DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. s N§. 390 Hl Deze CouraTit wordt eiken avond, behalve op Zon- en opufdasren, nitgegevon. Abonnementsprysby voornitbpfRling I er tl maanden voor Alkmaar f 2. franco door liet ere- l eele ftyk f 2 60. Afzonderlijke en bewijsnummers 6 Cents. Prijs der gewone Advertentiën r ge! 0.20 irroote contracten »-nl»*i* vroote letters naar plaatsrnimte. Brieven franco aan le N.V. Boek- en Hau't"'s'lrnkkerg v h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. DINSDAG 9 DECEMBER Dl! nummer beetaat uit 2 bladen. Tfnndard 0PT1 PT1 Jaargang n Telefoonnummer 3. BU1TENLANDSCH OVERZICHT. Het schijnt, dat er ten slotte niet veel van het Fransche plan komen zal om Duitsch- land nog eens even terdege te doen gevoelen dat het slechts te gehoorzamen heeft. In allen gevalle schijnt het niet tot mili taire dwangmaatregelen té zullen komen. Engeland en Amerika schijnen ten slotte den doorslag gegeven te hebben en voor nieuwe militaire expedities tegen het versla gen Duitschland schijnt niet veel kans meer te bestaan. Er is geen termijn gesteld waarbinnen de thans door de entente gestelde eischcn moeten ingewilligd worden, hoogstens schijnt Duitschland het bevel te zijn gegeven thans het protocol waarbij de vrede van kracht wordt, te tcekenen. M^n heeft evenwel begrepen, dat, wilde men eindelijk eens tot resultaten komen men Duitschland wat ruimer moest laten adem halen en de tekst van het protocol schijnt dan ook heel wat wijzigingen ondergaan te heb ben. Men is Duitschland, naar uit Parijs ge meld wordt, zoowel in de kwestie van de uit levering van 400.000 ton havenmateriaal als vergoeding voor de door admiraal Von Reuter tot zinken gebrachte schepen als inzake de militaire represaille-maatregelen welke de entente zou kunnen toepassen tege moet gekomen. Duitschland mag technische afgevaardig den zenden, die over de wijze van uitvoering van het vredesverdrag zullen onderhandden. Wanneer Duitschland weigert zal de wa penstilstand van kracht blijven zoodat de oorlogstoestand met al de daaraan verbonden militaire maatregelen weer opnieuw van kracht kan worden verklaard. Of dit ook werkelijk zal gebeuren zal afge wacht moeten worden. In alle gevallen heeft men in Engeland oede hoop, dat men eindelijk tot een resul- 'aat zal komen. In het Lagerhuis heeft Bonar Law ge zegd, dat het een feit is, dat tusschen de Geallieerden en Duitschland besprekingen worden gevoerd over een onmiddellijke rati ficatie van den vrede en dat hij geen reden heeft om te twijfelen, dat zij een bevredigend einde zullen hebben. Uit Italië komt bericht, dat met uitzonde ring van Rome, Napels, Verona, Padua cn Vicenza het werk overal hervat is. Volgens berichten uit de provincies is over al de orde volkomen hersteld en wordt het werk hervat. Van Italiaanschen kant wordt officieel me degedeeld dat Italiaansche regeeringstroepen in overleg met d'Annunzio Fiume zijn bin nengetrokken. De troepen van d'Annunzio zouden zich met de regeeringstroepen verbroederd heb ben. In Italië, zoo wordt er bijgevoegd, is deze tijding met groote geestdrift begroet. Uit den vorm van de mededeeling zou men haast mogen opmaken, dat Italië eiudelijk zekerheid heeft gekregen, dat de machtige, alwijze en over alles beschikkende bondgenoo- ten het Fiume als belooning voor zijn vol hardend intrigeeren niet langer onthouden zullen. Lloyd George heeft te Manchester een rede gehouden waarmee de Engelsche pers in het algemeen niet bijzonder ingenomen is. De Daily News zegt o.a. dat het land niet altijd kan geregeerd worden door beginselen die .neerkomen op voosgesjacher en geschip per. Het blad wraakt de opvattingen van den eersten minister over de arbeidspartij welker program door Lloyd George aan een scherpe critiek onderworpen was. BUITENLAND. VORALBERG EN SALZBURG. De drie plaatsvervangende gouverneurs van Salzburg hebben aan een vertegenwoor