Hippen en Jioiiijuen. vz cm dm rffagit vast het gezag, de perso nificatie van de natie, dus het «Hoofd v&a den Btealt. Ik ml ditmaal eens» zw'n feestte heschrij ven. Het is ten avond van meer dan 25 jaar geleden, riare Majesteit was nog, zooals de eerste miunten met1 haai' beeltenis haar ie ziera gaven, het heldere meisjesgezicht met het lan ge haar. Ze was dus nog een kindi enl het ge beurde dan ook wel, dat men den 31 en Augustus vierde met een kinderfeest. Zeer symbolisch en aardig gedacht. Zoo deden we b.v. te Ternate in 1892, maar het jaar te vo ren werd het feest naar den eisch gevierd. Het was dan ook haar eerste verjaardag als Ko ningin. Dfen- avond te voren begon de pret. Het re sidentiehuis te Ternate was helder verlicht en fraai versierd. Tegen 9 uur stond de resident Bensbach, een oud-gediende, die het land in Zuid-Celiebes trouw had gediend en daarvoor was beloond met een promotie tot resident van Ternate, met zijn gezin de gasten op te wach ten. Van lieverlede raakte de ruime voorgalerij vol. Telkens als er nieuwe gasten kwamen, liet M'ingo zijin 'kapel een deuntje blazen,. Die ka pel bestond uit twee trompetten en een trom mel. Meer waren veto Ternate niet rijk. Een aardige haam Mingo. 'Doet zoo d'enken aan Robison Cursoë met zijn Vrijdag. Mingo is I UP ae "ootaptaatsen, waar garnizoen ligt, een verkorting van domingo of Zondag. De w.or4en saluutschoten gegeven. Voor de KO fe«222. 5.' rtaij g$2ü Issues? '3i plakken tot 6 uur. Tooi wso hot nog niet ui De resident meende, dat het nu geschikt tip was cm even. te gaan bad®. m 6' het tip wasen dan in een gewoon wit pak te rug te komen. Dan zou hij zorgen, dat de paarden gezadeld waren Daar van slapen toch niet veel meer komen zou, was dat idee nog zoo kwaad niet en zoo renden wc om 7 uur de bosschen in en maakten we een heer lijken rit. Om 12 uur kwamen we dan einde lijk ihuis. Als het geluk van Hare Majesteit eenigs- zins zou kunnen afhangen van de pret die we toen op Haar verjaardag gehad hebben, dan is de zaak in orde. Volkomen geslaagd Het jaar daarop werd Koningin's verjaar dag op den dag zelf gevierd en wel met een kinderfeest. Weer ten huize van den resident, Het glanspunt van den avond was de pop penkast, vertoond door het hoofd der school die bij uitstek geschikt was voor zulke din gen. De verjaardagen van de Koningin en van de leden der Koninklijke familie zijn door heel Indië vacantiedagen. De scholen en de gouvemementskantoren, de banken enz. zijn gesloten, de garnizoenen houden rustdag, tenzij er parade is. De manschappen krijgen een extra maaltijd, een flcsch bier en sigaren. Op de hoofdplaatsen, waar garnizoen ligt Temataansche imlandfers zij!n meest allen naar dagen genoemd. Men heeft er rader: Senin o-f Maandag Selessa of Dinsdag, Rebo of Woensdag, en!z. Alleen Djoemahat be staat niet, want dat is Vrijdag en1 Vrijdag is de Mohammedaansdie heilige dag. M'ingo blies dus en men kon hem en zijn mannen uren, laten' blazen. Zonder wenk hiel den ze niet op. Een idëale stafmuziek, vooral voor d'anslustigen. Mingo blies en deftig aangedaan kwamen de Europeanen binnen. Officieren en be stuursambtenaren in uniform, de anderen in rok en witte das met witte handschoenen. De d'amcs in keurige toiletten. De resident zelf in' groot costuuim, zeer fraai. Zooiets als een portier in een hotel, dat weet, wat de inrich ting past. Eindelijk hoorden we: Presenteert het ge weer! De 12 fusiliers ondier commando van eeni sergeant brachten het eeresaluut en ge volgd' door een stoet van