DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. I© 304. Hoirdend een en twfïïfigsfre «Taargang ZATERDAG 27 DEGEMBEE Bouw van Middenstands- woningen. Olt nu rimer bestaat uft 3 bladen Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactie Nr. 33. De oorlog heeft een grooten achterstand in den woningbouw naar gebleken behoefte ge bracht. De bouw van particuliere zijde heeft ge- ruimen tijd volkomen stil gestaan, als gevolg van de steeds wisselende prijzen der materia len, van de hoogere arbeidsloonen en de on zekerheid, of op den duur het in bouwonder nemingen gestoken kapitaal voldoende baten voor den ondernemer zou afwerpen. De woningbouw stond stil, maar de groei der bevolking bleef. En zoo openbaarde zich een woningnood, die steeds grootere afmetingen aannam, die in vele gevallen tot 't exploiteeren van huur ders leidde en als gevolg daarvan de wetten en verecnigingen in het leven riep, welke be oogden, de bevolking tegen het ten eigen bate misbruik maken van de tijdsomstandigheden door huiseigenaars te vrijwaren. Het spreekt van zelf, dat huiseigenaren de goede met de slecnte daardoor de vrije beschikking over hun eigendom werd ontnomen, dat deze wetten hoe noodzake lijk ook in het algemeen belang voor ve len die hun kapitaal in huizen belegd had den, zeer drukkend zijn. En iedereen zal het dan ook moeten billij ken, dat, zoodra de woningnood zich minder ernstig laat aanzien, de korden waarmede de eigenaars thans door de regeering gebon den zijn, zoo spoedig mogelijk wat losser gestrikt worden. Evenwel, de woningnood is er nog en hij openbaart zich in ons land en in het buiten land op een wijze, die overal bestuurderen heeft doen inzien, dat hulp uit Rijks- of ge meentelijke schatkist noodzakelijk is, om ter voldoening aan een der eerste volksbehoef ten zoo spoedig mogelijk maatregelen te tref fen. Nog is de particuliere woningbouw van betrekkelijk geringe beteekenis, maar des te talrijker worden de aanvragen om R ks- en gemeentesteun van vereenigingen van burgers die ten eigen bate ten uitvoer willen brengen, wat het particulier initiatief nog niet aan durft of wat in hare handen tot het vragen van al te groote offers der woningzoekenden zou leiden. Wij behoeven hier niet meer in bij/onder heden na te gaan welke behoefte er hier ter stede in de allereerste plaats aan goede arbei derswoningen is gebleken. Wij hebben destijds, aan de hand van de opgaven van den directeur van het bouw- en woningtoezicht hier ter stede, doen uitkomen hoe nijpend het tekort aan arbeiderswonin gen was en hoe de nadeelige gevolgen van dit tekort zich openbaarden in ongezonde woningtoestanden als het samenwonen van meerdere gezinnen in de voor één gezin be stemde woningruimten. En eveneens hebben wij destijds op de de batten in den Raad over gemeentelijken wo ningbouw. over de vooraeelen van houten cf semi-permanente woningen en over He door wethouder De Wit ontvouwde plan nen weergegeven. Wij zullen daarop momenteel niet verder ingaan. Wellicht dat zich spoedig de gele- fenheid voor, eens na te gaan in hoeverre de ij den bouw betrokkenen aan hun verplich tingen voldaan hebben en te constateeren of werkelijk het woningvraagstuk voor den ar beider hier ter stede een minder dreigend aanzien heeft gekregen. Thans komt een nieuwe bouwvereeniging bij den Raad onzer gemeente om finantieelen steun voor hare plannen aankloppen. Die bouwvereeniging heet „de Midden stand" en zij geeft in haren naam reeds aan, dat het hare bedoeling