DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN nós -» - No 302. Hoirderd een en twintigste Jaargang 1919 23 DECEMBER DINSDAG Dlr.ol.ur: O. H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. Uit Parijs wordt gemeld, dat Ignace, de onder-staatssecretaris van justitie, met Ber- thelot naar Londen is vertrokken, om een ge meenschappelijke procedure onder de bond- genooten vast te stellen, welke gebruikt zal worden voor de uitlevering van de Düit- schers, die schuldig staan aan misdaden vol gens het gemeen recht. Een intergeallieerde commissie heeft een lijst opgesteld van de schuldigen, die zoowel in België als in Frnkrijk daden gepleegd heb ben die in strijd waren met de wetten gedu rende den oorlog. Deze commissoriale besluiten zullen ter uitvoering aan de conferentie onderworpen worden. Duitschland zal dus ten slotte toch nog zijn oorlogsschuldigen moeten uitleve ren en de geallieerden schenken geen aan dacht aan de zoo juist van Duitsche zijde ge geven verzekeringen, dat die schuldigen in eigen land wel terecht zullen staan. Het is te begrijpen, dat hot op dit punt in willigen van de eischen der geallieeraen voor de regcering te Berlijn een uiterst lastige taak is. Want de nog altijd groote en sterke partij van de vereerders der „oorlogshelden" zal zich tegen deze uitleveringen van haar groote mannen aan buitenladdsche rechtban ken ten krachtigste verzetten. Maar ten slotte hebben de geallieerden alleen eischen te stellen cn heeft Duitschland slechts te gehoorzamen. De Duitsche regeering begrijpt dat en zij weet ook, dat het gehecle volk zal verlangen naar den definitieven vredestoestand cn naar den terugkeer der krijgsgevangenen uitziet Het zal dan ten slotte toch tot de uitleve ring moeten komen. Overigens is de Duitsche regeering voor* komend genoeg en doet zij alles om duidelijk te maken, dat zij de komst van den definitie- ven vrede geen stroobreed meer in den weg wil leggen. Zij heeft kennis gegeven, dat het artikel uit de Duitsche grondwet, waardoor de aan sluiting van Oostenrijk mogelijk wordt uit geschakeld is en heeft tevens gevraagd om verhooging der douane-tarieven, welke wel toegestaan zal worden. Over de vergoeding voor liet inzake Scapa Flow geëischte is men nog niet tot een resul taat gekomen en de geallieerden zullen in Duitschland zelf nagaan hoe het mogelijk is, dat hun opgaven niet met de Duitsche over eenstemmen Reeds morgen zal te Parijs geregeld wor den op welke wijze, wanneer de vrede tot stand gekomen1 zal zijn, het transport der geallieerde troepen moet nlaats hebben naar de streken waar een volksstemming moet plaats hebben en waar de Duitoche troepen door die der geallieerden vervangen moeten worden. Het nieuwe jaar zal, wanneer het Duitsche vraagstuk tot een oplossing gebracht is, ook wel spoedig dc afdoening zien van eenige andere lastige Europeesche problemen, die nog steeds op definitieve regeling wachten. kei, (betreffende materieel en munitie voor de artillerie, te verminderen met 1.820.0( 01 waarover 1.1. Dinsdag de stemmen hebbeii ge staakt. Het amend'emen werd1 met 45 tegen 41 stommen aangenomen. Voor: de linkerzijde, de neutrallen en de heeren De Geer, Van. de Laar en A. P. Staal man. De Oorlogsbegrooting kwam in stemming en werd aangenomen met1 56 tegen 31 stem men. Tegen 2 sociaal-democraten, d!e revolution- nairen, de vrijzinnig democraten de heeren A. P Staalman, Van der Laar en B-raat. De Minister van Oorlog zei de dat dë