DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Waarom f 1.20 per pond E. GEUS. WÉMStl. 14 Sivs-fm-*,rits 11SS jJ'Kf«g uZZïï?T3SS5 Zi Honderd e*n en twintigste Jaargang 1919 *0 3(M - onn imnrn nar nost I 2 50. Bewllsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte "Pt"' 611 SSTÏÏ COS.,, Zoon. Voordam C 9. T.W. Admlnl.tr..,. Nr. 3. R.d.cHeN, 33 MAANDAG —i0-HKnAK' Hoofdredacteur: T). N. ADEMA. 22 DECEMBER. ZIJ, DIE ZICH MET 1 JANUARI 1920 VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS FRANCO EN GRATIS. DE DIRECTIE. BUITENLANDSCH OVERZICHT. plannen der regeering ten opzichte van Ier land er niet door worden aangetast Zij wenscht. dat de regeering wel maatre gelen zal nemen om dergelijke misdaden on mogelijk te maken en tevens onverstoorbaar haar nieuwe Home-rule-ontwerp zal handha ven, Heden zou Lloyd George de Ifbe B voorstellen betreffende het zeffbesituur voor Ierland be kend maken en men verwacht, dat hij ook ter kennis zal brengen welke stappen de regee ring neemt om tegen de moorddadige samen zweringen van de Sinn Fein-cdmmissie op te treden. loos dat men vreest, dat binnen eenige maanden 200.000 personen den hongerdood zullen zijn gestorven. Alle bemoeiingen van de Poolsche regeering, van het Amerikaan- sche Roode Kruis en van andere hu'lp-organi- saties zullen zeer waarschijnlijk niet in staat zijn dit dreigend gevaar af te wenden. EEN DUIT9CHE EENHEIDSSTAAT OF EEN GROOT-PRUISEN? In steedis meer Duitsdie staten worden pro- interview met een vertegenwoordiger van de „Echo de Paris" (hulde aan zijn overwin naars Joffre, Foch en generaal Castelnau. Men meldt uit Dublin, dat een aanslag heeft plaats gehad op maarschalk French toen deze in net Venuspark wandelde. Hij werd niet getroffen. Een burger werd! giedood <eni een politieagent gewond. 'De in Kopenhagen gevoerde onderhan delingen tusschen Engeland en Sovjet-Rus land over de wedenz'ijdsche uitwisseling van condt sU voor «w t»bak betalen dan moer In Engeland breekt men zich nog steeds het hoofd over de Iersche kwestie. Het Iersche volk is een bijzonder lastig volk en de Home Rule-kwestie, die reeds vóór den oorlog de gemoederen in beweging bracht, wacht nog steeds op een oplossing De Sinn Fein-beweging heeft de klove tus schen Ierland en het moederland nog dieper gemaakt. Men hoopt nu spoedig tot een definitieve oplossing van het moeilijke vraagstuk te ko men maar verwacht daarbij nog op groote moeilijkheden te zullen stuiten Bonar Law heeft in een rede te Liverpool verklaard, dat het Iersche vraagstuk de meest netelige kwestie was, die nog ooit aan de staatslieden ter oplossing was voorgelegd Hij vreesde geen scheuring in de coalitie Lloyd George had liet beginsel voorop steld, dat de integriteit en de eenheid van Britsche Rijk niet moesten worden verbroken en dat op Ulster geen dwang moest worden uitgeoefend. Is het mogelijk om onder redelijke voor- waarden den vrede in Ierland te herstellen, dan zou die vrede moeilijk te duur gekocht kunnen worden. Maar de regeering zal niet toestaan, dat er een Iersche republiek opgericht wordt. De Britsche regeering wenscht een einde aau de misdaden in Ierland te maken en door aanslagen en andere daden van struikroo- verspolitiek zou de regeering %r toe gedwon gen worden om aan Ierland het zelfbeschik kingsrecht niet toe te staan. Een der laatste Iersche misdaden is dc aan slag op den onderkoning Lord French. Lord French keerde uit het Westen Ierland terug en stapte om half een aan station te Dublin uit. Daar ontving hem ee-rewacht. Na de wacht geïnspecteerd te hebben, te hij in een auto en reed in de richting zijn verblijf Een militaire wacht vergezelde hem in een tweede auto. Op verschillende punten van den weg wa- konstabels geposteerd. van het een stap van BUITENLAND. testen tegen de vorming van een Du'itschen gevangenen, zijn afgebroken, zonder dat men eenheidsstaat vernomen. Na Beieren', Saksen jn dfe h» ving. overleden,. Men had getracht ven, te behouden door trepaneeren, hetgeen evieniwel mislukte. AlooCk vloog van Londleni naar Parijs, kwam ten gevolge van den mist met een boom in aanraking waardoor hij kwam te vallen. DlE EX-KEIZER. 