uLL rjiiai W. SW AG ER, prima nieuwe Kisten De Lange de Moraaz, Akiittiiliilil L I. J. EKKARI. Bijhouden enz. van Administration, Balanswerkzaamtiedan. 1 ERDALFABRIEK J0T m "fWH" mlS^É JT JBT m HEI PC' DE put li J JÜ j <t ütll Algen Centrale Bankyereenlgfng voor den Middenstand b. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar. Expeditie en Goederenvervoer. ESillajj3s.o tarieven. Stalhouderij SCHARLOO 16, Alkmaar. Telt Interc. innn Scheeps- en Molenzeilen. WEEG WERKTUllGEN. Ds Hypolheekbank rooi i WEST-INDISCHE j CACAO EN L CHOCOLADE Vsrslrett Vnorsdiotten op Rekening-Courant. f IJzer en Koper Gewicht. „Het Vrije Tooneel Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. pracht sorteering KOP 8H SchOtfilS, HAAST U. HAAST U. r 0,90 per stuilacL- LEEN HERT RAKKER. Smederg van Landbouwwerktuigen, Alkmaar. Telef. 132. Vierstaten. yerhulzlngei onder Garantls. Bergplaats voor Inboedels met Terwarmlng. Begrafenis-onderneming. m Mej. W S Schilling riano-Leerares. to koop en to huur. Touwwerk on Staaldraadtouw. Scheeps-artikelen. Takelblokken enz. Groote voorraad. Lage prijzen. H. J. HARTE VEL», Iel. h 133. UM0RMLSJM1T 1 Bergerweg 20, - Alkmaar, Tandheelkundig Laboratorium G. Malfait Co. v.h Fraenkel Co. Alkmaar. Telefoon 120. Breedst raat AIO. BanhL-Associatie WERTHEIM d GOMPERTZ 1834 en CREDIEÏÏEREENIGING 1853 Kantoor ALKMAAR RITSKVOOUT 15, STOOMT EN VERFT ALLES. 1 en 2-paards vanaf f 40,—. Origineele MELOTTE PLOEGEN. ZEEUWSCHE PLOEGEN en EGGEN CULTIVATORS, 5, 7 en 9 tanden. STROOSNIJDERS vanaf f 55,-. BIETENSNIJDERS vanaf f 55,-. STORTCORDEN en LOSSE PLOEGMESSEN voor alle ploegen in voorraad. Yrydag 26 December (2en Kerstdag)4 a s. afloop BALj. CREDIETEN en BOUWCREDIETEN. INCASSO'S. DEPOSITO'S WISSELS. «,vl. ftlkmaarschs Bazar, Yerdr. Oord 107, Filiaal: Waagplein hoek Houttil. H.H. CAFÉHOUDERS zeer lage prijzen. Beleefd aanbevelend, J. BIJTJEÉ. ONTVANOEN: SCHEERMESSEN Fr. Herder Abr.z. Prima kwaliteit met garantia M KAT'' R (DIPLOMA N T. V. Geestersingel No 31 Tusors in mode-kleuren f 1.65 per al. Roode Mantelstof f 2.16 per el. Wollen Japonstoflen vanaf f 3.50 per Zwarte Taltzijda. Crfipe de Chine, Gebloemde Zijde in chique dessins. Eolionnes vanaf f 3.50 per eL Groene Mantelstof f 5.95 per el, 150 cM. breed. Mousselines vanaf f 1.45 per el. Vyella^s. Zwart Luster. el. Prima Wollen zwarte Kousen vanaf f 3.50 per paar. Zijden Kousen vanaf f 3.65 per paar. Moderne Wollen en Zjjden Shawls. Handschoenen in Tricot, Castor, Nappa, Wildleder en gebreid. Witte Wollen Tailles en Flanellen, Zwitsersch weefsel. Prima Velvet vanaf f 2.95 per el. Mnnteletoflfon Irgen sterk verminderde prQian Wij garandeeren in alle aldeelingen prima kwaliteiten. Kapitaal en Reserven f 7,500,000 Kantoor ALKMAAR, voorh. J. DE LANGE C Jzn. COUPONS, EFFECTEN, VREEMD GELD, DEPOSITO'S, INCASSO'S, SPAAR BANK 4 REISCRED1ETBRIE- VEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRA TIE VAN VERMOOENS, CHEQUES OP BIN NEN- EN BUITEN LAND, SAFE- DEPOSIT, GIRO. Zuudmurkt 8, 1»IJ de Vlotbrug. verstrekt GBI.D op liypotlieek tegen concurreerende voorwaarden en, geeft pandbrieven uit van t 1000.—, 500en I 100. AGENT to ALKMAAR: Bouwkundige, belast zich mot koopen, ver- koopen, taxeofen van hulzen en bezorgen van gelden voor hypotheek. Spreekuur veor operaties dRgelUkn van 10 tot 4 uur. Pijnloos trekken van TAND of KIES f 1 KUNSTQEB1TTEN vanaf 1 85. 3 Huigbreuwerstraat 3 ALKMAAR. levert een INDUSTRIE, HANDEL, LAND-en TUINBOUW voor verpakking van elk artikel geschikt, maat 43X33 X20, voorzien van deksel met uitstekende sluiting, tot den ongelooflijken lagen prijs van BIJ DB partij VEEL MINDER. Beleefd aanbevelend, Te ALKMAAR verkrijgbaar bij den Heer A. VISSER, Kooltuin. Ij VEST - INDISCHE IMPORT COMR AMSTERDAM *j| Leeruur M.O. Boekhouden,^Accenntunt, SPOORSTRAAT 80. Kapitaal en Reserven fl. 19.400.000 Birecteuren K. VAN NIENES en D. SCHENK Crodleten, Deposito's, aau- en verkoop van Effecten, verhuren van Safeloketten ln Iubraakvryen Safekelder, Systeem Lip», voorzien van moderne smeltproef Klnlsdenr Alle Bankzaken Particuliere gelden tegen billijke rente beschikbaar voor belegging op Eerste Hypotheek Aantal kantoren 27. beate' kwaliteit, vierkante brug, in verschillende grootte. LANDBOUW-WERKTUIGEN DIJK. A-lli-Tm DIJK. wordt juist de EBDtL Schoencrêmo zoo dikwijls nage maakt? ©mdat de uitstekende kwaliteit algemeen bekend en gevraagd is. De kwaliteit is beter dan vóór den oorlog. Om echter misleiding onmogelijk te maken en het publiek voor schade te vrijwaren, wordt de echte Erdal alleen en uitsluitend geleverd in doezen niet de Oranje Pelikaan. Het fabrieksmerk staat U borg. SCHOUWBURG HARMONIE LEVERING OP PROEF. AANBEVELEND, Opgericht 1904. Leider B. C. LOEVENS. slechts één enkele opvoering van 99 Tooneelspel in 4 bedrijven door Ina Boudier—Bakker. Entréeprijzenf 0.75 en f 0.6O plus sted. bel. en auteursrecht. Introducties aan de bekende adressen. Aanvang 8 uur te AMSTERDAM. IC Uitgebreid CHEQUE, en GIROTEKEEER. Het kantoor te Alkmaar, aan den Koningsweg no. 2, hoek Nieuwe sloot, is dagelijks geopend van 9—12 en van 1}5 uur. Zaterdags alleen van 9—1 uur. De Directeur, J F'. LUBBE. Gebr. HOED, •i 1 Telefoon 686. 1 DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN GEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST O iï OHMSTEDE 'waarom'* PLOEGEN 1 i t V .4 b

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 8