BX3K&T2; jSSMEBEN BSASfr stootsst. HwMuiMifan fiigjppfg#* ryjw» f-Jkm sïmism&'t Eawond" aar. Zee (Centre?'! Genootschap voor Kinder Her' stelling?- m Vac&ntw- Kolonie») en Bergen aan Zee (Deutsche FerreinJcolonie,) Optreden zal de beroemde l'iederenzangier Robert KO' the, de „Meester cp. dë Luit", die de laatste tien jaren in alle groote steden der Centrale Rijken overvolle zalen een geweldig suc ces heeft. Hij! is een heel bijzondere verse hij' ni-ng in de Concertwereld. Kothe zingt volks liederen' door hem verzameld en muzikaal bewerkt, 't laatste meestal naar oude melodie ën, die hij opspoorde, waar hij deze niet kon vinden maakte hij zelf muziek bij- en voor de lult gezet, en begeleidt zichzelf op het elfsna' riige instrument, dat (eenvoudiger van bouw! in de middeneeuw de getrouwe, kameraad was van de minnezangers. Robert Kothe, die deze verzameling van volksliederen in een twintigtal bundels, voor zang (ook voor kooren) met begeleiding van de Luit, heeft uitgegeven zal een keuze hieruit 25013000 Dinsdagmorgen 912 uur aan ten gehoore brengen- op zijne tournée door Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotter- dam, Haarlem, Utrecht, Hilversum, Alkmaar, Groningen, Nijmegen, Hengelo. Te Alkmaar zal deze gevierde zanger einc Januari optreden. VERKOÜP BOUWTERREIN AAN DEN WESTERWEG B. en W. stellen den Raad voor om m te wil'igen een verzoek van den heer A. A. de Groot, alhier, om hem tegen den prijs van 8.— per M' in koop af te staan een stukje gemeentegrond, gelegen op den hoek van den Westerweg en de Eikelenbergstraat, grenzen de aan perceel No. 3172, ter grootte van om streeks 198 M2, deel uitmakende van het ka- stelde uren te komen met dien"verstande, dat dastrale perceel Sectie E dezer gemeente No, Het dragen van burgerkleeding is thans toegestaan aan: officieren, alle militairen be neden den officiersrang, niet behoorende tot het verlofspersoneel, die volgens de militaire beplingen mogen huwen; leden vn muziek korpsen en daarmede gelijkgestelden, bene vens de werklieden bij de korpsen, niet be hoorende tot de sub 2 genoemdengeëm ployeerden bij de muziekkorpsen en elève- trompetters; militairen, die met verlof naar het buitenland vertrekken of daarvan terug- keerenen aan marechaussée's, onder bepaal de voorwaarden. 3173. Binnen twaalf maanden na de dagteeke- ning van dit besluit moet het gekochte terrein ten genoege van Burgemeester en Wethouders zijn bebouwd. De kosten van overdracht en levering komen voor rekening van den kooper. HET VRIJE TOONEEL. Het Vrije Tooneel, leider de heer B. C. Loevens, geeft den 2en- Kerstdag in de Har monie slechts één enkele opvoering van het tooneelspel door Ina Boudier Bakker „Het Haagsche Recht". STADSNIEUWS. OE9LAAOD. De heer J. Miedema, Onderwijlzer van de Burgerschool alhier, slaagde op 22 dezer voor het te Amsterdam gehouden: examen voor de acte H. (Beginselen der Handelsken nis.) NATURALISATIE. Bij Wet van 6 November 1919 (Staatsblad No. 725) is aan Johannes Frank, zonder be roep, wonende te Alkmaar, de hoedanigheid van Nederlander toegekend. EEN JUBILEUM. EVANGELISCHE UNIE. Op den lsten Kerstdag, 's avonds ten ze ven ure, hoopt Dr. J. C. A. Fetter, van 