oorlogsbegrooting onder leiding van den heer Merchant in overeenstemming is ge bracht met diens verworpen motie. Spr. had daartegen ernstige bezwaren. Bij elk amende ment de portefeuille-kwestie te stellen, scheen spr. ontoelaatbaar. Thans echter kon spr. ntet deze onttakelde Bcgrooting de verantwoordelijkheid1 niet lan ger d'ragen en zou hij zijn ontslag aan de Koningin verzoeken. (Apptou, geroep: een f'inke vent!) De motie-Dresselhuys betreffende ophef fing van de nad'celige gevolgen van de spoor wegstaking van 1903, voor hen die er aan deelnamen, werd zonder hoofdelijke stemmen aangenomen. Eveneens d'e motie-Brautigam betreffende het verzekeren van goed onderhouden van het Garoetgeval over te leggen onder voor- waardie van geheimhouding, daar er zich stukken onder bevinden van persoonlijken aard Wat de financieele toestand van Indië be treft, dë toeneming der inkomsten kon geen gelijken1 tred1 houdën met de steeds stijgende uitgaven:. Ook 's ministers streven zal onmid dellijk gericht zijn op dekking van den nor malen dienst. Tegen de B.-afdéeling der Sarekat Islam is dë regeering op haar hoede. 'De spreektijd voor de replieken werd be paald op een half uur. De heer A1 b a r d' a repliceerend', verde digde zich tegen opmerkingen, die hem per soonlijk betroffen. 'De heer Van Raves teyn diende een lange motie in, waarin de Kamer, van oordeel, dat de omstandigheden dër externee- ring van Sneevliet een aflder onderzoek wen- schelijlk maakt, evenals dë volledige publica tie van de op deze zaak betrekking hebbende stukken, benevens een nieuwe behandeling der zaak met recht van persoonlijk verweer van art. 77 der Gemeentewet schijnt het rati oneel, zeide de Minister, art. 35 der Provin ciale Wet te wijzigenvoor zoover ook in dat artikel de leeftijd een beslissende factor was bij de aanwijzing van den plaatsvervangen- den commissaris der Koningin. Naar het sy steem, dat ten grondslag lag aan de ontwor pen regeling voor de vervanging van den bur gemeester, ware in art. 35 der Provinciale Wet, met behoud van de bevoegdheid, bij dat artikel aan de Kroon toegekend, voor te schrijven, dat het college van Gedeputeerde Staten den plaatsvervanger aanwees uit hun midden. Voor uitbreiding van de regeling met eene bepaling, analoog aan het ontworpen tweede lid van art. 77 der Gemeentewet, achtte de Minister geen voldoende aanleiding aanwezig, omdat de colleges van Gedeputeerde Staten uit een grootèr aantal leden bestond dan dé meeste colleges van Burgemeester en Wethou ders. Bovendien lag in het kleine aantal zit tingen per jaar van de Prov. Staten en in de verspreide woonplaatsen van de leden over de provincie een bezwaar om op den voet van van Sneevhei ten overstaan van degenen die dat tweede lid de gelegenheid open te stellen buiten hem over hem hebben geoordeeld, den voor de waarneming van de functie van com- minister uitnood'igt dë daartoe maatregelen te nemen. De lieer M a r c h a n keurdë ook sterk af, dat de minister in bescherming neemt de wijlze, waarop Sneevliet is geëxterneerd. De M i n i s t e r, de. heer De Graaff, dupli ceerde. Hij is vorncmens alle stukken op de strekkende misaris der Koningin door een lid der Staten. BINNENAND. dë lijnen van de Rotterdamsche maatschappij. De post van, 75,000 op de suppletoire waterstaatsbegrooting voor de ELTA werd aangenomen met 45 tegen 40 stemmen, het ontwerp zonder hoofdelijke stemming. Het voorstel van den voorzitter om het leeninigsontwerp op 7 Januari te