DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Filll HERHs. BE RUIT. 294 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 ZATERDAG 13 DECEMBER Vaartverbotering in W<st-Friesl:nid SchoenenSchoenen 6, Tolef. 491. Hoogstraat Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2 00. tranco per post t 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco NV Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms Coster Zoon, Voordarti C 9, Telef Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Het moderne verkeer, een gevolg van de ontwikkeling van landbouw, handel cn nijver heid, eiaeht goede wegen voor snelle ver plaatsing van- pefsoncn en goederen. Het verkeer te water heeft zijn beteeken is voor een vlug personenvervoer verloren. De zakenman, die meer dan ooit de waar heid heeft leeren kennen van het spreekwoord dat tijd geld is, kiest voor zijn handelsreizen bij voorkeur niet het vervoer te water. Hij maakt gebruik van spoor en tram en betreurt daarbij nog den tijd dien hij onproductief in de snelste vervoermiddelen zal moeten door brengen. Het vervoer te water is noodzakelijk van langere» duur cn daardoor ook goedkooper dan het sneller vervoer over land. Maar juist door de lagere vrachtprijzen ia dit verkeer te water van g otc bctcekcnis voor het goederenvervoer. Ai te) goederen die niet aan bederf onderhevig zijn cn welker vervoer niet dringend in den kortst mogelij- ken tijd noodzakelijk is, kunnen per schip naar de plaats van bestemming gebracht, worden. Het water speelt inderdaad bij het goede renvervoer een grootc rol, niet alleen door dat dit op zoo gemakkelijke en weinig kost bare wijze kan geschieden, maar ook omdat er door liet geheelc land in alle richtingen waterwegen gevonden worden, die voor af voer van producten kunnen dienen uit stre ken waar geen spoor- of tramlijn een andere vcrvocrsmogelij klieid biedt Goede waterwegen zijn even noodzakelijk ais goede landwegen en de zorg voor die waterwegen dacht het gestadig bevaarbaar houden door uitdieping en verbreeding naar gebleken behoefte, het doeltreffend verbeteren van sluizen en het aanbrengen van alles wat dc scheepvaart kan vergemakkelijken. Er is reeds meermalen over geklaagd, dat West-Friesland te weinig zorg aan zijn wa terwegen heeft besteed, dat sluizen en andere waterwerken dringend verbetering behoeven, dat belemmerende waterkccringen moeien opgeruimd worden, dat het een eisch van den tijd is. dat nieuwe vaartverbindingen tot stand komen, opdat handel en industrie zich tot bloei der Wcst-Fricachc gemeenten nog beter dan tot dusverre ontwikkelen kun nen Het belang van geheel West-Friesland bij goede waterwegen behoeft niet nader te wor den aangetoond. Landbouwers en tuinders hebben belang bij een goede gelegenheid hun producten rechtstreeks te water naar dc plaats van be stemming te kunnen vervoeren en gemeenten als Alkmaar, Hoorn Schagcn, Mcdemblik cn Enkhuizen moeten goede kanaalverbindingcn bezitten, breed, en diep genoeg om schepen van grootere afmeting een onbelemmerde vaart te verzekeren. In het bekende rapport vn dc „commissie van advies voor hel ir. exploitatie brengen van terreinen voor handel cn industrie van welk rapport het allen schijn heeft, dat onze vroede vaderen het in den doofpot der vergetelheid laten rusten heeft destijds de secretaris der commissie, dc heer P. A. dc Lange reeds op het grootc belang gewezen, dat Alkmaar bij de droogmaking der Zuider zee heeft. Wil niet alleen Amsterdam van die droog making profitecrcn dan heeft Alkmaar een goede rcchtstrecksche