„Het Vrije Tooneel" Houtvciliiig Hakhout Notaris NUftBER Huis en Erf, öpiinto VBrkooping. IB P. J. C. tan Tombuftli, ïtscts en Rmeiikmsclio Legar- Yoorrailsn PskklsBilen. Op fflaandas den 22 Becsnfor Dultsche „armee Yorrate" ee HaiariUanscbe army Supplies prims waterdichte DelrtWen COKCfcKÏ e» Zondag 21 Dcc. Hoesten, Sc Iéié Siilftiuip; LiuuU !f Bietensnijders, 8TR00SNIJDEKS, Lijnkoekbrekers. KRIELPRAKKERS. r*-r b I ïriiilags ralfl toHmr. GROO T EVERLOTING He Lange de Moraaz, Ye zsXGftBg ttp Brand-, Iitaat- 6D Watsrsclnii. isi Mui hii J. F. i. Unit, Hat M 625. Hoornsctie CreöiGt- en Mcflliml HYPOTHEKEN REDIETEN 1 BURCERWOONHUIS iet ERF Nico van Vunre. Anga bonbons. ERBALFXBS1EX Beriqht. KM IZKN. Aardappel-sorteermochinos, Kookpotten, Bascules. Vrij d ig .26 Dumber ,(2 m Kerstdag) a s. Harmonie. Alkmaar 1 J\/C O ja I ]NT I den beroemden telepealb en hypnotiseur JXTs*. afloop Notaris NOLET publiek verkoopen BOUWTtRREIN publiek en fr contant Yerkoopen to Sint Pancras, Burgerwoonhuis paardenboet bouwland bouwland bouwland bouwland verlc.ocb.*t Expediteurs, Sleepers, Schuitenvur- ders, Kunstmasthanéelaren, Aardap- pelbandelaren, Stoomdorscherijen, Hooiperserijea enz enz. met medewerking van mevrouw in do zaal y d. heer Kus te Hf rhugowaard. wkoudheid. keelpijn. K AAK Ml AT. Pr ma afwerking. Graanbrekers, Maalmolens, DIJK. Al iL.»naar. DIJK. K. ACKEMA, Th v d. VOORT, t© Alkmaar Adrgs: dun Heer OOIJEYAAR 29 December as. TREKKING der Hoofdprijs: twee VETTE VARKENS. Alkmaar. Telefoon 120. Brandstraat A IO Voor do KL©r«tboom per ons 25 cent, verpakt in l\2 blikken. Elfectei Coupons Prolongatièn Grossier P. a. JACOBSE, Alkmaar. m DEPOSIT J '3 „Hl J 3 I Maandag 22 December, 8 uur.. TM M TE H6ILOO, Êen goed onderhouden te de n ij p ten Dinsdag 23 B®c®nrtb®r 1019, des avonds i uur, ten overstaan notaris te Alkmaar, 'des voorm. 10 uur zullen In het GEBOUW BRAKKE GROND n de NES te AMSTERDAM publiek a contant worden waarbij als Gummlkleeden, Gepre pareerde Kleeden, in „Feld- grau", Kaki en andere kleuren. In verschillende afmetingen zeer gesehikt voor door het gemengd koor „ONS GENOEGEN" directeur JOH. BRANDS, RACHEL COPPIJN, K a NTOOR ALKMAAR (voorheen J. DE LANGE C.J.zn.) W <25X"lïLT^ij g bm waarvan rfa voorwaarden (e haren kantere verkrijGiiawr zijn ZAADMARKT 58 ALKMAAR LANDBOUW-WERKTUIGEN H ^«ST UI fflpr HAAS I U I van dan R.K. Bond voor Groot® Gezinnen t®n bato d®r Stounkas, Afd. Alkmaar. waard* pl.m. f 600. Bourspolis. in goeciale alma ingen v-»n 4 X 3 en 5 X3 FRED. DE BOER, id. WINKELIERS RABAT HOORN, Dal B. ALKMAAR, Oudegracht 297. Öezorgt: Verleent: voor Landbouw, Nijverheid en Handel 10 S -• rN t Stiflr WaSf CP■v;'flffl!w* I Opgericht 1904. Leid r 8. C.^LOEVENS. siBchtH één enkele ouroerlng r*n Denkt «r aan dat de séances van •4 «SIS IE' Tooneelspel in 4 bedrijven door Ina Boudier Bakker Entiéeprijzen10.75 en f «.«O plus sted. bel. en auteursrecht. Introducties aan de bekende adressen. Aanvang 8 uur door de geheele Nederlandsche pers éénparig op de meest schitterende wijze beoordeeld woiden. Men noemt hem een „MKJiS BR" in de ToIepwtBto en Hypnoao. Verzuim niet deze laatste séance mede te maken, bespreek nog heden uw plaats. Entréeprijzenf 1.50, f 1.—f 0 50. in de bosschen van NIJFNBURQH op 22 l»eo«*inl»B. i»lw, voorm. 10 uur precies, van pl.m, 200 parken zwaar Kikoii- *-u Kusclieu Te beginnen in het bosch aan de Zandersloot bij de Nieuwpoorts-, laan M. J HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar. te ÜTERLEEK (Stompetoren) publiek vokoopen op DINS DAG 23 DECEMBER 1919, des n.m. om 1 ure, in hot «aft van den Heer O DE VRIES, te ©TER- LEEK, staande en gelegen te Olerleek, kad aldaar bekend Sectie A no 519, groot 4 aren 51 c.a Behoorende tot de nalatenschap van Mej. E. BROUWER, Wed. P. GL1JNIS. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 9 Februari 1920. Listen vanaf 1 Jan. 1920. Inlichtingen bij voorn. Notaris aan de Stompetoren. en des Zater dags café „de Jager", Waagplein, Alkmaar. ral op Woen*«l»g 3l( Decem ber 121», des namiddags onr i uur, ten koffiehuize van den Heer JAC. KERSSEN lan de Vier Staten i te ilkiuaar aan de NieuwpwertslaanJ No. 146 te Alkmaar, benevens een perceel met KOtiBOET, gelegen aldaar, samen groot 3 aren 40 centiaren. Aanvaarding 1 Mei 1920. Vooraf zal genoemde Notaris, des morgens om 1® uur precies, ten huize en ten verzoeke van den Heer JAN WlJNKER a d.j Nieuw- poortslaan No. 146 te Alkmaar, 6 kalikoeien, 2 kalveren, een Ij-jarig veulen, 22 overhouders, 3 kippen, een partij cocosmeel, pl.m. 150 baal wortelen, een stuit mest, kippenhok met loop, twee moesgraven, 1 bie tensnijder, 1 maaimachlne „Mac Cormick" dunne balk en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. iu het café van H. GERRITSEN, op van van 1. Het goed ouderkondeu mot betonnen echoellng, RRF en TCHi te Si*T PtKfCUiS, aan den Benedenweg 0" de wijde Vaart, groot 7 A. 27 c.A. Bewoond door de Eigenaresse 2. Een akker te SïXT FAKGKt» tan de Ze mersloot genaamd Stckelweid groot 25 A. 80 c.A. 3 Een akker te SIÜT PAKOKiS, gemeente HORDIJK, ten westen van de Ringsloot van de Vroonermeer, af komstig van G. MIESSEN, groot 48 A. 70 c.A. Eigendom van Mej. de wed. H, WONDER te Sint Pancras. 4. Diverse akker* te SIST PANCUASgemeente HORDIJK, samen groot ongeveer 4 Hectaren, eigendom van den hr. J. BÜOIJ Czn. te Sint Pancras. Breeder bij billetten te omschrijven. 5. Een akker te »I*T PtSCKiS, genaamd „de Kleiweide", groot 85 aren 10 centiaren in drie perceelen. Eigen dom van den heer W. KEIZER te Sint Pancras. Kaartjes der perceelen zijn intijds verkrijgbaar bij den Notaris. Aanvaarding van alle perce len na betaling, perceel 1 echter niet voor 1 Februari 1920 Meerdere inlichtingen geeit de notaris. w.e. afkomstig van Verder een greote partij Vutgcus euoderu* bouw- en vcilighci'lspischcn. F.b'tfk U^gvui' Z UiUAitüTM (voorheen Pijper) ENTREE t 0,75. Na 9 uur zaalsluiting. K» alloop vrfj but. j Besproken plaatsen 10 cent extra aan'de zaal en bij C. Pijper. AANVANO HALF ACHT. Gebruik hiertegen Doos 50 en n0 cent. Bij Apoth. en Drogisten'. WAAROM wordt juist de IKBAL Srliacuerdme zoo dikwijls nage maakt? Omdat de uitstekende kwaliteit algemeen bekend en gevraagd is. De kwaliteit is beter dan vóór den oorlog. Om echter misleiding onmogelijk te maken en het publiek voor scludc te vrijwaren, wordt de «chte Erdal alleen en uitsluitend gdeverd in doozen met de Oranje Pelikaan. Het fabrieksmerk staat U borg. VOORRADIG. y --A U v. T*o<*-"T®olii»ik«r, Tandarts, houden voortaan spreekuur Ritsevoort I Alkmaar, Volgende 10 prijzen leder «en YUtkKK. Verder: Dekens. Knrpetteu, Haat, Twlels, Moeien, enz. enz. Loten verkrijgbaar bij de heeren G. van Veen, Verdronkenoerd 36pA. de Vries, St Jscobstiaat, 1 de verschillende depothouders te Alkmaar; te Akersloot bij J Tiebiete Berden bij J. Vrasdronkte Egmond aan Zee bi) j de Boer; te Heiloo bij P. C. Overtoom en Joh. P. Kroon; te Heemskerk bij H. j. Schuurman en J. Dam; te N.-Scharwoude bij A. Pannekeet en J. Uakkumte Oudkarspel bij C. Paarlberg; te U tgeest bij P. de Ooedete Schoorl bij H. Rietveld; te Purmerend bij A. Slamante Warmenhuizen bij H. Schouten en te Anna-Poulowna bij P Verver. Op plaatsen, waar nog geen depothouder, zich te vervoegen bij den Secr. Cl. A KEIJSPER, S uartstraat 6 te Alkmaar. Tentoonstelling der prijzen vanaf Zondag 21 Dec. tot en met Zon dag 28 Dec in gebouw St. Willtbrord aan de Oudegracht van 's morgens 12 tot 's namiddags 6 uur. Hofplein 8. Telefoon ,163. De goederen zijn te bezien op den dag van verkoop v.m. van 9-10 uur Bij verkoop worden alle dekkleeden geheel uitgelegd. DAMMERS, Deuiw. Port 4 pee flu.cli f 1,-1 <1 1 1,53 f 1,35 f 1,05 f 1.50 f 1,30 K. on IV. Mt mo* >11.(1*1 ra M Jollen Merloc Voor wlnkoliers ongrosprijzon. 6SÈ m n m m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 9