01 Ivlitigsto Jamgaag. Zaten 20 December. JUllr, |I li'ii'ciMtki Heeren-Bottines Keductie iiraudstoffen. Gedurende de week van 22 TOT EN MET 28 DECEMBER 1919 is geldig BON No. 12 van de Rijks-Suikerkaart. MAROARINEKAARTEN. Gedurende het tijdvak van 21 DEC. TOT EN MET 28 DECEMBER 1919 is geldig BON No. 3 van de Rijks-Margarinekaart. H.H. BOTTINES k 11 per paar. Schrif telijke aanvragen aan het DISTRIBUTIE BEDRIJF met opgave van naam, woonplaats en legitimatienummer. Deze schoenen zijn voor iedereen beschikbaar. GEMENGD NIEUWS. ONTWRICHTINGEN. Zonder twijfel heeft uw leermeester, toen ge nog op school gingt, u wel eens onderhouden over de verschillende soorten van gewrichten, die meen mensch bezit en hij heeft u toen at tent gemaakt op een kogelgewricht, zooals zich dit aan onze schouder bevindt en waar mede wij zeer vele bewegingen kunnen ma ken, aldus lezen wij in de H. Ct. Voorts heeft hij u zeer zeker ook het *har- niergewricht genoemd, dat ons elleboog- en kniegewricht vormt enz. enz. Wij besellen nu piet altijd welk een groote rol deze gewrich ten alle spelen. Immers zij stellen ons in staat twee beenstukken t. o. t. van elkaar een anderen stand te geven en er gaat geen se conde haast voorbij of wij bedienen ons van onze gewrichten. De mensch pleegt echter spoedig alles heel gewoon te vinden, alsof al les zoo behoort, doch soms worden wij wak ker geschud e nweigert een van onze ge- wrienten zijn functie. Is 't het heupgewric'iit dan loopen wij met een stijf been rond, is het ellebooggewricht, dan kunnen wij onzen boord of das niet vastmaken, kortom de func tiestoornis van elk gewricht brengt zijn eigen misère met zich mede. Een gewricht nu wordt gevormd CLor één of twee beenstukken aan den eenen kant en één beenstuk aan den an deren kant, welk laatste bij het schouderge wricht en heupgewricht de romp is. Laten wij duidelijkheidsnalve het schoudergewricht tot voorbeeld nemen ter bespreking van de ont wrichting, terwijl tevens bij dat gewricht dit euvel het meest pleegt voor te komen. Ons schoudergewricht wordt gevormd door het op perarmbeen en den romp. Het eerstgenoemde bezit nu daar ter plaatse een kogelvormige verdikking te vergelijken met den knop, die zich hij één van u allen wel aan uw wandel stok zal bevinden. Deze kogelronde kdop nu past keurig in een ondiepe uitholling van onze romp aldaar. Was er nu g«n steviger beves tiging dan de spieren, die van ons opperarm- been naar den romp loopen over ons schou dergewricht heen, dan zou weldra de kop van het opperarmbeen uit de vrij ondiepe pan, zoo als we die uitholling noemen, vallen en van ons gewricht zou niet meer overblijven. Daar om hebben we ook nog een gewrichtskapsel noodig, dat eenerzijds langs het opperarm been (onder den kop) bevestigd is, anderzijds aan den rand van de pan vastzit, alles zooda nig dat het niet de functie Van het gewricht belemmert. Bovendien speelt dat gewrichts kapsel, dat niets anders is dan een stevig zeer dun bindweefselachtig vlies, nog een uiterst gewichtige rol. Zijn binnenvlakte n.l. heeft het vermogen om het z.g.n. gewrichtssmeer af te scheiden, want evenals de assen van een wa gen behooren gesmeerd te worden, zoo ook onze gewrichten. Om de verbinding vooral solide te doen zijn, zijn onze althans groote gewrichten nog voorzien van tal van banden, hetgeen hier van meer ondergeschikt belang is. Met zoo'n gewricht dus gevoelen wij ons erg op ons gemak eü zijn we in staat tal van bewegingen uit te voeren en het schouderge wricht is hierin als buitengemeen vrijgevig. Maar