waterverbinding met Hoorn noodig, een waterweg die ook de b'ocicndc Streek en later den Zuiderzeepol der met onze gemeente verbinden zal. Verscheidene plannen voor vaartverbetering in Wcst-Frjcsland zijn al onder de oogen van belanghebbenden en autoriteiten gebracht, de Wcst-Friesche Kanaalvcreeniging heeft haar volle aandcht aan het vraagstuk geschonken en Gedeputeerde Staten hebben een missive inzake de kanalisatie van West-Friesland het licli: doen zien, die bij belanghebbenden en deskundigen tot dusverre als onvolledig en onvoldoende, weinig bewondering schijnt te hebben gevonden. Gedeputeerde Staten spreken van een drin gende behoefte die bestaat aan de totstandko ming van de vier kanalen, die zij nieuw aan te leggen verbindingen noemen. Zij vragen welk tvpe van vaartuigen voor die nieuwe kanalen zou moeten worden aangehouden, om daarnaar de profillcn en de kunstwerken te bepalen. Het gaat er dus niet om, de be slaande slooten, die zoo goed en zoo kwaad als het gaat voor de binncnschipperij ge bruikt worden, wat op te knappen Gedeputeerde Staten zijn van oordeel, dat de meest dringende behoefte bestaat aan de verbindingen Schagcn Oudcarspcl Alk maar, Mcdemblik Opmeer Alkmaar en Hoorn Avenhorn Alkmaar en daarnaast aan een kanaal Broekerhaven—Grootebroek, terwijl zij zich in beginsel bereid verklaard hebben aan het tot stand komen van deze vier verbindingen hun medewerking te vcrleenen Dc West-Fricsche Kanaalvcreeniging waar schuwt tegen een opzet van een kanalenplan, dat alleen aan dg onmiddellijke behoefte vol doen kan en stelt zich op het standpunt, dat met geen mindere capaciteit voor de ontwor pen kanalen dan die van het Mcrwedekanaal kan worden volstaan, welk kanaal een water stand van 3.20 Meter en een bodembreedte van 20 Meter heeft De diiken zijn gebracht op 1 M -f- A. P mot een kruinbreedte van 7 50 M van den Wcstoliiken cn van 6 M van den Oostclijkcn dijk Het is h i daarbij noo dig, dat de kanaaldijken tot groot verkeerswe gen worden aangelegd, waaraan Wcst-Frics- iand dringend behoefte heeft. Men wü nu doortasten en waar het de vaartvcrbetcring in West-Friesland betreft, geen halve maatregelen nemen. In ons nummer van gisteren hebben wij reeds medegedeeld, dat de Kamer van Koop handel te Hoorn het noodzakelijk acht, het Kanalenplan te doen samenhangen met de drooglegging van het Hoornsche Hop. Een breed opgezet kanalenstelsel moet het moge- lijk maken, dat dc schepen, die na de droog legging dér Zuiderzee het IJselmccr cn de daarin uitmondende kanalen bevaren, ook toe gang hebben tot West-Friesland. En daarbij zal liet noodig zijn de in dit gewest aan te leggen kanalen van dezelfde diepte en breedte als die voor de Zuiderzeepolders te maken. Deze kanalen moeten bij Hoorn met de zee en na de drooglegging met de Ringvaart van den Zuid-Wcst-Poldcr in verbinding staan. Wordt een kanaalbrecdte van pl.m. 25 M en een diepte van 3 M aangenomen, dan is een goede scheepvaartverbinding tusschen Friesland en Oroningcn via het IJselmccr en tevens een van den Zuiderzeepolder met West-Friesland verkregen. Dc Hoornsche Kaniei acht een rechtstrcck- sche verbinding van Alkmaar met Hoorn noodzakelijk, welk kanaal In Hoorn door een slulS in verbinding met de zee- moet staan. In verbinding met dezen waterweg moet een kanaal Alkmaar—Mcdemblik tot stand komen, waarbij de toegang naar den Öoster- polder door een sluis wordt afgesloten en tevens een kanaal HoornEnkhuizen door de Streek. Ook wordt een oocde rechtstrceksche vaart- verbetering van Alkmaar naar Schagen nood zakelijk geacht. In