DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN U ieuwj aarswenschen. 305. Mondend em ©u twintigste Jaargang 29 DEOEIBES TfHO bonnementsprljs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post I 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco N V Boek. en Handelsdrukkerll v/h. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33 MAANDAG Dlreoteuri S. H. KRAK. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA. In het nummer dat WOENSDAG den 31sten DECEMBER verschijnt, zal wederom gelegenheid bestaan tot het plaatsen van Nieuwjaarswenschen a 50 cent a contant. DE DIRECTIE. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Ondanks Lloyd George's beloften inzake het Home-Rule-vraagstuk blijft een groote groep in Ierland ontevreden en eischt of al- geheele afscheiding öf nauw verband met Groot-Brittannië. Vooral de elementen, die tot dë eerste groep behooren, uiten hun ontevredenheid menig maal op alles behalve verdedigbare wijze. Men herinnert zich nog hoe kort voor den dag dat Lloyd George zijn verklaringen in het Lagerhuis aflegde, een aanslag op het le- van van den Onder-Koning van Ierland, Lord French werd gepleegd, welke aanslag mis lukte en in de Britsche pers tot heel wat ui tingen van misnoegen geleid heeft. Deson danks blijken de Iersche struikroovers niet ontmoedigd. Eed telegram uit Londen meldt althans, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag een aanval op het kasteel van Lord French is ge pleegd. Toen de wacht schoten hoorde, begaven zich de officieren en twee manschappen naar buiten, om een onderzoek in te stellen. De of ficier werd bij de keel gegrepen, in het hart geschoten en gedood. De schildwachten schoten den aanvaller neer en arresteerden een aantal verdachten. Volgens een Reu ter-bericht werden scho ten gehoord in het Phoenix Park, dat aan de terreinen van het kasteel grenst en zouden de officieren en de manschappen zich op het ge luid dier schoten naar buiten hebben bege ven. In dezen geest luiden ook de nader gesein de bijzonderheden. Een half uur nadat de schoten gehoord wa ren, besloot de officier van de wacht, een twintig-jarig luitenant met twee soldaten' een onderzoek in te stellen. Zij kwamen in het park van het kasteel een burger tegen, die den officier vermoordde en daarop zelf doodgeschoten werd. Politie en miltairen zetten het park af. Eenige uren later werden in het park drie verdachte personen gearresteerd, die voorga ven daar voor hun genoegen te wandelen. De aanvaller droeg een oude Engelsche uniform en was ongeveer veertig jaar oud. Het is te verwachten, dat over dezen her haalden aanslag in de Britsche pers weer een sorm van verontwaardiging zal opgaan. Maar in Ierland zelf en ook zelfs in Lon den zijn er velen die dergelijke misdaden trachten goed te praten en bevatten sommige bladen zelfs min of meer vergoelijkende arti kelen. Zoo heeft het Britsche bestuur thans weer beslag laten leggen op alle nummers van het te Londen verschijnende weekblad „Catholic Herald", waarin de eerste aanslag op Lord French in een voor den dader gunstig dag licht gesteld wordt. Het Iersche vraagstuk is nog niet opgelost en het zal nog heel wat moeilijkheden geven een definitieve regeling te treffen, welke op Ierland de goedkeuring van alle partijen zal kunnen wegdragen. BUITENLAND. DE FRANSCHE FINANTIëN. In de Fransche Kamer is een suppletoir cre- diet van 1072^ millioen tot 830 millioen teruggebracht en daarna goedgekeurd. Bij de behandeling van de voorloopige cre- dieten voor het eerste kwartaal van 1920 stel den de socialisten voor, slechts een crediet voor één maand toe te staan, waarop minister Klotz verklaarde, dat de regeering de verwerping van het aangevraagde crediet van twaalf milliard als een votum van wan trouwen zou beschouwèn, daar de credieten dienen voor de behoeften van het land, en niet aan dezen of genen minister worden verleend. Het voorstel der socialisten werd daarop met 470 tegen 79 stemmen verworpen, waar na het aangevraagde crediet met 475 tegen 58 