diger van het Salzburger Volksblatt ver klaard, dat het plan van den Voralbergschen Landdag om zich bij Zwitserland aan te slui ten, niet zonder uitwerking op Salzburg zou blijven, natuurlijk in den zin van een aanslui ting bij Beiren of Duitschland. UIT HET LAGERHUIS. In antwoord op een vraag heêft Bonar Law gisteren in het Lagerhuis gezegd: De huidige Duitsche grondwet bepaalt dat het Duitschc rijk een republiek ishet herstel van de Hohenzollems is mitsdien buitenge sloten. Indien echter 11a de in werking tre ding van het vredesverdrag het Duitsche volk de grondwet mocht herzien, zou de En gelsche regeering haar houding in overleg met de bondgenooten dienen te bepalen. d'ANNUNZIO. Naar de Eclair uit Fiume verneemt laten de tegenvoorstellen van d'Annuzio aan de Italiaansche regeering zich als volgt samen vatten: „Waarborg ons, dat Italië noch van Fiume, noch van de gebieden die het ingevol ge den wapenstilstand heeft bezet, afstand zal doen, dan zijn wij bereid tot het herstel van den normalen toestand te Fiume mede te werken." LEVENSMIDDELEN NAAR DUITSCH LAND. De volgende bepalingen ziin voor den in voer van liefdegaven gemaakt lo. Voor paketten met liefdegaven is geen invoer-vergunning meer noodig. 2o. Wat de douanerechten betreft wordt on- derscheid gemaakt .tusschen zendingen aan particulieren en aan instellingen. a. Aan particulieren zijn pakketten van 5 Kg. voor eigen gebruik volkomen vrij van in voerrechten, ook wat de artikelen zooals le vensmiddelen enz. betreft die- tevoren aan in voerrecht onderworpen waren. Alleen tabak mag slechts tot Kg. per pakket verzonden wor den. b. Zendingen aan de centrale Duitsche com missie voor hulpverleening zijn geheel vrij van rechten. Deze commissie zendt ook op ver zoek zendingen die voor bepaalde personen bestemd zijn naar deze door. 3o. Al deze bepalingen gelden alleen voor gratis gezonden liefdegaven. Wanneer daar van misbruik gemaakt wordt door het zenden van waren tegen betaling, worden douane rechten en boetes geheven. De afzenders van paketten aan particulie ren doen goed, wanneer zij in de inhoudsop gave op de douan^verklaring mededeelen dat het een geschenk voor den geadresseerde voor eigen gebruik is. BISMARCK OVER DE VROUW. Ofschoon ik aan U en aan andere getrouw den, schreef eens Bismarck aan Von Klitzing, niet zonder eenige afgunst denk, heb ik toch lang geen lust om tc trouwen, cn ik kan me in t geheel niet voorstellen, hoe dat wezen er uit zal zien, do.t mij kan bekoren om naar haar hand te dingen. Ik ga weliswaar graa met de vrouwen om, maar trouwen is toe een ernstige zaak, die het nadenken waard is, en mijn opgedane ervaringen hebben mij na denkend gestemd Ik gevoel me nu eens beha- gelijk, dan weer vervelend, maar zeer koel te moede, cn zoo lang ik het zoo kan uithou den, zal ik zoo blijven. STERVENDE PAARLEN. Een prachtig paarlensnoer in het Louvre, waarvan de waarde op 20.000 pond sterling geschat wordt, is vervolgens een Londensch tijdschrift aan het sterven". Het is een vrij algemeen bekend feit, dat paarjen, wanneer zij in het donker bewaard worden, op den duur hun glans verliezen en sterk in waarde ach teruit gaan. Over het algemeen is het het bes te als paarlen gedragen worden. Echter is de invloed van de menschelijke huid niet altijd unstig, dienaangaande kan de arts oordee en. Er zijn ongetwijfeld vrouwen, wier huid een funeste werking op den glans der paar len heeft. Ook turkooizen zijn zeer gevoelig. Zeep of olie doet ze groen worden. DE VOETEN DER DOCHTEREN ALBIONS. Dr. Walter Kidd, een bekend Engelsch ge neesheer, uit een lange jammcrklachf over den deplorabclcn toestand, waarin zich de on derdanen der bekoorlijke dochteren Albions bevinden. Hij was in zijn praktijk in de gele genheid de voeten van meer dan 2000 leden der zwakkere sekse te besttudeeren en kwam tot de treurige conclusie, dat 90 procent ge zegend was met