KI Openbare Verkooping. Concert K.R0LCZ. J. 6. BOELHUIZEN BURCERWOONHUIS met ERF Bezoekt met de Kerstdagen II. RENTENAAR, Scharloo 31. inboedels. Nieuwesloot 55. N.-Hollandsche kaas. zeer fijne Oudekaas. Bijzonder aanbevolen Advurteiitiën. WIJNHANDEL, BIERHANDEL nwftdteima «SdH weder plaatsen ©p tost ®i®»d$tsat va» b^n, die em treat uet law® toisraamaala ge©» vaste meeumg durve» te koesier®, ie xm$$m heist daarover, zooals me» beweert dat o©« 4e Lai- neescüe wijze LeaJtucius deedj, toea me» item daaromtrent ondervroeg. Lu nu, o wonderlijke loop der dingen 1 Nu begint er onder tien, die nooit aan wijsbe geerte deden, maar ook niet kerkschgezind denken, eene beweging op te komen om netzij met tateidans, üetzij met andere middelen in aanraking te komen met wat zij de geesten wereld piegen te noemen. We bennen nu van de nieuwe Engelsche openbarmg dezer geestenwereld hierboven een ionkelnieuw verscnijnsel leeren kennen. Is daar in Engeland iets nieuws, iets grootscü gebeurd Eene dame uit de groote wereld heeft iets gedaan, dat zeer de aandacht trekt. Net is eene uiting van wonderlijke kunstvaardigheid. Ze heelt m kleuren niet alleen maar een por tret, maar een portret van Jezus zeiven ge schilderd, terwijl ze het papier op zijn kop hield. '1 oen het af was, zag ze eerst, dat het Jezus voorstelde. En deze dame was niet ge- oetend in het vakl Wat nog mooier is: liet was het mooiste portret, dat men ooit van Je zus gemaakt had 1 En dat is au een bewijs voor het spiritisme 111 Begrijpt men, wat dat zeggen wil? Wat heeft dat te maken met de beschouwing of de mensch na zijn dood blijft voortleven of niet? Een mensch, die plotseling iets buitenge woons doet. Dat is eigenlijk de geheele betee- kenis van hetgeen daar nu in Engeland ge beurd is. En wat volgt daaruit Niets anders, dan er duizendmaal in de geschiedenis der wereld heelt plaats gehad. Hoe dikwijls heett een mensch een mooi schilderstuk gemaakt 1 Hoe menigmaal is een genie aangetroffen, die iets deed, wat niemand ooit gedaan had 1 Heeft de kunst niet telkens in de wereld wonderen volbracht? Ja, maar zonder oefening! Oefening kweekt niet altijd kunst. Ik zou bijna zeggen„Oefe ning kweekt bekwaamheid, maar nooit kweekt zij kunst. Een decorateur wordt door oefening gevormd, een teekenmeester wordt door oefe ning gevormd, een kladschilder maak zich be kwaam door oefening. Maar wat daar in En geland plaats had, was louter een zaak van het toeval. Wie weet in dit geval de volle waarheid? Waardoor hebben we hier de onfeilbare zeker heid? Is de afbeelding wezenlijk zoo mooi? Is het wel echt zulk een kunststuk Heeft nie mand er de laatste hand aan gelegd? Heb ben al de bewonderaars verstand van zulke dingen öir Conan Doyle of een ander geeft zulk een pertinente verklaring. Maar nood zal men terecht kunnen zeggen, dat Conan Doyle op dat gebied de beste beoordeelaar is. Daar is nog een zaak, waaraan niemand, naar het schijnt, gedacht heeft. Is dit nu het ware portret van Jezus, den zoon van den timmerman van Nazareth? Wie durft dit te verzekeren Wie onzer heeft hem ooit gezien Daar is nooit een ware afbeelding van Jezus geweest. Wat kan een afbeelding m dit geval bewijzen? Conan Doyle heeft een groote domneid begaan. Dankend voor de plaatsruimte Dw dw. W. F. C. VAN LAAK, Emer. pred., Oud-leeraar