DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN 991 WoTide-d en twmtïg*te Jaargang W9 10 DECEMBER 2 1 <iS JÜi ul L, bonnementsprijs bij vooruitbetaling ner 3 maanden t 2,00, franco per post 1 2,50. Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootnre letters naar plaatsruimte Brieven franco NV. Boek- en Hanrielsdrukkerii v h Harms Coster Zoon, Voordam C 9. Telef Administratie Nr. 3. Redactfe Nr 33 BUITENLANDSCH OVERZICHT. De langverwachte nota's der entente zijn aan den Duitschen afgevaardigde, baron von Lersner, overhandigd en de iniioud daarvan is thans bekend geworden. In de eerste nota wordt medegedeeld, dat de nota's der entente van 1 November en 22 November de verantwoordelijkheid hebben vastgesteld van de Duitsche regeering be tredende de vertraging van de ratificatie van he't vredesverdrag. De entente handhaaft de toen reeds ge maakte gevolgtrekkingen. Duitschland heeft, met het oog op de ge- beunenissen in Amerika, geen recht op wijzi ging der verdragsbepalingen over de uitle vering der schuldigen en den terugkeer der Duitsche krijgsgevangenen. 1 let verdrag wordt van kracht wanneer het door Duitschland en drie van de voornaamste entente-mogendheden is geratificeerd en de poging van Duitschland om liet van kracht worden van een nieuwe voorwaarde, nml. de aanwezigheid van Amerikaansche afgevaar digden in de commissie afhankelijk te maken is tevergeefs. Duitschland heeft ten aanzien van de schrittelijke nota alleen toestemming tot schriftelijk antwoorden gekregen en alleen op de voorwaarden die daarin vervat waren. Wat de krijgsgevangenen betreft heeft Frankrijk reeds meermalen verklaard, dat deze bij het van kracht worden van het vre desverdrag worden vrijgelaten en het wordt niet noodig geoordeled, dit opnieuw te herha len. De geallieerde en geassocieerde mogendhe den deelen met de Duitsche vrees, dat de voor het tot zinken brengen der oorlogsschepen gevraagde vergoeding in tonnenmaat slechte economische gevolgen voor de Duitsche ha vens zou hebben en liaudhaveh dienaangaan de het protocol. Wanneer de entente-mogendheden de vol ledige opgave hebben gekregen van de drij vende dokken, drijvende kranen, sleepbootcn en D'aggerwertktmg'en, -die zij in het protocol hebben geëischt, zullen zij kennis geven van hun keuze, waarbij zij rekening zullen hou den met den algemeenen, economischen toe stand van de Duitsche havens. Als dan de Duitsche regeering meent te kunnen bewijzen, dat een der gedane eischen er toe kan leiden, Duitschland ernstig te beuadeelen in de voorziening van -zijn gerechtvaardigde eischen nopens het in stand houden van zijn riviervaart en andere economische levensbe langen, kan de Duitsche rcgecring aan de voornaamste geallieerde mogendheden haar tegeneischen stellen en zullen deze mogend heden. hunnerzijds bereid zijn, ede dezer, na de commissie van herstel gehoord te hebben, in den geest van rechtvaardigheid te onder zoeken. De Opperste Raad is van meening, dat de onderteekening van het protocol van 1 No vember en het deponecren van de oorkonde van ratificatie de inwerkingtreding van het vredesverdrag en dus het van kracht worden van den vredestoestand beteekent. Van dit oogenblik af aldus Clemenceau in de nota wordt het nakomen van de voor waarden van het protokol, de voorwaarde van het van kracht worden van het vredesverdrag, gewaarborgd door de algemeene voorwaar den van dit verdrag op de gebruikelijke door het volkenrecht vastgestelde wijze. Voor het van kracht worden van het vredesverdrag herinneren wij er voor de laatste maal aan, dat de opzegging van den wapenstilstand