gedeelte m net Huls, Zit- en Slaapkamertje. IS ffi 1 A'gemsr.ne SDflsMiwnissIs, Witlof veiling. Burgerwoonhuis ff Vmstmianis) ht» Beurs KoordkolluiitLscli Land bouwcred iet Oppiiinifskoei Net» van hod en Bergen. schoenwerk C. V N DKR HUL, Geopend yan 8-12 en Tan 1-5 unr. Distributiebedrijf Bergm (V-H.) T y p i s t e. Stal voor 3 paarden met hooizolder Te koop: To ls.oop voor billijken prijs: 1 EËWAULN, TE KOOP: met Boerderij Wei- en Bouwland UIT VEEMHUIZEN. Bij' de heden gehouden stemming voor dia ken bij! de herv. Gemeente alhier is met alge- - tneeme (15) stemmen weder gekozen de heer C. Kuiper. Waar mu toch wel duidelijk blijkt, dat de heer Kuiper voor dit ambt de alge meen gewilde persoon is, hopen wij, dat hij zijm- benoeming zal aannemen. LUCHTVAART. LUCHTVERKEER. SIR JOHN ALCOCK GEVALLEN. Reuter meldt d.d. 19 dezer uit Londen, dat Sir John Alcock de bekende vlieger, die over de Oceaan vloog bij Cottevrard mot zijn toestel is gevallen. Het toestel wérd vernield. Sir John is zwaar gewond. IDE TOCHT NAAR INDIë. In aansluiting met verschillende berichten over de vlucht naaij Lnd'ë, dleelt men ons me de, dat de 1ste luitenant Koppen om een door de firma H. F. Dijksman eni Co., te Zeisit, wel willend ter beschikking gestelde vliegmachi ne „Albatros", den tocht naar Indië zal onr dememen Zooidra die vlucht nar Imlddë volbracht is, zal deze tocht worden begone®, daar alle voorbereidende maatregelen met de verschil lende regcermgen zoo good1 als in orde zijn. De Mfcderlandsehe vliegtuigfabriek, direc teur A. hi. G. Fokker, te Amsterdam, zai een harer toestellen voor dien tocht beschikbaar stellet». (Donderdagmiddag daalde op Wieria gen een vliegmachine, bemand' met lt. ter Zee 2e klasse Scheffelaar en korporaal vlegtuig- maker Leder. Zij waren.' in den Helder ie Kooi) opgestegen met de bedoeling naar JJlmu'iden te vl'egen. Te Petten raakten zij door den zwaren mist uit de richting en wil den .naar Den Helder terugkcereu, doch kwa men na lang zoeken op Wieriugéa terecht. De landing slaagde zeer rocd INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie sr mede instemt.) Nu in den laatsten tijd in en buiten de stad onderhoud-grint is gestort, is het niet ondien stig den opzichter te herinneren aan den slechten toestand van de Langelaan. Niet al leen de belastingbetalende bewoners aan die Laan, maar vooral de vele wandelaars, die vanaf den Westerweg of Zanderssloot langs Langelaan via Nieuwpoortslaan of Straat weg stadwaarts gaan, zullen voor een grint- storting op dien modderweg hoogst danSiaar zijn. Dankend voor de opname. w dw. J. KUIJPER. GEVONDEN, VOORWERPEN. Uitsluitend te bevragen aan het Bureau van Politie ia de Lanigestraait alhier, alleen op werkdagen husschen 9 en 1 uur. i Te ver voegen bijl dien WACHT-COMMANDANT Een-broche, 1 kindferschoentje, 1 dasspeld, 1 damestasch met inhoud, 1 rozenkrans, 1 speldje of broche, 1 R.-K. kerkboekje, 2 hond jes, 1 paar dlameshandsclioenen, 1 jong kat je, 1 kipder ringetje en een das. ALKMAAR, den 20sten December 1919. Dc Commissaris van Politie, W TH VAN' GRIETHUIZEN. vait 19 December 1919. Modeedeehngen van Zaterdag 20 Decem ber 1919. Oliewaarden vast voor Koninklijke Olie, waarin veel haadel was. Culturen en Scheepvaarten iets vaster met weinig handel. Tabakken stil. Amerika wat beter. MARKTBERICHTEN. ALKMAAR, 20 December 1919. Op de heden gehouden veemarkt waren aangevoerd: 32 Paarden 300—1000, 16 koeien en ossen j 430700, 6 nuchtere kalveren 4060, 288 magere schapen 30— 