aan het Gymnasium. (Wij gelooven inzender gaarne als hij ons in een particulier schrijven meedeelt ondervon den te hebben, dat men in Noord-Holland gaarne iets omtrent de behandelde kwestie verneemt. Maar daar staat tegenover, dat de Alkmaarsche Courant nu juist niet het aange wezen blad voor pro- en contra spiritistische beschouwingen is. Wij meenen na plaatsing van het boven staande den heer Houtkooper te Winkel des- gewenscht nog éénmaal gelegenheid voor plaatsing van een verweer te moeten geven en zullen daarna de discussie over dit onderwerp als geëindigd beschouwen. Red Aikm. Crt.) STADSNIEUWS. Vordering op het invorderen van markt-, staan- en waaggelden. Artikel 1. iDe invordering van markt-, staan- en waaggelden geschiedt door of namens den Gemeente-Ontvanger, overeenkomstig de ar tikelen 258 262 der Gemeentewet, onver minderd de bevoegdheid!, om hem, die nalatig is in het betalen van de verschuldigde markt- 'en staangelden, onmiddellijk de markt te doen ontruimen. Artikel 2. De betaling der markt-, staan- en waaggel- dhe moet geschieden op de eerste vordering van den daartoe aangewezen ambtenaar, wat betreft de eerste twee rechten bij vooruitbe- Jing en wat betreft het waaggeld, zoodra de weging heeft plaats gehad. Ter gelegen heid1 van de groote runder- en paardenmark ten1, moet het marktgeld worden betaald bij dien invoer aan' de daartoe door den Gemeen te-Ontvanger, onder goedkeuring van Burge meester en Wethouders, aan te wijzen perso nen, bij de verschillende ingangen der ge meente geplaatst. Voor elke betaling wordt een bewijs afge geven, hetwelk aan de daartoe bevoegde amb tenaren op hun aanvraag moet worden ver toond, bij gebreke waarvan het recht geacht wordt niet te zijn betaald. Tegen intrekking van het bewijs dier beta ling van het waaggeld, wordt door de waag- meesters eene verklaring van de gedane we ging afgegeven. Artikel 3. Ontduiking of overtreding dezer verorde ning, de poging daartoe of de medeplichtig heid daaraan, wordt gestraft volgens de artt. 271 en volgende der Gemeentewet. Artikel 4. Alle ambtenaren en beambten der gemeen tebelastingen met de uitvoering of het toe zicht op de toepassing dezer verordening be last, zijn; mits voorzien van hunne aanstel- Eng, bevoegd van de overtredingen1 in art. 3 bedoeld, op den eed bijl de aanvaarding hun ner bediening afgelegd, proces-verbaal op te maken. Artikefl 5 iDeze verordening treedt in werking op den dag, volgende op dien harer afkondiging. Op dar oogenblik vervallen de verordemn- gm op de iavorderiag dar stcW® geaowdi arffltd 4 SsfflsagBV -«nfeise van de markt-, «taan- en waaggelden. Memorie van Toelichting. De hierbedoelde heffing ia opnieuw gere geld, uit overweging dat de inkomsten van het marktwezen niet meer in een juiste ver houding stonden tot de uitgaven. IDe wenschelijkheid om tot verhooging van het markt- en staangeld over te gaan moge uit het onderstaande blijken. Verhooging van het waaggdd heeft niet plaats, deze heffing wordt thans alleen opgenomen in de nieuwe algemeene verordening en de kleine wijzi ging, die plaats heeft van het waaggeld voor het wegen van vee, heeft eerder een verminde ring 'ten gevolge, <Üan een vermeerdering van opbrengst. Het kan dus onnoodig geacht wor den, aan te toonen, dat de heffing van waag geld niet