DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN m u m a a a u m tt u m u m a a a m a Au U iü mm» m mum a a a S U 9 'SS 8 11 M 8 Damrubriek. H M IP M 1 0 B B MMS Honderd een en twintigste Jaargang 1919 ZATERDAG Darijsche brieven. Hg' ii m 1*o 300 Hf OM r»U"T*i«»r bsstqat uM 4 b'ad»* bonne mentsprijs b!J vooruitbetaling per 3 maanden t 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco NV Boek- en Handelsdrukkeri! vh Harms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. HoofdredacteurTJ. N. ADEMA. gQ DECEMBER Directeur: G. H KRAK. Ditmaal komt een geheel ander bedrijf aan de beurt Van industrie kunnen we eigenlijk niet spreken, want de Alkmaarsche fabrieken, welke wij thans willen beschrijven, produ- ceercn niets. Al werken zij nog zoo hard, het maat schappelijk bezit zal cr niet grooter door worden, de voedselvoorraden worden er niet door verruimd, de hoeveelheid afgewerkte fabricatcn zal er niet door toenemen. En toch werken de inrichtingen, welke wij thans op het oog hebben, met groote perso- neelen, met moderne en krachtige stoomma chines en blijkt haar arbeid voor zeer velen in onze omgeving van buitengewone beteeke- nis. Het begint op een puzzle te gelijken en om dat het niet onze bedoeling is in dit blad een raadselrubriek te openen, mag hier de mede- deeling volgen, dat wij ditmaal een beschrij ving zullen geven van de beide in onze ge meente gevestigde stoom-, wasch- en strijkin- richtingen. De directeur van een dergelijke inrichting zou men eigenlijk bij de categorie „aanne mers" kunnen indeelen. Hij toch neemt voor een vooraf vastgestelde en door beide partijen overeengekomen som de invoering van een zeker werk op zich, in casu het reinigen en smetteloos afleveren van een hoeveelheid linnengoed, welke hem in gebruikten en daardoor oufrisschen toe stand wordt thuis gezonden. De waschinrichting is dus ook te beschou wen als een onderneming die de reinheid en daardoor de volksgezondheid bevordert, maar de appreciatie van dergelijke onderne mingen gaat in den degel zoo ver niet en men bcscnouwt zc eenvoucfig als inrichtingen die haar best doen zooveel mogelijk klanten te krijgen en een zoo groot mogelijke winst te maken, wat eigenlijk van iedere industrieele onderneming kan gezegd worden Meer nog dan andere fabrieken staan de „waselifabneken" ten slotte aan heel wat cri- tiek bloot. Zij hebben haar klanten in alle kringen der samenleving, haar arbeid, prijsregeling en be diening worden door heel wat huisvrouwen becritiseerd en zijn een geliefkoosd onder werp in vele kringen, waar de huishoudelijke beslommeringen ter sprake gebracht worden. Gewoonlijk wordt over den arbeid van een wasschcrij niet met bijzonder enthousias me gesproken en wordt de bewerking van een ïamilic-wasch zoo eenvoudig geacht, dat men zich zelden afvraagt op welke wijze de inrichting cr in slaagt om de haar toegezon den mand met de vuile wasch in weinige da gen weer af te leveren met een inhoud van hagelwitte, keurig gestreken en gevouwen linnengoed, die elke huisvrouw met een gevoel van welbehagen zal moeten bekijken. In elk bedrijf heeft de machine den handen arbeid vervangen en zoo zijn ook in 'de be volkingscentra de waschinrichtingen langza merhand in de plaats gekomen van de boe nende, schurende, zeepsop-spattende en rood-van-inspanning-hijgende waschvrou- wen, die onze grootmoeders en moeders ge woonlijk bij de familiewaschkuip in het ach terhuis aan het werk plachten te zetten. De machines hebben in zeer vele gevallen de ploeterende vrouwen van het zware werk dtr wekelijksche wasch ontheven. Zij doen dat werk vlugger, netter en meestal goedkooper. De directie van een waschinrichting moet volkomen