's-Gra- venhagc, de godsdienstige bijeenkomst te lei den in de Kapelkerk, terwijl een dameskoor, onder leiding van den heer Slinger, eenige gewijde liederen zal zingen. VASTSTELLING VAN HET 4e SUPPLE- TOIRE KOHIER VAN DEN H. O., DIENST 1918 EN VAN HET 2e S'UFPLE,TOIEE KOHIER VAiN DEN' H.O., DIENST 1919. ALKMIAAIR9GHE BANK. In de gisteren gebonden Buitengewone Al- gemeene Vergadering van aandeelhouders der NL V. „AUkmaarsche Bank", gevestigd te Alkmaar, Hofplein 4, werd besloten het maat schappelijk kapitaal van 200.000 op 250.000 te brengen, over te gaan tot uit gifte van schuldbrieven tot een, bedrag van 200.000, alsmede van spaarschuldbrieven. ROBERT KOTHE. De Egmondsche Kunstkring, onder lei ding van Mr. Paul van Sonsbeeck en Ernst Krans zal in Januari een reeks concerten or- ganiseeren, ten vcordeele der Kinderherstel- COMITé VOOR' DE NOODLIJDENDE OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE KINDEREN. De penningmeester heeft sinds de laatste opgave 5464,89K) ontvangen: Van de afd. Alkmaar van den Ned. Aannemersbond 0,van de Redactie van de Alkmaarsche Courant 1264,65, wordt totaal een bedrag van 67779,5414. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN ALKMAAR, op DINSDAG 30 DECEMBER 1919, des avonds te 7 uur. Punten van behandeling: 1. Vaststelling der notulen van de laatste twee vergaderingen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Benoeming van een onderwijzeres aan de 4e Gemeenteschool. (Bijlage No. 185). 3. Benoeming van een onderwijzer in de Duitsche taal aan de herhalingsschool. (Bijlage No. 186). 4. Herbenoeming van een stads-arts. (Bijla ge No. 187). 5. Benoeming onderwijzeressen handwerken le en 2e Gemeenteschool. (Bijlage No. 197). 6. Benoeming Directeur Handelsdagschool en Hoogere Handelsschool. (Bijiage No. 205). 7. Verdeeling van den Raad in afdeeiingen; aanvulling commissiën. (Bijlage No. 200). 8. Voorstel inzake het loon van de lantaarn opstekers. (Bijlage No. 184). 9. Idem tot herziening van de markt-, staan- en waaggelden. (Bijlage No. 188). 10. Idem inzake verhooging subsidie stede lijk muziekkorps, dienst 1919. (Bijlage No. 189). 11. Behandeling suppl. begrooting plantsoe nen; Rekening stedelijk muziekkorps, dienst 1918. (Bijlagen Ns. 190 en 193). 12. Idem 1ste suppl. begrooting plantsoe nen; Begrooting Burgerwacht, dienst 1919. (Bijlagen Ns. 191 en 201). 13. Idem Begrootingen Plantsoenen, Armen raad, Arbeidsbeurs, Gezinsverpleging, Burgerwacht, dienst 1920. (Bijlagen Ns. 192, 194, 195, 196, 202). 14. Herziening plan van uitbreiding der ge meente. (Bijlage No. 198). 15. Voorstel inzake toezicht op de Bewaar scholen. (Bijlage No. 199). 16. Voorstel tot vaststelling van het 4e sup pletoire kohier H. O., dienst 1918 en 2de suppl. kohier H. O., dienst 1919. (Bijlage No. 203). 17. Idem toé verdeeling der geméente in stemdistrkten en de agnw ijzing van stemlokalen. (Bijlage No. 204). 18. Idem tot verkoop van een stukje grond. (Bijlage No. 206). 