is ook voor de middenstanders hier ter stede goede en goed- koöpe woningen beschikbaar te stellen. Want de woningnood openbaart zich niet alleen in de arbeiderskringen, maar wordt evenzeer nijpend gevoeld in de kringen van hen, die noodgedwongen in deze gemeente verblijven moeten en zich voor hun gezin niet met het betrekken van een arbeiderswo ning tevreden kunnen stellen. Het spreekt van zelf, dat arbeiderswonin gen noodzakelijk zijn. Hoe meer woningen van dien aard, des te grooter het aantal ar beiders, dat zich in onze gemeente zal vesti gen, des te productiever kunnen de industri- eele ondernemingen in onze gemeente zijn, waarvan, het ons bekend is, dat velen, alleen door het woningvraagstuk en het daardoor ontstane tekort aan arbeiders, niet met volle capaciteit kunnen produceeren. Maar ook de woningnood der middenstan ders eischt dringend het ingrijpen van Rijk en gemeente. Deze middenstanders zijn het ten slotte, die naar verhouding den zwaarsten druk der gemeentelijke belastingen gevoelen, die dus het meeste tot de baten der gemeentekas bij dragen en wier vestiging in grooten getale van direct voordeel voor de gemeente kan ge noemd worden. Hoevele middenstanders, wier werkkring hen niet aan onze gemeente bond, hebben Alkmaar reeds door het woninggebrek verla ten en hoevele zijn er van terug gehouden zich binnen de muren van deze veste een duurzaam verblijf te kiezen. De bouw van middenstandswoningen ver- ring van de particuliere bouwnijverheid. Maar ook daarin is verandering gekomen en bij koninklijk besluit van 6 November van dit jaar is de mogelijkheid ontstaan, dat het Rijk voor den bouw van middenstandswo ningen een bijdrage verleent. De bijdragen van Rijk en gemeente mogen tezamen niet meer bedragen dan het verschil tusschen de werkelijke bouwkosten en ander half maal het bedrag van de kosten, die de uitvoering van het bouwplan in 1914 zou hebben gevorderd. De woningbouwvereeniging „de Midden stand" heeft de hulp vn Rijk en gemeente voor den bouw van twintig middenstandswo ningen aan den Westerweg ingeroepen. Zij vraagt van onze gemeente den verkoop van pl.m. 2519 M3. grond 6,per M3., het ter leen verstrekken, onder eerste hypothe cair verband, van een bedrag van 138567, zijnde anderhalf maal het bedrag van de kos ten, die de uitvoering van het bouwplan in 1914 zou hebben gevorderd, een jaarlijksche bijdrage van hoogstens 3140 aan rentelooze voorschotten voor het graamde tekort op- de exploitatierekening, benevens een bijdrage h fonds perdu ten bédrage van het vierde ge deelte van het verschil tusschen de geraamde werkelijke bouwkosten en anderhaalf maal 't bedrag van de kosten, die de uitvoering van het bouwplan in 1914 zou hebben gevorderd tot ten hoogste 20304, Het Rijk zal dan het resteerende drie vierde deel ter grootte van 60912 voor zijn reke ning moeten nemen. Het college van Burgemeester en Wethou ders is, met vaststelling van verschillende voorwaarden, waaronder de verstrekking der gelden zal geschieden, bereid het verzoek van die bouwvereeniging toe te staan. Moge Dinsdagavond blijken, dat de Raad op de voorstellen van dit college een gunsti ge beslissing neemt. De bouw van middenstandswoningen in onze gemeente, waaraan de gebleken behoef te zeer gr< t kan niet anders dan de lasten der toch reeds zoo zwaar beproefde midden standers verzachten. Hij zal hun vertrek uit deze gemeente ver hinderen, hun vestiging te Alkmaar bevorde ren en er zoodoende toe medewerken, dat niet alleen een