'Havas meldt uit BrusselDe Soir zegt uit bevoegde bron te vernemen,, dat de Nedeiv lan'dsche regeering ecniige weken geleden den geallieerdten officieus heeft doen weten, dat zij er n'iet in zal toestemmen den Keizer aan, zijn rechters uit te leveren. De 'Nederlandsche regeering voert het asyl- recht en andere redenen aan. HET ONJUISTE JACHTBERICHT. Dat het bericht, dat de Keizer met den Prins ter jacht zou zijn geweest,ons in het buitenland geen goed doet. moge o. a. wel blijken uit het volgend uitknipsel uit Rey nold's-Newspaper. Het blad schrijft: A well-known neutral diplomat has expres sed the opinion that the Dutch Government have not the slightest intention of surrende ring the ex-Kaiser to the Allies. He has evi dently some grounds for this, especially when it is stated that the Prince Consort of the Queen of Holland has been out shooting with the former War Lord. DIE ZAAK-LANDHU NEEMT NOG GROOTERE AFMETINGEN AAN. Landruu', de zwijlgenldte. soms cynische op merkingen, makende (als de feiten niet te vree- aélij'k waren, zou men bijna zeggen- dikwijls '-•■M betuigen- eeuw, heeft jioof-zaken tot overeenstemming kwam èn- Würtcmiberg protesteert thans d'e „Baden- gr zuil<en echter nog -twee bijeenkomsten sch-e Staatsanzeiger" in eeni officieus artikel plaats hebben, om bijzonderheden befcreffen- tegen het door de meerderheidspartijen in de de zendingen aan Engelsche krijgsgevange- Duitsche Landsvergadering ingediende voor- nen; alsmede wederzijdsche vergemakkelij- stol tot vorming van een eenheidsstaat. Daar- jf;ng in de postverbinding te regelen, in WoitUt gezegd: Baden zal zich met alle ge- De correspondent van de Times in Was- g maar 80 pet. waren. Uitvoer kolen naar Europa blijft verboden na de bekende kwaliteit tabak r;»u ZX. X Ld Sradht hem' in het le- verzetten. Htet heeft van het verleden geleerd. der mijnwerkers aan het werk w BERAADSLAGINGEN TE LONDEN. Ignace, ondersta a tssecre tar is voor Militaire Justitie, zal morgen naar Lomdten vertrekken, alwaaar tusóclicn' de Engelsche, Belgische en Fransche regceringen de gemeenschappelijke procedure zal worden vastgesteld, volgens welke de uitlevering dier schuldigen door Duitschiand' zal plaats hebben. Ongetwijfeld zal ook de kwestie van de uitlevering Van den ex-keizer worden besproken. 'NIEUWE ROOVERIJEN. Gisteravond trad' een man eenl hulppost- kantoor te Dublin binnen en terwijl hij iets, dat op eeni revolver geleek, op de beide aan wezige vrouwelijke beambten richtte, maakte hij zich meester van een som gelds en nam vervolgens die vlucht. Eeni'ge soldaten lever en het is te vreeën, dat er maanden voorbij zul len gaan, vooqr Frankrijk, Italië en Neder land weer kolen uit Amerika zullen kunnen betrekken. Uit Agram wordt aan de Morning Post igemeld, dat de gemeenteraad van Fiume zich met 44'tegen 4 stemmen tegen de bezetting van Fiume door d'Annunzio he&ft uitgespro- 'ken. Deze was op de raadszitting aanwezig en weigerde de stemming goed te keuren. Daar- voor dezen prijs bij eiken winkelier te koqp is paaldi dlat alle dienstplichtigen, welke tot een opleiding tot den sergeants-rang zijn toege laten, en daarvan niet door omatandigneii--a afhankelijk van hun wit zijn verwijderd, 3Va maand langer onder de wapenen zullen moeten worden gehouden dan de over,ge dienstplichtigen van, het liclittogsdeet, waar toe zij, behooren. Evenzoo zullen 3-Vz maand langer onder dc wapenen worden gehouden alle dienstplichti gen, welke aan het examen voor den. ser- orerae ae stemming kucu 1/0 *•-i na liet hij het volk