DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ri" d i;N[S dag If"1 dord n vnntiirHfa Jaargang 16 DECEMBER. f Ioiirant "wordt eiken &Vond, behalve om Zou eu öt ii uitgegeven. /IbouueiiieutHpryiib|J vooruit!» iMug |M'A iiiaandèii voor Alkmaar r 2.-, franco door nel ge- tiiM-le hijk I 2 óO. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën r r r>*gei f G 20 gr mt< contracten r>n-vf letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Uamlelsdrnkkerg v h. llEKMs. COSTEK Z00i\, Voordam 0 9. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Uit P arijs wordt gemeld, dat Clemenceau op zijn reis naar Engeland tijdens den over tocht over het Kanaal bij ruw weer aan boord van den torpedojager „Fémérair" tegen een kast aangeslagen is. De oude staatsman had wat pijn maar wil de niet, dat dit van invloed op de besprekin gen te Londen zou zijn. In het ministerie van Oorlog heeft een me dicus Clemenceau onderzocht en geconsta teerd, dat hij een rib heeft gebroken. Desondanks heeft de grijze premier in Londen heel ,wat afgehandeld en zijn er heel wat gewichtige besluiten betreffende het lot van Luropa genomen, waarover wij in ons vorig nummer reeds het een en ander hebben meuegedeeld. Zeer voldaan is.de oude heer ten slotte Weer in Parijs teruggekomen. Hij was volstrekt niet vermoeid door de reis en heeft verklaard ten hoogste ingenomen te zijn met de ontvangst die hem te Londen bereid is en met de resultaten die er verkregen zijn. Het Duitsche antwoord is aan den secreta ris-generaal der vredesconferentie overhan digd. Reeds weet men mee te deelen, dat de toon van het antwoord zeer tegemoetkomend is. De Duitsche regeering maakt geen enkele tegenwerping tegen de bepalingen van liet protocol inzake het Scapa Flow-geval. Zij is tevreden met den uitleg betreffende de moge lijke dwangmaatregelen en neemt kennis van de verklaring, dat de terugzending der krijgs gevangenen geschieden zal na het van kracht worden van net vredesverdrag. Flet voorbe houd der Duitsche regeering heeft alleen be trekking op de uitlevering van het dok- en havenmaterieel. Duitschland blijft er bij, dat het niet verantwoordelijk is voor de vernieti ging van het smaldeel, maar verklaart zich niettemin bereid een schadeloosstelling te be talen. Het vraagt echter in de gelegenheid gesteld te worden te bewijzen, dat het niet in siaat is de 4UÜ,U00 ton, die gcëischt zijn, te leveren. Daarom zendt 't deskundigen naar Parijs, die zullen trachten aan te toonen, dat de uit levering van deze 400.000 ton de Duitsche scheepvaart volkomen lam zou slaan. Piet schijnt, dat dë overhandiging van het Duit sche antwoord de datum waarop het verdrag van kracht zal worden dichterbij heeft ge bracht. Niet alleen de Duitsche officieren, ook de Engelsche kunnen bij tijd en wijle Btaaltjes van barbaarsch machtsvertoon geven. Naast de geschiedenis van den Düitschen luitenant Marloh, die in Maart een veertigtal weerlooze mannen van de Volkmarine-divisie liet doodschieten, staat zeker die van den En- gelschen generaal Dyer, die in Punjab in Britsch Indië een bloedbad heeft aangericht. Bedoelde generaal heeft een verklaring af gelegd, waaruit blijkt dat toen het grauw in Punjab amok maakte, hij op 13 April verga deringen verbood. Om vier uur s middags vernam hij dat te Jallianwallah Bagh een volksvergadering gehouden werd. Met 25 blanke soldaten en 25 Indiërs en verder 40 Ghurka's die alleen met "messen voorzien wa ren, omsingelde hij de menigte, die een volks redenaar bezig was toe te spreken. Er waren 5000 menschen. Zonder waarschuwing werd het schieten geopend. Er werden 1650 scho ten gelost en er vielen 400 of 500 dooden en 1500 gewonden. Er werd geschoten tot de munitie op was. Als antwoord op een vraag, zei hijik deed het beste wat ik doen kon. Ik kon de me nigte zonder schieten uiteengedreven hebben, maar zij zou