behandelen, werd met 51 tegen 31 st. aangenomen, nadat Minister 'De Vries heeft verklaard, dat de re- sloten, geering hoogen nrijs stelt op dë behandeling De eerste afdeeling der begrooting vóór rebit,goodgekeurrd. Indische Begrooting. De heer <Sch eurer betoogdë dat DE MINISTER VAN OORLOG GAAT HEEN. met ernst' moet worden gelet op de Indische volks beweging om daarna een weloverwogen hou- d:ng te bepalen. De heer Van Vu uren verklaarde zich, tegen vertegenwoordiging van Indië in ons Parlement en tegen de vermiiigbaarheid van het- lidmaatschap van den Volksraad cn het Ambtenaarschap. Een' definitief oordeel over dc Garoetzaak Icon hijj niet uitspreken voordat hij kennis heeft genomen v$n t rap- port-'Hazcu. 'Hij pro testeerde legen, handelin gen en maatregelen die de Katholieken be lemmeren in hun vrijheid in Indië. Dc heer W ij n k o o p oefende critiek op den Oouvcrneur-Generaal1, die zijn democra tische beloften niet inlost. In de avondvergadering van gisteren werd 'dë Indische Begrooting verder behandeld. De heer M a r c h a o t betoogde dat de gen hiaar onder geheimhouding. De heer March ant tripliceert. In de zaak-Sneevliet moeten alle stukken worden overgelegd:. De stemming over de motie werd bepaald op Woensdag bij den aanvang der vergade ring. De algemeene beschouwingen werden ge werd De Voorzitter verdaagde te 12 uur 35 de vergadering tot Woensdagmiddag 11.30 uur. Wijziging van art. 77 der Gemeentewet en van art. 35 der Provinciale Wet. De minister van binnenlandsdie zaken heeft een wetsontwwerp ingediend van bovenge noemde strekking. In de Memorie van Toelichting merkte de Minister op, dat de vraag of art. 77 der Ge meentewet op voldoende Wijze voorzag in de vervanging van den burgemeester in geval van diens ongesteldheid, afwezigheid of ont stentenis, sedert gcruimen tijd ontkennend werd beantwoord. In meer dan een opzicht doen zich de leemten gevoelen, welke de thans geldende regeling aankleven. Inzonderheid viel er bezwaarlijk in te berusten, dat in moei lijke tijdèn het gezag in de gemeente, zonder dat tusschenkomst van hooger hand mogelijk was, kon zijn toevertrouwd aan iemand, die OPBRENGST VAN 'S RIJKS MIDDELEN. De staat der opbrengst van 's Rijks midde len over November 1919 vermelden weder een De vermeerdëring in October 1919, verge leken bij| Oct. 1918, beliep 11,964,663.10. (N. Crt.) GEEN VERREKENING VAN DE - DUURTEBIJSLAG. Bij de jaarwcdderegclmg voor de officie ren cn onderofficieren, vastgesteld in de maand Juni 1919, was bepaald, dat het to taalbedrag aan salarisvergoeding over 7 maanden van 1919 in mindering werd ge bracht van den duurtebijslag. Deze bepaling is thans ingetrokken, in verband waarmede de over 1919 toegekende duurtebijslag aan belanghebbenden ten volle kan worden uitbe taald. GEMENGD NIEUWS. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren was aan de orde dë begrooting voor het' staatsbedrijf der artil lerie-in,richtingen voor 1920. De beer Ter Hall klaagde over het v einig-commercieele beheer, waardoor de pro ductie zeer idluiur word't. Veel te veel kosten wordën verhaald' op d'e oorlogsbegrooting, 'De heer H e 1 s dl i n g e n pleitte voor ge organiseerd' overleg. De heer Duys vroeg een onderzoek naar dë Wijze waarop sommige hoofdambte naren die zaken behandelen. De heer M a r c h a n t vroeg, of aan de artillerie-inrichtingen munitie is te maken voor onze houwitsers. Dfe Minister van Oorlog kon niet in gaan op 'dë d'oor dë heeren Ter