Boter en Kaas. 50 parken -Eiken Bout, Winter-' handen Gebruik Purol l Openbars Verkooping Hf ring in de aal y. d. heet K. BRAK. Ou Maandag 29 Decemb. u„ II tui Gras-en Rietverpacliting 50 Ms uitmuntend Hoorntee, Houtveiling ffi ■T, fC 3 PUUIMVEF VvoEDEr Verpachting. AN DEK VEEN, Gebrand. Roomboter 11,65 p. 5 ons Prima Edammer Kaas 70 ct. p. 5 ons, bij Jb. DUITS Bz., karspel Muziek-bureau Gymnastiek- en Sciiermyereeniging „VOORWAARTS" op 23 en 25 Dec. 1919 Entfée f 0,75 AanY. halfacht. Bal na. !n hst openbaar is ïerksassn BOUWLAND Meubelen, Huisraad en Inboedel, TLm Top, ten oyerstaan yan Mr- ft. MOüNS publiek worden verkocht lil) Eikon-, Bonken- en andere uOOMEN, esschen- en eiken HAKHOUT Wegens opheffing van het bedrijf VERHURING Tan de Schermeer. Metso^arszaak H KOORN Jr., J. PEERËNB OM. H. KOORN. Werkplaats: Veerstraat 16 Woning Molenbuurt 33, Groote Afslag van WEESPERS O kouda en pijn notaris ta Alkmaar DINSDAG 23 ON DER WIJS. Zilverstraat 4. W. NEDERKOORN SCHOUTENSTRAAT Eem perceel uitmuntend te Sint Pancrasgsmeerste K o e rf ij k, kadaster sectie 3 no. 1230, groet 's morgens om 10 uur VAN God verhoede éal ft mtfj nog *®tte van dal paard voor wereldlijke doeleinden bedient nadat het mijn Heer en Verlosser gedragen heeft. De oude Goethe zat eens, naar we in De Hofstad lezen, te Jena een schoppe wijn te drinken en telkens verdunde hij aien door bij voeging van water. Op den achtergrond dronken een troepje studenten onvervalschten wijn en iets te veel. Dat liep mis, ze kraamden grooten onzin uit zeer tot ergernis van Goe the. Eén van de Muzenzonen trad op hem toe en vroeg: Zeg ereis, ouwe heer (hij kende hem niet) weet je wel dat je heel ver keerd doet, door deze gave van Bacchus zoo te vervalschen, waarom doe je dat nou toch? Goethe stond op en iimproviseerde 't volgen de versje: Wasser allein macht stumm, Das Beweisen in Teiche die Fische Wein allein macht dumrn, Das bezeugen die Herren am Tische Dieweil ich nun keins von beiden mocht sein. So frink ich vermischt uit Wasser den Wein! Na die woorden liet hij den jongeling staan. Choiseul e nde Fransdie kroonprins, de zoon van Lodewijk XV konden 't uiterst slecht met elkaar vinden. De dauphin verdedigde de partij der Jesuïten, die Qioiseul tot meest verbitterden vijand hadden. Op zekeren dag nam de prins het weder krachtig voor ge noemde partij op Choiseul gaf ten antwoord: Mijnheer, hoe kan een dauphin zich nu zoo druk maken voor monniken. Als antwoord diende de dauphin een aan klacht in tegen Choiseul, waarin hij hem be schuldigde de Jesuïten-orde te willen ophef fen. De minister bewees den Koning,, dat alles op een verzinsel berustte; toen ging hij naar den prins en zeide hem aan het slot van een heftig gesprekHoogheid, misschien zal ik eenmaal het ongeluk hebben, Uw onderdaan te worden, maar zeer zeker zal ik U nimmer onderdanig zijn. Toen Keize Frans I van Oostenrijk op zeke ren dag alleen door de straten van Weenen andelde, ontmoette hij een lijkwagen maar niemand volgde achter den wagen om nog den doode de laatste eer te bewijzen.- De keizer werd zoo diep in zijn gemoed bewogen omdat niemand een van zijn onderdanen naar het kerkhof vergezelde dat hij naar den koetsier toeging en hem zeideDaar niemand den doo de volgt, zal ik mijn plicht vervullen en hem de laatste eer bewijzen, en de keizer liet de dood op zijn woorden volgen en begeleidde den lijkwagen. Doch niet lang bleef hij alleen, want toen de voorbijgangers den keizer her kenden, werd de stoet allengs grooter en groo- ter en toen men op het kerkhof aangekomen was, waren er zooveel belangstelelnden dat men zou gedacht hebben dat er