prinsen trad de oude «ultan van Tidore binnen, het officieele'hoofd- deksel op. Naast hem de sultane. Twee goede oudjes. Met dë Sultane heb ik wel eens de eer gehad in haar eigen keuken op Tidiore de lan der te dansen. Den Sultan hebben we een klein jaar later begraven. Een leuike dag, a aar ik misschien nog wel eens van vertel. Nu was alles echter in den vorm. De resi dent trad' naar voren en ontving plechtig Zijne Hoogheid1 met een voorgeschreven om helzing, twee kussen, op ieder wang één. Die kussen klapten wat hard, omdat ze natuurlijk im de lucht gegeven werden. Mevrouw die residënte kuste de Sultane en dat ging zeker van harte. Mevrouw Bens bach was van geboorte zelf een Inlandsche uit dë Boegineesche landen. Kort daarop klonk het weer: Presenteert het geweer! En op dezelfde wijze deed de sultan van Ternate zijn intrede Daarna de pretendent sultan van Batjan. Vervolgens ontdeden de Hoogheden zich van huin officieele hoofdtooisels en werden deze zorgvulldiig in djatihouten kistjes gepakt en weggebracht. Het geweer werd- weer gepre senteerd'. Nlu kon het feest beginnen. 'De Sultan van Temate was een minder vriendelijk heer en deed' zoo'n heelen avond' niets. De Sultan van Tidore hield' van de vroolijkheid en van dë kaart. Die oude heer kon de zon in het water zien schijnen, had een vriendëlijk woord voor iedereen en was in het gelukkig bezit van eemige prettige zonen en lieve kleindochters. Vooral de 18-jarige dochter van Prins Amien viel bijzonder in onzen smaak. Ze kon zoo prettig lachen. Die prinsessen werden aangesproken met den zonderlingen titel van „toean bokki". De be- tee'ken-is is me onbekend. De sultan van Tidore zat gauw aan de speeltafel. Vingt et un was zijn geliefkoosde spel en groot was de kring, die zich om hem vormde. Gelukkig mocht er niet grof ge speeld worden. Het ging om stuivers en go- bangs (2 Y, et.)Vermakelijk was het den ou den vorst te hooren brullen: M'ati (dood), als er een boven de 21 kwam. Ieder genoot niet hem mee. De beide sultanes waren spoedig met dë residentsvrouw naar achteren verdwenen en het edele drietal maak te het zich daar in sarong en kabaja makke lijk, terwijl ze zorgden voor „makanan" en minoeman" (eten en drinken voor de gasten). Dit werd natuurlijk door ons allen op hoogen prijs gesteld. Wij, anderen, waren spoedig aan den dans. Eenige oudere heeren natuurlijk uitgezon derd, die zaten te homberen of te whisten Maar gedanst, dat er werd-Mingo en zijn mannen hadden weinig rust en ze moesten er ook de volle 8 uur aan geven, want 's mor gens om 6 uur werd er nog gedanst. Vooral de wals was in de mode. Van alles werd wals gemaakt. Die Indische dames kun nen heerlijk walsen. Af en toe een „lancier" en een „quadrille". Van den laatsten dans kwam niets terecht. De secretaris der residen tie, de heer S., deed zijn best om goed te com- mandeeren, maar het was een feit, dat nie mand onzer precies meer op de hoogte was van de figuren. Het was een rommeltje, maar daarom juist bijzonder prettig. Niets is zoo prettig als een quadrille, die finaal in de war gaaf. Tegen twaalf uur deden de bedienden plechtstatig hun intrede met presenteerbla den, waarop de glazen champagne stonden. De muziek zweeg. Ieder nam zijn glas in de hand en wachtte 'de dingen af, die komen zouden. Daar sloeg de klok twaalf. De resident trad naar voren en in een korte Hollandsche en een lange Maleische rede gedacht hij de oor zaak der feestvreugde: het jarige Majesteitje. Een luid „Lang zal ze leven" volgde, de muziek zette het