bijeenkomen en wilde het geants-nang hebben deelgenomen ongeacht of toespreken, doch werd uitgejouwd. zijl al dan niet aan dat examen hebben vol- De Amerikaansche Senaat heeft met 45 1 d'aan. j- tegen 25 stemmen de clausule van het o-nt- Alleen dtegeneü, welke tot de opleiding wen werp goedgekeurd, dat aan de spoorwegarbei- den toegelaten en daarvan zijn verwijderd ders het stakingsrecht ontzegt. door omstandigheden, onafhankelijk van hun Naar bericht 'wordt, zal de heeT Lloyd wil (welke verwijdering alsdan voor den aan- -- -®-xMa.s. Maandag. ren Toen hij langs dc Bcssboroughroad reed, mm wg komieke) maar steeds zijln onschuld dte blauwbaard, uit de twintigste e Als -tweede en derde in dit misdadige bond genootschap zijn zijn ega en zijn zoon, hem in d'e gevangenis gezelschap komen, houden. Waarom? Htet „Petit-Journal", het Parljtsohe boule- kwam het gezelschap langs een klein plant- varci-blad, geeft een uitgebreid antiwoord op soen, vlak waarvoor een konstabel stond. deze vraag. Toen de auto van den Onderkoning da deze vraag. daar iedere misdadiger, leert de modterne crimi- laitgs kwam, klonken twee schoten vlak ach ter elkaar. Éen kogel drong in den zijwand van de auto, en de andere tot onder de plaats waar Lord French zat. De auto reed door en de militaire wacht beantwoordde dadelijk het vuur, waarbij een salvo in 't plantsoen werd gelost Het werd niet beantwoord, maar aan net verste einde zag men een paar mannen eem dom ding. er gerechtigheid hard weg loopen. Toen de soldaten in het plantsoen door- Verder wordt gemeld, dat een postbeambte in de nabijheid1 van dte stad Emmie werd over vallen, en van 50 werd beroofd1. 'De postwa gen naar Louisburg werd eveneens door ge- maskerdte mannen aangehouden, diie zich van 50 meester maakten. DE CRISIS IN SPANJE. In Spanje duren de onlusten- voort. De meeste winkels in Madrid zijn gesloten. De fabrieken staan stil, ook het tramverkeer en het postbedrijf. Gtroote roepen afdeelingen trekken door de :d. In do arbeiderswijk kwam het tot heftige gevechten. Er vielen do-oden en gewonden. Er verschijnen nog al leen Soc. Dom. bladen, die er o-p wijzen, dat de monarchie van Alphons XV haar einde na dert. Men kan niemand vinden tot vorming van een nieuw kabinet. De „Bamaa verneemt van- goed inge lichte'Russische zijde, dat generaal Denikin afgezet is. Tot opperbevelhebber van het Russische Witte leger werd generaal Baron Wir-angel benoemd. - Bij de "Vrijdag plaats gehad hebbende vrkiezingen' voor opper-Burgemeester van Kassei werd' Scheidemann met 48 stemmen gekozen. Scheidemann verklaarde zich bereid, zijn ambt te aanvaarden. DE BOIiS'JEWISTIS'CHE VREDES VOORWAARDEN. Op de conferentie te Darpat hebben de Bolsjewisten o. m. de volgende vredesvoor waarden aangeboden: Onmiddellijke stopzetting der 'krijgsopera tie; ontwapening van alle officieren en sol daten van het N. W. Russische leger; ope ning van alle E-stbnische havens voor het bolsjewistische verkeer ter zee; hervatting van het post- en telegraafvehkeer met Sovjet Rusland; vrijlating van alle in Eethland ge vangen genomen bolsjewisten en leden- van de De regeering zal volgens een verklaring van den afgevaardigde van den Minister en de afgevaardigden der werkgevers en werkne mers overwegen welken invloed de 1-oonsver- hooging op den steenkolenprijs zal' hebben. Om conplicaties te vermijden en andere bek kens, n.l. de Borigage van 8 uur 'a middags door Delacroix een vergadering worden be legd', waarin ook vertegenwoordigd zullen zijn de 10 afgevaardigden der mijneigenaars met die der arbeiders. In deze vergadering zullen de gevolgen van de o-plossing van Charleroi overwogen worden. Weensche kooplieden willen een jaar markt houden in Holland efl Frankrijk en al daar een handels-museum tentoon stellen. Do Berlijnsche restaurateursstaking is voorl-oopig geëindigd. overige