DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN DE GELDER's Lederhandel, Atlt- li Intacta. Méés. Pëciibs Bernard shaw over Engeland Honderd een en twintigste Jaargang Zelfreparateurs to 300 1919 ZATEBDAG 20 DECEMBER In het tijdperk der onzekerheid. OUDEORACHT A 231. In onze afdceling fijne Lederwaren ruime keuze: bonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden t 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco NV Boek- en Handelsdrukkerij v'h Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Wat zal het komende jaar ons brengen? Na maanden van spanning, na het einde loos chicaneeren in Europa en de onzeker heid der Amerikaanschc beslissingen, schijnt het dan toch nog tot de stichting van een Volkenbond te zullen komen. Die Volkenbond heeft tot voornaamste taak de oorlogen, welker vreeselijke gevolgen wij thans meer dan ooit in vollen omvang overzien kunnen, in de toekomst zoo doel treffend mogelijk uit te schakelen. Er zal in alle landen beperking van bewa pening moeten komen en alle staten zullen zich op militair gebied een offer ten bate van het algemeen moeten getroosten; Ook Nederland moet afwachten wat het als aanstaand lid van dien Volkenbond op mili tair gebied zal mogen presteeren. Niemand kan het voorspellen en daarom is het voor onze ministers van Marine en Oorlog een moeilijke en onzekere tijd, waarin hun in vele opzichten de handen gebonden worden. De minister van Marine heeft d*„vorige week de politieke arena reeds als verslagen tegenstander verlaten, thans staat de Minis ter van Oorlog tegenover een Volksvertegen woordiging die in meerderheid over elke le- geruitgave, welke niet strikt noodzakelijk blijkt, het doodvonnis uitspreekt. In de stemmingen over moties en amende menten bij de oorlogsbegrooting weerspie gelt zich de wil van net overgroote deel van het Nederlandsche volk om tot een zoo doel treffend mogelijke bezuiniging tè komen. Het is Woensdag in de Kamer voor het Ka binet een gevaarlijke dag geweest. De heer Marchant had zijn denkbeeld, dat. de begrooting ditmaal een zuivere crcdietwet zou kunnen zijn, daar men in afwachting van den Volkenbond slechts de zaken zoo zui nig mogelijk had gaande te houden, in een motie belichaamd, welke door den Minister van Oorlog onaannemelijk was verklaard en waaraan die minister niet alleen zijp heen gaan maar ook dat van het geheele Kabinet verbonden had. De motie werd met 23 tegen 59 stemmen verworpen, en een motie-Drcsselhuijs, wel ker aanneming zeker den minister en naar ve ler meening ook het Kabinet ten val zou bren gen, onderging hetzelfde lot met 45 tegen 37 stemmen. Bedenkt men, dat deze motie, welke voor 1920 een belangrijke contingentsvcrmindc- ring vroeg, en waaraan de geheele linkerzijde haar stem gaf, zeker zou aangenomen zijn, wanneer niet verschillende afgevaardigden ter 'linkerzijde, waaronder een zevental soci aal-democraten, op het appèl, ontbroken had den, dan is het duidelijk, dat Woensdag de Minister van Oorlog en het geheele Kabinet een uiterst kritiek oogenblikje doorleefd hebben/ Trouwens, het gevaar voor den Mnister die zijn leven niet meer aan dat van zijn col lega's verbonden schijnt te hebben is nog geenszins van de lucht en de mogelijkheid bestaat nog, dat vóór Kerstmis onze tweede minister van defensie den aftocht zal moeten blazen. Door het geheele land klinkt een kreet om bezuiniging op militaire uitgaven. De Volkenbond is op komst, men vreest in de naaste toekomst geen nieuwe oorlogen meer en het gevaar voor een Bolsjewistische overrompeling schijnt verdwenen. En daartegenover stapt het feit, dat, niet het minst door de zeer hooge uitgaven voor leger en vloot, de lasten van het volk tot een bedenkelijke hoogte zijn gestegen. Van alle zijden wordt op bezuiniging van staatsuitgaven