Wilhelmus in cn de glazen werden geledigd. Het meer officieele deel van het feest was afgeloopen, maar niemand dacht aan naar huis gaan. Toen mijn vrouw om 4 uur vond, dat het mooi tijd was en ik als gehoorzaam echtge noot afscheid ging nemen de sultans wa ren al weg ging dat zoo maar niet. De re sident stond er op, dat ik weer terug zou ningin 101, n.l. 34 's morgens om 8 uur, 33 om 12 uur en 34 om 4 uur 's middags Te Pontianak stond het kanon, op mijn huis gericht, niet meer dan 100 Meter daar van af Alles stond te trillen. Een genoegen was het nu niet precies. Een parade is soms een bespotting. Ik zag er eens een te Temate. Een compagnie in fanterie en twee onvolledige compagnieën schuterij. Daar de schutters, zoogenaamde Ternataansche burgers, voor het meerendeel Christen-inlanders, nu niet precies een krijgs- haftip aanzien hadden en vooral ook uitblon ken in de moeilijke kunst van excerceeren als een schutter, maakte de parade natuurlijk fraai schouwspel. Anders is dat in een groot garnizoen als te Batavia waar alle wapens vertegenwoordigd zijn en dan vooral, wanneer de Gouverneur- Generaal in eigen persoon de troepen inspec teert en de legercommandant ze presenteert. A. v. W. PoDulaïre Landbouwkroniek Het nut van stamboek- en folrveevereenigingen des ««v 50(? elasSrt» #3*1 op aUsriijfca hoedanigheden. Niettemin zijn belangrijke ver» beteringen verkregen. X. BOEKAANKONDIGING. Bij den uitgever W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle zijn eenige herdrukken benevens een nieuw werkje-verschenen, waarop wij gaarne de aandacht vestigen. lo. Leerboek voor de groenteteelt door C. H. Claassen en j. G. Hazeloop. Het feit, dat in 1913 een vierde, in 1917 een vijfde en thans reeds een zesde druk van dit boek noodzake lijk was, spreekt voor zich zelf. Het is een 'be wijs, dat het Ihoe langer hoe meer de vraag baak is geworden zoowel van den beroeps- kweeker als van den liefhebber op tuinbouw gebied. Voor studeerenden is het de aangewe zen leiddraad. In dezen nieuwen druk heb ben enkele onderwerpen, zooals de snoei der tomaat en bet winnen van het pootgoed der aardappelen, een belaugrijke uitbreiding ge kregen, in verband met in den laatsten tijd gedane onderzoekingen, 2o. De teelt der landbouwgewassen. Leer boek voor studie en praktijk, door C. A- J. M. de Gier. Dit boek is voor dén landbouwer en de voor landbouw studeerenden wat het bo vengenoemde boek is voor den tuinbouwer, n.l. een vraagbaak in den volsten zin van het woord. De schrijver heeft getracht, het werk wederom op de hoogte van den ihuidigen stand der wetenschap te brengen, door hier en daar wijzigingen aan te brengen en enkele gedeel ten aan te vullen, o.a» het onderzoek van mon sters aan het Rijksproefstation voor zaadcon- tróle, de keuring van gewassen te velde, de be handeling van net zaaizaad en de oordeelkun dige bemesting. Ook in dit boek is de beschrij ving van den verbouw van aardappelen be duidend gewijzigd en aangevuld. 3ö. Bemesting, door C. Nobel. Dat van dit werkje een 4e druk noodig bleek, moge als 'n bewijs gelden, dat het door velen geraad pleegd wordt. Vooral voor studeerenden kan het ten zeerste worden aanbevolen. 4o. Vruchtenteelt door A. Schuttevaêr, 2 deeltjes. Door den schrijver wordt dit werk je genoemd een leiddraad voor het land- en tuinbouwonderwijs. Den landbouwers in Noord-Holland zal dit wat gek in de ooren klinken, doch zij mogen bedenken, dat in het ambtsgebied van den schrijver landbouw en fruitteelt gecombineerd voorkomen en aldaar onderwijs in fruitteelt aan aankomende land bouwers wel op zijn plaats is. Door zijn be- knopten vorm ig dit boekje zeer geschikt, om op tuinbouwcursussen te worden" gebruikt. De prijs van 60 cent per deeltje is daarvoor te vens aanbeveling. 