I I Kfiuken-wfifinifiisis, tin ut meisje hulp In dn huishouding Hinkt JoDien i- of peiib. zit- en slaapkamer. PUROL Berger Schoolyereenlging. Openbars Verknoping N.V. fllkmaarsGliG Ml f.L Ver. fan Viijz. toomden Gedistilleerd en Likeuren. HopwiinflJpl Verkoopster vrachtrijderszaak Schrijfmachine Winterhanden Vrije Huisbrand. Toer naar ENKHUIZEN, Handol in Wijnen Bloedarmoede, Veensteekturf Turfbriketten GEERTRUIDA VAN DEN BOSCH. OPROEPING. Emmastraat 73, ALKMAAR, is van 25 tot on met 28 Dec. afwezig. DIENSTBODE. dagmeisje. dagmeisje, DAGMEISJE Dienstbode, eenige meisjes. Modes-Hoeden. Gevraagd voor direct kost en inwoning best HOOI, BOVENHUIS Te koop: PIANO ORGEL GEZOCHT een of een halve bunder Te huur jebocteii veldsmidsen. TE KOOP: Uit de hand te koop VERHURING. het BOUWLAND, HOUTVEILING. uevestigd te Alkmaar Bij Jn. SMIT, BnnilstolkliiR Heerhugewaard zuid Verzamelen geblazen. Dr. J. C. A. FETTER, Een Dameskoor Verdronkenoord 27. K. OLIJ Ez. Eetlust opwekkend versterkingsmiddel tabletten. Zenuwachtigheid, Rlieumatiek, Gal en slijm Maagzuur, Ij Hoofdpijn Wederom verkrijgbaar N.V. Maatschappij „Alkmaar Packet." gaat niet door. SANGUINOSE Ac fMwffesn «fee v. IdvoriftMtiËii. HERMAN GERARD- Voor da vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het over- leidan van onze lieve Vrouw, Moe der, Behuwd- en Grootmoeder be tuigen wij onzen battelijkeh dank. Q» VEENHUYSEN J, M. C. SPANJAARD- Kqrlvinke. J. O. J. SPANJAARD en kinderen. om in burgergezin of op boerderij te dienen, liefst in Hugowaard of Obdam. Brieven letter M 352, bur. van dit blad. Mevr. REIZIGEROudegracht, vraagt, wegens h u w e 1 ij k der tegenwoordige, een flink QEVRAAQD een net leeftijd 16 k 17 jaar. KQOBSTSAAT 5U. DIRECT 0EVRAA6D een goed kunnende koken. STATIONSKOFFIEHUIS. Stationsplein 104 Mevr. HOEKSTRA, Wilhelmina laan 6, vraagt tegen 1 Februari of eerder een net voor dag of voor dag en nacht. Adres: Kennemerstraatweg 37. Wordt gevraagd begin Januari nette van 8 tot 2 uur. Met goede ge tuigen zich to vervoegen „Mei doorn" Bergen. Aan de Stoomwasscherlj van S. KROM kan een geplaalst worden voor den bestel wagen. Tevens is er plaatsing voor Aanbiedingen aan de fabriek. biedt zich aan 3 dagen per week of per seizoen. Br. lett. L 350, bureau dezer courant. voor nette JUFFROUW. Te bevragen OOSTWIJK 22. TE KOOP 6 i 7000 pond op eersten stand te huur aange boden tegen verplichte jovername van eenig meubilair. Br. lett. K 349 aan het bureau van dit blad. Wegens ziekte een beat be klante met mooi Woonhuis en groote Schuur. zoo goed als nieuwe „MONARCH" TE KOOP. H. WORTELBOER, Zaadraarkt 8, Alkmaar. Telefoon 686. Te koop aangeboden Nette stand. Koopsom f 3000. Brieven onder letter P 354, aan het bureau van dit blad. Te koop aangeboden: ter grootte van 4 H.A., 70 A., 90 c.A., gelegen aan den Straatweg in de Bergermeer. Dadelijk te aanvaarden en te be vragen aan het Kantoor STATION STRAAT A 286 te Bergen. tegen 15 J a n u a r i in NASSA J- KWARTIER T© XlLOOp 2 zoo goed als nieuwe J. BURGERING, Westerkolkstr. 16, Alkmaar. Het „Bestuur van de Vereeni- ging voor Volkshuisvesting „ALK MAAR" is voornemens bij inschrij ving te rerhnreu Op 12 Januari 1920 zal in den Alkmaarschen Hout een VEIMW© worden gehouden van hakhout en boooien, Zie verdere aankondigingen. De Dir. der Plantsoenen, B. HOEK. Alkmaar, 23 Decemb. '19. EERSTE SOORT 1 cent per stuk 3 gulden per W.L. 1en Kerstdag 11 u u r v.m Hotel Restaurant Noord-Holland- sche Lunchroom, Langestraat. LAAT GAAN Ml Evangelische Unie. KAPELKERK. 