de Vcrecniging voor Watcrschapsbelan- cn en Verkeerswegen, die dezer dagen een uitengewone vergadering hield, heeft de heer R .Visser Lz. van Berkhout nog eens op het noodzakelijke van ruim vaarwater gewe zen. Zijns inziens moeten de kanalen nu reeds voor schepen van 600 ton geschikt zijn en dient voldoende ruimte gelaten te worden, om ze later voor schepen van 2000 ton be vaarbaar te maken. De bodem breedte moet dan nu minstens 17 Meter zijn en tot 30 Meter kunnen uitgebreid worden. Aanleg en onderhoud moeten voor staats rekening zijn, maar belanghebbenden - pro vincie gemeenten cn particulieren moeten het derde deel der aanlegkostcn betalen. Deze deskundige acht dc volgende kanaal verbindingen noodzakelijk: SchagenStol pen, Meacmblik1 loom .McdemblikKol- liorn, Enkhuizcn—Hoorn cn Hoorn—Alk maar. v Hij heeft er daarbij op gewezen, dat het 61181 H.A grootc West-Friesland met zijn 100.000, inwoners en 46 gemeenten nog altijd Sléchts alken bereikbaar is door de veel gesmade en in alle- opzichten gebrekkige iueine smis aan de Zes Wielen. Tevens zijn ter spiake gekomen dc moeilijk heden van net overhalen en verpiaavsen van senepen uii klein in groot vaarwater, waar aan net elcctncittcitsbedrijf dienstbaar kan worden gemaakt. Ten slotte treeft de Vcrecniging in een mo tie de wenschelijkheid geuit, dat Gedeputeer de Siatcn de thans aan de orde gesteiüe plan nen loslaten en medewerken ter verkrijging van een kanalenplan, gelijk dc Vercenigmg dit het meest in het belang der provincie acht. Het is bekend, dat' de Wcst-Friesche Ka naalvereniging haar volle aandacht aan het vraagstuk d-cr vaartvcrbetcring hééft ge schonken. zij heeft reeds ter samenstelling van een rapport met dc colleges vergaderd, welke door Gedeputeerde Staten om advies waren gevraagd. Van net definitief besluit der vergadering kan momenmcl nog geen mcdcdecling gedaan worden, al staat wel vast, dat men met de denkbeelden der WestFriesche Kanaalvcreeni ging meegaat. Zoodra de tijd daarvoor gekomen is, ho pen wij te kunnen mcdedeelcn, welk advies ten slotte aan Gedeputeerde Staten is uitge bracht en zal nader moeten blijken of dit college in verband daarmede, haar voorge nomen plannen zal willen wijzigen. In elk geval is liet duidelijk, dat belang hebbende vereenigingcu, colleges en particu lieren in West-Friesland alles in het werk zullen Stellen om het verkeer te water in deze streken ook met het oog op de toekomsti ge'drooglegging van dc Zuiderzee zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn. Het groote belang, dat landbouw, handel cn nijverheid bij goede waterwegen hebben, is te duidelijk gebleken, dan dat men niet al les in het werk zou stellen om de verbeterin gen, die in de naaste toekomst zullen aange bracht worden, zoo vruchtdragend mogelijk te doen zijn. de ratificatie door te voeren, het eens te wor den over het vraagstuk der schadevergoeding voor Scapa Flow. De Duitsche rcgecring wil voor dit doel een commissie naar Parijs zen den. Deze commissie is reeds gevormd. Zij heeft geen politiek karakter en is voornamelijk een vakcommissie, waaraan deskundigen uit de kringen van de Hamburgsche reeders deelne- mcn-. Men kan er van verzekerd zijn dat de com missie haar uiterste best zal doen de gealli eerden ervan te overtuigen, dat dc uitlevering van het geëischte materiaal de beëindiging van het economisch leven in Duitschland b-e- tcckent. De entente heeft ditmaal tegenover Duitsch land een vriendelijker toon aangeslagen en men is dit in Duitschland zoo weinig ge woon, dat men zeker niet nalaten