wee ons, als we buiten ons boekje gaan Stel gij hebt het ongeluk van een dak of uit een raam te vallen en ge komt met vooruitge- strekten arm op de straat terecht, dan hebt ge kans, dat de kop van uw opperarmbeen uit de pan wipt en een scheur in hei gewrichtkap sel te weeg brengt en verder ergens blijft zit ten. Niet zelden gebeurt het ook bij dergelijke duikelingen, dat de ongelukkige onderweg iets weet grijpen, waardoor hij blijft hangen met omhooggestrekten arm. Door de vaart en de zwaarte van het lichaam scheurt dan bijna al tijd het gewrichtskapsel in doordat de kop uit de pap vliegt, terwijl de kop door de scheur heenglipt en ergens blijft steken. Wij hebben dan in die gevallen een „ontwrich ting", d.w.z. het gewricht is niet meer. is opge heven. Komt de patiënt (e) nu spoedig onder behandeling, dan lukt het den kop weer in de pan te krijgen door bepaalde bewegingen, doon soms vooral bij gespierde menschen is dit zoo moeilijk, dat wij de(n) patiënt(e) moe ten „wegmaken" (narcotiseeren), waardoor we geen last meer hebben van de spierspan- ning. Niet altijd echter komen dergelijke patiën ten zoo vlug onder behandeling. Immers zij denken een spier verrekt te hebben, blijven doorloopen, week in wee kuit en eindelijk ko men zij toch te land bij den medicus 8 k 10 weken «oma na bat ongeval. Daar de kop dan de eagasdag vmgiauüi Inkt hut daoü- gassra mtóef operate deze weer op rija plaats te krijgen. Ik wil niet eindigen zonder een «ogenblik uw aandacht gevraagd te hebben voor die groep van menschdm, bij wie de ontwrichting scheuring en inslag is, dus die geen ongeluk hebben gehad Bij de minste of geringste, eenigszins abnormale beweging schiet plotse ling de kop uit de pan. Ook bij kinderen komt dat gebrek voor en men heeft dit op, rekening gesteld van de ongelukkige kinderjuffrouw, die dé kinderen vaak pleegt mee te trekken. Of juf werkelijk de eenige schuldige hiervan is zou ik niet durven onderschrijven. POL IT JE-PERSONEEL IN NEDERLAND. Iin hiotel „de l'Europe" te Utrecht werd Donderdag een buiiitiengewooin congres gehou den van den Algem. Bond van Politieperso neel in Nederland onder voorzitterschap van den heer O. van' Puitteni uit Amsterdam', die mededeelde, dat een blanco crediet was toe gestaan voor het houden van een internatio naal' congres van politiebeambten. Voorts is eera blanco crediet toegestaan om de Culuem- borgsche politiezaak tot klaarheid te brengen. Daarna werden uitvoerige besprekingen gevoerd over de wijziging van het reglement op de bezoldigde bestuurders, waardoor zij gekozen zouden wonden door het congres op voordracht van het bondsbestuur Het voorstel werd' verworpen, ailsmede voorstellen van de afdeelimgen Helder en Hil versum te d ezer zake Door deze beslissingen kan op dilt congres gceni uitvoering wordlen gegeven aan de op dracht der vorige algemeene vergadering. Vervolgens werden zeer breedvoerige be sprekingen gehouden over de reeds herhaal delijk gepubliceerde resoluties inzake de reor ganisatie van de politie, waarna ten slotte de resolutie van, de aMeeling Amsterdam mei 114 stemmen vóór, 41 tegen en 6 blanco werd aangenomen. Na df pauze werd met 152 stemmen vóór en 2 tegen een motie-Oen Haag aangenomen, waarin uitgesproken werd dat het congres de bezoldigde 'bestuurders benoemt, na een aan beveling van het hoofdbestuur. Vervolgens werd tot derde bezoldigde be stuurder benoemd de heer P. A. Perrels, lid van de Prav. Staten van Zeeland te Zierikzee. Aangenomen werd een motie, waarin de meeming werd uit gesproken, dat