lantenboter üZKsmznmss metst WJiEERL'JK VOORDEELIG f'lllniiiiiniililliilililiililliiiiniillililillfillliilllllillHtlliiililiiiIHlIllilr? HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende ver zoek met bijlagen van de Firma J. J. BAK en Co. aldaar, om vergunning tot het uit breiden van eene indenting voor wolbewer king, door het bijplaatsen van een stoomketel met een verwarmend oppervlak van 15 M'., en drie electro-motoren, elk van 7 P.K., in het perceel NOORDERKADE, Wijk E, No. 3 Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer meente, mondeling op ZATERDAG 3 NUARI e.k.. 's voormiddags te €LF Ui en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, den 20 December 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. C. WENDELAAR, Voorzitter DONATH, Secretaris. KENNISGEVING. Het HOOFD van hot Plaatselijk Bestuur te ALKM'AAR breiigt op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22, ter kennis der ingezqtenea, dat bij hem in gekomen en aan den' ontvanger der Rijks di recte belastingen binnen d'eze gemeente ter in- vordiering zijn overgegeven de kohieren der Personeels belasting Nos. 3 en 12, voor het dienstjaar 1919 executoir verklaard door den 'Directeur dór belastingen in Noord-Hol land te Amsterdam den 18 December 1919; d!at ieder verplicht is zijn aanslag op den bi) de Wet bepaalden voet te voldoen en dt he den ingaat de termiijm van zes weken binnen' welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden in gediend'. Alkmaar, 20 December 1919. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, W. C. WENDELAAR. dat me zich in 'Nededand met te veel details der kolonie moet bemoeien. Daarom achtte hij bestuursreorgamsatie noodig De vorige minister van koloniën stond op het stand punt' van decentralisatie, spr. lioopte dat de huidige bewindsman evenzeer in die richting wil gaan. Van verkwanselen van Suriname wilde spr. evenmin las de vorige spreker weten. Spr. bé- iritiseende de houding van den Gouverneur, welke hij niet krachtig acht. De kwestie der emigratie is wor Suriname van groot belang, in de allereerste plaats moeten er voldoende werkkrachten komen. Spr. zou daaroni wel een offer uit de schat kist willen brengen. De minister bespreke dit punt eens ernstig bij het a.s. bezoek van den Gouverneur, evenals de wijze waarop steun ware te verkenen aan degenen die werken aan bevórdering van den middenstandsland- bouw. i Tenslotte drong spr. aan op uitvoering der gelijkstelling t'usschen bijzonder en openbaar ondierwijs welke op reglemen twijzigi ng moet wachten. iDe heer Ru tgers achtte in strijd met den heer De Jonge geen aanleiding voor een lofrede op de Koloniale Staren, er op o m. wijkende d'at alle meerdere uitgaven voor Su riname uit onze kas moeten worden betaald De heer Schreurer sloot zich aan bij den heer van Vuureni wat het onderwijs be treft. iDe Minister deelde de inzichten van zijn ambtsvoorganger ten aanzien der gelijk stelling. Er zullen spoedig uitgewerkte plan nen verschijnen. De landbouw zal worden be vorderd! evenals d'e aanvoer van werkkrach ten. De begrooting van Suriname werd' zonder hoofdelijke stemming' aangenomen. Begrooting Curasao. De heer Van Vuuren; vroeg ook hier spoedige gelijkstelling voor onderwijs. De Mi i n i s t e r' zal in deze richting werkzaam blijven. De heer B u 11 e n vestigde de aandacht op de struisvogelcultuur. De Minister zou er zijin aand'acht aan wijden» De begrooting van Curasao werd z. h. st. aangenomen Indischs Begrooting. De heer A 1 b a r d' a waarschuwde tegen toegeven aan d'e ^èactie ten aanzien van de ontwakende bevolking in Indië. Hij noemde het beleid dter overheid inzake de Garoet- kwestie lichtzinnig, tactloos en wreed. Onza- kwesltie lichtzinnig, tactloos en wreed. Inza ke het volted'ig voorlezen van het verslag der Garoet-commissie aan den Volksraad, dient spr. een. motie in, vragende om mede deel i tig van. 