DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN 298. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 Abonnementsprijs bi) vooruitbetaling per 3 maanden t 2,00, franco per post I 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco N V Boek- en Handelsdrukkerll v h Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. DON D E it D A G Directeur: G. H. KRAK. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA. DECEMBER BUITENLANDSCH OVERZICHT. De besprekingen in Parijs hebben thans plaats. Reeds hebben de Duitsche deskundigen een bijeenkomst gehad met de marine-attaché's der geallieerden, waarbij Frankrijk, Enge land, Amerika, Italië en Japan vertegenwoor digd waren. De deskundigen voor de commissie van herstel hebben vervolgens uitvoerig hun wen- schen uiteengezet, waarbij zij mededeelden, wat zij wel en wat zij niet kunnen uitleveren, maar daarbij geen enkele omschrijving ge geven van de door hen voorgestelde schade loosstelling voor het materieel, dat zij weige ren af te staan. De voorzitter der vergadering, Loucheur, heeft op de noodzakelijkheid van Frankrijk gewezen -om de onvermijdelijke schadeloos stelling te krijgen voor ernstige schade die men liet berokkend heeft. Uit Parijs wordt gemeld, dat de besprekin gen vandaag zullen voortgezet worden. Nadat een bcaluit zal genomen zijn zal men dit aan den oppersten raad meededen. Deze zal uan daarmede rekening houden bij het opstellen van het antwoord aan Duitschland en dit zal wel het laatste stuk zijh, dat Duitschland wordt toegezonden. De laatste nota der Entente zal behalve een toespeling op de vergoedingen, juridische overwegingen bevatten nopens den terugkeer der krijgsgevangenen en ue uitlevering van de schuldigen aan oorlogsmisbruiken maar de laatste passage zal meer een formeel ka rakter dragen, daar Duitschland op deze Eunten geen voorbehoud heeft gemaakt voor et teekenen van het protocol. Inmiddels worden de vergaderingen van geallieerde en Duitsche deskundigen voort- gezet. Flet antwoord der geallieerden zal niet lang meer op zich laten wachten. Volgens een telegram uit Parijs zijn de bewoordingen der aaii Duitschland te zenden nhta reeds vastgesteld. Alles wijst er op dat nu de definitieve vre destoestand niet lang meer op zich zal laten wachten. Dank zij een mildere toon in de Duitsche nota's begint ook de Fransche pers een meer verzoeningsgezinde houding aan te nemen. Men begrijpt, dat het ten slotte tot opbouw van het nieuwe moet komen en dat de afbre kende critiek op alles wat van Duitsche zijde komt vaarwel gezegd moet wordeh. Slechts de l lomme Libre, het blad van den tijger, gromt nog wut na. Maar hij is dan ook wel een der meest on verzoenlijke en felste tegenstanders van Duitschland geweest. BUITENLAND. DE MISDADEN DER BOLSJEWISTEN IN HONGARIJE. Een bijzondere correspondent van „Le Journal" te Boedapest sclmjtt naar aanlei ding van het eerste proces tegen de terrons- ten, dat dezer' dagen te Boedapest plaats vond, iet» over de vreeselijke misdrijven, die door de Dolsjewisten in nonganje zijn ge pleegd. Benaive lciierny, heooen aiie De- klaagden bekend. Deze Deweert, dat het aan zijn leiding te danken is, dat nog niet meer gruwelen plaats vonden, daar hij meermalen de dierlijke instincten der bolsjewisten heelt beteugeld en üen üeeit weerhouden. Bij net verhoor kwamen vreeselijke dingen aan net licht. De wijze, waarop generaal ré- ry, de .commandant van de gendarmerie en zijn beide adjudanten, de kolonels Borhy en \V eiikia, zijn ter dood gebracht, gaat alle be schrijving te boven. De commandant