een vorst be graven werd. Toen de kist in het graf neerge laten, was ging de keizer weer stil naar huis. BUITENLAND. DE VEREENIG DE STATEN EN MEXIOO. Een verslaggever van het Persbureau Vaz Dias heeft een onderhoud gehad met den con sul van Mexicco, betreffende de jongste ge beurtenissen aldaar, welke de Amerikaansdie regeering aanleiding heeft gegeven, haar protesten in tie diemeni. De consul begon met er op te wijzen, dat de juistheid van hetgeen de berichten Aimerikaamsdie bron beweren, nog niet uit nog niet 0:1- omstootelijk vaststaat. Mexicaansdie bladen geven b.v. eene afwijkende lezing van het ge beurde met consul Jenkins. Volgens de daar in voorkomende berichten, is gebleken, dat consul Jenkins zich met opstandelingen op hield. Verklaringen1 van 10 zijner werklieden, die bij de samenkomst tegenwoordig waren, docht wien onder de ergeste bedreiging door de opstandelingen het zwijgen was opgelegd, getuigen tegen hem. Er wordt zeer veel on waars over de .toestanden iin Mexico ver spreid, hetgeen den indruk wekt, al zou het cr bijzonder onveilig zijn en de regeering een onwel willende houding aannemen tegenover buitenlandsche belangen. Inderdaad komen hier en daar nog wel ongeregeldheden voor, doch deze vinden plaats in afgelegen streken en zij zijn niet al leen tegen de vreemdelingen gericht, de be volking lijdt daar zelf ook onder. De regeering dioet al het mogelijke tol orde en rustverstoringen te onderdrukken. Zoodra de regeering het bericht omtrent ongeregeld heden bereikt, worden troepen ter achtervol- ing van de kwaadbedrijvers uitgezonden, oo zijn ond'er bevel van generaal Murguia eenige duizenden soldaten naar de streken gezonden, waar de petroleumondememingen gevestigd zijn, teneinde die te beschermen te gen mogelijke overvallen. De regeering is zelfs, zooals door presi dent Carrauza aan Het congres medegedeeld is, zoo ver gegaan te verordenen dat ;>erso- nen die in die streken reizen en veel geld met zich voeren, de bescherming van een escorte soldaten kwamen inroepen. Vinden dan toch gewelddadige beroovipgen plaats, dan stelt de regeering degeen die benadeeld werd scha deloos. In het algemeen wordt deze bescher ming uitgestrekt tot ieder, die door bandie ten beroofd wordt, mits hij zich houdt aan de desbetreffende door de regeering gegeven voorschriften. Men kan dus toch moeilijk de regeering verwijten, dat zij onverschillig is, ten opzich te van de bescherming van leven en eigendom der vreemdelingen. Alle buitenlanders leven4 in vrede met de eigenlijke bevolking. Tal van Amerikanen waren reeds jaren in Mexiko die van de goede gezindheid der regeering over tuigd zijn en de tot haar gerichte verwijten als onverdiend kenmerken Iedere vreemdeling heeft het recht van be wegingsvrijheid in Mexiko en kan zich aan den handel wijten, een of andere tak van nij verheid uitoefenen of zich op den land- of tuinbouw toeleggen, mits hij zich slechts aan de wetten van het land houdt. Er is beweerd, dat de regeering van de vrije ontwikkeling van de pctroleumnijverheid hinderpalen in den weg stelt. Dit is niet zoo, iedcren inlander of vreemdeling staat het vrij netroleummbronnen aan te boren en die te ->■ Hoiteören, doch op voorwaarde, dat zij de V .k'iijKi' bepalingen, welke daarop van. toe- - htig zijn, in acht neemt. Eenige pctrole- u wfen die ondanks een waarschu- - vtwet bet verrichten van boringen en onderzoekingen, is aangezegd i niet swete in kennis was gesteld, dat dronken- betswerk te staken, totdat de concessie gere- schap de geestvermogens zoodanig kan aan- Toch heeft de regeering in verscheidene ge vallen dit verbpd niet streng toegepast. Men