stemmen werd toegestaan. Aanvankelijk had de regeering een crediet van 12,431,600,000 francs aangevraagd, welk bedrag door de Kamercommissie werd terug gebracht tot 11,653,500.000 francs. Hierme de had de regeering genoegen genomen. In antwoord op protesten tegen de heffing van belasting van gemobiliseerden verklaar de minister Klotz in den loop van de zitting, dat het hier minder een sommatie aan de be trokkenen betrof, dan wel een mededeeling, waardoor degenen, die in staat zijn te beta len, weten, hoeveel zij aan de schatkist schul dig zijn. Er zullen alle noodige maatregelen worden genomen, opdat de belastingambtena ren zoo loyaal mogelijk zullen handelen en het noodige uitstel zullen verleenen. NIEUWE RAIDS. Een bericht uit het Iersche graafschap Gal- way meldt, dat op Zondagavond in het district Moycullen verscheidene raids hebben plaats gehad. Eau bezoek werd gébracht aan het huis van den heer Abbot, den zaakwaarnemer op de landgoederen van Lords Strathedon en Campbell. Hij-zelf, zijn vrouw en zijn zoon zaten in de salon toen vier of vijf gewapende mannen met zwartgemaakte gezichten binnen traden, de leden der familie met hunne gewe ren en revolvers bedreigden en vroegen hun de in het huis aanwezige wapens uit te leveren. De heer Abbot weigerde zijn wapens en mu nitie af te Staan, waarop verscheidene man nen, die voor de deur stonden, naar boven gingen en de slaapkamers doorzochten waar zij een geweer en een revolver vonden bene vens eenige andere wapens, die zij meenamen. Een andere raid van zeer ongewone soort, uitgevoerd door gemaskerde mannen, heeft plaats gehad in net district Skibbereen in het graafschap Cork. Het schijnt, dat in Raheri- nagh een man, Hayes genaamd, eenige jaren geleden als huurder op een boerderij woonde, üp een dag werd hij uit het huis gezet en vervangen door een andter. Dinsdagavond drongen 40 k 50 mannen, gewapend met geweren, bajonet erop, in de boerderij door en zetten den huidigen bewoner op straat. Al zijn hebben-en-houden werd aan den kant van den weg gezet en de boer met moord en doodslag bedreigd wanneer hij te genstand bood. De vroegere huurder, Hayes en zijn familie werden weer geïnstalleerd en tot aan den morgen werd een schildwacht voor het huis gezet. EEN POLITIE-AGENT VERWOND. Naar de „Times" uit Dublin verneemt, heeft er op den vooravond van Kerstmis te Killar- ney een gevecht plaats gehad tusschen een af- deeling soldaten en eenige burgers. De poli tie werd gewaarschuwd en toen zij de orde trachtte te herstellen, werden er vier schoten gelost, waardoor een der agenten in de maag streek werd getroffen. Hij werd naar het hos pitaal) gebracht, waar hij; geopereerd is. De toestand van den agent is vooruitgaan de. Arrestaties werden niet gedaan. HET PRTT VAN EEN STAKINGS LEIDER. Naar de „Times" uit Toronto verneemt, heeft de jury den stakingsleider Russell te Winnipeg schuldig bevonden aan het hem ten laste gelegde, o.a. aan oproerige samenzwe ring en het veroorzaken van schade aan de gemeenschap. Zaterdagmorgen zou het von nis worden uitgesproken. In den tusschentijd werd het hem toegestaan de Kerstdagen met zijn vrouw en drie kinderen door te brengen. Na de zitting van de jury drukten Russell en zijn advocaat elkaar hartelijk de hand. Hon derden arbeiders woonden de rechtszitting bij. Demonstraties hadden niet plaats. Bijna alle leden van de jury wonen buiten Winnipeg. Twee van de leden zijn handelaars en negen landbouwers. ROCKEFELLERS KERSTMIS GESCHENK. De „Times" verneemt uit New York, dat heel Amerika op het oogenblik over de reus achtige Kerstmis-gift van 100 millioen dollar spreekt, die John. D. Rockefeller, de olie-ko ning heeft aangekondigd. Het geschenk is gesplitst in twee gedeelten van 50 millioen dollar elk, het eene bestemd voor de centrale commissie voor onderwijsza ken (central education board), het andere voor de Rockefeller-Stichting. Deze gift is de grootste geldsom ooit voor een philantropisch doel gegeven en brengt de totaal som van Rockefellersgiften op 412 mil lioen