19. Idem tot het bouwen vaa middenstands- woningen. (Bijlage No. 207), 20. Behandeling van reclames tegen aansla- gen in den H. O,, dienst 1919 (III). TELEGRAMMEN VAN HEDEN. ENGEL9GHE HULP AAN EUROPA 1 LONDEN, 23 Dec. De Koning heeft in het Parlement aangekondigd, -dat voorstel len zullen wordleni gedaan om gelden ter beschikking te stellen van den Oppensten Economischen Raaid, fat onmiddellijke hulp aan Centraal Europa. Het credi-et moet her steld worden ten behoeve van die industrie in deze landen. 'Deze zaak is te groot voor één natie. De Britsche regeering zal in ver band daarmede, gaarne samenwerken met de andere regeeringen, indien de plannen geschikt -geacht worden. AMNESTIE. LONDEN, 23 Dec. Aan alle politieke misdadigers in Lndië zal amnestie verleend worden Deze zal afgekondigd worden: tij dens bezoek van Prins Galles aan Indiië in den aanstaanden winter. GEMENGD NIEUWS. DE KONINGIN TE NOOHDWIJK. Gistermorgen tegen 11 uur verscheen de Koningin met Prins 'Hendrik te Noordwijk aan Zee in een hofauto. Op het terras van het hotel-pension 'Noordzee" was het dagelijksch bestuur dier gemeente met verscheidene auto riteiten en notabelen aanwezig. H. M. wenschte persoonlijk aan de leden van de be manning der reddingboot, die zich bij de redding van den jogger K. W. 47 haddien on derscheiden, de eere-penning voor mensch- dievend hulpbetoon uit te reiken. De Koningin sprak de redders toe, die zich om haar heen hadden geschaard. Tot ieder hield' de koningin eeni korte vrien delijke toespraak, oök tot den' ouden Jan Kramer, een S2-jarigen grijsaard, wiens zoon bij het redüingwerk verdronken was. 'Hierna werden de koningin en de prins luide toegejuicht en werden eeni paar cou pletten van het Wilhelmus gezongen. Op uitnoodiginig der Koningin hief het pu bliek voor de redlders het „Wien Neer-landsch Bloed" aan. -De burgemeester deelde mee, dat vanwege die N.-Zuvd-H'olandsch'e Redding Maatschap pij! de reddiingsmedail'le in goud zal worden Uitgereikt aan den heer Jan van Kan, aan de overigen in brons. De Koningin weid bij1 har vertrek Psalm 134 vs. 3 toegezongen. HL M. bracht daarna een! bezoek aan de nagelaten weduwen en weezea PROVINCIAAL NIEU WS. HERIOHT. Verscheidene heden binnenkomende groote verslagen uit omliggende gemeenten konden door tijd- en plaatsgebrek niet meer in dit nummer worden opgenomen. Red. Alfcm. Crt. 'BEGRAFENIS BURGEMEESTER WINKEL. Op de algemeene begraafplaats te Medem- bli'k werd Dinsdagmiddag onder groote be langstelling het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den heer J. Winkel, Medemblik's burgemeester, lid der Staten van NuHolL, dijkgraaf van het Ambacht van West-Fries land, genaamd1 „De Vier Noorder Koggen" cmz. enz. De torenklokken luiddendë vlaggen waai den halfstok met rouw-wimpel. Op het kerkhof werd het woord gevoerd door de her P. Schouten, ioco-burgemeester, H. J. M. 'Huijigens, waarn. dijkgraat; jhr. M. P. v. Foreest, dijkgraaf van het Heemraad schap de Hondsbossche; K. Zijp Jr., lid van het bestuur der Lok. Spoorweg Mij;. „Holl. Noorderkwartier; V Kaij, namens de ingeze tenen van Nibbixwoud (waar de heer Winkel vroeger het burgemeesterschap waarnam); ds. 