fn strijd is met art. 254 der Ge meentewet. De ontvangsten' aan markt- en staangelden op de onderscheidene markten hebben bedra gen in dé laatste 10 jaren: 1009 9523.81; 1910 9899.01; 1911 9416.94; 1912 9886.19 1913 10381.24; 1914 10823.71; 1915 9827 17; 1916 ƒ7632.17; 1917 575577; 1918 2919.23; Samen, 86065 24 of gemiddeld 8606.52. Als uitgaven moeten hiertegenover gesteld wordende rente van de stichtingskosten van de vischmarkt, welke gestold kunnen worden op 5 Yt pet. van 6000 330. idem van de graanmarkt, 5% pet. van 25000 1375. kosten van de verschillende markten', als sa larissen marktmeesters en hulp, personeel zaadmarkt, enz. 1914 2041.87; .1915 2077.80; 1916 ƒ2180.30; 1917 2140.02; 1918 2038.03; Samen 10478.02 of gemiddeld 2095 60 aan bonboeken en eontrölestaten jaarlijks 250. Tevens behoort 'in rekening .gebracht te worden een. deel van het salaris van den gemeente-controleur en diens personeel, voor het toezicht op de richtige inning der markt en' staangelden, geschat op 500; alsvoren van de keurmeesters, belast met de keuring aan dé markten 600; alsvoren voor politie toezicht 1500; kosten van de reiniging der markten: waterverbruik 1914 171.60; 1915 249 20; 1916 188.30; 1917 174.70 19-18 ƒ211.10; Samen 994.90 of gemid deld 198.98; arbeidsloon jaarlijks gemid deld 1300; gereedschappen, materiaal 450; kosten groote veemarkten 420 idem groote paardenmarkten 125; samen 2493.98; onderhoudskosten der marktenen: pleinen: 1914 4251.84; 1915 5080.04; 1916 ƒ4297.91; 1917 ƒ4488.91 1918 2852.51 samen 20971.21 of gemiddeld 4194.25. Ten slotte behoort nog in rekening 'gebracht te worden oen zeker bedrag voor aanleg en onderhoud' der wegen en straten, welke zoo- al niet uitsluitend, dan toch voor een deel ten bate van het marktwezen zijn of zullen wor den aangelegd. Daar voor dit zg. „verkeer te land1" jaarlijks een belangrijk bédrag ver- eischt wordt, mogen we hier veilig een bedrag •van 5000 voor stellen. Totaal 18338.83. Resumeerende, staan dus tegenover de uit gaven van 18338.83 de inkomsten tot een bedrag van 8606.52. Letten we daarbij nog op dé zeer teruggekropen opbrengst in de laatste jaren, dan zal dé thans vastgestelde verhooging geen strijd doen ontstaan met art. 254 dér Gemeentewet. HERZIENING PLAN VAN UITBREIDING DER GEMEENTE. BADHUIS WITTE KRUIS. X» M wmtk v*.n 15 to* 80 Facamibar rij* i* het tod&uïer vin Sn. t Wïti» Krui» fwacrai''M kuipbaden, 110 regenbaden late klsr, 113 *#- genbaden 2e klas, te zamen 870 baden. SPORT. P r ij z e n j 45. 4 29 46 71 148 168 279 333 337 340 358 379 401 402 416 477 480 533 652 60S 610 658 670 741 772 813 983 1052 1059 1080 1083 1126 1137 1184 1281 1293 1298 1299 1323 1328 1361 1397 1409 1439 1449 1464 1510 1531 1539 1571 1693 1780 1797 1806 1847 1905 1976 1980 1985 1992 1995 1997 2026 2084 2094 2123 2144 2153 2196 2272 2321 2335 2382 2391 2413 2419 2453 2485 2555 2577 2581 2600 2661 2701 2802 2830 2836 2844 2932 2956 2996 3042 3149 3161 3174 3178 3186 3212 3242 3306 3367 3373 3395 3411 3425 3503 3523 3633 3652 3653 3781 3800 3882 3926 3963 3973 3987 4022 4032 4098 4245 4261 4287 4304 4306 4324 4344 4379 4993 4397 4445 4475 4477 4482 4531 4564 4608 4624 4630 4726 4728 4774 4784 4842 4745 4962 4978 5001 5012 5030 5035 5041 5049 5082 5110 5214 5239 5267 5270 5278 5470 5490 5536 5561 5562 