DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ÜULSJhWISIISCH MAANDAG 8 DECEMBER. No "!89 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 2.—, franco door het ge- hecle Kyk f 2.50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. l\r regel f 0.20. BjjJ groote contracten rabat letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HEKMs. COSTER ZOOÏü, Voordam C 9. oh numm.r be.taat uit 2 bi»don. Honderd een on 'wintigste .Jaargang Telefoonnummer 3. ïelelur, Keüuctia 33 Prijs der gewone Advertentiën BU1TENLANDSCH OVERZICHT. Het is begrijpelijk, dat de weinig toeschie telijke houding vau üuitsclüaad de geallieer den niet meegevallen is. Zij moeten nu opnieuw de hoofden bij elkaar steken en maatregelen beramen, om den onwillige te dwingen de eischeii der en tente zoo vlug en zoo volledig mogelijk na te komen. Lr is te Parijs een ontwerp-autwoord op de Duitsdie betoogen opgemaakt. Reeds zijn de Frausche bladen ongerust naar aanleiding van de concessies welke de Entente aan Duitschland mocht willen doen inzake de militaire dwangmaatregelen wan neer Duitschland zelis nu de inwerkingtre ding vau het vredesverdrag weerspannig mocht blijven. Dt Opperste Raad heeft een ontwerp-ant- woord aan Duitschland vastgesteld maar de Engelsche afgevaardigde wilde er de verant woordelijkheid niet vau aanvaarden, waarom de nota ter goedkeuring door Lloyd üeorge naar Londen is gezonden. Uit Parijs wo-dt van andere zijde gemeld dat de nota aan Duitschland overhandigd werd, dat D uitschland daarin gesomeerd wordt het vredesverdrag te teekenen daar anders de geallieerden zich genoodzaakt'zul- len zien militaire dwangmaatregelen te ne men. Alles zou gereed zijn voor een onmiddellij- ken actie en volgen9 een telegram uit Zwit serland zouden vele rijke bewoners van den rechter Rijnoever liet land verlaten en wordt het aantal Duitscheis, dat vergunning vraagt om naar Zwitserland te verhuizen eiken dag grooter. In hoeverre die alarmeerende geruchten waarheid bevatten is moeilijk uit te maken. Men weet, dat de militaire machthebbers met ueu Oppersten Raad overleg gepleegd hebben en men begrijpt wel, dat voornamelijk Foch de man is, die van geen lange onder handelingen wil weten maar naar de wapens grenpt als hij vreest, dat deze met succes ge bruikt kunnen worden. Is het telegram juist, dat de Engelsche af gevaardigde voor de te verzenden nota niet de verantwoordelijkheid wil dragen dan zou men daaruit toch wel mogen besluiten, dat deze nota van ingrijpende beteekeuis is. in alle gevaile is er nog niets met zeker heid over den mhoud daarvan te zeggen en zullen nadere Oericüteu motten afgewacht worden. Volgens italiaanache bladen zijn te Mantua ernstige onlusten geconstateerd. Den 3en December had de Kamer van Ar beid de stakiug aigekonüigd maar eenige uren later namen de anarchisten de leiding en werden geweerschoten met de militairen in de inianteriekazerno gewisseld. Een aan val werd gedaan op het paleis van den com mandant van het legercorps en daarna ging de gedeeltelijk uit vrouwen bestaande menigte tot nieuwe baldadigheden over. Het station werd bestormd en vernield en de reizigers mishandeld. Vervolgens werd de gevangenis bestormd, waarbij de commandant gedood werd. De ge vangenen werden ia vrijheid gesteld, waarna de gevangenis m brand werd gestoken. Na dat vele particuliere woningen geplunderd waren werd den volgenden dag de stad door militairen bezet. De gematigde socialisten trachtten tever geefs het volk tot kalmte te brengen en vol gens de laatste berichten is thans de rust hersteld, maar niet dan nadat in die twee da gen acht menschen gedood en twee en veerig gewond waren. BUITENLAND. DE ARBEIDSCONFERENTIE. Neumann, de regeeringsafgevaardigde voor Denemarken en Zweden ter internationa le arbeiüsconterentie, zendt aan de pers in hun landen het volgende veisiag van den ar beid, welke door de conferentie is verrich. Neumann