'Groenewoudt van Wognum. Een1 zon van den overledene, dankte voor de laatste eer, den overledene bewezen. BURGEMEESTERS. Bij Kon. Besluit zijn opnieuw benoemid tot burgemeester: met 6 Jan. van Westwoud, de heer C. Neefjes; met 27 Jan. van Winkel, de heer J. Koonien Hm; met 17 Jan. van Zij-pe, de heer J. die Moor; met 14 Jan. van Zaandamj, dë heer K. ter Laan. UIT ZUmSCHAIiWOUDE, Het comité voor de noodlijdende kinderen te Weenen 'bericht om dat op de lijsten in de gemeente Zuid-Scharwoude 903 is ingeko men en een zevental personen een kind tot zich willen nemen. Het comité verklaart zich bereid eventueel® -gaven in geld of kleeren in ontvangst te nemen en wil er gaarne voor zor gen baar tusscherikomst te verleenen indien meerdere kinderen worden verlangt. UIT OUDKARSPEL. In tuinbouwknngen heersché ernstige on tevredenheid over de uitvoering der Invalidi teitswet. De ontavredenneid leidt zoover dat eea ac tie wordt op touw gezet om eendrachtig met alle afdeeiingen van de beide markten protest tegen de betaling der premie aan te teekenen. Vrij zeker zal de actie zoover worden doorge voerd dat eendrachtig het inplakken van ze geltjes zal worden geweigerd. UITBETALING VERGOEDINGEN WEu-ZNS KOSTWINNERSCHAP. De uitkeering der vergoeding loopende over het tijdvak 16 DECEMBER TOT EN MET 26 DECEMBER (11 dagen) zal plaats hebben ten STADHUIZE op ZATERDAG 27 DECEMBER a.s., des voormiddags van 9 tot 9 uur. Alkmaar, 24 December 1919. De Burgemeester, W. C. WENDELAAR. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. No. 1681 ƒ400. No. 3489 200. No. 5549 100. No. 73 100. MARKTBERICHTEN. Afclag-Vereeniging ,Beemster, Pur- merend en Omstreken. PURMEREND, 23 Dec. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Spruitjes 2,25 tot 3,80 per zak van 15 Kg., uiën 2 tot 2,40 per >4 H.L., peren 7,70 tot 12 per 100 Kg., ap pelen 6,70 tot 7,80 per 100 Kgf. Handel vlug. A-DLstordamsclie Boiks van 23 December 1919. Opgave van ftoordhollaiHlscIi Liiiidhouwcrediet 4 3 K 3 5* 5 - OjU'iiiiigslioersou van heden BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 23 Dec. Jan, z. vn Josephus Mans en Aaltje Middelveld. 24 Dec. Petronella Catharina d. van Dirk Metselaar en Maria Elisabeth Jan sen. OVERLEDEN: 23 Dec. Gezina Roubag, wed. Hubert Peter Zeek, 80 jaar. 24 Dec. Geertruida Maria Ebbelaar, wed. Timotheus Gerardus van den Bosch, 79 jaar. Doet Ruijter, 2 maanden. Jacob de Vet, 1 maand. LICHT OP! Voor rijwielen en andere voertuigen heden avond te 4.18 licht op. TELEGRAFISCH WEERBfëRlSHT 24 December. Medegedeeld door het Kon Nederiandsch Meteorolegfsdi Instituut te De Bildt. Gdd'ig tot den avond van 25 Dec. VERWACHTING. Meest matige tot krachtige westelijke tot zuidwestelijke wind, zwaarbewolkt met tijde» lijke opklaring, regenbuien, zelfde tempera tuur. INOEZONDEN STUKKEN. (Batten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geeruztns, dat de Redactie er mede instemt.) w - L JL. U. All/.,-V DIB MB302BCBI u. het DTSTHIBU TTEB aLBIJ21 deelt aan bellang/hebbanden mede» dat de UÏTBETAILÏNO van de REODUOTTE up BEAHDSTOFFEtT zal ge- «öhieden MAAN/DAG, DINSDAG en WOENSDAG, 20, 30 en 31 DECEMBEE 1919 aan de scholen van, de heeren J. Z war te- veen en A. Wijn aan de Nieuwesloot en wel voor de T.TTiTTTM ATTEfNTTfMTM'FES, niet voor de Brandstof-fennummers 1500 Maandagmorgen 612 unr aan de school van den heer J. Zwarteveen. 