zal er partij van te trekken. Weliswaar is Duitschland nog steeds dc machfelooze partij, maar zijn lot berust niet alleen meer in handen van het naar wraak dorstende Frankrijk. Zoowel in Engeland als Amerika begint men meer en meer in te zien, dat Duitschland niet alleen verantwoordelijk gestild kan wor den voor dc vertraging in het tot stand bren gen van den definiticvcn vrede De wapenstilsiandstoestand cn de voorloo- pige vredestoestand hebben nu reeds zoo lang geduurd cn Duitschland zoo lang in banden gehouden, dat velen met verlangen naar meer normn'e tiiden uitzien Zoolang het Duitsche volk nog zoo afhan kelijk wordt gehouden kan er van opbloei van een nieuw economisch leven geen sprake zijn. De eisch tot uitlevering van bijna al het havenmateriaal bewijst wel, dat men zoolang de vrede niet definitief tot stand gekomen is weinig beginnen kan omdat altijd het gevaar bestaat, dat wat men in het belang van eigen land gaat opbouwen ten slotte door Duitsch- lands vijanden om de een of andere reden in beslag kan worden genomen. BUITENLANDSCH OVERZICHT. De Duitsche antwoord nota schijnt reeds naar Parijs gezonden te zijn, nadat het door den Kabinetsraad was goedgekeurd. In de nota komt het verlangen der Duitsche rcgecring tot uiting om den vrede zoo spoe dig mogelijk in werking te doen treden en te vens de bereidwilligheid om tot bespoedi ging der eind-ratificatie bij te dragen. De tegemoetkoming, die men in de nota van dc entente kan vinden, wordt met een zelfde tegemoetkoming beantwoord De nota zegt, dat het aan tc bevelen zou zijn, alvorens BUITENLAND. aanleiding van het vredesverdrag en Mexico. Wilson heeft aan Lewis, den president van den mijnwerkersbond, zijn waardeering geseind over het besluit tot eindiging van de staking. De Amerikaansche arbeidersverenigin gen trachten werkers met het hoofd bij hun organisaties aangesloten te krijgen. Door de mijnwerkersstaking hebben de möjinwerkers 60 millioen- dollar aan loon ver loren, de mijneigenaars 12 millioen aan winst. De democratische senatoren en ook de republikeinsche zouden geneigd schijnen concessies te doen wat de reserves betreft, als het vredesverdrag weer voor zou komen. STATEN-GENERAAL. Totale UitY8rkoop Yan Restanten yan uitsluitend p'ima kwaliteiten HAAST U I HAAST UI De toeloop was reeds enorm groot I CLEMENCEAU TE LONDEN. De Matin heeft de aftocht van de Ameri kaansche delegatie uit Parijs den doodsteek voor den Volkenbond genoemd. Cleincnccau's reis naar Londen staat' in verband met de liijlkplethiigihedlen» van den bond. De Fransche pers staat vol met beschouwingen over de re denen vooir diit bezoek. De Déba-ts zegt, dat de vredesconferentie noodzakelijk een veran dering moet ondergaan in de richting van af zonde rijke onderhandelingen tusschen die mo- -gemaheden, d'ie bijzonder belang hebben bij de kwesties waarbij zij zclven allerminst be trokken zijn. Als men dat in gewone woorden omzet betedcen't dit, zegt de medewerker van de Daily 1 lerald, een terugkeer itlot de oude en kwaae p-olitiek van grissen, en graaien. De toekomst -is onheilspellend!, het onmiddellijke vooruitzicht voor Midden-Europa is ver schrikkelijk, maar Clcmcnceau bekommert zich niet om Europa maar om Frankrijk. Hij is geen Europeaan hij is een, Fr-anschman. H'ij is hierheen- gekomen om met Lloyd Geor ge in het belang van Frankrijk te werken. Reuter verneemt1, dat Clemenceau en Lloyd George gesproken hebben over den toe stand in verband met de toepassing van het vredestractaat en: D-uitschland's houiding. Zij bleken het over dit punt