dé Bond als zoodanig niet behoort te worden uitgesloten van het georganiseerd overleg, daar de Bond als algemeene 'landelijke organisatie van po litiepersoneel' behoort te worden beschouwd. Aan het hoofdbestuur werd opgedragen, er voor te ijtveren dgt de Bond als zoodanig door de overheid zal' worden erkend. In zake het duurtevraagstuk werd een mo tie aangenomen, waarin werd uitgesproken; lo. alle pogingen, ongeacht van welke zijde ook aangewend, met alle wettige middelen te zullen steuneni, welke beoogden den misstand op-te heffen 2o. den 'leden te adviseeren zich aan te sluiten bij de coöperaties of andere verbruiks- of inkoopsvereenigingen3o. het hoofdbestuur en den aMeelingsbesturen op te dragen daarvoor een krachtige propaganda te voeren De nieuw benoemde bestuurder Perrels zal te Amsterdam worden geplaatst. Tot lid van het hoofdbestuur werd' gekozen de heer A Feenstra, gemeente-veldwachter te Hyurrl. Biji de bondsleden zal worden -aangedron gen het lidmaatschap van den Alg Nlederl. Politiebond op. te zeggen. Een zwarte lijst zal' worden ingevoerd, waarop die gemeenten geplaatst zullen wor den', waar de arbeidsvoorwaarden onvoldoen de zijn. j iDe Bond zal er voor ijveren dat bij pensi- onneering de volle 100 pet. van het salaris zal worden uitgekeerd'. De plaats van- de volgende algemeene ver gadering zal door het hoofdbestuur bepaald worden. Ten slotte gaf de bondssecretaris een alge meen! overzicht van 'de pensionneering van het politiepersoneel naar aanleiding van het rap port der Staatscommisie. STROOPERS GEARRESTjEERD. Op d'en Friezenberg, biji Goor, troffen j.l. D'nsdagmiddiag om halfeen die jachtopzieners Rohaan. uit M'arkelo en Brinkhof uit Riijssen en1 de gemeenteveldwachter Van Hemert uit MarkelO een 'georganiseerde bende van 16 oopers aan, waarvan er naar schatting een tiental met geweren waren gewapend. Op het bevel om halt te houden werd geen acht ge slagen, doch wél werden op de j achtopzieners een 6-tal schoten gelost, zoodat die hagelkor rels op de 'kleeren van de politiemannen te rechtkwamen. Eienl lid! van dé bende, de tim mermansknecht M. uit Bockelo, werd gearres teerd. De marechaussee»uit Goor, die bij het verdere onderzoek behulpzaam is, heeft gister nog in arrest gesteld P. en H. alhier. Meer arrestaties zullen! wel volgen. SiPOOiRWEIGDIEFST ALLEN. iDoor de gemeentepolitie te Woerden zijn aangehouden1 als verdacht zich in het afge- loopcn jaar schuldig gemaakt te hebben aan een groote serie diefstallen uit door hen be geleide goederentreinen op het traject Utrecht —■Rotterdam, een achttal personen; spoorweg arbeiders, rangeerders en remmefs, benevens een boofdoonducteur. Zij gingen daarbij zeer handig te werk. De goederen werden tusschen Woerden, en Oudewater uit den trein gewor pen en opgevangen door een daar wanenden, handlanger. Zoodra een der spoorwegman- men een vrijen dag hacï, begaf hij zich naar d'en handlanger, om de zaak te regelen. Ook deze handlanger is wegens heling in arrest gesteld. Allen' zijn te Rotterdam in bewaring gesteld, daar zij ook nog van andere diefstal len worden verdacht. HOOG WATER TE 'ROTTERDAM. Ten! gevoilge van dien stom kwam het wa ter gistermiddag op 3 M. 10 boven R. P. Ten gevolge daarvan' stonden de Boompjes, het BolWerk, Leuvehaven, Wijnhaven' en Oos- teikade aldaar al spoedig blank. Ook aan den Boerensteiger trad de „noodtoestand" in. Aan dc kaden stroomde het water over den wal, zoodlat balen en k'sten, die men bezig was te lossen of te ladlen, in het nat terecht tkwamen, en men ze