platvoeten. Ook hadden - de mcesten leelijke enkels. Dr. Kidd raadt ten sterkste aan, de kleine meisje systematisch te oefenen in het loopen. KORTE BERICHTEN. In haar avondblad van gisteren schrijft de Tel.: Graaf Bentinck verzocht ons het bericht betreffende eventueelc deelneming van den ex-keizer aan de Gortelsche jacht be slist tegen te spreken. De bekende pacifist jhr. mr. dr. B. de Jong van Beek en Donk, die tijdens den oor log zeer geruimen tijd in Zwitserland heeft vertoefd en onlangs hier te lande is terugge keerd, zal binnenkort weer naar, Bern ver trekken, om daar de propaganda voor den Volkenbond te leiden. Op 81-jarigen leeftijd is te 's-Gravenha- ge overleden de bekende rechtsgeleerde mr. B M. Vlielander Hein, die van 1888 tot de Kamerontbinding in 1904 zitting had in de Eerste Kamer. Léon Bourgeois is Zaterdag benoemd tot' lid van dis Académie fran^aise des Scien ces morales en poiitieques. 'Naar .uit Brest wordt gemeld, heeft een door de Fransche en: Amerikaansche politie ingesteld' onderzoek naar de talrijke diefstal len van Amerikaansche automobielen, die aan de Fransche regeering in eigendom waren oervgegaan, geleid tot de arrestatie te Limo ges van een gewezen Amerikaanschen politie beambte, Pierre Fallesye genaamd. Uit het onderzoek is tot dusver gebleken1, dat hij me deplichtig is aan dé verduistering van. 200 auto's van verschillende soorten. De Belgische Senaat zal, evenals de 1 Kamer, heden om 2 uur bijeenkomen voor het nazien der geloofsbrieven en de benoeming van het bureau. Men weet, dat somimige der gekozen socia-1 l'istische cand'idaten volgens de geldende be palingen niet verkiesbaar zijn. De bovenver melde formaliteiten zullen dus eenige moei lijkheden opleveren. De Duitsche regeering laat verklaren, dat ziji nooit instructies aan de burgerlijke bladen heeft gegeven om de zoogenaamde uit- leveringskwest'ie van Hindenburg en Ludeu- dorif met te bespreken, ben desbetreffend, be richt van de „Leipziger Volkszeitung" is van allen grond ontbloot. in de op 0 dezer gehouden zitting van de Nationale Vergadering wees president Fehrenbach er op, dat het 25 jaar geleden was, dat de eerste zitting in het Rijksdagge bouw was gehouden. Twintig leden van de Nationale Vergadering hadden de eerste zit ting als afgevaardigden bijgewoond. De „Frankfurter Zeitung" bericht uit Zürich, dat in een officieele verklaring van don Zwitserschen Bondsraad gezegd wordt, dat deze nooit eenigerlei poging heeft ge daan Voralberg van Oostenrijk afvallig te maken. De arbeiders van de „Aatlaswerike" te Bremen1, hebben bestolen Maandag het werk te hervatten, De arbeiders van de werven te Kiel heb ben zich met 7743 tegen 4600 stemmen voor wederinvoering van het stukloon uitgespro ken. Het stoffelijk overschot van den hoogen commissaris van Zuid-Afrika, Schreiner, werd Zondag te Kaapstad, zoneter eenige ce- remionieele ter aarde besteld. De „Frankfurter Zeitung" bericht uit Wiesbaden, dat ib oene proclamatie der Fran sche autoriteiten1, dé opperbevelhebber der geallieerde mogendheden bekend maakt, dat de geallieerde regeeringen de Duitsche grondwet geldig hebben verklaard. De socialistische afgevaardigde Jamar, gemeenteraadslid' van Longueville, eni andere personen zijn onder beschuldiging van defai tisme gearresteerd. Deze arrestaties zouden in verband staan met de aangelegenheden van een Belgisch so cialistisch blad. De procureur-generaal te Washington deelde mede, dat de vertegenwoordigers van de regeering en van de mijnwerkers in zake beëindiging avm de kolensiaking tot een com promis zijn gekomenl, dat heden aan het be stuur van den mijnwerkersbond ter goedkeu ring zal worden voorgelegd. De Düsseldorfer Nachrichten" berich ten, dat de functionimarissen der communis tische partij besloten hebben onmiddellijk na de opheffing van den staat van beleg in Berlijn met de organisatie van de revolution- na-ife bedrijfsraden te