Hall en Hels- dimgen in 't bed'at geworpen grieven. Spr zal deze onderzoeken. Het georganiseerd overleg werkt over het algemeen, goed'. Ernstige klachten erover van de werklieden, hebben spr. niet bereikt. De loonregeling is gemaakt in overleg met le looncommissie, d'us met de arbeiders. Medezeggingschap in dien, zin, d'at de organisatie der arbeiders ten slotte heeft të beslissen', kon spr. niet aanvaarden. De vraag, ondër welk departement de ar tillerie-inrichtingen in de toekomst 'zullen ressorteeren, hoort thuis bij de betrokken Mi nisters, niet bij, de commissie-De Vooys Bij dë instelling dier commissie heeft niet op den voorgrond! gestaan de liquidatie van de artil lerie -inrichtingen. 'Het ligt jn dë bedoeling deze zoo aan den gang te houden, dat men een kern behoudt, die voor uitbreiding in oorlogstijd! vatbaar is en d!ie productief ge maakt word't door vredesa rbeid. Aan de H'embrug is gelegenheid voor houwitser-mumjtjë aan te maken,maar men kan daarmee niet' beginnen, zoolang men geen modéllen had. Over slechte béhandeling van ondergeschikten hebben spr. nooit klach ten bereikt. Het lag op hun weg, zich eerst tot den Minister të wenden, inplaats van tot dén heer Duijs Spr. is steeds bereid, klachten te onderzoeken. De begrooting der artillerie-inrichtingen word't aangenomen met 58 tegen 27 stem men'. Aan' de orde as daarop de stemming over het' amendement-Marchant op ari. 113 van Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor 1920, •trekkende o® hei bedrag van het arti- eerste zorg der regeering moet zijn hét be-1 van de Rege'ering onafhankelijk was en die bo- strijlden der reactie, die wil terug'keeren naar vendien in zijn functie van wethouder uitslui- de politiek der exploitatie. Er moet worden gevoerd' een democratische politiek, die de volksbeweging leidt. Spr. vroeg overlegging van alle stukken - ,JUUICU Bl betrekking hebbende op de externecring van nadere voorziening urgent. Wel lag'het tend op grond van zijn leeftijd, als plaatsver vanger van den burgemeester was aangewe zen. beduidende vermeerdering aantoonen. verge- dl(X)r te td(lcen- leken bij Nov. 1918, n.l. van niet minder dan bijkans 15 millioen (ƒ14.956.926.19). Het ver schil tusschen de raming en de opbrengst in het loopen.de jaar bedraagt 92,086,120.89 meer in opbrengst, Hét 11/12 dëel der ra ming over 1919 is 204,637,125. De op brengst over de eerste elf maanden van 1919 bedroeg 296,723,295.89; die in 1918 227,421,657.0314ald'us een stijging van 69,301 588 82)4. Als dë belangrijkste vermeerderingsposten over November noteeren we: de personeele belasting (stijgirig vergeleken met November 1918 730,857,57%); de Inkomstenbelas- t-ng (idem 1,1J 1,700.65)de Vermogens belasting (id'em 730,234 67)den accijns op het gedistilleerd! (idem 3,260,027.64) WOONHUIS INGESTORT. Te Westd'orpe is door den storm het nieuw gebouwde woonhuis van Petrus Vervaet, in de Molenverkorting, omgewaaid. Het gebouw stortte, zoo meldt d'e „L. Koerier", geheel in een en vormt thans een volslagen ruïne. Niets v-an de woning is aaneen: gebleven; alles werd' 2.1s het ware ui teengen omen en' als een ruwe massa neergesmakt. Hét huis was eerst den vorigen dag door Vervaet en zijn zuster be trokken. Vervaet werd uit het bed gelicht eni kwam beneden tusschen balken en steenen te- recht eni zat zóó beklemd, dat drie uren heen» gingen, alvorens hij uit zijn netelig en toe stand' kon wordën verlost iDt man klaagt over inwendige pijnen aan rug en schouders. De zuster ven Vervaet werd met het bed op straat geworpen. Zij' bleef vrijwel ongedeerd. 