met groote moeite in vei ligheid bracht. Vele kelderwoningen, zoo o.a. aan de Spanjaardsbrug, liepen onder en wer den door de bewoners ijllings verlaten. BIRAND. Gistermiddag ongeveer half vijf brak een •nrwrig* hcand uil in 'lui heddfnunigudjtD van Öe firma Onöïferk: ea v Praag Sa Se Spoor straat te den Helder. Door overvliegende vonken werden 3 der overliggende perceelen door het vuur aange tast en waren weldra een prooi der vlammen Het magazijtn van die firma Oudkerk en v. Praag, oie drogistwinkel van dien heer Gelijs- teren, het hotel-café „Woud" ein het manufac- turenmagazijn van den heer Ham, brandden geheel af. Alle perceelen waren tegen brandschade verzekerd. De belendende gebouwen bekwa men meer of minder ernstige waterschade. Tal van ruiten zijn door de uitte gesprongen. Omtrent de oorzaak van den brand tast men nog in het duister, dóch te ongeveer half vijf moet' de brand aangekomen zijn in de winkel-étalage van de tinna Oudkerk en v. Praag. CHRISTELIJKE PATROONS- VAKORGANISATIE. Gisteren werd in liet getrouw van „den Werkenden Stand" te Amsterdam gehouden een „ééndaagsc'he conferentie van de drie Christelijke Patroonsstands-orgamsaties", be legd door een comité, bestaande uit de heeren prof. mr. P. A. Diepenhorst, L. Attema en M. Diemer. Tot deze conferentie waren uitgenoodigd de leden der drie standsorganisaties, Werkge vers, Middenstanders en Boeren en Tuinder®, terwijl voor belangstellenden gelegenheid be stond de vergadering bij te wonen. De vergadering werd geleid door prof. Die penhorst, die in zijn openingswoord een kort overzicht gaf van de verschillende standpun ten, welke bestaan ten aanzien van de aizon- derlijke Christelijke patroons-organisatie. Als hoofdpunt vermeldde de agenda de be spreking van de vraag of de Christelijke pa troon op grond van zijn beginsel lid behoor! te zijn van een Christelijke patroonsvakorga nisatie. Ter inleiding van deze bespreking wa ren referatien uitgewerkt door de heeren nir. P. S. Gerbrandy en prof. dr. J. R. Slotema- ker de Bruine. De heer Gerbrandy kwam tot een bevesti gende beantwoording van de gestelde vraag. Prof. Slotemaker de Bruine zou de gestelde vraag ontkenennd beantwoord willen zien. „Afzonderlijke organisatie van Christenen, zoo zei hij, leidt zeer snel tot isolement van het Christendom buiten het groote, openbare leven. Vorming van kringen naar religieuse overtuiging op allerlei met-religieus gebied voert tot splitsingen in het volksgeheel. Daar door zou het geestelijke zelf in liet gedrang komen." Hij zette dit nader uiteen. Prof. Slotemaker besprak ook verschillende bezwaren, welke tegen zijn standpunt zou den zijn in ie brengen. In de eerste plaats de vraag, hoe gemengde patroonsorganisatie is vol te houden tegenover den etsen, van afzon derlijke arbeiders-organisatie. Hij zei hiervan allereerst, „dat ook voor de arbeiders rc ééne TM O. Ui. feaü jegens ÖCE. 3 jaar gevan genisstraf geëischit wegens vervaardigen en uitgeven) van valsch geld. Donderdag' werd die vallsche munter tot 3 jaar gevangenisstraf met aftrek der elf maan den preventief veroordeeld. SCHIP OP STRAND. Ten Z. van de Scheveningsche visschersha- Ven is Donderdagnacht een» groot schip ge strand vermoedelijk oen oudic Duitsche 'krui ser, door een 1 lohandschai siooper aange kocht. Die opvarenden1 hebben dóór een scheepsroeper te kennen gegeven aan boord te willen bl'ijveni. Dit vermoeden is later juist gebleken. AUTO-BOTSING. Donderdagavond' 10 uur kwam de 'land bouwer D. DaniëlS, woonachtig te Wagenin- genc van een