voldoende is om aan de geallieerde legers het recht te verleenen tot alle militaire maatrege len, die noodzakelijk geacht worden. In de zen zin verwachten wij de onmiddellijke on derteekening van het protocol en het depo- neeren van de oorkonden van ratificatie. In een afzonderlijke nota wordt er aan herinnert, dat dte Duitsche regeefing beweert, dat de verwoesting van de oorlogsschepen té Scapa Flow in geen enkel opzicht een schema van de verplichtingen van Duitschland be teekent, dat de vernietigde schepen niet tot uitlevering bestemd waren en dat de vernieti ging aan de entente-staten zelf te wijten is, daar deze in strijd met de bepalingen van het wapenstilstandsverdrag de oorlogssche pen niet in een onzijdige doch in een vijande lijke haven geinterneerd hebben. De entente-staten zien in dit alles slechts een poging om de komst van den vredestoe stand tc vertragen. De Duitsche regeering erkende vroeger reeds, dat admiraal Von Reuter handelde op grond van een algemeen bevel en voegde er aan toe, dat de admiraal heel goed wist, dat dc Duitsche voorstellen zelf aangaande de vredesvoorwaarden het in rekening brengen van de vloot ter korting van het herstel in hielden. Juist de op bevel der Duitsche regeering geschiedde verwoesting is een schending van den wapenstilstand en een poging om aan dc reeds overeengekomen verplichtingen te ontkomen. De toestand ter reede van Scapa Flow komt overeen met de bepalingen van den wapen stilstand De Duitsche regeering draagt voor het voorgevallene dan ook de verantwoorde lijkheid en een scheidsgerecht is buitengeslo ten. Dientengevolge eischen dc geallieerde en geassocieerde mogendheden, dat Duhschland, overeenkomstig hun nota van 1 November, zonder verdere aarzeling het protocol zal tee- kencn, dat de uitwisseling der ratificaties en het van kracht worden van het vredesverdrag mogelijk maakt ea daardoor den terugkeer tot het normale leven en de leniging van het lij den der volken waarborgt. Hoewel deze nota's er op wijzen, dat Duitschland in alle -opzichten zal moeten toegeven, spreekt er toch een bereidwillig heid tot billijke behandeling van den over wonnen tegenstander uit. Dank zij de tus- schenkomst van Engeland en Amerika is „1- tlians van een ultimatum ditmaal geen sprake. BUITENLAND. DREIGENDE HOTEL-SLUITING IN BERLIJN. Dezer dagen vindt te Berlijn een groote manifestatie van alle organisaties van 'het Groot-Berlijnsche café- en hotelhoudersbe- drijf plaats om tegen de ondragelijke bepa lingen van de verordening tegen sluikhandel en prijs-opdrijving te protesteeren. Mocht de regeering de wcnschcn der hoteliers niet na komen, dan zullen van den 18en December af alle Berlijnsche hotels en restaurants slui ten. Van dezen dag af zal het gehcele perso neel ontslagen zijn. DE KRIJGSOEVANOENEN'KWESTIE. Zooals reeds was mcdegcdccjd, zou de Duitsche minister van buitenlandschc zaken, Hermann Muller in de gislcrcni gehouden Nationale Vergadering spreken over de kwes tie der krijgsgevangenen. Daar intusschcn dc Frnnsche notas zijn aangekomen, Werd de behandeling van deze aangelegenheid, vooral die der krijgsgevangenen, voorloopig van de agenda afgevoerd1. Toch werd in parlemen taire kringen aangenomen, dat Hermann Muller heden over de nieuwe nota's'en in ver band daarmede over de kwestie der krijgsge vangenen een rede zal houden. NIEUW CHINEESCH KABINET. Het Chineesche gezantschap te 's-Qraven- hage heeft telegrafisch uit Peking de mede- deeling ontvangen, dat in China een nieuw kabinet is gevormd onder voorzitterschap van generaal King Yun Pion. De heer Lou Tseng Tsiang, minister