den nadruk op de eensgezindheid van nationale vergadering en staatsregeering, om de vredes voorwaarden van St. Germain na te komen, maar eerst moest het economische en politie ke bestaan van Oostenrijk gewaarborgd wor- den. a Er bestaat volgens Renner, maar éér\ poli tiek gevaar, n 1 dat de Zwitscrsche bonds raad Voralberg aangespoord heeft zich van Duitschland af te scheiden. De Oostenrijksche regeering heeft alle rao- reele middelen aangewend om het land van deze beslissing terug te houden. Wanneer de geallieerden niet spoedig het hopelooze van een dergelijke onderneming uitspreken, zal de aarsluitingsbeweging verder om zich heen griipen. Maar 9an zou Ween en zoo geïsoleerd zijn, dat een wanhoopsbesluit der bevolking van Weenen te vreezen zou staan. Thans dient afgewacht te worden wat de groote heeren te Parijs beslissen zullen. Uit de toezeggingen van de verschillende gezanten blijkt tcT wel een streven om het Oostenrijksche volk niet ten onder te laten gaan. BUITENLAND. DE STAKINGEN IN TALIë. Naar 't Exchange Agentschap uit Rome verneemt hebben de stakers te Rome gister avond een vergadering gehouden, waarin be sloten is een nieuwe bijeenkomst te houden om de hervatting van den arbeid te overwegen. Sakers hebben getracht het station binnen te dringen om het vertrek der treinen te ver hinderen. De woordenwisseling die daarover tusschen ambtenaren en stakers volgde, leid de tot een handgemeen waarin een politie agent door een messteek ernstig werd gewond en een burger gedood. Te Milaan is het aantal dooden thans tot 4 gestegen, o. w. een gendarme. Te Turijn is een kolonel door 4 messteken gewond. De algemeene staking is afgekondigd in Turijn, Bologna, Rome en Milaan. Aangezien onder de gewonden te Rome een spoorwegwerker is, vreest men een algemeene spoorwegstaking. In het Deensche Landsthing verklaarde de minister-president opnieuw, dat hij wan neer de minderheid in de Duitsch sprekende stad Flensburg vóór Duitschland stemde er tegen was, dat de stad aan Denemarken kwam. DE VOLKENBOND-CONFERENTIE TE BBRUSSEL. De conferentie van. Volkenbondvereeojgin- gen heeft een motie aangenomen, waarin de wensch te kennen wordt gegeven, dat in de vroegere Duitsche koloniën en in de gebieden, die vroeger bij het Turksohe rijk benoorden, onderscnetd zal worden gemaakt ten opziente van de in- en uitvoerecüten tusschen de on derdanen van de andere mogendüeden, die deel van den Volkenbond uimaken. Alleen uit hoofde van het rassenverschil mag geen on derscheid worden gemaakt bij de uitoetening van de openbare en particuliere rechten, o.a. wat betreit de openbare opvoeding en het gondbezit, de vorming van raden, die als hulp voor de regeering van het land, dat mandata ris is, zijn bedoeld en ed kame van algevaar digden, die tot hetzelfde doei in het leven zijn geroepen. De mogendheid, die een mandaat heeft ontvangen, zal er voor zorgen, dat de inboorlingen in voldoende mate. in die licha men vertegenwoordigd zullen zijn, waarbij re kening moet worden gehouden met hun ont wikkeling. De conferentie nam vervolgens een motie aan, waarin de wensch werd geuit, dat de Volkenbond onmiddellijk drie commissies en drie bureaux voor hygiëne, handel en opvoe ding zal instellen. Een andere wensch heeft betrekking op een betere verstandhouding tus schen de werkgevers en werknemers en het vermijden van economische conflicten. Voor gesteld wordt permanente arbeidsbureaux in te stellen. Verder werd besloten op de eerst volgende conferentie de kwestie te bepleiten betrettende de oprichting van gemengde in- dustrieele organisaties, zulks met het oog op een betere verstandhouding tusschen patroons en arbeiders en het medezeggenschap van de arbeiders. DE BERECHTING VAN DEN EX- KEIZER. Sir Gordon Hewar, de procureur generaal verklaarde Woensdagavond toen hij te Pon typridd sprak dat het onjuist was te meenen, dat er aan de eene zijde eenige strijd was ont staan en aan de andere zijde eenige