DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. irn'1 V R IJ D A G 19 DECEMBER Mo »<*v ^wiutisrvtp .laaryane Uw ouraTut wordt eiken avond, behalve op Zon- en i (gen, uitgegeven. Ibonnernentsprys by vooruitbetaling: lu i ÏJ maanden voor Alkmaar 12.-, franco door nel ge- Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. l' r rctfrel f 0.20 groote contraeten rabat, letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan te N.V. Boek- en Handels'lniltltcn v h. HEKMs. COSTEB ZOOIS, Voordam C 9. n 1 i(h f 2 Telefoonnummer 3. Telelur. Kedactl® 33 Prijs der gewone Advertentiën ZIJ, DIE ZICH MET 1 JANUARI 1920 VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS FRANCO EN GRATIS. DE DIRECTIE. BU1TENLANDSCH OVERZICHT. Tusschen een koopman d'ie overvraagt cn een klant die aï wil dingen kan geruimen tijd onderhandeld' worden zonder dat men ten slotte tot een resultaat komt. De klant zal steeds hooger moeten bieden, de koopman zal iets van tien prijs moeten la ta vallen en zoo zullen beide partijen elkaar steeds meer naderen. Bij de bijzondere besprekingen met 4e Duit- sclie scheepvaartkundigen te Parijs, zijn de geallieerden degenen die overvagen en de Duitsches de mannen die tdachten er zoo goedkoop mogelijk vanaf te komen. Maar hier doet zich de omstandigheid voor, dat de Duitschers niet veel hebben in te brengen, dat zij kunnen trachten iets van den bedongen prijs af te krijgen hiaar dat zij ten slotte tcclrzullen moeten betalen wat de-an dere partij noodig en wenschelijk oordeelt. De geallieerde en Duitsche deskundigen hebben naar uit Parijs wordt gemeld verschil lende voorstellen en tegenvoorstellen gedaan maar men is nog steeds niet tot overeenstem ming gekomen. De Duitschers houden natuurlijk vol, dat zij onmogelijk 400000 ton dok-, haven- en baggcr-materiaal als vergoeding voor de bij Scapa Flow geonken schepen kunnen 'afstaan en! zij bieden thans iets minder dan de helft aan. Tevens verzetten zij zich tegen het uitleve ren van de zes lichte kruisers welke de gealli eerden hebben opgeëischt en noemen deze schepen noodzkelijk voor het toezicht in de kustwateren. In ruil daarvan bieden de Duitschers de groote oorlogsschepen in aanbouw aan maar zij vergeten daarbij, dat deze schepen volgens de voorwaarden van het vredesverdrag moe ten afgebroken worden. Maar liet dok- en havenmatedeel zeggen de Duitschers in geen geval te kunnen leveren en zij bieden als vergoeding materialen uit hun fabrieken aan In Parijs acht men deze aanbiedingen on aannemelijk zoowel omdat de aangeboden hoeveelheid onvoldoende is als met het oog op de werken die meer rechtstreeks het nood zakelijk herstel ten goede komen en die men het recht heeft van de Duitsche fabrieken te eischcn. Tot een resultaat is,men bij dit loven en bieden blijkbaar nog niet gekomen maar de - onderhandelingen zullen niet meer van lan gen duur zijn. De Duitsche voorstellen zulen zoo spoedig mogelijk aan de Britsche regeering worden voorgelegd daar zij de voornaamste belang hebbende is. Natuurlijk worden zij ook aan de andere geallieerden ter goedkeuring aangeboden. Uit Londen komt het bericht dat het zoo goed als zeker is dat het tractaat van Versail les op 1 Januari definitief geratificeerd is en daardoor de Volkenbond automatisch zal worden ingesteld. De raad van den Volkenbond moet volgens de bepalingen binnen vijftien dagen nadat het tractaat van kracht zal zijn geworden bij een komen om zijn vertegenwoordigers te be noemen in het bestuur van het Saarbekken Men acht het echter waarschijnlijk dat de raad op 27 Januari te Parijs bijeen zal komen. Zoo komt ten slote ales nog op zijn poot- ies terecht en zal het begin van het volgende ïaar eindelijk ook het begin van een defini