5585 5665 5703 5736 5765 5805 5820 5826 5842 5924 5967 5974 6023 6024 6041 6117 6148 6157 6172 6202 6229 6254 6305 6365 6374 6387 6424 6459 6483 6525 6578 6584 6592 6654 6671 6697 6741 6776 6587 6791 6794 6863 6864 6282 6907 6921 6946 6984 6987 6991 7143 7180 7211 7291 7361 7444 7448 7450 7468 7475 7480 7552 7606 7634 7649 7719 7730 7785 7817 7825 7828 7881 7885 7932 7941 7964 8029 8043 8058 8059 8066 8139 8212 8270 8300 8316 8354 8441 8463 8484 8538 8606 8610 8626 8647 8650 8668 8691 8703 8704 8761 8745 8862 9011 9012 9034 9126 9133 9182 9184 9232 9245 9278 9358 9425 9432 9529 9531 9540 9565 9616 9618 9651 9663 9721 9732 9733 9786 9828 9880 9957 9970 10003 10008 10011 10016 10034 10062 10128 10136 10188 10193 10302 10303 10309 10322 10357 10365 10382 10396 10642 10687 10828 10851 10899 10901 10984 10988 10997 10999 11009 11071 11084 11098 11108 11220 11240 11255 11301 11310 11322 11381 11416 11447 11515 11563 11612 11620 11853 11864 11982 12081 12082 12320 12392 12395 12455 12500 12513 12522 12571 12584 12603 12650 12664 12679 12718 12754 12804 12823 12881 12924 12935 12948 12979 13036 13043 13071 13075 13078 13103 13111 13132 13146 13178 13216 13218 13229 13231 13248 13257 13258 13266 13283 13363 13408 31451 13475 13523 13545 13572 13662 13694 13700 13705 13841 13844 13946 13952 13984 14003 14012 14035 14057 14071 14104 14145 14168 14211 14218 14235 14251 14266 14274 14442 14451 14478 14585 14646 14649 14668 14727 14728 14783 14816 14832 14864 14871 14889 14890 14893 14901 14902 14919 14921 14983 14986 15008 15054 15059 15073 15092 15147 15214 15234 15246 15261 15329 15336 15346 15347 15383 15384 15389 15393 15418 15480 15510 15513 15516 15518 15553 15561 16677 15584 15608 15624 15650 15683 15716 15725 15731 15741 15818 15842 15851 15884 15923 15939 15962 15973 16005 16010 16017 16026 16044 16092 16101 16142 16150 16242 16290 16313 16329 16347 16408 16435 16456 16493 16501 16528 16545 16553 16558 16564 16646 16698 16721 16770 16790 16802 16843 16865 16889 16894 16897 16911 16955 16964 17030 17036 17145 17179 17190 17215 17240 17246 17266 17294 17309 17370 17373 17425 17504 17549 17596 17601 17606 17629 17636 17675 17722 17773 17824 17833 17838 17842 17854 17858 17932 17985 17997 18020 18045 18077 18147 18173 18213 18215 18243 18298 18321 18387 18407 18408 18445 18474 18505 18543 18575 18605 18639 18660 18668 18704 18706 18799 18815 18831 18844 18857 18860 18946 18959 18966 18981 19002 19023 19031 19050 19070 19075 19140 19142 19207 19210 19213 19248 19261 19268 19290 19322 19342 19362 19377 19398 19452 19462 19523 19541 19547 19704 19747 19773 19793 19794 19855 19907 19948 19960 19976 20018 20023 20024 20Ö37 20060 20095 20098 20109 20156 20212 20238 20279 20334 02341 20360 20385 20433 20471 20468 20498 20507 20511 20547 20606 20752 20764 20780 20784 20833 20888 20894 20930 20954 20971 20985 21001 21013 21033 21072 21080 21103 21120 21135 21149 MARKTBERICHTEN. Broodkaarten. heeeen derby rijgbottines hollandsch fabrikaat te ALKMAAR op Woensdagen 14 en 28 Januari 1920 in het lokaal „de Harmonie" van diverse goed onderhouden Nader breeder te vermelden. Appel en Matthijsen, beëedigde Makelaars en Ondernemers van Publieke verkoopingen, Langostraat 85: Alkmaar. te HEILOO, op MAANDAO 5 JANUARI 1920 bij opbod en op MAANDAO 12 JANUARI 