geve, zoo besloot de consul, Mexiko den tijd zich te herstellen en het zal in 6taat zijn zijne verplichtingen na te komen jegens zijn buitenlandsche schuldcischcrs. De welvaart in het land neemt toe en bin nenkort zal het zijn achterstallige schulden kunnen betalen. DE DIAMANTEN VAN DEN TSAAR. Men herinnert zich dat de heer Kleerekoper in de Amsterdamsche Raadsvergadering van Maandag vertelde dat zijn collega Alex Lisser een 41 karaats diamant ter waarde van 150.000 ten verkoop had aangeboden om penningen voor den klassenstrijd" te krijgen. Over de herkomst van dezen steen wordt be« weerd, dat hij zou hebben behoord tot de kroonjuweelen van den vermoorden Tsaar. De Tribune, het geval besprekend, vraagt nu: „Maar als het den Russen nu eens gelukte ons door alle barrières heen wat geld, diaman» ten of waardevolle zaken te doen toekomen, als dat eens waar was, zou daarop iets zijn aan te merken? Als onze makkers ons een» een handvol van deze voor hen waardeiooze prullaria want in het land van den arbeid heeft deze onzinni» ge tooi der decadente bourgeoisie alle waarde verloren konden doen toekomen, omdat ze zeer goed weten, dat het kapitalisme meer dan ooit van zijn geldelijke overmacht gebruik maakt, om onze beweging dood te drukken, wat dan? Is het dan „oneerlijk" verkregen goed? Erkennen wij het recht der Sovjet«regcc» ring om alle voorwerpen van luxe in beslig te nemen of niet? DE GEVOLGEN VAN DRONKEN SCHAP. Door het hof van Assizen te Chester werd in juli j.l. een waker ter dood veroordeeld, die in dronkenschap een 13-jarig meisje, Ivy Wood, had vermoord. De man ging in hooger beroep, en het hof van appèl veranderde het doodvonnis in twintig jaar dwangarbeid. De-, ze uitspraak berustte op het feit, dat de jury, die den misdadiger ter dood veroordeelde, er schap de tasten, dat de betrokkene op een gegeven oogenblik niet weet, dat hij iets gevaarlijks doet. Het Openbaar Ministerie vlas het echter niet met deze beslissing eens, en ging op zijn beurt in beroep, thans bij het Hoogerhuis. Wanneer deze hoogste rechtbank de beslis sing vernietigt, kan de schuldige nog slechts door tusschenkomst van den minister van Binnenlandsche Zaken gered worden. Daar een dergelijke samenloop van om standigheden zich natuurlijk hoogst zelden voordoet, zal de jurisprudentie in gevallen, welke honderden jaren oud zijn, aangehaald moeten worden. Het oorspronkelijke doodvonnis was uitge sproken door rechter Bailhache. Toen de ge vangene uit de beschuldigdenbank verwijderd was, richtte de rechter de volgende merk waardige toespraak tot de aanwezigen: „Ik zie dit gerechtshof vol mannen, jonge zoowel, als oude, en ik wensch een ernstig woord tot u te spreken. Gij hebt zooeven het verhoor bijgewoond van iemand van fatsoenlijke familie en goede opvoeding, en ge hebt gezien, waartoe de drank hem heeft gebracht. Ik dring er met alle kracht, die ik in mijn woorden vermag te leggen, bij u op aan, deze waarschuwing ter harte ti nemen, en om Gods wil dronkenschap te vermijden." GEMENGD NIEUWS. HET CONFLICT IN DE TYPOGRAFEN^ BEDRIJVEN. De Ncderlandsche Bond van Boekbinders- Patroons kwam Donderdag onder leiding van den heer F. L. van der Bom te Amsterdam in algemeene vergadering bijeen ter behandeling van de aangeboden concept-arbeidsovereen komst. Na de toelichtingen door de onderhande lingscommissie gegeven, kwam een voorstel ter tafel, ingediend door de afdeelingen Zee land, Delft, Deventer en Leeuwarden om i.z. de overeenkomst geen beslissing te nemen om dat de leden het concept pas voor eenige da gen hadden ontvangen. Na breede discussie werd besloten het concept wel