'Eeni boven in de woning staand klokje en éen St. Franciscusbeeld wedden geheel onbe schadigd' tusschen het puin gevonden. Het dokje tog onder allerlei voorwerpen rustig Sneevliet. De houding dër Rdgeering in dë Garoet zaak heeft spr. teleurgesteld. Hij liad' een scherpe afkeuring over het optreden, der over heidspersonen verwacht. Voorts drong hij aan op Gouvcmements- exploitatie. Delheer Kooien besprak de Garoet zaak. Hij betoogde, d'at geen onrechtmatige vordering van rijst oorzaak van het gebeurde is, doch dat die Residënt 'voor zich zag een op- de hand, dat allereerst de plaatsvervangend 'burgemeester gezocht werd onder de wethou ders. Zooveel mogelijk behoort echter de wet te bevorderen, dat de meest geschikte den bur gemeester verving. Deze gedachte lag ten (idem 651,786.68); het voor sta'tistiefcrecht (id'em 129,036.99^). Hoezeer hand'el en scheepvaart herleven, blijkt uit dë cijfers betreffende de loodsgel den en dë rechten op den invoer. De eerste bedroegen in November 1919 159,505.37° grondslag aan 'het eerste van het voorgemelde I vemeerdenng atooo 8}°?15 Li]'?7 nfanfo a^™izing vaij den wethouder, voerrechten, in 'Nov 1918 881*801 821 h!?burgemeester opdroeg aan stegen nu tot 2,818,202.12 meer dus h -e no°- I beduidende bedrag van bijna twee milloen* ding was, dan wél of men in het algemeen, I 1,936,400 29y21 standel'ing, die het gezag uitdaagde en moest I als voorganger°optrad 'wér^deze^laatste weg sehannin^ het i'faiJ verandordie maat- iKlDlL»^..vloeide be- gevoigdf^K^^ S ÏÏS treurde ook spr. Echter is eerst geschoten na langdurige onderhandeling en herhaalde sommaties. Spr. schortte zijn eindoordeel op, dodh heeft nu reeds den indruk, dat een uit gebreide revolutionnaire beweging in den colleges twee wethouders tevens kunnen 'bepalen welke wethouder plaatsvervangend burgemeester zal zijn voor het geval de eerstaangewezene verhinderd was. Opdat bij ongesteldheid, afwezigheid of oorsprong is gesmoord. 'Hij vestigd met na- ontstentenis van alle wethouders toch onmid- druk 's Ministers aandacht op de statuten der afdeeling B van dë Sarekat Islam, die tot verderfelijke gevolgen kunnen leiden. De Minister van Koloniën', zet te uiteen, waarom hij meende een be. noeming tot minister niet te mogen weigeren. In Indië is hij reeds werkzaam geweest ter be handeling van verschillende belangrijke vraagstukken. 'Dit heeft hem aangemoedigd. Hij zal in hoofdzaken volgen dén -door minister Iden- burg ingeslagen weg: geleidelijke ontwikke ling, en een staatkunde die meer en meer leidt tot zelfstandigheid. Hij' wil de inlandsche be volking in geestelijk stoffelijk en staatkundig opzicht leiden 'tot meer zélfstandigheid. Aan verbetering van den gezondheids dienst zal hij zijln aandacht wijden. Het par ticuliere initiatief moet ten aanzien van den ziekenzorg tot meer werkzaamheid worden geprikkeld. De bestuursinrichting in Indië levert bij zondere moeilijlchedfen op, die spreker tot een goede oplossing hoopt te brengen. Hlij ont- kend'e volstrekt niet den werke lijken achter stand in' zoovele opzichten, waaraan hij zijn ernstige aandacht zal wijdën'. Wat het 'Garoetgeval betreft spreker her haalt eerst de bekende geschiedenis. De mi nister wensdht zich strikt te bepalen tot de vermelding der thans beschikbare gegevens -en zijn eindoordeel op ie houden tot hij, alle gegevens voor zich heeft