dienstplichtigen van deel, waartoe zij' behooren. GEMENGD DE ZAAK-BLOM IN DEN GEMEENTE RAAD VAN SCHOTEN. Zaterdagmiddag werd de spoedeischende raadsvergadering van Schoten gehouden, waarin de behandeling der zaak Blom werd voortgezet. Ér was buiteagwoon veel belang stelling. Het eerst kreeg de 'heer Blom het woord om zijn verdedigingsrede te beëindigen. Tegen over de beweringe dat de biscbop van Haar lem niet met hem zou ifèbben gesproken over zijn raadscandidatuur, las hij eea briefkaart van den secretaris van den bisschop, waarin hem een onderhoud werd toegezegd. De heer Hooy (R.K.) verklaarde, dat dit Internationale. na'list'ische wetenschap, doet waardoor hij aan -den arm d-er wordt overgeleverd. Bij L,and'ru is '-t 'het er op na h'ouduen van een- zakboekje waaruit de rechter van instruc tie Benin, met onfeilbare zekerheid punt voor punt, d'e acte vani beschuldiging samenstelt. In dit boekje, wemelend van hieroglyph-en, die een; oude Egyptische papyrusrol tot eer zouden strekken, heeft Bonin een verrassende drongen, vonden zij een burger dood liggen antrekking gedaan, die niet voorziene gevoT Daarna' ondernamen zij de vervolging van de g.erL heeft gehad. anderen. Landru's achtste slachtoffer, een- zekere we. Het schijnt dat het verblijf van den Onder- duwe Buissen geb. Lavie, leerde tot haar on- koning al eenige weken door mannen die den vrouwenslachter kennen', en daar een aanslag willen plegen, in het oog gehou- Z:-- ;n het bezit yas vain een 15.000 francs, den was cn dat de aanslag ondernomen xetr tot t,aar ongeluk, werd omda zij er niet in hadden kunnen jn het begin van October 1917 verdween slagen French onder dekking van de J"!" temis e treffen. De plannen waren i aan toonaer en een rame-aaimcci j Fyi. i oT-n^nwi op nPTsT ATT ANTISGHEN voorbereid en het doen en laten van naa] op naam, ia het bezit van Lan'dru over-1 DE STORM OP DEN Ai law -gingen. DE HONGERSNOOD TE WEENEN. Volgens statistische gegevens, aldus meldt het Cor. Bunreau, zijn in de eerste tien maan den van dit jaar in Weenen 52.016 sterfge vallen meer en 69.292 levend gebo-orten min der voorgekomen dan in het laatste vredes jaar, zoodat de geheele achteruitgang 121.308 ■bedraagt. DE LAATSTE TREINEN I'N OOSTENRIJK. llluuul Te Weeneni is het op de versdiilleude stati- heid jegens Ierland niet wil verkleinen. Niet- ons opstootjes gekomen d-o-or het feit, dat tem in ziet het blad in deze monsterlijke ge- plotseling bekenld werd, dat er de volgende van verscheidene meters weggeslagen: Een week niet één trein meer zal loopen. -De laat- van -de passagiers had zijn been gebroken, ter ste treinen die vertrokken, waren, overvol, wijl verscheidene steward's verwondingen had- Treinen die plaats voor 1200 personen had- den -opgeloopen denl, vertrokken met 2000 passagiers, waar- KORTE BE-RICHTEN. van velen op de daken en op d'e buffers zaten. Naar de „Rhemiscli-Westfalische Zei- 0:ThoS wwdt het personenverkeer onderhoud niet over de raadscandidatuur van od"~dospeorwegen Tan24Dec. tot 1 Jan. den heer Blom had geloopen, maar over de O-p ue spoorwegen van overbreagmg van eea drukproef van een bre vier naar Doornik in België, waar dit gedrukt moest worden. Dit is voorgevallen in 1917. De heer Hooy meende, dat de heer Blom als hij een ma nvan karakter is, na 'het royement van de R. K. Kiesvereeniging, moet bedanken als raadslid, omdat hij door R. K. in den raad is gebracht. De heer Blom verklaarde evenwel, dat hij zijn besluit handhaaft om niet af te treden voor hij zich in het buitenland gaat vestigen. stopgezet. De eerste ongeregeldheden, na de aan komst van Milner, hebben te Alexandrië plaats gehad. Een Egyptisch politieagent werd gedood. De burger, di tijdens den -aanvat op Lord French werd gedood heet Savage, Sinn Feiner te Du'blin, 'kruideniersbediende. Zaterdag werden in de citadel 14 Duit- g'che officieren opgesloten, aangehouden on der be.