zegt: „De internationale ar- beidsconferentie heeft een aantal overeenkom sten en moties aangenomen met betrekking tot den achturendag, werkeloosheid, arbeid van kinderen en vrouwen enz. De overeenkomst met betrekking tot de werkuren is van het grootste belang. Deze overeenkomst heeft be dekking op industrieele ondernemingen, con- structiearbeid van elke soort, alsmede op ver voer, zoowel te land als ter zee. Er zal een bijzondere conferentie worden gehouden voor het maken eener regeling met betrekking tot het vervoer ter zee. De werkuren der werknemers zullen niet meer dan acht per dag en acht en veertig per week bedragen, met uitzondering van de na te noemen gevallen. De voorschriften van de ze overeenkomst zullen niet van toepassing zijn op personen, die een toeziende of een lei dende functie houden, of een post van vertrou wen bekleeden'. Wanneer door een wettelijk voorschrift of door een tusschen werkgevers en werknemers gesloten overeenkomst het aantal werkuren op een of meer dagen per week min der dm acht bedraagt, mag het maximum van acht uur op de overige dagen der week worden overschreden, met toestemming van de bevoegde autoriteiten, of door verkregen over eenstemming tussciien de betrokken organisa ties of hun vertegenwoordigers, echter onder bepaling, dat het door deze overeenkomst voorgescureven maximum van acht uur nim mer met meer dan een uur zal worden over schreden. In eeu 'z.g. continu-bedrijf mag het aantal werkuren gemiddeld niet meer dan zes en vijitig per week bedragen. De regeeriug mag permanente uitzonderin gen toestaan voor voorbereidenden of voltooi- eiiden arbeid alsmede voor arbeid, die uit den aard der zaak buiten de vastgestelde grenzen valt, bijv. voor het algemeen üediiji van som mige instellingen, of wel voor sommige cate gorieën arbeiders, wier arbeid op zeer sterk onderbroken tijden moet worden verricht. l ijdelijke uitzonderingen mogen worden toe gestaan, teneinde de bedrijven in staat te stel len, maatreglen te nemen in geval van bijzon der drukke werkzaamheden. Deze voorschriften zullen worden vastge steld, nadat met de betreffende organisaties van werkgevers en werknemers overleg is ge pleegd. Zij zullen voor elk geval het maxi mum-aantal overwerkuren vaststellen, doch het tarief voor dit overwerk mag in geen gé val minder dan een en een kwart maal het gewone tarief bedragen." Het verslag van Senator von Koch luidt als volgt: „De conferentie heeft een goed re sultaat bereikt met betrekking tot alle op de agenda voorkomende punten." Na dezelfde bijzonderheden te hebben ver meld, die ook in het verslag van Neumann voorkomen, merkt Von Koch op, dat de loo- nen geen punt van bespreking hebben uitge maakt. Vervolgens deelde hij mede, dat fabrieks arbeid niet is toegestaan aan kinderen onder veertien jaar. Nachtarbeid in fabrieken is verboden voor jongelieden onder achttien jaar, met uitzondering van continu-bedrijven en ijzer-, staal-, glas-, papier- en ruwe suiker fabrieken waar de ouaerdomsgrens voor nachtarbeid op zestien jaar wordt gesteld. Vrouwen zullen in fabrieken en handelson dernemingen gedurende een periode van zes weken na een bevalling niet behoeven te wer ken, en zullen op medisch attest zes weken van tevoren het werk mogen neerleggen, ter wijl zij tegen ontslag beschermd zullen wor den. Er zal hun voldoende bijstand worden ver leend voor het volledig behoud harer ge zondheid, alsmede van die der zuigelingen, terwijl zij recht hebben op gratis hulp van een arts of van een gediplomeerde vroed vrouw. Bovendien zal hun dagelijks twee maal een half uur vrij worden gegeven voor het voeden vau het kind. In kleine bedrijven is nachtarbeid voor vrouwen verboden. De overeenkomst inzake werkloosheid be paalt. dat hieromtrent internationale ver standhouding moet -heerschen; er moeten openbare nationale agentschappen worden opgericht, of wel schikkingen worden getrof fen voor