1en Kerstdag 's avonds 7 uur van 's-Gravenhage. onder leiding van den Heer SLINGER zal gewijde liederen zingen. Aanbevelend, Qmftem doop tal van medici en verbruikers aanbevolen BEPROEFD NEDERLANDSCH PBAEPARAAT Overtreft in kwaliteiten is lager in prjisdan soortgelijke binnen-en buitenlandsche artikelen füyPlpoi/ieAesa en Stoyisien, in bussen vanaf?OSê Ondergefeelfende meaSt MEUBELZAAK i MEUBELZAAK' Jg Sana perin-ta bietten. Deze werken pijnstillend en ge nezend. Per koker 60 ct. 1 ii' i i ii1 rssaaa H. H. THöNIS. De D^-ecteur], Mr. J. P. BOSMAN. A. te Alkmaar en D»- $y**7i»r.-X to Aaffta» woud, dan zult u oaa «èianeadd #e®ï«Sa verplichten. Door ons is in een Sagsamds® afrik jn hst uitzicht geopend op een debatavood itusschen genoemde heeren. Wü zijn echter in het osr» ganiseeren daarvan niet mogen slagen. Wel heeft de heer Spaargaren zonder voorbehoud zich dadelijk beschikbaar gesteld, doch is het ons niet mogen gelukken met den heer Vas Dias, die zich voorwaardelijk beschikbaar had gesteld, tot overeenstemming te komen. Ten einde verkeerde gevolgtrekking te voorkomen, gevoelden wij ons gedwongen tot vermelding van bovenstaand, doch doen dit opzettelijk zonder eenig commentaar en beschouwen daarmede de zaak als afgedaan. Namens het Bestuur der Afd. Heiloo B. v. S. BUISE, Secretaris. WEENEN HONGERT1 Op den 2en Kerstdag worden door het ge< heele land van werknemers* en werkgeverszij» de in het Hotel», Restaurant» en Koffiehuisbe» drijf, gelden bijeen gebracht tot leniging van den ontzettenden nood te Weenen. Daartoe werd door onderstaand comité aan de leden van de respectievelijke organisaties het navolgende in overweging gegeven: a. het bedienend personeel draagt hiervoor af, een bedrag gelijkstaand aan 2 Ys pet. van den omzet van dien dag; b. door den werkgever wordt hieraan een evengroot bedrag toegevoegd; 0. het in loondienst zijnd personeel geeft, naar draagkracht, een overeenkomstig be» drag; d. de patroons met geen bedienend personeel dragen van den omzet van dien dag een bedrag af overeenkomstig het percentage onder a. genoemd. De voorgestelde bijdragen zijn natuurlijk als minimum bijdrage bedoeld. Teneinde het resultaat zoo omvangrijk mo* gelijk te doen zijn, zal op dien dag ook een buscollecte plaats vinden, om de bezoekers der resp. inrichtingen in de gelegenheid te stellen door een geldelijk offer dit te bevorderen. Het totaal bedrag wordt aan den penning» meester van het comité uit de vier Vakcen» tralen in zijn geheel afgedragen, overeen» komstig den opzet dezer 2e Kerstdag*steunbe» weging voor het hongerende Weensche kind. Mog^ de uitslag verrassend zijn het Weensche kind smeekt er om! Het Comité p. h. Hotel», Rest. en Koffiehuisbedr. ten bate v. het Weensche kind: P. N. J. VAN DOORNIK, Voorz. J. G. VAN HEUSDEN, secr. E. L. DUIKER, penningm. Secretariaat: Westeinde 17, Amsterdam. Den 4den Januari hopen onze ge» liefde Ouders, Behuwd» en Groot» ouders J. DAMMES en G. BAKKER hunne 35»jarlge Echtvereenlging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is den wensch van hun dankbare KINDEREN en KLEINKINDEREN. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: H. P. DE PREE, Herv. predikant en MARIE DALM. Huwelijksvoltrekking D. V. 14 Ja» nuari te Apeldoorn. Ontvangdag te Alkmaar 30 De» cember 35 uur. Alkmaar, 24 December 1919. Getrouwd: THEA A. M. FLENS en COR HARTOG, diemede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden Heerhugowaard, 24 Dec. 1919. Geboren: HILLEBRAND, Zoon van J. GREIDANUS G. GREIDANUS— KLUMPENAAR. Zuid»Scharwoude, 23 Dec. 1919. Heden overleed in het Pro» vinciaal Ziekenhuis te Sant» poort onze geliefde Echtge» noote en Moeder Mejuffrouw AAGJE HOEK. J. WONDER en Kinderen. Rustenburg, 21 Dec. 1919. Hedën overleed plotseling, na voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacramenten der stervenden, Mevrouw geboren EBBELAAR, Weduwe van den WelEd. Heer THIMOTHEUS GERARDUS VAN DEN BOSCH, in den ouderdom van bijna 80 jaar. ANTOON H. J. JACQBSE, executeur»testamentair. Alkmaar, 24 December 1919. De Heer en Mevrouw H. G. PREIJER—WEGENER, betuigen door dezen hunnen hartelij» ken dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de ge* boorte van hunnen ZOON nca hartelijke» dank voor de talrijke blijken va» belangstelling bij de frt* boorte van hunne DOCHTER ©3te dervonden. C. WAGENAArc Kz. G. WAGENAAR— DE BOER. Broek op Langendijk. 24 Dec. 1919. Voor de vele blijken van deélne» ming ons betoond by het overlyden van onze lieve AAP, betuigen wü onzen hartelyken dank. M. LAMMERSCHAAG— HOUTKOOPER. MIEN LAMMERSCHAAG. Bergen, 24 December 1919. Een ieder die nog geld verschul» digd is van geleverde goederen, be» hoerende aan DIRK APPEL, Kruide» nier, gewoond hebbende v. d. Wou» destraat te Alkmaar en aldaar over» lede» den 2en December jJ., wordt verzocht daarvan betaling te doen ten huize van T. APPEL, v. d. Wou» destraat 45, Bij akte den 23 DECEMBER 1919 ten overstaan van dn notaris W. J. B. M. WITTE, te Alkmaar verleden, hebben de heeren CORNELIS WIL» HELMUS VAN DER MEER en PE» TRUS NICOLAAS VAN DER MEER, beiden huisschilder', wonende te Alkmaar opgericht een vennoot» schap van koophandel, onder de fir» ma „GEBROEDERS C. EN P. VAN DER MEER," gevestigd te Alkmaar. Deze vennootschap heeft ten doel, de uitoefening van het huisschilders» bedrijf en verder alles wat geacht kan worden tot dat bedryf te behoo» ren. Zy is aangegaan voor den tyd van tien jaren, aanvang nemende den 1 Januari 1920 en eindigende deD 31 December 1929, na verloop van dien termijn, wordt de vennootschap ge» acht stilzwijgend van jaar tot jaar te zijn verlengd tenzy een der vennoo» ten aan den andere, drie maanden voor het eindigen van het dan loo» pend jaar, schriftelyk de vennoot» schap opzegt Ieder der vennooten hebben het recht de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te ver» binden en met de firma te teekenen. De handteekening van beide ven» nooten wordt vereischt voor het koo» pen van waren boven de 200. het accepteeren of endosseeren van wissels; het koopen of verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden of het openen van credieten; het voe» ren van processen of het afstand doen van instantiën; het aannemen van werk by aanbestedingen; het ver» binden als borg; het huren of verhu» ren van onroerende goederen; het aannemen of ontslaan van werklie» den. Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan artikel 28 Wet» boek van Koophandel W. J. B. M. WITTE, Notaris. Allen die iets te vorderen hebben van» of verschuldigd zijn aan de na» latenschap van wijlen Mejuffrouw H. VEENHUIJSEN, gewoond heb» bende te Egmond aan den Hoef en overleden te Alkmaar 9 December 19)9, worden verzocht daarvan op» gave of betaling te doen vóór 15 Ja» nuari 1920 ten kantore van notaris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291 te Alkmaar. Mevrouw SCHUIJTEMAKER Wilhelminalaan 8, vraagt tegen I Februari een nette BIKDT ZJLOH AAK niet beneden 16 jaar. GEVRAAGD een flinke bij L. NICOLAI te Schoorldam. Wordt tegen 1 Febr. gevraagd bij P. LANOENBERG, Omval. Direct te aauraardeu. Voll. inl. a. h. woning-bureau v. d. makelaars CORNs. NAP en Co. Bergen N.H. Door onderwijzer een Dnluche l'inuo te koop gevraagd con tant. Br. met merk en prijs onder lett. S 350, bur, v.d. blad. Juffrouw vraagt een Huls- orgel te koop contant. Br. met namen der knoppen en prijs ond. V 357, bar, v.d. blad. tegen de dninen in SchoorI, Bergen of Egmond. Br. met prijsopgaaf onder No. 1750, Boekhandel K. TER BURG, Koorstraat, Alkmaar. Brieven onder letter O 353, bu reau van dit blad. I handen, ruwe huid, barsten, kloven, gesprongen lippen, wintervoeten, schrale en strak ke huid. Oebruik hiertegen Tevens een voortreffelijk heel middel bij Brand-en Snijwon- den, Ontvellingen, Smetten der Huid, Zweren en Huid uitslag, In doozen van 30 en 60 cent. bij Apoth. en Drogisten. Voor naman der verkoopers zie in, dit blad de advertentie Mijnhardt'n Oeneeskrachtige tabletten. door omstandigheden een HUIS met VOOR. en ACHTERTUIN, VRIJE STEEG, naar de eischen des tyds in» gericht en direct te aanvaarden, daar het huis ledig staat. Het bevat elee» trisch licht, gas en waterleiding met closet, staande en gelegen aan den Westerweg No. 33 te Alkmaar. Te bevragen bij den heer P. BAX Klz., Kennemerstraatweg 43 te Alk» maar. BOERDERIJ met SCHUUR en IERKELDER, ongeveer 11 H.A. best WEI. en BOUWLAND te Bergen. Koópsom billijk. Vyf verschillende WINKELHUI. ZEN, eersten stand te Bergen. LANDHUIZEN, PENSIONS, VILLA's en BURGERWOONHUI. ZEN te Bergen. Een BURGERWOONHUIS met 26 Are best TUINGROND, Zane» geest te Bergen. Zeer geschikt voor verlofzaak. Koopsom 4300. Een WOONHUIS met 1 H.A. bes» ten TUINGROND te Schoorl, koop» som 5000. Drie BURGERWOONHUIZEN, Grensstraat te Alkmaar. Koopsom 3000.— elk. Twee BURGERWOONHUIZEN. Van der Woudestraat te Alkmaar. Koopsom 2600.elk. Twee morgen best BOUWLAND, 1918 gescheurd, te Bergen. Voorts verschillende perceeien BOUWTERREIN te Bergen. Te bevragen by H. BLANK, be» eedigd Makelaar, Dorpstraat 244 Bergen. Op aandrang van verschillende zy» den zal het Schoolbestuur gelegen» heid geven tot het opnemen van nieuwe LEERLINGEN na de Kerst» vacantie. Aangifte bij Bestuursleden of het Hoofd der School. Op den Ilden Kerstdag, 's mid» dags tusschen 3 en 5 uur, wordt voor ouders van de ter school gaande kin» deren en andere belangstellenden het hulpschoolgebouw ter bezichti» ging opengesteld. te CASTRICUM in het café van dc erven VAN BENTHEM, op WOENSDAG 7 JANUARI 1920, des morgens half 10, ten overstaan van den notaris P. J. C. VAN TOORNENBURGH te Alkmaar, van: het goed onderhouden en gunstig gelegen WOONHUIS met ERF en TUINGROND