belangrijke categorie burgers van een groote en steeds dreigende zorg ontheven wordt, maar tevens oorzaak zijn, dat de ge meente zich van inwoners verzekert wier ver blijf van rechtstreeksch belang voor de ge meentelijke financiën mag genoemd worden. BUITENLANDSCH OVERZICHT. dient zeer zeker evenzeer den steun van Rijk burgers met kleinere inkomens. en gemeente als die van de woningen van de Noc kort geleden verleende het Rijk slechts financieelen steun aan bouwen ter bevoxdo- BUITENLAND. DE HOME-RULE-PLANNEN. Ierland zal, volgens het nieuwe plan, volle dige bevoegdheden hebben ten aanzien van onderwijs, plaatselijk bestuur, landbouw, wegen, bruggen, transportwezen, met inbe grip van spoorwegen en kanalen, ouderdoms pensioen, gemeentelijke aangelegenheden, in wendige financiën, handhaving van wet en or de enz. De bevoegdheden die voor het rijksparle- ment worden gereserveerd, zijn de Kroon, vre de en oorlog, buitenlandsChe zaken, leger en vlooi, verraad, handel buiten Ierland, kabels, munt en de hoogere rechtsbedoeling. DE AMERIKAANSCHE SENAAT EN HET VREDESVERDRAG. De pogingen om een vergelijk te vinden voor de ratificatie van het verdrag van Ver sailles, 'hebben voortgang gemaakt. De lei ders der beide partijen in den Senaat, thans niet belemmerd door de eischen van vvetgeven- den arbeid zijn bijeengekomen, en hebben een aanvang gemaakt met ernstige onderhande lingen wordt bekend gemaakt, dat een alge- meene conferentie zal worden gehouden, door Hitchcock op touw gezet, en waaraan die se natoren zullen deelnemen, die vóór ratificatie zijn, hetzij mèt, hetzij zonder punten van voorbehoud. Die conferentie zal a.s. week plaats vinden. Als resultaat van dit alles schijnt men van beide kanten de kwestie der punten van voorbehoud wat breeder te willen bekijken. Van beide kanten wordt bereidwillig heid te kennen gegeven om door onderhande lingen tot een vergelijk te komen. Men ver wacht zelfs, dat de zaak van het vredesver drag vóór einde Januari zal zijn in orde ge maakt. UIT DE BELGISCHE KAMER. De Belgische Kamer heeft de debatten over de regeeringsverklaring besloten met het aan nemen van een motie van vertrouwen met 126 tegen 6 (frontpartij) stemmen en 19 onthou dingen. In die motie wordt kennis genomen van de regeeringsverklaring en het vertrou wen uitgesproken in den goeden wil der re geering om het vraagstuk van den herbouw van het land op te lossen, de grondwet te her zien en met de sociale vorderingen voort te gaan in rusi en vrede en met medewerking van alle partijen. OOST-GALICIë. Blijkens een bericht in den Temps in de Opperste Raad, in antwoord op bezwaren die van Poolsche zijde waren ingébracht, terug gekomen op vroegere resoluties, die terzake van Oost-Galicië waren genomen. Het resultaat van een en and^r is, dat thans in Oost-Galicië het Poolsche bewind voort duurt, zonder dat daaraan een termijn is ge steld, maar ook zonder dat de toewijzing van dat gebied definitief geregeld is. FIUME. Blijkens een bericht uit Rome, publiceert Stefani de volgende officieuse nota „Sommige Italiaansche bladen hebben be richten gepubliceerd betreffende de juiste ge beurtenissen te Fiume. Zij drukten den tekst af van een modus vivendi, dat, naar zij zeg gen, door de Italiaansche regeering was voor- Ïesteld aan den nationalen raad van Fiume. >ie berichten zijn onjuist. Immers is het door generaal Badoglio voorgestelde vergelijk, dat in een dier bladen was gepubliceerd, niet het voorstel van dien generaal maar juist dat