een overeenkomst in zake reciproci teit tusschen landen, waar een werkeloos heidverzekering bestaat. Er werden moties aangenomen betreffende het toezicht op het aanwerven van werkkrach ten door buitenlanders, het afschaffen van particuliere arbeidsbeurzen, die betaling ver langen, het instellen van werkloosheidsver zekeringen alsmede het sluiten van overeen komsten tusschen verschillende landen met betrekking tot de rechten van buitenlandsche arbeiders op de beschermende bepalingen voor den arbeid en wettige organisatie. In het bestuur, waarvan Fontaine voorzit ter en Albert Thomas voorloopig directeur is, werd o. a. Linquist gekozen. Denemarken zal den vertegenwoordiger der Amerikaansche regeering vervangen. Het bestuur zal den 26sten Januari bijeen komen. De Zweedsche afgevaardigden zullen Amerika den Qden December verlaten. DE MOORD OP DE TSARENFAMILIE. Op grond van een bericht, ontleend aan de „Pravda" te Moskou, deelt de „Vossische Zei- tung" mede dat de hoofdschuldige aan den moord op de Tsaren-familie een zekere Ja- chontow, door de revolutionnaire rechtbank in Perm ter dood veroordeeld is en onmiddellijk terechtgesteld. Zijn vier mede-beschuldigden werden vrij gesproken, daar de rechtbank aannam, dat zij onaer bevel van Jachontow stonden en hem hadden te gehoorzamen. Zonder door een vonnis of door een bevel daartoe gemachtigd te zijn, had Jachontow den Tsaar, de Tsaritsa en hun kinderen laten dooden, daar de Tsjecho-Slowaken steeds na der rukten en hij bevreesd was, dat dezen de Tsarenfamilie zouden bevrijden. EEN ZONDERLING GEVAL. Naar de bladen melden zijn te Holtenau 500 Duitsche krijgsgevangenen, die met het Engelsche stoomschip „Santa Helena" door het Noord-Oostzeekanaal kwamen en ge dwongen zouden worden om dienst te ne men in het Poolschè lpger, bevrijd en naar het Duitsche quarantainestation gebracht ZUID-SLAVIë EN D'ANNUNZIO. De Zuid-Slavische delegatie meldt, dat zij verontrustende berichten heeft gekregen over plannen van d'Annunzio: 10,000 man van zijn troepen zouden gereed staan Spalato en Cattaro aan te vallen. De delegatie heeft den Oppersten Raad medegedeeld, dat, ingeval d'Aiinunzio's troepen de demarcatielijn moch ten overschrijden, de Zuid-Slavische troepen bevel hebben weerstand te bieden. De delega tie wijst de verantwoordelijkheid voor de ge volgen af. DE PAUS EN DE KRIJGSGEVANGENEN Een bericht uit Rome deelt het volgende mede aangaande den tusschenkomst van den Paus ton behoeve der krijgsgevangenen: Zijn eerste tusschenkomst bestond in een brief aan Kardinaal Amettc. waarin de Aartsbisschop vap Parijs verzocht]werd, persoonlijk stap pen tc doen bij Clci|ienccau, opdat de krijgs gevangenen het Kcittfccst tnuis zouden kun nen vieren; deze bi|H is tien dagen geleden afgezonden. De tweïde tusschenkomst van den Heiligen Stoel bestond in een adhaesie- bctuiging met de stappen van den Zwitser- schen Bondsraad in Frankrijk ten behoeve van een spoedige terugzending der krijgsge vangenen. 7ijn instemming hiermede zal worden medegedeeld aan de regecringen der eallicerde mogendheden door tusschenkomst mnner gezanten bij het Vaticaan. DENEKIN'S OVERHEERSCHING IN OEKRAÏNE. Het Oekrainscli Persbureau meldt ons: Te Krcmcnlschuk hebben de troepen van Deni- kin den aldaar wonenden secretaris der Oe- krainschc sociaal-democraten gedood. In het gouvernement Poltawa zijn meer dan 300 Oekrainsche leeraren wegens het bijeenroe pen van een Leeraarscongres door de Russi sche indringers gevangen genomen. Te Kom- stanynohrad hebben de Russische vrijwilli gers een Oekrainsche boekhandel verbrand; de schade wordt op meer dan 500 000 roebel geschat De .Leeraarafcond te Kief heeft heftig geprotesteerd tegen Denikin's verbod, de Oe krainsche taal in de publieke school te onder richten. SPOORWEGONGELUK IN DE CONGO Te Kazanga heeft een ernstig spoorweg ongeluk plaats gehad met den trein waarin zich de Amerikaansche missie