op de hoogte zijn van alle bewer kingen die net linnengoed ondergaan moet, om zonder beschadiging en met een minimum slijtage van vuil en vlekken ontdaan te wor den. En om daar achter te komen en de snelste en doeltreffendste methode van wasschen te bereiken is heel wat ondervinding noodig geweest. De techniek heeft geholpen, de meest mo derne machines zijn in het bedrijf in gebruik genomen, het daarbij werkzame personeel kent de juiste verhoudingen van heet en koud water, van zeepsop en blauwsel ën de juiste tijden voor spoelen, centrifugeeren en drogen En daarmede heeft het reinigingsproces een volmaaktheid bereikt, die onze grootmoe ders bij de ouderwetsche methode van was schen in zeer vele gevallen niet gekend heb ben. Onze gemeente telt twee waschinrichtingen en vóór wij tot een beschrijving van het „wasschen" zelf overgaan, willen wij aller eerst een kort woord aan het ontstaan en den groei dezer ondernemingen wijden. Aan den Westerweg bevindt zich de N. V, Alkmaarsche Sloom- Wasch- en Strijkinrich ting, waarvan de heer J. H. E. Rovers sinds Juni van het vorige jaar directeur is. Deze wasscherij is de oudste hier ter ste de. De vroegere directeur der Ijzergieterij, de heer Th. van Spall, hoeft met mr. W. F. A Verhoeff in 1902 den stoot tot hare oprich ting ter plaatse aan den Westerweg gegeven Deze inrichting werkt met een personeel van ongeveer 50 man (eigenlijk is het beter van vrouwen en meisjes te spreken), en in den zomer, als er veel „wit "oed" is, wordt dit personeel naar gebleken behoefte ver groot. De heer Rovers, die ook in andere plaatsen het waschbedrijf geleid heeft, is een man die aan den eisch van technische kennis in alle oprichten voldoen lean en aan da waaachanj kan men dan ook met volle gerustheid alles toevertrouwen, wat door water, zeep en stoom gedesinfecteerd en gereinigd kan wor den. De tweede instelling, welke onze gemeente op dit gebied bezit, is dte Noord-Hollandsche Stoom-Wasch- en Strijkinrichting van den heer S. Krom aan den Schermerweg aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaal gelegen. De oprichting van deze onderneming, waarin het personeel een deel van de winst verzekerd is, dateert van September 1909, toen zij eigendom van de firma S. Krom werd. In 1916 trad de mede-firmant uit de firma en werd de heer Krom eigenaar der onderne ming, die, evenals die aan den Westerweg .„klein" begonnen, in den loop der jaren een geregelde uitbreiding ondergaan heeft. Ook de heer Krom, die eveneens met een jcrsoncel van ruim 50 arbeiders(sters) werkt, ïeeft zijn voordeel met langjarige ervaring gedaan en kent de finesses der techniek, welker toepassing dc onderneming tot bloei gebracht hebben. Beide bedrijven hebben den terugslag der tijdsomstandigheden gevoeld. De prijzen van alle waschbenoodigdncden zijn zeer sterk •«stegen en als gevolg daarvan moesten zooals alle huisvrouwen tot haar schrik be merkt zullen hebben ook de prijzen van het wasschen een evenredige verhooging on dergaan. De patroons van wasscherijen ten Noor den van het IJ zijn in een bond vereenigd en lebben daarom vrijwel uniforme tarieven. In Augustus 1918 werden de prijscouran ten herzien en de laatste herziening dateert van Juli 1919. Ter geruststelling van de huismoeders willen wij hier nog wel bijvoegen dat, on danks de onrustbarende prijsstijging van de materialen voor de waschindustrie, momen teel nog geen plannen tot een nieuwe herzie ning der tarieven bestaan. Thans moge hier nog een korte beschrij ving van het werk dezer ondernemingen vol gen De stoom-wasch- en strijkinrichtingen heb ben een ingang aan de linker en een uitgang aan de rechterzijde der fabrieksgebouwen. andere zijde