5o. De druif, door K. Wiersma. Een her druk van een werkje uit de goedkoope tuin bouwbibliotheek onder leiding van Claassen en Hazeloop. Een uitnemend werkje voor hen, die waf meer willen weten van de cul tuur van dit vooral voor het Westland zoo belangrijk gewas. PAARD 'EN TRACTOR. Een bijzondere medewerker van de Tele graaf schrijft: Het paard is eeru edel en;, indien van. vol bloed ras, meestal ook een elegant die: Beide eigenschappen bevredigen den goeder, smaak zoodanig dat het paard nimmer geheel zal worden afgeschaft. Er was een- tijd, dat het onmisbaar werd geacht ter wille van zijn ge- iiuikswaarde voor tallooze werkzaamheden in den landbouw, de industrie, den handel en in den oorlog. Die tijd is echter voorbij. De mechanische kracht heeft voor een groot deel het paard verdrongen. In Amerika waren vol gens de officieele statistiek in gebruik in 1916 30.000, in 1917 132.000 en in 1919 circa 300.000 tractors van pl.m. 15—30 P.K. (in de staten Kansas en Indiana respectievelijk pl.m. 10.000 en 4000 stuks). De oorlog heeft het gebruik van mechani sche kracht in den landbouw stet'k bevorderd door het onttrekken' daaraan van menschen en paarden. Vooral in Amenka werden op tallooze boerderijen tractors ter verandering van paardenkracht aatigeschah, terwijl na den oorlog de populariteit dezer tretanachi- nes belangrijk steeg door de geschiktheid, wélke -tal van boerenzoons en k echts m de bediening van auto's en tractors hadden ver worven. in' den oorlog deed men natuurlijk groote ervaring op wat betreft de eischén aan mach malen arbeid te stellen en deed daarmede in vredestijd zijb voordeel De ach teruitgang van den paardenstapel, zoomede de sociale moeilijkheden, noodzaakten den landbouwer zijn volle aandacht aan deze zaak te blijven wijden. En op baar beurt zijn daardoor fabrieken van landbouwmachines en motoren zich met kracht op de fabricatie van iandbouwtrekmachines gaan toeleggen. Tal vamj fabrieken, die voorheen oorlogsmate riaal vervaardigden, houden zich onledig met deze fabricatie zoowel in Europa als Amerika. De „labour saving»" machine heeft voor goed haar intrede in dan landbouw ge daan. Dit kan niet anders dan worden toege juicht. Door de totaal veranderde arbeidsver houdingen moet ter wildé van de handhaving en uitbreiding der productieve krachten meer machinale arbeidskracht worden' toegepast. MJen kan zich afvragen, of daardoor de paar denspel niet aanzienlijk zal verminderen en of dit uit maatschappelijk oogpunt in gevaar is. Het paard is ia hoofdzaak gebruiksdier voor het verrichten van .arbeid. In de behoef ten/ aan voedsel, kleeding en schoeisel voor ziet het paard' voor een onbelangrijk gedeelte en1 als zoodanig is het dus van weinig betee- kenis. Daarentegen heeft het voor het verrich ten van arbeid veel voedsel noodig, dat groo- aendeels ook voor menschelijke voéding ge schikt is. Op den grond, waar haver, gras, erwten, etc. voor paaidcnvoer worden ver bouwd, kunnen gewassen voor mensdielijke voeding worden gekweekt. Zoo wordt aange nomen, dat de Duitsche paardenstapel voor den oorlog voor zijn onderhoud en arbeid oen. oppervlakte gronds behoefde, zoo groot als Beieren, d.i 1/4 der oppervlakte van Duitsch- land. Gegeven het tekort aan menschelijk voedsel1 moet het dus