DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN vo 303 Honderd een en twintigste Jaargang f919 WOENSDAG 15 cent per half ons. KERSTMIS. u'' 2 Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden f,2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco NV. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms Costor Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. £4 DECEMBER WOEIGENIS HE® KERSTFEEST ZAL DEZE COURANT DONDERDAG'- EN VRIJDAGAVOND NIET VERSCHIJNEN. DE DIRECTIE. Er zijn van die telken jare wederkeerende dagen, die een bijzondere bekoring hebben. Er zijn van die feesten, die eigenlijk geen feesten zijn, maar stemmingsdagen, die wij binnenshuis herdenken en waarvan wij de be- teekenis dieper voelen naarmate het donkere jaargetijde ons rond den huiselijken haard tot intiemer gedachtenwisseling bijeen gebracht heeft. In het kortste der dagen, nu storm en re gen hun zegel óp het jaargetijde drukken;, btengt de gedachte aan het Kerstfeest de ont roering die wij telkenjare opnieuw gekend hebben en die onafscheidelijk aan deze stem mingsdagen verbonden schijnt. Want het Kerstfeest is voor ons allen en wijl gedenken het ieder op eigen wijze. Toen wij kinderen waren genoten wij met opgetogen gezichtjes van den wonderen licntjesboom, en als wij ouder zijn en voor eigen kleinen de lichtjes van ons Kerstboom pje hebben aangestoken, genieten wij niet al leen van de verrukte gezichtjes onzer kinde ren, maar komen wij ook zelf weer onder de bekoring van dc eeuwenoude Kerstgedachte. Meer en moer wordt het Kerstfeest ook in ons land een feest van bijzondere beteekenis. Als het daglicht reeds in de middaguren door het duister van den vallenden avond wordt verdreven, zien wij dc étalages onzer winkels in het zachte roode licht der onf sluierde lampen. Kerstklokjes, de groene hulsttakjes, de sneeuwvlokjes op de ernstige, grijs gebaarde Kerstmannetjes, dat alles te zamen geeft ons een gevoel van rust en vrede. Want het Kerstfeest is vóór alles het vredes feest. Als wij in de nu achter ons liggende jaren over het Kerstfeest schreven, dan gevoelden wij telkens weer de schrille tegenstelling tus- schen de ontroerend mooie Kerstgedachte en de wreede, beschamende werkelijkheid, dat millioenen mannen onder ons op de slagvel den van Europa naar vernietiging van staten en volkeren streefden. We gevoelden de ontroering von de Kerst edachte niet als daar buiten dc donder van et kanon onze rustige overpeinzingen stoor de, wij konden; niet verhalen van het „vrede op aarde, in de mcnschcn een welbehagen", als de menschen zelf in dc modder der loop graven een strijd van vernietiging van leven en dood uitvochten En daarom kan thans onze Kerstgedachte een. Wijdere en hoopvollere zijn. Want de loopgraven zijn ontruimd, de slagvelden van Europa zijn als verwoeste ge bieden verlaten en die cr streden* zijn naar huis en haard teruggekeerd, om er in eigen familiekring de ontroering van liet oude Kersfeest terug te vinden. Het wil niet zeggen, dat de mensch zoo- vael beter en edeler is geworden, dat de ge dachte aan het „heb God lief boven alles en uw naaste als u zelf" tot aller hoofden en har ten is doorgedrongen. Want wij weten hoe de oorlog niet door het sterker worden der zelfverloocheningsge dachte, maar uitsluitend door het terneer werpen van een der machtigste stijdenden be ëindigd is. En de telegrammen uit het buitenland ver tellen ons van dag tot dag nog hoe de over winnaars het recht van den sterkste mis bruiken door den verslagen tegenstander ten eigen bate tot een zoo groot mogelijke opof fering te dwingen. Wij denken aan de beide staten, waarin het Kerstfeest steedis een) bijzonderheilige be teekenis had, aan het eens zoo machtige Duitschland, dat verarmd en verzwakt, door buiten- en binnenlandsche vijanden, nog steeds