DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 306. o» m m ur t Mondend @©n m twintigste Jaargang 30DE0EMBEE #b euUf>ri|h Dij vooi uitbetaling per 3 maanden I 2,00, franco por post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco NV. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactie Nr. 33. DINSDAG Directeur! G. H. KRAK. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Alvorens de houding te bepalen, welke men ten slotte tegenover Duitschland zal moeten aannemen, zal de Opperste Raad het resutaat van de besprekingen te Berlijn af wachten. Gelet op de verschillende artikelen in de Duitsche bladen neemt men aan, dat Duitsch land ten slotte verzoeken zal dat de monde linge belofte een vermindering toe te staan van de te leveren tonnemaat, nadat de Duit sche delegatie het protocol geteekend zal hebben, schriftelijk vóór deze onderteekening gegeven zal worden. Tevens zal men wel eischen dat de ver langde tonnemaat gedeeltelijk kan vervangen worden door andere producten welke in Duitsche werkplaatsen vervaardigd worden. Het gaat nog wel heel langzaam maar de dag van de vredesconferentie schijnt toch steeds nader te komen en moet bijna bereikt zijn. Wellicht zullen in het midden van de vol gende week de ministers van .de groote ge allieerde staten opnieuw, te Parijs bijeen ko men. Het lot van Turkije moet nog vastgesteld worden, de vredesvoorwaarden voor Honga rije dienen geformuleerd te worden en mpn zoekt nog naar een oplossing van de moei lijke Adriatische kwestie, zoodat inzake Fiume de aanspraken der Zuid-Slaven en Italianen met elkaar in overeenstemming ge bracht worden. Vooral het laatste vraagstuk-is buitenge woon lastig en vereischt even groote handig heid en staatsmanswijsheid als de Home- Rule regeling voor Ierland. De laatste komt natuurlijk te Parijs niet in bespreking maar wel zal dit waarschijnlijk het geval zijn met den toestand van Midden- Europa en den Russischen toestand. Wanneer de Scapa Flow-kwestie opgelost wordt rekent men er op dat het vredesverdrag van Versailles in het midden van de volgende inaand zal tot stand komen. Daarbij zal. waarschijnlijk de uitlevering van verscheide ne Duitsche persoonlijkheden aangevraagd worden. Men schijnt nu ook besloten de uitlevering van den Keizer aan te vragen. Volgens de „Echo de Paris" zouden er reeds stappen gedaan zijn tot het sluiten van een definitieve overeenkomst tusschen Enge land en Frankrijk inzake het vonnissen der uit te leveren personen, waarvan reeds een lijst opgemaakt is. Op verzoek van Frankrijk zal op die lijst ook de naam van den Kroonprins voorko men, die beschuldigd wordt van moord, plnndering en roof Volgens het vredesverdrag zal in de recht bank, waarvoor de Keizer moet verschijnen, ook een vertegenwoordiger van Amerika moeten zitting hebben. Maar Amerika heeft het vredesverdrag nog niet geratificeerd en daarmede vervalt voor eerst het motief tot spoedige uitlevering van den Keizer, die vooreerst nog wel rustig te Doorn zal kunnen verblijven. BUITENLAND. .HET PROCES TEGEN HELFFERICH. De behandeling van het proces tegen den vroegeren staatssecretaris Helfferich, wegens beleediging, ia thans op den 19den Januari vastgesteld. De minister voor de rijksfinanciën, Erzber- ger, zal als mede-eischer verschijnen. DE SCHADEVERGOEDING IN BELGIë. Minister Jaspar heeft een wetsontwerp in gediend, waarbij bepaald wordt, dat de ver goeding voor door den oorlog geleden schade 90 pCt. zal bedragen van de waarde