van de Roode Oarde, Klepko, had lciierny gelast, generaal Fery en zijn adjudanten te arrestee ren. Tcherny vroeg, wat hij vervolgens met hen moest doen. Gij moet hen ter dood brengen, was het antwoord. Tcherny droeg daarop aan een zijner on dergeschikten op, zich met de terdoodbren ging te belasten. Deze nam den generaal en de Deide kolonels gevangen en voerde hen naar de kazerne der bolsjewisten, waar hij hen in een cel opsloot. De gevangenen bleven 2 dagen in de kazerne en stonden er geduren de dien tijd bloot aan de beleedigingen en mishandelingeif der terroristen. Zij vroegen herhaaldelijk aan Tcherny, of zij de gevange nen niet mochten dooden, maar deze verwees hen telkens naar Klepko. Ten slotte gaf de adjudaut van Tcherny hun vergunning, om de gevangenen op te hangen. Met dit beuls werk belastten zich de genoemde Bonhyati en zes andere aanhangers van Lenin. De vreese- lijkste tooneelen speelden zich hierbij af. Toen het touw brak, werd de zieltogende generaal met de baponet afgemaakt. Uit wanhoop worgde kolonel Menkina zichzelf. Na de lijken met gewichten bezwaard te hebben, wierp men ze in den Donau. Men kan zich voorstellen, hoe het requisi toir van den procureur-generaal in dit proces is geweest. Dit zijn geen fanatieke politieke drijvers, zeide hij, die wij hier voor ons heb ben, maar bandieten, gewone misdadigers, die voor de verschrikkelijkste misdrijven, wel ke zij in het besef hunner straffeloosheid heb ben begaan, zoo streng mogelijk dienen ge straft te worden. Veertig van de beklaagden zijn reeds ter dood veroordeeld, onder wie ook de moorde naars van generaal Féry. EEN ONTPLOFFING. Ow de groots ontploffing te Mawsnsiel bij Wilhelmshafen wordt nog gemeld: In het artillerie-dépot waren marinesoldaten bezig granaten te ontladen. Op een tot nu toe on bekende wijze is een granaat ontploft. Door deze ontploffing werd een geheele reeks an dere ontploffingen veroorzaakt, met het ge volg, dat het geheele munitie-dépot van Ma- riensiel in de lucht vloog. Er is een enorme schade. Tot nu toe werden 20 dooden en on geveer 60 -gewonden onder de puinhoopen uitgehaald. Een groot aantal huizen van de omgeving van Mariensicl en zelfs te Wil helmshafen, dat een uur van de plaats van de ramp gelegen is, zijn zwaar beschadigd. Dui zenden kardoezen werden in de lucht geslin gerd en liggen overal verspreid. Ook in ver schillende andere omliggende gemeenten deed zich de ontploffing gevoelen. Het spoorweg verkeer tusschen Sande en Wilhelmshafen moest gedurende geruimen tijd stop gezet worden, aangezien een gedeelte van de rails uit den grond' was gerukt. Het telegraaf- en telefoonverkeer werd ook gestremd Hoe de ontploffing precies ontstaan is, zal moeilijk vast te stellen zijn, daar de meeste personen, die bij -de ontploffing tegenwoordig waren, gedood zijn. Te Marlcnsiel is geen huis heel gebleven. Verschillende burgers zijn ook ge dood. Een man is het hoofd van het lichaam Serukt. De gemeente Marlcnsiel Is zonder cht. Zeshonderd soldaten en honderd hospi taalsoldaten zijn naar de plaats van de ramp vertrokken. t HET VOEDSELOEBREK TE WEENEN. In het Lagerhuis heeft Harmsworth in ant woord op een vraag gezegd dat volgens de laagte berichten het voedselgebrek in Wee- ncn zeer groot is. Men kan gerust zeggen, dat, tenzij er spoedig maatregelen worden ge troffen, de volgende week in Oostenrijk geen voedsel meer zal zijn. De regecring doet wat zij kan om den nood te lenigen en zij werkt tot dat doel samen met de andere Ententemo- gendheden. DE CONFERENTIE TB DORP AT. In het Lagerhuis heeft Churchill