5011000 Maandagmorgen 912 üur aan de school van den heer A. Wijn. 1001'1500 Maandagmiddag 14 our aan de school van den heer J. Zwarteveen." 15012000 Maandagmiddag 14 uur aan de school van den heer A. Wijn- 20012500 Dinsdagmorgen 912 uur aan de school van den heer J. Zwarteveen. aan de school' van den heer A. Wijn. 30013500 Dinsdagmiddag 14 uur de school van den heer J. Zwarteveen. 35014000 Dinsdagmiddag 14 uur de school van den heer A. Wijn. 4001^-4500 Woensdagmorgen 912 uur -aan do school van den heer J. Zwarteveen. 46015000 Woensdagmorgen 2—12 uur aan de school van den heer A, Wijn 5001'0000 Woensdagmiddag 15 uur aan de school van den heer J. Zwarteveen. 6001 en hooger Woensdagmiddag 15 uur aan de school van den heer A. Wijn, Ter voorkoming van onno-odig lang wach ten, wordt men verzocht zooveel mogelijk in volgorde der legitimatienummers op de ge- VBi^UlUc UtM ltSgl LiLLm ntJULUUUiCi o up uc go- uu voiio X IT! v-iv-v-i uiiuiaiwuuv v vuul ixui R.O.- de eenste 150 nummers zooveel mogelijk op het eerste uur, de 2dè 150 nummers op het 2e uur en de resteerende 200 nummers op het 3e uur van den aangegeven morgen of middag komen. Behalve het legitimatienummer moet ook de gecontroleerde BRAND ST OFFELST- KAAR'T WORDEN MEDEGEBRACHT. !Zij, die hun Brandstoffenkaart nog niet heb ben laten cont-roleeren kunnen dus absoluut op die dagen geen reductie ontvangen. Aan kinderen kan de reductie niet worden ter hand gesteld, aangezien belanghebbenden voor ontvangst der gelden moeten teekenen. Be ambten of employés van de H. IJ. S. M. die hunne brandstoffen hebben betrokken van de Coóp. Ver. „Voor allen" en die in aanmerking komen voor reductie, moeten dit afhalen aan het Distributiebedrijf, op MAANDAG 4 JAN.. DINSDAG 5 JAN. en WOENSDAG 6 JAN. 1920. DRAGEN VAN BURGERKLEEDING. Tooneel!lefhebbers zullen den 2en Kerstdag dus van goed spel en een goed stuk, waaruit wat te leeren valt, kunnen genieten. Het „Vrije Tooneel", regisseur de heer v. d. Sloot, geeft den len Kerstdag in Harmonie het bekende tooneelstuk van ras senhaat „Blank en Bruin" van Moresco Mo- risini. De bekende stuk waarborgt de bezoe kers een leerzamen avond. Den 280^ Dec. a.s. zal het 35 jaar zijn gele den dat onze stadgenoot de heer C. v. Sluis, Spoorstraat E 34, zijn loopbaan als masseur is begonnen. In dien tussc'hent-ijd heeft hij ver schillende acten in de gymnastiek behaald, waarin 'hij zich een uitstekenden naam als leeraar heeft verworven. Het groot aantal pa tiënten die herstel bij hem vonden zullen dan ook dézen dag niet ongemerkt voor hem laten voorbijgaan. B. en W. bieden ter vaststelling aan het 4e suppletoire kohier van don hoofdelijken om slag, dienst 1918 en het 2c suppletoire kohier, dienst 1919, door 'hen ingevolge artikel 17 der betrekkelijke verordening opgemaakt, respec tievelijk tot een bedrag van 3269.87 en 17434.40. UIT'STEL. Bij1 beschikking van den Min. van Oorlog is aan den dienstplichtige A. Visser, uit de gemeente Alkmaar, verlenging van uitstel van eerste-oefening verleend tot het tijdvak, waar in moeten worden ingelijfd de dienstplichti gen der lichting 1921, eerste gedeelte. EEN DANKBETUIGING. De commissie voor het Sint Nicolaasfeest, georganiseerd door de afd. Alkmaar van den Bond van Ned. Ond., brengt hartelijk dank aan allen, die het feest mogelijk hebben ge« maakt door geldelijk of daadwerkelijk steun te verleenen. PREDIKBEURTEN. 