der ver woeste bezittingen. EEN COMMUNISTISCHE AANSLAG TE BOEDAPEST VERIJDELD. Van bevoegde zijde wordt aan het Hon- gaarsche Correspondentiebureau medege deeld, dat de militaire autoriteiten het plan van een aanslag van den kant der communis ten op het spoor zijn gekomen. Allereerst was het voornemen, den zetel van het oppercom mando van het Hongaarsdhe nationale leger te ondermijnen en door ontploffingsmiddelen in de kelders, die electrisch ontstoken zouden worden, in 1de lucht te doen vliegen. De daders en medeplichtigen werden gearresteerd. Het verdere doel van de onderneming was, in de aldus ontstane verwarring een staatsgreep tegen de regeering uit te voeden. In het kabi net had men met behulp van 'een omgekochten bediende een helsche machine kunnen binnen smokkelen. Volgens een ander plan zou een individu heimelijk de zitting van den kabinets- aad bijwonen en bommen naar de ministers werpen. De samenzweerders wilden ook de Opera in de lucht laten vliegen op een oogen- blik dat er veel bourgeois in zouden zijn, en den door het gerechtshof ter dood veroordeel den chef van de politieke rechercheafdeeling der radenregeering, Korvin Klein, uit de ge vangenis ontvoeren. Het onderzoek, dat overeenkomstig het mili taire strafwetboek aan de militaire autoritei ten is opgedragen, is nog niet geëindigd. Men heeft echter reeds vastgesteld, dat de draden van het complot naar ae in Boedapest nog steeds talrijke communisten leiden. Het is ge lukt eenige bekende en sedert lang gezochte communisten te arresteeren wier namen ech ter, in het belang van het onderzoek, nog niet bekend gemaakt kunnen worden. Naar de bladen melden, bevindt zich onder de communisten, die wegens hei smeden van een complot tegen de regeering en het opper commando gearresteerd zijn, ook een broeder van den vroegeren volkscommissaris Tibor Szamuelyhij heeft reeds bekend. Na de, om verwerping van de raden-regeering had hij zich onder een valschen naam te Boedapest opgehouden. In zijn woning werden talrijke voorwerpen van waarde gevonden. EEN GEVECHT TUSSCHEN SMOKKE LAARS EN DOUANE-BEAMBTEN. „Ons Vaderland" meldt Een vijftig-tal Gentenaars van bij de Brug- sChe Poort hadden hef in den kop gekregen eens een extraatje 'te verdienen en wilden na bij Selzate de Hollandsche grens oversteken met allerlei smokkelwaar. In de Dennendreef, nabij de grens, botsten ze op een patrouille gendarmen met revolvers, vuurden hun wapens af, doch hun tegenstre vers waren ook niet leegerhand gekomen en een geregeld gevecht ontstond. De smokkelaars merkten al gauw, dat ze tegen de mannen der wet niet opgewassen waren, lieten hun balen in den brand en sloe gen op de vlucht. De gendarmen en douaniers zetten ze achterna en net werd een wedloop op leven en dood. Twaalf smokkelaars konden vastgegrepen worden: een van hen was in de dij getroffen en moest naar het gasthuis overgebracht wor den. Op de plaats, waar het gevecht geleverd werd. vond men op verscheidene plaatsen bloed. De aangehouden smokkelaars werden ge vankelijk naar Gent gevoerd en na een eerste onderhoor, opgesloten ter beschikking van den procureur des Konings. Ook de andere smokkelaars zijn gekend en zullen weldra in 't droge zitten. EEN PO ST-OIIEFSTAL. 