Smithson be vond, van welke drie leden, de heeren Luder- man, Armstrtong en Howell gedood en drie gewond zijn, waarvan een ernstig. De minis ter van koloniën heeft den gezant der Veree- nigde Staten te Brussel het leedwezen der Belgische regeering hierover betuigd. E1SCHEN VAN CHINA EN JAPAN Uit Peking wordt gemeld: De Chineesche minister van buitenlandsche zaken heeft een nota gezonden aan de Japansehe legattie te Footchow met den eisch, dat de japansehe consul dezer stad van zijn functie zal wor den ontheven,, dat schadeloosstelling zal worden betaald voor de Chineezen, die bij de laatste incidenten gedood of gewond zijn en ten slotte, dat de Japansehe consul zijne verontschuldigingen zal aanbieden aan de Chineesche autoriteiten der stad. DE POSITIE VAN BELGIë. Het blad „Soir" schrijft onder den titel „België's veiligheid", dat de kabinetsraad van Vrijdag j.l zich bezighield met de bui tenlandsche politiek van het land en hare rich ting. Na er op gewezen te hebben, dat Duitschland alles zal beproeven om de bepa lingen van het verdrag van Versailles niet na te komen, zegt de „Soir", dat het meer dan ooit blijkt, dat België wat haar Oostgrens be treft, beter moet verdedigd worden dan door geschreven verdragen, zelfs waar het den Volkenbond betreft, kunnen wij, zegt het blad, dit doel beter bereiken in een defensief verbond met onze bondgenootcn. Het is zeer waarschijnlijk, dat de Belgische regeering de zen weg zal inslaan. WILSON EN HET VREDESVERDRAG. Senator Hitchcock heeft een onderhoud met president Wilson gehad. Vóór hij Zaterdag het Witte Huis verliet, zcide Hitchcock tot den president: „De toe stand is zoodanig, dat het wuiven met den olijftak door een der beide partijen tot resul taten zou kunnen leiden". De president antwoordde: „Laat men dit dan van de andere zijde doen. Gij en ik heb ben alles gedaan wat wij konden en de ver antwoording rust op de schouders van ande ren. Laten wij het voor 't oogenblik hierbij laten." Overigens verklaarde Hitchcock, dat Wil son niet vornemens is het vredesverdrag in te trekken DE TERUGKEER DER AMERIKAAN SCHE DELEGATIE. Bevestigd wordt dat niet alleen Polk, de voorzitter der Amerikaansche delegatie ter vredesconferentie Woensdag a.s. uit Parijs zal vertrekken, maar ook dat de geheele Ame rikaansche delegatie hotel Crullon in den loop der aanstaande week zal verlaten om naar Washington terug te keeren. Aanvankelijk had men in Amerikaansche kringen verklaard dat slechts een deel der delegatie zou wor- „Be Opbouwende arbeid van het twee-jarig regiem" is het onderwerp voor een cmsus-vergaderiug, te houden op 1*ü%SjL»au tf 's avouds 8 uur, iu het „WaPLN V.MUNbTtR" Verdr.oord. inleiderJ .Brommert Jr. van Uitgeest. Lutrée ill cent. Geen eukele strijdende arbeider verzuime tleze bclaiigi ijke vergade ring. Het Bestuur der C. P. den teruggeroepen, maar Washington is van rnzicnt veranderd. Alen schijnt daar om rede nen van tmmenlandsche politiek Amerika zoo veel mogelijk te willen houden buiten elke ac tieve deelneming aan de Europeesche zaken, in overeenstemming met 'het standpunt van de meerderheid in den Senaat. Het zou echter voorbarig zijn als vaststaand aan te nemen dat de Vereenigde Staten zich volkomen en de- tinitief van de Gonierentie zullen terugtrek ken. Het is mogelijk, dat de gezant der Ver eenigde Staten de noodige volmachten ont vangt om het contact te handhaven tusschen zijn regeering en de geallieerde regeeringen. Waarschijnlijk zullen wij hieromtrent binnen enkele dagen zekerheid hebben. DE GEALLIEERDEN EN DUITSCH LAND. Telegrammen uit Parijs melden dat de op perste raad der geallieerden plannen voor mi litaire actie klaar heeft, voor het geval de Puitschers het protokol niet willen teekenen "waardoor de vredesvoorwaarden van kracht worden en waarin de laatste eischen van de entente vervat zijn. Men verklaart dat Zater dag een sommatie tot Duitschland gericht zal