van -buiten landsch'e zaken in het oude kabinet behoudt de portefeuille van binnenlandsche zaken ook in het nieuwe mi-' nisterie. Hij stond aan het-hoofd der Chinee sche delegatie ter Vredesconferentie, doch zal zich, waar zijn zending te Parijs is geëindigd, dezer dagen te Marseille inschepen om naar China te keeren. GEEN EOONiOMISCHE ÜONAU- FEDERATIE. In Wcensche berichten was onlangs ver klaard -dial de Dui tsch Oosten rij kc rs hoe lan ger hoe minder geneigd' zijn in te gaan op de door dc Entend' begunstigde economische Don au-federatie tusschen de Staten- der voor malige Habsburgsche m'o.ria chic. ttait echter odk de Tsjechen en Zuid-Slaven zich .niet wil len voegen naar 'het economische program, dire Entente voor de D'ónaustaten. WINSTUITDEELIiNlG AAN ARBEIDERS. Eir is op het oogenbliik in Duitschland een beweging gaande om dé arbeiders en em ployes van de grootte in-dustrieele 'bedrijven een aandeel in de winst te verschaffen. Het bestuur der Krop werken onderzoekt in te- gemoetkomenden zin voorstelden tot verzeke ring van winstpremieën aan de arbeiders en employes. De werken zullen kleine actieën uit geven van 100 tot 200 mark om hunne onder- hoorigen dezelfde dividenden te verzekeren- als aan de andere aandeelhouders. Verder wordt aangespoord toll' het stichten van arbeidsge- mootsdhappen, die uit de inleggelden hun ner leden ook voor grooter-e bedragen kunnen teek-enen. Ook het bestuur der Siemanswer- ken overweegt' dergelijke nieuwe regelingen voor zijne Geëmployeerden. Gelijksoortige onderhamdteliingen moeten reeds bij andere groote bedrijven in Duitschland. tusschen werkgevers en werknemers begonnen zijn en een gunstig verloop hebben.. OOST E'NIR IJ KSCH-TS JIE'CHI SCH-E OiNID ERlHAiNIDE LI NOEN. Uilt Weemen wordt bericht: dat Renner zich bij zij-n. terugkomst' van Parijs te Praag zal ophouden om ald'aar te onderhandelen met Dr. Benez Minister van Buitenlandschc Za ken van Tsjecho-iDlowakije over de grondsla gen! der -toekomstige economische betrekkin gen tusscheni Oostenrijk en Tsjecho-Slowa- kije. Het is ook mogelijk, dalt de kanselier ge bruik zal maken van zijn verblijd te Parijs om terstond die onderhandelingen met Dr. Benez aan te vangen, die zich te aldaar bevindt. HERVATTING DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN VATICAAN. Zooals reeds bericht werd zullen de diplo matieke betrekkingen tusschen Frankrijk en het Vaticaan hervat worden. Men gelooft, dat de Paus Mgr Tedcsschi of Mgr. Seretti als nuntius zal benoemen, terwijl Frankrijk waar schijnlijk den heer Loiseau tot gezant zal be noemen. Verder is men overeengekomen, dat de huidige Fransche wetgeving onveranderd zal blijven, maar de Fransche regeering be looft de politieke vrijheid der clericalen te waarborgen, terwijl zij bovendien hare goedkeuring zal hechten aan de benoeming der bisschoppen De Heilige Stoel daarente gen zal aan Frankrijk de bescherming der Christenen, in het Oosten toevertrouwen. ROEMiENIë TEEKENT HET VERDRAG. Oe Opperste Raad is van meenjng, dat de dededeeling, Maandag gedaan door -gene raal Coanda chef der Roemeensche delegatie, beslisit de wil' der Roemeensche regeering te kennen geeft alsook om het verdrag der min derheden te teekenen en de andere regelin- gent, die aan het verdrag van St. Germain zijn toegevoegd. Men, denkt, -dat al deze on- derteekeningen binnen een zeer korten tijd door de Roemeensche gevolmachtigden zul len kunnen geschieden. De Opuerste Raad heeft -de wijzigingen goedgekeurd, die zullen wonden aangebracht in het verdrag waar door de minderheden op Roemeensch gebied word-eni