1920 bij afslag en combinatiën, telkens des morgens 10 uur, in het Koffiehuis van den heer A. P. DE ROOIJ, ten overstaan van de Notarissen Mr. A. P. H. DE LANGE en P. J, C. VAN TOORNENBUROH, van: da kapita genaamd „Isabella's Hof", bestaande uit flinke Huismanswo ning, voorzien van electrisch licht, met Schuur, Tuin, Erf en diverse perceelen uitmuntend WEILAND en eenig BOUWLAND, aan den Westerweg en Vennewatersweg te Heiloo, samen groot 22.19.02 H.A. Eigendom van de heeren J. SEN* GERS en Th. BROERS. Te aanvaarden: de gebouwen en er! 1 Mei 1920 en het land bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven tea kantore van voornoemde Notarissen te Alkmaar. Notaris NOLET te de R ij p zal op Woensdag 31 Decem ber 1010, des namiddags om 1 nnr, ten koffiehuize van den Heer JAC. KERSSEN aan de Vier Staten le Alkmaar publiek verkoopen: Een aan de Nieuwpoortslaan' No. 146 te Alkmaar, (benevens een perceel BOUWTERREIN met KOEBOET, gelegen aldaar, samen groot 3 aren 40 centiaren. Aanvaarding 1 Mei 1920. Vooraf zal genoemde Notaris, des morgens om 10 nnr precies, ten huize en ten verzoeke van den Heer JAN WIJNKER a. d.|Nieuw- poortslaan No. 146 te Alkmaar, publiek en contant verknopen: 6 kalfkoeien, 2 kalveren, een U-jang[ veulen, 22 overhouders. 3 kippen, een partij cocosmeel, pl.m. 150 baal wortelen, een stuit mest, kippenhok met loop, twee moesgraven, 1 bie tensnijder, 1 ploeg, 1 maaimachine „Mac Cormick" dunne balk en al het geen verder ten verkoop zal worden aangeboden. W. NEDERKOORN SCHOUTENSTRAAT *>u Speciaal Adres VOOR Voorradig van de Firma BOWRRAN FRERES en Co. te Bordeaux. Steeds verkrijgbaar bij i Limonadefabriek. Telef. Inters. 536, Alkmaar. VRAAQT PRIJSCOURANT. Ofschoon de termijn van tien jaar, binnen welken het uitbreidingsplan der gemeente, in« gevolge het tweede lid van art. 28 der Wo» niugwet, moet worden herzien, op 17 Maart 1.1. was verstreken, werd met deze herziening gewacht tot het optreden van den nieuwen di» recteur der gemeentewerken. Spoedig na de aanvaarding zijner betrekiang heeft hij dezen arbeid ter hand genomen en gelijk hij in zijn toelichtende nota tot het eerste deel van het herzieningswerk verklaart, is het ter vereen» voudiging van de omvangrijke taak en ter be» vordering van spoed, welke vooral gewenscht gebleken is bij de voorziening in woningbouw, ondernomen in het belang der volkshuisves» ting, en van den voorgenomen schoolbouw aan 't terrein bij de Bleekersloot, dat hij begonnen is met eerst een gedeelte van het plan te wij« zigen, om deze daarna tot een ander deel uit te strekken. Deze wijze van werken had om de aange» voerde redenen de instemming van B. en W., te meer nu het eerst in aanmerking is geko» men dat deel, waar de behoefte aan herziening zich reeds meer dan eens deed gevoelen, n.L, het grondgebied, ingesloten door Emmastraat Straatweg, Heilooërdijk, Kanaalweg, Zeglis en NieuwlandersingeL Het ontwerp dezer gedeeltelijke herziening, omtrent de bijzonderheden, heeft ter gemeen» te»secretarie gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. Slechts één bezwaarschrift werd ontvangen van eenige belanghebbende bewoners van Prins Hendrik» en Emmastraat, die bedenking hebben geopperd tegen het wegnemen der be» staande afronding van de Costerstraat, waar deze zich met de Emmastraat