'Die „Vcssiscbe Zeitung" meldt: De Berlijn- sche politde-autoriteiten houden zich met een grootcn postdiefstal bezig, die in den nacht van 24 iDec. op het hoofd-bureau van die pak- ketpost in !c .nienburgerstrassc gepleegd is. Gestolen werd een pakket ter waarde van 190.000 kronen, alsmede een/ige zendingen met buitenlandlsche papieren, die uit Inns bruck kwamen. Voor liet opsporen van die da ders is een pfemie van' Vijfduizend mark uit geloofd. DE ONDERGROND© AAN ONDER HET STADHUIS TE PHILADELPHIA Een echt Amerikaansch' werk is wederom eens te Philadelphia uitgevoerd. Er moest na melijk ondter het uit metselwerk zonder ijzer vakwerk opgetrokken stadhuis, en onder een bestaande ondergrondbaan een station voor een andere ondergrondbaan worden gebouwd. Dit moest natuurlijk zoodanig worden uitge voerd1, dat tijdfens den bouw de geheele groote belasting steeds werd overgenomen, waarbij nog kwam, d'at het grondmuurwerk van heit gebouw betrekkelijk wrak was. Men heeft het wenk volbracht, doch de kosten bedroegen eventjes 3 millioen dollar of 12.5 millioen dollar per K.M. TEGEN DE RATTENPLAAO. Deze week zal in Engeland in werking tre den de ratten- en muizen-wet. Krachtens deze wet zal degene, die land in gebruik heeft, ver plicht wezen, zijn gebouwen te zuiveren van het schdelijk ongedierte en wanneer hij daar aan niet voldoet, zal de plaatselijke overheid hem op z n plicht kunnen wijzen en staat hij bijldien hij aan die waarschuwing geen ge volg geeft, bloot aan straf van den rechter. De plaatselijke overheid krijgt de bevoegd heid „rat-ambtenaren" aan te stellen. Deze mogen door aanplakbiljetten op de bepalin gen dér wet wijzen, en fegen overtreders daarvan optreden. Op deze wijze hoopt men in Engeland aan de voor den landboug zoo schadelijke ratten en muizenplaag geleidelijk een einde te kun nen maken. EEN GROOTE LAWINE. Naar de „Times" uit Davos verneemt, is een lawine laastleden Dinsdag van de hellin gen van den Schiphorn en van den Delfliberg op Davosdorf neergestort. Een gedeelte van de sneeuw kwam .in het meer terecht, wa^r 't dikke ijs werd gebroken, terwijl een ander deel in het centrum van Davos terecht kwam, waar het twee sanatoria en verscheiden huizen binnendrong. Meer naar hei Zuiden kwam een groote hoeveelheid sneeuw Davos- Piatz binnenvallen, waar verscheiden huizen, waaronder een Joodsch sanatorium, werden beschadigd. Een kleine hoeveelheid sneeuw bereikte zelfs den hoofdweg op ongeveer een kwart mijl van de Engelsche kerk. De muren van de huizen bezweken niet, doch de sneeuw kwam door de deuren en vensters de huizen binnen. De deuren in de huizen en de dunne wanden werden door de sneeuwmassa ingedrukt. De sneeuw hoopte zich in de kamers, die gelijkvloers waren ge legen, op, en de personen, die zich daar be vonden, werden onder de sneeuw begraven. Zij, die zich op de bovenverdieping bevon den, zagen zich den weg afgesneden. Onmiddellijk toog men aan het werk om de bewoners uit te graven. Zes personen waren gedood, waaronder een Russische dame, die een bezoek aan de plaats had gebracht, en een Zwitsersch kindermeisje. Een aantal per sonen werd gewond. Het meerendeel had slechts lichte kwetsuren bekomen. De meeste schade werd aangericht in het sanatorium te Davösdorf, een lang smal gebouw op de hel ling van den berg gelegen. Het sanatorium was vol patiënten. Een dergelijke lawine was sedert 1817 te Devos niet voorgekomen. PEST IN DE HAVENS DER MIDDELLANDSCHE ZEE. In een interview met de „Matin" heeft de directeur van het instituut-Pasteur, dr. Du- jardin-Beaumetz, bevestigd, dat in de ver schillende havens aan de Middellandsche Zee, voornamel k in Syrië, en verder te Salonika, Alexandrië en C'onstantionpel, talrijke geval len van pest zijn geconstateerd. Er zijn krach tige maatregelen genomen, vooral met het oog op de geallieerde troepen, die tegen de besmetting zijn ingeënt. ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN FRANKRIJK EN' ENGELAND. Tijdens de laatste besprekingen tusscben de Engelsche en: Fransche regeeringen werd besloten de 'uitlevering van Keizer Wilhelm te eischen, zoodra het vredesverdrag van kracht zal zijn géwordén. Volgens officieuse medédeelingen) uit Londen aan de Echo de Paris zijn er reed's stappen gedaan tot het sluiten van'een 'definitieve overeenkomst tus- sohen Engeland en Frankrijk inzake het vonr nis van de vijandelijke personen, beschuldigd van oorlogsmisdaden. Van deze is reeds een lijst opgemaakt. Tus- sdnen de belde landen moeten nog eén óf twee punten geregeld worden. 'Deze zullen worden besproken door Clenienceau en Lloyd George op de a.s. conferentie die in Januari 1920 te Parijls zal worden gehouden. EINGELSCHIE COMMISSIE 'NAAR DUITSQHiL AND. Bene bijzondere intergeallieerde commissie samengesteld door het ministerie van Marine is uit Londen vertrokken', om den voorraad hiavenmateriaal te Hamburg en te Danzig te schatten. Het doel daarvan is te weten te ko- mleni, of de Duitsche gegevens juist waren. Men denkt dat idieze commissie aan de vredes conferentie de resultaten van het onderzoek binnen acht dagen zall kunnem bekend) maken. HET TR'EINENVERKEE'R INi BELGIë. Alle treinen, die in België afgeschaft wa ren tengevolge van de staking der mijnwer kers, zullen vanaf 31 'December weder rij- den', zoodat alsdan hét treinenverkeer weder regelmatig zal geschieden. Noch thans zal het aantal wagons per trein beperkt moeten blij ven om kolen uit te sparen. DE BEGRAFENIS VAN ALCOCK. 'De begrafenis van John Alcock heeft Za terdag onder zeer groote belangstelling en met volle militaire eerbewijzen te Manches ter plaats gehad. VERMEERDERING GARNIZOEN. Te Straatsburg werd de Fransche troepen macht sterk vermeerderder zijn thans meer troepen dan ooit sinds het sluiten van den wapenstilstand. De kazernes zijn overvol van blanke en zwarte troepen, waaronder vele re servisten, terwijl in bijna elke particuliere Woning Fransche officieren of soldaten wor den gehuisvest. 'Gelijktijdig worden de ves tingwerken van Straatsburg aanhoudend meer uitgebreid. ACHTERUITGANG ONAFHANKELIJKER De ondfhankelijlken verloren te Ootha, waar zij eenigen tijd' onbetwist de overmacht hadden, eeni aanzienlijk deel van hunnen po litieleen invloed. Bij de verkiezing voor opper burgemeester verkreeg dé candidaat der bur gerlijken en der meerderheid'ssodalisten bij na du'bbel zooveel: stemmen als die der onaf hankelijk m, terwijl 70 pet. van de kiesgerech tigden waren opgekomen. ONDERHANDELINGEN TE DERPAT. Op de conferentie te Derpat namen de So vjet-afgevaardigden het voorstel der Esthen aan, volgens hetwelk er 'geen vrede, maar een wapenstilstand van 7 dagen zou worden ge sloten, die voortdurend wordt verlengd, tot dat hij wordt opgezegd. 