aangedrongen en nu na den vreesclijken oorlog de afkeer van het mili tairisme is toegenomen, nu het gevaar voor nieuwe oorlogen geweken schijnt, wil men al lereerst den Minister van Oorlog onder het oog brengen, dat hij zich ten behoeve der le geruitgaven tot het allernoodzakelijkste dient te beperken. De minister verzette zich, hij is niet zoo ze ker van de doeltreffende werking van den Volkenbond, hij heeft er op gewezen, dat geen enkele groote staat nog tot vrijwillige ontwapening heeft besloten, dat België zelfs zijn weermacht versterkt en hij heeft zich met het oog daarop dan ook tegen het streven van den heer Dresselhuijs tot vermindering van het troepencontingent verklaard. Het is de groote vraag of het ook niet meer wenschclijk moet geoordeeld worden te be ginnen met nog grootere inkrimping van den oefentijd, maar men moet niet over het hoofd zien, dat de adviseurs, die den minister bij het samenstellen zijner "bcgrooting ter zijde staan, zeker niet de mannen zijn, die naar ernstige bezuiniging van legeruitgaven streven. Heeft het lot van den Marine-minister ook minister Alting von Geusau ten slotte plooi baarder gemaakt en tot grootere concessies gedwongen Zeker is het, dat de minister Donderdag het onaannemelijkheids-standpunt, dat hij den, de meeste zijn overgenomen of door de varen. Zoo volkomen zelfs, dat van de talrijke «jBeademenuo-M*rchant, die alle belangrijke bezuiniging op verschillende posten beoog den, de meesten zijn overgenomen of door de Kamer aangenomen, zonder dat de minister de onaannemelijkheid daarvan te kennen heeft gegeven. De minister kan dus de verantwoording voor onze weermacht ook zonder de thans geschrapte posten blijven dragen en wan neer men bedenkt, dat door de amendemen ten van den heer Marchaht en van de com missie van rapporteurs een bezuiniging van ruim 1.700 000 werd verkregen, waarbij waarschijnlijk nog oen bezuiniging van 1.820.000 op den post voor aanmaak en herstel van materieel en munitie zal komen, dan is het duidelijk, dat zonder het krachtig ingrijpen der Kamer ons volk weer tot het opbrengen van gelden voor heel wat noode- looze legeruitgaven zou zijn gedwongen. Dat er voor onze weermacht dikwijls op onverantwoordelijke wijze groote sommen weggesmeten zijn, is dezer dagen nog eens duidelijk bij de aanneming van het buitenge woon oorlogscrediet gebleken. Reeds de vorige minister van Oorlog is door zijn adviseurs tot een contract met de fabriek Trompenburg voor de levering van vliegtuigen op langen termijn bewogen. De tegenwoordige minister kan niet van dat contract afkomen en men moet er in be rusten, dat nog voor vier en een half millioen gulden geleverd zal worden. En daarvoor krijgt men dan Duitsche vlieg tuigen, wier motoren onvoldoende schijnen, waarmede het gevaarlijk vliegen is en die ipet niet minder dan 29.000 per stuk be taald moeten worden, terwijl diezelfde vlieg tuigen aan particulieren voor 2000 per stuk worden aangeboden. Is het dan wonder, dat, gelet op dergelijke adviseurs en op dergelijk weggooien van be langrijke kapitalen, langzamerhand bij vele Kamerleden de onwil naar voren komt om hun stem te geven voor legeruitgaven die niet volstrekt noodzakelijk moeten geoordeeld wor den? Wij leven, wat onze toekomstige weermacht betreft, nog in het tijdperk van onzekerheid. Maar de meerderheid van onze Volksverte genwoordigers ziet de toekomst rooskleuri ger in dan de minister en zijn adviseurs. En de minister schijnt zich ten slotte bij hunne zienswijze te zullen aansluiten. Ware het anders hij zou Donderdag niet zoo lijdzaam berust hebben in de aanneming van talrijke bezuinigings-amenderaentcn, die hij Woensdag nog als pogingen tot aftake ling der bcgrooting onaannemelijk verklaard had. De minister capituleert. Hij wijkt ten