artikelsgewijze te behandelen, doch de eindstemming over net geheel op 24 December ia een nieuw te beleg gen vergadering te doen plaats hebben. De nieuwe indeeling van het personeel in vakarbeiders en hulpvakarbeiders en nader in gezellen en jonggezellen werd aangenomen. De contractueele verplichte leerlingoplei ding werd aanvaard, evenals de getalsverhou ding van het personeel, behoudens die voor kleine zaken. Deze verhouding zal opnieuw door de onderhandelingscommissde met de werknemers worden besproken. De 48-urige werkweek werd vastgehouden en bepaald dat alleen bij ingrijpen van over heidswege tot de 45-urige werkweek zal over gegaan worden. De gemeenten worden in ze ven groepen ingédeeld, in gelijke verhouding als bij ae Drukkerijbonden. Óver de plaat sing van enkele gemeenten zal nog overleg worden gepleegd. Het loon voor Groep I, omvattende Amster dam met omliggende plaatsen, werd overeen komstig het concept voor gezel-vakarbeiders op 24-jarigen leeftijd vastgesteld op 38.25, voor gezel-hulpvakarbeiders op gelijken leef tijd op 33.60. Het loon der vrouwelijke hulpvakarbeiders werd in afwijking van het concept bepaald op 19.20 op 22-jarigen leeftijd. Voor de overige gemeentegroepen naar verhouding. Verder ging de vergadering accoord met het voorstel tot instelling eener permanente Loon-Commisise, wier taak het is voorziening te treffen bij verhooging of da ling van den levensstandaard, doch zij wenschte in het reglement uitgedrukt te zien, dat bij groote verandering in den economi- schen toestand ook het standaardloon zou kunnen worden verlaagd. De Onderhande- lings- Commissie kreeg opdracht om ook over dit punt nader met de werknemers te spreken. De overgangsbepalingen wenschten enkele leden nog te zien uitgebreid. Dezen werd verlof gegeven hieromtrent voorstellen aan de Onderhandelings-Com- missie te doen. Als datum van eventueele inwerkingtre ding dezer overeenkomst zal aan de werkne mers worden voorgesteld 5 Januari 1920 vast te stellen. De bespreking der maatregelen, te treffen omtrent bestaande tarieven en prijzen, werd aangehouden tot de vergadering van a.a. Woensdag. TEGEN DIERENMISHANDELING. De Ncderlandsche Maatschappij tot be scherming ven Dieren, heeft andermaal de aandacht van den miniater van Waterstaat er op gevestigd, dat het transport van levende have bij de Ncderlandsche spoorwegen alsnog véél te wenschen overlaat en inderdaad aan» leiding geeft tot een dierenmishandeling, die vaak alle perken te buiten gaat. Het hoofdbe» stuur beroept zich op de voorschriften als ge» steld bij art 29 van het algemeen reglement van vervoer en Bringt erop aan om meer ge» biedend de naleving dier wettelijke voor» schriften te willen bevorderen en tevens de directie erop te willen wijzen, dat vooi die richtige naleving een behoorlijke inrichting der voor veetransport bestemde wagens ver» zekerd zal moeten worden. KORTE BERICHTEN. Dc Amsterdamsche bioscoop-exploitan ten hebben besloten te protesteeren tegij het niet benoemen van eenigen hunner in de pas ingestelde commissie voor keuring der te ver- toonen films. Op de Zumdertsche heide (N.-Br&b.) hebben eenige stroopers op patrouilleerende maréchaussée en jachtopziener geschoten. Daarop is een wildstrooper uit Hoorn, touck (België) ernstig getroffen. Het a.a. congres der S. D. A. P. zal ge houden worden op 4, 5 en 6 April 1920 in hirt „Brongebouw" te Haarlem. Voor de vacature A. de Ruiter (V.