'het volledig verslag van den Volksraad. .Deze moitie zal bij deze discussies worden behandeld1. Spr. diende voorts een motie in, vragende om het enquêterecht voor den Volksraad* Deze motie zal later worden behandeld. iDe heer De Geer verklaarde zich te gen speciale belastingen op industrieën, welke het toevallig goed gaait. De heer iD e Ml u r a 11 drong aan op zuinig beheer en op verbetering van den ge zondheidsdienst. De Garoetzaak heeft op hem eeni onverkwikkelijken indruk gemaakt, al kan hij niet' zoo scherp oordêelen als de heer Al- barda, met wiens motie hij het overigens eens is. 'HSj eischt voor de regeering het recht op, staatsgevaarlijke agitoren het laad' ui,t te zet- tenl De heer L o h m a n ontkende het bestaan Meer reactie bij de regemug. Des» baad- hi&fdt alleen het recht. De heer Van1 Ravesteyn meende dat de politiek der regeering tegenover Indië is ingegeven door vrees en door wraak In al les komt dte reactie naar voren. Spr. betoogde dat de uitzetting van Sneevliet eem onrecht vaardige daad moet worden genoemd. Hij diende een motie in. betreffende afschaffing der exorbitante rechten van den gouverneur- generaal. Te 5.45 werd dte vergadering gesloten. BINNENAND, VERGOEDING VOOR' OPSLAG VAN AARDAPPELEN. Door den minister van Landbouw is o.a. aan die burgemeesters het volgende bericht In verband met die omstandigheid dat door onderscheidene gemeentebesturen Verzocht is eene vergoeding van d'e bewaarkosten, ver bonden aan den w'nteropslag van aardappe len, in de seizoenen 1917/T8 eni 1918/T9, heb ik die eer u mede te deelen, dat ik bereid ben aan alle gemeenten, welke tot zoodanigen opslag zijn overgegaan, eene vergoeding van de daaraan verbonden kosten toe te staan. Onder de genoemde kosten moeten uitsluitend worden verstaan de 'kosten van inkuilen, be- dekkiingsmiateriaal, landilmur of pakhuishuur en bewaking. DE TOESTAND VAN ,Dr. KUYPER. De Standaard" meldt: Het bericht, als zou de toestand van dr. Kuyper weer „zeer bevredigend'" zijn, vereischt een nadere toe lichting Inderdaad is er beterschap ingetre den, doch dit beteekent niet, dat de gevolgen vain de krankheid reeds alle beteekeuis zou den verloren hebben; die d'ureq integendeel nog op ernstige wijze voort en zijn bijna van dien aard, dat de patiënt zoo goed als nie mand ontvangen mag J. WINKEL, f De heer J. Winkel', lid der Prov, Staten van Noord-Holland, dijkgraaf der Vier 'Noorder Koggen, en burgemeester van, Medemblik, is overieden. Nog 'Dinsdag bezocht hij de Sta- ten-vergadeiing. Hij bereikte den leeftijd van ruim 66 jaar. GEMENGD NIEUWS. EEN NIEUWE SUIKERREGELING. Het „Ned. Weekblad voor den Handel in Kruidenierswaren" meldt, dat eerstdaags een geheel nieuwe suikeregeling zal afkomen, waarbij het tweeprijzen-systeem door een van drie prijzen zal worden vervangen. Gehand haafd blijft echter de bon-suiker op het be staand prijsniveau; gehandhaafd blijft daar naast ook de z.g.n. vrije suiker, die voor de winkeliers verkrijgbaar blijft tegen den thans geldenden prijs, dus 94 plus 1 voor zak ken, plus 1.50 bij afuemiug van minder dan 10 zakken. Daar deze prijs echter ver bene den den wereldprijs is, zal de Minister in zoo verre aan de wenschen der raffinadeurs tot verhooging te gemoet komen, dat naast deze een derde suikersoort, z.g. „exportsuiker", ge heel in den vrijen 'handel zal komen en de prijs daarvan dus inderdaad zal stijgen op het niveau van den wereldprijs. hen rege- lingsprijs wordt daarvoor da'n ook niet vast gesteld. De suikerverwerkende industrieën, die voor export werken, zullen verplicht zijn uitsluitend deze duurste suikersoort te ver werken. Teneinde te voorkomen, dat de fa brieken ter ontduiking dezer regeling bij de winkeliers suiker