te Castricum, aan den Kramersweg by het Station, groot 23 aren 10 centiaren. Te veilen in twee perceeien, bree» der bij billetten omschreven. Eigendom vak den Heer J. Schuijt te Castricum. Aanvaarding na beta» ling. Meerdere inlichtingen geven de no« taris G. D. BOERLAGE te Velsen en voornoemde notaris VAN TOOR» NENBURGH, Oudegracht 188. groot pl.m. 0.75 H.A., gelegen ach ter het perceel Westerweg 144, voor het oogstjaar 1920. De Directeur van de Gemeente- platsoenen is bereid gegadigden in lichtingen te verstrekken. Inschrijvingsbiljetten voor bet geheel of voor gedeelten vóór of op 31 December ten kantore van genoemden Directeur. AANDEELHOUDERS van bo vengenoemde Vennootschap worden uitgenoodigd ter. bijwoning eener Algemeene Vergadering volgens art. 24 der Statuten op Woensdag 31 Dooembor e.k., 'snamiddags ten 1 ur e, ten kantore der Vennootschap, H©F- PLE1N 4. De Voorzitter-Commissaris Mr. A, PRINS. Alkmaar, 24 Dec. 1919. Een rnlmschoots gol vend rood-'WU-groen zitl wapperen op de tinnen van de Dromedaris. bekend dat hy zyn heeft overgedaan aan zgn zoon J. ROOM. Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen, beveelt hy zyn opvolger in uw gunst aan. L. ROOM. Alkmaar, Laat 99. Onder referentie aan bovenstaande maakt ondergeteekende bekend dat hij de van zijn Vader L. ROOM heeft over» genomen en die onder den naam „FIRMA ROOM op denzelfden voet zal voortzetten, zich in Uw gunst minzaam aanbevelend. J. ROOM. Alkmaar, Laat 80. rugpijn, zwakte, duizeligheid, blee- ke gelaatskleur. Oebruik hiertegen Mijnhardt's Staaltabletten Deze dienen tot algeheele verster king van bloed en lichaam, verbe teren Uw eetlust en geven een geaonde gelaatskleur. In doozen vanaf f0.90. onrust, gejaagdheid, overspanning, slapeloosheid, examenvrees, prik kelbaarheid. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Zenuwtabletten. Deze tabletten kalmeeren in hooge mate en nemen de gevolgen van overspanning weg. Per koker 60 ct. jicht, koude en pijn In de ledema ten, ischias, spier- en gewrichts pijn, aangezichtspljn, pijnen van allerlei aard. Oebruik hiertegen worden verwijderd door Mijnhardt's Laxear-tablettan. Regelen den stoelgang, zijn bloed zuiverend en verdrijven uitslag. Per doos 50 cent. maagpijn, maagwater, oprisping, geen eetlust, slechte spijsverteering. Oebruik hiertegen Mijnhardt's Maagtabletten Per koker 60 ct. Mijnhardt's Hoofdpijntabletten. Stillen spoedig de hevigste hoofpljn Per koker 45 ct. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten. Te ALKMAAR: fa. NIEROP SLOTHOUBER, Langestr.AN- S1NOH MESMAN. Magdale- nenstr.J. DE VRIES, Zaadmarkt. Aan hetzelfde adres een flinke LOOPJOX0BX gevraagd. De tegen 30 December ÏOIO ball twee aangekondigde Al gemeene Vergadering v. Aan deelhouder a versterkt, verrijkt en zuivert uw bloed. Zij geeft u daardoor eene frissche gelaatskleur, een helderen oogopslag en die aantrekkelijke schoonheid die onafscheidelijk van eene krach tige goede gezondheid is. SANOUINOSE kost per flacon f2, 6 flac. f 11, 12 fUc. f21. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bl] apothekers en drogisten. Flesschen worden teruggenomen. Te Alkmaar bij Firma NIEROP en SLOTHOUBER, Langestraat, Fa. ANS1NGH en MESMAN, Magdalenen- straat, JAN DE VRIES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3