op terugkeer van zijn krijgsgevangenen wacht. In duizenden Duitsche gezinnen zullen de kinderen ook dit jaar nog rond den lichtjes boom zitten, maar de gedachte aan den man en vader, die in het vreemde land, ver van de zijnen, nog altijd gevangen is, zal het Kerst feest tot een dag van smartelijke herinnering maken. En in Oostenrijk, waar hongersnood en el lende haar intrée déden, waar in duizende woningen geen voedsel en geen dekking meer gevonden wordt, zal het Kerstfeest dit jaar dc schrijnende gedachte aan de nabije worsteling met den dood brengen. Hoe kan daar in intiemen kring het ontroe rend mooie van het oude .Kerstverhaal ge voeld worden terwijl de blceke, uitgeteerde kleinen om 'voedsel schreien en de ouders ternauwernood, in staat zijn den moed voor leven en werken nog hoog te houden. Als andermaal, zooals het oude Kerstver haal het ons verteld heeft, in dezen Kerstnacht de engelen aan den hemel verschenen en het „Vrede op aarde, in de menschen een welbe. hagen" lieten hooren, dan zouden zij niet op de groene weiden met grazende kudden neer zien, maar op een ontwriche wereld, op slag velden, die de versche sporen van honderd duizenden soldatengraven toonen, op ver nielde en ontredderde gebieden, waarvan de bewoners in wanhoop op de puinhoopen van hun geluk staren. De stier, die aan dien hemel verschijnt, zou de zwart geblakerde ruïnes in de verwoeste ■gebieden beschijnen en zij zou in alle oorlog-, volrode ttaiea de vantainjftide menigte be lichten, die zich tevergeefs afvraagt welk ge luk uit dezen chaos en inzinking in de toe komst nog geboren kan worden. Goddank ligt de vreeselijkste aller oorlo gen thans achter ons. Er is een oud spreekwoord, dat ons zegt, dat wij nimmer onze gezondheid zoozeer waardeeren als in dien. tijd dat wij' de zeker heid hebben aan een vrccselijke en gevaarlijke ziekte ontkomen te zijn. En zod zouden wij ook nu kunnen zeggen, dat nimmer het besef dat vrede en eendracht ons gelukkig en welvarend kunnen maken, zoo levendig moet zijn als in dc dagen, dat wij terugzien op dien vrceselijken tijd, toen wij aan den dierlijken drang in ons hebben gehoorzaamd en verwoest en vermoord heb ben wat zich tegen onze willekeur durfde ver zetten. Na jaren van welvaart en gestadige ontwik keling, hebben wij in een korte spanne tijds verwoest wat menschelijk denken en arbeiden moeizaam hadden opgebouwd. En het Kerstfeest vindt ons dit jaar als menschen, die uit een vrceselijken droom ont waken en'zich vol vertwijfeling afvragen, hoe, wij ons vernietigingswerk J~ de toekomst weer ongedaan leunnen maken. Wij kunnen dc door menschenhand gedoo- den niet meer tot het leven terugroepen, «n wat wij in dierlijken wellust verwoestten, zal jaren van ingespannen arbeid cischen om op nieuw tot zegen van allen te kunnen zijn. Maar wat wij wèl kunnen en dit is ten slotte het voornaamste is ons van de Kerstgedachte doordringen, ons het misda dige en heiligschennende van onzen moor denden arbeid doen gevoelen en ons be rouwvol tot den vasten wil brengen ons le ven voortaan in Christus' geest ten zegen van anderen te doen zijn. Wij kennen geen beteren Kerstwensch. Ten slotte is de viering van net Kerstfeest slechts het scheppen van een gelegenheid voor rustige overpeizing van het Kerstver raai. En dit Kerstverhaal moet alle Christenen aan Jezus' geboorte herinneren. !n den Kerstnacht hebben de engelen het „Vrede op aarde" gezongen en het leven van den prediker, naar wicn wij ons noemen durven, is niets anders geweest dan een ern stige vermaning om Goa lief te hebben boven alles en onzen naaste als ons zelf. Jezus' stem heeft voor zijn volgelingen ;cklonken en zij klinkt in het oude Kerstver- iaal nog eeuwen later voor allen die zich te luisteren zetten. Laten wij, wanneer wij ons straks in dén familiekring rond