volmaakt eens te zijn en behandelden ook andere vraagstuk ken, waarbij zij- tot bevredigende uitk-o-msten kwamen. KORTE BERICHTEN. {-Iet Duitsche antwoord op de Entente nota is nog niet verzonden. Men verwacht, 'dat kolonel Reinhard niet gerechtelijk zal worden vervolgd. Motta is gekozen tot president van Zwit serland. Renner verklaart te Parijs, dat Oosten rijk binnen drie weken volstrekt geen brood en meel meer zal bezitten. De besprekingen te Londen werden voort gezet. De veronderstelling wordt geuit dat Italië de plaats van Amerika zal innemen in het defensief verbond. Kenner zette den treurigen toestand van Oostenrijk uiteen voor de Commissie voor her stel en verzocht de Entente om levensmidde len en credieten. Volgen de Neue Freie Presse begeeft aartsbisschop kardinaal Piffl uit Weenen zich Maandag a.s. naar Rome. De aartsbisschop wil persoonlijk over den toestand te Weenen rapporteeren. Ook neemt hij deel aan onder handelingen over die nieuwe indeeling der diocessen, die door de ontbinding van,Oosten rijk noodzakelijk is geworden. De parlementaire commisise van onder zoek heelt zich gisteren bezig gehouden met het proces van den vroegeren staatssecretaris dr. Hellferich tegen den hem uitgesproken straf. Met algemeene stemmen op 2 na besloot men dat de straf zal gehandhaafd blijven. De Soir meldt dat door de tusschenkomst de socialifhen de stakingen, die in de Bori- nage waren uitgebroken, vanochtend zijn bij- ge,egdi. Garfield, de brandstoffen-regelaar in TWEEDE KAMER. Iin- de zitting van 12 December werd de be groeting van marine behandeld. De Minister van Marine zette zijin rede voort. Algemeen-politieke vragen, haddien bijl het algemeen debat moeten zijn gesteld en wel aan den tijdelijke» voorzitter van den ministerraad. Dc motieven voor de aanvaarding der portefeuille raken de Kamer niet een zijn van geen beteekenis voor de Ma rine. Spr. wildb alleen zeggen1, dat hij- even- rustig zal heengaan als hij kwam. Hij kwam met de overtuiging d'at een marine voor ons ■l-anld' noodig is en dat van. lliquidlatie g-een sprake mag zijn. Hij- vond onvoldoend mate rieel en ontevreden personeel iten aanzien waarvan onderzoek en overweging noodig was. Hij' v-ond ook twee op stapel staande kruisers, waarvoor die gelden door de Kamer waren gevoteerd. Het oorspronkelijk begroo- tings-ontwerp moest worden geschoeid op den bestaan,dén toestand. Niettemin-was zij 5 millioen! lager diarn het standpunt innam: alles weg wat niet strikt noodzakelijk is. Daaraan vasthoudende kon hij na vereier on derzoek bij de memorie van antwoord de be- grooti-ng nog weer met 334 millioien vermin deren. Allengs bepaalde 's ministers keuze zich -tot klein, materieel; daarbij werd lang zamerhand -de twijfel of de kruisers daarbij wel absoluut noodzakelijk zijn, sterker. Zoo lang te dien aanzien evénwel -geen bepaalde bcslising was 'genooien moest spr. zich blij ven stellen op net standpunt van afbouw-. De gediragingen van den luitenant t-er zee Oliver gaan. alle perken te buiten-. Zijn me- ijedeelingen zijn onvolledig. In het ontwerp- memorie van antwoord werden de kruisers al leen genoemd als punt van nadere overwe ging. Dit m-oest n-og worden overlegd met den Minister van Koloniën, die 13 November op trad. Op 20 November werd in overeenstem ming met den Minister van Koloniën beslo ten- tot het afvoeren -der kruisers. Als de be slissing anders zou zijin geweest zou spr. zijn afgetreden. Wat de p aniserp 1 atenbest el ling betreft, bij niot-aanvaarden binnen bepaalden tijd van het voordeeligste contract zou