bezoek van ziiin zoo'n op de hoe ve Spijkerkamp terug In 'het tweewielig wa geutje zaten ook zijn vrouw en rijn zoon Toen het karretje dien straatweg, die met de laan naar Spijkeritamip een scherpen hoek maakt, zou oprijdten, kwam uit .de richting tot de zuivere en oorspronkelijke idee terug te keeren, zoodra de ingedrongen onzuiver* geest van den klassenstrijd zal zijn gewe ken." Voorts betoogde hij, dat de pairoons-orga- nisaties een andere strekking hebben dan de arbeiders-organisaties. De laatstcn bedoelden de mogelijkheid van overleg over de arbeids voorwaarden, omdat deze niet eenzijdig door de patroons zouder worden opgelegd. Zij be doelden daar naast, op den inhoud dier voor waarden invloed te oefenen in voor den arbei der gunstigen zin, zoo vaak die inhoud den mensch in den arbeider te na kwam." Bij de patroons-organisaties daarentegen gaat het in wezen om 'het bedrijf als zoodanig, niet voor al om overleg met de arbeiders, nog minder om strijd tegen hen." De beide referaten gaven aanleiding tot een uitvoerig debat. De heer Bouwmeester (Rot terdam) bestreed o.a. het standpunt van prof. Slotemaker de Bruine, dat de patroonsorgani satie geen strijdorganisatie zou zijn. De heer Spier (Amsterdam) meende, dat indien er uit Gods woord een regel voor deze zaak is tev inden, deze regel moet gelden zoo wel voor patroons als voor arbeiders. Spre ker bepleitte nadrukkelijk samengaan met alle vakgenooten, daarbij er den nadruk op .eg gend, da tde Christelijke geest niet beperkt is tot de geloovigen. De heer inr. Goedbloed (Goes) wilde nog verder gaan dan mr. Gerbrandy, die de moge lijkheid open liet om naast organisatie in christelijke organisaties zich coöperatief, enz. te organiseeren in neutrale vereenigingen. Dit aditte spreker onjuist en on-principieel. Verschillende sprekers 'bepleiten de afzon derlijke christelijke organisatie. Velen wezen op het gevaar in de neutrale organisatie, dat de liberalistische invloeden daarin sterker zijn dan de Christelijke. VOOR PLEIZIER-REIZIGERS. Als een bewijs oener eigenaardige regeling van de prijzen) voor personenvervoer dieme het volgende Tot nu toe was het tarief voor een reis per tram en boot van Groningen naar Amsterdam goedkooper dan van Groningen waar Gorre- dijlk, terwijl' het eerste traject ruim 3-maaI zoo lang is als het laatste. KNOEIERIJ BIJ DIE IJSSPORT. 'Dé IJsclub te Surhuisterveen, aangesloten bij dón iBond! van IJsclubs, welks hoofddoel is die knoeierijen op de korte baan tegen te gaan, heeft het nieuwe reglement in den Bond ■toegepast. Hlet bestuur besloot Woensdag op grond van vermoedelijk deèlen, de beide eerste prij zen te houden. „DE OORSPRONG" AFGEBRAND. iHet bekende buiten „De Oorsprong" te Oósterbeck, bewoond door den heer A. J. J Jurgens, is tot dén grond! toe afgebrand. Donderdagnacht, ongeveer 12 uur, bemerkten de bewoners dat er schoorsteenbrand' ont staan was. Pogingen om het vuur te stuiten, faalden en weldlra brandde het dak. De felle wind' was dó oorzaak dla-t in korten tijd1 het gehed'e huis in vlammen opging. Van den kostbaren inboedel, rijk aan por- celein en antiquiteiten, is weinig geredi. Dt brandkast is ongeschonden. VALSCHIE MUNTER. Iin Januari j.l'. had.een houtkooper uit Rot terdam getracht, in Tilburg een valchen gul den uit te geven Hij werd' direct gearresteerd Toen bleek, dat hij en tinnen trekpot had op- gesmolten tot acht z.g. guldens. De geld stukken waren zeer goed' nagemaakt;, volgens «sa fMmsdge «*a SSjlw muwi rnaar het karretje werd) gegrepen en geheel vernield. In