onzen Kerstboom scharen, en stemmingsvolle liedjes gezongen worden, terugdenken aan de Kerstdagen van onze kin derjaren. Toen hebben wij bij den lichtjesboom met schitterende-oogjes naar liet Kerstverhaal ge luisterd en de stille belofte afgelegd, dat wij zouden trachten Jezus' liefdelecr in ons later leven in toepassing te brengen. Wij 'kunnen opnieuw die belofte afleggen. Moge dit Kerstfeest ons allen doen besef fen, dat vrede en welbehagen in de menschen slechts door het in toepassing brengen van Christus' heerlijkste gedachte verkregen kun nen worden. „God lief te hebben boven alles en onzen naaste als ons zelf". Dan zal dit Kersfeest in waarheid een der schoonste en onvergetelijks te zijn. BUITENLANDSCH OVERZICHT. De Duitsche afgevaardigde te Parijs heeft de laatste nota der geallieerden in ontvangst genomen. Het document wordt zeer krachtig genoemd en dat de Duitsche regeering zuiver de nood zakelijkheid gevoelt om haar goeden wil te toonen en het protocol van 1 November te teekenen, dat de belofte inhoudt om de voor waarden van den wapenstilstand na te komen die nog niet uitgevoerd zijn en aan de gealli eerden het vereischte toonenmaterieel te ver schaffen. 1 MocHt het de geallieerde deskundigen blij ken, dat de geëischte 400.000 ton materieel niet aanwezig zijn, dan zal daarmede reke ning gehouden wodden. Dat zal wel de laatste nota der geallieer den zijn. De Duitsche vertegenwoordiger te Parijs, de heer Von Lersner, heeft besloten met zijn personeel weer naar Berlijn terug te keeren en te Padijs slechts een enkelen vertegenwoor diger chter te lat. Men wijst er van Fransche zijde op, dat de Duitsche regeering op het tijdstip waarop de afgevaardigden Parijs verlaten, niet den tijc gehad zal hebben om over de aan Von Lers ner overhandigde nota van gedachten te wis selen noch zelfs waarschijnlijk den juisten zin daarvan te kennen. Duitschland heeft nu nog slechts te teeke nen en zal dat zeker niet lang meer uitstel len. Binnen weinige dagen zullen wij het tijdperk van definitieven vrede intreden en zal het Duitsche volk met den opbouw van het door eigen schuld verwoeste kunnen be ginnen. Lloyd George heeft in het parlement zijn reeds aangekondigde rede over Ierland ge houden. Volgens het plan van den premier komen er twee Iersche parlementen, één voor pro testant N. O. Ulster, waarvan de grenzen nog onbepaald zijn, en één voor het overige Ier land. Venter ia er een door beide prlemraten ver kozen raad, die van het begin af verantwoor delijk wordt voor de private-bill-wetgeving en andere bevoegdheden kan verkrijgen in dien beide parlementen er in toestemmen. Beide parlementen hebben volmacht een enkel Iersch parlement te vormen, dat met alle be voegdheden, niet uitdrukkelijk door het rijksparlement voorbehouden, kan worden bekleed. De posterijen worden niet overge dragen, eer er een enkel Iersch parlement is; de Iersche politie blijft voor drie jaar onder liet rijksparlement. Het parlement ontvangt 1 millioen pond om de eerste uitgaven te be strijden. Ieder parlement krijgt bevoegdheden inzake een belastingheffing gelijk aan die van een staatsparlernent in de Vereenigde Staten. Inkomstenbelasting, super-tax, enz. den door het rijksparlement geheven. Wan neer beide parlementen samensmelten, krij gen ze verder finlncieele bevoegdheden, waaronder volledige tolrechten. De contribu tie van Ierland voor de rijksdiensten wordt op 18 millioen pond geschat. Het Lagerhuis was bijzonder vol toen Lloyd George het woord voerde. Ierland was echter alleen door Ulstermannen vertegen woordigd. Zeven leden, dië nu de nationa listische partijen vormen, waren afwezig, om te toonen, dat zij van een nieuw wetsvoorstel niets verwachtten. Sir Donald Maclean sprak de hoop uit, dat hij terecht meende dat het Lloyd George's bedoeling was, dat