worden toegejuicht, ais toepassing van machinale kracht wordt be vorderd en daardoor paarden kunnen worden afgeschaft. Uit een ingesteld' onderzoek in Indiana bleek, dat voor eiken tractor van pijn. 20 P.K. «er.' ma» «s pa&réSK gtssfct feea» den: worden. Van 100 gebruikers van een tractor hadden ex 3' minder dan 40 H.A„ 16 minder dan 80 H.A., 29 tusschen 80 en 120 H..A 24 tusschen 120 en 160. H.A., 9 tus schem 160 enl 200 'Hl. Al. en 14 meer dan, 200 H.A. in gebruik. Van deze honderd tractoren werden bestuurd': 81 door de landbouwers zelf, 16 door landbouwerszoons, 3 door ge huurde krachten. De kosten van onderhoud en tijdverlies door slechte bediening bleken het hoogst te zijn en het meest voor te komen bij bediening met onvoldoend geschoolde krachten. Uit een onderzoek bij' 95 gebruikers bleken er 77 zeer tevreden, 11 matig tevreden cn 7 ontevreden over het gebruik, terwijl 73 spreken van wei' nig en 22 van ernstige stagnatie in het ge- lor uk. Sedert 1919 doet de tractor of trekker ook in het Nederlandsclie landbouwbedrijf van zich spréken. Toen. omstreeks 1910 dë stoom ploeg zijn intrede deed' in ons land, was de belangstelling buitengewoon groot. Thans nu allerwege 'tractor-demonstraties worden houden, constateert men even levendige langstelling'. De reden hiervan is, dat onze landbouwers inzien, dat machinale arbeio voor een groot deel te gemoet zal moeten ko men aan de toenemende moeilijkheden door den loonstandaard en den arbeidsduur He lijid't geen twijfel' dat voor ontginningen', groote landbouwbedrijven' en coöperaties de Iandbouwtrekmachines ook ten onzent meer en meer zulten worden ingevoerd'. iHtet is slechts een. kwestie van tijd en' van doeltref- fenden invoer. Hoofdzaak is, dat het gebruik niet door te ijverige verkoopers in discrediet komt. Deze mogen bedenken, dat de goede werking eener machine in wijden kring den goeden roep bevordert en dus den afzet doet toenemen, terwijl omgekeerd' eventueele 'koo pers voor langen tijd afkeerig kunnen worden gemaakt. Het spreekt vanzelf, dat de 'land bouwers .aanvankelijk terughoudend zijn doch zij worden door dte reclame, die een goe de en goed-werkende'machine maakt, van zalf gewonnen Goede voorlichting en voora een) voldoende leiding is noodzakelijk. In ban den van omgeschoolde menschen is elke ma chine snel bedorven; veel onderhoud., tijdver 'lies en ergernis zijn dan de gevolgen en vc langen tijd' is de overigens nog zoo sterke en doelmatige machine in discrediet. In verbant hiermede is het noodzakelijk, dat door cur sussen de noodige voorlichting en oefening wordt verkregen en daarnaast zal de behan deling van het onderwerp in vakbladen en tijdschriften, vooral' de mededeeling van practische ervaring, opwekken tot onderlin- gen wedijver. Daardoor worden over en weer bezoeken uitgelokt', die zeer veel nut stichten door de uitwisseling van ondervinding. In het bijzonder in ons 'land staat de machinale grondbewerking nog in de kinderschoenen. Daarom is voorzichtigheid den verkoopers dringend aangeraden, willen zij ,nict dat het ■gebruik beperkt blijft tot een gering aantal 'landbouwers. De toepassing van tractoren is voor de verhooging der voortbrenging van onzen bodem van het allergrootste belang Onze landbouwkundige specialisten zullen zich 'Ongetwijfeld ernstig met het nieuwe vraagstuk bezighouden. Het is een goed tee lten, dat het Instituut voor Landbouwwerktui gen onder 'leiding van prof. Visser er zich op heeft toegelegd, bet gebruik van landbouw- tractors en motoren van