de auto zaten dó heeren Coulmy uit Den Boscbeni Baars uit Rihenen Zij kwamen met dsn schrik vrij. De chauffeur werd echter zeer ernstig gewond. Daniëls en die met hein in het karretje zaten, werden eruit geslingerd, waarbij' Daniëls, eed man van 76 jaar, dade lijk gedood werd. Dé beide anderen werden met ernstig gekwetst. Het paard bleef onge deerd, 'terwijl de auto geheel in elkaar,lag. PROVINCIAAL NIEUWS, UIT HE1LOO. Donderdag werd doof de, hier voor eenige weken opgerichte Tooneelvereeniging „Kuust na Studie" oniier leiding van den beer J. Kos- senbacker een uitvoering gegeven in het café „De Rustende Jager." Opgevoerd werd het bekende Indische too- neelspel „Blank en Bruin" gevolgd door een blijspel „Zijn Wensch." Lr werd Uitstekend gespeeld. De goede lei ding van den regisseur Kossenbacker bleek hier duidelijk. Zoowel houding als voordracht en uitspraak waren zeer goeü verzorgd. Hoe wel 't niet onze gewoonte is het spel van enke len in 't bijzi- té vermelden, willen we hier een uitzon-., maken voor nem, die de rol van Kapitein f icn op zoo schitterende wijze vervulde. Lr werd genoten, dat bewees herhaaldelijk het daverend applaus, dat aan 't einde van elk bedrijf uit de zaal opklonk. Ook het blijspel werd aardig weergegeven. Jammer, (jat "het licht ons plotseling in den steek liet, doch dit had geen invloed op de stemming in de zaal en na 't aanbrengen van petroleumlampen, werd bet spel, zij 't dan ook onder ongunstige omstandigheden, ver volgd. Zeer te betreuren was 't, dat 'het publiek zoo slecht was opgekomen. De spelers hadden een vollen zaal verdiend. Er viel te genieten en ook veel te leeren. We zijn overtuigd, dat een volgende keer dit gezelschap, dat zoo schiterend zijn be staansrecht bewees, voor een uitverkochte zaal zal optreden. IHT SCHAGEN. De markt was Donderdag in bijna alle af deelingen belangrijk lager, dan het heden het geval was. Eerste kwaliteit vette koeien van 900 pond werden verkocht voor 1000, dat wordt dus 1,10 per pond. Vette schapen liepen 3 Rijksdoalaers terug en liepen tot 93,50. Hiervoor had men nog vóór een paar weken ruim 100 ontvangen. Overhouders, lammeren van dit voorjaar, waren 5 k 6 minder dan verleden week Zware varkens golden 90 cent, goede küip- varkens 85 cent per pond. Men wil in een en ander het begin van nog lager prijzen zien. De mollevelletjes stijgen nog altijd in prijs. Donderdag werden zij alhier verkocht voor 80 cent per stuk. UIT 'T ZAND. De melkfabriek „Hollandia" te 't Zand, fem. Zijpe, heeft de melkprijzen voor Decem- er op 15 cent, afgehaald van de boerderijpen 15^ cent, geleverd aan de fabriek. UIT BARSINGFRHORN. Tot directeur van de Onderlinge Brand waarborgmaatschappij, gevestigd alhier, is in de plaats van wijlen den heer D. Smit be noemd de heer J. Kossen alhier. HOLLANDS NOORDEN. Omtrent de suikerpenen-cultuur in de land bouwpoldw» van Holland* Noorden wordt cms van bevoegde rijde ïflet vedgende decld De droogte na de uitwateringen en de koude zomer veroorzaakten een middelmatig gewas. De opbrengst bedroeg 28000 tot 35000 Kg. per H.A. Het suikergehalte liep van 14 tot 16.5 pet Dc prijs bedroeg 30 bij een gehalte van 15 pet. en 20 cent meer of minder voor elk 1jit pet. boven of beneden dit gehalte. UIT SCHERMERHORN. De touw Ml «gBleuw <mmu m«ü SOD Zij die niet in de gelegenheid zijn ge» weest hun brandstoffenrantsoenkasrt (wit» te kaart) op de gestelde datums te laten con» troleeren. kunnen dit alsnog MAANDAG 22 DECFMBER en DINSDAG 23 DECEMBER laten doen aan het Brandstoffenkantoor, Waagplein, van