van de vertegenwoordigers van Fiume. welk voor stel tot geen enkel resultaat voerae. Een telegram aan de Associated Press zegt dat d'Annunzio het bevel te Fiume heeft neer gelegd en thans op zee is. DE TOESTAND IN FRANKRIJK. „Binnen een week of drie zal het Fransche Kabinet definitief aftreden" aldus heeft Cle menceau in de Kamer verklaard. Naar aanlei ding van die mededeeling schrijft Clemen ceau „Deze laatste verklaring beteekent blijkbaar, dat het kabinet na de Senaatsverkiezingen af treedt. Maar het Kabinet moet 17 Februari vanzelf aftreden (in verband met de Presi dentsverkiezing) en welke staatsman zou er onder die omstandigheden in toestemmen, den 15den Januari het bewind te aanvaarden?" De Petit Parisien wijst er op, dat uit de ver klaring van Clemenceau blijkt, dat de Na tionale Vergadering, die den President moet kiezen, daartoe den 17den Januari zal wor den bijeengeroepen. De ministerraad zal aan het parlement voorstellen om op 1 Januari a.s. een tijdelijke verbooging van de spoorwegtarieven toe te slaan n.l. 45 pCt. voor de derde klas, 50 pCt. voor de tweede klas en 55 pCt. voor de eerste klasverder voor goederen 115 pCt. De eerstvolgende leuning zal van het 5 pCts-type zijn. Zij zal worden geamortiseerd, en de koers van uitgifte zal vlak bij pari zijn. De Eclair kondigt aan dat er 430 millioen frs. noodig zal zijn om de begrooting van pos terijen, telefonie en telegrafie sluitend te ma ken. Klotz, de minister van financiën hoopt 100 millioen te zullen vinden door sommige vrij dommen van briefport af te schaffen. Loucheur, de minister voor het herstel der verwoeste streken, verklaarde, dat Duitsch land 12 milliard in 1920 moet betalen en daarvan 7 milliard zal voldoen. DE TURKSCHE KWESTIE. „iLe Petit Parisien" schrijft: De terugkeer van Berthelot na diens tweede reis naar Lon den wettigt de onderstelling, dat de conferen tie met Lord Curzon zoo al niet tot een Fransch-Engelscbe (overeenkomst, dan toch tot een aanzienlijke toenadering ten opzichte van de Turksche kwestie heeft geleid. De con ferentie te Parijls zal in staat zijn zeer spoe dig het vredesverdrag met Turkije op te stel len. Dat kan naatuurlijk niet in afwezigheid van de Ver. Staten en Italië worden K 7ro- ken, maar het was onmogelijk nog largo, met de behandeling te wachten. SLECHTE TIJDEN VOOR DE DE KRANTEN. Van 1 Januari af zal het krantenpapier in Duitschland per kilo twee mark moeten kos ten. De vredesprijs bedroeg 20 pfenning. Thans wordt 1.20 mark betaald. Een enkel vel van het formaat „Berl. Tage- blattf' en Voss. Ztg." zal nu onbedrukt ingevecr 3 pf. moeten kosten. Een nommer van bet ocbtenblad, doorgaans 4 vel, dus 12 pf., terwijl de verkoopprijs op stiraat 15 pf. bedraagt, tegen 5 pf. vóór'den oorlog. Een prijsverhoogmig van de abonnementen en den straatverkoop is dan ook spoedig (e verwach ten. Te meer omdat.nu de belasting van 10 pet. op de advertenties is aangenomen, waar door de advertenties duurder en hoogstwaar schijnlijk schaarscber zullen worden. 