tieve toestand van vrede beteekenen. BUITENLAND. WERF ACT JE. Sinds eenige dagem ontwikkelden Fran- sche agenten in het: bezette gebied en in de neutrale zone, vooral' te Frankfurt a/Main in het werven voor het vreemdelingenlegioen, groote bedrijvigheid. Zij spiegelden jonge lie den zonder positie voor, dat zij1 in de gelegen heid zijn 'hen aan werk te helpen tegen hoog salaris. De slachtoffers worden dan naar Mainz gebracht en gaan vandaar in groote transporten naar Frankrijk en Afrika. DE* POLITIEKE TOESTAND IN ROEME'NIë. Vaid'a Voide, de president van den Raad, is ongesteld. Zijn herstel is slechts een kwestie van een par dagen. Als zijn ge zondheid het toelaat, zal de president van den Raad in de Kamer een verklaring afleg gen over de buitenlandsche politiek van de nieuwe regeering. 'De oppositiepers legt de gen d'e regeering uit en spreekt' reeds van een ministerieele cr-isis. De nieuwe president van de Roemeensche Kamer heeft, om alle twijfel weg te nemen de volgende verklaring in het Parlement afgelegd: Mijn partij en ik zullen den president van den Raad, welke zijn me dewerkers ook mogen ziijn, steunen. KRUPP. De firma Friedrich Krupp te Essen publi ceert de balans over 1919'19 met een ver lies van 36 millioen. Het vorige jaar was een winst gemaakt van 5 millioen. Het bericht stelt op den. voorgrond dat de firma sinds het bestaan der aandeelen-maatschappij voor de eerste maal1 de rekening sluit met verlies. Het vredesverdrag bemoeilijkt' het. bedrijf zeer. iDe hervorming dia" werken door bijvoe ging van nieuwe productenafdeelingcn wordt ijverig voortgezet. HET Z'ELFBE 9TE MM IN O S RECHT DER1 VOLKEREN, Te Innsbrück en: Salsburg neigt de stem ming dter bevolking steeds meer beslist tot economische aansluiting aan Beieren; als voorbereiding voor toekomstige staatkundige verbinding van Duitsch-Oostenrijk aan Duitschland. Het begunstigen van de aan sluiting van Vorarlberg aan Zwitserland door de Entente, vooral door Frankrijk, wordt aangevoerd' als grond' voor het recht der an- d'ere deelem van Duilsch-Oostcnrijk op econo mische verbinding met Beieren. BELOIë'S INTERNATIONALE POSITIE. EENE TIJDELIJKE OPLOSSINO GEWEIGERD. Volgens de „Libre Belgique" is in de afge-, loopen week door de regecringen van Frank rijk en Engeland aap de Belgische regeering formeel voorgesteld, dat België's territoriale integriteit nog vijf jaar zal worden gewaar borgd op voorwaarde, dat dit land geduren de uien tijd volkomen neutraal blijft. De Bel gische regeering zou hierop met een besliste weigering hebben geantwoord. OPSfAND DER ARABIEREN INI MBSOPOTAMIE. De Engelsche bladen bevatten ernstige me- dedeelingen over een Arabischen opstand in Mcsopotamië. Volgens de laatste berichten uit Bliezezzor is deze stad door de Arabische troepen genomen cn de regecringsgcbouwcn werden geheel platgebrand. Ook een vlieg machine, die daarheen gezonden werd om den toestand te verkennen, is hevig bescho ten. Er zijn maatregelen genomen om den op stand het hoofd te bieden, daar de toestand zeer ernstig wordt, indien de onlusten zich naar het'binnenland zullen verplaatsen. Volgens latere berichten is er eene groote Turksch-Arabische beweging gaande cn ster ke troepenmachten bewegen zich langs den Eufraat in de richting van Bagdad. De moge lijkheid bestaat, dat de Britsche troepen met hen slaags zullen raken. 