25, 26 en 28 Dec. Alkmaar. Groote kerk, 25 Dec. 10 uur, Ds. de Pree, avond 6 uur, Ds. Verwaal (Engelenzang), 26 Dec. 10 uur, Ds. Kloosterman, 28 Deo. 10 uur, Ds. de Pree. Kapel, 25 Dec. 10 uur, Ds. Vinke, 26 Dec. 10 uur, Ds. de Pree. 28 Dec. 's Avonds 6 uur, Ds. Kloosterman. Kapel, Evangelische Unie, 25 Dec. avond 7 uur, Ds. J. C. A. Fetter van 's-Gravenhage. Doopsgez. gemeente, 25 Dec. 10.30 uur, ds. Westra, Koor. 28 Dec. voorin, geen dienst, 's avonds f.30 uur, gewijde dienst. Evang. Luth. Kerk, 25 Dec. 10.30 uur, Ds. Makkink. 26 Dec. en 28 Dec. geen dienst. Rem. Gereform. Gemeente, 25 Dec. 10.30 uur, ds. Kramer, waarn. predikant, 26 Dec. nam. Kerstfeest. 28 Dec. geen dienst. Gereformeerde kerk, 25 Dec. en 26 Dec. 10 uur, Ds. Meijer. 28 Dec. 10 uur, Ds. Meijer. Avond 5 uur, Ds. Meijer, Heid. Cat. Zondag 2. Hersteld Apostolische Gemeente, 25 Deo. 10 uur en avond' 5 uur, godsdienstoefening. 26 Dec. 10 uur, godsdienstoefening, 's av. Kerstfeestviering, 28 Dec. 10 uur en avond 5 uur, godsdienstoefening. UIT DE OMGEVING. Hervormde Gemeenten. AKERSLOOT, 25 Dec. 10 uur, Ds. Bakker, 26 Dee. avoud 7 uur, Kertsfeestviering met de kinderen. BERGEN, 25 Dec., 10 uur Ds. v. d. Kie- boom, 26 Dec. avond 7.30 uur, Ds. v. d. Kie- boom, kerstfeestviering, 28 Dec. 10 uur, Ds. v. d. Kieboom. KAPEL ELIM, 25, 26 en 28 Dec., 10.30 uur, de 'heer A. J. v. Wichen dit Amsterdam. BERGEN AAN ZEE, 25 Dec., 2 uur, Ds. v. d. Kiebo-om van Bergen. BROEK OP LANGENDIJK, 25 Dec. 9.30 uur, Ds. Ste-houwer. 26 Dec. 9.30 uur, Ds. Stehouwer, 5 uur, Kerstboom. Geref. kerk-, 25 Dec. 9.30 en 2.30 uur, De. de Jong. 26 Dtec. niet ontvangen. Chr. Geref. kerk, 25 Dec. 9.30 en 2.30 uur, Ds. de Bruin. 26 Dec. 9.30 uur, Ds. de Bruin. Doopsgez. kerk, 25 Dec. 9.45 uur, Ds. de J-on-g. BURGERBRUG, 25 Dec. geen dienst, va cature, 28 Dec. 9.30 uur, Ds. Ho-rnstra. CALLANTS'OOG, 25 Dec. 10 uur, Ds. France, nam. 6.30 uur, Kerstfeestviering met kinderen der Zondagsschool. 20 Dec. geen dienst. 28 Dec. 10 uur, D». France. DIRKSIIORN, 25 Dec. 9.30 uur, Ds. Sinn. Damsté. EBNIGENBTJRJG, 25 Dec. nam. 1.30 uur, Ds. Tinholt. EGMÖND a/d HOEF, 25 Dec. 10 uur, Ds. Ie Gras. 28 Dec. 10 uur, Ds. Ie Gras, EGMONDBINNEN, 26 Dec. 10 uur, Ds. Ie Gras. GRAFT, 25 Dec. 10 uur, Ds. Boers. 28 Dec. geen dienst, vacature. GROET, 25 Dec. 10 uur, Ds. Boeke. 26 Dec. 6.30 uur, Kerstfeestviering. GRIO OTSCHERMER, 25 Dec. 9.30 uur Ds. Castelein. 28 Dec. 9.30 uur, Ds. Castelein. HEEEHUGOWAARD, 25 Dec. 9.30 uur Ds. Br-oekema. 28 Déc. 9.30 uur, Ds. Broe- HEILOO, 25 Dec. 10 uur, Ds. Eilerts de Haan. 28 Dec. 10 uur, Ds. Eilerts de Haan. Evangelisatielokaal, 25 Dec. voorm. 10 uur en 'a av. 5 uur Ds. Kloosterman van Alkmaar. 20 Dec. 10 uur, Ds. A. Verwaal van Alkmaar. 23 Tk?., M sist, X JQsv:/ ••.•ssoassaa wi Mb maar. HENSiBROlEiK, 25 Dec. 9.30 uur, Ds. Scholte 28 Dec. 9.30 uur, Dtr, v. Beek. HOOGWO UD, 25 Dec. 9 30 uur, Dr. v. Beek. 26 Dec. nam. 7 uur, Kerstfeestviering met kinderen der Zondagsschool. 