vereenigt. B. en W. meenen, dat aan het bezwaar, waaraan ook naar de meening van de ontwerper tegemoet gekomen kan worden, behoort te worden vol» daan, zoodat de toestand zal worden besten» digd, zooals die thans is en waarmede een be» tere aansluiting wordt behouden in de rich» ting van de Roemervisscherstraat, De Commissie van bijstand voor de Publie» ke werken, zooals ze aistoen was samenge» steld, kan zich met het plan in hoofdzaak ver» eenigen, Burgemeester en Wethouders met het geheel en ook de Gezondheidscommissie heeft blijkens haar ter zake uitgebracht advies tegen dit deel van het plan geen bezwaren van feite» lijken aard. B. en W. stellen daarom den Raad voor on< der gedeeltelijke intrekking van het bovenver» melde uitbreidingsplan, voorzooveel dit de gronden omvat, als in het hierna vermelde ge» deeltelijke plan begrepen, vaat te stellen het deel van het plan van uitbreiding dezer ge» meente, omvattende het grondgebied begrensd door de Emmastraat, den Keanemerstraatweg, den Heilooërdijk, den weg langs de westzijde van het Groot Noordhollandsch kanaal, het Zeglis en den Nieuwlandersingel tot de Em» mastraat, zooals dit heeft ter visie gelegen, evenwel met deze wijziging, dat de thans be» staande afronding van de Costerstraat bij hare vereeniging met de Emmastraat behouden blijve. VOETBAL. In de 2e klasse B is Zondag j.L alleen ge speeld de wedstrijd R. C. H.E. D. O., die door E. D. O. met 20 werd gewonnen. Op den Eersten Kerstdag speelt Alcmaria II tegen God-Ahead I (Alkmaar), terwijl Alcmaria I op den tweeden Kerstdag een vriendsühappelijken wedstrijd speelt tegen Victoira uit Hilversum. Zondag 28 Dec. hier voor de competitie AlcmariaSchoten. Op Nieuwjaarsdag zullen de Haarlemsche Roodfaroeken hun traditioneele bezoek bren gen. Alles te zamen een aardig voetbal programma. Op den tweeden Kerstdag zal een combina tie van Alemariaspelers onder den naam van „de Kikkers" een voetbalwedstrijd gaan spe len tegen West-Frisia in Enkhuizen. Of eigenlijk zal het meer een sportdemonstratie worden, want in de rust zal er ok een partij gebokst worden, tusschen een neger en, een blanke. Een aantal beproefde krachten op velerlei gebied zal daar Vrijdag in Enkhuizen zijn entreé ma-ken. 't Beloofd vo :r West-Frisia en de sportliefhebber» een interessante dag te worden. 2!201 2:209 21220 21303 2T3ffJ 21423 21429 21451 21507 21515 21522 21524 21538 21547 21595 21661 21693 21749 21825 21836 21882 21951 ,22022 22061 22100 22131 22135 22153 22175 22198 22206 22234 22279 22303 22340, 22343 22356 22372 22387 22393 22401 22417 22495 22501 22517 22528 22546 22586 22613 22627 22639 22654 22665 22691 22703 22766 22780 22795 22823 22848 22895 22929 22934 22951 3e klasse, le lijst: 505 moet zijn. 515, 4559 moet zijn 4590, 7556 moet zijn 7557, 7939 moet zijn 7989, 17046 moet zijn 17096, 17433 moet zijn 17483, 17713 moet zijn 17783, 19946 moet zijn 19956. BROEK OF LANGENDIJK (Langed ij ker Groenteveiling) 22 Dec. 1919. In de heden gehouden veilingen werd betaald' voor: Roode kool 3.206.30, 2de soort 1.50 tot 2.80, Gele kool 1.802.70, 2de soort 0.50—1.40, Witte kool 1—1.10, 2de soort 0.500.70, w. Deensche 1.80 2.80, Wortelen 1.30-/ 2.70, Uien 7.30 tot 8.20, alles per 100 K.G. Aanvoer: 28125 K.G. roode kool, 16900 K.G. witte kool, 67000 K.G. gele 