beginnen, die na de tweede revolutie den 7en Januari en den 4en Maart, ontbonden werden, Volgens een) Excha,ge-bericht hebben de •drukkers en journalisten te Madrid tot sta king besloten. De kranten-directeuren hebben, het voorbeeld van1 huin Parijsche collega's gevolgd' en geven tezamen een krant uit, die op één blad wordt gedrukt. Staatskanselier Renner zal Donderdag te Parijs om verbetering van de levensmid delenvoorziening van Oostenrijk verzoeken. De Opperste Raad onderzocht de voor stellen betreffende het voorloopig bestuur van Oost-Thracië. De Duitsche grondwet is door de En tente erkend en thans ook van toepassing op de bezette gebieden. In China is een nieuw kabinet gevormd, onder leiding van King Yun Pion. Duitschland heeft Zwitserland verzocht een onderzoek in te stellen naar de geruchten van hongerstraffeni, opgelegd aan de Duit sche vlootbcmanning van Scapa Flow. De Amerikaansche mijnwerkers hebben het voorstel, van Garfield van een 14 pet. loonsverhooging aangenomen. In Illinois hebben de fabrikanten besto len de stakende "mijnwerkers te boycotten. Wegens het gebrek aan brandstof in de Ver. Staten verbranden de boeren in Nebras-i ka mais van, 1.50 dollar de bushel1. Een Belgisch parlementslid en andere personen zijn gearresteerd in verband met de affaire van de Socialiste Beige. De roode troepen vorderen steeds meer naar het Zuiden en dringen Denjilkin's leger terug. Volgens de Petit Parisien zal het nieu we Roemcensche kabinet het vredesverdrag met Oostenrijk teekenen met voorbehoud op het stuk der waarborgen voor de nationale minderheden. Zaterdagavond brak in het gebouw van het Enigelsche gezantschap te Berlijn een, zware brand uit. Het dak vatte all spoedig vlam. De glazen, lantaarns die de binnen plaatsen afdekten bemoeilijkten het werk van de brandweer. 'Nd vele uren zwaar werk kon de brandweer het vuur meester worden. Er zijn geen persoonlijke ongelukken voorgeko men. BINNENLAND. NEDERLAND—BELGIë. INDEELING LICHTING 1920. Nopens de indecling der lichting 1920 is o. a. het navolgende bepaald: Aan de compagnieën wielrijders worden toegewezen zij, die goed wielrijder zijn, van wie bij voorkeur in aanmerking komen zij, die ten minste 165 M. lang zijn en bedreven heid bezitten als motorwielrijder of rijwiel hersteller. Zij, van wie bekend is, dat zij eenig spraakgebrek hebben, worden niet aan een van genoemde compagnieën toegewezen Voor de Vesting-Artillerie kan van de be paling betreffende de vereischte lengte wor den afgeweken. Voor de houwitserafdeelin- gen worden bestemd dienstplichtigen, die ge wend zijn om met paarden om te gaan en vertrouwd zijn of althans bekend zijn met hun verzorging. Overigens komen bij voor keur voor indeeling bij de Vesting-Artillerie in aanmerking timmerlieden, electriciens, in strumentmakers, smeden, slotenmakers, me taalwerkers en Koperslagers. Voor toewijzing aan de bereden korpsen komen in de eerste plaats in aanmerking de dienstplichtigen, die zich daarvoor hebben aangemeld, althans indien zij voor den dienst bij die korpsen geschikt worden geacht; in het algemeen worden verder aangewezen dienstplichtigen, die gewend zijn om mét paarden om te gaan cn vertrouwd of althans bekend met hunne verzorging. Aan de Cavalerie worden zoo mogelijk slechts toegewezen dienstplichtigen1 van het platteland en met het oog op hen, die voor Kaderopleiding worden bestemd uit tto kleine steden (z.g. provinciesteden). Van dc hiervoren bedoelde dienstplichtigen worden voor dit wapen zoo mogelijk uitsluitend be stemd personen, niet kleiner dn 1.70 en niet langer dan 1.80 M., voorts niet lichter dan 65 en niet zwaarder dan 75 K.G. Van de 220 dienstplichtigen toe te' wijzen aan de regimenten Huzaren (möt bestemming voor het eerst in te lijven gedeelte) worden 130 man bestemd om bij het rcmontedépöt te worden belast met de paardenverzorging. Zij moeten gewend zijn om met paarden om