28 Dec. 9.30 uur, Ds. Groenewold. KOEDIJK, 25 Dec. 10 uur. Da, v. Meurs, 28 Dec. 10 uur, Ds. v. Meurs. LIMIMEN, 25 Dec. 10 uur, Ds. Bosch. 26 Dec. nam. 6 uur, Ds. Bosch, Kinderkerk. 28 Dec. 10 uur, Ds. Bosch. NIEUWE-NIEDORlP, 25 Dec. nam. 7 uur, Ds. Schermerhorn. 28 Dec. geen dienst. NOiORDSGHABWOUDE, 25 Dec. 9.30 uur Ds. Staal. 28 Dec. 9.30 uut, Da. OBDAM, 25 Dec. 10 uur, Ds. Kruizinga, Goll. Noodi. Kerken en Personen. 28 Dec. geen dienst, vacature. OTERLEEiK, 25 Dec. 10 uur, Da. Boeren- donk. 28 Dec. geen dienst. OUDORP, 25 Dec. 10 uur, Da. Groot. 26 Dec. avond 6 uur, Kerstfeestviering. 28 Dec. 10 uur Ds. Groot., bev. van Kerkeraadsleden. OUDKARSPEL, 25 Dec. ea 28 Deo. 9.30 uur, Ds. de Leeuw. OUDiErNTEDORIP, 25 Dec. 10 uur, Ds. Barnouw, Goll. nam. 6.30 uur, Kerstfeest voor de Schoolkinderen, Collecte voor Ooatanrijk- Hong&rije. 28 D<>«. geen dienst. PETTEN, 25 Dec. 10 uur, Ds. Tinholt. 20 en 28 Dec. geen dienst. SCHOORL, 25 Dec., nam. 6.30 uur, Kerst» feestviering. 28 Dec. 10 uur, Ds. Boeke, aam. 2.30 uur, Gem.-vergadering. SPANBROEK, 25 Dec. geen dienst, vaca ture; '26 Dec. 9.30 uur, ds. Scholte. STOMPE,TOREN 25 Dec., 9.30 uur, Ds. Heap. 28 Dec. 9.30 uur, Ds. Heep, UBSEM, 25 Dee. 10 uur, Ds. v. Door-en. 28 Dec. 10 uur, Ds. Kruizinga. WARMENHUIZEN, 25 Dec. 10 uur, Ds. Oterdoom. 20 geen dienst. 28 Dec. 10 uur, Ds. Oterdoom. WINKEL, 25 Dec. -geen dienst, vacature. 20 Dec. 10 uur, Ds. Nyenhuis Dekhuizen. 28 Dec. geen dienst. ZUIDSOHARWOUDE, 25 Dec. 10 uur, D-s. Nijenhuis Dekhuizen. EEN EISCH. DEN HAAG, 24 Dec. De auditeur mili» tair bij den krijgsraad in Den Haag vorderde heden tegen den 2den luitenant der militaire administratie A- B. te Gouda wegens ver» duistering van gelden uit de kas van het 2e battaljon 15e reg. infanterie 6 maanden mi» litaire gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest van 6 Augustus af en degradatie tot soldaat. DE MINISTER VAN OORLOG HEEFT ONTSLAG GEVRAAGD. DEN HAAG, 24 Dec. De minister van oorlog heeft heden ontslag aan de koningin aangevraagd. DE KROONPRINS NAAR AMERONGEN. DEN HAAG, 24 Dec, De secretariate» neraal in algemeenen dienst, mr. Kan, heeft heden als vertegenwoordiger van de Neder» landsche regeering de ex»Duitsche kroon» prins naar Amerongen begeleid, daar deze met den burgemeester van Wieringea en met zijn adjudant majoor Von Müldner, het Kerstfeest bij zijn ouders doorbrengt. EEN DEELNEMINGS'BETUIGING. DEN HAAG, 24 Dec. De konmgin«moe» der heeft het bureau Weismuller van de scheepvaarMransport en zeescheepvaart Mij- Den Haag schriftelijk Haar diep leed» wezen doen betuigen voor de ramp die de firma heeft getroffen wegens het vergaan van de sleepboot „Hercules" met verzoek Haar innige deelneming over de brengen aan de nabestaanden van omgekomen dap» pcre opvarenden. DE NIEUWE SALARISREGELING BU POST EN TELEGRAFIE. DEN HAAG, 24 Dee. Naar wij van be» voegde zijde vernemen is bij het Hoofdbe» stuur der Post en Telegrafie de voozherei» ding der olsuw» a«JairfsFegeH.»g mm het post» en telegraafpersoneel soo ver gtvor» derd. dat zij die wekelijksch worden uitbe» taald, begin Januari in voorschot hun n&eu» we salarissen zullen ontvangen. CORRESPONDENTIE. P. de G. te W. Uw brief in dank ontvan» gen. Zullen