in ant woord op een vraag van Kenworthy gezegd, dat de conferentie te Dorpat tusschen de Sow- jctregcering en de regeeringen van de Oost- zee-Staten nog tot geen beslissing heeft ge leid. De geallieerden hebben de Oostzee- Staten bij deze onderhandelingen volkomen vrijheid van handelen gelaten. DE STEUN AAN OOSTENRIJK. Na de uiteenzetting van staatskanselier Renner verklaarde de voorzitter van het co mité van organisatie der commiSsie voor het herstel Loucheur, nadat hij het besluit van den oppersten raad had meegedeeld, om in de eerste plaats de dadelijke toezending van 30,000 ton graan, te Triest liggend, te bevor deren, dat de geallieerden aan Zuid-Slavië een krediet zouden geven voor de levering van levensmiddelen aan Oostenrijk. Een door den oppersten raad ingestelde commissie zou zich met het uitvoeren der levensmiddelen transporten belasten. Voorts zou zoo mogelijk binnen een week worden beslist, welke verpande Oostenrijksche activa zouden worden vrijgegeven om dadelijk krediet te kunnen krijgen. De Opperste Raad heeft verder zijn toe stemming verleend voor het beëindigen der onderhandelingen tusschen de Oostenrijksche regeering en een Nederlandsch consortium in zake de verpanding van het Oostenrijksche tabaksmonopolie. Het hierop te verkrijgen voorschot van 30 millioen Nederlandsche guldens zou in de eerste plaajs worden be steed voor den aankoop der noodzakelijke le vensmiddelen. Wijders zal de commissie voor het herstel het door den staatssecretaris voor de volks voeding uitgewerkte program voor de voeding van Oostenrijk voor de eerstvolgende tien maanden onderzoeken. DE STAKING DER BELGISCHE MIJNWERKERS. De mijneigenaars hebben te Brussel ver gaderd en verklaard bereid te zijn mede te werken om tot overeenstemming te komen. De eerste minister heeft verklaard, dat de staking zeer spoedig ten genoege van beide partijen zal zijn bijgelegd. Mochten intusschen de werklieden zoolang weigeren de noodige werkzaamheden van dringenden aard te ver richten, dan zullen geniesoldaten worden op geroepen om dit werk te doen. Morgén komen de werkgevers en de arbeiders bijeen te Charleroi. Met ingang van morgen is een honderdtal passagierstreinen ingetrokken. DUITSCH-JAPANSCHE HANDEL. Het Board of Trade Journal verhaalt over den handel tusschen Duitschland en Japan o. a.: „In Juli begaf zich een groot aantal Japan- sche industrieelen, kooplieden en journalisten naar Duitschland om na te gaan, of de moge lijkheid bestond, een ruilverkeer van goede ren,' in het bijzonder van machines, tot stand te brengen. Japan wenscht in de eerste plaats den handel op Nëderlandsch-Indië, Siam, China en de Straits Settlements, die vroeger in Duitsche handen was, te veroveren door naar deze landen in zijn eigen schepen als gelijke belangrijke textielmachines vervaar digd, die Japan gaarne wil betrekken. Het heeft groote behoefte aan machines voor zijn katoenspinnerij en weverij. Tot dusver heeft Groot-Britannië de Japansche markt voor zien, maar het schijnt daartoe tegenwoordig niet meer in staat te zijn. Amerika stelt krachtige pogingen in het werk, om op deze markt de leidende plaats te veroveren, maar wordt hierin door zijn hooge prijzen belem merd. Thans, zullen ook de Duitsche expor teurs naar de Japansche orders gaan mede dingen". Volgens de Japan Weekly Chronicle heerscht er in Japan een toenemende vraag naar machines. Men rekent n.l. daar te lande moord1. De moordenaar legde een volledige bekentenis af, waardoor de verschrikkelijke détails van het misdrijf bekend zijn gewor. dien. Helt blijkt, dat hij