DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. If# 292. Honderd een en twintigste Jaargang 1919 DONDERDAG Dit nummer bestaat uit 2 btaden Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden f 2 00, franco per post t 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. pec regei, grootere letters naar plaatsruimte. Brievan franco NV. Boek- eri Handelsdrukkerij v'h. Harms. Coster Zoon, Voordam C 9, Teief. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. DECEMBER BU1TENLANDSCH OVERZICHT. Een Wolif-bericht uit Berlijn vestigt er de aandacht op dat in de eerste nota der Latente in liet oegin sprake is van een mededeeiing die de voorzitter van de Duitsche vredesdele gatie te Versailles op 1 Decemuer aan den uppersten Kaad uit naam van de DuitscUe regeering gedaan heelt. ueze meüedeeling berust op instructies door het departement van öuitenlandsche za ken aan Von Lersner verstrekt. In deze instructie werd het wantrouwen aan DuivscMano's oprecht voornemen om aan zijn verplichtingen te voldoen ongegrond ge noemd. De Duitsche vertegenwoordiger te Versail les was reeds lang van de volmachten voor de onderteekening van het ratiticatie-protocol voorzien en de vertraging is uitsluitend aan de entente-staten te wijten. Engeland, FranknjK en Italië hebben op nieuw zware voorwaarden gesteld die in geen enkel opzicht in verband met het vredesver drag staan. Een groot aantal verdragsbepalingen houdt rekening met Amerika's deelneming en de Duusdie cpinbare meening üescnouwt ue deelneming van Amerika als een belangrijke waarborg. Duitschland wil evenwel voort gaan zonder met Amerika's deelneming reke ning te houden, maar verwacht aan ook een tegemoetkoming voornamelijk in de uitleve ringskwestie. Duitschland wijst de onderteekening van het bij de nota van 1 November medegedeel de van de hand, het acht de slotbepaling on aannemelijk en ziet ten aanzien van bcapa- Flow een nadere uitlating der Entente tege moet. Het verlangt de opneming van een be paling in het protcol volgens welke de te rugzending van de gevangenen die zich thans nog in Frankrijk bevinden aan geen andere voorwaarde mag worden gebonden dan die van art. 221. Tevens zijn uitvoerige bepalingen inzake de uitvoering der transporten noodzakelijk. Dat waren dus de Duitsche restricties waar op de Geallieerden in hun laatste nota ge zinspeeld hebben. Fiet woord is nu weer aan Duitschland dat ongetwijfeld wel tot toegeven bereid zal blij ken. Gister kwam de commissie voor buiten- landsche zaken uit de nationale vergadering bijeen. Naar de Berlijnsche bladen, ondanks de strenge vertrouwelijkheid der besprekingen, meenen te kunnen meedeelen, bleek uit de be sprekingen een vrijwel volledige overeenstem ming tusschen de inzichten der regeering en die der parlementsleden. Nopens het vraag stuk van den ale.iand' van 40(J.tHW ton dok- en bagger materiaal za! een commissie van des kundigen onder leiding van von Simson naar Parijs worden gezonden om de entente aan de hand van een nauwkeurige opgave van het voorhanden materiadl van de onmogelijkheid der eischen te overtuigen. Over het algemeen is de Duitsche pers over de laatste nota wel te spreken en men hoopt algemeen op een gunstige oplossing door wederzijdscne onderhandeling. Fikt .Berliner Tageblatt" schrijft: De no ta's van den Oppersten Raad bevatten noch een formeele bedreiging met een ultimatum, noch bieden zij een voor elk opnieuw aan- knoopen der draden niet uit den weg te rui men hinderpaal. De won is lieerscnzuchtig, doch achter den kouden muur, waarmede de Opperste Raad zich omgeeft, waait een