dollars. KORTE BERICHTEN. Naar gemeld wordt zijn te Londen de onderhandelingen tusschen de scheepseigena ren en de transportarbeidersfederatie over het geëischte loon van zestien shillings per dag mislukt. De federatie komt Dinsdag a.s. bijeen om de situatie, die hierdoor ontstaan is, te overwegen. De onderhandelingen over het arbeids geschil bij de gasfabrieken te Berlijn loopen ten einde. De werkgevers hebben zich bereid verklaard de ten deele zeer belangrijke eischen der arbeiders na te komen. Maandag zal men beginnen met de onderhandelingen over het loontarief. Er bestaat reden om te hopen, dat een staking zal worden vermeden. In verband met de onlusten te Barcelona verwacht men de afkondiging van den staat van beleg over de.geheele próvincie Catalonië. De Hongaarsche vredesdelegatie ver trekt den 5en Jan. naar Neuilly. Tengevolge van den kolennood is het personenverkeer in Oostenrijk tot den tweeden Januari stopgezet. De leider van de Hongaarsche poging tot „Putsch" Ladislaus Szamuelij, de broe der van Tibor, is gearresteerd. Er zouden eenige aanslagen worden gepleegd. Ook op de Mathiaskerk, die in de lucht zou worden geblazen. Reusachtige geldsommen aan vreemde valutas en een millioen kronen werd in beslag genomen. De rechtstreeksche verbinding tusschen Hongarije en Italië zal waarschijnlijk in het midden van de maand Januari hervat wor den. Nochtans zullen de treinen niet over Yougo Slavisch grondgebied rijden. Uit Moskou wordt gemeld, dat een nieuw anti-bolsjewistisch complot is ontdekt. Aanslagen waren reeds voorbereid tegen Trotzky en Sinojew, als ook tegen Lenin. Te Helsingfors wordt van de Russische grens vernomen, dat de generaal Isteritnci, gewezen generaal van het Russische leger werd aangehouden door de troepen van Deni- kin en werd gefusilleerd. De Duitschere hebben in Iithauen een IithAuacb officier aangehouden en gefusil leerd. Men kent de reden van deze terecht stelling niet. Burgemeester Max heeft tot hoofdcom missaris van Brussel, als opvolger van den overleden heer Bourgeoi benoemd, den heer Crespin, die thans politiecommissaris is van de middenafdeeling te Brussel. De overstroomingen in den Elzas krij gen hoe langer hoe meer een ernstiger karak ter. In het Bruchedal zouden ernstige ver woestingen zijn aangericht; de dorpen zijn door het water overweldigd. Men heeft ver scheidene lijken van menschen gevonden, die nog niet herkend zijn. In het door de Serviërs bezette gebied van het Banaat hebben ernstige onlusten plaats gehad. De hoofdzakelijk uit Duitschers bestaande bevolking verjoeg de Serviërs. Den volgenden dag rukten de Servische troepen 3 plaatsen binnen en arresteerden talrijke per sonen. Het kwam tot gevechten waarbij doo- den en gewonden vielen. Ook uit Zevenburgen worden onlusten gemeld. De Roemeners heb ben de jaarklassen 1897 en 1899 opgeroe pen. Het Oekrainische Persbureau meldt, dat bij de ontruiming van Kamenesk, Podolsk, de minister van Oorlog, Petrow in handen van de troepen van Denikin is gevallen en werd doodgeschoten. BINNENAND. VOOR OOSTENRIJK. Als antwoord op de vraag vani den heer Van Kol in zake hu lp verleent ng aan het Oos- tenrijksche volk door die Nederlanidsche Re geering heeft Minister De Vries geantwoord, dat waar het particulier initiatief in dezen met zooveel energie en toewijding is opgetre den, de Regeering voorshands volstaan kan met medewerking van fonneelen en adminis tratieven aard te verleenen. ■Echter zijn, met medewerking der Regee ring, nog plannen in voorbereiding, welke, indien zij worden verwezenlijkt, tot een aan- mjerkelijlken steum van heit geteisterde Oosten rijk kunnen- leiden. Het is niet wenschelijk, in dit stadium, omtrent deze plannen nadere in lichtingen te verschaffen. LICHTING 1920. Bij het korps pontonniers zullen van de lichting 1920 worden ingedeeld uit de pro vincie Noord-Holland: 4 timmerlieden, 2 wa genmakers, 2 smid-bankwerkers, 1 vuursmid, 5 schippers, bekend met het besturen van sleepbooten of motorvaartuigen, 5 machine- drijvers (machinisten