'DE REDE VAN OEN PAUS. De „Information" verneemt uit Rome, dat alle pogingen, om den tekst te weten te ko men der door den Paus in het geheime con sistorie tot de kardinaals gerichte rede, vruchteloos zijn gebleven. De kardinaals be waren hieromtrent het diepste stilzwijgen. Dit heeft aanleiding gegeven tot het ge rucht, dat niet alleen zuiver kerkelijke aange legenheden besproken zouden zijn, doch dat de Paus ook zijn vredespoging van 1916 in herinnering zou hebben gebracht, alsmede zijn tot de regeeringen gerichte waarschu wing, dat het voortzetten der slachting niet alleen de Christelijke beschaving zou vernie tigen doch bovendien het terrein voor de re volutie zou voorbereiden. Voorts wordt beweerd, dat de Paus, ver ontrust door de bolsjewistische propaganda, er bij de bisschoppen op aangedrongen zou hebben, hun gezag en invloed aan te wenden bij de bestrijding van het materialisme en het atheïsme. Tevens zou hij den zendelingen verboden hebben, onder de inboorlingen pro- pagand te maken voor de nationalistische denkbeelden; zij moeten al hun werkkracht wijden aan de verdediging der belangen van den godsdienst. Vlogens de „Tribune" heeft de Paus in zijn geheime rede aan de kardinalen een uit eenzetting gegeven van den stand der betrek kingen tusschen den Heiligen Stoel en de voornaamste mogendheden. Hij heeft hen ge consulteerd over twee belangrijke en actueele kwesties, die hiermede in verband staan. ESTHLAND BEREID TEGEN PE- TROGRAD OP TE RUKKEN. Uit Helsifigfors wordt, naar de „Tel." meldt, bericht, dat Eothland de nota der En tente beantwoord heeft. Het verklaart zich bereid, aan het Russische Noord-Westelijke leger de wapens terug te geven en aan een veldtocht tegen Pctrograd deel te nemen, wanneer de Entente en Koltsjak de onafhan- kelijkheid van Esthland crkennca. STAKING DER BELGISCHE MIJNWERKERS. Gistermorgen om 10 uur hadden op het stadhuis te Charleroi onderhandelingen plaats tusschen 10 afgevaardigden der werkgevers en 10 der mijnwerkers. Een der laatsten verklaar» de, dat de mijnwerkers tot eisen prijs een loonsverhooging wilden hebben, zelfs indien het kapitaal geen winst voor de aandeelhou» ders zou opbrengen. De vergadering werd het eens betreifende den pompdienst. Men kwam overeen 2 francs als basis voor de dagelijks sche loonsverhooging vast te stellen. Een nieu» we vergadering zou in den namiddag gehou» den worden. De beide partijen zijn overtuigd, dat men tot een accoord zal komen. In de kolenmijnen van Trisu«Kaisin is men genood» zaakt geweest de gaanderijen lager dan 1000 M. onder water te zetten, uit vrees voor in» stortingen. DE ZAAK—LANDRU. De rechter van instructie Bonin heeft de vrouw van Landru en zijn zoon Mauride in hechtenis doen nemen. De vrouw wordt be» schuldigd van valschheid in geschrifte. Mau» rice wordt heling ten laste gelegd. Landru, die, zooals men weet, van moorden met voorbedachte rade wordt beschuldigd, wordt thans ook medeplichtigheid aan valsch» heid in geschrifte ten laste gelegd. Uit het onderzoek is gebleken, dat de vrouw van Landru juweelen, linnengoed en meubelen verkregen heeft van de „verloofden" van Landru. De beide gearresteerden zijn naar de gevan» genis overgebracht. EEN ORKAAN OP DEN ATLANTISCHEN OCEAAN. Naar de Times" uit Nieuw-York verneemt heeft de hevige stonn, die gedurende meer dan een week. in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan van ten Zuiden van Nieuw-York tot ver ten Noorden van Nieuw- Foundland heeft gewoed, de Atlantische te legraafkabels gebröken. het scheepvaartver keer op den Oceaan ontwricht en de kust met wrakstukken van vergane schepen bezaaid Op het OQgenblik zijn er meer dan 100 sche pen, die reeds voor drie tot tien diagen in de haven van Nieuw-York moesten binüenloo- pe'n cn die thans nog niet zijn aangekomen. Vijftien,van deze schepen zijn passagiers: stoomboota. De schepen hebben een waar devolle lading in van 750 000 ton. De „Baltic" van de White Star Line baant zich mei moeite een weg door den stonn Dc „Rotterdam" van de Holland-Amerika-lijn, die zich 500 mijl van Nieuw-York bevindt, loopt slechts 