aarzeling viel te bespeuren ten opzichte van de voorge stelde berechting van den ex-keizer. De rechts geleerde adviseurs van de kroon hebben, naar hij zeide, reeds de meest zorgvuldige en uitge breide maatregelen genomen, waarmee ze ge regeld voortgaan, voor den dag, waarop de berechting zal beginnen. Er zijn reeds meer dan 50.000 stukken onderzocht met betrek king tot het vervolgen van misdadigers voor daden in oorlogstijd gepleegd. Deze zaak wordt behandeld met de meest zorgvuldige en geregelde aandacht. TIJDELIJKE HULP. De Rijksminister van Economie Schmidt verklaarde aan een Oostenrijkschen persver tegenwoordiger dat met het oog op den eco- nomischen toestand van Duischland, het Duitsche volk ook aan de Duitsch-Oosten- rijkers niet op den duur zelfs niet gedurende verderen tijd het besloten weekelijksch otter kan brengen. Hoezeer het ook leed doet, kan de Duitsche hulp slechts als oogenblikkelijke redding worden beschouwd. Wanneer men de eigen vervallen kinderen en afgetobde vrou wen aanschouwt wordt men zich bewust van zijn zware plicht tegenover het eigen volk. Maar thans geldt: Wie spoedig helpt, helpt dubbel en hij hoopte, dat de offers van Duitschland in Duitsch-Oostenrijk op de juiste waarde geschat zullen worden. Zoover de kracht en invloed van Duitschland reikten zou het er naar streven stelselmatig en gron dig hulp te verleenen in de Duitsch-Oosten- rijksche voedingstocstanden. DE VER. STATEN EN MEXICO. De Mexicaansche Senaat heeft aan Car- ranza dc taak opgedragen, de moeilijkheden met de Ver Staten bij te leggen. Hij zal daar bij bevrijd blijven van alle menging van de zijde van het Congres. Bij het debat over de betrekkingen tusschen Mexico en de Ver. Sta ten werd verklaard dat deze „zeer delcaat" waren. HET FRANSCH-ENGELSCH WAAR- BORG-VERDRAG. Dc Matin zegt, dat er sedert eenige dagen drukke besprekingen gevoerd worden tus schen Engelschen en Franschen, met het doel aan het Engelsche parlement de opheffing voor et stellen van de formule, die den waar borg van Engeland tegenover Frankrijk voor het geval van een niet uitgelokten aanval van Duitschland tegen Frankrijk, afhankelijk stelt van den waarborg van de Vereenigde Staten. Men heeft goede hoap, dat deze on derhandelingen ot een resultaat zullen leiden. HET KANON, DAT PARIJS BOMBAR DEERDE. Naar de correspondent van het Petit Journal" te Zürich meldt, heeft het Duitsdhe tijdschrift „Schuss und Waff" dezer dagen eenige nieuwe bijzonderheden gepubliceerd over het kanon, dat bijna gedurende 18 maan den Parijs gebombardeerd heeft. De aan- vangssnelheid van de projectielen van dit ka non bedroeg 1500 M. per seconde, dank zij het gebruik van een loop van ongeveer 20 M. lengte. Het emplacement van het kanon was op een afstand van 128 K.M. van Parijs ge- legeu en de grootste hoogte, die het projectiel bereikte, was 40 K.M. boven den grond. Dit punv bevond zich boven Nanteuil. De af stand naar Parijs werd in drie minuten afge legd. PASVISUM VOOR BELGIë. Sommige dagbladen hebben gemeld, dat, met het üoel de afgifte van pasvisa voor het reizen door België te bespoedigen, de pasSen- dienst was opgedragen aan net Koninklijk Belgisch gezantschap te 's-Gravenhage. Dit gezantschap deelt mede, dat het juist is, dat maatregelen zijn genomen om de atgitte van pasvisa voor het reizen door Belgie zooveel mogelijk te bespoedigen, maar niet dat deze visa voortaan zullen worden afgegeven door het gezantschap te 's-Gravenhage of, door haar bemiddeling, door de Belgische consuls. De geheele dienst van de pasaviseering voor België immers is toevertrouwd aan de 15 Bel gische consulaten in Nederland. Het is dus onnuttig zich voor een pasvisum te wenden, hetzij schriftelijk, hetzij persoonlijk tot de Bel gische Legatie te 's-Gravenhage. POLK WAARSCHUWT VON LERSNER. Polk, voorzitter van de Amerikaansdie vre- desdelegatie, heeft von Lersner verklaard, dat Duitschland zich ten zerste bedriegt, wanneer het denkt, dat