des namiddags TWEE tot HALF VIJF UUR en wel voor de brandstof» fennummers 1—3000 Maandagmiddag van TWEE tot HALF VIJF UUR; 3001 en daan boven Dinsdagmiddag van TWEE tot HALF VIJF UUR. De brandstoffenrantsoenkaart (witte kaart) tnoet worden medegebracht. MIST» EN STORMSCHADE. De mist en de storm hebben te Amsterdam Donderdagnacht, vooral in de haven, veel ave» rij ten gevolge gehad. De mist was oorzaak, dat er een aanvaring plaats had tusschen een gesleepte kolenschuit en een motorboot der maatschappij „Nederland." De dekschuit zonk. Even buiten de oude Houthaven had een aanvaring plaats tusschen de tjalk „Buiten Verwachting" en het Duitsche stoomschip „Dollar." De tj 11c beliep schade. Het binm ende groote stoomschip „Alkmaar" tKon. Ncd. Stoombootmaat» schappij kwam evpn in hotsing met het s.s. „Billiton" der maatschappij „Nederland," waardoor dc reeling werd ingedrukt. Ten gevolge van den storm zijn in de oude Houthaven van het s.s. „Timor" de voortros» sen gebroken. Het schip zwaaide rond en kwam met den kop tegen de talud van den dijk terecht. Een sleepboot trok het gister weer op zijn plaats. Ook braken eenige tros» sen van het Duitsche stoomschip „Badenia", waardoor kleine schade ontstond. De tjalken hadden het zwaar te verantwoor» den. Zoo raakten ex een paar bij den Zuider» zeedijk op den lager»wal, doordat dc ankers gingen „krahben." Anderen raakten in het grootschc.epsvaarwater. De havenpolitie is den geheelen nacht in actie geweest. CONTRACT IN DE TYPOGRAFISCHE BEDRIJVEN. Het huishoudelijk congres van den Alge» meenen Nederlandschen Typografenbond, ge» houden in het gebouw van „Liefdadigheid naar Vermogen" te Amsterdam, heeft het voorge» stelde collectieve contract aangenomen met 174 (vertegenwoordigd 105 afdeelingen) tegen 19 (7 afdeelingen) stemmen. Vergadering van den Raad op Donderdag 18 December 1919. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer Westerhof, loco»burgemees» ter. De heer Westerhof opende de vergadering, zeide dat het ziekteverloop van den burge» meester»sccrtaris deze heeft genoopt voor drie maandên verlof aan te vragen, sprak zijn waardeering uit voor den steun van zijn mede» wethouder, de heer de Groot en verzocht eveneens den raad om medewerking. De voorzitter deelde mede, dat het Dag. Be» stuur tot tijdelijk secretaris heeft benoemd de heer A. Berkhouwer, ambtenaar ter secretarie, voor den tijd van een maand en vroeg mach» tiging deze benoeming te doen doorgaan ge» durende het geheele ziekteverlof van den bur» gemeester. De heer Bakker zou andere maatregelen wenschen genomen te zien, daar hij deze aan» stelling voor de gemeente bezwaarlijk acht, daar de ziekte ns een verloop van 3 maanden niet beter zal zijn. A Goedgevonden werd de heer Berkhouwer voor 3 maanden te benoemen. Hierna legde deze in handen van den voor» zltter de vereischte eeden af, waarna de notu» len van de vorige vergadering werden voorge» lezen en na een kleine opmerking van den heer Bakker goedgekeurd. De voorzitte* decide vervolgens roede, dat hij op verzoek van eenige raadsleden deze ver» gadering 's morgens heeft uitgeschreven; dat B. en W. boeken en kas van den gemeente» ontvanger hebben nagezien en het aanwezige saldo, 1703.40H. conform de boeken was. Van den Ned. Bond van Gemeente»ambte» naren was een verzoek ingekomen om evenals de Rijksambtenaren een maand salaris te ont» vangen als duurtebijslag. De Voorzitter zeide, dat een maand salarla de gemeente 516.kost en vond dit be» zwaailijk; bij de Wethouders was over de toe» kenning