10 knoopen, terwijl het Fran sdie stoomschip „Lafayette" eerst Vrijdag te Nieuw-York kan aankomen, na een zeereis van 14 dagen, terwijl het sdiip er anders 8 dagen over doet. Vier dagen geleden bracht elke morgen nieuwe berichten over wrakstukken, die op de kust van Nieuw-Schotland en die van de St. Laurens Golf waren aangespoeld. Dfe schepen werden door den orkaan, die met een verblindenden sneeuwstorm gepaard ging, op de rotsige kust geworpen, ver van eenige menschelijke woning Woensdagmorgen is te Londen een bericht uit Ncw-Foundland ontvangen, volgens het welk een kustvaarder door den storm is ver gaan, waarbij 92 passagiers en leden van de bemanning door een hond, die aan een van de leden van de bemanning behoorde, zijn gered. Het schip was op de kust geloopen en het was niet mogelijk een boot uit te zetten wegens de hevigheid van den storm. Ten slotte werd een sterke lijn aan den hond be vestigd, die aan het commando van zijn mees ter gehoorzaamde en naar de kust zwom, waar dé lijn werd vastgemaakt. Door middel van deze lijn konden alle opvarenden in vei ligheid worden gebracht. Een baby van 18 maanden werd in een brievenzak aan land gebracht. Ten kantore van de Holland-Amerika-lijn te Amsterdam had men gisteren nog geen be richten ontvangen omtrent de „Rotterdam", welk schip den 16en December te Nieuw-York had moeten aankomen. BELGIë EN DE ENTENTE. In de Kamerzitting van Woensdag spoorde de heer Defere, liberaal volksvertegenwoor diger voor Brussel, de regeering aan tot het toetreden van België tot de West-Europee- sche coalitie met Frankrijk en Engeland. Hij critiseerde op heftige wijze het gedrag van de vertegenwoordigers der frontpartij die te Parijs aan den heer Dutasta het verzoek tot politieke scheiding van Vlaanderen en Wal lonië overhandigd hebben. Hij noemde deze daad verraad tegenover België en zeide, dat zij gelijk was aan die van den Raad van Vlaanderen, die met hetzelfde doel naar Ber lijn ging. Hij hoopte, dat de conventioneele onzijdigheid van België zou worden afge schaft. Ten slotte vroeg hij een economisch militair verdrag met Frankrijk en Engeland. 'Nla deze rede zette dé heer Cauwelart, ka tholiek volksvertegenwoordiger voor Ant werpen, het Vlaamsche program uiteen cn verbetering va nlusb onderwijs der laadbou- Vlaamsche Verbond Hij vergeleek de pogin gen, die in Holland aangewend worden tot verbetering van het Onderwijs der lndbou- wers met dé toestanden1 in België, waar niets gedaan wordt voor de landbouwende bevol king. IDE KANTTEEKENI'NGEN VAN DEN EX-KEIZER. 'Dé „Frankfurter Zei Jung" schrijft in een artikel over de kaottedkeningen van Wilhelm II: Mén had mogen verwachten, dat de kant- teekeningen eenig blijlk zouden geven van in zicht in de beteekenis van het historisch oogenbliik Deze kantteekenirfgen echter zijn ongelooflijk, zelfs wat betrdft dep vorpi, waarin zij geschreven zijn. Wij moeten zeggen, dat een man, die zich zóó slecht kan beheerschen, dat hij schrijft, zooals er op de binnenplaatsen van een kazer ne gesproken wordt, onmogelijk kan beschik ken over den rustigen blik, welke door den ernstigen toestand werd vereischt. Wij kunnen nog slechts belang koesteren in de psychologische zijde van het geval, doch ook deze is verschrikkelijk. Soms schreef de keizer, 'alsof elke bezinning hem had ver laten. Reeds lang voor 1908 wist men, dat hij niet in staat was het rijk te regeeren. De „Daily Telegraph"-affaire leverde hét juiste oogenblik op, hieruit de eenig mogelijke ge volgtrekking te maken. Dat men dit verzuimd heelt1, is óók eenl onrecht tegenover Wilhelm II. Wanneer men thans nagaat, wat Wij weten van de gebeurtenissen der noodlottige Juli dagen, van 1914, dan heeft men slechts de keus tussclieni