120, 46 magere varkens 83120, 93 biggen, 10 w. 3458, 7 bokken en geiten 10-/ 25. ALKMAAR, 20 Dec. 1919. Boterprijs: Hoogste markt 1.65, Middel- markt 1.60, Laagste markt 1.55, aanvoer 1400 kop. Kipeieren 22—23 per 100 st. ALKMAARSCHE EXPORT-VEILING. In de heden gehouden veilingeiuweid be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 st.) 20.40 tot 22.50, Bloemkool 2e soort 9.50 tot 13.60, Roode Kool 2.10 tot 4.50, Gele Kool 0.80 tot 2.60 alles per 100 K.G., Uien per 100 K.G. 4.40 tot 9.80, Worte len per 100 K.G. 2.80 tot 3.60, alles per 100 K G., Koolrapen per 100 K.G. 1.90 tot 3.50, Pieterselie per 100 bos 2.60 tot 5.20, Prei per 100 bos 5.20 tot 8.10, Spruiten per K.G. 0.12 tot 3.28, Selderie per 100 bos 4.60 tot 7., Bloemend, kool per 100 stuks 1.20 tot 3.10, Boerenkool tot 0.12, Peren 0.02 tot 0.13, Andijvie per 100 stuks 1.30 tot 2.90. WARMENHUIZEN, 19 Dec. Roode kool 4.80 tot 6.40, Gele kool 1.70 tot 2.30, Witte kool 0.81 tot 0.98. Peen 1.90 tot 2.20, uitschot roode kool 0.70 tot 3.70, uitschot gele kool L70 tot 2.30, ■witte kool 1.90. Alls* p«r 100 K.G. NOORD9CHARWDUDE, 19 Dec. 1919 Bravo 7.20, per 100 K.G., Roode Kool 5 tot 6.50, Kleinere 3 tot 5, Uitsdiot 1.80 tot 3.40, Gele kool 2 tot 2.90, Uitsdiot 0.50 tot 1.20, Deensche witte 2.10 tot 3.50, Grove Uien 7 tot 8.10, Nep 1, Kroten 2.20 tot 2.70, Ram an as 2.30 tot 2.60, Rapen 2.10 tot 2.20 per 100 K.G. ZWAAG, 18 December 1919. Veiling „Bangert en Omstreken." Appelen 2—6 et, Peren 2—7 ct., Spruitjes 812 ct., Roode Rabarger 34 ct. PURMEREND, 19 December 1919. Af- slag-Vereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken." Op de afslagmarkt werd verhandeld Spruitjes 1.65 tot 33.0 per zak, 15 K.G.. Bieten 6 tot 9 per 1000 stuks, Pe ren 5.20 tot 8.30 per 100 K.G., Appelen 3 tot 9.10 per 100 K.G. Handel vlug. ZAANDAM 19 Dec. Veilingvereeniging de „Zaanstreek." Selderie 5—14H ct. Pieterselie 5—14 ct. Prei 712Vz ct. Boerenkool 4.504.50 per 100 str. Spruiten 10H13 ct. Groene Kool 1—3 ct Peen 6%—15 K ct. Andijvie 1.20—f 5.90 per 100 str. Zoete Appelen 5—6K ct. per pond. Zure Appelen 66*4 per pond Stoofperen 2*4—3 ct. per pond. hv«m i" f'n Wenscht gij Uw goed te laten REPAREE- REN, probeert het d&n eens bij Stationstraat, Bergen. HET BESTUUR van de Export- veiling te Hei los maakt bekend dat er witlof zal werden geveild op D I n s d a g 23 «n 30 Dec. a.a. des namiddags ten 2"ure. De volgende vellingen zullen aan de veiling worden bekend ge maakt. HET BESTUUR. Be uitreiking der broodkaarten zal geschieden op Dinsdag 23 en Woensdag 24 December a.s. v.m. van 912 en n. m. van 24 uur. gevraagd om met 2 Febr. in dienst te treden. P. O, Tf vervoe- bij W. LOS, Kaasfabriek Hensbroek te Hensbroek. Te huur; leeg en geheel vrij, electr. licht. Brieven onder S 335, bureau van dit blad. Ten kantore van eene groote instelling te AlLKhlaAIt wordt uiterlijk per I JANUARI a.s. ge- vrnagd een alleszins geroutineerd TYPISTE. Zonder flinke kantoorpraktijk on- noodig te solliciteeren. Aanvang- salaris naar bekwaamheid. Bij gebleken geschiktheid bU- ■uuuti-nde vooruitzichten. Brieven met prijs en adres onder letter D 323, bureau dezer courant. Een net PERSOON vraagt een slaapkamertje en een vrij slaapkamertje gevra agd voor een net MEISJE. Brieven onder letter W 339, bur. v. d. blad. TK HUI)K Rrieven onder letter U 337, bur. v. d. blad met extra zwam leggers, lang 6.50 M. sn breed 3.15 M bij J. SCHER- MERHORN, Rustenburg. Wegens ziekt* TE KOOP met inventaris f6500 gulden, om trek Station.j f 4000. 