weer bijeengekomen zijn en gelachen hebben. Ik zou dan een mal figuur geslagen hebben. Dat zijn zonder twijfel militaire denkbeel den in Pruisischen geest en men is er dan in Engeland ook alles behalve over te spreken. De Herald vraagt wat men in Engeland zou gezegd hebben als zooiets in België bij de Belgische bezetting plaats gehad had. Slechts de Morning Post verdedigt den ge neraal en meent, dat zijn optreden Noord- Indië gered heeft van een herhaling van den Indiscnen opstand. BUITENLAND. DE CONFERENTIE VAN DORP AT. De conferentie te Dorpat lijkt eerder op verwikkelingen dan op een overeenkomst te zullen uitloopen. De Letsche afgevaardigden zijn naar Riga teruggekeerd1 zonder dat een enkele schikking met de bolsjewiki tot stand is gekomen. De EstLanders scholen aanvankelijk goed met de bolsjewistische delegatie op, maar loen die verlangde dat Estland' met de Geallieerden' en met Finland zou broken, zijn havens voor de bolsjewiki zou openstellen en ze zou slui- ten" voor schepen der Entente, hebben de Est- lander» ten slotte geweigerd in die voorwaar den te treden. EEN VOOR-HISTORISCH MONSTER. Uit die Belgische Congo komen berichten over wonderbaarlijke ontmoetingen, welke reizigers daar gehad tóbben met een vreemd soortig dier, 'dan volgens alle beschrijvingen, veel overeenkomst moet vertooneni met een bromtosarus, ecm dier dat men alteen nog in versteenden toestand in natuur-historische kabineuito aantreft. Een Belgisch groot-grondbezitter en jager op grof wild volgde onuangs over een afstand van twaalf mijten een spoor, dat zelfs in. ja- gers-'iatij'ii moeilijk beschreven zou kunnen worden. Ten slotte ontdekte hij een dier, dat veel op een. rhinoceros geleek, maar met groo- te schubben 'bedekt was. Het monster had. eeni dikken staart als een kangaroe', een hoorn op zijn neus en een bult op zijn rug. De jager vuurde eeniige 'kogels op hut beest af. Het schoen getroffen te zijn en verdween onmid- dtelijik in de moer assen Uil Amerika kw&m een: expeditie 'over om het beest op te sporen, maar ten gevolge van een spoorwegramp mislukte de tocht. Een an dere jager hadl het dier vroeger reeds gezien en ge&t er een beschrijving van, die volkomen met de eerste klopt. Alleen- wist hij over de kleur van dc vlekken: in de huid van het mons ter. H'iji zegt, dat ze- bloedrood waren met ci- 'troen-gete strepen, die zich straalsgewijs ver spreidden Hetgeen heel mooi kan zijn. PROTBSTV ERG ADE RINGEN. iDfe onafhankelijke socialisten tóbben te Berlijjn niet minder dan 66 zeer druk bezoch te vergaderingen gehouden, om te protestee ren. tegen- het vonnis in het Marloh-proces. In het algemeen waren de sprekers zeer 'hef tig. Onder toejuichingen der vergaderden verklaarden zij dat Rcinhard, von Kcs- sel en Noske de schuldigen waren aan den- matrozenmo'ord. Allen drie behoorden in de gevangenis maai" ook in de regeering moet men de schuldigen zoeken, want daar zitten de me ttm hitst tóbben, zitten de menschen, die tot den moord opge- Ook de 'Communistische partij had twee ver gaderingen georganiseerd. Zij waren echter slecht bezocht. DE DUITSCHE NOTA. ftfi de onmiddellijke omgeving der vredes conferentie voorziet men, dat de Opperste Raad geen m-ond'eFnge onderhandelingen met Duitschland zal voeren. De geallieerde regee- ringshoofden zullen kennis nemen van het Duitsche antwoord en van de documenten, welke er wellicht zijn bijgevoegd. Waarschijn lijk zal binnen zeer korten tijd een beslissend antwoord worden gegeven. Dit zal de laatste geallieerde nota zijn aan Duitschland. Het zal feitelijk een ultimatum zijn, hetwelk voor Duitschland den tijd bepaalt waarop moet worden geteckond Indien. Duitschland hierop geen ontwoord geeft, zal dit de verbreking van het wapenstilstandsverdrag tengevolge tóbben, waarvoor Duitschland alleen verant woordelijk zal kunnen worden gesteld. KLEERMAKERSSTAKING