opkoopen, is een overeen komst met de N. U. M. getroffen, in dier voe ge, dat dit lichaam geen consent voor uitvoer van suikerwerken zal geven, indien bij de aanvraag niet wordt overgelegd een factuur, dat voor een gelijk gewicht als de voor uit voer bestemde suikerwerken exportsuiker is aangekocht. Door dezen maatregel wordt voorkomen, dait de suiker voor het publiek nog duurder zal worden, terwijl tegelijk de Mi nister in niet onbelangrijke mate tegemoet komt aan de wenschen der raffinadeurs. TWEE LICHTERS GESTRAND. Vier schepen, geladen met graan, cement en kolen, gesleept door de sleepboot „Assistent", werden bij Makkum door hooge zeeën beloo- pen. De tjalken „Maria" en „Antilope" zaten al spoedig onder water. Met veel moeite red de de sleephoot „Assisent" de bemanning van de „Maria", nyjar kreeg daarbij zooveel wa ter binnen» boord, dat het bijna tot de vuren reikte. Dadelijk stuurde de boot met de 3 ge redden naar Harlingen, waarna de redding boot, gesleept door de sleepboot „Pernis naar de plaats des onheils vertrok. Het ge lukte den redders nog 10 menschen van de klippers „Voorwaarts en „Neder houden binnen te krijgen. Van de t lope" was alleen dc knecht nog in Sihu sJc£ mi di v'aggeüjc d«& masï vastgehouden. Ook hij werd gered, doch de schipper Jan Jonker, diens vrouw en dochter waren reeds verdronken. De twee klippers liggen voor anker; de bemanning durfde echter niet langer aan boord blijven. DE STORM. Vier palen buiten Egmond zijn twee zee lichters op het strand geloopen. De beman ningen zijn vermoedelijk aau boord van de sleepboot, dL de lichters zal losgegooid heb ben. De sleepboot „Hercules" is van IJmui- den ter assistentie vertrokken, doch men vreest, dat deze een ongeluk is overkomen, daar een der opvarenden door de sleepboot „Vischploeg" dood in zee is opgenomen en te IJmuiden is aangebracht. De nieuwe sleepboot „Hercules", van de firma Wijsmuller, vertrok gistermorgen tegen' 9 uur van IJinuiden naar Egmond op het rapport, dat aldaar twee lichters gestrand waren. De sleepboot is vermoedelijk door een stortzee omgeslagen en met man en muis ge bleven. 15 opvarenden zijn daarbij omgeko men. Reeds is het lijk van den opvarende F. K. te IJmuiden aangespoeld. Diverse goede ren van de „Hercules" spoelen aan. Vermoedelijk zijn bij de ramp van de „Her cules" 17 menscben gebleven; 12 vletterlieden e» 5 opvarenden. Van de „Hercules" spoelden verschillende goederen aan. Het gevonden lijk is dat van r. Kruger, gehuwd, waarvan ook een broer aan boord was. Kapitein van de „Hercules" is N. v. d. Wiele, de bekende redder van de „East Well". De „Hercules" was een nieuwe sleepboot, toe- behoorende aan de firma Wijsmuller, te Den Hqag. NIEUWJAARSDRUKTE BIJ DE POST. Met het oog op den groeten toevloed van poststukken bij de jaarswisseling, wordt het publiek verzocht, voqr het binnenland bestem de brieven, briefkaarten en gedrukte stukken als: prentkaarten, naamkaartje» en circulai res, welke men bij voorkeur op 1 Januari wenscht te doen bestellen, te voordien van twee elkaar schuinsnijdende strepen, getrok ken over de geheele adreszijde en die stukken reeds gedurende het tijdvak van 23 tot en met 27 December ter post te bezorgen. Zij kunnen dan tijdig voor de'bestelling worden gereed gemaakt, blijven tot 1 Januari op de kanto ren van bestemming bewaard en worden zoo veel mogelijk op dien dag in de bestellingen opgenomen. SCHEEPSONGELUKKEN. Van andere zijde wordt gemeld: Gistermorgen arriveerde te Harlingen de sleepboot „Assistent", kapt. Hoogendijk, rap- porteerende, dat in de Boontjes vier schepen, waarmede hij van Amsterdam was vertrok^ ken, wegens den storm in nood verkeerden. De schepen zijn: „Nederland" (Van der Worp) met graan, Voorwaarts" (Heidema) met maïs, „Maria (Van der Molen) en „Anti lope" (Jonker) beide met kolen