^cbuldigmi van diefstallen, plunderin gen en misdaden, gepleegd tijdens- de bezet ting. Een zeker aantal' aanhoudingsbevelen De heer Van der Vall besprak de houding van den lieer Blom inzake den aankoop wan werden uitgevaardigd tegen verschillende le- grond, waardoor het belang der gemeente is den van het Duitsche leger, onder dezelfde geschaad. Door het koopen van de boerderij beschuldigingen. binnenand. French werd nauwkeurig nagegaan. Zijn be zoek aan het Waten en de tijd van zijn terug keer moeten goed bekend geweest zijn, of schoon er in het openbaar niets over medege deeld was. De plaats, die voor den aanval gekozen was. was goed gedekt door kleine boomen. Volgens een telegram uit Londen wordt de aanslag-op lord French door de bladen van elke richting ten strengste afgekeurd. De Times schrijft o.a. dat zij de beteekems van dezen aanslag voor hen die gestreefd hebben naar rechtvaardigheid en edelmoedig- beurtenis geen voldoende reden om het werk, waar men zich nu eenmaal aan gezet heeft, den rug toe te keeren. De toenemende wanorde en het uitbreken van de misdaad hebben de zaak van autono- OCEAAN. Naar de „Times" uit New York verneemt, zijn negen transatlantische schepen met 10.000 passagiers aan boord. Vrijdag de haven van New York binnengeloopen. Zij waren van drie tot zes dagen te laat. Van s-ommige sche pen was het 'dek volkomen schoongeveegd en bijna alle -schepen waren min of meer bescha digd. Z'ij waren den Oceeaan o ver-ges token in een weer, zoo sl-echt als bet dn, de laatste 47 jaar nog niet geweest was. Van de „Rotterdam", van de H-olland-Ame- rika-lijni, een van de binnen gekomen sche pen, was de verschansing over een afstand KADEROPLEIDING EN DUUR DER EERSTE OEFENING. Door den inspecteur der infanterie is be- paafd, da't de miliciens, die tijdens dc kader- 6 opleiding, dus vóór den aanvang van het ser- diend dat de overdracht zelfs nog niet eens van Nelis door den heer Blom, werd de prijs geforceerd, terwijl de heer Blom als lid der ürondcommissie wist. dat men besloten had die boerderij niet te koopen, waar men over tuigd was, dat door wachten tegen een lage- ren prijs gekocht zou kunnen worden. De heer Blom verzekerde onder eede, dat hij aan den grondaankoop niets heeft ver- geants-examen, van de opleiding worden was iesc ■hied, alsook, dat hij het perceel aan heven, tegelijk met de overige miliciens hun- dg „emeente Haarlem had aangeboden voor ner lichting met groot-verlof kunnen vertrek- den°elfden prjjs als waarvoor hij het gekocht mie voor Ierland geen goed gedaan. Indien er. „s.w r- Öp één station üironigen 500-0 personen bin- vja Helsingfors w iemand in Ierland mocht denken, dat het En- „en en overmanden de veiligheidspon-tie. Zij, het 00&cnblik in Siberië nog 20.000 Duitsche, misscnien onnoQige ^oe^^yerne- I waardoor hij" met spreker inb otsing is geko- alsche volk door zulke middel» van streek die rreds in den trem 12.000 Oos^jtocl».150.000 IJgW-* XtZn salarissrS thans is men. Het royement is onwettig, omdat iemand verneemt zijln er op g_ ken; en dat de miliciens, die niet voldoen aan de eischen voor aanstelling tot onderofficier vereischt, verplicht zijn, na volbrachte eerste- oefening, nog 3% maand in werkelijken dienst te blijven en dus met groot-verlof worden gezonden tegelijk met de miliciens hunner lichting, die den sergeantsrang heb ben verworven. SALARISSEN ONDEROFFICIEREN. Door het Hoofdbestuur van de Onderoffi- ciersvereeniging der Landmacht „Ons Be lang" is het volgende verzoek gericht aan den Minister van Oorlog: Door het nog steeds uitblijven van de deti- nitieve mededeelingen omtrent d# salarisrege ling ontstaat bij de onderofficieren groote ongerustheid. Ten einde een ongewenschte en misschien onnodige onrust te voorkomen, had. In de publicatie van de plannen om voor scholen een uitweg naar Bloemendaal te ver krijgen, zag Wethouder Loerakker een schen- ding van geheim. Daardoor is Schoten de eenige kans om een gegoede wijk te verkrijgen, ontgaan. De heer Blom verlkaarde, dat hij zich on middellijk uit de Raadszitting verwijderen zou als weer zijn privaatleven in het geding werd gebracht. De heer Verhooy zei, dat hij dtiarom er van zou afzien om verdere onthullingen over den heer Blom te doen. De heer Blom betoogde, dat zijn royement uit de R.