I' ■Madame IhibarryS r- Metselaars Ceyraagd een HUISNAAISTER K8uken-*er«i6is|e, limilslliÉtli liiÉmitiiit EUP RINULOl a SOEPEHÈTRBLETTEN Gebruikf MËLK Heden ontvangfen Roomboter (eigen Maat) i 1,65 per pond. D PENSION ÉprsMsids reenig. „Varia", MotBrdienst Haarlem-Alkmaar [Vuil f 1.60 LUU Gerard Worm, ZIET ETALAGE Zeer lage prijzen. Dl roeg van hooig Mc Hijulsclt ÉllillG U| JOH. KüHNE tooiL G. H. HOSIERS, •flr.Mli! WINKELJUFFROUW m Alkmaarsch Bioscoop-Theater. Voor één jaar vast 01 Rent® yorgeeding in rek.courant een Huis en Boet, Leger des Heils, UITVOERING Tl M. de meest concurreerende prijzen Wij garandeeren in alle afdeelingen prima kwaliteiten. Er biedt ziek aan een net Burgermeisje, 2 Zetters eerste klas tweede BEKWAMK Korstb o o m ve rsir ring DIENSTBODE. NET DAU,HLISJE 's Middags eu 's avonds Marine Kapel. ALKMAAR (Yoordam). Mis 19 i 15 int twee horden. t« ALKMAAR, Telcf 424 en men is verzekerd an zuivere VOLLE JMCX'IILmXSL. KOFFIEROOM en SLAGROOM üxziöigsj iNET KOSTHUIS To Iiixu.r Gedeelte vaii het Huis, TI i reet To ii-oop Aanving 7 uur- Entrée f 0.75 De Ondernemer gouda Weder ontvangen vredes kwaliteit. Stationstraat, Bergen. is in prijs Verlaagd O App©l> 3EQ. MaLL, Wcderverkoopers rabat Houttil 54. Telef. 356 Alkmaar. .Amsterdam >cli Volkstooneel Oen Sen Jasmin i i.s ga> asm geliefde ouders T KNFGT en C. O. KAMMERER, hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Alkgiaar, Stuartstraat 15. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: ELEONORA HELDERMAN en WIEBE HARSEVOORT. Huwelijksvoltrekking op Woens dag 31 December a.s. Alkmaar* 19 Dec. 1919. GEBOREN: GIJSBERT, zoon van CORN. KIEFT. J. KIEFT—STOLP. Heiloo, 18 Dec. Heden overleed'onze gelief de dochter, zuster, behuwd zuster en verloofde TRIJNTJE BAKKER, weduwe van den heer Klaas Schreuder, in den ouderdom van ruim 27 jaar, ons nala tende haar eenigst dochtertje, nog te jong om het groot ver lies te beseffen. Uit aller naam. C. BAKKER. Stompetoren. 19 December 1919. Popelines in mode-kleuren f 1.65 per el Roode Mantelstof f 2.16 p^r el. Gekleurde Japonstofïen vanat f 3.60 per el. Zwarte Taltzijde. Gebloemde Zijde in chique dessins. Eoliennes vanaf f 3.50 per el. Groene Mantelstof f 5.95 per el, 150 cM. breed. Mousseiines vanaf 1 45 per el. Vyella's. Zwart Luster. Prima Wallen zwarte Kousen vanaf f 3.50 per paar. Zijden Kousen vanaf f 3.65 per paar. Moderne Wollen en Zijden Shawls. Handschoenen in Tricot, Castor, Nappa, Wildleder en gebreid. Witte Wollen Tailles en Flanellen, Zwitsersch weefsel. Prima Velvet vanaf f 2.95 per el. MHiuclNioffen legen merk verminderd* prijxèn OPROEPING. Allen die iets te vorderen hebben van- en verschuldigd zijn aan- of vorderingen bezitten onder borg tocht van wijlen den heer SIMON DE HEER, gewoond hebbende te de Rijp, laatstelijk te Schoorl en al daar overleden den 29 November 1919, worden verzocht daarvan op gave en betaling te doen ten kantore van Notaris C. NOLET te de Rijp, voor of'op 31 December 1919. ruim 20 jaar, P.O., voor In BoekUnndal of SlgHr^nxHwk. Brieyen onder letter R 334, bu reau v. d. blad 'W. Nederkoorn, Schoutenstraat, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBllEiB 11 V B loopt Zondag 3 maal wei om 2, 5 *n 8 uur. J Een goede raad. n bekend moderne laten, zoekt plaatsing. Goede refer. Br. fr. Iett. T 273, bar. dezer courant. gevraagd bij de firma KLEIN WINTER, Woningbouw, Baansingel, Alkmaar. voor ééu dog in de week. Br. iett. H, HAAN's Boekhandel Bergen (N.