dit vervallen. Daarom heelt die minister het bij d'e onzeker heid of zijn standpunt zou worden aanvaard, het veiligst geacht, dit contract te aanvaar den. Toen 11 November de waaschuwing kwaw omtrent hét verjoopui' van den termijn, gaf spr. order, het contract te verzen-den naar den lan-as-advocaati, oodfl toekende inmiddels bet verlo-t tot vtrzenbimig'f?), waarbij, hij er evenwel op rekcniec, dat nent hei advies van den lamos-advocaat .alsnog zou zijn medege deeld. hliji ho-orde e-r sinas dien niets meer van. In het ingezonden Siuk van uit. Oliver, wor-dt medegedeeld, dat hij 17 November het contract tecken-de. Inderdaad is o-p dien dag liet contract verzonden, door den, af-deenings- chet. Het is gelogen -dat de Minister op 22 November weer vóór d:e kruisers z-o-u z-ijn ge weest, evenals het onwaar is dat hij op 5 De cember weer tot het afbouwen zou hebben b-e- SiOten. De minister betoogde, dat voor Nederland en oo-k v-oor Iindiië kruisers niet noodig zijn. Voor verkenningen kunnen- vliegtuigen en koopvaardijschepen worden gebruikt en on derzeeërs kunnen- zich zonder bescherming zeer ver wagen. Aan de interdepartementale commissie zal alleen worden opgedragen de plannen om te werken voor een onderzeevloot zonder krui sers. Als Se Kamer beslui-t tot het afbouwen van de kruisers zal die minister heengaan. Wat verder met de kruisers op stapel moet gebeuren moet nog worden uitgemaakt. Ze mogen evenwel nooit kruisers worden. D-e heer De M u r a 11 wist nog n-iet -hoe hiji zal stemmen. Hij las een brief voor van luit. Oliver -die volhoudt da-t de Minister op 22 November aan -don, chef van -den mari nestaf een ontwerp-memorie van antwoord liet zien -met verdediging van de kruisers. -De heer D r e s s e 1 h u ij s heeft geen ver trouwen in d,en minister, die op 11 November pantserplaten bestelde, -ofschoon hij- voor zich vast had besloten-, geen kruisers te bo-uwen. B-oven-dien heeft spr. een brief v-oor zich, ge- it-e-ekend door den- mini-sier en gedateerd o-p 17 November met bestelling der platen (sensa tie). Spr. zal tegen de begrooting stemmen. De heer Hi u g e n h o l t z repliceerde. De heer Rutgers verklaarde dat de anti-revoluiionnairen niet kunnen meegaan ter kan meegaan. De heer S n o e c k 'Hi e n k e m a n s zal vóór de motie-Rutgers stemmen. De heer T r e u b kan geen vertrouwen in -den minister stellenL De heer Kolkman bestreed! de mo-tie- Rlutgers, die een -motie van afkeuring is. Hij zad geen reden om -den Minister vooralsnog het vertrouwen op te zeggen. De heer L e 1 y verklaarde, dat hij den Minister n-iet kan steunen, die geen1 kennis, beleid) en prestige -bezit. :Öe heer -Schokking steunde dé mo tte-Rutgers. De heer De Geer was tegen- de motie- Rutgers. H'ij keurde 'het beleid- inzake de pantserpla-ten af. Hij wilde echter niet tegen de begrooting stemmen om redenen, buiten de begrooting gelegen,. Was er een mo-tiie van afkeuring voorgesteld, dan zou hij hebben vóór gestemd-. De M i n i s t e r verklaarde dte motie-Rut- 'gers onaannemelijk. De heer Rutgers trok zijn motie in, doch zal tegen de begroo-ting stemmen. De heer D1 r e s s e 1 h u ij s diien-cte een motie van afkeuring in. De molie-Hugenholtz (liquidatie) werd- ver worpen met 61 tegen- 20- stemmeni. De motie-Dresselhuijs werd verworpen met 41 tegen 40 stemmen. De begrooting werd verworpen met 46 te- 33 stemmen. Vóór alleen de Katholie- ChHatelijk- Historischen en 4 Anti-Revo- Hutionin-airen-. BINNENLAND. de Ver. Staten heeft zijn ontslag ingediend met den minister o-p het stuk der kruisers. Hij bij