1ste Hypot. beschikbaar. Te bevragen Spoor straat 18. 1 mooie soliede koperen petro- leum-schuif-iamp, 1 eenvoudig 8- arms koperen gas-kroontje, 1 groote massief mahonie-tafelj, 6 ouder- wetsch mahonie bekleede stoelen, 1 idem leuningstoel (voltaire), 5 meter coeoslooper f 5.—, eenige sterke fietsen k f 12.50, gr. zware haspels puntdraad f 5.—. Adres KUIJPER, Langalaan 6, Alkmaar. IE KOOP een in goeden staat tevens te huur. Te bevragen bij A. J. BURGERING, Achterweg, Alkmaar. muiun f 2 P.K., 1450 toeren. 220/380 volt met toebehooren. Adres bureau Alkm. Courant. Te koop aangeboden: ter grootte van 4 H.A., 70 A., 90 c.A., gelegen aan den Straatweg in de Bergermeer. Dadelijk te aanvaarden en te be vragen aan het Kantoor STATION STRAAT A 286 te Bergen. te Bergen, voortzetting der op Vrijdag j. I. af gebroken houtveiling van deuren, ramen, ribhout en planken, enz., op DINSDAG 23 DEC. 1919 v.m. 11 uur precies, in het kamp Russenweg te Bergen. te Alkmaar, in het café van den heer N. Schermerhorn aan het Waagplein op ZATERDAG 3 JA NUARI 1920 des middags 12 uur, ten overstaan van P. J. C. VAN TOORNENBURGH notaris te Alkmaar, van het zeer gunstig in de onmid dellijke nabijheid van de stad gele gen en uitmuntend aan den Schermerweg, in de ge meente Oudorp, groot 4 H.A., 20 A., 70 c.A. Eigendom van den heer K. Wagenaar Czn. Te veilen in diverse perceelen breeder bij billetten omschreven. Aanvaarding woonhuis c.a. 1 Mei 1920 of eerder; land na betaling. De verkooper is bereid 60 pet. der koopsom als le hypotheek gevestigd te houden 5 pet. bij toewijzing in één koop. Inmiddels uit de hand te koop. Meerdere inlichtingen geeft de notaris. te HEILOO in het café van A. P. DE ROOIJ op MAANDAGEN 5 JA NUARI 1920 bij opbod en 12 JA NUARI 1920 bij afslag, dadelijk na afloop der verkooping voor de heeren Sengers en Broers, ten over staan van P. J. C. VAN TOORNENBURGH notaris te Alkmaar, van HET PEBOERL voorheen „de Paepeweid" te HEILO aan den gemeentedijk bij den Ken- nemerstraatweg, groot 1 Hectare, 26 aren, 20 centiaren. In twee per ceelen. Aanvaarding na betaling. Eigendom van den heer J. O. Noom Gzn. te Egmond-binnen. Meerdere inlichtingen geeft de notaria. tWn YO^Bcixjen uitstag: 5 root, 7 legen, 6 bkn» to; aizoo weer verworpen. Uit het verslag over de werkzaamheden 1918 hebben we aangeteekend dat van de 280 opge» geven koeien 220 volledige melkstaten zijn opgemaakt. Door tongblaar waren 60 koeien niet geheel proefgemolken. De gemiddelde opbrengst van de vaarzen was: 3215 K.G. melk, 3.33 pCt. vet; van de twinters: 3520 K.G. melk, 3.33 pCt. vet; van de derdkalvers: 4204 K.G. melk, 3.30 pCt. vet; van de oudere koeien: 4420 K.G. melk, 3.23 pCt. vet Hierna volgde bespreking Invaliditeitswet. Algemeen was men van oordeel dat de ma» nier van uitvoering heelemaal niet deugt; er komt maar een klein bedrag ten goede van onze arbeiders en tegen deze manier van uit» voering moet zoo krachtig mogelijk worden geprotesteerd. Toch vond men 't raadzaam om voor den controleur maar zegeltjes te plakken. Voor de algemeene vergadering krijgt de afgevaardigde vrij mandaat, hoewel met 't idee om de controleurs in dienst van den Bond te nemen, in een bestuursvergadering reeds was besloten tegen te stemmen, omdat Wie» ringerwaard hieromtrent in een gunstige eon» ditie verkeert Na rondvraag volgde sluiting. Naar we vernemen heeft de heer T. Vethman, vroeger alhier, thans te Alkmaar, uit de hand gekocht van den heer Laan te Wormerveer, de boerenplaats