glad en ongekreukt uit te voor schijn komt. Verlangt men de wasch „opgemaakt" thuis, dan komen de stukken in de handen van de talrijke strijksters, die aan de diverse strijk planken met door stoom verwarmde ijzers voor onberispelijke afwerking zorg dragen. Niet onaardig is het te vermelden, dat wij bij onzen rondgang een der strijksters bezig zagen het ondergoed van den ex-kroonprins in keurige condiditie te brengen. Naast het gewone wasch-nummer werd dit goed nog door den gekroonden W. gemerkt en de strijkster, die het onder handen had, zal wel nimmer gedacht hebben, dat zij haar ar beidskracht nog eens ten bate van een der Tolienzcllerns beschikbaar zou moeten stel en. Maar om op het waschbedrijf terug te ko men, dient nog vermeld, dat het wasschen, strijken en glanzen van boorden een aparte en zeer deskundige bewerking vereischt. Het glanzen geschiedt onder een verwarm de rol en een apart machientje slaat de dub bele boorden toe cn brengt ze in de vcreisch- te ronding, waarna oen warm reservoir voor het hard worden zorg draagt. Bont- cn wollen goed gaat in aparte ma- Links komt het vuile goed binnen, rechts verlaat het schoonc, gemangelde of gestreken linnen de onderneming weer, om aan de di verse eigenaressen teruggezonden te worden. En tus3chen dat binnen komen en vertrek ken ligt het reinigingsproces, dat heel wat machines en heel wat vrouwen- en meisjes handen in beweging brengt. De wasschen worden in grootere en klei nere manden door de bestellers, vrachtrijders en schippers binnengebracht, waarna de in houd wordt uitgepakt en nagegaan. Daarbij wordt aan dc hand van uniforme wasclilijsten geconstateerd of liet ontvangene overeenstemt met wat door de afzendster op de lijst als weggezonden is aangegeven. Stuk voor stuk wordt het waschgoed na- ezien en wanneer een merk-nummertje ont- rcekt, wordt dit onmiddellijk van het kan toor gehaald en door een der vrouwelijke ar beidskrachten op het „anonieme" waschgoed gehecht. Het bonte goed, dat een aparte bewerking in afzonderlijke machines ondergaat, wordt van het witte goed gescheiden en dit witte goed gaat naar de machineruimte. Hier komt het in cylindcrvormige gaatjes trommels, die twee groote of meerdere kleine wasschen kunnen bevatten Deze trommels draaien in een reservoir, waaraan door pij pen en kranen heet en koud water en zeepsop worden toegevoerd. De trommels zijn voorzien van opslaande ruggen, die bij het draaien het waschgoed mee omhoog nemen cn het bij den hoogsten stand van den rug weer in het zeepsop laten terug zakken, waardoor dc beste aanraking van linnen en reinigende vloeistof wordt ver kregen. Om het samenpakken van het goed te voorkomen, draait de trommel, waarin ook het blauwsel gegoten wordt, in twee richtin gen, nu eens eenige slagen naar links, dan weer naar rechts. Na één tot anderhalf uur afhankelijk van den vervuilingstocstand waarin het' lin nengoed verkeert wordt dit uit de trom mels gehaald en in een centrifugaalmachine overgebracht. Deze gaatjcsketels, waarin het goed gelijk matig verdeeld moet zijn, hebben een snel heid van circa duizend wendingen in de mi nuut cn slingeren daardoor het water uit het waschgoed. Reeas na een tiental minuten is het linnen goed zoo watervrij, dat liet in betrekkelijk Korten tijd in de droogkamer geheel voor op vouwen cn strijken gereed gekomen is, Deze droogkamers bestaan uit z.g.n. cou lissen, of uiischuifbare afdeelingen met rek ken, waarover het goed gehangen kan wor den of eenvoudig uit zolderruimten waar het linnengoed eveneens over stokken en rekken te drogen wordt gehangen. In beide gevallen wordt stoom door buizen onder den vloer doorgevoerd, waardoor een temperatuur wordt