slotte voor de groep van hen, die met het militairismc zoo volledig moge lijk willen afrekenen, die van oordeel zijn, dat het tijdperk dat than3 achter ons ligt en de komende Volkenbond tot een spoedige be langrijke bezuiniging voor onze weermacht zul lep leiden. Over leven of dood van dezen minister zal Maandagmiddag beslist worden. Maar alvorens tot stemming over de be grooting wordt overgegaan, zal andermaal het amendement-Marchant in behandeling ko men om de gelden voor aanmaak en herstel van materieel en munitie met een bedrag van 1 820000 te verminderen. Donderdag hebben daarover de stemmen ge staakt 41 tegen 41 en het is zeer wel mogtlijk, dat Maandagmiddag de linkerzijde, versterkt met de heeren Bomans, A. P. Staal man, De Geer en Weitkamp, die zich reeds als voorstanders van de motie deden kennen, den minister een volslagen nederlaag be zorgt. Het is niet duidelijk of de minister bij aan neming van het amendement de verantwoor delijkheid voor onze weermacht langer wil blijven dragen. Behoudt hij zijn portefeuille, dan geeft hij daarmede ten duidelijkste blijk, dat ook hij van meening is, dat het tijdperk van onzeker heid dat wij thans doorleven, tot een toestand van algemeene legerbezuiniging zal leiden en dat de gelden, die thans voor onze weer macht besteed worden, in hoofdzaak slechts voor instandhouding van het op dit oogen- blik nog volstrekt onmisbare mogen dienen. Met een enkel woord willen wij nog even op een uitlating van den minister wijzen, die voor onze gemeente van groote bcteekenis mag genoemd worden Er is reeds meermalen op gewezen, dat voor de officiers-opleiding duizenden guldens noodeloos worden uitgegeven, omdat die op leiding zich tot de Koninklijke Militaire Aca demie zal kunnen beperken. Naast deze Academie werden de Hoofdcur sus te Kampen en de Cadettenschool te Alk maar vrijwel overbodige inrichtingen ge noemd, aan wier instandhouding weinig waarde gehecht werd. Donderdag heeft het Kamerlid Deckers er nog eens op gewezen, dat naar zijn meening de Hoofdcursus op den duur zal kunnen worden opgeheven en dat men, nu er een overcompleet van beroepsofficieren is, met de opleiding te Breda zal kunnen volstaan. Deze afgevaardigde wees er op, dat de centrale cursus te Kampen 250.000 per jaar kost en dat ook de dure Cadettenschool te Alkmaar kan gemist worden, daar deze naast de Militaire Academie, do H. B. S. en do gymnasia onnoodig is. In zijn antwoord daarop heeft de minister medegedeeld dat hij een reorganisatie van het militair onderwijs overweegt en dat onder zocht wordt of men met de Militaire Acade mie zal kunnen volstaan en de Hoofdcursus gemist kan wordei. De minister hoopt, dat de Cadettenschool te Alkmaar zal kunnen vervallen. De woorden van den minister ziin voor onze gemeente van groote bcteekenis. Alkmaar is steeds en terecht trotsch op zijn Cadettenschool geweest en het is dui delijk, dat de aanwezigheid van deze onder- wijs-inrichting hier ter stede ook in finan cieel opzicht een voordeel voor onze gemeen te mag genoemd worden. Maai vtanneer blijkt dat deze ongetwijfeld kostbare opleidingsinrichting zonder gevaar voor verzwakking van^mze weermacht ge mist kan worden, wanneer blijkt, dat door hare opheffing voortaan een belangrijk be drag op de oorlogsbegrooting geschrapt zal kunnen gorden, dan zullen wij tegen die op heffing geen protest mogen aanteekenen. Alles wat den belastingdruk kan verminde ren en allereerst alles wat op militaire uitga ven bezuinigd kan worden zonder onze weer macht bedenkelijk te verzwakken, zal slechts onze onverdeelde goedkeuring kunnen weg- drageA. BUITENLANOSCH OVERZICHT. Sigarenkokers, Beenkappen. Gegarandeerd prima leder. ZIE J>£ ETAt.AUE In Amerika is men nog steeds bezig om tot een schikking inza.ie de ratificatie te