geladen, De „Mria" was reeds gezonken en de opvaren den, Van der Molen, zijn vrouw en zoon, door de „Assistent" gered. Hedenmorgen 11 uur verliet de sleepboot „Pernis" van Rotter dam met de reddingboot de haven en keerde hedenmiddag drie uur terug met elf geredden aan boord. Gered werden: Van der Worp, Heidema, met gezinnen en de knecht van schipper Jonker, die in de mast was gezeten. Schipper Jonker, zijn vrouw en dochter wa- i£n overboord geslagen en verdronken1. De „Antilope" is ook reeds gezonken HET ÏNT. KOUDE»CONGRES. Het internationale koude»cöngres te Parijs koos oud»minister Lebau tot voorzitter en pro» fessor Kamerlingh Onnes, den Nederlandschen gedelegeerde, tot lid van het bestuur. JACHT IN NOORD-HOLLAND. De Commissaris der Koningin in Noord- Holland brengt ter kennis van belanghebben den, dat in Noord-Holland: a. de jacht op klein wild, met uitzondering van die op houtsnippen, zal worden gesloten op Woensdag 31 December 1919, met zons ondergang: b de jacht op houtsnippenzal worden ge sloten op Zaterdag 31 Januari 1920, met zonsondergang. KORTE BERICHTEN. Wegens het voorkomen van vele geval len van waterpokken bij de kinderen der O L. school te Vogelenzang, is deze schooi tot na der order gesloten. STADSNIEUWS and" be- alk „Anti- even. Hij VOOR OOS i LNRIjK-HONOARIJE. Van eene collecte, gehouden op de zesde gemeenteschool, 35,15. Verantwoord 1217,50. In totaal ontvan gen 1252,65. Van dezelfde school een pakje kieeren, be nevens een kinderservicsje. GESLAAGD. Bij het op 24, 25 en 26 Nov. j.i. door de Vereeniging van Leeraren in de Handelswe tenschappen gehouden examen zijn voor boekhouden geslaagd de beeren Alb. Kum en H. Scheltus. SCHIPPER VERDRONKEN. Donderdagavond is van het stoombootje „Texelstroom 2", komende van Texel met een lading stroo in het Noord-Hollandsch Ka naal te Helder de deklast over boord gesla- en, waardoor de schipper en de knecht mede :e water geraakten. De knecht kon gered worden, doch schipper Dijt van Texel is daarbij verdronken. Den volgenden morgen is het lijk opgehaald. KERSTFEESTVIERING. Het bestuur van de Evangelische Unie .noodigt de leden der vereeniging uit tot bij woning van de Kerstfeestv lering op Maandag 22 December a.s., 's avonds ten 6 ure, in de Kapelkerk. Leden kunnen twee personen in- troduceeren Toegang alléén Kerèplein. 35-JARIG BESTAAN. Gisteren herdacht de heer Jb. Pels in huiselijken kring het feit, dat hij vóór 35 jaar zijn paardenslagerij aan de Voormeer, waar thans het filiaal van zijn zaak is geves tigd, opende. De heer Pels opende zijn zaak met een half paard en er kan dus gezegd worden, dat hem, dank zij zijn enorme werklust, de gewensch- te vooruitgang in zaken wel deelachtig is ge worden. Wie gadeslaat den omzet dies de bme Pel» zich te zmk «si «te KtwteEftess* Dra** weten te veroveren, zal erkejm-n, dat de heer Pels èn een uitnemend vakman èa een uitstekend zakenman moet zijn. De heer Pels beschikt ook over andere sym pathieke eigenschappen. Als burger heeft hij de plaats zijner inwoning lief en daarom deed hij in verschillende vereenigingen goed. werk. Wij behoeven slechts den naam van de Bur ger IJsclub in herinnering te brengen, om er kenning voor de verdiensten van den heer pels te erlangen. VOETBAL. Alcmaria heeft morgen een zwaren uit-wed- strijd te spelen, aangenomen ten minste, dat ■het terrein van Z. V. V. wordt goedgekeurd De ontmoeting tussdien beide clubs hier, zal velen nog wel helder voor den geest staan en dan zal men ook kunnen brgnjpen, dat de wedstrijd in Zaandam morgen, van bijzondere beteekeuis is. Zijn wij welingelicht, dan gaat er een flink elftal heen, dat alle pogingen in 't werk zal stellen om tenminste één puntje te bemachtigen. Men bedenke echter, dat Z.V.V. op eigen veld een geduchte tegenstander is. Dus geen lauw spel, maar