het uitstel van het van kracht worden van het vredesverdrag ten gevolge van de oppositie in den Amenkaanschen Se naat, Duitschland ten goede zal komen. Hij zeide dat de Amerikaansche Senaat nooit zou toestaan dat Duitschland zijn verplichtingen niet nakwam. GEEN ZONDAGS ARBEID DOOR JOURNALISTEN. Te Solingen hebben de journalisten beslo ten geen verslag te geven van op Zondag ge houden bijeenkomsten, vergaderingen, wed strijden enz. DE POP IN DE SCHOOL. De „Morning Post" schrijft, dat de Chef medical officer voor zwakke kinderen ten zeer ste openluchtdagschoien of internaten aanbe veelt. In verband hiermee beveelt de Officer aan het oprichten van klassen voor de opvoe ding voor moederschap voor meisjes van der tien jaar: het leerplan daarvoor moet zijn een reeks lessen in de eenvoudigste regels van het huishouden en de gezondheid der baby's waarbij in het bijzonder gelet moet worden op frissche lucht, ventilatie, zonneschijn, warm te, kleeding, voeding en hygiëne. Deze lessen moeten vergezeld gaan van practisehe de monstraties op een groote pop en verband houden met het onderwijs nuttige handwer ken, voor het maken van model-kleedingstuk- ken. Als de kinderen voldoende geoefend zijn •op de behandeling van de pop, moet er, zoo mogelijk gelegenheid zijn, het ontvangen on derricht toe te passen op een echte baby. Een denkbeeld, dat ons, ook voor onze scho len overweging waard schijnt. DE EXPORT VAN ENGELSCHE STEENKOOL. Auckland Geddes beantwoordde in het La gerhuis enkele vragen, en verklaarde dat er voorloopig geen vooruitzicht was, dat de prij zen van de export-steenkool konden worden verlaagd. Hij merkte verder op, dat Frankrijk tegen lager prijzen steenkool ontving dan de neutrale landen. DE GESCHIEDENIS VAN HET IJS. Ons heerlijk vruchten- en vanille-ijs is eerst sedert twee-en-een-halve eeuw bekend. De basis van die methode was de door Blasi- us Villafranca gedane ontdekikink, dat men door een waterege salpeter oplossing een koud/ mengsel kam d/oen ontstaan/, dat spij zen/ en dranken sterk kon afkoelen:. In 1607 gelukte het Latinus Tancredus het eerste ijs te fabriceeren, door de salpeter met sneeuw te vermen/gen. Reeds spoedig maakte niem van dit middel gebruik iin die keuken, wamt in 1621 beschrijft John Barclay, de schrijver van „Arginis" bekers van1 ijs, waar uit wijin gedronken werd'. Het .echte vruchten ijs werd echter eerst in 1656 in Italië ge bruikt door een Florentijner, een zekeren Cul- telle. Het was echter zeer duur. Spoedig werd het algemeen genuttigd, wat wel blijkt uit het feit, dat in 1676 te Parijs niet minder dan 250 ijs-salons waren. Dat van de Italiaan sche banketbakkers bidet echter het beste. SLAGVAARDIG. /De oude Goethe zat eens te Jena een schop- pe wijn te drinken en telkens verdunde hij dien, dioor bijvoeging van water. Op den ach tergrond dronk een troepje studenten onver- valschten wijn en. iets te veel. Dat liep mis, ze kraamden grooten onzin uit, zeer tot er gernis van Goethe. Eén van de Muzenzonen trad op hem toe en vroeg: „Zeg ereis ouwe heer (hij kende hem niet) weet je wel dat je heel' verkeerd doet, door dfeze gave van Bacchus zoo te ver- valschen, waarom doe je dat nou toch?" Goe the stond op en improviseerde 't volgende versje Wasser a/Hein macht sturnm, 'Dat beweisen im Teiche die Fische. Wein allein macht dumm, Das bezeugen die Herren am Tischel Dieweil ich nun kerns von beiden möchF [sein, So itrink ich vermischt mit Wasser den [Wein! !N!a die woorden liet hij den jongeling staan. KORTE BERICHTEN. Kardinaal Mercier, die lid is van de Académie des Sciences Morales.et Politiques te Parijs, zal op 6 of 13 December a.s. de zit ting der Academie bijwonen. Züllchner deelt in het „Zft. f. Schulge- sundheitspflege" mede, dat in Juli van dit jaar de gymnastiekonderwijzersvereeniging te. Dresden een cursus voor leiders van schoolzwemmen heft gehouden. Het zwemon derwijs te Dresden is klassikaal, per uur wor den 40 