er geen dwangmaatrege len meer in Ierland getroffen zouden worden. Carzon zeide er no galtijd van overtuigd te zijn, dat voor Ierland en het Vereenigd Ko ninkrijk en het rijk een vereenigd parlement nog de beste oplossing was. De Britsche pers, met uitzondering van de Morning Post, prijst over het algemeen het regeeringsvoorstel woestingen aangericht. Te Wavrin, dicht bij Alle, werd een 89-jarige vrouw met haar fa milieleden 'onder die puinhoopen van haar ruis begraven. Zij zelve werd gedood en de anderen meer of minder ernstig gewond. INVOER IN GROOT-BRITTANNIë. Alle beperkingen op den invoer in Groot- 3rittanaië zijn vervallen. Alle goederen, be- iialve vuurwapens en munitie, moigen voorals nog worden ingevoerd zonder speciale ver gunning. BUITENLAND. SIR JOHN ALCOCK. De omgekomen vlieger Sir John Alcock, was vijftien jaar geleden nog jongmaatje in een automobiel-fabriek te Manchester, waar lij 7 schillings in de week verdiende. Zijn groote volharding en vastberadenheid ver schaften hem een der voornaamste plaatsen onder dé Britsche vliegers. Na zijn vermaar den tocht over den Oceaan had de koning van Engeland hem tot ridder geslagen en Amerika hem de Congressional Medal ver leend. NIEUWE OÖSTENIKIJKSCHE ROODBOEKEN. Het departement van buitcnlandsche zaken zot de uitgave voort van gegevens over de voorgeschiedenis van den oorlog. Thans zijn de roodboeken II en III verschenen, waarmee tevens de belangrijkste periode is behandeld van de dagen voor het begin; der algemeene vijandelijkheden. DE AMERIKAAN9CHE SENAAT EN HET VREDESVERDRAG. De commissie voor de buitcniandische be trekkingen uit den Senaat heeft met zeven te gen drie stemmen een door Knox opnieuw ge redigeerde motie aangenomen, waarin ver Haard wordt, dat de V S met 'Duitschland in vrede leven. In de motie wordt uitgespro ken;, dat er tusschénl de V. S. en Duitschland eeiii toestand van vrede bestaat aan de V. S. worden de stoffelijke voordeelen verzekerd, opgenomen in het vredesverdrag van Versail les en in het alghieen wordt' de steun der re geering toegezegd aan practische plannen; voor een internationalen vredebond. DE CONFERENTIE TE DORPAT. Volgens de Vossische Zeitung zijn de bols- jewiki en de Esten het vrijwel eens geworden over het grensvraagstuk. Een vrede tusschen Sovjet Rusland en Estland lijkt nu mogelijk. Het komt er nu slechts op aan om een neu trale zóne vast te stellen en om prakti sche maatregelen te nemen tot het voltrekken van den militairen wapenstilstand. Men schijnt het ook reeds eens te zijn ge worden omtrent het uitwisselen van de gevan genen. KRIJGSGEVANGENEN IN BELGIë vrijgelaten. Officieel wordt bericht, zoo mddt men, uit Berlijn, dat ,de Belgische rcgeerinig alle Duit sche 'krijgsgevangenen naar huis zond, maar er 20 als gijzelaars hield1, daar er in Duitsch land nog Belgische krijgsgevangene#in en kele kampen of in gevangenissen zouden zijn Tot nog toe heeft het op dergelijke bewerin gen in de Ententepers steeds ingestelde on derzoek zonder uitzondering tot resultaat ge had, dat daarvan geen woord' waar was Wanneer zich' ergens op het platteland nog vijandelijke soldaten mochlen bevinden, dan willen zij niet naar hun lanld terugkeeren, waarschijnlijk omdat zij aldaar nog iets op hun kerfstok hebben. Hierop is in het bijzon' der ook de Belgische regeering gewezen. DE EX-KEIZER. De Belgische „Soir" meldde uit gezagheb bende bron te hebben vernomen, dat de Ne' derlandsche Regeering eenige weken geledn officieus aan dc geallieerden had doen weten dat zij niet zou toestemmen in de uitlevering van den ex-keizer, beroepende de Nederland- sche Regeering zich op het recht van asyl en' op andere gronden. Hét Corr. Bureau kan uit zeer betrouwbare bron verzekeren, dat eed dergelijke stap door dé Ne derlandsche Regeering niet ondernomen is. DE