met ongeveer j2 H.A. wei» en bouwland, staande en gelegen aan de Kreil, thans bewoond door zijn zoon, de heer S. Vethman. UIT GRAFT. De jongste raadsvergadering was door alle leden bijgewoond. Er werd besloten om de ge» meente in twee stemdistricten te brengen, en wel een te Graft en een te West» Graf tdfjk, ook geldig bij verkiezingen Prov. Staten en Gemeenteraad. De burgemeester bracht den raad dank voor het huldeblijk van het hoofd der school te Graft. De landerijen, behoorende tot de ge» meente Graft, zijn weder verhuurd, en hebben 140 meer opgebracht dan het vorige jaar. Ingekomen was een schrijven van den heer C. Vennik en L. Hop om ook voor repetities het verwarmde lokaal in de school te West» Graftdjjk te mogen gebruiken, werd toege» staan tot nader opzegging, met dien verstande dat de hoofdonderwijzer het beheer er over houdt, ten genoege van B. en W. Aan de korfbalclub V. I. O. S. te Graft werd het leegstaand lokaal ook voor een jaar in gebruik gegeven als kleedkamer, met dien verstande dat des voormiddags niet mag ge» bruikt worden. Tot leden van het burgerlijk armbestuur werden bij stemming benoemd te Graft de heer Heinis, voor West»Graftdyk de heer L. Hop, voor üost»Graitdijk de heer J. Hanna» ma. De voorzitter Btelde voor om een geldlee» ning aan te vragen tegen 6% Hierna werd behandeld de kinderaftrek, wat door den heer Tenty was ingediend in de vo» rige vergadering. Het vorige jaar was het 500, nu wenschte hij 750 met aftrek van 50 voor kinderen beneden 14 jaar. De burgemeester zeide dat men rekening moet houden met de draagkracht der gemeen» te. Alzoo werd besloten 500 met kinderafi trek van 50 beneden 14 jaar. De hondenbelasting werd vastgesteld als volgt: een weeldehond 4, landbouwhond 1. Er werd vastgesteld om van publieke verma» kelijkheden belastinggelden te heffen, en wel van een tooiieelvertooning met entrée 5, mu< ziekuitvoering met bal 10, gewone balavond 7.50, muziek gramophoon 50 cent per week. Niets is verschuldigd voor een weldadig doel, waarvoor geen entrée wordt geheven. Ook zijn vrij repetities van zang enz. Het lantaarnklokje te Oost»Graftdijk zal in verbinding gesteld worden roet Weat»Graft» dijk. Bij de rondvraag zei de heer Tromp, dat do weg van Graft naar Noordeinde onberijdbaar is en dat er niets aan wordt gedaan. Br zal een onderzoek worden ingesteld. De heer Brouwer zeide, dat er in de school te Oost»Graftdijk kinderen zijn met zeere oogen. De burgemeester zal een onderzoek in» stellen. De heer Tenty vroeg of er geen verbetering in de straten gebracht kan worden vanaf de sluis tot het Lange brugje. Ook daar zal naar onderzocht worden. Hierna volgde sluiting. UIT OUDE-NIEDORP. Te Verlaat, in deze gemeente, werd weer eens een rijwiel ontvreemd uit den stal (door inbraak toegang verkregen) van den heer A. M. Donderdagnacht was het hier een oogen» blik noodweer. Tijdens een hagelbui werd er, vermoedelijk door een windhoos, veel schade aangericht aan schoorsteenen, dakpannen en ruiten. Zelfs een nieuwe telefoonpaal is omge» waaid. UIT KOEDIJK. Vrijdagavond vergaderde de tuinbouwver» eeniging de West in het lokaal van den heer Jb. Groot, onder leiding van den heer Jb. Zwetsman. De voorzitter opende met de woorden: wij hadden bij het sluiten der vorige vergadering zeker niet gedacht dat wij tien dagen daarna weer zouden bijeenkomen door den drang der omstandigheden, doordat 10 leden het bestuur opdroegen een vergadering uit te schrijven. De heer W. de Geus maakte een opmerking naar