van stoombooteu), 5 stokers, 2 motordrijvers, 1 zadelmaker, 2 bureelambtenaren, 2 personen, geschikt voor officiersopleiding, en 3 personen, die Mulo- onderwijs hebben genoten. An elk der compagnieën van het korps pantserfortartillerie worden zoo mogelijk toe gewezen: 4 schippers of visschers, 2 timmer lieden, 1 verver, 1 smid, 1 of 2 stokers, 1 kleermaker, 1 schoenmaker en 1 bakker. OPLEIDING TOT KWARTIERMEES TER. Door den Inspecteur der Infanterie is be paald, dat de opleiding tot adjudant-onderof ficier bij de militaire administratie, welke be gin Januari a.s. zou aanvangen, voorloopig wordt uitgesteld. VERPLEGINGSKOSTEN. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat ook bij verpleging voor Rijksrekening in een burgerziekenhuis, een sanatorium of een krankzinnigengesticht, door militairen bene den den rang van officier der Landmacht, wier bezoldiging per jaar is bepaald, doch alleen wanneer de voeding van Rijkswege ge schiedt, het bedrag van de vergoeding we gens gemis van levensmiddelen, van de jaar wedde moet worden betaald. STADSNIEUWS. BOUW VAN MIDDENSTANDS- WONINGEN. 01* r, r. -v., „I ulf J ^^r- ALKMAARSCHE CODFANT B. en W. zeggen naar aanleiding van het adres van de woningbouwvereeniging „de Middenstand", welik adres in de raadsverga dering van 2 September 1.1. in handen van B. en W. werd gesteld om bericht en raad. B. en W. zouden bedoeld adres met bijlagen om advies aan den Directeur van het bouw en woningtoezicht, die daaromtrent, onder •dagteekening van 20 October 1.1. het volgende adviseeren. Waar in het adres het vermoeden wordt) ge uit dat finaneieele steun door het Rijk zou gegeven w rden, heb ik mij gewend tot den Inspecteur van de Volksgezondheid (Jhr. G. de Graef), die mij in een onderhoud1 vertelde, dat die steun alleen verleend wordt aan bou wers ter bevordering van de particuliere bouwnijverheid. Wanneer de houw van deze 20 woningen uitgevoerd zou worden dan zou dus de ge- heele financieels regeling ten laste van de gemeente komen en zou zij daarv or volgens de exploitatie-rekening moeten verstrekken: le. een bedrag van 105173.waarvan jaarlijks voor aflossing en rente 5.3 pet. betaald zal worden, 2e. een bedrag van 90019.als een gift en 3e. een jaarlijksch tekort in de exploitatie rekening van 700.Bovendien moet ik Uw college er op wijzen, dat de raming van de bouwkosten naar mijn bescheiden meening te laag is en zal dit minstens 28000.hooger moeten zijn, doch zelfs afgescheiden hiervan zal in .den Raad moeilijk een meerderheid verkregen kunnen worden voor een dergelijk offer voor dan bouw van 20 woningan. Dua gaf dan raad in overweging afwijzend oip het verzoek van de woningbouwvereeniging te beschikken en den Raad mede te deelen dat een regeling om den bouw van midden standswoningen financiëel te steunen bij U in voorbereiding is." Sindsdien verscheen echter het Koninklijk besluit van 6 November 1919, No. 61, waar door de mogelijkheid ontstond dat het Rijk voor dezen bouw wèl eene bijdrage verleent, welk K. B. den bedoelden Directeur vervol gens aanleiding gaf zijn aanvankelijk advies te herzien en, onder dagteekening van 15 Nol vember 1.1. ais volgt te rapporteeren: „In mijn nevenaangehaald rapport, inzake het verleenen van financiëelen steun aan de wonigbouvereeniging „de Middenstand^' te Alkmaar, kwam ik op grond van het Kon. be sluit van 18 Juli 1918 No. 92 tot de conclusie, dat het Rijk geen steun zou verleenen. Thans is een nieuw Kon. Besl. in werking getreden, waardoor het mogelijk zal zijn dat het Rijk voor dezen bouw geld verschaft. Dit Kon. Besl. gaat in afschrift hierbij. Zooals uit art. 2 van dit besluit blijkt, mo gen de bijdragen van het Rijk en de gemeente te zamen niet meer bedragen dan het verschil tusschen de werkelijke bouwkosten en ander half maal het bedrag van de kosten, die de uit,voering van het 'bouwplan in 1914 zou hebben gevorderd. Blijkens de nader ingediende begrooting zouden de bouwkosten in 1914 bedragen heb ben, rond 92378.Dit bedrag verhoogd met 50 pet. geeft een som van 923,.