jongens of 40 meisjes onderwezen. De „Times" verneemt uit Boekarest, dat Roemenië met het Vaticaan in onderhandling is getreden over het sluiten van een concor daat. Een Roemeensche bisschop is te dien einde naar Rome vertrokken. Naar de „Information" mededeelt, sluit' de begrooting van de stad'Parijs voor het jaar 1020 met een deficit van 136 millioen Door het invoeren van nieuwe indirecte be- lasitingen, zooals verhooging der prijzen van electricteit en water, hoopt men in het tekort te voorzien. Een Duitsch stoomschip uit Hamburg is op de Theems gelost en weer naar Duitse!' land vertrokken. Hot is het eerste stoom;. dat met de Duitsche vlag in top de haven van Londen verlaat, sinds het uitbreken van den oorlog. M'oulart, vice-gouvemeur van den Con go, is tot gouverneur van deze kolonie be noemd. Carton de Wiart en Paul Hymans zijn gekozen tot leden der Académie Royale de Belgique, afdeeling Sciences Morales et Poli tiques. Naar de „Vossische Zeitung" van wel ingelichte zijde verneemt, zullen de verkiezin gen voor den Rijksdag waarschijnlijk in April 1920 gehouden worden. 'Tot nu toe zijn er 9000 millitairen en 2600 vluchtelingen uit het Oostzoegebicd over de Duitsche grens getrokken. Een redevoering, door Lenin te Moscou gehouden, heeft te Londen groote aandcht getrokken. Lenin begon met de woorden: „Wanneer ik terechtgesteld zal zijn De vergadering viel hem in de rede: „Dat zal nooit gebeurenLenin ging kalm voort „Wanneer ik terechtgesteld zal zijn, dan zal de heel wereld inzien, dat ik gelijk had". In het Lagerhuis werd medegedeeld, dat er van de „Vindictive" niets meer te redden is. Het schip is weggesleept opdat de scheep vaart niet belemmerd wordt, doch het is bij na geheel verloren. De Daily News meldt dat het kabinet in een zitting waarbij French tegenwoordig was gisteren besloten heeft de jury-recht spraak in Ierland te schorsen. Lloyd George heeft in het Lagerhuis, in antwoord op een gestelde vraag, gezegd, dat hij hoopte, dat het vredesverdrag"nog vóór het eind van de maand in werking zou treden. Er is een anti-boisjewistisch front ge vormd van de Kaspische tot de Oostzee. Het Mexicaansche parlement heeft Car- ranza volmacht gegeven om met de Ver. Sta ten te onderhandelen. De De Duitschers wenschen, dat er mon delinge besprekingen zullen worden gehou den met Frankrijk over de nota van Clemen- ceau. De Duitsche vakvereenigingen zijn tot overeenstemming gekomen over de Duitsche arbeiders voor Noord-Frankrijk De Engelsche export-kolenprijzen wor den voorloopig niet verlaagd. Wolft publiceert thans een op 12 No vember reeds ontvangen nota van Clemenceau betreffende de stemming in Eupen en Malmé- dy- De Oostenrijksche regeering confereerde met de Entente-gezanten te Weenen over den nood-toestand. Senator Fall stelde den Amerikaansehen Senaat voor de diplomatieke betrekkingen met Mexico af te breken. Senator Shield vroeg in een motie de onmiddellijke oorlogsverklaring aan Mexico. In Japan dreigt een regeeringscrisis, als gevolg van meeningsverschil over het zenden van troepen naar Siberië. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd' voortgezet die behandleling van de landbouwbegrooting. Het amendement-Rutgers tot schrapping van het subsidie aan het Kon. Ned. land- bouwcomité werd1 aan/genomen met 58 tegen 11 st. De 1 andbouwbegrooting werd z. h. st. aangenomen. SDe heer Braat kreeg vergunning tot een interpellatie over de tramstaking op de Zuidl-Hbllandlsche eilanden op een nader te bepalen dag. Wijziging der wet tot regeling van het prijsgeven van het Fransen bij het toelatings examen tot de H. B. S. iDe heer Van De Riet bestreed den beer Dresselhuijs. Hij hoopte, dat bij de her ziening van' het madelleerplan eens flink zal wordlen besnoeid in de wet voor talrijke vak ken. De heer Van Beresteyni vroeg op neming van dfe muziek als leervak van de H. B. S. Hij bestreed het betoog van den heer Dresselhuijs, evenals de heer A1 b e r d a die betoogde dat die H. B. S. zich moet aan passen aan de lagere school en niet omge keerd1.