twee dingenmen kan zich er geren over dé onbekwaamheid, die in den per soon van den keizer belichaamd was. of men kan medelijden met hem gevoelen. Alles wel beschouwd, zal men zich dan tot het tweede geneigd gevoelen. Het is niet alleen ons, doch ook zijln ongeluk geweest, dat hij voor ae kei zerskroon geboren was. KORTE BERICHTEN.. President Poincaré heeft gisteren de Ko ningin van Spanje, die thans te Parij3 ver toeft, een noenmaal aangeboden. Lloyd George zal de Home Rule-bill niet indienen, zooals eerst was bepaald. Tusschen Lloyd George en de Engel sche spoorwegarbeiders hebben verdere on derhandelingen plaats. Mexico heeft op de nota der Vercenigde Staten niet-verzoenend geantwoord. Staatskanselier Renner heeft Donder dagavond vanaf het Oosterstation Parijs ver laten met den trein naar Warschau. De Amerikaansche Senaat heeft een niet- officieele commissie benoemd om een schik king voor het Vredesverdrag te bewerken. Het antwoord der geallieerden aan Duitschland zal vermoedelijk eind dezer week afkomen. De Belgische mijnwerkersstaking neemt gevaarlijke afmetingen aan. De Nationale Vergadering betuigde haar leedwezen over het lot der Duitsche ge vangenen en hun familieleden. De totale wederopbouw van de ver woeste streken in Frankrijk zal 130 milliard francs kosten. De heer Anseels, Belgisch minister van Openbare Werken, heeft besloten tusschen de beide oevers van de Schelde te Antwerpen een verbinding te doen aanbrengen door een tunnel onder de Schelde. De Fransche Kamer heeft Deschanel als president herkozen. Te Danzig is een Poolsche volksuniver siteit opgericht, het wintersemester begon reeds den 15en December. Gemeld wordt, dat Lloyd George en Clemenceau bereid zijn eenige reserves der Amerikaansche republikeinen te aanvaarden en Wilson in dezen geest wordt bewerkt. De oorlogsuitkeering in Engeland waar» toe in December 1.1. besloten werd, is toege» kend aan de wettige erfgenamen van meer dan 543.000 mannen, die in den oorlog gesneu» veld zijn. De president van Finland heeft de Wit» Russische regeering erkend. De „Times" verneemt uit New York, dat de Amerikaansche minister van Binnenland» sche Zaken, Lane, voornemens is, binnenkort zijn ontslag in te dienen. Naar verluidt, is hij teleurgesteld over de behandeling der arbeids» conflicten met betrekking tot de kolenstaking. „Europa Press" deelt mede, dat binnen den kortst mogelijken tijd de repatrieering van de Oost'enrijksche krijgsgevangnen, die zich nog in Frankrijk bevinden, zal aanvangen. Men hoopt, dat het transport nog dit jaar zal beëindigd zijn. Uit Tunis wordt gemeld: Tengevolge van de gedeeltelijke instorting van een cinema»in» richting te Ben»Kemla nabij Tunis, werden 16 personen gedood en acht gekwetst. De besprekingen tusschen O'Grady en Litwinof in zake de uitwisseling der Britsche krijgsgevangenen zijn opgeschoit. De Britsche regeering verklaarde het voor» •tel van Litwinof onaannemelijk. iDe Nationale Vergadering in Oostenrijk heeft een voorstel betreffende den aciiturigen arbeidsdag [aangenomen', dat de tot dusver geldende wet vervangt en tot alle bedrijven uitbreidt. BINNENAND. DE LANDSTORM»UNIFORMEN. Woensdag deelde de Minister van Oorlog in de Tweede Kamer mede, dat het niet prac» tisch was de oude landstorm»uniformen té be» waren, zoodat hij geineend heeft ze te kunnen verkoopen aan een verafgelegen buitenland» sche mogendheid. Naar het Persbureau Vaz Dias dienaangaan» de verneemt, zijn door den nieuwen Poolschen staat 150.000 van deze uniformen gekocht, welke men binnenkort hoopt te verzenden. Er is inmiddels eenige vertraging ontstaan doordat dagelijks nog tienduizenden kilogram» men uniformen in het Algemeen Demobilisa» tiepark te Zeist binnenkomen, waar