beschermd. DE ONDERHANDELINGEN TE PARIJS. Uit den Haag wordt gemeld Het verloop der onderhandelingen te Pa rijs is voor Nederland zeer bevredigend. In verband met den tijdelijken terugkeer der Bel gische gedelegeerden naar hun land is dezer dagen ook de overkomst te verwachten der Nederlandsche delegatie. De commissie hoopt den 5en Januari hare werkzaamheden te her vatten en bij die gelegenheid de enkele pun ten te regelen, waaromtrent nog geen alge- heele overeenk'oming wend) verkregen en -te vens de samenstelling van h-aar rapport ter hand te nemen. Intusschen wordt door de de legatie met hare regeeringen het noodige over leg gepleegd over de definitieve redactie; en hetgeen verder in verband met de beëindiging van hare taak door de commissie nog moet worden voorbereid. DE MOEDER MET DE 20 TWEE LINGEN. De 26-jarige Bertha Muister uit Neuren berg heeft een even ongewone als drieste be driegerij op touw gezet. Zij bezocht met korte tusschenpoozen bijna alle bureau's van den burgerlijken stand. Zij gaf overal den naam van haar vriendin op en vertelde dan dat me vrouw X. een tweeling had gekregen, maar gaf als haar woning ^teeds een woning in de desbetreffende wijk op. Met het aanmeldings formulier begaf zij zich dan naar de brood commissie en liet zich kaarten voor alle le vensmiddelen geven die voor zuigelingen en moeders bestemd zijn. Op die kaarten ver schafte zij zich melk suiker enz., om dit voor veel geld te verkoopen. Zoo waren reeds 20 tweelingen van denzelfden naam in het bur gerlijk wetboek ingeschreven, toen ten slotte de bedriegerij aan het licht kwam. De bedrieg ster is nog niet gegrepen. DE A RB E1DSCONFERE NTIE TE WASHINGTON. -De „Sunday Times" publiceert een inter- v-i-euw met den lwr Nolens, waarin deze zei- de: We hopen, dat de internationale ar- b-ci-dsconfercntie tot -onmiddellijk practisch rtsul'taalt zal hobb-en de goedkeuring en; on- dertec'kiening van de tegenwoordige en- toe komstige leden van den Volkenbond-. Hoe verschillend onze -denkbeelden ook mo gen zijn', de co-nferentic te Washington geeft voior de eerste maal uitdrukking aan de sa mengevatte algemeene meaning va-n- de we reld 't Duurde lang voor he't publi-tek geweten ontwaakte, 't Is dertig jaar geleden, dat de encycliek rerum novarum verscheen-, die veel verandering bracht i,n de meenmi-ng -niet al leen) va-n katholieke werkgevers, maar van de gehecle wereld'. De daarin genoemde gedach te va-n den achturendag is in veel landen in practijlk gebracht en de wereld-afgevaardig den te Washington h-ebben het principe ook aangenomen. De heer Nolens verklaarde hoe economi sche overwegingen tot de gedachten brachten, dat de -physioke draagkracht van den werk man grenzen heeft. De wereld is er thans van overtuigd, dat de we-rkman niet alleen vol doende vrijen: tijd- moet hebben voor lichame lijk krach'lsherst-el, maar oo'-k om zich te wij den aan de politiek, den godsdienst en zijn intelleciueele ontwikkeling. Dit was de basis, waarop de -afdeeling arbeid zich bij' het vre desverdrag heeft geplaatst. De heer Nolens zette daar-na breedvoerig de motieven uiteen van de Nederlandsche re geering voor de verandering van de arbeids wetgeving en vertelde, hoe ver Nederland an dere landen- vooruit is. De her Nolens zei-de, dat het resultaat van de 'bijeenkomst te Washington een soort van schema zal zijn, waarop kan worden voortge bouwd. Latere conferenties zullen het kunnen hervormen. Htet intervieuw werd gehouden doo-r den heer Suydam, die tijdens den oorlog Ameri- ka-a-nsch gedeltegeerdj was in Den Haag bij den inlichtingsdienst'. KORTE