tot dezen misdaad is gedreven, doordat zijn verloofde, de 17-j ari- ge fabrieksarbeidster Johanna Helgert, en haar broeder en moeder hem voortdurend aanzetten, zich meester te maken van het geld, dat zijn vader bijl zich droeg. Hij, is, volgens zijn eigen bekentenis, met eën revol ver gewapend' naar het ouderlijk huis ge- zijh afwachtende houding kon laten varen en zijn plannen', die gereed lagen in de memorie van antwoord kon ontwikkelen. Die plannen berusten op deze stelling: zoolang de Vol kenbond geen zekerheid is, is geen verminde ring van weerkracht doch vermindering van personeele en financieele lasten door vereen voudiging voor zoover dat binnen de gestel de grenzen mogelijk. Van onvastheid in 's mi nisters beleid is dus geen sprake en van ont wapening of vémindering van bewapening gaan, en heeft eerst zijin zuster met twee scho- kan evenmin vooralsnog sprake zijn. Daaitim ten van het leven beroofd; daarna trof hij zijn moeder in het hart en verwondde zijn va der, die op hem toe kwam loopen, in den arm. Vervolgens worgde hij hem en sneed hem met op een spoedige invoering van den achturigen een bijl de keel af. 'De lijken wierp hij in den werkdag en weet, dat de daardoor veroor zaakte vermindering derproductie slechts kan worden geneutraliseerd door vermeerde ring van den machinalen arbeid. Bijzonder groot is de behoeftt- op het gebied van de electrische-, de "gas- en de textielindustrie. Het blhd merkt hierbij tóp, dat ondanks de stijging van het productievermogen van de Japansche machine-industrie dc meeste orders toch nog naar het buitenland gaan, maar dat noch- Engeland, noch Amerika binnen afzienbaren tijd de Japansche behoefte kunnen dekken. GLOEIKOUSJES UIT AARDAPPEL VEZELS. De nieuwe uitvinding, volgens welke het mogelijk is, vezels van aardappelloof te ge bruiken voor textiel-technische doeleinden, schijnt, naar de Berl. Börsen-Cour. bericht, ook in andere takken van industrie te kunuen worden gebruikt. Het is gebleken, dat de aardappelvezel in zijn organischen bouw een zeer groote gelijkenis vertoont met den vezel, welke tot dusverre voor de fabrikatie van gloeikousjes werd gebruikt, dat het zelfs van tijd tot tijd voor vaklieden moeilijk is, de bei de vezels te onderscheiden. STUART SAMUEL EN HET BLOED- SPROOKJE. Men schrijft aan de N. Crt. van Joodsche zijde: Dezer dagen heeft te Warschau prof. dr. Czerbak een wetenschappelijke" voordracht Ïehouden ova' den ritueelen moord bij de oden. Hij betoogde, dat de Joodsche gods dienst wel Is waar het bloedvergieten ver biedt, maar bij de Joden bestaan fanatieke godsdienstige sectdü, die het mensclienbloed voor onderscheidene doeleinden gebruiken. Na de lezing volgde een demonstratie van lichtbeelden, die „bewezen", hoe vrome Joden christenkinderen pijnigen, en hen daarna het bloed aftappen. De hoogleeraar heeft waarschijnlijk niet geweten, dat zich onder zijn gehoor ook bevonden mr. Stuart Samuel en kapitein Wright, leden van de Engelsche commissie,-die een onderzqek zal instellen naar de Poolsche Jodenpógroms. Sir Samuel kon. naar hij verklaarde, maar niet begrijpen, dat men toestemming 'had ver leend voor het houden van een zoodanige voordracht. Het had volgens hem slechts ten doel, het volk tegen elkaar op te hitsen. Maar Sir Samuel was nog meer ver baasd, dat zich onder het gehoor geen enkele Christen bevond, die tegen dezen leugen pro testeeren durfde. Sir Samuel heeft na de voordracht een brief gericht tot den Pool- schen vice-minister van Buitenlandsche Za ken, graaf Skrzynski, waarin hij aan zijn ver bazing uiting gaf, dat het gemeentebestuur het houden van een zoodanige voordracht toe gestaan had. De Poolsche pers is woedend op den man (Sir Samuel), die het durfde wagen, als censor van Poolsche voordrachten op te treden. De vice-minister Skrzynski antwoord de Sir Samuel evenwel, dat hij zijn meening ten volle deelde. Hij verzekerde, dat zooiets in Polen niet weer gebeuren zou. 