Voofdam C 8. Telefoon 25. Kerstgeschenk K'eeÈi Hes ren Mode Artikelen Concert K. ROL Cz., m N.y. v.h. J. WIGLAMA, Porselein en Steenwerk, Cadeau. t il Zilier 1 VAN PUITEN i OORTMEIJER. En slï n;l B oods Itrïïïit H. DE GROOT Hz. M. Preijer &Zoou Au Bon Marché. Aan de STOOM W ASCII- en STUURIN RICHTING van S KROM. Scher- morwog, wordt de wasch door vakkundig per soneel met de meeste zorg en keurig behandeld, terwijl de helderheid der waschgoederen overal is bekend. Opgericht in September 1909, vermeerderde het cliëntblo aantal als volgt 50 150 TOO 600 750 800 1250 1100 1500 ruim 1700. ELZASSER KAL1Z0UT. Nu onze zaak geheel is opgeheven I 1 «o-f-Jc, J. BUI'JTBS, Chocolade-artikelen,* Suikerwerken, Koek en Banket, 100 Visitekaarten met Enveloppen Paygloj. een flinke Kantoorbediende, twee jongste Bedienden. KONINKLIJKE j Maandagmorgen 9 uur begint ,,3F»-A.3EtA Wijniaidelaarr Likenntoken. Siroop de Punch. p. liter p tlesch m PUNCH Iekw- f 4- f 3,25 RUM PUNCH 2e 3,75 3, RUM PUNCH 3e 3,50 2,80 ARAK PUNCH Ie „4,- 3,25 ARAK PUNCH 2e „3,75 „3, - CITROEN PUNCH 4,- 3,25 Vertrek y. Alkmaar Woensdag 24 Dec Gebr. KAVJS. Reclame Aanbieding. Bezoekt liet Zondagavond 7 uur, Kionweslo 't 55. -Noord Ilollandsch G ronder ediet, Hypotheekbank te A1 k m a a r- in den Groetpolder. Dezo voordeden dringen t< cli lot U door! ALKMAAIt SCIIAUEN. «Ir 5 £«■3*5* D LIGTHMT d Co Alkmaar. ENORME KOOPJES. ZIE ETALAGE. 1909 1910 19,1 1912 1913 1914 1917 1916 1918 en 1919 KLALIZOTJ C SO pCt, Aanbeyelend, C. R. KEIJSER 4 Co, Kunstmestha/idel, Vereen, van Vrijzinnig Hervormden Evangelische Unie" In het belang van elke huisvrouw vrage men prijs van daar heden 3 wagons gelost zijn uit het buitenland en waarvan wij eemge prijzen laten volgen Groot Porseleinen KOFFIEKAN fl.25, THKEP0T - 0 74, ETENSBORD KN -o.ii), Fijn Porselein BROODBORDJE -0.19, KAMERPOTTEN -0.90, Fijn U-eren KOP en SCHOTEL -0.45, Blauwe LIJSTHEEPOT -1.75, enz enz., alles zoolang de voorraad strekt. Alkmaarsche Bazar Verdronkenoord No 107. A. van Besuyen Hulsbergen. IliaalHOOGSTRAAT 14, Alkmaar. Bij bestelling van gedurende de week 2027 Dec. ontvanat een ieder GRATIS Ton kantore van de Firma MULDEB QlJAX, to Alkmaar, worden gevraagd: practisch ervaren in boekhouden, en Bijeenkomst op Maandag 22 Dec 1911), Let op het etiket R m. 1 UUR. Ondernemen Inlichtingen bij dan Agent C O F M A N, Zaadmarkt, Alkmaar. Voar 1 »7 50 lever ik U een le klas Heden ontvangen een mooie collectie l'laton, waaronder de nieuwste Kerstnummers. P POSTMA, NlHtloiisfraat. Herjcn is de naam 8. KOORN Co. op een pakje KOFFfE. Kijk daar vooral naar en let op het loodje op de sluiting dan is U verzekerd de allerfijnste koifie te hebben. Prijs f 1,25 per pond. THEE: blauw merk 24 cent, rood 32 cent, groen 36 cent per ons. Electrischa Koffiebranderij en Theehandel B. KOORN Co. Opgericht 1808. Fnidsen 117-^-119 Alkmaar. Telefoon 52. Alkma Hoorn BIJ De DIRECTIE bericht, dat de COUPONS der 31/,, 4, 41/» 5'/, PANDBRIEVEN, vervallende 1 Januari 1920, van dien datum af b e t a a I- b a a r zijn ten kantore van de Vennootschap, zoomade ten kantore der bekende correspondenten. Dt TITAN heelt hiei haar betrouwbaarheid getoond en tevons laten zien welke vonrdeeien hij bezit boven andere tractoren. DE TITAN heeft behalve geploegd ook gedorsebt met een 4J voets dorschrnachine met peis en voldeed uit stekend! De voordeelen van DE TITAN boven een locomobiel maken hem tot de meest gewenschte drijfkracht voor uw dorsch rnachine. veibruikt minder brandstof. kan door ieder bediend worden. I S I II »I vervoert zichzelf. vervoert de dórschmachine en peis. j» aanmerkelijk goedkooper. is dus het ideaal voor ieder dorschbedryf. u u *a e S> •5 3 .c t -S i.||d 2?«S oi S O Aanbevelend, Aanbevalend, Uit voorraad leverbaar tegen scherp concuireerende pryzen. Verzending zoowel p»r •poor als per schip. Burg) TEXEL/DEN HKI.UKK. Het BES Tl U R noodigt da leden die introductie kunnen geven aan twee personen, beleefd uit tot het bijwonen van het onder leiding van Ds. OTERDOOM van Warmerihuizen, in de 4Kapelkerk, op MAANDAG 22 DECEMBER, 's avonds ten 6 ure. Toegang alléén Kerkplein, deuren geopend ten 5.J ure. betuigen wij de clientèle onzen hartelijken dank \JCJL Cl LxO Beleefd aanbevelend. Filiaal hoek Magdalenenstraat en Houttil, t.o. de Waag. betuigen wij de clientèle onzen hartelijken dank voor de gunst>n het vertrouwen steeds genoten. Hoogachtend, HILVERSUM. GROOTE SORTEERING getabriceerd uit de [BESTE en ZUIVERSTE grondstoffen. Pryzen UITERST billyk. Banket-kransen per ons 29 ets. Speculaas No. 1 f n 20 Speculaas No. 2 18 Fondant-kransjes 22 Coiisei t-kransjes *20 Choeolade-kransjos 35 Kerstkransjes 24 Amandel kransjes 36 Macionen-kransjes *40 Taartpunten per stuk 20 öchuimkransjes 4 Beleefd>anbevelend, N.V. „PARA", Hllvarsum. Sollicitaties schriftelijk met opgave van volledige inlichtingen. Hotel „DE RUSTENDE JAGER" te Bergen, N H avonds half negen, van de Yereenlglng van deu Haadeldrlj- reiideu en IndiiMirleëeleii Middenstand te Bergen. Spreker: de Heer A. INOENOOL Jr., Directeur van het Bureau van den Middenstand. Onderwerp: Organlaatle ran den Middenstand nuodlg. Alle Middenstanders te Bergen worden uitgenoodigd deze voor dracht, welke kosteloos gehouden wordt, bij te wonen. Verkrijgbaar op fust en per flesch bij den Agent voor Alkmaar en Omstreken 3 O '50 o', O V) S fi i* Z M u, ui Jj qh t UÜ O V "O K,— E UJ O c >*£.«?•- XJS J-OC g IK t a. Bock bier. z: C

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4