GEVOLGEN' VAN DEN ORKAAN. Volgens „Le Journal" heeft den 29sten De cember te Lille een orkaan1 vreeadjjke var» STATEN-OENERAAL. TWEEDE KAMER. In de zitting van 23 December werd het ontwerp tot wijziging der militiewet (eerste oeteningstijd, tn hoogste 6 maanden in plaats van ten hoogste 834 maand, werd verdedigd door Minister de Visser. De heer Marchant maakte zich los van de interpretatie, indertijd gegeven, dat „ten hoogste'' beteekent „nagenoeg." Hij vond wetswijziging eigenlijk niet noodig en vreest dan ook zonder dit verder kan worden gegaan dan 6 maanden. De M in i s t e r handhaafde de vroeger ge geven interpretatie. De heer K. ter Laan verdedigde een amendement om den eersten oefeningstijd te lepalen op 'en hoogste 4 maanden. De M i n i s t e r ontraadde aanneming, om dat onvoldoende vooroefening niet toelaat ver der te gaan dan 6 maanden. Het amendement werd verworpen met 39 tegen 24 stemmen. Het ontwerp werd zonder hoofdelijke stem men aangenomen. Indische begrooting. De heer Van Ravesteijn schreef de aanslagen op de opzichtera toe aan rechteloos- ïeid voor de inlanders. De heer A1 b e r d a drong aan op een bete re arbeidsregeling. De Minister wachtte het rapport der Indische commissie over de koelie-ordonnantie af. Een amendement-Lely om de begropting te verhoogen mét 300.000 tot uitbreiding van het caoutchoucbedrijf, werd overgenomen. Een amendement-Van Zadelhoff tot positieverbete ring van den inlandschen arbeider, ingetrok ken na de mededeeling van den Minister, dat voorstellen ter zake weldra zullen inko men. De post invoering van rechtstreeksch be stuur in Karang Asem werd aangenomen met 42 tegen 23 stemmen. De heer Van Zadelhoff betoogde, dat d zorg voor de gezondhid der inlandsche bevolking werd verwaarloosd. De heer Oud klaagde over uitsluiting van vrijzinnigen bij de predikantsbenoemingen, hij wilde hef beroepingsrecht voor de gemeenten. De heer De Geer vroeg steun voor het onderwijs der Nederlandsche Zending in de Minahassa. De heer Bulten bepleitte een uitgebreider gelegenheid tot opleiding van onderwijzers voor Indië. De heer Van Ravesteijn drong aan op krachtiger verbetering vam den gezondheids toestand. De heer Van yuuren beklaagde zich over de weigering van verlof voor de vesti ging van R.K. geestelijken op Amboïna en de Kei-eilanden. De M i n i s t e r zal de grootste aandacht wijden aan verbetering van den gezondheids toestand. Bij de benoeming van predikanten zal ekening worden gehouden met de behoef ten der bevolking. Ook het onderwijs heeft 's Ministers volle aandacht. De door den heer Van Vuuren ter sprake gebrachte zaak zal na- dér worden onderzocht. De heer Scheurer drong aan op aan' stelling van een inspecteur het krankzinnigen wezen. De M i n i s t e r zal tot het voorstellen daarvan overgaan zoodra die noodig blijkt. De heer Van Ravesteijn vroeg bedden voor on- en minvermogenden in de ziekenhui zen. De M i n i s t-e r zal daaraan voldoen. De heer D e M u r a 11 bepleitte reorganisa tie van den dienst der openbare werken. De M i n i s t e r zal met de gegeven wen ken rekening houden. De heer Van Ravesteijn kwam op voor de belangen van het spoor- en tramweg personeel. De heer K r u y t vroeg voor militairen het recht van vereeniging en vergadering. De M i n i s t e r zal aandacht aan de kwes tie wijden. De heer Brautigam vroeg positie verbetering voor het marine-personeel. De revolutionnairen en de sociaaldemocra ten vragen aanteekening van hun stem tegen de begrooting. De heer L o h m a n huldigde onder ap plaus den Voorzitter, die weer vóór Kerstmis mei de begrooting gereed wist te komen. De beer Schaper meende, dat de Kamer zelf veel tot het resultaat bijdroeg door beper kingen van den spreektijd. Voorzitter dankte de leden en het personeel voor hun medewerking. De Kamer ging uiteen tot 7 Januari: BINNENAND. NIEUWE REGELING DER JAARWED DEN VAN BURGEMEESTERS ENZ. IN N.