'De reeds op 22 Dec. verwachtte onderkenning van dit wrdrag werd nog vertraagd door oneenigheid aan- gaandé de grensrcgelinlg De Lettische afgevaardigden eischen voor Letland Letgallen, en dé stedén Welckie, Luck en Dunaburg. De Sovjet-afgevaardig den verklaarden rich bereid Letgallen gedeel telijk af te staan', doch weigerden het afstaan van 'genoemde stéden. OUITSQH-GEALL1EBRDE BESPREKINGEN. iDe gedelegeerden' van den opperbevelheb ber dér geallieerde légers kwamen Maandag- namiddag bijeen) met de Duitsche militaire afgevardigden majoor Boetlicher en majoor Mi'chaelis om de voorwaardén vast te stellen, onder welke het transport zal plaats vinden dér geallieerde troepen bestemd om de 'land streken te bezetten, waar een volksstemming zal worden gehoudén De afgevaardigden der geallieerden, die belast rijn de kwesties te onderzoeken, betreffende de administratie der gebiedén, waar gestemd zal worden kwamen eveneens Maandagmiddag bijéén, onder voor zitterschap van generaal Lerend. Zij 'beired den dé besprekingen voor, die binnen de kortst mogelijken tijd moeten worden gehou den met de Duitsche commissie, gepresideerd d'oor Von Siöison. DE UITLEVERING VAN DEN EX-KEIZER. U'it Parijs wordt geseind: Bij dé laatste besprekingen tusscben1 de En gelsche en dé Fransche regeering werd be sloten, .'de uitlevering van den voormaligen Duitschen Keizer te eischen na het van kracht wordén van het Vredesverdrag. KORTE BERICHTEN. Naar uit goede bron vernomen wordt, is door het Duitsche ministerie van Land bouw, op aandringen der Pruisische land- bouwkamer, eeni uitvoerverbod voor wollen stoffen uitgevaardigd. De Fransche regeering heeft een wets ontwerp' ingediend om de klokken op 1 Fe bruari een) uur vooruit te stellen ten einde ko len te besparen'. De president der Fransche Republiek is nar het departement Pas de Calais ver trokken om het kruis van het Legioen van Eer uit te reiken aan de stedén Bhétunne, Lens, Atrecht en1 Bapaume. De scheepvaart op de Clyde heeft dit jaar een recordcijfer bereikt, dat alleen over troffen wordt door dat van 1913. Mét ingang van 15 Januari worden de tarieven voor de vrachtgoederen op de Engel sche spoorwegen verhoogd. De verhoogingen varieeren tusschen' 25 en' 100 pot. 1 Volgens een) decreet dat in het Belgische Staatsblad1 is afgekondigd), zullen' de goede ren1, welke te Antwerpen met bestemming naar Straatsburg aankomen', van inkomende rechten worden vrijgesteld op voorwaarde, diat deze goederen begeleid' worden door een certificaat van waarborg, dat door het Fran sche bureau te Antwerpen/ zal worden ver strekt. De metaalbewerkers in de streek van La Loüvière hebben besloten een loonsverhoo- ging van 20 tot 40 centiemen per uur te eischen, afhankelijk van den leeftijd der ar beiders. Het Belgische ministerie van voedsel voorziening deelt mede, dat het bericht, als zouden weder invoervergunningen vdor kaas worden verleend, onjuist is. Een telegram uit Damdscus meldt een bloedig gevecht tusschen Arabieren en Fran sche troepen in de streek van Baalbek. Aan bcidÊ zijden zijn zware verliezen geleden. Te Berlijn hadden demonstraties plaats in verband met den duurtetoeslag en de ver hoogde prijzen van brood en aardappelen. Door de plotselinge vorst in Oost- en Noord-Duitschland wordt de proviandeering van Berlijn bedreigd. De Soir meldt, dat er onderhandelin gen worden gevoerd over een Fransch-Bel- gisch bondgenootschap. De datum van de besprekingen tusschen Nitti en Clemenceau is vastgesteld op 4 Janu ari. Verschillende republikeinen keeren zich van Lodge af en wenschen de ratificatie van het vredesverdrag door te zetten. Men vreest voor staking op 7 Maart 1920 als de Amerikaansche spoorwegen weer in particulier beheer teruggaan. Volgens dr. Grayton is de toestand van president Wilson zeer verbeterd. Er gaan ge ruchten, dat hij spoedig weer actief in de poli tiek zal optreden. Polen verlangt zich aan te sluiten bij het bondgenootschap van Engeland en Frankrijk. Naar