heel klein briesje van verzoeningsgezindheid. Van beteekenis is slechts de vraag of een kleine concessie voor Duitschland een aanne melijke oplossing mogelijk doet schijnen. Zoo als het er thans uitziet, heeft het nog weinig waarde. Het kan waarde krijgen, indien de entente vóór de onderteekening van het slot- protocol met Duitschland en niet daarna met Duitschland tot overeenstemming komt. De „Vossische Zeitung" zegt dat Duitsch land in zijn nood geen anderen helper heeft dan de duidelijke erkenning van zijn tegen- woordigen toestand en de noodzakelijkheid van zijn toekomstig bestaan. In ae „Vorwarts" wordt er de nadruk op gelegd dat het besluit zeer ernstig en moeilijk is. Men moet een poging ondernemen om de onbuigzaamheid van den tegenstander te overwinnen. Tot de verlangde onderteekening van het protocol zonder meer kan de regee ring niet overgaan, wil zij het Duitsche volk niet aan de onberekenbare wraakzucht van de in overwinningsroes verkeerende kapitalisten uitleveren. In de „Kreuzzeitung" wordt betoogd, dat de vervulling van het vredesverdrag zelfs met den allerbesten wil en met achterstelling van alle levensbelangen van Duitschland bui tengesloten is. Met de onderteekening van. het aanvullend protocol zou geen dragelijke toe stand worden geschapen, doch_ de laatste hoop op een menschwaardig bestaan defini tief worden begraven. Ondanks de verzuchting van de Kreuzzei- ting zal het n atuurlijk tot een toegeven van Duitsche zijde komen. Want ten slotte zijn alle onderhandelingen en nota's-wisselingen maar bijzaak en is Duitschland nog altijd gedwongen de bevelen der entente-mogendheden in alle opzichten in te willigen. BUITENLAND. DE DUITSCHE ARCHIEFSTUKKEN. Dc Duitsche regcering maakt thans alle Duitsche archiefstukken van het departement van buitenlandsche zaken over het uitbreken van den oorlog openbaar. Deze uitgave on derscheidt zich van dc tot dusver uitgegeven kleurboeken door haar uitgebreidheid en vooral door den geest, waaruit zij voortge vloeid is. Hot is geen uitgekozen collectie, die er naar streeft de eigen regcering tot eiken prijs in het gelijk te stellen, zooals de meeste kleurboeken, maar een uitgebreide uitgave van alle archiefstukken, die van beteekenis zijn voor de kennis van de laatste faze der voor geschiedenis van den oorlog, met het eenig doel dc waarheid te dienen. Van commemaar is volledig afgezien. De uitgave is het krachtigste bewijs van den goeden en zuiveren wil van het verant woordelijkheid aan den oorlog niet wil ver hullen, maar ook steeds weder zijn stem moet ■verheffen tegen dc motiveering van den vrede van Versailles, dat Duitschland alleen schul dig zou zijn. Ondanks alle pogingen is het door de Duitsche uitgaven alleen niet moge lijk een volledig inzicht te verkrijgen. Dit kan eerst verkregen worden als ook de archie ven der andere landen geopend zullen zijn Alleen dc krachtige aaneensluiting van de goedwillige en opréchten in alle Tanden kan dc wereldorde der toekomst op waarheid en gerechtigheid grondvesten. In de persbijeenkomst van, Dinsdag zijn aan de aanwezigen vertegenwoordigers der bladen dc vier deden archiefstukken over het uitbreken van den, ooélok overhandigd. Te vens werd hun een aantal telegrammen in uiltreksel iter hand gesteld, die de bewerkers bijzonder belangrijk achten. De Freiheit had nu gezegd, dat deze leidraad! over 'het alge meen telegrammen en n,ota s zou bevatten, die de Duitsche politiek in een betrekkelijk gun stig licM' plaatsen, enz. De Deutsche Allge- meine Zeitung voert daartegen aan, dat ieder dCr betrokkenen toch ook over de