komen. De democraten moeten een leider in den Senaat kiezen en de senatoren Hitchcock en Underwood zijn de ecnige candidaten. De laatste begunstigt een compromis van den een of anderen aard, dat de verantwoor delijkheid voor het aannemen of veiwcrpen van het verdrag voor rekening van den pre sident laat, terwijl Hitchcock de voornaamste medestander van den president is. Wint Hitchcock het, dan zal dat een over winning voor den president zijn. Men tracht nu tot een compromis te komen en een aantal democratische senatoren be reidt definitieve voorstellen voor om die aan de meer gematigde republikeinen voor te leggen. Senator Knox is voornemens te trachten he den de goedkeuring van de commissie vooi buitcnlandsche betrekkingen te verwerven voor zijn compromis, daar hij gelooft, dat een spoedige inwerkingtreding van het ver drag van grogt belang is ter voorkoming van verdere schade voor de industrie. De New York Times heeft gemeld, dat door ecnige democratische 'Senatoren is voorge steld gedurende de feestdagen een compro mis-conferentie te doen plaats hebben tus- schen de senatoren van beide partijen, ten einde over een schikking betreffende de ratifi catie van het verdrag te beraadslagen. Senator Underwood heeft naar uit Was hington gemeld wordt, het leiderschap aan vaard van een groep senatoren die de ratifi catie door reserves zullen trachten te krijgen. Men verwacht, dat zij reserves zullen over wegen, die van weerszijden zijn voorbereid. Levert dit geen resultaat op, dan wil de groep trachten het verdrag te ratificeeren zoneter de Volkenbond-clausule. Men gelooft, dat de ratificatie binnen kor ten tijd moeilijk zal zijn, vooral nu de handel een machtige pressie uitoefent. Zowel in Europa als in Amerika kan het begin van het nieuwe jaar dus de zoo lang verwachtte ontknoopingen brengen. Lloyd George heeft'in het Lagerhuis weer een rèdc gehouden en gezegd, dat men over Rusland weer tot volledige overeenstemming was gekomen. Met Japan en Amerika zou men onderhan delen over wat gedaan moest worden in Si berië. In zijn verklaring betreffende Rusland leg de Lloyd George nadruk op het feit, dat er op het oogenblik geen Rusland is, want noch de bolsjewild, noch Denjikin of Koltsjak kunnen voor Rusland spreken. Als de bols- jewiki voor Rusland willen spreken, moeten ze een nationale vergadering bijeenroepen en dan zou er iemand zijn met wicn wij vrede zouden kunnen sluiten, Nu was er niets te doen en moet men waakzaam de ontwikke ling van den toestand afwachten. Wat Oostenrijk betreft, merkte de minister op, dat Groot-Brittannië alleen niet de taak op zich kan nemen, de neergeworpen wereld weer op de been te helpen. Hij wist niet wat in Oostenrijk zou kunnen worden gedaan, tenzij Amerika krachtig medewerkte. De vo rige week was de Oostenrijkschc kwestie be sproken en gisteren was over de middelen tot. steun overleg gepleegd. Spreker beweerde niet, dat deze voldoende waren. Zij konden dat niet zijn, tenzij Amerika met Engeland en Frankrijk samenwerkte en zijn aandeel op zich nam. In zake de toekomst van Turkije zcide Lloyd George, dat de poorten van Konstantinopel verraderlijk vast voor ons gezicht waren dichtgeworpen. De oude poortwachter was dus niet meer te vertrouwen. Na uiteengezet te hebben, waarom het Turksche vredesverdrag vertraging onder vond", zcide de minister, dat de geallieerden zich thans gerechtigd achten en. zij toonen daarbij niet het minste gebrek aan eerbied je gens Arilerika, om vrede te sluiten met Tur kije. En men is vornemens dit nu zoo spoedig mogelijk te doen. Sprekende over den volkenbond wees Lloyd George op de oprechtheid van de Britache regeering ten aanzien van den Bond, die vol komen levenskrachtig was. De volkenbond moet werkelijkheid wórden. Ook hier,dus een. optimisme, dat