meet af aan in goede banen' te leiden. Jb. HARTLAND, Koningsweg B 69. I landel in 2e hands Kinderwagens, Sportkarren, Ledikanten, 'Bedden, enz. Ook aan huis te ontbieden. Aan hetzelfde adres TE KOOP: Een TWEELING KINDERWAGEN en een GE GOTEN FORNUIS, beiden zoo goed als nieuw. TE KOOP 2 HONDEN zwarte Iersche setter en gekruiste Herder. LAAT 10. GOED ONDERHOUDEN PIANO OF ORGEL TE KOOP GEVRAAGD. Prijs 100 tot 200. Aanbiedingen aan D. BRUIN, Broek op Langendijk. TE KOOP voor zefeu den staat zijnde S- „Mignon". Adres Bureau van dit blad. uiuea i en in goe RI JEM ACH INE TE KOOP een partij NIEUWE STEEN (waalvorm) bij J. SNIJDER, Oudorperdijk No. 2, Aikmaar. MOET WEG. VOEDERBIETEN groen-kraag, Jaapjes- peen voor elk aannemelijk bod. l iet gekochte wordt franco ihuis geleverd, bij JOH. DE VRIES, Heilooërdijk. KONIJNEN TE KOOP. Blauwe Weeners (ras), Jongen, half volwassen. STATIONSWEG 166. Niet op Zondag. en DAVID DE GROOT, HOFSTRAAT, heeft Mansschoenen met dubbele zolen, Fietsschoenen voor 7.50, Heerenrijgschoe nen 10, Kinderriemschoentjes 3.50, Kin- derschoentjes 3, Damespantoffels 1.75. Zoolang de voorraad strekt. MAGAZIJN DE FEESTVREUGDE St. Annastraat 3, heeft voorradig ruime keuze MUTSEN voor Bals en feestavonden en verder alle Bruilofts- en feestartikelen. Hoogachtend, JOH. v. d. STOK. TE KOOP EEN GROOT KIPPENHOK. Te bevragen bij K. HOS Sz., Stompetoren. EEN NET PERSOON v. g. g. v. zag zich gaarne belast met INNEN VAN GELDEN of iets dergelijks. Brieven franco 2de KANAALSTR. 15. TE KOOP EEN KONIJNENHOK met 6 afdeelingen en een DUITSCHE HERDER (teef). Verlengde Landstraat 37. TE ALKMAAR TE KOOP RENTENIERSWONING voor 4300, 2 ka mers, suite, gas- en waterleiding. Aanv. spoedig. Te bevragen LINDEGRACHT 13. STUDIE PTANC TI KOOP 100. DRUIVENLAAN 53, Alkmaar. TE KOOP door omstandigheid een nieuwe ZWARTE HANDMOF. Billijke prijs. Fr. br. no. P 333 Bureau van dit blad. Voor de Feestdagen. VERSCHE MOSSELEN 8 cent per kilo, ook in zuur, INMAAKHARING 6 cent per stuk. C. BLOM, Zoutstraat 3. Voor de aanstaande Feestdagen. Mooie,Goudreinetten en Bellefleurs, bij af name van 10 pond 1.25. Voor Moes 1 per 10 pond. Zoete Veenen en Zoete Reinetten per 10 pond 1.00. Aanbev. G. W. v. d. POL, Schoutenstraat. TE KOOP een mooi MEUBLEMENT, CANAPé, 4 Stoelen en een Tafel, samen 55, 1 Kacheltje voor 5, een vierkante ta fel 6, 1 schuiftafel 7.50. HEKELSTRAAT 7. TE KOOP z. g. a. nieuwe WINTERJAS 48. GRAMOPrlOON met 50 nos. 45. Br. fr. L 329 Bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD EEN MANGFL Brieven onder lett. N 331 Bureau van dit blad. KAMERMUZIEK. Mooie POLYPHON met 24 platen, geschikt voor Café. Te bevragen Bureau van dit Blad. ook en BESTE KASTANJES, ook mooie en fijne SI- Heden ontvan 40 cent per pona, ook mooie en fiii NAASAPPELEN en CITROENEN, Fijne Gem. HARING en ROLMOPS, Versche ge stoomde SAUSJES en VIJGEN en verder alles wat bij het vak behoort. Aanbev. G. W. v. d. POL, Schoutenstraat. GEVRAAGD FLINK DAGMEISJE, P. G. Zondags vrij. Adres Bureau van dit Blad. HUISHOUDSTER tusschen 20 en 30 jaar BIEDT ZICH AAN. Ook genegen bij kin deren. Brieven onder no. Q 332 Bureau van dit blad. Voor de Feestdagen. ZURE HARING 10 cent per stuk, ROL- MQPS 12 cent per stuk, bij de flesch goed- kooper. Verder ZOUTE VISCH, PALING, enz., enz., enz. BLOM, Zoutstraat 3. FIJNE GEMARINEERDE HARING en ROLMOPS, ZALM in blik, SARDINES. Aanbevelend KLOPPENBURG, Spoor straat 77. VOOR DE KERSTDAGEN. Verkrijgbaar prima geslachte KONIJNEN panklaar, 60 ct. per pond. P. BIJL