aanpakken van de eerste minuut ai aan. COMITë VOOR VACANT1EKINDEREN UIT OOSTENRIJK EN HONGARIJE. Het Comité voor Vacantiekihderen uit Oos tenrijk en Hongarije voor Alkmaar en Om streken, sub-Comité van het Centraal-Comité tot hulpverleening aan de noodlijdende kinde ren te Weenen en van het Centraal-Comité tot huisvesting van Hongaars.che kinderen in Ne derland, beveelt met warmte den oproep aan de vrouwen in Nederland aan, om voor Oos- tenrijksche en Hongaarsche kinderen, die in ons land ondergebracht worden, in de Kerst- of Nieuwjaarsweek kleederen te maken. Dergelijke kleedingstukken kunnen worden bezorgd in het gebouw van het Agentschap der Nederlandsche Bank, Koorstraat, Alk maar. Het Comité voornoemd, dat zich gaar ne met de uitdeeling zal belasten, kan hier voor geen grondstoffen versohaffen en kan hieromtrent geen nadere inlichtingen verstrek ken. POLITIENIEUWS. Gistermiddag had er over de staking bij dtea houthandel Baan Co iu hotel Pzoüt, onder leiding van den heer Hoksbergen, ten conferentie plaats ttmdreri den Bond van Alkmaarsche Werkgevers en de bij het con flict betrokken organisaties. Na uitvoerige bespreking werd ten "slotte het volgende overeengekomen le. liet weekloon wordt vanaf 1 Decem ber 1.1. gebracht op 26,per week. 2e. Voor de oude arbeiders (4) wordt liet weekloon met 5,verhoogd. 3e. Invoering 8 urendag, 45-urige werk week. 4e. Bij ziekte uitkeering van 6 weken vol en 6 weken half loon. 5e. 3 dagen vacantie per jaar met behoud van loon. 6e. Het uurloon wordt gebracht op 60 ct. per uur. 7e. Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen tot 1 Mei 1920. 8e. Geen rancune zal mogen worden toe gepast. De betrokken arbeiders besloten met deze overeenkomst accoord te gaan, zoodat Maan dag het werk hervat zal worden. NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS, AFDEELING ALKMAAR. Gisteravond had ten sladhuize de jaarver gadering plaats van bovengenoemde vereeni- ging. De voorzitter, Dr. Schroder, opende de vergadering. De secretaris las het jaarverslag over 1918 voor. De penningmeester gaf een financieel over zicht. De commissie die rapport moest uitbren gen was niet aanwezig. Het saldo op 1 Januari bedroeg 1489.47 en op 31 December 1685,66 H. Alzoo was de vereeniging ongeveer 200 vooruitgegaan. Aan de orde was de verkiezing van een nieuw bestuur. Mr. Ledeboer verklaarde zich niet beschik baar voor bestuurslid, daar hij tot een andere functie in het Roode Kruis benoemd was. Besloten werd het aantal van 9 bestuursle den te handhaven. Gekozen werden de dames Slinger, Stuart en Ocsteodn» tsa toeeran Dr. Schrödcr Dr. van Dam, Dr. Noorduijn, Dr. Conijn, Stout- jesdijk en Jhr. Van Asch van Wijk. Het bestuur deed hef voorstel om 100 be schikbaar te stellen voor de noodlijdende kinderen in Oostenrijk-Hongarije. Werd bij acclamtie goedgevonden. Dr. Schroder bracht daarop namens 'het comité dank aan Mr. Ledeboer voor alles, wat hij voor de afdceling gedaan had. De rondvraag, leverde niets belangrijks op. Daarna sluiting. CINéMA AMERICAIN. Het spel van Nazimova in de film: „De Roode Lantaarn" is inderdaad iets bijzonders, iets wat we hier nog zelden op de film hebben gezien. De Amerikaansche fabriek, die deze film heeft gebracht, heeft als geheel iets gele verd, dat aller aandacht ten volle waard is. „De Roode Lantaarn" speelt in China. De hoofdpersoon is Mahlee, een kind van een Chineesche moeder en een Amerikaansdheu vader. Het groote verschil, dat er nog steeds bestaat tusschen West eu Oost, komt hierin zoo duidelijk aan 't licht. Het werken en strij den der Boxers tegen de blanke vreemdelin gen neemt ook een groot gedeelte van de film in beslag.. Het feest van dé „Roode Lantaarn" is het nieuwjaarsfeest der Chineezen. Op dien feest dag zal Sau Wang, één van de leiders der Boxers, het volk