[- 46189.138567.Volgens diezelfde begrooting zullen thans de kosten zijn rond 219783.Hieruit volgt dat de gezamenlijke bijdragen van Rijk en gemeente niet meer mogen bedragen dan 219783.verminderd met 138567.— 81216.—. Volgens art. 1 van het Kon. besluit, zal de bijdrage van het Rijk niet hooger zijn, dan het drievoud van het bedrag, dat uit de ge meentekas wordt beschikbaar gesteld. Wan neer de gemeente in den vorm van een ge schenk één vierde van 81216.dus 20304 bijdraagt, zal het Rijk daarvoor 60912.in denzelfden vorm aan steun verleenen. De vereeniging zo uverder uit de gemeen tekas gesteund moeten worden met bovenge noemd bedrag groot 138567.Dit bedrag zou in den vorm van eerste hypotheek op de gebouwen en gronden verstrekt kunnen wor den. Indien de gemeente tegen een rentevoet van 6 pet. kan leenen en de levensduur van deze woningen op 75 jaar gesteld wordt en dus een afschrijving van hypotheek in hetzelfde tijd vak vordert, zou dit een annuïteit van 0.06 X 1.067S 1.067' 6 0768 pet. geven. De exiploitatieraming zou dan zijn als volgt: Uitgaven Aan unnuïteit 6.0768 pet. van 138567.— 8420.44 Aan assurantie 0.6 pet. van 204060.— 102.33 Aan grondbelasting 600. Aan riool-, beerput- eu straatbe- lasting 120. Aan waterleiding 520. Aan onderhoud 800. Aan administratie 25. Aan reserve en afronding 112.23 totaal uitgaven 10700. Inkomsten, volgens ingediende exploitatie rekening. Aan woninghuur één woning 5 480 480 Aan woninghuur één woning 1 460 460 Aan woninghuur 6 woningen 1 410 2460 Aan woninghuur 8 woningen a 360 2880 Aan woninghuur 4 woningen f 320 1280 Alzo a Uitgaven Inkomsten Totaal inkomsten 17560 ƒ10700 7560 tekort op de exploitatieraming 3140 Dit tekort zou volgens het verzoek ook ten laste van de gemeente komen. Wanneer uit de aanbesteding blijkt dat de begroeting te laag is, zal ook het verschil in deze cijfers eveneens aan de vereeniging ge schonken moeten worden, door het Rijk en de gemeente in eene verhouding van 3 staat tot 1." Indien Uwe Vergadering met ons College van meening is, dat evenals voor den bouw van arbeiderswoningen ook voor den bouw dezer Middenstandswoningen een offer, als waartoe de Directeur in zijn rapport komt, uit d'e gemeentekas behoort te worden be schikbaar gesteld, dan stellen wij U voor te nemen het volgende te besluiten I „aan de woningbouwvereeniging „de [Middenstand" te Alkmaar, te verkooipen een strook grond gelegen aan den Wes- terweg in deze gemeente en kadastraal bekend', onder Sectie E no. 2914 ged., ter oppervlakte van 2519 M2 of zooveel meer of minder als nader na opmeting van den landmeter van het kadaster zal blijken te zijn, k f 6.per M2. EC aan de genoemde vereeniging onder eerste hypothecair verband ter leen te verstrek ken een bedrag van 138507.zijnde anderhalf maal het bedrag va nde kosten, die de uitvoering van het bouwplan in 1914 zou hebben gevorderd; UI aan de genoemde vereeniging uit de ge meentekas een jaarlijksehe bijdrage te verstrekken van ten hoogste 3140.in den vorm van rentelooze voorschotten, zijnde het geraamde tekort op de exploi tatieraming; TV aan do g«noemde vereeniging uit de ge meentekas een bijdrage k fonds perdu te verstrekken ten bedrage van het vierde gedeelte van het verschil tusschen de ge raamde werkelijke bouwkosten en ander half maal het bedrag van de kosten, die de uitvoering van het bouwplan in 1914 zou hebben gevorderd en ten hoogste 20304.—; V aan te vragen en te aanvaarden uit 's Rijks kas op dë voorwaarden bedoeld in het Koninklijk besluit van 6 November 1919 no. 61, een bijdrage groot drie vier de van het onder IV bedoelde verschil en ten hoogste 60912.en dit bedrag na ontvangst uit 's Rijks kas eveneens aan genoemde vereeniging als bijdrage k fonds perdu te verstrekken. De verleening van de voorschotten en de bijdragen zal geschieden onder 17 ge noemde voorwaarden. VERDEELING DER GEMEENTE IN STEMDISTRICTEN EN AANWIJZING VAN STEMLOKALEN. B. en W. zeggen in bijlage 204. Nu krachtens de wet van 9 Augustus 1919 (Staatsblad no. 536) het