Jr., Woguumschebuurt. REPARATIëN aan LUXE- en HUIS HOUDELIJKE ARTIKELEN (soldeer- J. LEVERT, Ramen 8. Wordt desverlangd afgehaald en bezorgd. HEERLIJK VOOR DE BOTERHAM. Uitgesnedeu MAKREEL, 16 cent per ons. STKÜO- en SPEKBOKKINÜ. Aanbevelend KLOPPENBURG, Spoor straat 77. LEGWEDSTKIJDEIN. We leven tnaus in den tijd der tentoonstel lingen. De een is nog met aigeioopeu oi de anuer zet haar deuren ai weer voor ue inzen dingen open. ten tentoonstelling is wel net meest doeltreffende middel, om ue iietaeooenj tn de Pluimveeteelt op te wekken en vast te nouden. Voor ons zelf maakt het ook steeds een ge noegen uit, met een critisctt oog langs de kooien te wandelen, 'locn gaat ons werken in liet Piuimveeöednji een andere richting uit. We voeten ons meer aangetrokken tot de z.g. nutrictmng, wetke meer om de eieren geuit en net uiterlijk der dieren eerst op de Ze piaats laat komen. De sport- en uutriclitingen loo- pen wei eens evenwijdig, maar totn siaan ze Ooit dikwijls andere wegen in. Kort gettden nog sorteerden we voor een plunnveenciiteübcr, uit een toom hoeuuers, n trio uit, dat naar een nationale tentoonstelling gezonden moest worden en daar ook den noogsten prijs verwierf. Echter was er nog een nennetje rn de ren, dat we als eterprodu- cerite veel hooger stelden, waarvan ook het uiterlijk groote aantrekkeiijkneden vertoonde, maar dat we thuis lieten, omdat ons Uekend was, dat de smaak van den keurmeester meer naar grootere exemplaren uitging. Voor de sportncütmg de tentoonstelling, voor de nut- ïurichting de legwedstrijd. Klinkt net met wonderbaarlijk, dat de le Nationale Legwedstrijd .erst dit jaar gehou den wordt en dat we er in de aigeloopen ja ren in woord en geschrilt hard voor ueooen moeten vechten, om het zoover te krijgen (Jp het proelstation der V. P. N. te Amerstoort loopeu titans 7 toompjes hoenders in onder linge concurrentie en wel van 16 OctoK;- 1919 tot en met 15 October 1920. Kort nadat die legwedstrijd begonnen is, hebben we er een bezoek aan gebrachuWe hadden allen lof over de goede huisvesting, de prima verzorging, maar bedroefden ons er over, hoe na 't jaren lange schrijven in de verschillende vakbladen nog zoo weinig blijk was gegeven de eiscüen te oegrijpen, waaraan goed getokte leghoen ders betiooren te voldoen, 'n Verenriite is, wil men aklians succes hebben, dat de hoenders hun eerste ei leggeu rond den dag van den wedstrijd-aanvang. In 't buitenland vindt dit dan ook werkelijk plaats. Hier zagen we hoen ders loopen, die al weken aan den leg waren en waardij thans dan ook reeds onze voorspel ling 'is uitgekomen, dat ze in 'n rui gevallen zijn, waardoor de eierproductie stagnatie on dervond. Aan den anderen kant zagen we hoenders, die eigenlijk niet meer waren dan groote- kuikens, waarvan het gewicht 800, 900, 1000 en 1100 gram bedroeg! 't Groot ste kuiken was echter wel de inzender, die zijn 'nleggeld stortte met nog de gedachte aan t winnen van een prijs, 'n Poedelprijs zou misschien nog gaan. Wanneer deze wedstrijd afgeloopen is, zullen we de eindresultaten daaivan eens weergeven en er dan enkele conclusies aan vaatknoopen, ~iil i nincrin 101 n I "kd mnvtfe»n« ft m«r Hoewel het nut van stamboek» en fokver. eenigingen reeds bij herhaling is bepleit, mee» nen wij goed te doen hierop nog eens de aan» dacht te vestigen. We weten allen, dat de eigenschappen on» zer huisdieren, ook die waar het den boer in hoofdzaak om te doen is, als b.v. bij koeien om veel melk met een best gehalte en een krachtigen evenredigen