groote bedrijvigheid heerscht met de sorteering. Do oude versletenuniformen gaan naar de tapijt» fabrieken. NEDERLAND EN BELGIë. De corr. van de Tel. schrijft: Bij de besprekingen in zake de ministerieele verklaring in de hedenmiddag gehouden zit» ting van de Belgische Kamer, voerde de afge» vaardigdo Woeste het woord over de buitenL politiek van .België. „Men heeft ons verteld," zoo zei hij „dat de Verdragen van 1839 hun tijd hebben gehad, dat zij door twee der garanten op zoodanige wijze zijn geschonden dat hun herstel onmogelijk is, en dat men ze moet her» zien Wanneer ik de regeering hoor spreken over het Westelijk bloc, dan constateer ik een nieuwe waarborg die in de plaats kan worden gesteld van die van 1839 en ik wensch mij» Zelf geluk wanneer ik aldus zie dat de banden die ons aan Engeland en Frankrijk binden, nauwer worden aangehaald. Wat Holland betreft, ik hoop dat wy tót een bevredigend vergelijk voor beide landen zullen komen, die, liefst zonder uitstel, wederom do meesi gunstige betrekkingen met elkaar moe» ten lanknoopen." De vicc»voorzittcr van de Kamer, Carton de Wiart, wees op zijn beurt met klem op de noodzakelijkheid om van Engeland en Frank» rijk geschreven overeenkomsten te verkrijgen met betrekking tot de handhaving van België's territoriale integrietcit. DE TOESTAND VAN DEN HEER CREMER. Volgens een telegram, Maandag op „Duin en Kuridberg" te Santpoort ontvangen, was de gezondheidstoestand van den gezant in de Verenigde Staten, den heer J. T. Cremer, na de tweede operatie, minder gunstig. Woensdagmorgen meldde een nader tele gram, aldaar ontvangen, dat de toestand iets beter was. HET BOMMENWERPEN IN ZEELAND De Britsche regeering heeft aan de Neder- landsche doen weten, dat een nader onderzoek in zake het werpen van bommen uit vliegma chines op Cadzand (25 Aug. 1917). Sluis (1 October 1917), 15 Augustus 1918), Axel'(7 November 1917), Sas van 'Gent (7 November 1917, 20 Mei 1918), Hoek (16 Februari 1918), St. Anna ter Muiden (17 Februari 1918). Koewacht (20 Mei 1918) en Aardenburg (22 Juni 1918) haar tot de overtuiging heeft ge bracht. dat deze aanvallen aan Britsche luchtstrijdkrachten zijn toe te schrijven. De Britsche regeering heeft haar leedwezen over het gebeurde betuigd en vergoeding aange boden voor de toegebrachte schade. GENERAAL VAN VLIJMEN. Te Sch ijn del is overleden) generaal B. van Vlijimenl, ouddid' van de Tweede Kamer en Provinciale Staten. De heer B. R. F van Vlijmen werd in 1843 te Amsterdam geboren. Nla in 1863 tot 2e lui tenant der infanterie te zijn bevorderd, dien de hiji van 1866 tot 1872 hiji het leger in Ned- Indiië. In 1899 werd hiji kolonel, in 1906 tot generaal-majoor bevorderd. Echter was hij. al dezen tijd, krachtens grondwettelijke bepa- Fng nonactief, daar bij reeds in Mei 1888 tot lid der Tweede Kamer voor Vegfael gekozen werd. Welhaast 30 jaren lang had hij zit ting. Van 1907 tot 1919 was de heer Van Vlij- ntij lid der Provinciale Staten van N.-Bra- bant. Hij was ridder in de ordé van de Ne- derlandscbe leeuw. Gen. Van Vlijtoen laat eenige krijgsge schiedkundige werken na: „Het Bataafsch voetvolk, krijgshistorische proeve" (1887) en „Vers la Bérésina 1812 d' après des docu ments nouveaux" (1908) UITVOERVERBODEN. De minister van landbouw heeft met 22 Dec. tot nadere aankondiging dispensatie verleend van het verbod van uitvoer van geschaafd hout, vallende onder het uitvoerverbod van alle hout, voorts van kleefstoffen, vallende on» der het uitvoerverbod van zetmeel en de Dit nurnrrwr begaat u't 2 blaften, ALIMAAISCIE COURANT i i n>t Directeur: G. H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. van /Argfl als UI,3Til fafVigtllf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1