-D), die als raadslid van Weststellingwerf bedank te, hebben nu achtereenvolgens drie volgende candidaten van de lijst bedankt. Zij is nu uit geput; men zal nu met een andere lijst begin nen. -i- Dinsdagavond is op den Enschede- schen Straatweg op de kruising naar Losser zekere L. met zijn fiets onder de tram geraakt. Beide beenen en het hoofd werden hem afge reden. De „Tribune' mddlt, dat die heer Snee vliet heeft bedankt als gesalarieerd bestuur der van het N. A. S. In Amsterdam wordit voor het volgend jaar een internationale kino-tentoonstellin g voorbereid. Ondergeteekende heeft de eer het geachte pu bliek van ALKMAAR er, OMSTRE KEN in het algemeen en zijne eliën- tèle in het bijzonder mede te deelen (tikt li ij /.ij ue heelt orergedaan mui «ten heer die de zaak op denzelfden voet wenscht voort te zetten. Onder dank/.egging voor het vertrouwen, hetwelk hum geduren de bijna 20 jaren in zoo ruime mate werd geschonken, beveelt hij zijnen opvolger met warmte aan. Alkmaar, 1 Jan. 1920 NIEUWESLOOT. Onder raferente aan bovenstaan de aankondiging heeft ©ndergetee- kende de eer het geachte publiek van ALKMAAR en OMSTREKEN in het algemeen en aan de ciiëntèle in het bijzonder' mede te dceien, datiiU de MeiaelKamzank vnu d«.u Heer J. PKlüttiCNUOOH heeft overgeuomeu en op den zelfden voet wenscht voort te zetten. Er znï door hem niet» onbeproefd worden gelaten om zien het ver trouwen, hetwelk zijn voorganger gedurende 20 {aren in zoo ruime mate heeft genoten, waardig te toonea en beveelt hij zich minzaam bij een ieder aan. Alkmaar, i Jan. 1920. Da Alkmaaracha Stoomstaan- houwerlj Firma W. F. Stoel Zoon levari alle soorten Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. «XiiKMAIILiiN B 62. hoek Druivenlaan. Zegt het voort. te HEILÖO, op MAANDAG 29 DECEMBER 1919, 's morgenstc 10 uren, van ongeveer gehakt liggende aan de Nieuwelaan aldaar, te beginnen bij den Spoor weg. Deurw. KLEIN. ruwe en springende handen, wintervoeten, schrale en strak» ke huidbarsten en kloven, ge» sprongen lippen. Deze zalf be» zit een groote geneeskracht. Tevens voortreffelijk heelmid» del bij brand», snij» en stoot» wonden, ontvellingen, smetten der huid, zweren en huiduit» slag. In doozen van 30 en 60 ct Fabrikant A. MIJNHARDT, Pharm. Fabriek Zeist. I Bij Apoth. en Drogisten. r Voorloojpig «loot 99. kulron JQtmw* m dc ledematen. Gebruik bier» tegen Mijahardt's Sanapcrin» tabletten. Koker 60 ct., 3 kokers f 1.70. Bij Apoih. en Drogisten. te OUDKARSPEL van ii'i iiiMnawimm dier is voornemens DEC l M B E R 1919, des avonds 5 uur, in het café „de Driesprong" van den heer H. GERRITSEN te SINTPANCAS, 53 aren. Te veilen in twe perceelen. Eigendom van den heer F.HES, inlichtingen worden verstre-kt ten kantore van genoemden notaris, Oudegracht 291. op Wiieusdiig 24 Dectember 191», de', morgens 10 uur, in het lokaal „FARMONIE" te Alkmaar, van waaronder Salon Ameublement Ledikanten met spring- en andere matrassen, Veerenbcdden met toe- behooren. Verder: Kasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Te bezichtigen Dinsdag 23 Dec. van 12—3 uur. Vooraf verkooping op het HOF van direrte goederen. A. (AUDKM, Ondernemer v. Publ. Verkoopingen, Spoorstr. 47, Alkmaar. Tel. No. 460. op WOENSDAG 7 JANUARI 1920, nam. 6 uur,, bij opbod, afslag en combinatiën, in hef hótel Bre- derode aldaar ten overstaan van den Notaris als eenige perceelen BOUWLAND, ge legen in dea Polder Waarland, te Harenkarspel, nabij Oudkarspel, kadaster sectie E, nummers 340, groot 3&.70 aren, 341 groot 37.80 aren en 342 groot 50.20 aren. Behoorende aan den heer D. SLOT Pz. en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen ie bekomen ten kan- toie van genoemden notaris te Ber gen, alwaar veilcondities, 14 dagen te voren, ter inzage liggen. PKKCIKS, zullen In „DE ZON" te HKEHIEERK, notaris te BEVERWIJK, de muest* zeer