het 'heet, wordt Odessa door de burgerbevolking ontruimd vanwege den snel len opmarsch der bolsjewiki. Japan en Amerika zijn tot overeenstem- miög gekomen over hun optreden in Siberië. Overstroomingen in den Elzas nemen een ernstiger karakter aan. Er heeft een ernstig lawinen-ongeluk plaats gehad te Davos. GEMENGD NIEUWS. AMERIKAANSCH SPEK. De Minister van Landbouw heeft tot de ge meentebesturen een circulaire gericht, waarin hij mededeelt, dat de regeering de beschik king heeft verkregen over een partij Ameri- kaansoh gezouten spek, dat aan gemeentebe sturen, die dit mochten verlangen, kan wor den geleverd, netto voor gewogen gewicht, in clusief verpakking, franco station of boot der plaats van bestemming, a 1.66 per K.G. Be stellingen tot een minimum van 50 K.G. moe- ten worden ingezonden bij het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen, Bezuidenhoutscheweg 271, 's-Gravenhage. NATIONALE VAKGROEP VAN HANDELSREIZIGERS. Te Utrecht werd Zaterdag de 12e jaarver gadering van bovengenoemde vereeniging ge houden. Uit het jaarverslag bleek, dat het ledental dit jaar is vermeerderd met 130 leden. Er werd gewezen op de noodzakelijkheid, dat de afdeelingen ijveren voor de vorming van zooveel mogelijke plaatselijke vakgroepen van handelsreizigers. Zwolle diende een motie in om in overleg met het bestuur den post voor de propaganda te verhoogen, welke motie werd aangenomen. De begrooting werd mét algemeene stem men goedgekeurd. De heer Nauta bracht thans rapport uit van het Bureau voor Sociale actie. Het bureau werkt tot nog toe uitstekend. Na een breedvoerige bespreking over de werking van het Bur. v. Soc. actie was men het er over eens, dat de afdeelingen beter op de hoogte worden gebracht van hetgeen door dit bureau wordt gedaan in het belang van de vakgroep van handelsreizigers. In de middagvergadering kwam in behan deling het voorstel-Amsterdam, omtrent de loonregeling. Dit voorstel heeft tot strekking, om als mi nimumloon te stellen 1800 en een maximum van 2300 boven den 25-jarigen leeftijd. Uit de bespreking bleek, dat de vergadering deze zaak zou overgeven ter behandeling aan het B. v. S. A. Na gehouden stemming werden gekozen tot voorzitter de heer A. de Jóngh, tot 2e voorzit ter de heer v. d. Woude, tot le secr. de heer Nauta en tot 2e penningm. de heer Boerma. Behalve de heer Nauta namen allen hun benoeming aan. Daarna kwam aan de orde het voorstel van de afd. Amersfoort om te komen tot een zelf standige organisatie van handelsreizigers Het voorstel werd met 6 tegen 18 stem men verworpen. De afd. Groningen deed het voorstel om een commissie te benoemen tot onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de vereeniging, welk voorstel met algemeene stemmen werd aangenomen. Aan de orde kwam vervolgens het voorstel van de afd. Zwolle om een derde vrijgestelde aan te stellen, speciaal belast met het beharti gen van de belangen der handelsreizigers in de 4 Noordelijke provinciën. De vergadering besloot om deze zaak te verwijzen naar de te benoemen commissie. Eindelijk werd nog besloten om den secreta ris geen vergoeding van 100 te geven, aan gezien ook dit werk moet geschieden uit lief de voor de vereeniging. HET KAASCONTRó IB-STATION TE UTRECHT. Te Utrecht werd Zaterdag' een algemeene vergadering gehouden van de vereeniging „Het Kaascontrole-station te Utrecht" onder voorzitterschap van dien! heer jhr, P. P. de Beaufort Vooraf wehd een! bijzondere vergadering gehouden, waarin eenige