verkregen, die een snelle en algeheele droging van het behandelde linnengoed waarborgt. Het waschgoed, dat „droog toegeslagen" naar dc afzendster terug moet, wordt nu ge vouwen en in de manden gedaan. Het platte goed wordt gemangeld onder de z.g.n stoommangels, bestaande uit groote over elkaar glijdende warme en met linnen bcklccde rollen, waarin het goed aan de eene zijde -itigwrMyri wordt en waar het aan de chines cn krijgt een bijzondere voor dit goed vcrcischte behandeling. Ten slotte komt alles bij de inpaksters, die aan de hand van de wasclilijst het afgelever de linnen tellen cn stuk voor stuk controlee ren. Eerst daarna verlaat het in de diverse man den het fabrieksgebouw, om aan de verschil- ende eigenaressen in Noord-Holland bovpn iet IJ teruggezonden te worden. En dc huisvrouwen, die haar waschman- den weer open maken cn daaruit de stapels hagelwit linnen in haar kasten rangschik ken, hebben, dank zii de zorg der diverse on dernemingen. de zekerheid, dat haar goed de beste bewerking ondergaan heeft, welke techniek en wetenschap tot dusverre mogelijk gemaakt hebben. (Van onzen Parijschen correspondent). (Nadruk verboden). Parijs, 15 December 1919. De Joden in Parijs en Russische danskunst. Het is niet alleen omdat er in de Volksver tegenwoordiging vau Frankrijk honderd Is raëlieten zijn, noch ook omdat ik er hier in de muziekwereld en in den kunsthandel zoo vele ontmoet en al evenmin omdat ik dikwijls zwerf door hun zeer opmerkelijke oude „Guartier des Marais" dat ik mij bovenstaanden brieiti- tel koos. Ik wil u schrijven over de Joden om een zeer oude sympathie in woorden te brengen die hier in Panjs steeds grooter is geworden. Ik schrijf u heden mijn drie-en-veertigsten brief en het jaar spoedt ten einde. Ik heb lang genoeg gewacht met u te schrijven over dat zeer aparte en intelligente onderdeel der Pa- rijsche gemeenschap dat gevormd wordt door de kinderen van „het Oude Volk." Geloof niet, lezer, dat met de Dreyfuszaak de afkeer van de Joden hier in Parijs verdwe nen is. Groote persorganen evenals groote corporaties stellen er nog steeds een eer in de campagne te blijven voeren en in het dage- lijksch leven treffen wij ook nog veel heftige bestrijders van het Jodendom aan. Op economisch gebied wordt den Joden hier in Frankrijk dan veelal verweten dat zij nooit en nimmer producenten zijn. „Zij leven van den tusschenhandel, zelden hebben zij een handwerk, of zelfs een industrie, zij leven van de spelingen der markten op elk gebied, verrij ken zich met dén handenarbeid van anderen, kortom, het zijn Parasieten bij uitstek." En men wijst op„het immoreele van den grooten geldhandel en der groote specula- tiën." Ongetwijfeld is deze opmerking zeer in den geest van dezen tijd met zijn gemakkelijke, o, zoo schoone en weinig overpeinsde idealen. Wat men vergeet isdat allé groote onder nemingen, alle risquante maar heilzame kolo niseeringen, alle groote pionierswerk in dezen modernen tijd niet zouden bestaan zonder den man die het actiën-kapitaal fourneert, die aandurft wat een minder zuidelijk tempera ment niet aandurft, die risqueert wat menig phantasieloos koopman van den ouden stem pel niet kan risqueeren, wil hij in den stijl van zijn huis blijven werken, den jood, den man, die het materiaal fourneert en de uitvoering mogelijk maakt van al die groote werken, voor welke geen andere zekerheid gesteld kan wor den dan persoonlijk inzicht, persoonlijke ener gie en persoonlijk projectievermogen. Inzicht en energie, twee hoofddeugden van den Israëlietischen geest, welke 'n zeer bijzon der cachet nog krijgen door het enorme ab stracte voorstel'ingsvermogen dat den jood steeds hielp in gedachten mogelijkheden