'DE EX-KEIZER. Op een vraag van Lord Curzon in het En gelsche parlement of het nog in de'bedoeling ligt den ex-keizer voor het gerecht te bren gen, antwoordde Bonar Law: Het voornemen' is niet gewijzigd. Een lid interrumpeerde: Wij willen hem niet. TESTAMENTEN. iDe Engelsche bladen amuseeren bun lezers met twee testamentenbet kortste en bet lang ste. Hiet kortste werd gemaakt op eeni der slag velden en bestond uit elf woorden en was ge schreven op de achterzijde van een foto, waar op de haadteekeaing „Muriel" stond en luidr de: „Ik vermaak alles aan haar" met de hand- teekenlng en d)en datum. Het langste bestond uit 32.400 woorden en werd onlangs geopend. De inhoud wordt, ge lukkig, niet vermeld!. KORTE BERICHTEN. Naar Reuter seint, zijn 12 personen ge dood' en 30 gewond bijl den brand in een film fabriek te Newcastle. De meeste slachtoffers werden gemaakt bij het springen uit de ra men. Te Cardiff zijn bij een brand gedurende een Kerstmisviering 5 menschen gestikt en 3 gewond). De minister van buitenlandsche zaken Shortt heeft Dinsdag in het parlement mee gedeeld, dat het plan' voor de stichting van een burgerwacht was opgeheven. De Star, te Washington, deelt mede, dat senator Hitchcock heeft voorspeld, dat in Ja nuari een regeling van het vredesverdrag zal tot stand komen. Von Lersner heeft besloten niet naar Berlijn terug te keeren. De Italiaansche Kamer heeft Nitti's verklaring, dat de regeering aan de volksver tegenwoordiging een wetsontwerp zal voor leggen tot grondwetsherziening in dien zin dat alleen het parlement voortaan de bevoegd heid zal hebben, oorlog te verklaren, met groote ingenomenheid begroet. Er worden uit de Ver. Staten ongeveer 256 Russische burgers naar het Soviet-Rus- land gedeporteerd die in de Unie ongewenscht zijn. De Britsdhe lord-kanselier heeft een com missie benoemd, welke uit zeven vrouwen be staat en tot doel heeft, hem van advies te die nen bij de aanstelling van vrouwen tot rech terlijke ambten, hetgeen mogelijk wordt door de wet op de gelijkstelling van mannen en vrouwen. BINNENAND. MINISTER VAN OORDOG AD INTERIM. De „Avondpost weet mede te deelen, dat er een minister van oorlog ad interim zal ko men tot er vermoedelijk in Januari uit spraak zal zijn gedaan over de vraag of er ai dlan niet eem ministerie vam Landsverdedi ging zal worden ingesteld. DE CRISIS AAN OORLOG De minister van Oorlog, jhr. Alting vo» Geusau, heeft Woensdag zijn ontslag aan H. M. die Koningin laangevraagdi. VRIJSTELLING VAN MILITIE- DIENST. Door den Minister van Oorlog is ten aan zien van het bovenstaande bet navolgende be paald: In gevallen, waarin aan dienstplichti gen, wier verleende vrijstelling voorgoed van den dienst bij de militie reeds was ingegaan, nog tijdelijke vrijstelling van militiedienst werd verleend, kan aan laatstbedoelde vrij stelling uiteraard geen verder gevolg Worden gegeven. Deze dienstplichtigen moeten alzoo niet opnieuw in dienst worden gesteld. MILITAIRE GROÉT. De Minister van Marine heeft per kennis- ving bekendgemaakt, dat hem klachten'heb- nbereikt over het dloor militairen van de landbiacht slecht nakomen van dé verplich ting tot het brengen' van den militairen groet aan hun meerderen van de zeemacht. iDe minister wenscht d!at toegezien wordt dat aan dezen1 groetplicht streng de hand ge houden wordt. GEMENGD NIEUWS. BEDRIEGERIJ M>ET TOESLAG OP 'BRANDSTOFFEN, E enige weken geleden'besloot de gemeente raad van den Bosch een toeslag van 1 te verleen en op de brandstoffen aan gezinnen met een zeker inkomen' Er werden 4000 aan vraagformulieren verzonden' en daarvan heeft men' er 1100, als zijnde valschelijlk ingevuld, moeten ter zijde leggen. De wethouder van bedrijven, verklaarde in den raad, dat, als hij het erg nauw hadi genomen, 90 het. niet in aanmerking zou zijn gekolmen. Er waren ge meente-arbeiders met loonenl van 20, die opgaven 10 te verdienen. Maar oiok waren er arbeiders, die 10 of ƒ16 opgaven en die een wekelijks inkomen bleken te hebben van 50 plus een bezit van 20.000, een) weke- lijksch inkomen van 40 plus een eigen schip, een winkel en 14 koeien, een wekdijksch inkomen van 28 plus 9 huizen. DE MOORDAANSLAG TE EDE. 