-K. kiesvereeniging het werk is van den heer Verhooy, die zich steeds als een heemker in de R.-K. fractie had aangesteld, „an worden gebracht en kan worden bewo gen tot overhaaste toegeeflijkheid of dat men door misdadige handelingen de sympathie kan winnen der Engelsche eilanden, heeft hij of zij zich ten zeerste vergist. Aanrandin gen en misdaden komen hoofdzakelijk neer op hen, die getracht hebben Ierland van dienst te zijn. Het feit, dat er Ieren gevonden worden, die zoo fanatiek» zijn, dat zij moorden begaan en zoo verdwaasd, dat zij tot opstand aan- sporen, ontheft de Engelsche bevolking niet van den hoogen plicht om aan de rechtvaar dige eischen van het Iersche ras tegemoet te komen. De bladen veroordeelen den aanslag m de krachtigste bewoordingen. D« Daily Crocicle schrijft, dal h, L de |-eni 49.000 Tsjecho-Slowakische krijgsgevan genen,. kelijke plichten niet waarneemt. Verder zei hij, w rrrnnHhpHn'if in Schoten was ingesteld trokken- door anderen, die nog meewiltilen, ONTZETTENDE^ELLENDE IN i on,tpl,offing in: Mariensiehl zijn-1 nog dit jaar zal geschieden. het^gTondibedr ij f in Schoten was ingestel Nlaar uit Ween-en wordt gemeld', heeft de dertig personen gedood en 37 zwaar gewond, VAN INVOER VAN NÏÏD. VEE. om deQ past0or aan grond voor een kerk te Qostenriiksche commissie voor de krijgsge- Er zijn 40.000- granaten voor 15-oentimeter- De DirecteUr-generaail van den Landbouw helpen. De Pastoor zou in een brief de R.-K. van-oenen met de regeering te Warschau on- geschut ontploft. brengt ter algemeene 'kennis, dat volgens me- raacJsfractie hebebn getracht te beïnvloeden, vaujgvuvu Act nnc_ I na itipprpfi van Cauwelaert en nuys- - x opn'ieuw r'eze gelegenheid kon de commissie constatee- voor de vervlaamsching van de Gentsche r'pn- dat het leger van Petljoera volkomen Hloogeschool ingediend. wtolagen i-s In eeni tijdsverloop van slechts - Naar men verneemt, zal de Engelsche eenige dagen waren 40.000 man van de Oe- regeering op zich nemen eene belangnjke krainische troepen te Tarnapo' aangekomen, hoeveelreid' steenkolen naar Weereen te zenden In OostJGalicië heerscht groote ellende Er om in het aldaar heerschen-de tekort zoovee is een vlëktvphus-epidemie'uitgebroken, die mogelijk te voorzien. dflSita 300 offers' eischt. In het ï^mrd- - Generaal von Kluok, die m den slag 0<Mten van Polen de toestand zoo trooete-1 aan de Mame overoanea wend, bracht in eeo dedeeling van den consul-generaal te Pretoria de gouverneur van Zuid-Afrika den invoer van runderen, schapen, geiten en varkens uit Nederland verboden heeft wegens het heer- schen adlaar van mond- en 'klauwzeer. Dit besluit is opgenomen in de Unie-Staats^ koexant van 10 October 1919. NADIENEN VOOR OPGELEIDEN TOT EEN RANG. Door den inspecteur der infanterie is be- De heer Hooy verzekerde, dat de Pastoor alleen geschreven 'had, dat, als het gemeente belang met den grondaankoop was gediend, dit ook een belang voor de parochie was. Het schrijven van den Pastoor had hem met „gc- smaakt", daarom had hij met nog meer reser ve dien grondaankoop behandeld. Aandere R.-K- raadsleden bevestigden dit. De heer Blom beschuldigde het gemeente bestuur ervan, dat door een onjuiste opgave i*»1 yl' 2 ALIHAA1SC1E COURANT icmni iioi "i u,.*.,. - J A n. nr \X70rnPT1 fïTl T- 1 1 -i _11. li*» U rA- r\£*t-r>rxo1 aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1