-HOLLAND MET UITZONDERING VAN AMSTERDAM. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 5 November de jaar wedden als volgt geregeld. 1. Met uitzondering van de gemeenten Alk maar, Bussum, Haarlem, Haarlemmermeer, "iel'd'er, Hilversum, Hoorn, Sloten1, Velsen en Zaandam worden de gemeenten verdeeld in acht klassen (1—8). 2. De jaarwedden bedragen: a. Geklassificeerde gemeenten: In klasse 1: Burgemeester 1200— 1500, secretaris 1100—1400 en indien de burgemeester tevens secretaris is 1100, ontvanger 500800 en in dien deze be- rekking door den secretaris wordt waargeno men ƒ500; in klasse 2 resp.1600— 2000, 1500-/ 1900, 1500, 700— 1100, 700; in klasse 3 2000— 25Ö0, 1800—2300, 1800, 900- 1400, 900; in klasse 4: 2400 3000, 2200—2800, 2200, 1800, 1200; in klasse 5: 3500, 2500—3200, 2500, 2200, 1500; in klasse 6: 4000. 29003700, 190<W 2700, 1900 in klasse 7:, 36004500, 3200'4100, 2300—3200; in klasse 8: 4000—5000, 3600—4600, 2700—3700. b. Niet geklassificeerde gemeenten: Alkmaar: Burgemeester 5500—6500; 1200— 2800— 1500— 3200— secretaris 45005500, 4000 4600. Hoorn: 4500—5500, 4000- 5000. 3000—4000. 3. Als dienstjaren komen in aanmerking dte jaren boven den leeftijd van 23 jaren, doorgebracht in bezoldigden dienst van het Rijk of zijne koloniën, eene provincie of ecne gemeente. 4. De jaarwedden van Burgemeesters, Se cretarissen en Ontvangers van twee gemeen ten bedragen in de gemeente, alwaar zü niet meterwoon zijn gevestigd 80 pCt. van ae be paalde sommen. De jaarwedden van Burgemeesters, Secre tarissen en Ontvangers van méér dan twee gemeenten bedragen in de gemeente, alwaar zij metterwoon zijn gevestigd, 80 pCt., in de andere 60 pCt. der bepaalde sommen. 5. Elke verhooging van jaarwedde gaat in met den lsten Januari, volgende op of even tueel samenvallende met den datum, waarop aanspraak op de verhooging is verkregen. II. Bij de invoering dezer regeling te rang schikken In klasse 1 de gemeentenBeets, Jisp, Opmeer, Oter- eelk Petten.. In klasse 2: de gemeenten: Akersloot, Avenhom, Bar- singerhorn, Callantsoog, Graft, Hensbroek, Hoogkarspel, Koedijk, Limmen, St. Maarten, Midwoud, Nieuwe Niedorp, Obdam, Oosthui zen, Oude Niedorp, Oudorp, St. Pancras, Schermerhorn, Spanbroek, Sijbekarspel, Twisk, Ursem, Westwoud, Wieringerwaarrf, Winkel, Wijdenes, Wijdewormer, Zuid- en Noord-SchermerZwaag. In klasse 3: de gemeenten: Berkhout, Bovenkarspel, Eg- mond-Binnen, Harenkarspel, Hoogwoud, Noord-Scharwoude, de Rijp, Schoorl, Venhui zen, Warmenhuizen, Zuiü-Scharwoude. In klasse 4 de gemeentenBroek op Lanigend-ijk, Eg- mond aan Zee, Grootebroek Heemskerk, Hei- loo, Oudkarspel, Uitgeest, Wieringen, Wijk aan Zee en Duin. In klasse 5 de gemeenten: Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Heerhugowaard Schagen, Ter schelling en Zijpe. In klasse 6Beemster. In klasse 7Texel. In klasse 8Beverwijk. III. Te bepalen, dat, zoolang de titularis sen in het genot zijn van vrije woning, de jaarwedde wordt verminderd Van den secretaris van Andijk met 100 idem Anna Paulowna met 200; id. Beem ster met 150; id. Egmond-Binnen met ƒ360; id. Harenkarspel met 100; burgemeester Hoorn met 550; secretaris Koedijk met 200burgemeester Limmen met 600se cretaris Schoorl met 100; burgemeester Wieringen met 450; secretaris Wieringen met 285; id. Wieringerwaard met 150; burgemeester Zuid-Scharwoude met 600; secretaris Zijpe met 200. IV. Dpn voorloopigen pensioengrondslag- aan elke der voornoemde betrekkingen verbon den, vast te stellen op het uit dit besluit voort vloeiende bedrag. V. Te bepalen, dat dit besluit wordt geacht te zijn in werking getreden den lsten Januari 1919. AL1MAAKSCIE Directeur: G. H. KRAK. 1830

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1