'DE VERDEDIGING' TER ZEE VAN NlEDERL.-IN!DIë.' De Loindensche correspondent van het Hbl. had, teneinde de meening van edn buiten- landsch deskundige over de beste maritieme verdediging van een! eilandrijk als onzen Ar chipel door eij kleine mogendheid te hooren, een onderhoud mét admiraal Sir Charles Dundas, deskundige omtrent marine-toestan den in het Verre Oosten, gewezen marine-at taché te Tokio en gedurende den oorlog het hoofd van den Engelschen marine-transport dienst. fSis Charles Dundas is het met Lord Fisher eens, dat slagschepen in een toekomstigen oorlog nutteloos zijn tengevolge van de moge lijkheid van- aanvallen uit de lucht. Daarom moet het gevecht onder de oppervlakte der zee door onderzeebooten, gevoerd worden en in de lucht door vliegtuigen. Maar verkenndngsdicpen zullen noodig blijven, evenals moederschepen voor onder- zeebooten. Hiervoor zijn kleine kruisers het best geschikt, onder voorbehoud dat zij bui tengewoon snel zijn, zoodat zij aan elke ver volging kunnen, ontkomen. Geen gevecht moet door hen worden aangegaan1, zij' moeten daar om geen ziwaar pantser hebben, noch geschut dat dwarsscheeps moet vuren („broadside guns")', naar verdragend geschut achteruit dat op een vervolgend schip kan vuren. Al- odus is de verdediging vah Irndië tegen een retourvracht Duitschewaren te brengen, groote vloot van slagschepen en transport Daar echter de Japansche banken er niet schepen tijdelijk mogelijk. kelder", nadat hij1 de471 mark, die zijn vader in zijn portefeuille bij zich droeg, be nevens eeniige kleedingstukken aan1 zijn mede plichtigen had overhandigd. Deze laatsten zijn in hun woning te Riauschendorf gearres teerd. KORTE BERICHTEN. Mexico verklaart in antwoord1 op die ver- toogen van de Vereenigde Staten, dat de in vrijheid stelling onder borgtocht van Jenkins alle redenen tot misverstand: tusschen de twee landen wegneemt. Mexico houdt vol, dit Jenkins op wettige wijze gedetineerd was. De Daily Telegraph verneemt uit Ko penhagen: Zoodra de ratificatie van de vre- destractaten haar beslag hééft gekregen, zul len de Skandinavische parlementen besluiten aannemen, strekkende tot aansluiting bij den Volkenbond. De Senaat der Ver. Staten heeft de financieele voorstellen, die beoogen een cre- diet te openen voor Europa, goedgekeurd Nu moet alleen president Wilson ze nog be krachtigen. Volgens de Skandinavische bladen zijn te Stockholm in den laatsteu tijd verschil lende gevallen van slaapziekte geconstateerd met doodelijkcn afloop. Naar de Lokal Anzeiger meldt, is kolo nel Awalof-Bermond, het gewezen hoofd van Ikl Russische Westelijke leger, zoo onder dei? indruk gekomen van zijn tegenslagen; dat men hem in een krankzinnigengesticht heeft moeten opsluiten. De Amerikaansche Senaat is geneigd tot ruimere credietverleening aan Europa. Tijdens het Kerstreces zullen de demo craten en republikeinen in Amerika tot een compromis over het vredesverdrag zien te komen. De mijnwerkers in Amerika hebben grootendeels het werk hervat. Volgens een verklaring van Churchill in het Engelsche Lagerhuis vermeerdert Ja pan gestadig zijn strijdkrachten in Siberië. De bolsjewiki hebben Kief op Denjikin verorverd. De militaire autoriteiten