'kool, 16350 K.G. wortelen, 1550 K.G. uien. NÖORDSCHARWOUDB, 23 Dec. Roode kool 5.206.40, Kleinere 2.70 tot 4.60, Uitschot 1.102.60, Gele kool 1.702.40, Kleinere 11.60, Witte 0.801.10, Weensche witte 2.50— 8.30, Kleinere 1.102.10, Grove Uien 7 7.80, Peen 2.50—2.80, Rapen 1.70— 2.40, alles per 100 K.G. ZWAAIG, 23 Dec. Veiling Bangert en Om streken. Appelen 1—10 ct., Peren 1—7 ct., Spruitjes 711 ct., Roode kool 15 ct., Savoye 2 ct. PURM'EREfND, 23 December 1919. Op de 'heden gehouden veemarkt waren aangevoerd 407 Runderen w. o. 195 vette 1.602.15 per kilo, 212 melk en gelde koeien 260 j 750 per stuk, handel stug, 12 Stieren, 34 vette kalveren 2.30—2.70 per kilo, handel stug, 100 nuchtere id. 3»—70 per stuk, handel matig, 45 paarden 200700, han del id., 1243 schapen: schapen 25155, overhouders 6095, handel stug, 53 bok ken, 150 vette varkens 1.651.75 per kilo, handel matig, 69 magere id. 0595 per stuk, handel id„ 98 biggen 8248 per stuk, handel idi., 86 ganzen 911, 35 zwa nen 13—15, 175 mand appelen 2—f 4 per mand, 50 mand peren 1f 2. Kaas: geen aanvoer. Boter895 kilo 3-10—f 3.25 per kilo. Kipeieren 1719 per 100 stuks. W1AEMENHUIZEN. 23 Dec. 1919. Roode kool 4.406.10, Gele kool' 1.50 tot 2.30, Witte kool 0.60—1, Peen 2, Uitschot roode kool 0.703.90, uitschot gele kool 0.401.10, Deensche witte 3 tot 3.10, alles per 100 K.G. DE DIRECTEUR van het DISTRIBU TIEBEDRIJF deelt mede, dat WITTE BROOD UITSLUITEND VERKRIJG BAAR WORDT GESTELD OP DE ROOD GEKLEURDE BROODKAARTEN, waarop geen tijdvak is vermeld en welke GELDIG ZIJN VAN 27 DECEMBER TOT EN MET 4 JANUARI 1920. Roggebrood en bruinbrood wordt verstrekt op de gewone roggebrood- en bruinbroodkaarten. UITREIKING SUTKERKA AKTEN DE DIRECTEUR van het DISTRIBU TIEBEDRIJF deelt mede, dat UITREI KING V'AN SU'IKIERKAARTEN voor het nieuwe tijdvak, aanvangende 5 JAN. 1920, zal geschieden a.s. MAANDAG en DINS DAG 29 en 30 DECEMBER 1919 van des namiddags VIJF TOT HALF ACHT LLR en wel voor de legitimatienummersï 1—500 Maandag, 601—1000 Dinsdag, aan de Keetkolk, hoofd der school de heer J. Franssen. 1001—1500 Maandag, 1501—2000 Dinsdag, aan de Brillensteog, hoofd der school de heer F. Aukes. 20012500 Maandag, 25013000 Dinsdag, aan de Nieuwesloot, hoofd der school de heer J. Zwarteveen. gOOl3500 Maandag, 35014000 Dinsdag, aan de Nieuweslo:t, hoofd der school de heer w ïj 40014500 Maandag, 45015000 Dinsdag, aan de Snaarmanslaan, hoofd der school de heer J. Eits. 1 5001—5800 Maandag, 6801 en hooger Dins dag aan den Koningsweg, hoofd der school de heer P. Schipper. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat abuizen die bij de uitreiking zouden geschied zijn, niet meer hersteld kunnen worden, zoo dat ieder zich bij de ontvangst moet overtui gen, dat het juiste aantal kaarten door hem ontvangen is. Verloren of op andere wijze kwijt geraakte suikertaarten mogen volgens het besluit van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel niet opnieuw worden verstrekt. •Tr.T.TT PAAR VOLKOMEN GEGARANDEERD, prijs 11 per paar. Schriftelijke aanvragen hiervoor aan het Distributiebedrijf met opga ve van naam, woonplaats en legitimatienum mer. Een bewijs wordt daarna per zonden. Deze schoenen zyn voor IEDErCitKJN beschikbaar. het Aanvang 7 nnr avonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7