BERICHTEN. Clomeneeau is naar Londen vertrokken om met Lloyd George over de economische vraagstukken te beraadslagen. King, dien-de in don Amerikaanschen Senaat cem motie in om den- president te machtigen tot #hct gebruiken van leger en vloot om kracth't bijl te zetten aan d-e tenuit voerlegging van helt' vredesverdrag door Duitschland. Te Boedapest hadden anti-socialistische betoogingen plaats, waarbij bureau's ,van dagbladen- werden geplunderd'. President Wilson verklaarde zich in' een- brief aan senator Fall tegen de passage in diens motie over het afbreken der betrek kingen me,t Mexico. Men acht de Amerikaansche m'ijnwerlcers- sfa'king ten einde, tenzij de mannen zelf op eigen houtje weer zouden weigerenaan het werk te gaan - In Kiausenburg (Zevenburgen) hebben straatgevechten met de Roemeensche bezet ting-stroepen plaatsgehad. Tengevolge van het besluit, dalt -d-e Ant- werpsche arbeidersvereendging heeft aange nomen. was de staking in de haven gisteroch tend! algemeen. De stalcing strekte zich i _>k tot de Fransche scheepvaartbasis uit. De sta kers trokken in optochltl maar de gevangenis. De orde werd niet verstoord. De- burgemeesij 'ter heeft samenscholingen van meer dan tien personen verboden. Ten gevolge van een onophoudelijk neerstro omenden regen hebben er in Vlaan deren- er-nsfige overstromingen p-Iaats ge had'. Vooral in het Scheld'edal is ernstige schade aangericht. Dato heeft de opdracht om een nieuw Spaansoh ministerie te vormen aanvaard. -De Parijsche academie van wetenschap pen kende den Tchinal'chef-prijs van 3000 francs toe aan den heer Abcn-danon, gewezen mijningenieur in Neder'landsch-Indië. 'De wet op -dein 8-uren dag zal aan een volks-referendum -onderworpen worden. Dit referendum zal o-p 1 Februari plaats vinden. Staatskanselier Renner zal morgen te Parijs aankomen, waar hij om een verbete ring van de ravitailleering zal verzoeken. Tweehonderd Chineesche studenten zijn met de „Paullecat" te Marseille aangekomen en worden te Parijs verwacht. Zij zullen ver deeld worden over de colleges van Melun, Fontaineblau, Montargis en Etampes. Se-, dert Mei 1.1. zijn 700 Chineesche studenten in Frankrijk aangekomen. Dr. Hodza te Praag is tot minister voor de unificatie van de wetgeving benoemd. Men ziet hierin een bewijs van een vreedzame bij- Kgging van de Bestaande kabinetscrisis, daar er geen nieuwe benoemingen meer te wachten zijn. In plaats van dr. Alice Masaryk, die haar functie heeft neergelegd, heeft de soc.- dem. partij te Praag de tabaksbewerkster Jo hanna Vanna naar de Nationale Vergade ring afgevaardigd. Het plan bestaat om bij Olmütz een groot militair kamp te bouwen, dat op 2000 H.A. 30.000 man zal kunnen opnemen, ter wijl in de omliggende dorpen nog 10.000 man ingekwartierd zullen worden. Hierdoor zal Olmütz het militaire centrum van Tsje- cho-Slowakije worden. Ter voorkoming van werkeloosheid inge volge den invoer van buitenlandsche fabri katen, heeft de Zwitsersche Bondsraad den invoer van producten van de meubel-industrie voorloopig verboden.. Het verbod treedt den 15en December in werking. BINNENLAND. EEN NIEUW OORLOGSKREDIET. Dezer dagen is te verwachten de indiening van een wetsontwerp waarbij wordt gevraagd verleening van een buitengewoon krediet van ongeveer 50 millioen voor het tweede halfje 1919 voor het departement van oorlog. Zoo als men weet is het krediet voor het eerste halfjaar 1919.ten bedrage van 86 millioen nog bij de Tweede Kamer aanhangig. LICHTING 1920. Het aantal' dienstplichtigen- der lichting 1920 wordt' over dte verschillende wapens Verdeeld als volgt: infanterie 17162 