-H.) in groote keuze. •Mooie Kerst- en Nieuwjaarskaar ten. BOON'S en andere scheurka lenders. Goedkoop adres voor vi sitekaartjes. Beleefd aanb KOENOT, Hekelstraat 8 DIRECT GEVRAAGD een net goed kunnende koken. STATIONSKOFFIEHUIS. Stationsplein 104., Mevr. v DVM, Jul. v Stolberg laan 2, vr»*gt een tweede meisje voor halve dagen, heele digen of voor dag en nacht. Mevr, REIZIGER, Oudegracht, TrHHgi, wegens h u w e 1 ij k der tegenwoordige, een flin ke gevraaagd door Mevrouw LA- KEMAN (D; VISSER's steenk. han del) Noorderkade. Veehouders. De ondergeteekende vraagt 1 FEBRUARI een betrekking als COMMLXS1AL bij een veehou der, om ook behulpzaam te zijn in de boerderij en voor het uit oefenen van de veeverloskunde. Adres J. OL1J Kz., Heiloo. Komt zooveel mogelijk om 2 uur in de Matfné's, daar er 's avonds velen teleurgesteld moeten worden. De Vennootschap neemt gelden DEPOSITO, met rentevergoeding naar gelang van tijd. In 4e BRAND- en INBRAAKVRIJE KLUIS warden loketten verhuurd veer het opbergen ven effecten en andere waarden. Huurprijs der loketten vanef f 5.— per jaar. B BBBBHBBBBBBBBBBBBBBBil^BB QC r- ALOM VLKnRIJGBAAR Primula-fabrieken - Overschi» In en Liter. TE aOOP; met ruim 3l/j H.A. nieuw best BUOffLA h t>. Te bevragen bij J. DE BOER Klz., H.H. Waard (Noord). Meviouw VAN KLEEFF, Emina- straat 27, vraagt met 1 Februari Zich aan te melden van 7—Sjj uur erVK44GD een M F. I 8 J voor halve «lagon. KOORSTRAAT 25. Flinke Werkster gevraagd. Adres Hotel N.H. LUNCHROOM, Langestraat 55. LIMMERHOEK 40 lste en 2de KtRSTDAG zullen in Heer vraagt met 1 Januari 1920 de zaal van het LEGER DES HEILS bijzondere samenkomsten worden gehouden. lste KxRSTDAG: v.m. 6 uur: Engelenzang: v.m. 10 uur: Kerstevangelie; n.m. 3 uur: Kinderdemonstratie o.a. zal door de kinderen worden uitgevoerd „De Kaboutertjes"; n.m. 8 uur: Verlossingsmeeting. 2de KERSTDAG: 10 uur: Kerstboodschap; 8 uur: Sluiting Kerstfeest. Al deze bijeenkomsten zullen ge houden worden bij den verlichten Kerstboom. een met zit- en slaapkamer of zit-slaap- kamer. Brieven met conditiën onder No M 330, bureau van dit blad. GEVRAAGD Nette R. K. Jongeman vraagt «Iegelijk pension tegen begin Januari. Pensionprijs f 50 a f 60. Brieven letter V 338, bureau dezei courant. leeg en geheel vrij. t Iectr. licht. Brieven bureau v. d. blad letter S 335. f 25,- belooning. Gezocht 3 EltKKS niet KKUHLN, huls of bovenhuis. Brieven onder letter T 336, bu reau v. d. blad. gevrangil bij J. PRANGER, Hei- loo. mooi zwart tuigpaard, mak voor stoom en moiQrrijluigen, 2v/„.jarig blauw paardje, tilbury met lan taarns, luxe kar- en 2-spantuig (vol ledig), motorrijwiel, 2 wielploegen, bakwagen met toebeheoren, drum- meldek met korte teugels, 2 paards- jaaglijn, hakselmachine, wiedma- chine, greote dlter, kleine karn, gladde ronde tafel, eiken linnen kast. Alles zoo goed als nieuw Te bevragen bij T. KOSTELIJK, Zuidisharwoudi. Warmenhuizen op Vrijdag 26 Dec. 1919 (2e Kerstdag) in de kolfbaan v d. Heer H SLIKKER. VRIJ BAL. Na negen uur worden geen bezoekers meer toégelaten. vertrekt Woensdagmid dag 12 uur v. Alkmaar. I.igplMHtN TSIDSKK, Alkmanr de bekende merk A. «fc F. in Telef. No. 34. koopt men nergens VOOR- DEELIGER dan bij P POSTMA, Vakkundige Reparatie-Inrich ting voor alle systemen. Bergen (N.-H en thans PER PONB. LLRKlf TEKHOOF ult de H. S.S. „Chotia", ,Pena" en FERSTE KWALITEIT .Cabara" de (honingzoet),^welke tegen de verkocht zullen) worden. ZIET DE L L'ALAGES. Raaarmsaslaaa. Tel Keer.tr.nl. Tel. «01. SCHOUWBURG „HARMONIE* ZONDAG 21 DECEMBER. Dir. M. VERMEULEN en P. ESCHWEILER. Jordaanschets met zang en dans in 4 bedr. door M. Vermeulen. lste rang I l.«5, 2de rang t 1.— 3de rang t 0.«0, plus Belasting en Auteursrecht. Kaarten met bespr. van 101 en van 35 uur. Aanvang 8 uur. HOUTTIL ie. TKL. 174. Heden Zaterdagavond* 20 Dec., 6 uur, begint de Huigbrouwerstraat 8 Zmr voordeelt);. wMubledlugen. Zie éLUage. VERKOOP t COSTAJiT, Voor H.H. Kleermakers en Naaisters extr. lags prijzen. ZEGT HET VOORT 1 Beleefd aanbevelend. ii k». 1 »l.\ m* i K e VAN DE ALKMAAR St^ f m I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3