volledige uitgaaf beschikt en dus'ook zelf kon uitma ken wat hij het belangrijkste aohiüte. Het blad voegt er nog aan toe, d'at het opmerkelijk is, dat het onafhankelijke blad, Kauisky's com mentaar juist acht en hem verdedigt, terwijl het der regeering 'het recht ontzegt de stuk ken uit te zoeken, die zij belangrijk acht. HET PROCES ERZBERG'ER HELFFERICH. Het' proces, dlait gaande is in zake de door Erziberger tegen Helfferich ingediende aan klacht wegen® bclcediging zal thans eerst daags in openbare zifting worden behandeld. Erzbcrger had aanvankelijk zijn aanklacht ingediend met betrekking tot den geheelen in houd der brochure „Fort milt Erzbcrger", doch zich later beperkt tot ee'n bepaald ge deelte d'er brochure, waarin Hel ferich op grond van met namen aangegeven feiten bc- lcedigende uitdrukkingen aan het adres van Erz'berger had' gericht. Helfferich heeft tegen deze beperking ge protesteerd, en verzocht, dat de gehede in houd der brochure aan 'ft strafrechterlijk on derzoek zou worden onderworpen. DE TOESTAND IN WEENEN GUNSTIGER GEACHT. In regceringskringen wordt de toestnd van Oostenrijk gunstiger beoordeeld Men denkt, dat de reis van Clcmenccau o. a ten doel heeft met Llod George onderhandelingen te voeren omtrent den toestand van Oostenrijk Men neemt aan, dat de Entente waarschijnlijk aan Oostenrijk groote tegemoetkemingen zal bewijzen Dr Rcner zal wegens de reis van Clemcnccau naar Londen eenigc dagen lan ger te Par s verooevcn, waarschijnlijk tot het midden der volgende week. REQUISITIE VAN KOLEtti De Rheinisch Wcstfalische Zeitung Ver neemt uit Aken: Generaal Michel heeft de Duitsche regeering bericht gezonden, dat hij het overschot der Duitsche kolen, die naar Aken itgevoerd worden, voor het bezette ge- vied opvordert. Daarom is de Duitsche kolen- uitvoer naar Holland van 200000 tot 80000 teruggebracht. TROTZKY OVER DE WERELDREVO LUTIE. Uit Warschau wordt medegedeeld, dat Trotzki in een interview verklaard heeft, dat de Bolsiewiki in het voorjaar een groot of fensief tegen de Polen zullen ondernemen. Vanuit het Oosten zullen de Roode Legers oprukken, terwijl" vanuit het Westen de in midde's tot revolutie overgegaan zijnde Duit sche Bolsjewiki Polen zuouden binnenruk- ken Trotzki acht de vooruitzichten der we reldrevolutie zeer goed en verwacht, dat deze binnen uiterlijk 2 jaar een feit zal zijn gewor den. In China is het Bolsjewistische senti ment zeer sterk, n Amerika staat de Bolsje wistische zaak er zeer goed voor. daar het Bolsjewisme in Amerika een zeer goeden voe- dngsbodem vindt. CLEMENCEAU NAAR LONDEN. De heer Clemenceau zal' naar Londen ver trekken om met de Engclsche regeering te spreken over de instelling- van een Oorlogs raad, zooals die bestond tijdens den oorlog te Versailles en daarna ontbonden werd. Hij wenschte tegelijk een intergeallieerde staf sa men te stelten, zooals die bestond, voor 1915 en waaraan voor het grootste deel de spoedi ge ontscheping van hot Brütsche leger in Frankrijk in het begin van den oorlog te dan- aen was. D'E ENTENTE NOT A'S. Gister is te Berlijn een beraadslaging door die Commisie van Buitenlandsche aangelegen heden1 gehouden. Er werd voornamelijk over de jongste Entente nota's beraadslaagd. Her mann Mülllcr eni Simson waren bij' de onder handelingen, die een streng vertrouwelijk ka- rakier orocgen, aanwezig. Er is vastgesteld wi;ke personen nar Parijs zullen gaan, om over de nieuwe Entente nota's de onderhan delingen te voeren. DE NIEUWE FRANSCHE KAMER. In een geestdriftige en stormachtige verga dering van de nieuwe Kamer hebben de nieu we algevaardigden