voor het komende jaar de oplossing van verscheidene lastige vraagstukken belooft. BUITENLAND. VERVOLGING DER BOLSJEWIKI. Uit Kansas-Uity wordt gemeld, dat twee en dertig leden van de industrial \v orkers ol the Wond tot gevaugemsstratien van 3Ya9Ya jaar veroordeeld zijn wegens overtreding der spionnagewet. "EN FRANKRIJK. Bernard Snaw is door een medewerker van de „Éclair" geïnterviewd. Hij wantroowde de kapitalisten in Engeland en frankrijk. net Engeiscne puonek herinnert zich slecnts de Latente Oorcuaie, zeide üij, maar minuer naïeve opmerkers nenoen beseit, dat frankrijk altijd een actieven economischen oorlog tegen Engelanlt voerde, speciaal in Aigene, een oorlog <ke m 1914 nog met ge- cmuigd was en nog voortduurt. Openhartig gespioken (in veroand met de Synsene kwes tie;, ik verdenk Uemenceau ervan, de rol van den tijger te spelen, en de zwakneid van Lloyd Ueorge, als Uij tegenover machtige commer- ciecic en linancieeie belangen staat, is ons te vaak en te duidelijk, zoovaak er sprake was van regeling der Engeiscne belangen. Shaw was goed genoeg om met aan onmid dellijk oorlogsgevaar te denken. Beide landen zijn daarvoor te veel uitgeput. Maar oorlogen beginnen inderdaad vele jaren voordat de eer ste scboten worden gewisseld. Als derhalve Lloyd George en Clemenceau een definitieve regeling van de Syrische kwestie onmogelijk, maken, hetzij uit eigen beweging handelend of om er pressie van machtige particuliere be langen waaraan onze volken niet opgeofferd mogen worden, moeten zij zoo spoedig moge lijk vervangen worden. HET SNELSTE SCHIP TER WERELD. De „Times" verneemt, dat gisteren een re- cordsnelhèid verkregen werd bij het proefva ren van de „Hostyrian", een torpedojager, die door Yarrow and Company te Glasgow ontworpen en gebouwd is. Het schip ver kreeg een snelheid van meer dan 45 mijlen per uur. Dit is de grootste snelheid, ooit dor een schip verkregen. Het resultaat is slechts verkregen door de experimenten en onderzoekingen van genoemde firma. KOLTSJAK TREKT NOG STEEDS TERUG. Naar de Engelsche bladen melden, is er een draadloos telegram uit Moskou opgevan gen, waarin de Bolscjwiki melden, dat het roode leger de achtervolging van Koltsjak's troepen voortzet en onlangs Nevo-Nikolajefsk aan den Siberischen spoorweg heeft bezet. De Bolsjewiki naderen dus Tomsk. In het te legram wordt verder gezegd dat de Bolsje wistische troepen 5000 krijgsgevngencn heb ben gemaakt, o. w. eenige generaals, terwijl er 52 kanonnen werden veroverd. ECHTSCHEDINGEN IN VERBAND MET DEN LEEFTIJD In Zwitserland heeft men onlangs een inte ressante statistiek gepubliceerd, die den in vloed weergeeft, welke het leeftijdsverschil uitoefent op het huwelijk. Het kleinste aantal scheidingen heeft plaats (131 op 100,000 hu welijken) als de man 2 a 10 jaar ouder is dan de vrouw. Is de echtgenoot echter meer dan 10 jaar odder, dan stijgt dit aantal tot 180; zijn man en vrouw even oud, dan bedraagt het aantal scheidingen 100 per 100,000. Het noodlottigst is het, echter als de man jonger is dan de vrouw, dan telt men 226 scheidin gen. Het oude rijmpje: Gelijk van jaren, geeft de beste paren, schijnt dus niet juist te zijn. Wii zouden zoo zeggen, dat de bovenstaande cijfers logisch zijn. KORTE BERICHTEN. De Nat. Vergadering heeft het op 22 Sept. te Versailles onderteekende protocol in zake de wijziging van art. 61 der grond wet (waarbij Duitscnland verklaart af te zien van de aansluiting van Duitsch-Oostenrijk) in alle drie lezingen aangenomen. Generaal Reinhardt heeft een beschou wing gepubliceerd over de ontwapeningsei- schen der Entente. Uit Ottowa meldt Reuter, dat Borden premier blijft, maar verlof neemt.» Litwinof heeft een verklaring afgelegd over de mislukte conferentie te Kopenhagen. De eerste bestuursvergadering van