door een wonder trachten te winnen. Hij zal de godin der roode lantaarn laten verschijnen. Hiervoor biedt Mahlee, de verstootene, zich aan. Haar optreden heeft een geweldig succes. Maar toch moeten aan 't slot de Boxers het onderspit delven. Wat nu de verschijning en het spel van Na zimova, de groole Russische actrice betreft, daaraan moet men eerst even wennen. Doch daarna komt zij in de volle pracht barer hoogst artistieke gaven tot den toeschouwer. Zie b.v. haar optreden .in de derde en vierde acte, haar spel als de godin. Hoe fraai zijn al haar bewegingen, hoe treffend is haar ge- laatsspel. Zij beschikt over de zeldzame gave zich in verschillende karakters zoo te kunnen inwerken, dat men niet kan gelooven met de zelfde persoon te doen te hebben. Iu de vierde acte b.v. vervult zij twee rollen, die van Mah lee en van haar halfzuster Blanche. Doch welk een verschil. Alleen de oogen geven dé overtugjjng dat het één persoon is, die deze twee verschillende vrouwen voorstelt. Regie en ensceneering van deze film zijn overweldigexid en niemand inag dan ook ver zuimen deze week de G A. een bezoek te bren gen. Vooraf gingen een natuuropname en de Weensche film, die ons een schril beeld geeft van den noodtoestand in Weenen. ALKMAARSCH BlOSCOOPTHéATER. Eén der groote succesfilms van de laatste maanden, Madame Dubarry, wordt thans in boveugnoemd théater vertoond en wij kun nen ons thans het opzienbarend succes* best voorstellen, want zelden heeft de „Union" nog zoo'n mooi werk geleverd. Het is de geschiedenis van de kleine Jeanne Vaubernier, de latere gravin Dubarry, die als maïfresse van Koning Lodewijk XV van Frankrijk, zich een plaats in de wereldgeschie denis wist te veroveren. Hoe prachtig en vol vernuft is dit werk in elkaar gezet. En dan voor de hoofdrol een vertolkster Aio Pola Negri. Schitterend heeft zij ons de macht van de vrouw doeu gevoelen. Op welk een bijzondere wijze wist zij hare costuums te dragen. Haar expressieve spel kwam ook nu weer volkomen tot zijn recht. Na haar noemen wij in de eerste plaats Reirtliold Schünzel, die van den Hertog de Choiseul een supérieure vertolking gaf. Het fijnste Fransche type uit de geheele film. Ook Emil Jannings dient met eere genoemd om de voortreffelijke wijze waarop hij den zwakke ling Lodewijk XV, voor ons deed leven Als't volk bij den koning toegang verzocht om ».:jn nood te klagen, kan hij het niet ontvangen. Hij heeft het te druk. Hij is n.l. in den praeh- tigen tuin bezigblindemannetje te spelen. Iloe gemakkelijk werd deze vorst een speelbal van de kleine coquette Dubarry. De bekende acteur Harry Liedtke was de jonge student Armand de 'Foix, de verloofde van Jeanne Vaubernier. Hij moest echter plaats maken voor anderen. Deze rol, die tamelijk grcot en moeilijk is werd door Liedtke geheel naar den eisch vertolkt. De verschillende andere oerso- nen gaven aan het geheel door hun spel en hun schitterende costuums een beko ring. De regie van Ernst Lubitseh was weer voortreffelijk. Ook hier ging de Weensche film vooraf, begeleid door mooie indrukwekkende muziek. ZONDAG-SLUITING APOTHEKEN. Zondag 21 December is geopend de apo theek van den heer B. H. J Schouten, Ver- dronkenoord 121. De andere apotheken zijn dien dag geslo ten. De sluiting geschiedt van Zaterdagavond 12 uur tot Zondagavond 12 uur. De apotheek die den Zondagsdienst heeft, is gedurende 3c geheele daaropvolgende week geopend. De andere apotheken zijn, be halve Zondags en op feestdagen, ook geslo ten op werkdagen van 's avonds 9 uur tot den volgenden morgen 8 uur. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Laat 143. Tel. 645. Geopend op alle werkdagen van des voorm. 