geschikt voor werk- kout en een groote partij alles staande op den Huize „Mar quette", onder Heemskerk, te be ginnen met het hakhout. Alle koopers moeten 1 solide borgen stellen, die bij de veiling tegenwoordig zijn of zich vooraf schriftelijk verbinden. Breeder bij biljetten omschreven DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder Heer-Hugowaard, geven kennis dat de jaarlijksche ver pachting van het gras- en rietge was langs de dijken en wegen als mede van alle perceelen bouwland voor den tijd van drie jaren, zal plaats hebben DINSDAO 30 DECEMBER 1919, des morgens om ELF UUR in het café Nieuw Halfweg van den heer Jb. Wester te Heer-Hugowaard. Dus NIET op Woensdag 31 De cember zooals eerder is gepubli ceerd. Het Bestuur voornoemd, WIEBE VAN SLOOTEN. Dijkgraaf. P. SCHILDER Jz., Secretaris. De JAARLIJKSCHE VERPACH TING van het ORASGEWAS van DIJKEN en WEGEN, benevens de JAARLIJKSCHE VERPACHTING van het RIETGEWAS om en in da SCHERMEER, zal plaats heb ben op Woemdag 31 llecem- i»ar 191», in de herberg v. CORN. RENSES te Stompetoren. Met het grasgewas zal worden begonnen 10 uur precies, met het rietgewas des namiddags U/2 uur. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer, P. COUWENHOVEN Dijkgraaf. Mr. D, SLUIS, Sesr. BURGEMEESTER .e* WET HOUDERS van ALKMAAR zullen op MMSD1U 23 UKOEMBEU 1919, des namiddags ll/2 nnr, bij openbare Inschrijving verlinren voor den tijd van 3 jaren, ingaande 1 Januari 1920 en eindigende 31 December 1923: Zes perceelen TUIN GROND'en BOUWLAND, gelegen in den Huiswaar derpolder te ALKMAAR en aldaar bekend Seetie C Nos. 151, 152, 153 en 154, samen g<oot §21.10 H.A., met een daarop staande LOODS. De inschrijvingsbiljetten moeten bezorgd jzijn ter gemeente-secretarie vóór of op 23 December 1919, des namiddags 12 uur. De voorwaarden van verhuring liggen ter Secretarie terwijl des- verlangd de Directeur over de plantsoenen aanwijzing doet en nadere inlichtingen geeft. Alkmaar, 12 December 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. C. WENDELAAR, Voorx. DONATH, Secr. De notaris H. DE BOER te Hoogwoud zal op WOENSDAO 7 JANUARI 1920 's morgens 8J4 uur ten huize van den heer P. Kooij Kz. in de Boekelhrmeer te Heilo om contant geld, publiek verkoopen: als 23 tijdkalfkoeien, 2 kalfschot- ten, 4 kalfvaarzen en 1 droge gelde koe, 2 paarden (1 donkerbruine merrie, oud 4Yt jaar) RIJTUIGEN. 1 eerste klasse don kere buggy, jachtwagen met zij portieren, bakwagen met hekken, alle op Collingsassen, boerenwagen met koolschutten, enz., 2 driewielige karren met hooiraam en waarvan een met ierbak, sportkar, alle rijtui gen zijn zoo goed als nieuw. MACHINES. 2 goedwerkende Banfords maaimachines waarvan een met dunne en dikke balk met 9 messen en slijpsteen, 1 Ransome hooihark, 1 vorkenschudder, 2 paards kettingeg, rechtstandeg, ploeg en houten hort. TUIGEN: 2 volledige kartuigen, waarvan een nieuw, werkgareel, werkhamen, schuddershaam, hoofd stellen, leidsels, binten, enz., trek- apparaat voor koeien, 3 mestkrui- wagens, pullenhokken, papbakken, partij zeunissen, partij vaten, paar- denkuipen, 2 aardtroggen, spat- schutten, 2 zoutkisten, zetters, ma kers, emmers, melkschotels, stieren- kettingen, wieders, graven, schop pen, vorken, harken, zeisen, riet- kappers, heinhaken, pootgraven, mesthaken, hooigraaf, hooiijzer, koedekken, zakken, enz., groote par tij gekloofd brandhout, palen, plan ken en bieten en wat verder ten ver koop zal worden aangeboden. N.B. Inbreng van goederen wordt niet toegestaan. Het vee mag tot 20 Januari a.s. blijven staan. Gelegenheid tot stalling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 12