alles op ons gemak nazien. BROEK OP LANG EJS'DIJK La n god ijker Groenteveiling) 23 Dec. 1919. In de heden ge houden veilingen werd betaald voor Roode kool 3.006.60, 2de soort 1.80 tot 3, Gele kool 2.102.70, 2de soort 0.501.80, Deensche witte 1.803.40, 2de soort 0.400.60, alles per 100 K.G. Witte kool per wagon 10.000 K.G. 50. Wortelen 1.902.70, Uien 7.60, Gpruitkool 13.50, per 100 K.G. Aanvoer: 22350 K.G. roode kool, 15200 K.G. witte kool, 53875 K.G. gele kool, 2525 K.G, wortelen, 500 K.G. Uien, 40 K.G. Spruitkool. 5TAATSLEENIN GEN. NEDERLAND. pCt, 4K 5 4)4 4 4 4 4 4 Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van 1000 Oblig, dito dito dito eert dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. Obl. 1906 fr». 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Gaconsol. 1880 GR. 625 Rothschild (consols) GR. 625 Hope en Co. 1889»90 GR. 625 6e Emissie, 1894. GR. 625 TURKIJE. Bagdad Spw. Ie serie 1904 4 BRAZILIË. Tunding Ln. 1898 20/1000 5 Provinciale en Gemeentel Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» en Credieblnstellingen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rottend. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie Vorige koers 87'/u 87T/i, 79 Ï9«/i, 74 74 60* 60i/, 52* 52 473/, 451/4 891/4 00 87 87 01/4 6* 261/4 147/, 138/, 18* 14 13 17'/r, 17»/i, 14 Via 24»/» 24»/, 73»/, - I 82 83 ik 5 5 4)4 2)4 pCt. 188 i/i 1981/. 142 */g 901/4 90»-, 831/. 102 51 V, 4i/, llüi/, 198* 143 901/4 9ÜS/« Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A. Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a, dito Pret. A. Missouri Kans. Sc Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A Puth. Riw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Raiir. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amcr. Hilde Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij afgest. A Compania Mercentil Argentina A Cult. Mfj. der Vorstenlanden id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Id. Resc. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult Mij. Aand.|2323/4 Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Moll. Stoom b. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd Aand, Kon. Ned. Stoomb. My". AandL Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mjj. Nederland A« A'dam Deli Comp.- Aand. Deli Batavia Tab. Aand. Deli«Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken Mededeelingen van Woensdag 24 Dec. Oliewaarden vast met veel handel. Culturen vast voor Vorstenlanden. Scheepvaarten ieta beter. Tabakken stil. Amerika stil. Vorige koers 901/w 8 8 15* 15* 16* 16* 48", 48* 9* 9* 7* 7 IO73/4 231/s 23* 131 Via 130* 1267/la 14S 126* 100 1001/, 1127/w 112* 52* 52 16413/w 164* 273* 275 783 i/s 788 70* 70* 141 140 254 255 27ST/, 28 tV» 269V, 270 602 600 216* 2161/, 216 275* 277 2323/4 234* 113* 113 467* 470 452 454 231* 230 323 325 183* 184 237* 239* 2253,4 227* 236* 235 2891/, 290 295 297 357 358 252 390 390 441 435 224* 223 242 430 428 2223/4 222 Heiloo, Dec. 1919. Zaer geachte Heer Redacteur, Indien u ons wilt vergunnen in uw blad nog «•smaal kostelijk terug te kosjer» ap da kwee»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2