vrouwenkiesrecht it ingevoerd, zal het aantal kiezers ongeveer ver» dubbeld worden; voor het jaar 1919/1929 be» droeg dit 6108 en het volgende jaar zei hst vermoedelijk 12500 zijn. Dat maakt, 'dat de te» genwoordige verdeeling in stemdiatrictan piet gehandhaafd, kan blijven, aangezien een stem» district volgens artikel 31, 2e lid, der Kieswet in den regel niet meer dan 1QQQ kiezers mag bevatten. Wij hebben daarom eene nieuwe regeling ontworpen, waarbij de bestaande kieskringen onveranderd behouden blijven en zestien stem» districten worden gevormd, zoodanig, dat do le kieskring in 5, de 2e in 6 en de 3e in 5 stemdistricten wordt verdeeld, waardoor eene regeling wordt verkregen, die aan de wettelijke eischen zal voldoen, en tevens rekening is ge» houden met de uitbreiding, die de gemeente in de naaste toekomst kan ondergaan. Zij stellen daarom voor een nieuwe verorde» ning tot verdeeling der kieskringen in stem» districten met het oog op de verkiezingen van leden van den Gemeenteraad vast te stellen en als stemlokalen aan te wijzen: voor het le stemdistrict voor de Tweede Kamer ën de Provinciale Staten, tevens le stemdistrict van den len kieskring voor den Gemeenteraad, de zoogenaamde Besogneka» mer in het Stadhuis; voor het 2e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 2e stemdistrict van den len kieskring voor den Gemeenteraad, een lokaal der Burgerschool aan de B-illesteeg; voor het 3e stemdistrict voor de Tweede Ka» mer en de Provinciale Staten, tevens 3e stem» district van den len kieskring voor den Ge» meenteraad, een lokaal van de 5e Gemeente» school aan de Nieuwesloot; voor het 4e stemdistrict voor de Tweede Ka» mer en de Provinciale Staten, tevens 4e stem» district van den len kieskring voor den Ge» meenteraad, een lokaal der 3e Gemeente» school aan den Koningsweg, hoek Lombard» steeg; voor het 5e stemdistrict voor de Tweede Ka» mer en de Provinciale Staten, tevens 5e stem» district van den len kiekring voor den Ge» meenteraad, een lokaal der Handelsschool in het Victoriepark; voor het 6e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens le stemdistrict van dij 2en kieskring voor den Gemeenteraad, een lokaal der le Gemeente» school aan de Nieuwesloot; voor het 7e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 2e stemdistrict van den 2en kieskring voor den Gemeenteraad, een lokaal der 6e Gemeente» school aan de Snaarmanslaan; voor het 8e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 3e stemdistrict van den 2en kieskring voor den Gemeenteraad, eveneens een lokaal der 6e Gemeenteschool aan de Snaarmanslaan; voor het 9e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 4e stemdistrict van den 2en kieskring voor den Gemeenteraad, een lokaal der Ambachts school aan den Bergerweg; voor het 10e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 5e stemdistrict van den 2en kieskring voor den Gemeenteraad, eveneens een lokaal der Am bachtsschool aan den Bergerweg; voor het 11e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 6o stemdistrict van den 2en kieskring voor den Gemeenteraad, een lokaal der Cadettenschool aan de Wilhelminalaan; voor het 12e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens le stemdistrict van den 3en kieskring voor den Gemeenteraad, een lokaal der 2e Gemeente» school aan de Oudegracht, tegenover het Wil» demanshofje; voor het 13e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 2e stemdistrict van den 3en kieskring voor den Gemeenteraad, eveneens een lokaal der 2e Gemeenteschool aan de Oudegracht, tegen» over het Wildemanshofje; voor het 14e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 3e stemdistrict van den kieskring voor den Ge» meenteraad, een lokaal der 4e Gemeente» school aan de Keetkolk; voor het 15e stemdistrict voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, tevens 4e stemdistrict van den 3en kieskring voor den Gemeenteraad, eveneens een lokaal der 4e Ge» meenteschool aan de Keetkolk;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1