geen eenstemmigheid. Weth, de Groot zeide voor de toekenning te zullen stemmen, aangezien h(j als Rijksambtc» naar het zelf heeft genoten. De heer Bakker wenschte een vast bedrag vast tc stellen, wat niet zoo hoog zou komen. De heer Kalis zeide de hooistekers niet ge« lijk te kunnen stellen met den burgemeester. De heer Oostwouder was ook voor ten vast bedrag; hij zeide dat de burgemeester met het grootste deel zou weggaan, (erwijl deze er niets voor heeft gedaan. Het verzoek een maand salaris uit te koeren in stemming gebracht, werd verworpen met 4 tegen 3 stemmen; tegen Westerhof, Kalis, Groot en Rus. Van den Bond van Gemeente»ambtenaren was het verzoek ingekomen om ambtswonin» gen to stichten. Voor kennisgeving aangeno» men. Van Ged. Staten was een schrijven ingeko» men, dat de goedkeuring op het besluit tot verkoop van den grond voor woningbouw is verdaagd. Van J. Plugboer wss ingekomen het verzoek om zijn dochtertje te Stompctoren te doen schoolgaan voor eigen rekening. Werd met algemeene stemmen goedgevon» den. Van Ged. Staten was terug ontvangen de begrooting voor 1920 met eenige bemerkin» gen. Deze werd gewijzigd naar de bemerkin» gen van Ged. Staten, door B. en W. opnieuw ingediend en door Weth. de Groot nader toe» gelicht. Werd goedgekeurd met 6 tegen 1 stem van Oostwouder. Hierna kwam in behandeling een voorstel van B. en W. om het maximum bedrag voor den hoofd, omslag, hetwelk 13000 bedraagt, te verhoogen tot 16000. De voorzitter zeide dat B. en W. er voor zijn om zoo min mogelijk dat verhoogde bedrag toe te passen, maar een crisisleening wenschen aan te gaan, wat door hen nader zal worden overwogen. De heer Bakker zeide dat in de begrooting ontzaggelijk groote fouten voorkwamen en kan zich niet begrijpen, dat die door iemand ge» maakt kunnfen worden. De voorzitter antwoordde dat de burgem.» secretaris zijn ambt niet meer machtig was. De heer Kalis zeide dat Ged. Staten die fou» ten wel vinden. De heer Bakker; Wij hebben geen embtena» ren om andere hun fouten te doen zoeken. De heer Groot: de burgemeester is altijd een stoere werker geweest. De heer Bakker; aan bijbaantjes heeft hij zich stuk gewerkt. De voorzitter bracht in stemming de ver» hooging hoofd, omslag. Werd aangenomen met 5 tegen 2 stemmen (Bakker en Oostwouder). Ingediend werd door B. en W. een suppletoi» re begrooting voor den dienst 1919. De posten van ontvang en uitgaaf dezer werden nader toegelicht door weth. de Groot. Werd met algemeene stemmen goedgekeurd. (Wordt vervolgd). UIT WIERINGERWAARD. Donderdagmiddag vergaderde de Rundvee» fokvereeniging, onder leiding van den heer P. Schenk Dr. Er waren 18 leden aanwezig. Do notulen werden goedgekeurd. Medegedeeld werd dat de heer J. Kater be» dankt heeft als lid. De heeren P. Schenk Dz., H. van Hoorn en J. Schenk Kz., die als bestuursleden periodiek aftraden, werden wederom herkozen. Als afgevaardigde naar de algemeene ver» gadering, waarvoor 5.reis» en verblijfkos» ten wordt toegestaan, werd gekozen de heer P. Schenk Dz. Hierna volgde vaststelling entreegeld en salarissen. Het bestuur stelde voor dit onver» anderd te laten, n.l. 10 entréegeld, salaris stamboekhouder 20 per week. hulpmonster» nemer 6 per week, penningmeester 5 per jaar. De heeren A. D. Sleutel en K. Schenk Kz. wilden 't 14 daagsch onderzoek afschaffen. We hebben dan tenminste geen hulpmonsterncmer noodig. De voorzitter zeide dat dit reeds In een ro» rige vergadering bij meerderheid van «temmen werd verworpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5