IN ENGELAND. Volgens een bericht in de „Daily Croni- cle" is in het East End te Londen een staking uiegebroken bij ongeveer 800 kleermakers, welke 10 a 12.000 werklieden omvat. Naar aanleiding van deze crisis deelde de secretaris van de „Master Tailors Federati on" mede, dat het uitbdeken van deze staking moet geweten worden aan de weigering van de kleedingwinkeliers, om 25 pet verhooging toe te staan als vergoeding voor het nadeel, dat ontstaat door tót invoeren van de norma le arbeidsweek van 48 uur. Vroeger werd in het kleedingbedrijf 100 uur per week gewerkt en gemiddeld ten min ste 60 uur. Toen daarop de 48 uur-week werd ingevoerd, kwamen de patroons overeen geen korting op het dagloon in te voeren. De loon- kwestie voor de stukwerkers zou later opge lost worden. Op hun beurt vroegen de patroons 26 pet. verhooging aan de kleedingwinkeliers, aaar zij door het inkrimpen van den arbeidstijd hun inkomsten met ten minste 25 pet. zagen verminderen. De winkeliers weigerden deze verhooging toe te staan op grond, dat „het publiek goed- koope kleeren verlangt". De kleermakcrspatroóns legden daarop de kwestie aan de federatie voor, waar eenstem mig besloten werd niet voor firma's te wer ken, die de verlangde 25 pet. niet willen toe staan. DE SOCIALISTEN EN DE BEDRIJFSRADEN-WET. Naar de „Lokal Anzeigcr" verneemt, zijn de socialisten in Duitschland voornemens de behandeling van de wet op de bedrijfsraden in ieder geval nog deze week te beëindigen. De fractie heeft gistermiddag vergaderd om deze kwestie nog eens te bespreken. Naar verluidt, zal zij alles in het werk stellen, om het verlangen der partij bij he centrum en de democraten ingang te doen vinden Het be richt, dat de meerderheidssocialisten voorne mens zouden zijn, hieromtrent oen ultimatum te stellen, schijnt echter te ver te gaan. Het is evenwei niet omnugenjn, uat de so- cianaieu Hun medewerking tut ue wet op de oinzeiueiasuug van ue inwilliging van ueztn eisen ainamtcnjk zullen maken. De toesiauu worm gespannen geacht, en- het is met uitgesloten, uai zich binnen enkele aagen een regeermgscrisis zal voordoen. EEN LEUKE GESCHIEDENIS. Zaterdag verscheen te Aken op de kantoren van de Baukvereenlging Prob en Co. een per soon die de uniiorm van een Belgisch kolonel droeg, verder 5 poiitie-agenteu en 6 gewapen de beigisctie soldaten. De kolonel ueweerde .door net Belgische ministerie van justitie be last -te zijn te onderzoeken of de Dank in liet bezit was van ellekten, die in 1W15 in België waren gestolen. Hij toonde verder een vol- uiaclit uie met een stempel van het Belgisch departement van justitie was voorzien. De ko lonel ondervroeg eik der beamüten en gaf tenslotte aan bankier Prob het bevel de brand kast te openen. 1 oen dit geschied was, stuurde de kolonel tót personeel van de bank naar huis met het bevel aldaar tot Zondagnamid dag te blijven. Bankier Prob werd daarop in een spreekkamer van de Bank opgesloten en door een politieagent eu drie Belgiscne solda ten bewaakt. Men belette hem weer in het ver trek te komen waar zich de kas van de bank bevindt. Een kwartier later stuurde de kolonel de soldaten weg, nadat hij vooraf één soldaat met een met geld gevulden koffer had wegge zonden. in het geheel werden aldus 370.000 mark en 75 duizend frank meegenomen. Het geluk te den bankier den Belgischen-kolonel onge merkt te doen volgen. Deze begaf zich eerst naar de Belgische wacht en vandaar naar een ander huis, waaruit hij weer in burgerkleeren verscheen, in het bezit van den bewusten kof fer. Op dat oogenblik werd hij aangehouden eu aan de Belgische autoriteiten uitgeleverd. Daar verklaarde hij Franschman te zijn. De firma Prob kreeg zijn geld terug. Het is nog niet vastgesteld of de aangehoudene Belg of Franschman is. KORTE BERICHTEN. In dfcilttrein- die gisteren met levensmid delen- enz. naar Weenen1 