te realiseeren en deze aldus vooruit te beoordee- len en te schatten. Vanzelf kom ik hier op deze joodsche alge- meene abstraheerings-mogelijkheid die een zoo oorspronkelijk heilzame en harmonische pelijke, juridische en medische wereld, in de wereld van kunst en volksopvoeding, alge- meene hygiëne en moraliteit, een zeer oor spronkelijk, zeer gunstig en zeer persoonlijk element brengen. Dit ben ik mij in de groote stad Parijs voor al bewust geworden. Doch ik twijfel niet of in Weenen, Kopenhagen of Berlijn ware mij hetzelfde opgevallen terwijl mijn Russische vrienden mij geheel in denzelfden geest spre ken. Zoo volkomen van dezelfde sfeer zijn de uitingen van de Fransche Intel lectueele joden, van den Weenschen joodschen schrijver Schnitzler, die van de Duitsche en zionisti sche jongeren, die van de Deensche en Pool- sche joden, van de joden van overal, dat ik allengs ga realiseeren, dat in de krankzinnige internationale onderlinge verdwazing en on derlinge haat één enkele cultuur slecnts bleef waardig, fijnzinnig, ingetogen, intelligent en van die hoogere meianciioiie die in eik fijn gevoelig menscnenras besloten ligt,dat slechts ééne cultuur zichzelf bleei; tè oud, tè jeproefd, tè edel, tè superieur, aan de wereld der onchristelijke Christenvolken van het he den, dan dat de eigen innerlijke mentaliteit in eenig opzicht besmet of ontwricht kon wor den. Want al wordt de oude Joodsche wet min der naar de letter nageleefd dan vroeger, het jonge Israël leeft nog in zijn oude fijnzinnige bijzondere intelligentie, in zijn oude, bijzon dere poëzie, in zijn oude, bijzondere gbedheid. Een groote stad als Parijs waar alle din gen machtiger vormen aannemen dan elders, geelt héél véél te aanschouwen en veel te be leven voor wie zien en leven willen. Zoo heb ik hier nog beter gezien dan vroe ger de overal verspreid levende zonen van het Joodsche ras en ik heb een vernieuwden in druk gekregen van de Joodsche intelligentie, den Joodschen kunstzin en het Joodsche ge moed Gisteren heeft hier de groote Russi sche danseres Paulowna gedanst in het The ater des Champs Elyseés„Les Ballets Rus- ses 1"Het woord alleen heeft een betoove- ring zóó geweldig dat een elks oogen hier op lichten wanneer het uitgesproken wordt. Paulowa heeft gedanst „la mort du Cyg- ne" van Saint Saëns en we hebben geheeld van droefheid over de groote blanke vrouwvo gel die droef heenging uit een jong schoon leven.... Zij heeft gedanst: „La üanse Syrien- nc," samen met een groep jonge mannen; in een dans, zoo rythmisch, zoo strak, zoo rijk en zoo pittig, zoo gestyleerd, zoo beheerscht en zoo geestig als ik nooit zag dansen. Les Préludes van Liszt, meditaties over het menschelijk levenhet was een ballet, eeii groependans van een ongelooflijke harmonie en de teerste gevoeligheid. Een Hongaarsche dans was zóó blij, zóó wild, zóó heidensch, dat het abrupte rythme hoog-juichend daver de door de lucht om dan weer vol strak in gehouden vreugdigheid te worden gescan deerd in een schalksch marschtempo dat niets was dan een intermezzo voor de finale die kla terde van jolijt en castagnette-geklapper. Maar „Anitra's Dans" van Grieg werd ge danst door een jonge, tengere vrouw in wat sluiers, en dit was niets dan: phantasie en eenzaamheid. Deze vrouw danste alsof zij al leen was en zij danste voor zichzelf. Daarom was haar dans misschien nog de alleredelste van alle. STéFAN. noot brengt in de compositiën van het Euro- peesch economisch en het Europeesch geeste lijk leven Dit ras, dat grooter souplesse heeft dan de Westersche rassen, grooter phantasie, grooter virtuositeit, en zeer bijzondere zenuwkracht brengt zijn zeer bijzondere gaven ten dienste der