te gaan en vertrouwd cf althans bekend zijn met hunne verzorging. Bij het korps Pontonniers worden inge deeld zooVeel mogélijk schippcro; overigcaa bij voorkeur visschers zooveel dc schippers betreft, rbij alleen in anmerking zij, die ten in nuk 1.62 M. lang zijn. De personen, geschikt voor of ficiersopleiding, worden bestemd voor het tweede in te lijven gedeelte. Zij me..eb ben voldaan aan dezelfde eischen ais voor toelating tot rcservc-oificier, herkomstig uit de militie bij de infanterie en de vesting-artillerie zijn gesteld, t w. over gangsexamen naar de 4e klasse R. H. B. S., 5-jaripen cursus, of Gymnasium; einddiplo- en re: ploma, dat daarvan vrijstelling verleent. ma H B. S. 3-jarigen cursus; toelatings-exa men reservekader of in het bezit van een di- De dienstplichtigen die het bewijs van voorgcocfcndheid hebben verworven, mogen niet worden toegewezen aan de Vesting-Artil lerie, de Genie (motordienst en het regiment Genietroepen). Aan he* laatstgenoemd korps echter wel, indien zij bestemü zijn voor op leiding tot milicien-telegrafist of -telephonist. Zij worden bestemd voor het korps en het garnizoen hunner keuze, voor zoover zulks mogelijk is en indien zij voor een plaatsing bij het door hen verlangde wapen of korps in anmerking komen. PRIJSBEREKENING BOEKEN. 'De minister van Oorlog heeft bepaaldi, dat voor de prijsberekening door boekhandelaren van geleverde boeken en' tijdschriften met in gang van 1 December de Mark zal worden berekend naar de koerswaarde, vermeerderd met 10 cent voor boekwerken en 15 cent voer tijdschriften. Mocht de boekhandel weigeren op grond van deze verrekening te leveren, dan moeten!, volgens besluit van den minister, de Duitsche boeken en tijdschriften rechtstreeks uit 'Duitschland worden betrokken. GEMENGD NIEUWS. DE AMSTERDAMSCHE WONING NOOD EN HET DROOGLEGGEN VAN DE WEST-EINDERPLASSEN. Deka schrijft in de Opr. Haark Qt. Het plan dat B. en W. ontworpen hebben om Amsterdam tot een1 oplossing van den wo ningnood op, korten termijn te komen, is niet meer of minder dan ontzaggelijk. B,. en W. willen maar zoo eventjes door gemeentelij ken woningbouw en bevordering van den aanbouw door vereeniginlgen of particulieren in totaal 30.000 arbeiderswoningen en 2500 middenstandswoningen doen verrijzen. En wie zal nu nog durven ontkennen, dat deze diepingevreten kwaal anders dan door radicale middelen kan worden bestreden. Er is, rondWeg, een tekort van 12.000 woningen. Mlaar pl.m. met de aanvulling van dat tekort is men er nog niet. Wil men den woningnood opheffen1, dan moet tevens worden gezorgd, dat dé normale behoefte aan vermeerdering van! woningen, elk jaar ontstaande, wordt ge dekt. En het is uiterst bezwaarlijk, daarvan een raming te geven, want men moet rekenen met onzekere factoren, als de loop der bevol king, de city-vorming, enz. Vooral de laatste factor moet niet worden onderschat. Dezer dagen las ik in een der plaatselijke bladen, dat in de komende maan den verscheidene woonhuizen op Keizers- en Heerengracht en omgeving in kantoren ver anderd zullen, worden, waardoor de woon ruimte weer klleiner wordt. Telkens verrijzen er filialen van bankinstellingen, voortdurend worden (winkelmagazijnen vergroot. Vooral na den, orlog is het zakenleven, te Amsterdam zoo toegenomen, dat overal uitgebreid moet worden. En d!e huiseigenaren werken deze veranderingen van woonhuizien in kantoren em lokaliteiten in de hand), want voor kanto ren kunnen ze meer huur krijgen. En nu is er ten vorigen jare wel door den Raad een ver ordening aangenomen tegeni de beperking van d'e woongelegenheid, maar die verorde ning blijkt niet voldoende, althans wordt niet voldoende toegepast. Want hare bewoordin gen! zijn heel duidelijk: Het is verboden, een perceel of perceelsgedeelte, het welk voor be woning is bestemd, aan1 die bestemming te onttrekken". In de toelichting verklaarden B. en W. echter, dat bij