vertrok, zou- weder worden- opgen-omen een wagon van „het Oos ten der Nederlanden" met goederen en le vensmiddelen -ter waarde van ongeveef 15 000. De l'a-n-dbouwvereeniging te Melissant heeft met algemeene stemmen besloten, als protest tegen -de Verzekeringswetten, geen- ze gels -te piakken en een afwachtende houding aan te nemen. -De Italiaans-die Kamer heeft de socia listische motie verworpen, waarin voorgesteld w-erd betrekkingen met Bolsjewistisch Rus land: aan té kn-oopen-. De Opperste Ra-ad besloot voor de rest van 'het' levensm-iddelenvredict aan Oostenrijk 301.000 ton meel te leveren. - Al lende Salazar heeft het nieuweSpaan- sclie kabinet gevormd. Minister Lorna- zal minister van buitan-landsdie zaken zijm. De mijnwerkeirsfederatie in liet Char- leroi-bekkem heeft gister besloten de algemee ne staking te 'procia-mceren. De metaalbewer kers zuil-en het voorbeeld der mijnwerkers volgen. Inde andere mijmdis:ti icte-n is aan de patroons eem termijn tot 15 Januari toege staan voor de verhooging der loou-en. -De onderhandelingen tusschen d'e bols jewiki en de Randstattn zijn verdaagd. De Fi-nsctó regeering heeft laten verklaren-, dat zij aan -de onderhandelingen niet heeft deel genomen. Zijl heeft alleen een journalist naar Dorpat gezonden, teneinde van de besprekin gen op de hoogte te blijven. Deze journalist woonde dfe zittingen biji. President Wilson is nu in staat om met behulp van een stok te wandelen. Lindner is wegens poging tot doodslag en wegens doodslag onder verzwarende om standigheden veroordeeld tot tesamen 14 jaar tuchthuisstraf en 5 jaar eerverlies. Van den moord op den afgevaardigde Osef is hij vrij gesproken. Friscli is wegens poging tot dood slag veroordeeld tot 3% jaar gevangenisstraf. Naar de Vossische Zei-tung verneemt zul len de Duitsch-Belgische economische onder handelingen te Aken Woensdag beginnen. Prof. Fiirsch, onderstaatssecretaris van land bouw zal als eertse vertegenwoordiger van Duitschland naar Aken gaan. Reuter verneemt dat Lloyd George zich bereid heeft verklaard om naar Parijs te ko men teneinde met Clemenceau te overleggen, zoodra dit noodzakelijk mocht zijn. Een da tum is nog niet vastgesteld. STATEN-OENERAAL. TWEEDE KAMER. De zitting van gisteren, die te 1 uur 25 zou beginnen, werd wegens onvoltalligheid ver daagd tot 1 uur 40. Te 2 uur 10 werd de ver gadering geopend. De Voorzitter stelde voor, het lee- ningsontwerp aan de agenda toe te voegen. De heer Van d e n i e n p e 1 had daar bezwaar tegen. Hij wilde het ontwerp behan delen tegelijk met de groote financieele ont werpen. De stemming over het voorstel van den voorzitter en over liet ontwerp betreffende de grensbewaking werd uitgesteld tot heden. Bij de behandeling van de Oorlogsbegroo- tiing constateerde de heer De M u r a 11 dat de minister met vele wenschen der Kamer heeft rekening gehouden. Hij was den minis ter zeer welwillend gezind. Hij meende dat op het beroepskader nog meer kon worden be zuinigd evenals op enkele andere dingen. Spr. vroeg of verkorting van den eersten oefentijd tot 4 maanden niet mogelijk was. Hij wenschte dat de vooroefeningen voor de 2 maanden 2 jaar inplaats van 3 jaar zullen dienen en gaf in overweging in 1920 het halve of wellicht het getóele contingent niet op te roepen in verband met het overschot aan geoefenden dat thans bestaat. De heer Ter Hall vroeg spoed met de salarisregeling voor de onderofficieren. De heer K. ter Laan betoogde dat de minister een reactionoaire politiek voer. Ons land behoeft n-iët te wachten op den Volken bond om te -ontwapenen. Spr. critiseerde het decoreeren van generaal Snijders. Hij zag daarin een politieke daad. De minister heelt onder 'den druk van de revolutie in Duitsch land beloften gedaan die hij niet vervult. De heer Duymaer van Twist stel de zich op dit standpunt dat moet worden be zuinigd, doch dat de