van Elzas-Lotharingen gezamenlijk hun intrede gedaan-. De Kamer en de tribunes waren overvol en iedereen stond op juichte en klapte in de handen toen de Elzaoser en Lotnaiingers binnentraden. Het Kamerlid Siegfried, die als oudste volks vertegenwoordigers als voorzitter optrad, hield een banale toespraak. Vervolgens las dr. Frungois uit mam van dc leden uit den Eizas ctl Lotharingen een welsprekende ver klaring voor, die staande werd aangehoord n teikns door toejuichingen afgebroken. In dit s'uk was het protest ingclascht, dat in 1871 in de Nationale Vergadering te Bor deaux is voorgelezen. Na dr. Frangois was het woord aan Cle mcnccau, die, op de tribune door een ware ovatie begroet,* de volksvertegenwoordigers uit Elzt.o-Lotharingen welkom heette. Clemen- ce-au las zijn toespraak voor. Albert Thomas las een kort stuk voor, waarin de socialisten zich solidair verklaren met de vreugde van dc andere partijen over de bevrijding en de dcsanncxatic van Elzas- Lotliaringen. Aan de rechterzijde stak een storm op, die ongeveer een half uur voortloeidc ten er ver deeldheid bleek te bestaan over het voorstel om behalve de drie andere redevoeringen ook het door Albert Thomas gesprokene te laten aanplakken. ROEMENIë TEEKENT. Generaal Coanda, het hoofd van de Roe- meensche afgevaardigde, is gistermiddag om halif zes naar 'h ministerie van buil,eni. zaken te Parijs gegaan oim er de verschillende in ternationale acten te teekenen, die de toetre ding van Roemenië to.t het verdrag en de bij- behoorende schikkingen van St. Germain be helzen: den vrede met Oostenrijk; en voorts tot het verdrag van Neuilly: den vrede met Bulgarije. Generaal Coanda heeft eveneens het verdrag geteekend, dat de rechten der minderheden op Roemeensch gebied be schermt. KORTE BERICHTEN. Kapitein Ross Smith, die van Enger land' naar Australië vliegt om den prijs van 10.000 pond sterling, is vandaag zonder on gelukken te Port 'Darwin (Australië) aange komen. De arbeid in dé haven van Antwerpen is op normale wijze hervatl. Te Parijs heersebt algemeen de opvat ting dat Clcmenceau president van de repu bliek zal worden, wanneer hij dlat wenscht. De Soir meldt, dat de mijnwerkers van zeer veel steenkoolmijnen i.n de borinages en van verscheidene steenkoolmijnen in het bek ken, van, Charleroi in staking zijn gegaan, omdat' zij loensvenhooging eischen. Te Müncchen is gisteren het proces be gonnen tegen den Slager Lindner, die 21 Fe bruari in de vergaderzaal van den Beier- scihen Landdlag tal van revolverschoten heeft gelost, waardoor twee 'lieden gedood, en ver- achillendte ernstig gewond1 zijn. Er was enorm veer belangstelling. Volgens de laatste berichten uit Wash ington geseind', is d'e commissie van de mijn werkers verdaagd' zonder een beslissing te ne men inzake die voorstellen tot een, schikking. De intergeallieerde Donau-commissie zal van 11 December 'af te Boedapest werk zaam zijn. D'e Opperste Oorlogsraad te Versailles wordll belast met het toezicht op dc uitvoe ring van de militaire bepalingen van het vre desverdrag. Burggraaf Grey zal vermoedelijk spoe dig naar Engeland terugkeeren. De Ver. Staten kunnen niet «medewerken aan verlichting van den economischen nood in Mi'dlden-Europa. Het Britsche leger zal op 31 Maart 1920 teruggebracht zijn op 400 000 man. Perzië heeft zijn instemming betuigd met den volkenbond. In dé munitiefabriek te Weissen is een groote hoeveelheid munitie ontploft, waar door verscheidene personen gedood en zeer vele zwaar gewond werden. De volkstelling in Tsjecho-Slowa- kdj'e heeft de volgende resultaten gehad: to