in Ierland heb ben het bekende nationalistische blad „Free- mans Journal" verboden. Dr. Limet, de voornaamste beklaagde in het proces tegen de Waalsche activisten, is tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld. De grenzen van Oostenrijk blijven, ge lijk in het vredesverdrag van St. Germain is vastgesteld. De Belgische treinendienst wordt met een hondertal personentreinen verminderd. STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER. In' de zitting-van gisteren was dé oorlogs- begrooting-aan de orde. De Minister had voor de lichamelij ke ontwikkeling het Zweedsche stelsel geko zen., omdat dit vlug tot resultaten voert. Voor- loopig hield hij daaraan vast. Ten aanzien van de salarissen van het kader heeft thans vergelijking plaats met de salarissen der bur gerlijke ambtenaren. In ieder geval zullen de nieuwe salarissen worden uitbetaald van 1 Januari 1920 af. In het voorjaar zullen de nieuwe pensioenwetten biji de Kamer inko men. De oude landstorm-uniformen worden verkocht, omdat er nog voor vele jaren klee- d;ngvoorraad' is. Een verafgelegen buiten landsche mogendheid heeft er een bod op ge daan;. Voor gratie aan deserteurs gevoelde spre ker niets. De houding van „Ons Belang" in November van 't vorig jaar, was ook den mi nister zeer onsympathiek. Op de wijze, waarop de dienst wordt ver richt, heeft die houding eventueel geen nadee- ligen invloed. Overwogen wordt of 'het geor ganiseerd overleg kan worden opgenomen in de regeling der rechtspositie. Als het bepaald noodig blijkt, zal de min. overleg plegen met zijn ambtgenoot van waterstaat, over de eer der uitdieping der Scheveningsche haven. De regeling omtrent de aalmoezeniers en veld predikers, is getroffen in volledige overeen stemming met de kerkgenootschappen Vereenvoudiging van het militair onderwijs ligt in. 's ministers voornemen. 'De decoratie van generaal Snijders beteekent allerminst dat de minister met de_ oude richting mee gaat. Het is alleen een hulde aan den oud-op perbevelhebber. De minister komt tot het algemeen beleid. houdt de minister vast aan een legersterkte van 200.000 man, gelijk vóór den; oorlog Ben commissie van onderhoek voor de leger- organisaties is niet noodig. Zes maanden voor eerste oefening is noo dig; opkomst der militie in drie ploegen is economisch en practisch Het beste, kader voor de militie zal worden verkregen uit den vrij- wiliigen landstorm. De nadeelen der loting zullen worden verminderd door strenge keu ring en vrijstelling van kostwinners. Eens weerbelasting wordt overwogen'. Geen^ nieuwe' verdedigingswerken, met uitzondering van werken vdor kunstdefensie, zullen worden on dernomen. Minutie zal alleen worden aange schaft voor het bijhouden van den bestaanqien voorraad. Geenl officieren en onderofficieren /zulten worden gedwongen tot heengaan uit/het le ger. De motie^Dresselhuys (vermindéring van het contingent in 1920, zou neerkomen op verlenging van diensttijd voor ouderen en be teekent een eerste stap tot afbrokkeling vdn het j aarlij'ksche contingent. Daaraan wil ,da regeering niet meewerken. Dé motie is dual onaannemelijk. IDe motie-Machant zou schar de doen an de paraatheid van 't leger zooala die met het op de internationale positie noo dig is. Daarom is ook deze motie voor de regee ring onaannemelijk. De heer JDe M'uraTt verklaarde da* de unieliberalen zullen, stemmen voor de mo tie Dresselhuys, doch tegen de motie-Mar- chant. De heer Dresselhuys handhaafde zijn motie. De heer O u y m a c r van Twist zou tegen de beide moties stemmen. Dé heer B o m a n s