weerkracht niet mag ver minderen. En nu laat deze begrooting de weerkracht intact. De minister gaat echter op sotiïmige punten in de oude richting. Zoo, om- cftit hij niet wil weten van opkomst der geheele lichting ineens. Spr. vreesde dat de vooroefeningen zeer duur zullen zijn. Hij wilde den vrijwilligen landstorm en de marechaussee voor handha ving van het staatsgezag en een militieleger voor de handhaving onzer onafhankelijkheid, opkomst der geheele lioh-ting in eens ter oefe ning in de barakkenkampen, opheffing der kleine garnizoenen. Ook kon er nog wel wat meer worden bezuinigd. Met de legersterkte van 200.000 man en inkrimping van het be roepskader kon spr. zich vereenigen. De heer M a r c h a n t wees op het wisse lend inzicht des ministers, een gevolg van de omstandigheid dat de regeering den toestand in zijn geheel niet heeft verwogen. Vandaar bezuiniging zonder wel overwogen voorberei ding zich uitend alleen in cijfers. Deze begrooting had in afwachting van wat de Volkenbond ons brengen zal een zui vere credietwet moeten zijn, om de zaken zoo zuinig mogelijk gaa-nde te h-ouden-. Gom en kele nieuwe aanschaffing of aanbouw moet worden beperkt dat zij alleen bevat wat noo- dig is om den dienst gaande te houden. De heer Van Zadelhof klaagde over de behandeling van soldaten door officieren. Hij drong aan op algemeene amnestie voor dienstweigeraars en tijdens de mobilisatie ver oordeelde militairen. Hij zou stemmen tegen den post voor aalmoezeniers en veldpredikers. De vergadering werd hierop verdaagd tot heden half 12. Indische tariefwet. In de Tweede Kamer heeft de voorzitter gis teren medegedeeld, dat er is ingekomen een schrijven waaruit blijkt, dat de minister van koloniën het wetsontwerp tot nadere wijziging van de Indische Tariefwet heeft ingetrokken. BINNENLAND. le ONTSLAG-AANVRAGE MINISTER VAN MARINE. De Minister van Marine, Mr. Bijleveld, heeft heden naar aanleiding van de verwer ping van de marinebegrooting aan- de Ko ningin zijn' ontslag uit zijn ambt gevraagd. ONZE GEZANT TE BRUSSEL. Koning Albert heef gistermorgen negen uur den nieuwbenoemden Nederlandschen jezant, jhr. dr. Van Vredenburgh, in tót pa- eis te Brussel ontvangen. De gezant werd in eene hof-auto door generaal De Ruettc, adju dant van dm Konin, naar het paleis geleid. Bij de audiëntie, waar jhr. dr. Van Vreden burgh zijne geloofsbrievm overhandigde, was de minister van buitcnlandsche zaken Paul Hijmans aanwezig. De Koning wensch te jhr. Van Vredenburgh geluk met zijne be noeming, waarna de nieuwe gezant aan dé Koningin werd voorgesteld. ONZE GEZANT IN JAPAN. 'Het staat thans vast1 dat de Nederlandsche gezant te T-okio, Baron van- Asbeck, ,na zijn terugkeer hier te landie m-et verlo-f, zijn post in Japan niet weer zal i-mniam-enl. lm dit verband meen-en wij te weten dat voor den gezantschapspost te Tokio bestemd is Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff, -oud-vice-pre- sident van den Raad van Nederlandsch-In- dië. DE KRUISERS IN DEN VOLKSRAAD. Aneta meldt uit Batavia: Bij „Marine" heeft de heer Van der Jagt ie een door groote hilariteit en lachsalvo's on derbroken rede betoogd, dat het stopzetten van den afbouw der kruisers juist geldver spilling is. Flij dringt aan op uitbreiding van den marinevliegd-ienst, zeggende: als wij één hydroplane verliezen, hebben wij niets meer. NEDERLANDERS IN RUSLAND. Op dte vragen van het Tweede Kamerlid Ki'uyt, betrenende onderhandelingen over de- uitlevering van Nederlandsche eu Russische gevangenen, heelt de minister van Buiten- i-amusciie Zaiken ais volgt geantwoord: „Zoodra den minister tókend was, dat het voonemen bestond tie Kopenhagen- besprekin gen te houden over dc uitwisseling van ia Kluslhnd zich bevindende -ritsche onderda nen en in Uroot-Brittaanie zich bevindende Russe.ii, heeft- hij in aansluiting aan zijn vroe gere pogingen