gemeenschap, stelt zijn fijn rangschik- kenden ingenieuzen geest ten dienste aan het groote schaakspel van het economisch leven niet alleen, maar komt ook in de wetenschap- moet nu goed spelen om schijfverlies te ont gaan. De stand is dus gelijk. Van positie voordeel voor zwart kan dus moeilijk gespre ken worden. Wij kunnen ons met deze opinie van den heer de Groot wel vereenigen en ge ven den liefhebbers in overweging dezea stand eens ernstig te bestudeeren. Aan bord 3 kwam j.l. Zondag in de MarchalMöllenkamp de volgende voor: Zwart: 6, 11/14, 16, 18, 19, 23, 24, 2ö. Wit: 27, 28, 30, 32, 33, 35/39, 48. Wit speelde in dezen positiestand 3025, waarna de partij als volgt verliep: 1. 30—35 9. 10. 11. 10— 4 4—15 15: 6 1. 24—29 2. 19 30 3. 11 44 4. 44—50 5. 14—19 6. 19—24 7. 50-45 gedw.) .8. 9. 18—23 10. 611 11. 45—50 wint. 2. 33 24 3. 28 17 4. 35 24 5 24—20 6. 20-15 7. 15—10 8. 36—31 (vrijwel gedw.) ,8. 26 28 Als bewijs dat in deze competitie ook een- voudinge dingen over 't hoofd worden gezien de volgende stand uit de partij aan bord 9: më Zwart: 2, 3, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23. 24. Aan de Dammers! Met dank voor de ontvangen oplossingen van probleem 577 auteur Charly). Stand Zwart: 2, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 27, 36. Wit: 19, 23, 24, 30, 38/42, 45, 47, 49. Oplossing: 1. 42—37 1. 18 20 2. 38—32 2. 27 38 3. 39—33 3. 38 29 4. 47—42 4. 36 38 5. 49—43 5. 38 49 6. 30—24 6. 49 35 7. 24 4 7. 35 13 8. 4 45 wint. Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: W. Blokdijk, P. Dekker, D. Gerling te Alkmaar, W. F. van Gcndt te Bergen (ook van No. 576), Jb. Toepocl te Sint Pancras, P. de Groot Jbz. te Warmenhuizen en H. E. Lantinga te Bellingwolde. UIT DE COMPETITIE. In de hoofdklasse Noord en Zuid wordt elke week druk gespeeld. In Noord heeft D. O. S. (de club v. B. Springer) op 't oogen- bjik de leiding boven V. A. D. In Zuid wordt a.s. Zondag de beslissende ontmoeting gespeeld tusschen D. I. O. den Haag en „Constant" Rotterdam. Alleen als D. 1. O. wint is zij kampioen. Gelijk spel of verlies van D. I. O. doet „Constant" kam pioen worden. Mutua Delectatio den Haag en „Rotterdam" speelden Zondag gelijk 1010. Kleute en Lammers, de borden één en twee van M. D., wonnen hun partijen. Een kra nige prestatie. Over de partij Dehnertvan Rees uit onze vorige rubriek schreef de heer de Groot ons nog, dat na de combinatie de stand wordt: Zwart: 6,14,15,16,20,22,32. Wit: 26, 33, 35, 36, 42, 45, 47. Wit aan zet. Wit speelt 36—31, dreigt 31—27. Zwart Wit: 21, 25, 26, 37, 38, 39, 41/45. Zwart aan zet speelde hier 2227 (21 32). 24—30 (25 34) 23—28 (32—23), 18 49!! Ter oplossing voor deze week: Probleem 578 van H. EIJRAND (Fr) i Zwart: 1,6,10,11,13/17,19.20,21, 25 26. Wit: 22, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41,46,49,50. Oplossingen vóór of op 23 December, bu reau van dit blad. CORRESPONDENTIE. W. F. v. G. te B. Vorige week uw briefkaart even te laat ont vangen. In Alkmaar wordj eiken Vrijdag avond gedamd van 7^11 uur, in het café Schermerhorn, Waagplein. Elke liefhebber is daar welkom. UIT H)ET INDISCHE LEVEN. XVIL Koningin's verjaardag! Dat is in Indië altijd nog iets anders, dan in Nederland en vooral1 'toen H. M. Koningin Wilhelmina nog maar een Majesteitje was in korte rokken, werd1 het feest met groote vreug de gevierd. Het is misschien gek, maar als men zoo buiten het eigenlijk Nederland is, voelt men vaaJk veel Nederlandscher dan hier in het polderland, in Nederland'sche steden eni dorpen eni vanzelf concentreert men dan zijn genegenheid voor zijn vaderland en zijn AL1MAARSCHE n u a Wfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7