aanleiding van de notulen. Hij had niet gezegd dat als hij niet op de markt is, men dan naar het marktbestuur kon gaan. De secretaris zei, dat hij die opvatting had uit de besprekingen. De voorzitter deelde mede, dat uitbreiding van de telefoonuren door de gemeente of de West zal worden betaald. De vergadering besliste dat do kosten voor de West zullen zijn. De voorzitter leidde in het voornaamste pwt. t.r,b schrijwsu van 10 leden om deze ver» v# ïirwdta over de weaaehelfjkheid van onderhand* verknopen van win terpro» ducten. De heer C. Keeman pleitte voor onderhand* verkoopen, omdat men thuia sterker staat al* er een koopman komt dan wanneer men met zijn product aan de markt is. De voorzitter wees op den toestand van voorheen. Toen werden verschillende partijen soms duur verkocht, maar een ander kon dan wel eens niet verkoopen. Ook wees spreker er op dat wij uit het vereenigingsverband kunnen raken en dan de West op zich zelf zou staan en pleitte voor verplicht veilen. Verschillende sprekers meenden dat uit de hand verkoopen beter is, wat met feiten werd aangetoond, om» dat wie onder garantieprijs verkoopt meer geld maakt dan wie veilt aan de markt. De regeling die gemaakt is om op bestelling te veilen, werd met bezwaar tegemoet gezien. De voorzitter zei, dat op monster kan wor» den geveild op drie leveringsdagen tot 1 Janu» ari e. k. De heer Jn. Otto stelde voor los van de re» geling en verplicht veilen. Eenige sprekers zeiden, dat er in andere vereenigingen ook stroomingen zijn voor een wijziging. De heer Boldejvfjn zeide het gewenscht te achten de inventarlsatie»biljetten niet to te vullen. De voorzitter stelde de volgende motie: „De algemeene vergadering van „de West," gehoord de besprekingen, scht het gewenseht dat verplicht veilen wordt doorgevoerd, maar acht de regeling 1 Januari a.s. zoo bezwaarlijk, dat zjj verzoekt deze in te trekken, daar zij aan hare uitvoering niet kan medewerken." Deze motie werd onder applaus aangenomen. De voorzitter zeide, dat het bestuur besloten heeft, om Woensdag e.k. een vergadering te beleggen in de kleine zaal van den heer Groot, om te komen tot een patroonsvereeni» ging. Eenige vragen werden gedaan omtrent het monsterveilen en men vroeg waarborg, dat daar goed mede gehandeld wordt. De heer Jb. Otto Jr. meende, dat wy den veilingsleider niet meer noodig hebben. De secretaris zei: plaats het een volgeladen keer op den beschrijvingsbrief, dit hoort hier niet thuis. De heer W. de Geus wenschte hier niet op te antwoorden, doch wel op de Langedfjker Groenten»centrale en de algemeene vergade» ring. De heer Jn. Otto vroeg waarom wel twee en geen drie soorten riiogen geveild worden. De heer W. de Geus zeide, dat dit in hst belang van den handel is, maar wanneer de koopman het zelf doet, kan men er niets aan doen. Spreker zeide verder, dat in voorberei» ding is een wijziging te brengen in de statuten en reglementen. De heer W. Visser vroeg de grootst mogelij» ke vrijheid van verkoopen op de veiling. De heer Jb. Otto vroeg of de heer Slot op reis is voor de Groenten«centrale. Door geen der aanwezigen kon er antwoord op gegeven worden, Hierna sluiting. AFLOOT VAN VERKOOPINGEN. Afloop veiling, gehouden ie Goorn (gemeen» te Berkhout) op lè December 1919, ten over» staan van notaris Ver hoef f te Avenhnm. Ten verzoeke van: a. den heer P. Spruit te Ursem: een huis, schuur, erf en bouwland te Ursem, samen groot 1.68.42 H.A., aan den heer Nicolaas Laan Pzn. 