liggen. Spreker is bereid' alle stukken betreffende geïllustreerd door d'e cijfers van sommige acoijns-posten. Hierboven is reeds aangege ven,, hoe gedistilleerd: met niet minder dan ruiim 3 millioen naar boven 'ging; dë accijns op bier deed dit met 169,242.80 die op ge slacht met 529,493.79V2,. Dat dë opbrengst van den suiker-aecijtis verminderde, iigt even eens voor -dë hand: in November 1918 2,597,195.21, idem in 1919 2',406,290.36 (verschil dus 190,904 85). Ook verminder de de zou'taccijlis: van 219,947.43 tot 189,039 18. Een; afzonderlijke vermelding verdienen de zegelrechten, die van 868,593 813^ ste gen tot 1,854,252 60in deze vermeerde- rag van 985 658,78)4 is begrepen wegens h<oa- zegelrecht van nota's van makelaars en com- IwpHp ua Dg !-tn °pe' c" T.det missionairs i'rt effecten enz. (Beursbelasting) lïïig waai'b°rg gaf voor eene tijde- I 511,421.69. Eveneens de post dividend- en, ujke bezetting van de burgemeestersplaats, die tantième-belasting, die uiteraard' in 1918 i in alle opzichten beantwoord aan de eischen, dellijk in de functie van burgemeester kunnen worden voorzien, scheen het aangewezen het oudste lid in jaren van den Raad dat aanwe zig was voor die functie in aanmerking te doen komen, mits de Raad de bevoegdheid hebbe een ander lid tot de waarneming van het burgemeestersambt 'te roepen. Het tweede lid van het voorgestelde artikel gaf uitdruk king aan deze gedachte. De mogelijkheid intusschen bleef, dat even- welke aan het ambt der Gemeentewet, dat 'in dit geval de commissaris der Koningin in de provincie bevoegheid hebbe in de vervanging le voorzien. Die bevoegdheid wordt 'hem ver leend in het ontworpen derde lid. Bij hantee ring van die bepaling is de commissaris der Koningin niet gebonden aan eene wijziging van den plaatsvervanger uit den Raad. Hij zal een anderen wethouder of ander raadslid nog niet in doen staat dër middëlen voorkwam; déze beliep in November 1.1. 1,544,831.66. In hoever conclusies1 in, zake toegenomen weeidë mogenl worden getrokken uit d'e ver meerdering met 28,981 35 (opbrengst No vember 1919 97,136.92)4) van de belas ting op gouden eni zilveren werken, moet du bieus worden geacht. Vermëldten we ten slotte het volgende om- tret d'e belastingen in verband met de bui- kunnen aanwijzen, maar hij zal ook zijn keuze tenigewone omstandigheden (oorlogswimst- en'bidten'der R d van B. en W. en verd'edigingsbelastingen Hun Het oordeel omtrent de vraag of de bepa ling moet toegepast worden, is aan den com missaris der Koningin. Het vierde en het vijfde lid van het voorge- opbrengst bed'roeg in November 1.1 13,510,971.17 en) over de eerste elf maanden van dit jaar 215,454,966.50, De opbrengst dér Oor logswinstbelasting sedert het begin der hef fing beloopt 488.236205.56. De opcenten, stelde artikel stellen de vereischte regelen met geheven ten bate van het Leenïngfonds 1914' betrekking tot den ambtseed van den plaats- bedragenin Nov 1919 4 070 958 37 in vervangenden burgemeester. dë eerste elf maattoër van 1919 In verband met de voorgestelde herziening I 42,847,289.49 STEUN VOO'R DE KLOMPEN)- INDUSTRIE. Dézer d'agen is op het departement van Ar beid te 's-Gravenhage een langdurige confe- rcteie gehouden tusschen voorzitter en secre taris van. het Landelijk Comité van Actie in d'e Klompenindustrie en verschillende over heidspersonen'. Tijdens dëze besprekingen is dë mogelijk heid te berdfe gebracht van steunverleening aan de klompenmakerspatroons d'oor het ,ver- leeniem van voorschot op de aanwezige klom pen voorraden, ten einde de bedrijven, zij het in beperkte mate, gaande te houden. Dit denk beeld zal in overweging worden, gegeven aan den minister van Arbeid die zich reeds- in be ginsel 'tot' steuin bereid heeft verklaard'. 