Zuid-Hollandschs Bisftirouwerl]. - Den Haag. BOCKBIER Magdalenen.str.14 ALKMAAR Het goedkoopste adres. Kantoorboeken. L. Frankenberg, Langstraat 28, Telefoon 150, Alkmaar. 161 voor 10 0 Muziek voor den dans nrkoflH De Knoetslag van den Kozak IMS J. Ill IEEI Vet en Spek. Charlie op de Filmfabriek. WILLEM ANSINK, Reclame Ameublement Zes Guldens STOEL De Vuist van het Noodlot PRIMA KRACHT. tl Firma W. BOERS, Boni 52, Alkmaar. Cinema-Americain. JANE EYRE De Wees van Lowood Een Kerstdroom. Willem fle Waal, Doelenstraat 8, Telef. 332, Hikman. GROOTE VERLOTING Correspondente, JAN RIEN. Anga-bonbons. 1.1 0PENIN G van den KAASWINKEL Café Hilbrand, Firma SMAUE11S, PLAYERS, PIRAE, CAPSTAN enz. Schouwburg „Harmonie". gedurende de Kerstdagen Vanaf Vrijdag 2de Kerstdag houdt Zaterdag den 27 Decem ber 1919 green spreekuur Groote afslag C. EEK EN. Charlie Chaplin Kerstdagen Muzikale Illustratie door O rekest met leden Marine Kapel Den Heldor. De Nieuwe Me'ibelwinkel f 6,— m Bioscoop NOVUM Laat 120 Gedurende de Kerstdagen geheel nieuw uitgebreid prachtprogram. Sisaren. ALSLAG Sigaren. BAN KIN STELLIJN G vraagt Zeer goede vooruitzichten. NAAR MAAT. Prima afwerking Firma W. BUERS, Houttil 52. Yanaf Vrijdag 26 December 29 December a.s. TREKKING der Hoofdprijs: tweo VETTE VARKENS. Ten kantore van Firma H. W. HOLS- MULLER, alkier, kan geplaatst worden een bekwaam Steno-Typiste en de Ned. taal volkomen machtig. verkrijgbaar bij den Amsterdamschen Bier- handel op fust en flesschen. Aanbevelend, - GROOTSTE SORTEERING. Elke Hnlatuur in voorraad. Stevige banden. Zuivere Uniatuur. Meest billijke prijzen. Tweede Kerstdag. BERGEN. Aanbevelend, H. O. SMIT. ©rossiers in Sigaretten. ALLES, TEOEN FABRIEKSPRIJS. Aangekomen s le Kerstdag aanvang 7 uur. 2e Kerstdag aanvang 3" uur 'sn.m. Onder leiding van den Heer STAPS. Neem bij beginnendon hoesten verkoudheid voor U zelf en Uwe kinderen Deze helpen spoedig en gij voor komt dan, dat de hoest en koude zich op de borst vastzetten, ■am Doos 50 en 90 ct. wmmm Oebrulk echter bij Bronchitis en hardnekkig vast zittenden hoest, alsmede bij kink en slijmhoest uwer kinderen Anga-Siroop. Deze siroop zuivert de longen van de taaie slijmen, welke zich inde diepere luchtwegen hebben vast gezet, Prijs per flacon fl.50. Fabrikant A. MIJN HARDT, Pharm. Fabriek Zeist. Bij Apoth. en Drogisten. Voor namen der verkoopers zie in dit blad de advertentie Mijn- hardt's Geneeskrachtige tabletten. de Succesfilm ook hier te Alkmaar, loept tot en met Donderdag Isten Kerstdag In het een buitengewoon Drama in 5 acten Charlie Chaplin p. 5 ons Rauw Ossenvet f 1.30 bij 5 pond1.25 Gesmolten Ossenvet. 0.85 bij 5 pond0.80 Vet gerookt Spek1.30 bij 5 pond. 1.25 Gedraaid Spek, bij 5 pond 1.25 Aanbevelend, Oudegracht 229. 2 acten. Lachen, Lachen, Lachen. 