^ /Deneer Kruyt was het hier eens mot den heer Dresselhuijs. De Minister bleef bij zijn voornemen ten aanzien van bet Fransch. 'Een aantal leervakken zal facultatief worden gesteld] zoo dat het aantal examenvakken aanzienlijk klei ner zal' worden. iHlet amendement-O'tto, waardoor het schoolgeld voor geen enkele groep leerlingen der bijzondere H. B. School lager zal zijn dan dat op de openbare H. B. S. ter plaatse, werd aan/genomen1. /De heer Visser Van IJ zen doorn bestreed het plan om de eindexamens te doen afnemeni door leearen ten overstaan' van ge- cc. ..'/eerden. (De heer Ketelaar was het met den vorigen spreker eens. De heer Van Wijnbergen zag vooral' praedagogische voordeden in het stel sel des ministers. De heer Teenstra was het eens met den heer Visser van IJzendoom. (De heer A1 b e r d a erkende bezwaren tegen het voorstel dés ministers. Het school examen leidde eveneens tot vereenvoudiging van examen en' onderwijs. (De heer 011 o was het met de verdedi gers van het schoolexamen eens. De Minister moet aan het nieuwe stelsel vasthouden/, ook omdat hij anders niet genoeg examinatoreni kan vinden. (Het artikel1 werd aangenomen met 50 .tegen 7 stemmen1. De eindstemming over het ont werp zal worden gehoudien op een nader te bepalen dlaig. Zonder beraadslaging of stemming werd aangenomen de machtiging tot het van Rijks wege garandeeren van de geldleeningen ten behoeve van de stichting en inrichting van gebouwen voor gesubsidieerde bijzondere schollen voor nijverheids- en 'handelsonder wijs. Daarna kwam aan de orde die begrooting van Arbeid. De heer Schaper vroeg spoedige in voering der Arbeidswet en waarschuwde te gen pogingen tot het werkeloos maken dezer wet door collectieve contracten. 'De heer /Smeenk sloot rich hierbij aan. Hij1 is voorstander van een pernamen t arbitragehof inzake arbeidsgeschillen. iDe heer (Bergman bracht den Minis ter huilde voor diens werkzaamheid. Hij drong aan op spoedige regeling van de col lectieve arbeidsovereenkomsten. (De Minister zei dat met spoed wordt gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van verschillende maatregelen. Een voorloo- pige regeling der arbitrage is bijna gereed. Eeni definitieve regeling moet wachten op de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rege ling van het collectieve arbeidscontract, wel ke wordit voorbereid. Ten 4 uur 55 werden de beraadslagingen verdaagd tot 8 uur. In de avondvergadering kwam in behande ling der Staafebeg rooting Hoofdstuk II (Hooge Colleges van Staat). De heer De Monté Verloren (A.-R.) d'nong aan op uniforme inrichting der toelichtende staten bij' de begroot'ings hoo'fdlst u'kkeh. Minister De Vries zei overwe ging toe. Het hoofdstuk wend z. h. st. goedgekeurd. Hierna werd' aan, dte orde gesteld Hoofd stuk VII 'B (Financiën). 'De beer J. Ter Laan critiiséerde het optreden van. den minister tegen ambtenaren die eeni bepaaldle politieke richting zijn toege daan of openbare betrekkingen bekleeden. IDe heer Heemskerk vroeg hoe de betaalmeesters zullen worden gecontroleerd. :De heer Ter /H a 11 drong aan op be- zuinigingsbureaux. De heer Oud vroeg hoe gehandeld wordt met den aanslag van vreemdelingen en ondersteunde het betoog van den 'heer J. ter Laan. De Minister zal aan de kwestie der bezuiniging zijn aandacht blijven wijden. Vreemdelingen wordten in onze belastingen aangeslagen als kan worden aangenomen, dat zij hier hun verblijf zullen vestigen. Zoo is ook de voormalige Duitsche keizer aange slagen Spr. is zich niet bewust een enkele sociaal democraat om zijn politieke gevoelens te heb ben overgeplaatst. Alle overplaatsingen wor den gevormd door het dienstbelang en dit is soms ook gemoeid met.het politiek optreden van ambtenaren. Verder sprak de minister over zijne ALIMAAISCII COURANT Directeur: G. H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1