man; wielrijders 314 man; vesting-artillerie 2810 ma-n; -pantserfort-artillerie 240 man; pon tonniers 225 man; torpedis ten 140 man; ge nie 15'96 man; cacalerie 1274 man; bereden artillerie 1300' man ent voor de zeemilitie 600 man. „TROMP" EN „EMDEN." Bij het bericht in de Indische bladen, dat de schout-bij-nach't Umbgrove, chef van den marine-staf, zal worden benoemd tot com mandant der zeemacht in Indië, ter vervan ging van vice-admiraal Bron, schreef de Pre- anger Bode o.m „Wat niet zoo algemeen bekend is, is het feit, dat dc toenmalige kolonel Umbgrove als commandant van de Tromp een zeer delicate rol gespeeld heeft in de gebeurtenissen van de eerste zenuwachtige oorlogsmaanden van 1914 Zijn beleidvol optreden in die dagen, bezorgde den jongen kolonel het volle ver trouwen van zijn chef, den lang niet gemakke-, lijken vice-admiraal Pinlce, zoodat dc breede gouden galon reeds geruimen tijd voor dezen kapitein ter zee „in 't vat" was. Schout-bij-nacht Umbgrove is de man, die de Duitsche schepen Ulm en Linden in één van de vele baaltjes van den grooten Oost ontdekte en opbracht. Zij hadden den kruiser Emden van kolen voorzien, of althans, werden ernstig verdacht daartoe het voornemen te hebben. Doch ook op de Emden zelf heeft schout bij-nacht Umbgrove zijn 24-centimcms ge richt. Men was den beroemden raider reeds ge- ruimen tijd op hot spoor; doch met zijn 26 knoopen was hij telkens den als een terrier speurenden, doch slechts 16 mijlen varenden Maarten Harpertszoon te kwiek af. Totdat na een behoezame vaart vlak onder de kust van Boston (ten zuiden van Celebes) de Emden en flagrant delit werd betrapt. Minder dan drie zeemijlen uit de kust, dus in onze territoriale wateren, lag het Duit sche oorlogsschip te wachten op de komst van een van zijn vele geheime voorraadsche pen, in dit geval de Markomania, om daaruit zijn kolenvoorraad aan te vullen. Dc Emden richtte „belcefdsheidshalve" zijn 15 c.M vuurmonden op de naderende Tromp aangezien de Nederlandsche „man of war" bereids cn gemakshalve zijn twee „24 centimeters" uit ziin breede zijde liet loeren De artillerie-officier, luitenant ter zee Ten Broeke Hoekstra, had you never can tell een paar bonken van granaten aan dek liggen. Het verdere verloop was meer hoffelijk dan bloedig. E^n officier van piket ging den,com mandant van de Emden sommeeren onze tc ritorialc wateren te verlaten, waarop Von Muller zelve, kolonel Umbgrove kwam ver zekeren, dat hij subietelijk vertrekken zou. Toen de groote kaperkapitein, na den Neder- landschcn commandant de hand gedrukt te hebben, den valreep van dc Tromp afdaalde, om naar zijn- schip terug tc keeren, mompel de of dacht menig opvarende: „Flinke ke rel." Een oogenblik later zwenkte de Emden de baai uit en was weldra in de pvrije zee." Op de Tromp was men er dien morgen wel wat van onder den indruk." NEDERLANDSCHE SCHEPEN AAN BELGIë TOEGEWEZEN. Het Belgisch Prijsgerecht heeft de volgen de Nederlandsche en Duitsche schepen defi nitief aan den Belgischen Staat toegewezen: de Zaanstroom, Greisman, Niobe, Theseus, Kalliope, Benia, Delia, Hermes en de Sirius, alsmede de zeilschepen Agiena, de Katwijk 72 en de Katwijk 84. DR. A. KUYPER. In verband met berichten omtrent een era- sige ongesteldheid van den Minister van Staat, dr. A. Kuyper, wordt gemeld, dat hij in de vorige week inderdaad aan een onge steldheid heeft geleden, die zich aanvankelijk ernstig deed aanzien, doch dat op hét oogen blik dr. A, Kuyper nagenoeg hersteld is. C. J. L. KOTTING. f Gisternacht is in den ouderdom van 59 jaar plotseling, aan de gevolgen van hart