taal aantal inwoners 213.355 000. Daarvan zijn 6 291 000 Tsjechen, 3.24,1 000 Duit- schers, 1 941 000 Slowaken 666 000' Hon garen 250 000 Po'len 135.000 Roemenen 151 000 gemengde nationaliteiten. Von Kcssel is gevangen genomen en zal voor dé ondlerzoekingscprnmissie gebracht werdén. In België is Brunet, socialistisch volks vertegenwoordiger tot president der Kamer gekozen, Langdbrige en geestdriftige toejui chingen van de linkerzijde. De voorzitter stelt voor de zitting op te heffen, maar de heer Pepain protesteert hiertegen en zegt, dat eerst het Bureel definitief moest zijn samen gesteld. Tenslotte word't toch tol sluiting overgegaan. De AmerikaansChe troepen trekken niet slechts uit Parijs, maar uit geheel Europa te rug. De Ameri'kaansche generaal! B. Bank- holz is uil Boedapest teruggeroepen. De Wrersche Entertemmissie zal binnen korten tijd waarschijnlijk na eenige dagen Weenen ge- zal op verlaten. De Amerikanen zullen nog slechts aan de Donau commissie deelnemen. Een troep van 500 Wasiris overviel.een personentrein nabij, Thai (op de grens van Afghanistan enlndië, even ten Z. van Pes- jawar), eni doodde 36 passagiers en verwond de vijftig. De Opperste Raad heeft die beginselen vastgesteld, volgens wélke de kleine Duitsche vaartuigen onder de kleine mogendheden ver deeld zullen worden ten behoeve van de kust verdediging. De Turkscbe goudvoorraden moéten naar Parijs worden overgebracht. De vragenlijst der Duitsche commissie van onderzoek naar de voorgeschiedenis van dén oorlog is gepubliceerd. De Opperste Raad zal aansluiting van Voralberg bij Zwitserland niet toestaan. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. D'e Kamer verleende den heer Visser Van Ijzen doorn' gisteren verlof tot interpellatie over het verdrag 1839 De Voorzitter deelde mede dat de regeering d'e vragen alleen in comité-gene raal wil beantwoorden. De heer Visser Van -IJzendoorn was daarmede tevreden Hij verklaarde volle dig vertrouwen te hebben in het buiten- land'sch beleid d'er regeering inzonderheid wat betreft de 'herziening dier tractaten van 1839. Zijn optreden was uitsluitend, een volg van1 het verlangen!, dat de Kamer wordlen ingelicht. Het comité-generaal werd bepaald Maandagavond. Een voorstel van den voorzitter on de Indi sche begroeting na de Ooriogsbegrooting te behandelen werd aangenomen met 55 tegen 4 stcmmien. Hierop weédl voortgegaan met de behande ling der marinebegrooting. De heer A. P. Staalman noemde het verschijnen van dén minister op deze plaats een onoplosbaar raadsel voor neel het kind, een dagetijksch grooter wordend fiasco voor het land, de marine en den minister zelf. De grenzelooze overschatting van den minis ter demonstreert zich in een wispelturig wan beheer. Spr. weigerde mee te doen met het roeke- looze spel des ministers inzake een vloot van klein materieel. Dat is militaristische schijn. Bij verlangde, d'at', in afwachting van het geen' de volken bond zal brengen, iedere nieu we aanbouw zal worden gestaakt. D'e houding des ministers tegenover den rcvolutionnairen geest ónder het personeel is futloos en slap. Z.Exc. kan alleen iets goeds doen voor d'e marine als 'hij heengaat. De heer Duymaer Van' Twist dlrong aan op het afbouwen der kruisers, die onmisbaar zijn in een vloot van klein' materi eel'. iDte heer O u d kon zich vereenigen met het 'beleid d'es ministers wat betreft het per soneel maar meende d'at ten aanzien van het materieel' nog niet kan worden beslist'. Er moet worden afgewacht wat de definitieve re geling der internationale verhoudingen zal brengen. Daarom, moeten de 'kruisers