worden, om het protokol te onderteekenen en dat deze sommatie vrijwel gelijk zal staan met een ultimatum, daar de Duitschers zal medegedeeld worden, dat tenzij het protokol dadelijk onderteekend wordt, de geallieerden Frankfort en Essen zullen bezetten. Foch moet verklaard hebben dat hij in staat is, de plannen uit te voeren, die hij in Juni opgesteld heeft. De bedreiging met de uitvoering van de plannen noopte de Duit schers het tractaat te onderteekenen. Zoowel Clemenceau als maarschalk Foch moeten gezegd hebben, dat alleen een ultima tum de lucht kan zuiveren. MEXICO EN DE VEREENIGDE STATEN. Het departement van buitenlandsche za ken te Washington verklaarde, dat de vrijla ting van Jenkins uit de stragevangenis te Puebla het gevolg was van het aandringen van den diplomatieken vertegenwoordiger van Amerika, welke aandrang tot gevolg had dat een onderzoek werd ingesteld door gene raal Pablo Gonzales, die door de Mexicaan- sche regeering met dit doel naar Puebla ge zonden was. Zijn bevindingen strookten met de overweging, welke de houding van de re geering ten gunste van Jenkins had bepaald. Senator Fall zeide, dat de vrijlating van Jen kins een argument is voor het aannemen van het besluit, om de betrekkingen met de re geering van Carranza te verbreken. Hitchcock merkte op, dat men een fout zou begaan, indien men het voorstel Fall aannam. Volgens Lodge zou de vrijlating van Jen kins niet verhinderen, dat het congres zich voor een zeer krachtige politiek tegen Carran za verklaarde. Uit Annapolis wordt gemeld, dat de com missie voor militaire zaken uit den Senaat niet inging pp het voorstel van Ashurst, vól gens hetwelk het departement van oorlog vol doende strijdkrachten naar de grens zou zen den om de Mexicaansche benden te verhinde ren, deze te overschrijden. DE LEVENSMIDDELENVOORZIENING VAN OOSTENRIJK. In de laatste zitting van de economische af- deeling van den Oppersten Raaddie te Pa rijs gehouden werd waren de belangrijkste kwesties die gehouden werden de levensmidde lenvoorziening van Oostenrijk en van Arme nië, waartoe onmiddellijk maatregelen geno men werden. Verder heeft de Raad de kwestie onderzocht van de betaling der douanerechten aan Duitschland bij het overschrijden der landgrenzen. De Duitsche regeering had ver langd, dat zij in goud zouden betaald worden zioals reeds geschiedde voor de douanerechten aan de zeegrens. De oplossing dezer kwestie is uitgesteld tot op het oogenblik, dat het ver drag in werking treedt. De geallieerden wei geren Duitschland een zoodanig voordeel toe te staan, hetwelk moeilijkheden zou veroorza ken voor de toepassing van het verdrag en de invoer van talrijke artikelen zou verhinderen EEN FINANCIEELE SCHIKKING GETROFFEN. De Opperste Raad heeft Vrijdagmorgen de door de Joego-Slavische gedelegeerden voor gestelde schikking in zal^e de financieele be palingen van de met den Joego-Slavischen staat te sluiten overeenkomst goedgekeurc Dank zij deze concessie heeft de Joego-Slavi sche regeering besloten al de diplomatieke fttuMp" te nnrfftrtcckpnen, waaraan zjj tot dus ver haar goedkeuring had onthouden. Haar gedelegeerden te Parijs Pasjitsj en Troem- oitsj hebben zich Vrijdag naar de Quai d'Or- say begeven, waar zij de desbetreffende stuk ken hebben onderteekend. De Joego-Slavische regeering heeft dus thans haar positie ten aanzien van de vredesconferentie volkomen geregeld. DE VREDESONDERHANDELINGEN DER RANDSTATEN AANGEVANGEN. De vredesconferentie van de Randstaten ia te Dorpat begonnen. De onderhandelingen zijn geheim. De Russische delegatie bestaat uit 20 personen, o.w. 7 vrouwen. De leiders zijn Krassin en Joffe. Verder worden nog Dilvinof en Radek verwacht, ENGELAND OPNIEUW MET STAKING BEDREIGD? In welingelichte kringen gaat het gerucht, dat er deze maand een nieuwe spoorwegsta king zal uitbreken en dat de triple alliantie in haar geheel zal deelnemen aan deze sta king. Volgens