9—11 uur en bovendien des Maandagsavonds van 78 uur. Aangeboden: 6 bakkers, 2 boerenarbei ders, 2 bouwvakarbeiders, 10 grondwerkers, 1 kantoorbediende, 1 kellner, l koetsier, 1 landbouwer, 1 loopknecht, 2 niachinisun- bankwerker, 5 opperlieden, 2 pakhuisknechts, 2 reizigers, 21 schilders, 1 schipper, 1 schoen maker, 1 smid-bankwerker, 1 steenbikker, 1 steenhouwer, 1 stoker, 2 straatmakers, 2 tuin lieden, 1 werkster, 1 winkelbediende en 60 los se werklieden. Gevraagd: 1 aankomend of vergevorderd barbiersbediende, 1 kostuumnaaister, 1 kan toorbediende, 2 losse verklieden, 1 metselaar, sigarenmakers voor hand- en vormwerk, 4 timmerlieden, 1 werkster en 1 meisje voor de morgenuren. De directeur, G DEKKER. BURGERLIJKE STAND. OVERLEDEN: 19 Dec. PiÓter Dekker, 78 jaar. GEBOREN: 20 Dec. Cornelia, z. v. Johannes Cornells Meeuwccn at A&ltje van dwr Leek. -**Hi t V ytr-! ,'1- v- LüiwyL n- L* -» yi- „^irfS^v v fWLT ONZE AARDAPPEL VOORZIENING. Aan alle landbouwers, die dit voorjaar een inventarisatiebiljet hadden ingevuld, werden een paar maanden geleden van regeeringswege formulieren verstrekt, waarop zij moesten op» geven, of zij al of niet bereid waren hunne aardappelen aan de regeering te leveren. Zij, die daartoe bereid waren, deden daarop mede opgave van de hoeveelheid en de soorten, wel» ke voor de regeering .zouden worden bewaard. Thans, nu ze zoo hier en daar worden opge» vorderd, blijkt, dat verschillende verbouwers de opgegeven aardappelen niet meer in hun bezit hebben. Onze aardappelenvoorziening wordt hierdoor geheel op losse schroeven ge» zet, terwijl men voornemens schijnt te zijn de betreffende landbouwers voor schadevergoe» ding aan te spreken. De regeeringscommissaris in Noord»Holland heeft, in verband hiermede, de landbouwsecre» tarissen aangeschreven, naar een en'ander een grondig onderzoek in te stellen en een expertverklaring over te leggen van den toe» stand, waarin de nog aanwezige aardappelen zich bevinden. Te Groningen slaagde voor het examen in de Hoogduitsche taal M. O. akte B mej. D. H. M. J. Wanna alhier. Door de politie alhier zijn aangehouden: een heer, die ontucht pleegde met een 9»jarig jon» getje; een werkman ter zake diefstal en ver» duistering van een hoeveelheid touw en een koopman ter zake heling daarvan; twee man» nen ter zake diefstal van een hoeveelheid spij» kers en twee opkoopers ter zake heling daar» van; een persoon ter zake diefstal van een pakje vleesch en een vrachtrijder ter zake po» ging tot diefstal. Gisternacht om 4 uur ontdekte een sur» veilleerende agent van politie, dat 2 jonge mannen trachtten in te breken in de villa van den heer van Hulst in de Juliana van Stol» berglaan, welke personen daarna op de vlucht sloegen en in de donkere hout wisten te ont» komen, ondanks dat door dien agent 3 maal op hen werd geschoten. Later bleek dat zij een ruitje met zeep had» den besmeerd en het juist wilden indrukken. VOOR DE WEENSCHE KINDEREN. Het personeel van de Alkmaarsche Stoom» wasscherij hield nog een na»collecte voor de Weensche kinderen, w^lke 17,50 opbracht en afgedragen werd aan mevrouw van Deven» ter. DESERTIE. Bij door het Hoog Militair Gerechtshof in appèl gewezen sententie is P. L., destijds land» storm»soldaat bij depot X te Alkmaar, schul» dig verklaard aan eerste desertie en deswege veroordeeld tot twee maanden militaire deten» tie. VERHOOGING MILITAIR TARIEF. Ons bericht inzake de in het voornemen lig» gende verhooging van het militair tarief be« hoef eenige aanvulling. Wegens stijging, der exploitatiekosten is het de spoorwegmaatschappijen n.l. niet langer mogelijk de militairen, die niet in het belang van den dienst reizen, fegen de prijzen van het militair tarief (z.g. half geld) te vervieren. Mitsdien zal met. ingang van 1 Januari 1920 dit tarief uitsluitend toepasselijk zijn op het vervoer van krijgsvolk in het belang yan 's Rijks dienst. STAKING OPGEHEVEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2