lichaamsbouw, in hooge mate erfelijk zijn. Daarom moeten we bij het uitkiezen van fokmateriaal ter degc op de afkomst letten. De verschillende stamboek» en fokvereeni» gingen eontroleeren nu de eigenschappen on» zer fokdieren en stellen deze te boek, opdat men later kan nagaan of een fokdier al dan niet afkomstig is van familiën, welke do ge» wenschte eigenschappen bezitten. Zoo wordt door een rundveefokvereeniging gecontroleerd hoeveel melk en met welk ge» halte iedere koe geeft, terwijl daarnaast van de dieren, die op grond van productie en li» chaamsbouw in aanmerking komen om in het fokregister te worden opgenomen, een nauw» keurige omschrijving van den lichaamsbouw wordt opgemaakt. Wanneer we nagaan, dat de geldelijke op» brengsten van twee koeien bij de tegénwoor» dige melkprijzen 300.en meer per jaar kunnen verschillen, ligt het voor de hand van welk belang het is te weten hoeveel en van welk gehalte iedere koe afzonderlijk heeft ge» geven. Niet alleen kunnen we met deze gegevens rekening houden bij het uitkiezen der kuikal» veren voor den aanfok, ook zijn we hierdoor in staat te beoordeelen welke dieren wij het eerst, op grond der mindere productie, van de hand moeten doen. Naast een flinke hoeveelheid melk met een best gehalte wordt dus gelet op een kvachïi» gen, evenredigen lichaamsbouw. Niet alleen doet een koe met een dusda&i» gen bouw aangenaam aan en heeft zij daar» door reeds meerdere waarde, ook blijken Jus» danige dieren beter bestand te zijn tegen al» lerlei schadelijke invloeden. Bij» een schaap bestaat de productie uit het voortbrengen van lammeren en het leveren van wol, terwijl wij ten slotte nog een flink schaap willen overhouden, dat voor de vet» weiderij zoo groot mogelijke waaröe heeft. Door de Schapenfokvereeniging wordt dan ook gecontroleerd hoeveel lammeren en van welke kwaliteit iedere ooi jaarlijks werpt, ter» wijl daarnaast aangaande de wol en den li» chaamsbouw der dieren nauwkeurige aantee» keningen worden gemaakt. Het is algemeen bekend, dat niet alle ooien de eigenschap bezitten om jaarlijks twee beste lammeren brengt dan de andere, ook de markt» Niet alleen, dat de eene ooi zooveel meer lammeren brengt als de andere, ooi. de markt» waarde loopt meermalen 10.per stuk uit» een. Wij mcenen er hierbij ook nog met nadruk op te moeten wijzen, dat men ook bij scha» pen het beste doet zich te bepalen tot zuivere teelt en niet ieder jaar een ram ie gebruiken van ander ras. Wanneer we goed zijn ingelicht, is dit dan ook bij het in deze provincie bestaand scha» penstamboek reglementair voorgeschreven. Bij een varken bestaat de productie in het voortbrengen van biggen, die zoo geschikt mo» gelijk voor de mesterij moeten zijn. De Varkensfokvereeniging gaat nu na hoe» veel biggen en van welke kwaliteit de zeugen iederen keer werpen en groot brengen, terwijl ook hier weer zoo nauwkeurig mogelijk de lichaamsbouw der dieren wordt te boek ge» steld Iedere varkensfokker weet dat de eene zeug veel beter fokt dan de andere en deze gegevens dus van veel belang zijn. Ook bij de geitenfokkerij wordt volgens het» zelfde principe gewerkt. Een geregelde melk» controle dezer dieren heeft nog weinig in» gang gevonden, omdat de kosten daarvan voor deze diersoort betrekkelijk hoog *ija- Er Wij hopen hiermede aangetoond te hebben, dat aansluiting on de verschillende fokverec» nigingen van veel belang is en daardoor ook inderdaad belangrijke tastbare voordeelen zijn te behalen. Wvric).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 8