'Het O. M. bijl dé rechtbank te Arnhem eischic ir de zitting met gesloten deuren, te gen K., gedetineerd, tien jaar gevangenis straf, terzake van poging tot doodslag op W-, wien hij een bijil vast in het hoofd sloeg. KOOP EN VAN GESTOLEN GOEiD. De Amsterdlamsohe rechtbank veroordeel de den schrijfmachine- en kantoorboekhande laar L. aldaar, die van een ambtenaar der Rijksverzekeringsbank een schrijfmachine 'kocht, die haar in zijn betrekking had ont vreemd, en zulks met de wetenschap dat het gekochte van misdrijf arkomstig was, tot 1000 boete subs. 4 maanden hechtenis, De eisch was acht maanden, ST -THOMASLUIDEN. De brigade marechaussee te H'eerenveen is tijdelijk versterkt'om dienst te doen in de dorpen Oranjewoud1, Katlijlk en Oudhorne. Daar houdt men nog het oude gebruik in eere, van Kerstmis tot' Nieuwjaar, dag en nacht de dospklokken te luiden. De gemeente raad heeft dit luiden, St. Thomasluiden, verboden', tegen den zin van een deel der be volking. 'Po burgemeester gaat nu met alle kracht her verbod uitvoeren. SALARISREOELrNO VOOR P.- T.- T.-PERSONEEL. Bij het hoofdbestuur der posterijlen en tele grafie is de voorbereiding der nieuwe salaris- regeling voor post- en telegraafpersoneel reeds zoover gevorderd, dat zij, d!ie wekelijks worden uitbetaald, begin Januari een voor schot op het nieuwe salaris zullen ontvangen D'E RAMP VAN DE „HERCULES". De firma Wijsmuller te 's-Gravenhage ree- dlerij van de verongelukte sleepboot „Hercu les" heeft 10.000 beschikbaar gesteld voor de nagelaten betrekkingen van de slachtof fers van deze zeeramp De firma zal boven dien de voilé gages der opvarenden aan de nagelaten betrekkingen uitbetalen totdat de uitkeer togen der Zeeongevallenwet aanvah- 1 gen. GE'PENSIONNEERDEN. iDte heer A. Broekhuizen, gepensionneerd beambte der Staatsspoorwegen, heeft een adres aan de Tweede Kamer gericht, waarin hij, mede namens een groot aantal mede-ge- pensionneerden er in zake dé pensioenverhoo- ging van het spoorwegpersoneel op wijst, dat z.i. de berekening van 50 pet. gevraagde ver- hioogiing alleszins onvoldoende is en dé Ka mer verzoékt het daarheen te willen leiden dat aan alle gepensionneerden, die een; pen sioen hebben van 5 per wcëk en minder, worde uitgekeerd! 5 plus 75 pet. per week, ook hen' die boven de 5 tot ƒ15 pensioen genieten!, eveneenls 75 pet., en daarboven 50 pet., een en ander te voldoen uit de Staatskan of uit de reserve-kas dier Ned. Spoorwegmaat- schappijlen. MISDAAD OF ONGELUK? Te Terapel is zekere H. B., een weduwnaar, vader van vier kinderen, in een staat vaa verdooving tusschen dé tramails gevonden 't Bleek, oat hiji aan, hst hoofd vorwond was AL&MAARSGIE Directeurc G. H. KRAK. Hoofdredacteurs TJ. N. ADEMA. Na Lloyd Georgö heoft ook Glemenceau over de resultaten der jongste Londensche conferentie gesproken. Hij erkende, dat de medodeelingen van zijn Engelschen collega in het Lagerhuis niet overvloedig geweest waren. Hij, Olemenceau, wenachte niet van de militaire waarborgen te spreken omdat deze niet gevraagd waren. Engeland en president Wilson hadden Frankrijk zelf die waarborgen aangeboden. Zouden zekere punten van het vredesverdrag aan een bespreking onderworpen worden dan 'zou er volgens den premier geen bezwaar no pens deze waarborgen gemaakt worden. Inzake de Oostersche kwestie was men te Londen tot een voor allen bevredigend re sultaat- gekomen. 