verlamming, overleden de heer C. J. L. Kot- ting, sinds 7 Maart 1904 havenmeester van Amsterdam. Hij was oud-gezagvoerder van de stoom vaartmaatschappij „Nederland", voorzitter van de „Commissie van deskundigen voor de .Rijnvaart" en lid van den Raad voor de Scheepvaart. Een groot aantal buitenlandsche onder scheidingen is hem te beurt gevallen, zooals de Belgische Leopold II orde, de Danebrag- orde van Denemarken, het Legioen van Eer en de Pruisische Kroonorde. Deze werden hem verleend bij bezoeken van vreemde staatshoofden. GEMENGD NIEUWS. HULP VOOR DE WEENSCHE KINDEREN. In de gisteren gehouden vergadering van het bestuur van het Nedcflandsch Verbond van Vakvereenigingcn, welke vergadering ook werd bijgewoond door den heer E. Fim- men, secretaris van het Internationaal Ver bond van Vakvereenigingcn, die gisteravond uit Wcencn teruggekeerd was, werd uitvoe rig de stand van de op initiatief van het N. V. V. door de Nederlandsche vakarbeiders ten behoeve van hun Weensche kameraden op touw gezette stcunactie besproken. Uit de me- dedeelingen van den heer rimmen bleek, dat de nood der Weensche arbeidersbevolking iedere beschrijving tart. Het levenspeil van de gezinnen der vakarbeiders in Wcencn is ge daald onder dat, van het lompenproletariaat in de Nederlandsche steden. De nood staat niet vor de deur; hij woedt reeds onder het grootste deel der Wcensche bevolking. Indien redding nog mogelijk is, dient deze zonder verwijl door de'arbeidersklasse aller landen te worden geboden Mocht met het verleenen van steun worden gedraald, dan is het zoo goed als zeker, dat alle hulp, ten einde tien duizenden van den hongerdood in den meest letterlijken zin te redden, te laat komt. Uit de mededeelingen bij monde van den voor zitter, den heer Stenhuis, omtrent de stand van de stcunactie onder dc Nederlandsche ar beiders gedaan, bleek, dat de reeds bekende plannen om door middel van hot werken op den tweeden Kerstdag en verder overwerk be- 'angrijke sommen voor de Weensche kinderen beschikbaar te krijgen; zoowel in arbeiders kringen als in kringen der werkgevers is vrijwel onverdeelde sympahie ondervonden. In verband echter met het feit, dat uit den aard der zaak het nog eaiigen tijd zal duren voor de op deze wijze beschikbaar gekomen gelden geregeld en voldoende binnenkomen, besloot het bestuur van het N. V. V. in af wachting daarvan, reeds thans stappen te doen om de beschikking te krijgen over een zoodanige som, dat het Internationaal Ver bond van Vakvereenigingcn waarschijnlijk vóór Kerstmis in staat zal worden gesteld den eersten trein levensmiddelen naar Wee- nen te zenden. VOOR OOSTENRIJK EN HONGARIJE. Jiet 'hoofdbestuur der vereeniginig het Ne derlandsche Ro'ode Kruis -maakt bekends, dat, i-ngevolge uitnoo-digi'ng der regeering, deze vereeniiging voortaan zal' optreden als cen traal lichaam voor den aankoop en- de ver zending van goederen en de besteding van giften bestemd voor de noodlijdenden in Oos tenrijk en in 'Hongarije. Zulks in overleg met- de vertegenwoordigers van Nederland- in die landen'. De thans reeds i-n Nederland bestaande comité's voor hulpverleeni-ng aan Oostenrijk of aan Hongarije zullen, -uiteraard, kunnen voorgaan met het doen1 van eem beroep op de Nederlandsche liefdadigheid in het verzame len va-n goederen en gelden, doch ter wille van eenheid en- het verkrijgen van 'het grootst mogelijke nutt'ige rendement van de Neder landsche liefdadigheid, is het in booge mate g&wenscto. dat alte aankoop en verzending LKflflAARSGHE i V T WOENSDAG Directeur: G H KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1