ellk voorkomend geval nauwlettend zal worden nagegaan), welke der beiidle belangen; dat, betrokken bij d'e ophef fing of verkleining, of dat, betrokken bij het Telelur. lleducUe S3. Directeur: G. H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. De Belgische Standaard schreef gisteroch» tend: Naar het schijnt, komt minister Segers bin» nen een paar dagen uit Parijs terug. Wij mo< gen dus veronderstellen, dat de Hollandsch» Belgische onderhandelingen voorloopig vol» trokken zijn. Wij zeggen voorloopig, want in» dien wij de geruchten, die in de Brusselsche politieke kringen loopen, mogen gelooven, zou do overeenkomst alleen op economisch gebied volledig zijn. Op militair gebied zou Holland zich tevreden stellen met eene verklaring, dat het iederen inval in Nederlandsch Limburg zal beschouwen als een oorlogsverklaring. Voor het overige zou het zich aansluiten bij den volkerenbond mét de solidariteitsvcrplich» tingen, welke daarmede vérbonden zijn. De Belgische regccring integendeel, wenscht een rechtstreeKscn verbond voor de verdediging van beider oostelijke grens. Daar in de tegen» woordige omstandigheden geene overeen» komst op dit punt mogelijk is, zou de vraag der militaire samenwerking open gelaten wor» den voor de toekomst. Feitelijk komt dit hier» op neer, dat Holland bij zijn standpunt blijft; en dat zoowel België als de geallieerden daar genoegen mede nemen, maar zonder dat Bel» gië de hoop opgeeft,.dat opze Noorderburen in dc toekomst tot een beter inzicht komen zullen. Voor de heropleving van ons land zijn na» tuurlijk de economische concessies van het grootste belang; en het mag ons tot voldoe» ning stemmen, dat de Nederlandsche regee» ring zich op dat gebied meegaande heeft ge» toond. Indien zij op militair gebied zoo onbe» wceglijk is geweest, dan mag het wel voor een goed deel geweten worden aan de bittere stem» ming, waarin onze annexionisten het Neder» landsch volk hebben gebracht. Wie Holland gekend heeft onder den oorlog, en er na eeni» ge maanden afwezigheid nu terugkeert, staat verbaasd over de opwinding, waarin de an» ders zoo kalme Hollanders zich hebben laten brengen door aat onverantwoordelijk, maar toch ook zoo ijdcl gestook. Daarbij komt nog, dat Holland een bijzonder verbond met Bel» gië tc sterk ziet onder den winkel van de Fransche continentale politiek. Er zal tijd noo» dig zijn om dezen afstand te overbfuggen. Daarom is het wellicht best, dat aan het Ne» derlandsch volksgevoel geen geweld worde aangedaan, doch wij geven de hoop niet op, dat Holland langzamerhand het standpunt zal naderen, dat door de natuur zelf aan de Noord» en Zuid»Nederlanden is aangewezen, t.w. dat beide landen economisch en militair op elkander moeten kunnen aanleunen. Tegen» over de opvallende wankelbaarheid van het volkerenverbond moet Holland erkennen, dat een toetreding tot dit verbond niet veel meer beteekent dan een platonische belijdenis, waaraan België, van het standpunt van zijn eigen veiligheid, niet veel waarde kan hechten. Anderzijds moét het Holland een geruststel» ling zijn, dat, blijkens de jongste verklaringen van onzen premier, onze buitenlandsche poli» tiek niet eenzijdig op Frankrijk gericht is maar integendeel naar een natuurlijk steunpunt blijft zoeken in Engeland, als wezenlijk hootd van het Westelijk blok. Hoe zeer Holland op 'zijn onzijdigheid gesteld weze, het 'moet toch ook erkennen, dat zijn belang eene vriend» schappelijke toenadering met de entente mo» gendheden aanbeveelt. Vooraleer echter dat Holland op onvooringenomen wijze zijn aan» dacht aan deze Westelijke samenwerking zal kunnen wijden, zullen maanden en wellicht ja» ren van opgewekt verkeer op economisch en cultureel gebied tusschen België en Nederland de sporen van wantrouwen en verbittering hebben moeten wegvagen, welke zoo noode» loos zijn te voorschijn geroepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1