'te Venhuizen voor 10.550. overname 200. b. tan var zoek» v*n den heer Jacob Lange» berg ta Aveahere: 1.T1.70 HJL welland te Avenhom, aan den heer Dirk Koning Janszoon te Goorn, voor 6154. e. den heer A. v. Diepen c.a. te Alkmaar: 1.92.40 H.A. wei» en bouwland te Ursem, aan den heer R. Bakker Rzn. te Avenhom, voor 8462. d. den heer P. Spruit voornoemd: een huis, schuur en erf te Goorn, gemeente Berk» hout, bewoond door den heer Paulus de Haan, aan den heer R. Bakker Rzn. te Avenhorn, voor 6708. Samen 32.074. Opgave van STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 45i dito van 1000 4 Oblig. dito 354 dito dito 3 eert. dito 2*4 Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 Iwangorod Dombr. GR. 625 454 Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR. 625 4 Rothschild (consols) GR. 625 4 Hope en Co. 1889-90 GR. 625 4 6e Emissie, 1894, GR. 62» 4 TURKIJE. Bagdad Spw, le serie 1904 4 BRAZILIË. Tunding Lu. 1898 20/1000 5 Provinciale en Gemeentel Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» en Crediet»Inatelllngen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A, Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 454 Premleleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 254 Prolongatie pCt. Vorige koers 86%, 86 787/, 787/, 74 741/. 611/4 61»/, 52 53i t 467/, 47»/, 891/4 84 V* 871/4 6»/, 61/4 20 Hi, 14»/, 18 18i, 13 13 17Vu 13l/s 13l»/M 13i, 24 24 73»/. 82 91 188 1981/, 1421/, 91V. 90»/b 831/, 102 537/, 5 83 188 1981/, 142'/, 91 907/, 100 50 4»/, Atchls. Top. S. Fé C. v. g. A. Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. M(j. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. 'Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A> Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amcr. Hilde Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A» Int Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. M(j. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij afgest. A Sleaua Romana Petr, Mij. afgest. A Compania Mercentil Argentina A Cult M(j. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel My. C. v. A. Id. Resc. Ne.dr.rL Ind. Handelsbk. Aand. Amaterd. Rubber Cult My. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id.' Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. My. Aand Java China Japan L(jn A. Kon. HolL Lloyd Aa-.d. Kon. Ned. Stoo.sb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned, Scheepv. Uaie Aand Rotierd. Lloyd A. Stoom v. My. Nederland A. A'dam Deli Comp. \and Dell Batavia Tab. Aand. Deb-Maatschappij Aand Medan tabak Aand Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«Mij. Aand Insulinde Olicfabrieken Vorige koers 911/, V/u Hf/, 151/8 477/1, 811/u 77/l, 1087/, 2l»/i, 1301/, 1261', I481A, 123'/, 100 1107/, 52» 162'/, 2681/, 769W, 69 1371/, 245 272»/, 2601, 5861/, 59! 214»/, 2131/, 272»', 2301/, 110 4571/, 441 232 321 177»/, 234 222 228 282*/, 293 347 249 3821/, 427 2121/, 2311/, 413 2201/, 8 16 481/, 91/, 71/, 22»/, 1311/, 1481/, 100 112 521/, 1651/, 270 786 70 135 254 276 2151/, 215 272 235 110 463 443 238 325 180 237 225 286 299 349 392 430 215 418 221 Inschrijving van gezinnen en per sonen welke drie maal per week GRATIS spijs willen ontvangen, op Woensdag 24 December a.s. 'avonds tusschen 7—81/, uur in het lokaal van het Stadsziekenhuis. HET BESTUUR. Brieven onder No. 1815 aan het bureau van dit blad. Een alleenwonende JUFFROUW vraagt een ongeuieakelde ZITKAMER mei SLtiPHI» MEKT JE. Een aoo goed ula ulouwo i i i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6