den Volkenbond zal in de derde week van Janu- ri plaats hebben. Engeland zal het vasteland van Europa economische hulp verleenen. In het verschenen verslag zegt het hoofdbestuur van de Spoorwegarbeidersver- ZIJ, DIE ZICH MET 1 JANUARI 1920 VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS FRANCO EN GRATIS. DE DIRECTIE. eeniging, dat de onderhandelingen over het nieuwe loontarief op den grondslag van het laatste aanbod der regeering, hun gang gaan en de tqestand stellig bemoedigend is. De onderhandelingen te Kopenhagen tusschen Engeland en Sovjet-Rusland in zake de uitwisseling van krijgsgevangenen zijn afgebroken. De Deensche minister-president ver zocht den werkgevers hun arbeiders te laten deelnemen aan de leiding en in de winst hun ner bedrijven. Bij het inladen van granaten is op het station van Denderleeuw een granaat ont ploft, waarbij drie lieden zijn gedood en een ernstig gewond. Koop't Uw en GEREEDSCHAPPEN in de uitsnij- derij Vrouwenstraat 2. Sterk concurreerende prijzen. STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. In die zitting van gisteren was aan dè orde eeni reeks, meerendeeils kleine, wetsontwerpen. Geïnstalleerd] werd vooraf' de heer J u r- gens, nieuw gekozen lid voor Gelderland'. De voorzitter deelde mede dat van den heer Van iNlierop het verzoek was ingeko men om den Minister van Buitenlandsche Zaken vragen te mogen stellen over dep stand van de onderhandelingen met België betref fende de herziening van de tractaten van 1839. iDe Voorzitter vroeg of de Minister bereid was de verschillende inlichtingen te verstrekken en of hij1 dat in openbare zitting of in comité generaal wenschte te doen. Minister v a n K a r n e b e e k kwam het laatste meer gewenscht voor waarna de openbare zitting overging in een met gesloten deuren. Ten 1 unr werd1 de openbare zitting her opend De minister wordt door die leden ge luk gewenscht. 'Na de pauze werd een reeks van wetsontwerpen afgehandeld, onder meer hoofdstakken I. Vila en XII der Stadtsbe- grooting en de Middelenwet. TWEEDE KAMER. In de zitting van 19 Dec. was aan' de orde die behandeling van .Hoofdstak XI der S'taats- begrooting: Koloniën benevens de begrooting van Suriname en Curasao voor 1920. Bij dfe begrooting over Suriname klaagde de heer De Jonge over de verwaarloo- zing dlezer 'kolonie, niet door de Koloniale Staten maar door heit koloniaal bestuur van Nlederlandl De verwaarloozing culmineerde in de in diening van deze begroeting) die op 10 Mei door dfe Koloniale Staten is aangenomen en eerst op 6 December hief inkwam. Ofschoon Suriname eem rij'k 'land is, steekt het toch on gunstig af b'ij zijn nabuur, Engelsch Guyana. 'Spr. betoogde, dat het subsidies zijp die Suriname onzelfstandig houden en klaagde', over het schrappen van tal van punten' op de door koloniale staten zeer concientieus vast gestelde begrooting is. Voortgaande betoogde spr d'at de verne dering door soortgelijke handelingen aan die Koloniale Staten aangedaan, voor de kolonis verderfelijk is. Spr. hoopt dat de minister spoedig bijl de Kamer zal komen met voorstel len om Suriname's welvaart te bevorderen. Voor vericoopen der kolonie voelde spr. niet. Efem groot bezwaar was steeds dlat krachti- fe Gouverneurs veel te kort in de kolonie ver leven, terwijl de ambtenaren zich te zeer van dfe bevolking afscheiden. In den breede zet spr. de noodzakelijke verbeteringen op gebied der hygiëne iandbouwhuishouding, emigratie e.a. uiteen. De heer v Vuur en uitte den wensch dat deze minister de voetsporen van zijn am b tvo org an g er ook ten aanzien van Surina me zal drukkm. Evenala de heer Oe Jonge betreurde «pr. Oil ni"~n-ip' bws'-at u't 4 6' ALIHAARSC1E Directeur: G. H. KRAk. Hootdredacteur: TJ. N. ADEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1