'HET HOOGTEREOO'HD VERBETERD. D'e Fransche vliegenier Lt. Roget, bij het Iiollandsche publiek welbekend om zijn vluchten te Amsterdam, heeft' Zaterdag 1.1. het hoogcerecord met twee passagiers verbe terd DE DEMONSTRATIE TE NIJMEGEN UITGESTELD. De vlieg-demonstrat'ie met parachute sprong te Nijmegen is niét dborgegaan, daar de hangar in den jongsten storm ineenge- waaid en het D. F. W.-toestel beschadigd is INBRAAK BIJ MINISTER KöNIG. In den nacht van 'D'onderdag op Vrijdag hebben dieven ingebroken ten huize van den minister van waterstaat. Een zwaar Inireau is uit dë woonkamer naar beneden gedragen vermoedelijk om ongestoord den inhoud te kunnen ondferzoeken. Alles wat gestoten was, is geforceerd, maar behalve eenig geld en ta felzilver, dat in het gordijn van een boeken kast gewikkeld werd, heeft mien weinig ge vonden. Ontvreemd zijn nog twee fietsen, waarop dë heeren zich, na eerst de banden opgepompt te hebben, vermoedelijk verwijder den. Voorts is er nog een winterjas van dén minister medfegenomen. iDe dieven hadden vooral een bezoek gebracht bij mevrouw Ge vers Deynoot, die naast minister König woont. IHier werd' alles doorgesnuffeld brieven lagen over den grond verspreid maar niets is beschadigd'. De buit bestond uit tafelzilver en eenlig geld. In beide huizen werden de telefoondraden doorgesneden. Mevrouw König heeft 's mor gens om' halfzeven den diefstal ontdekt en een voorbijganger verzocht de politie te waar schuwen. Toevallig liepen juist in dfe Van de Spiegelstraat 'twee rechercheurs, die onmiS- dellijk een onderzoek instelden. IDe inbrekers hebben, zooals gebruikelijk, in beide huizen hun visitekaartje gedepo' neerd. VECHTPARTIJ TUSSCHEN ZEE LIEDEN. Twee agenten, op surveillance aan den Su- matraweg te Rotterdam, hoorden Vrijdag nacht schieten. Naderbij gekomen vonden zij aan de Veerlaan den rinschen stoker J. S met een hevige wonde aan den hals, veroor zaakt door een messteek. Zij brachten hem naar het politiebureau', alwaar hij verklaar de, dat onder eenige bezoekers van een café aan dn Sumatraweg ruzie was ontstaan, die buiten werd voortgezet. Een Finsche r^pian Oft nummer bestaat uft 2 bladen ALKMAARSC1E miri'iftffvr iiifn,nr»rl t n4 A\c\ AoiWaa Ai«Rit.j t/. De Tweede Kamer heeft gistermiddag aan* Tramweg- Garoetzaak betrekking hebbende over te leg- genomen met 45 tegen 41 stemmen het amen» dcment»Marchant op de oorlogsbegrooting, tot schrapping van den post 1.820.000 voor aan» maak en herstel van materieel en munitie, over welk amendement verleden week de stemmen met 41 tegen 41 staakten. Vervolgens werd de oorlogsbegrooting aangenomen met 56 tegen 31 stemmen. De minister van oorlog verklaarde hierop, dat hij zich met de zoo afgetakelde begrooting niet meer kon vereenigen, daarvan de verant» woordelijkheid niet meer wilde dragen, cn dus zijn ontslag aan de Koningin zal aanvragen. (Reeds in een deel van ons vorig nummer opgenomen). iron A a DA/VnnviM» 1 1 '1 1 ZIJ, DIE ZICH MET 1 JANUARI 1921 VOOR MINSTENS 3 MAANDEN OP DIT BLAD ABONNEEREN, ONTVANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS FRANCO EN GRATIS. DE DIRECTIE. I ii vi vic ul

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1