niet wordten af gebouwd' ook al kunnen desnoods de rompen worden afgemaakt om de hellingen vrij; te 'krijgen. Dit te meer, omdat de kruisers niet passen in het systeem van dezen' minister. De heer Bomans betreurde het dat de regeering zoo lang wachtte met de mededee- lingen omtrent haar defensieplannen. De al- gemeeme indruk 'dien de Memorie van Ant woord, welke eindelijk licht bracht, op spr. maakte, is bevredigend. Zij kondigt reorgani satie en bezuiniging aan. Spr. heeft altijd 'klein .materieel gewenscht geacht. Echter moet' de minister daar niet zoozeer zijn lief de aan verpanden, dat het' op den duur toch niet tot bezuiniging zou voeren. Dat de krui sers ook voor Tndië kunnen woéden gemist moest de minister hem aantoo-nen, dan zal hij er zich graag bij, neerleggen. Voor afdoende bezuiniging achtte spreker gewenscht een de partement van defensie en overbrenging der defensie van Imd'ië naar Koloniën. Spr. wilde dat zal worden nagegaan of on derzeeërs en watervliegtuigen inderdaad on misbaar zijn voor de kustverdediging!, Hij zou niet tegen de begreotiing stemmen. De minister moest echter niet meenen dat hij heit volledig vertrouwen geniet. Zijn beleid is daarvoor te weifelend. Spreker diende een motie in betreffende de instelling van een departement van Lands verdediging Deze motie zal' op een nader te bepalen dag worden, behandeld. De heer Van R a v c s t e y n onder steunde de motie-Hugenboltz, betreffende li quidatie van de vloot. Delheer Van d'er Voorit van Z ij p had den indlruk dat de minister meer bedacht is op bezuiniging dan op weerbaar- ma'king. terwijl toch voor iemand die een, ma rine wil, bezuiniging vrijwel onmogelijk is te achten, i ij meende dat dc kruisers moeten worden afgebouwd. De minister moet dien af bouw op de begrooting brengen. Als d'e Ka mer de gelden dan weigert, rust op haar de verantwoording. Ten 6 uur 5 werd dte vergadering gesloten. BINNENLAND. D5 VERKORTING VAN DIENSTTIJD. De minister van Oorlog heeft een wetsont werp ingediend tot tijdelijke afwijking van de militie-wet. Het doel van het wetsontwerp is om voor de dienstplichtigen van de lichting 1920 dea eersten oefentijd te bepalen op ten hoogste 6 maanden voor de onbereden korpsen, IS maanden voor de cavalerie en 12 maanden voor dé bereden artillerie. Tevens is de mogelijkheid opengelaten om ook voor de onbereden lichting 1919 en voor de bereden lichtingen 1918 en 1919 alsnog den eersten oefentijd te verkorten. Dit nood- ontwerp wordt ingediend in afwachting van de definitieve wijziging der legerwetten. INLIJVING LICHTING 1920. Nopens de fndee'ling der lichting 1920 is nog het n.v. bepaald: Israël,ietïsche dienstplichtigen, die daartoe töjldig 'hel verlangen 'te kennen geven, zullen worden toegewezen aan korpsen of ondterdee- len van korpsen in de grootere garnizoenen of in grootere garnizoensplaatsen, zooals Leeuwarden, Groningen, Assen, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Amersfoort, Arnhem,, Nij megen, Leiden, Dteni Haag, Middelburg, 's-hiertogenboscn, Bergen op Zoom en Breda, althans voor zoover mogelijk. Aan het Regiment Genietroepen worden ter bestemmmg voor opleiding tot milicien- telegrafist 'of •tetep'h'on.ist, ongeacht hunne lengte, toegewezen alle beroepstelegrafisten en, -tétephonisten beschikbaar zijn, worden hiervoor aangewezen inzonderheid onderwij zers, klerken, kamtoorbediendlen en bureel amb tenaren. Voor opleiding tot milicien-radiote- 'lögrafist worden, aan genoemd regiment toe gewezen alle beroepsradiotekgrafistem, alle leerlingen,, die als zoodanig aan eene radiote- legrafistenschool