om aan- tót -onvrijwillig ver blijf van een aantal Nederlanders in kusiand een einde te doen komen, het üoodige verricht om de verwachte bijeenkomst te Kopenhagen ooik aan de belangen van- bedoelde Nederlan ders dienstbaar te maken. Uit een onderhoud, dat de heer Rietbergen, consul-generaal der Nederlanden -te Kopen hagen, met den heer Litwinot heeft gehad, is gemeken-, dat -on em uiuwisseling van- meer- beü-oeide Nederlanders ifegcn hier te lande ge ïnterneerde kussen voorsmands geen kans be staat, vermits de vertegenwoordiger van het Sovj'Ctnbewind in den terug-keer van: deze Rus sen naar hun vaderland1 geenerlei belang stelt. De heer Litwinof deeide overigens me de, -dat -dé Nederlanders in Rusland alien op vrije voeten verkeeren en beweerde^ dat hun vertrek uit dat landl alleen wordt verhin derd ttoor den op alle Russische grenzen heersctónden oorlogstoestanden". PROV. STATEN VAN NOORD-HOL- i LAND. In tót rapport van de commissie voor de voorst-dien inzake de Provinciale waterleiding wordt medegeedeeld, dat het in de bedoeling ligt, zoo spoedig mogelijk van Hoorn langs de verschillende dorpen naar Enkhuizen door te trekken. Het ligt tn de bedoeling, tegelijk met den aanleg van de ldding naar Ftoorn, de leiding naar Purmerend, ais tweede hoofd- verbinmng, aan te -leggen. In het rapport van üe commissie voor de voorstellen inzake het Prov. Electr. Bedrijf werd algemeen de wensch geuit, dat de ver hooging van den Kilowattpnjs terugwerkende kramt worde gegeven tot 1 Juli j.L, teneinde het provinciaal bedrijf in deze moeilijke jaren eenigszins te ontlasten. In een van de subsidiecommissies werd al gemeen de wensch geuit, dat, wanneer het ge vraagde bedrag van 1500 voor de in 1920 te houden tentoonstelling en congres inzake kunstambachtsscholen niet wordt toegekend. Ged. Staten het voorgetselde subsidie van 500 zullen verhoogen 1500. De commisise voor den aankoop van duin- gronden voor het Prov. Waterleidingbedrijf dringt er op aan, dat de duinen, zoo noodig door onteigening, zooveel mogelijk in publiek rechtelijk eigendom komen. DISPENSATIE VAN HET UITVOERVER BOD VAN PAARDEN. Met ingang van 14 Effed. a.s. zal lot nader order dispensatie worden verleend van het verbod tot uitvoer van paarden. Voor den uitvoer moeten de dieren aan een veeartsenijkundig onderzoek worden onder worpen, waartoe de gelegenheid zal bestaan te: Roosendaal, Eindhoven, Maastricht en Venlo eiken Donderdag des voormiddags te 11 uur; te Groningen eiken Dihsdag te 12 uur, te Oldenzaal eiken Woensdag te 12 uur en te Zevenaar eiken Dinsdag te 10 uur aan de veeladingen der stations zoomede te Sas van Gent, op den eersten en derden Vrijdag van elke maand, des voormiddags te 11 uur. De goedgekeurde paarden worden, -onder politietoezicht onmiddellijk na het onderzoek geladen in de voor tón bestemde spoorweg wagens, die door de Rijksambtenaren worden geplombeerd. GEMENGD NIEUWS. DE AMSTERDAMSCHE RAAD. Deka schrijft in de Opr. Haarl. Crt. Als deze brief verschijnt zal de gemeente raad van Amsterdam dertien achtereenvol- gedne zittingen hebben gehouden, en zullen er ten minste nog evenveel volgen. Wij zijn namelijk weer bezig met de behandeling van de Gemeentebegrooting en daarmede plegen verscheidene weken gemoeid te zijn. Maar dit jaar schijnt het toch nog langer te worden dan ooit te voren. We hebben nu een nieuwen Raad, en in dezen nieuwen vorm sch-ijint de Raad eerst recht op zijn praatstoel gekomen. Het is een echte praatvaar gewordenNiet minder dan tien zittingen zijn gewijd geweest aan de vóóragenda, ditmaal meerendeels be slaande uit regelmatig-inigediende en aan de orde gestelde voorstellen. Maar dat is, zoo&l* 01» niifTiwor uit 2 bl*n«n, Telelur. Ueduclle 33 Directeur: G. H-. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. te ïge i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1