betreurde de afwij zing der motie-Dreseihuys, hij zal evenwel tegenstemmen, omdat hij het kabinet niet wil opofferen. De heer Marchant handhaafde zijn motie. De boeren K. Ter Laan, Van Ra- vesteyn en A. P. Staalman zou den voor beidé moties .stemmen. De heer Schokking zou tegen; de mo ties stemmen. De heer Kolkman verklaarde namens de grootste mogelijke meerderheid der katho lieke fractie, dat 'zij; den Miinister zal steunen om den Minister zelf en diens beleid en niet omdat «ij hem wel op den koop toe wil ne men. De heer Schaper protesteerde te- fen de houding dsr Katbolifcen, bijl wief naar ij betoogt, de politieke belangen gaan boven het volksbelang. De motie-Marchant werd verworpen met 59 tegen 23 stemmen De motie-Dresselhuys werd verworpen met 45 tegen 37 .stemmen. (Vóór de Linkerzijde en de heer A P. Staalman. Aan de orde was daarna het buitengewoon Oorlogskrediet. De heer K. Ter Laan zou voorstem- er voor te vinden zijn, credieten toe te staan, kan dit slechts door middel van ruilhandel ge schieden. Japan wenscht verder, dat naast Engeland en Amerika ook Duitschland zal deelnemen aan de levering van machines naar Japan. In de textielmachine-industrie in hot Wupperdsl warden bijvoorbeeld alle mo- E'E'N VREESELIJKE MOORD TE GiRAINSEE. Volgens de 'Duitsche bladen heeft zich de zer dagen eeni vreeselijke geschiedenis te Gransee (bij Berlijn) afgespeeld. Dé 17-jarige zoon van den slager Koller heeft daar zijia vader, moeder en zuster ver men. De heer fXresselhuys maakte be zwaar tegen den post van ruim 2 millioen 2 ton voor 135 vliegtuigen. De Minister betoogde, dat hij alles heeft gedaan om van het contract al te ko men. Op verzoek van den heer Dresselhuys nam hij! den post voorloopig terug. Het ontwerp werd aangenomen met 63 te gen 18 stemmen. Bij de voortgezette besprekingen over de Oortogsbegrooting werd het amendement- Marchant, om de begrooting te verminderen met 18.000 voor nieuw personeel aan het département door den minister ernstig ontra den omdat het in verband met de andere amendemente-Machant onttakeling van de begrooting schijnt te beoogen. De heer De Geer achtte de houding van den minister niet correct. De Minister zeide, dat hij de strek king dter amendementen wil beoordeelen. De behandeling van het amendement wordt daar op geschorst. In de vergadering van Woensdagavond werd de Staatsbegrooting voor 1920 behan deld. Aan de orde was Hoofdstuk IX (Water staat) der Staatsbegrooting voor 1920. Er werden geen algemeene beschouwingen gehouden. Bij de lie afdeeling (Waterstaat) sprak de heer De M ur a 11 (U. L.) over de verkeers wegen in Zeeland en diende een motie dien aangaande in. De heer W e i t k a m p (C.-H.) vroeg 's mi nisters belangstelling voor de ontwatering Hij1 hoopte in het voorjaar op een spoedige van Overijsel en speciaal voor de waterwegen totstandkoming van dén Volkenbond inmid- naar de veenderijen, dels kwamen de vrede zooals wij' die kennen en de kwestie met België. Daardoor geraakte de minister in een andere stemming, die uiting vond' in de oorspronkelijke begrooting. Ongeveer gelijktijdig met 'het algemeen debat namen evenwel dé onderhandelingen met Bel gië een zoodanig verloop, dat dé minister De heer Snóeck Henkemans (C. H.) kwam op voor de belangen der Zuider- zeevisschers, in verband met de droogmaking, waaromtrent zij in onzekerheid verkeeren. De heer Van D ij k (R.-K.) sprak ova; het Twentsche kanalenplan, en wijst daarbij op de belangen van den Achterhoek. Oil nummer bestaat uit 2 blad»' ALRMAARS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1