worden opgeleid, alsmede al degenen, die uit liefhebberij als anderzins zich eenige bedrevenheid in den radiotele- grafischen seindienst hebben eigen gemaakt, d'e zoogenaamde amateurs-radiotelegrafisten. Bovendien komen' voor toewijziginlg aan, het Regiment Genietroepen', met bestemming om na inlijving over te gaan bij,1 den motordienst, bij voorkeur in aanmerking chauLeurs en an- dére deskundigen; in, het automobielvak. Voor een deel moeten deze dienstplichtigen van zoodanige geestelijke ontwikkeling zijn, dat er het benoodigde kader en enkele officieren uit gevormlé 'kunnen, worden. Voor 'hospitaalsoldaat komen bij voorkeur in aanmerking zij, die in het bezit zijn van een diploma ais ziekenverpleger die onder wijs genieten of genoien hebben in de genees- of heelkunde, hulpapothekers en aphotnekers- bedienden, zoomeede zij, diezich' hebben aangemeld1 voor den, dienst als hospitaalsol daat. De getallen, dienstplichtigen, waarmede ten behoeve van de adlministratie-troepen de sterkte van dte verschillende korpsen wordt verhoogd zullen bestaan 'bijl hot Korps pon tonniers uitsluitend1, bij de Vesting-Artillerie zoo mogelijk voor drie-vierde en bijl de Infan terie zooveel mogelijk uit personen,, die zich voor die troepen vrijwillig hebben aangemeld'. OPLEIDING MILITIEKADER. Op 15 Dec. a.s. vangt bij het 21e reg. in fanterie te den Helder eene heropleidiing aan voor milicien-sergeant. Aan deze opleiding zullen ook adispiranten uit 'het garnizoen Hoorn deelnemen. 'GEELVLEEZIGE AARDAPPELEN. Het Tweede Kameélid van Rappard heeft de volgende vragen, tot dan minister van Landbouw gericht: Acht de minister de beschikking, d,d, 31 Oct 1919, dat niet door dte regcering worden overgenomen de geelvleezige aardappelen van zandgronden die de verbouwer in nor male tijden in den regel niet voor binnen- land'sche consumptie verkocht, doch veelal naar het buitenland' uitvoerde, niet in hooge mate onbillijk, nu tal van' verbouwers op aan drang van de regeering ein, in het belang van onze voedselvoorziening groote oppervlakten met geelvleezige aardappelen hebben beteeld, in de meening, dat deze tegen, den vastgestel- den garantieprijs zouden worden overgeno men? Zoo ja, is de minister d'an bereid, zoo spoe dig mogelijk, met 'hét oog op' de groote ver liezen', welke die verbouwers lijden, omdat on der moer de uitvoer dier aardappelen vanwe ge dc lage valuta nadeelig is, voormelde be schikking te wijzigen en alsnog bedoelde aardappelen tegen garantieprijs over te ne men AUDIëN'TIES VAN DE KONINGIN. Liet ligt in het vormemen van die koningin om binnenkort, zoowel in dc hoofdstad des rijiks, a'ls in de residentie, audeëniics te verke nen, die ook 'toegankelijk zullen zijn voor autoriteiten, corporaties, vereenigingen en particulieren uit andere provinciën d'an die, waarin Hare Majesteit vertoeft •Nadere medadeélingcn betreffende deze audiënties zullen tijdig in' de dagbladen wor den gedaan. DE MINISTER EN D'E KRUISERS. Uit een hoek van de Tweede Kamer, waar men de beslissing over het lot der Marinebe grooting in handen heeft, vernamen' wijl dat het aennemen der begrooting en het aanblij ven van den Minister voor waarschijnlijk wordll gehouden. Voorts zou die schiijinbare tegenspraak tus schen 's Ministers particuliere medtedeeling aan den heer Hugenholtz en zij,n verklaring in de Kamervergadering van, 9 dezer zóó zijn te verklaren', dat hij' inderdaad het werk aan de kruisers voorshands geheel wil dloen sta ken, maar intusschaa wil doen oaderzoeMm, Directeur: G H KRAK.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1