de „Evening Standard" wordt in verband met deze geruchten de 19e December genoemd, de datum waarop de verkiezing te apen Valley zal plaats hebben, waar een ar* beiderscandidaat en een liberaal tegenover elkaar staan, en waar de arbeiderspartij voor speld heeft, dat er iets buitengewoons zal plaats hebben voor het einde van dezen ver kiezingsstrijd. EEN BEPROEFD VOLKSMIDDEL. Radijs, rammenas en uien worden door den volksmond als een zeer gezond eten be schouwd en in dit geval schijnt vox populi werkelijk vox dei te zijn. Rammenas en radijs zijn zeer aanbevelenswaardig voor lijders aan galsteen. Niet alleen voorkomt het scherpe sap de vorming van nieuwe steenen, maar het lost ook de steenen op. In de „Münchener Me- dizinische Wochenschrift" deelt Dr. E. Wille- brand een en ander mede omtrent de heilzame werking van het anders geliefde volksmiddel, de uien. Het bleek bij zijn ervaringen aan het front, dat de Joden in de bezette Russische dorpen absoluut geen last hadden van darm- catarrh, terwijl de soldaten en de Poolsche be volking er verschrikkelijk door leden. De hy- giënsche toestanden lieten bij de Joden nog meer te wenschen over, dan bij de anderen, daar kon het dus niet aan liggen. Willebrand meende de immuniteit dus aan de voeding te moeten toeschrijven. Deze verschilde niet zoo heel veel, alleen aten de Joden groote hoeveel heden uien en knoflook. Toen Willebrand nu zelf darmcatarrh kreeg, nam hij bij wijze van proefneming een snede brood, belegd met rauwe uien. De diarrhee hield onmiddellijk op en sedert dien tijd gebruikte hij het middel ook bij de soldaten. Steeds werden zeer gunstige resultaten verkregen. ZONDERLINGE HUWELIJKEN. Over zonderlijke huwelijken weet een me dewerker der'Münchener Neueste Nachrich- ten te berichten. Hij vertelt van streken waar eenhuwelijkscontract wordt aangegaan met bloemen, planten, vruchten, je zelfs schalen en kruiken. In Nepal b.v. wordt ieder meisje reeds als kind uitgehuwelijkt aan een betel vrucht, die na de plechtigheid in dc een of andere heilige rivier geworpen wordt. Een later huwelijk is daardoor niet uitgesloten. Is echter de keus niet gelukkig geweest, is het voor de jonge vrouw gemakkelijk van haar echtgenoot af te komen. Ze heeft alleen een beteluoot onder haar mans hoofdkussen te leggen en kan dan gaan. In het beneden-Hl- malayagebied is het gewoonte, jongens en meisjes met aarden kruiken te laten trouwen, wanneer de sterren of andere voorteekens door een werkelijk huwelijk ongunstig zijn Bij de gebruikelijke feesten wordt dan de hals van bruid of bruidegom door een koord ver bonden met die van de kruik. De H .'irons en Algonquirs in Noord-Amerika waren vroeger gewoon jonge meisjes aan vischnettcn uit te huwelijken. Dit waarborgde een zeer ruime vischvangst. De plechtigheid ging gepaard met heel veel vormelijke ceremoniën. Elk jaar midden Maart had zoo'n feest plaats. Twee jonge meisjes werden als vrouw voor het vischnet uitgekozen. Het net werd dan tus schen beide bruidjes in geplaatst en een van de stamopperhoofden hield een toespraak tc>t het net, beter gezegd tot den geest van het net, waarin hij het aanmaande zijn plicht te doen en den stam rijkelijk van voedsel voorzien. ONVEILIGHEID IN IERLAND. Vrijdag werd een jachtgezelschap, dat in automobielen door het district Parnon trok, overvallen. Bij aankomst aan een punt, be- kend als Sheadymore, werden er plotseling vanaf den wegkant schoten op hen gelost. Eenige inzittenden, die de aanvallers in het oog kregen, schoten terug, waarop een hcyi" ge wederzijdsche schietpartij ontstond. Alle leden van het jachtgezelschap bekwamen min of meer letsel. Zij beweren gezien te hebben, dat twee van de aanvallers neergeschoten werden. EEN BIJENSTEEK ALS DIAGNOSE. Een Engelsch arts arts, W. Herrod Hemp- salt, heeft ontdekt, dat een bijensteek eeu Qn' Directeur: O. H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1