E. Schermerhorn, lelefoon Interc. No. 224, Alkmaar Bank ran Wlssslink. 0 De hardnek- Coöperatieve ZuiYGl-Export-VBrecn. Atiid-HillilscbCi HypotliBekbank te Alkmaar. Voordam 11 5 SUNLIGt IT ZEEP g*~ Wegens liquidatie der Hout handelszaak van ondergetee- kende won n alle voorhanden zijnde J. Bierdrager Jbzn. M-PAnUlffBM/ immurni AIcmaria Cacaopoeder H-bfMnt JETROPBLE uuuinjuLi ALKNAARSCHE BATIK Donderdag voormlddags te Schagen In „CÉrÈs". Zaterdag te Hoorn, .De Keizerstroon". Expeditie en Goederenvervoer. 2E51I1IJtarieven. Verhuizingen door geheel Europa Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. GSG 2 5°|oPaniil)itai]iil0flo|o \lhK, I flEMRIATIDSCni IHMnSW» rifD MIDDFNSTAMDS W Condorzeep Condorzoep H. Schoonhoven Zn. K.G. f2,-, K G. f 1,05, yI0 K G. f 0,50. nn N.V. ScheepTanrtmaaischappij „THAJECTUM' KG f 3 I X - O.sO Schesps- en lïlolenzel'en ■bb'j, HYPOTHEEKBANK TE ZIERIKZEE. J. J. COCK. H. J. KORLVlNKE. Holland Texas Hypotheekbank Pand- brieven 1QOB|, BANK. Spui 15-19. Amsterdam. VAN MARKEN 4 MIDDENDORP, Amsterdam. H. OYENS 4 ZONEN, Amsterdam, C DE RUYIER, Rotterdam, GELDERSCHECREDIETYEREENIG., Arnhem, GELDERSCHE CREDIEIVt.REENIG.. Nijmegen Bij do verminderde aniivooi 011 dor ALK- MAAKSCHE KAAS MARK T stelt do U in do gelegenheid aan al uwe beho< ften te voldoen. Alle deskundigen en ervaren huisvrouwen beschouwen t©g-©n "toillij pijrljüsoxx flna.a;l nitverltoclat. Vredestijd Langestraat B 100 Alkmaar Hoerlyker poeder is tot op heden niet gefabriceerd. Alle soorten Kerstboomversieringen Kaarsjes en kerstboomen. Groote Dorpstraat 1'. 110PM N. K G f 150 0 37% te koop en te huur. Touwwerk en SUa) draad to uw. Scheeps-artikelen. Takelblokken enz. Groote Yoorraad. Late prijzen. tusschen Kantoor ALKMAAR, LÜTTIK OUDORP C 2 - 6. Til. 151. HOFPLEIN 'aio ALKMAAR HYPOTHEKEN CREDIETEN CREDIET-HYPOTHEKEN BELEENINGEN CELDEN a DEPOSITO SRWCELDEN Verkrijgbaar gevestigd te Amsterdam. ma 4 ÜN rVANOEN SCHEERMESSEN WIJ ZIJN AFGEVERS VAN PVfin J**ni ki, te beginnen 1921, 0 0 D« pandbrieven zijn verkrijgbaar ten kan tor, van d« Vennootschap en verder bij alle commlsslonnairs in effecten. als de zeep die den hood sten draad van zuiverheid en doelmatigheid heeff bereikt. p\\UD£/v nnziJvinaoPEMop" H\mrWHPFin! iLT KAP17AAmV?mffl?m IüPOIflLtI\DAnl\ MOO0E DEirrnVED6OEDirt(J GROMIMGEn QELDBE1XGQINQ MAAT7CI1- KAPITAAL /«JOO.OOO^ VRAAGT GRATIS VOOR AQCNTCNlTBMm /1/W(7^VPR05PECrU4^ t mmW 'VW?//iG-WOGEPPÜPME. Tel 487. HUISKAMER SLA APK MER- SALON- e ETK MER- HEERENKAMER- KMTÖOR- Verkrijgbaar bij Uwen leverancier In ronde bussen met blauw etiket: BEBLGrlS TNT. in vierkante bussen met bruin etiket; ALKMAAR ZAANDAM ZAANSTREEK AMSTERDAM -- HAARLEM - HILLEGOM BUSSUM UTRECHT ZEIST WOERDEN - ALP1IEN - BOSKOOP BODEGRAVEN OUDEWATER GOUDA LEIDEN DEN HAAG DELFT SCHIEDAM - ROTTERDAM. Alwaar eigen kantoren. FINDBIIIEYFJ ln omloop rnliu ll\ Te ALKMAAR bij de De Directie HET LEER HOUDT ZICH MAAR BEST METm EN DE GLANS IS PRACHTIG I>« Ilimk K«elt nlti 0 niet «floibatr vóór 1925, tenzij tegen een koers van 105 o/0. Verkrijgbaar ten kantore van de en van de Heeren Mr. E. J. EVERWIJN LANGE, Directeur. Fr. Herder Abr.z. Prima kwaliteit met garantie. M KATER kigste gezwellensteenpuis- ten, negenoogen, bloedvinnen, zweren, open beenen, fijt, lik doorns, wrtten en alle ma gelijke wonden genezee in een paar d gen door de Opreckie H limiiiuer Prijs per bus fO.00 en f 110. (Ho- grooter bus hoe vour- deeluer in 't gebruik.) Veikiijgbaarbij Apoth. en Dro gisten. tieu.rAgent J. C. DE V K I K S, Wlnfiiim (Gr.) Te Alkmaar fa. NIEROP SLOTHOUBER, Langestr., ANS1NGH MESMAN, Mag- dalenstr., J. DE VRIES, Zaad- markt. i» H iv|- radial. (met verP"chte uftlotlng, liUlUlI nilmleni40/0v.h op31Dec. te voren uitstuud bedrag) iLL. jtLia, eenmaal SUNLIGHT ZEEIMi *0 {ebnjlkr.wtntthf {een andere Wie «TBLT DE UVCHDI ONDER BENEED VAN DE *EB1C was een zeer gezochte huis houdzeep, omdat de kwaliteit in één wo,rd „schitterend" was. Waarom zou hel Neder- landsche Volk in niet eveneens gebruiken? Wat «loet IT Bestel DE HAAS It VAN BRERO, Apeldoorn. Te Alkmaar verkrijgbaar bij N V. Gressierderij in Kol. Waren v.h. M. DE HAAS, Luttik-Oudorp No. 93. ALCMARIA Cacao. 99 mi iit siÈig KeistjtsÈÉii. Beleetd aanbevelend, -i -« Hoofdkantoor: UTRECHT i/ /10 V KEMBRANDTPLEIN 22. Teicf. 8541 N. AMSTERDAM. 25 Kamers. Lnuclt en Diners. G. CH. DOON, prop. ii Z'iHdmHrktS, bij «Ie Vlotbrug. Telefoon tl dan niet, gepcard gaande mei levensverzekering REN-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 10