wijzigingen in de statuten werdén vastgesteld. In dé algemeene vergadering, die daarop volgde, werden allereerst eenige huishoudelij ke zaken afgedhan, Medegedeeld werd daarna, dat het leden tal met 231 gestegen was en dat bijl den com missaris-generaal! van: landbouwproducten' aangedrongen was op het verkrijgen van een Rijksmerk bij uitvoer. De contributie werd be paald1 op 60 cent voor het eerste halfjaar en op 50 cent voor het tweede halfjaar per maand. In verband met het feit, dat de regeering zich na 1 Januari 1920 niet meer zal belas ten met de aanmaak van Rijksmerken', werd het bestuur gemachtigd naar de vergadering ini den Haag te gaan, ten, einde mede te doen aam-de oprichting van dé vereeniging „Het Kaasmerk". In zake het aangaan van finanrieele ver plichtingen zal eerst een nieuwe algemeene vergadering uitspraak moeten doen'. EEN GEÏWEIRERDIEF. Door verbreking en inklimming heeft men hier uit het oefenlokaal van de burgerwacht te Culemborg een' twaalftal geweren gehaald en in naastbijzijnde stadsgrachten geworpen, waaruit rij1 reeds werden opgedregd. De da der heeft reeds een volledige bekentenis afge- légd. IDE BEWAKING VAN DEN EX-KEIZER. Men schrijft aan de „Opr. H'aarl. prt." „Waarvoor is de dure bewaking Van 't kasteel Amerongén nog langer noodig? vra gen we ons af. Dte bewaking geldt natuur lijk den persoon van den ex-'keizer. Maar bij na eiken dag begeeft de heer Van Hohenzol- lern zich per auto naar zijn toekomstig ver blijf te Doorn', legt bet laatste gedeelte vaak te voet af, beweegt zich vrij) in het dorp, brengt dikwijls zelf zijn correspondentie op de posten is een zeer bekende persoonlijkheid geworden. De kinderen zeggen heel gewoon tjes: „Dag, keizer!" als bij passeert, en heei gemoedelijk groet) hij terug: Dag, kinderen Van teruggetrokkenheid1 is dius geen sprake meer, Maar waarom dan diie dure bewaking op Aimerongen bestendigd?" BERLIJKE BELASITNG-AANGIFTE. 'Dat de eigen aangifte voor de plaatselijke belasting te Nieuwer-Amstel niet altijd even eerlijk geschiedt, mag blijken uit het feit, dat de Raad het kohier van navordering over 191'9 vastgestelde tot een bed'fag van 5195.70, van welk bedrag één' „eerlijk" aangever reeds ruim 2000 mag storten in de gemeentekas. MIDDBNST ANb'SWQNI NGE N. In een spoedeiscbende vergadering heeft de gemeenteraad van Enschedé besloten tot hef verleemen van steun uit de gemeentekas voor den bouw van' 24 middenstandswonin- gen, door de bouwvereeniiging „Het Woon huis". De begroeting daarvoor is 264.000 Hiervan draagt de veréeniiging 'bij 158.000, d. i. anderhalf keer de bouwkosten' van 1914. Door rijk en gemeente wordt de rastearende 105.600 bijlgedlragen in verhouding van drie tot één of door de gem van 26 400. De huur dezer woningen is minstens 550 per jaar bijl een maximum inkomen der huurders van 4400. BURGB MEESTERS, SECRETARISSE N EN ONTVANGERS. Gedeputeerde taten dér provincie Gronin gen hebben hef plan gevormd om de jaar wedldën van de burgemeester, secretarissen' en ontvangers in die provincie met 30 pet. te ver hoogen over 1919. Den onderscheidenen ge meenteraden is advies omtrent dit plan ge vraagd. Een definitieve regeling, ingaande 1 Janu ari 1920, zal .ontworpen worden, zoodra be kend zijn de voorstellen der staatscommissie belast met het instellen van een' onderzoek naar de bezoldiging van burgemeesters etc. in dienst der gemeenten. AL1MAARSCHE Hoofdredacteur! TJ. N. ADEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1