den president, omdat hij het niet eens is stolde -een motie voor -ten gunste van a.bouw me-t het beginsel, waarop de bijlegging van de steenkolenstaking berust. Balfour bepleit een nauwe samenwer king der geallieerden bij hun Russische poli tiek. Wilson en het Amerikaansche congres liggen nog steeds met elkaar overhoop, naar der kruisers. D'e heer B o m a n, s zal tegen die motie stemmen. Hij was bevredigend d-oor de ver klaringen van1 den Minister en zal dezen steun em. -De heer Mar chant verklaarde, dat zijn fractie niet met dm weifelenden minis- MILITIEWET. -Een wetsontwerp tot wijziging van de Mi- l'il'iewielt is ingediend', beoogende tusschen art. 24 en art. 25 in te voegen een nieuw art. 24 a, luidende: Alls brocderdiienst komt ook in aanmerking dfe dienst van dien broeder, diie: l o. bij den landstorm in werkelljken dienst is geweest ge- durende ten minste een door ons te bepalen lijkt; 2o. wegens ziekte of gebreken door den dienst bekomen, uit den dienst bij den land storm -is ontslagen; 3o. gedurende zijn werkelijken dienst biji den landstorm is overleden. De tijd onder lo. bedoeld, word't op niet miindfer dan zeven en, een halve maand be paald!. Voor de toepassing van de bedoeling van- het le lid onder l o. warden samen'geseld de werkelijke- diens, dien de broeder bijl de mili tie en -d'ie, welken hij bij den landstorm heeft vervuld. Door ons wordt bepaald a. in hoever d'e tijd', gedurende den werke lijken dienst met verlof doorgebracht, en in hoever den duur der verbintenis van dien, vrij williger van den landstorm voor de toepas sing van- de bepaling van het eerste lid onder lo. al of niet als werkelijke dienst wordt be schouwd'. b. welke groepen van personen- moeten wor den geacht dienst bij' dien landstorm te heb ben, vervuld! van zoodanigen aard' dat deze als broederdienst buiten aanmerking behoort te blijven. Voorts wordt nog voorgesteld eene bepa ling volgens welke door -d'e Kroon de noodige maatregelen worden getroffen ten einde de in deze wet neergelegde wijziging van de Mili- tiewet1 reeds ten aanzien van de ld-chtdn gder militie van 1920' toe te passen en, volgens wel ke biiji deze maatregelen kan worden afgewe ken van, de geldende wettdïjke voorschriften, terwijl- tevens daarbij als datum waarop de reden, van vrijstelling moét hebben bestaan, een ander tijdstip kom worden aangewezen dan in art 21, tweedfe lid der Militiewet is vermeld. In de Memorie van- Toelichting wijst de Re geering er op, dia-t er voornamelijk tengevolge van. dé invoering van een- nieuw keuri-ngsre- glement, jaariij-ks «enige duizenden jonge mannen meer beschikbaar komen -dan- er voor die samenstelling van de lichting n'oodlig zijn, terwijl' tal van landstorm-plichtigen, -die vóór zij' lan-dstorm-plichtig werden', nog geen' dienst hadden vervuld, waarmee zij' eeni broeder vrij maken, een langdurigen dienst te vervullen hebben gehad. De loting is te beschouwen als -een middel -om' na aanwending van andere middelen, tot aanwijzing van een beperkt getal der beschik bare mannen te komen, zoolang and-ere mid delen ten dienste staan om dit doel tc berei ken, verdienen -déze dén voorkeur. Hoe meer dé u-üschifting van het -overschot geschiedt door toepassing van broederdienst-vrijstellin- gen, -des te grooter de kans dat de druk, van dien- dienstplicht regelmatig over dé gezinnen zal worden, verdeeld'. Op dezen- gronden- -do-et de Regeemg het voorstel om tój hot «rleemca van vrijstelling 01! nummer b»st««t uft BJbt'-d'»" Directeur: G H KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1