'De grondslagen voor een voorloopige overeenkomst zijn gelegd en Ole menceau had te Londen een atmosfeer aange troffen, die voor Frankrijk zoo vriendschap pelijk is als men maar wenschen kan. Lloyd George had verklaard, dat wanneer Frankrijk en Engeland zich met elkaar ver staan, er geen oorlog meer in Europa zal zijn en Olemenceau had daarop geantwoord, dat de Engelsche premier niet alleen op hem maar op geheel Frankrijk kan rekenen. Het vraagstuk van Fiume noemde de Fransche premier zorgwekkend en hij deelde mede, dat aan de Italiaansche regeering zou worden aangeraden om Fiume aan de Zuid Slaven af te staan, op welke belofte de Ser vische Slaven rekenen, die het eerst in den strijd gingen. Volgéns de laatste aanwijzingen schijnt het, dat de entente eindelijk een oplossing zal we ten te vinden, die allen bevredigen zal. De Fransche premier vertelde vervolgens dat te Londen ook de vraagstukken inzake Konstantinopel, Anatolië, Syrië, den Balkan en Polen bespraken werden. Inzake de toewijzing van Oost Galicië aan Polen waren ook van Engelsche zijde voor de Polen bevredigende voorstellen gedaan. Over Konstantinopel en de zeeëngten, was de beslissing nog niet gevallen. Wanneer in Januari Lloyd George naar Frankrijk komt zal men de besprekingen ten einde kunnen voeren. Inzake Eusland, aldus Olemenceau, is be sloten niet alleen geen vrede te sluiten maar ook niet met de sovj-etregeering te onderhan delen. De permier brandmerkte het optreden der i&ovjetregeering en herinnerde er aan boe na den tegenslag aan den Ohemin des Danes de Russen voor den slag dien Frankrijk trof verantwoordelijk waren. Frankrijk en Engeland haddon zich ter om verwerping der sovjetrogeering geweldige uit gaven op den hals gehaald maar men kon daarmede niet tot het oneindige voortgaan. Ter verzekering van den Europoeschen vrede en ter beperking van Duitschland' in zijn streven naar oolonisatie van Russisch ge bied zal de entene rond Rusland' een prikkel draadversperring handhaven door de volken welke op de grens van Rusland leven te steu nen en de bondgenooten te zijn ven alle vol ken die door het bolsjewisme worden aange vallen. Zoodra de verkiezingstijd afgeloopen is, aldus Olemenceau, zullen wij ons definitief verzoek om ontslag bij Poincaré indienen. Hij meende, dat slechts het Fransche volk wonderen verricht heeft en besloot met trots te wijzen op het werk, dat met behulp van do Kamer en het geheele volk verricht is. Op een vraag of er zich andere landen neer zouden zetten aan de Dardanellen of te Kon stantinopel antwoordde Olemenceau ontken nend. De Kamer, met uitzondering van de socia listen, bracht Clemenceau na het beëindigen van zijn belangrijke rede een langdurige ova tie en nam met 450 tegen 71 stemmen een motie van vertrouwen in de regeering aan. Zoowel Lloyd George in het Lagerhuis, bij het indienen van zijn Home-Rule plannen voor Ierland als Olemenceau in de Fransche Kamer kunnen bij het eindigen des jaar» Jus de toejuichingen der afgevaardigden en de er kenning van hun verdiensten voor het' vader land in ontvangst nemon. Barnes, president van de Grain Corpo ration, heeft het plan van Hoover om Mid den-Europa op krediet van voedsel te voor zien door bemiddeling van de Grain Corpo ration, goedgekeurd. Hoover zal het Congres voorstellen een leening van honderd millioen dollars yoor dit doel toe te staan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1