2 acten. WÊÊÊm VRAAOT iNSINfi's VRAAOT i 9 NIK K's 2 Fauteuils, 4 Stoelen (bekleed), 1 Buffet, 1 Salontafel, 1. Salonspiegel. Spotprijs f 105, kleur van het leerdoek naar keuze. Met garantie Vraaot iKNIHK'i Slaapkamer (compleet) 2-persoens Ledikant 2-persoons Bedstel 2 pers. zware Wollen Deken 2-persoons Molton Deken Spiegel, Nachtkastje, Waschtafel, Stoeltjes. Spotprijs 115, ALS HOOFDNUMMER: DRAMA nit het Circusleven. In de Hoofdrol AT.WIN MF.USS. Vanaf 2 uur doorloopende voorstelling. van prima qualiteit sigaren, zooals 8 voor 25 cent, f 2.50 per 100 stuks6 voor 25 cent, f 3.75 per 100 stuksModjo 6 ct.f f 4.90 per 100 stuks; verder 14. f4.50, f4.75, f5.—, f5.75 per 100 stuks. Al onze sigaren zijn van prima grondstoffen gefabriceerd en worden gegarandeerd, dus niet naar genoegen, terug. Alleen verkrijgbaar bij H. W. OUDHOFF, St. Annastraat 11, Alkmaar. Brieven onder letter M 351 aan het bureau dezer courant. Discretie verzekerd. VOORRADIG. ZAADMARKT 58. ALKMAAR TELEPn. 638. Kinderkleoding. Werkmanskleeding. Manufacturen, Tricot en gemaakte Goederen. Door deel uit te maken van de grootste Inkoopvereeniging op het gebied van MANUFACTUREN, zijn wij in staat u tegen de allerlaagste prijzen te bedienen. Wij koopen in combinatie met meer dan 100 winkeliers en kunnen u daarom zso goedkoop bedienen. Vergelijk onze prijzen bij die van elk ander. als Hoofdnummer: DE GROOTE KUNSTFILM Aangrijpend Drama in 5 acten. Naar den beroemden Roman van Charlotte Bronsé (Currer Beli). VERDER 1>E I'KACHTFILM Aanvang op Zon- en Feestdagen 's middags 2 uur ZATERDAG 27 DECEMBER 1919 DOELENSTRAAT 8. Telef. 332 In dezen winkel wordt niets anders verkocht dan alléén EDAMMER KAAS -|- De EEITÏGSTE winkel hier ter slede die UERN win- dore soorten Kaai verkoopt. Fijne oude Meikaasf 2.50 per stuk. Puik puik lyne oude Meikaas 2.65 Zwaardere oude Meikaas van f 2.75 tot 3. Fijne jonge Kaas (voorzien van hot Ryksoontrólemerk) u voorgewogen k 68 ct. per 5 ons. Beleefd aanbevelend, HAAST UI 181^ HAAST UI van den R.K. Bond voor Groota Gezinnen ten bate der Steunkas, Afd. Alkmaar. waarde pl.m. f 600.—. folgande 10 prijzen leder een VABKBX. Verder: Dekens, Karpetten, Kast, Talels, Stoelen, enz. enz. Tentoonstelling der prijzen tot en met Zon dag 28 Dec. in gebouw St. Willebrord aan de Oudegracht van morgens 12 tot 's namiddags 6 uur. Schriftelijke sollicitatiën worden onder opgave van referentiën ingewacht ten kantore der Firma. GOEDKOOPE KANTOORBOEKHANDEL. Kasboeken Agenda's Notulenboeken Tabellarische Boeken Octavoboeken Orderboeken Rekening-Courantboeken Qalansboeken Onkostenboeken Effectenboeken Kwitantieboeken Expeditleboeken Notitieboeken L. FRANKENBERG. Telefoon 150. ALKMAAR. - ;.v -• "i J r' - v'.r', fO/.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4