DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. im No 307. Honderd een en twintigste Jaargang WOENSDAG 31 DEGEMBEE OUDEJAARSAVOND. Oil nuTner bestaat uit 4 n'»d<»r &bor n»rT>entsprI]s bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco NV. Boek» en Handelsdrukkerij v/h Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr. 3. Redactfe Nr. 33. Directeur: G. H KRAK. Hoofdredacteur: T], N. ADEMA. Er ligt een jaar vol lief en leed achter ons. En op den Oudejaarsavond, wanneer wij een mijlpaal op onzen levensweg bespeuren, zetten wij ons als moede wandelaars één oogenblik te rusten en blikken terug op den langen weg die achter ons ligt. Dan komen de berinneringen en dan komt de gedachtewaar gaan wij been en boe lang zal onze weg nog zijn? Meer dan ooit dringt bet op den Oude jaarsavond tot ons door, dat wij weer een jaar ouder en rijper in levenservaring zijn gewor den. Rijper in ervaring. Want wij hebben weer een jaar van 's le vens harde lessen geprofiteerd, wij hebben sterker dan vroeger leeren inzien, dat onze wereldbeschouwing niet onaantastbaar is, dat wij ons zeiven op zoo menig punt moesten 'herzien om innerlijk beter te worden dan wij waren. Tegenslag en wreede ontgoocheling deden ons gevoelen, dat wij allen slechts zoekende zijn in 's levens raadselen en dat wat wij me nigmaal luid als bet eenige goede en ware verkondigdea, slechts een gissing was. Het jaar dat nu achter ons ligt, bracht ons zijn liet en leed. Er waren dagen, dat ons hart met blijd schap en dankbaarheid vervuld was, dat het leven ons louter genieten leek, dat wij de lucht blauw en zonnig zagen, dat het landschap, dat wij betraden in onze oogen een vruchtbaar dak was dat in de kleurenpracht van zijn bloemen en bet zoet gefluit der vogelen een eindeloos paradijs leek. Maar er waren ook dagen, dat wij de lood- rijze lucht boven het landschap zagen, dat e kleuren der bloemen versomberden, dat een koude stormwind boomen ontwortelde, huizen deed instorten, schepen in de kokende zee tegen de golven te pletter sloeg. Dat waren de dagen van verdriet en span ning. Dan zagen wij lijden, die ons het liefst op aarde waren, dan bleven onze wenschen en verwachtingen onvervuld, dan gevoelden wij ons zoo klein en machteloos omdat wij slechts konden hopen en toezien en niets aan het we reldgebeuren konden veranderen. Zooveel dat wij gehoopt en verwacht had den kwam niet tot stand en die wij boven al les lief hadden werden van onze zijde ge rukt. En vruchteloos folterden wij onze hersens en vroegen ons af: „waarom moet dit alles zoo zijn Maar als in later dagen de eerste smart was gelenigd, als wij met helderder hoofd het wereldgebeuren overzien konden, dronig het tot ons door, dat, wat wij als verdriet en te genslag gevoeld hadden, een harde levensles tot grootere zelfkennis en edeler* wereldbe schouwing was geweest. Onze tegenslagen brachten ons de berus ting, die ons lot heden had ontbroken, uit wat ons een mateloos onrecht leek, leerden wij de fouten van ons inzicht kennen en uit' de zware beproeving voelden wij den wil groeien, ons werk opnieuw en op breederen grondslag te beginnen. Hoe verder wij van jaar tot jaar op onzen levensweg treden, hoe dieper wij beseffen, dat ons leven leeren is. Bij eiken mijlpaal op dien weg, waarbij wij: even nadenkend toeven en achter ons zien, constateeren wij; dat wij innerlijk rijker wer den aan berusting, aan zelfopoffering en naastenliefde. Zal, wanneer de smart over de door den wreeden wereldoorlog geslagen wonden door den tijd is gelenigd, wanneer de nu met bloed gedrenkte velden weer met het rijke goud gele koren bedekt zijn, deze volkerenstrijd niet in een ander licht door een later geslacht be oordeeld worden? Zal men, wanneer in al de nu zoo geteis terde landen rust en welvaart zullen zijn weergekeerd, niet bedenken,' hoe, bij al het verschrikkelijke, dat deze oorlog ons ge bracht heeft, uit dezen massamoord toch ook nieuwe theorieën, nieuwe denkbeelden en nieuwe inzichten werden geboren Zou er in de naaste toekomst een Volkeren bond gesticht zijn, als daarvóór deze jaren van verschrikking niet in het boek der ge schiedenis waren opgeteekend? Het goede wordt zoo menigmaal uit het kwade geboren. Laten wij dat toch altijd voor oogen, hou den, laat het ons een troost zijn in onze bange dagen. Het kan ons zooveel meer berusting schen ken, dan wij tot dusverre zoo menigmaal ge toond hebben. Het is weer Oudejaarsavond. Wij toeven in onze gedachten, bij het verle den. Een jaar van harde levenslessen ligt ach ter ons. Hebben wij ze begrepen en ter harte geno men? Want zonder dat is dit jaar een verloren deel van ons korte leven geweest. Wij hebben maar zoo heel weinig jaren te leven en wij moeten de ernstige lessen ter harte nemen willen wij niet aan het eind van ons bestaan een mensch zijn, die weinig ge leerd en weinig begrepen heeft. Een nieuw jaar ligt vóór ons. Wat zal het ons brengen Moge het ons de berusting brengen in al les, wat wij in onze zwakheid toch niet ver anderen kunnen, moge het ons het vaste loof geven, dat alles al kunnen wij niet begrijpen slechts tot ons bestwil ge schiedt. Brenge het ons bovenal den wil om ons zelf te kennen en ons bij het wereldgebeuren, telkens weer af te vragen: „wat kunnen wij daaruit leeren?" Want dan slechts zullen wij bij den over gang naar een volgend jaar van ons leven met voldoening constateeren, dat wij beschei dener,, liefdevoller en in alle opzichten in nerlijk rijker zijn geworden dan wij waren. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Uit Parijs wordt gemeld, dat het antwoord van de Duitsche regeering op de laatste nota der Entente nog niet uit Berlijn verzonden is. De Duitsche vertegenwoordiger, Von Lersner, heeft evenwel den Franschen secre taris, Dutasta, medegedeeld, dat Duitsch- land zonder verdere vertraging het protocol wil. onderteekenen, maar slechts op voor waarde, dat de mondeling gedane toezegging omtrent de mogelijke vermindering van de uit te voeren hoeveelheid havenmateriaal schrif telijk gewaarborgd zal worden. De geallieerden hebben nog in hun nota van 23 December verklaard, dat het protocol geteekend moet worden zooals het daar ligt en het is dus niet waarschijnlijk, dat zij op hun besluit zullen terugkomen. Staan zij de gevraagde bevestiging toe, dan zal deze in een afzonderlijke nota of bij lage, geteekend door Clemenceau, als voorzit ter der vredesconferentie, verstrekt moeten worden. De Duitschers herhalen het aanbod der Duitsche deskundigen, dat iets minder in houd dan de helft der gevraagde 400.000 ton, doch met schepen en materiaal in aanbouw als schadeloosstelling. De geallieerde commissie, welke nu in Duitschland een onderzoek.instelt, zal nader hierover moeten beslissen. Geeft men Duitschland de gevraagde schriftelij ;;ging, dan zal men daarop met de onderteekening van het protocol niet behoeven te wachten. Nog wordt gemeld, dat de bijeenkomst van de militaire deskundigen de moeilijkheden overwonnen heeft, die er naar aanleiding van het troepenvervoer gerezen waren. Heden zou de Opperste Raad den datum kunnen vaststellen, waarop de uitwisseling van de ratificatie van het vredesverdrag zal plaats hebben en het verdrag van Versailles van kracht zal kunnen worden. Volgens Reuter zou men reeds schikkingen treffen om de ratificaties van het vredesver drag den vijfden Januari te deponeeren. Presiden Wilson heeft zich bereid ver klaard den Raad van den Volkenbond bijeen te roepen onmiddellijk na de uitwisseling der ratificaties, om het bestuur van het Saarbek- ken vast te stellen. Zoo zal het begin van het nieuwe jaar dus ook het begin van de nieuwe regeling van het Europeesche huishouden brengen. BUITENLAND. PRESIDENT WILSON. De correspondent te 'New-York van de Köln. Volfcsztg. meldt over de ziekte van pre sident Wilson, tiat deze sedert hij ziek was geworden nog niet overeind is geweest. Hij ligt af en toe voor het Witte Huis op een, rust bank om de buitenlucht te genieten. Een: commissie zal moeten uitmaken of de president in staat is om het bewind: te blijven voeren'. Tot dat doel zijn twee personen de een een intieme politieke vriend van Wilson, en de ander eem vani 's presidenten scherpste politieke tegenstanders uitgekozen om aan de beraadslagingen deel te nemen. Mocht Wil son buitenstaat zijn om het bewind te blijven voeren, wijl' hij niet bij machte is om aan de beraadslagingen deel te nemen, dan zou vice- president Marshall in diens plaats komen en het volgend jaar de eerste gegadigde zijn naar de candidatuur voor het pesidentschap. DUITSCHE PAARDEN EN DUITSCH VEE. Het is in den laatsten tijd herhaaldelijk be wezen, dat Duitschland paarden en vee heeft uitgevoerd naar onzijdige landen In den loop van November is de aandacht der bondgenoo- ten gevestigd op de door Duitschers in Zwe den gedane aanbiedingen van hengsten en half-bloedpaarden. Zeer onlangs is er op ge wezen, dat de Duitschers veel vee naar onzij dige landen verkocht hadden. Het gewicht de zer verkoopingen is van dien aard dat het aanleiding gegeven heeft tot de krachtige tus- schenkomst van de oommisise voor de schade vergoedingen. Het versterkt nog het stand- Eunt door de bondgenooten ingenomen in de elangrijke kwestie van de levering van paar den en vee door Duitschland ingevolge de be palingen van het vredesverdrag. HET GEBEURDE IN HET PHOENIX- PARK TE DUBLIN. Bij de gerechtelijke schouwing van de lijken van den officier en den burger, die in het Phoenix-park zijn gedood, verklaarden de soldaten dat, toen zij schoten, de burger met den officier worstelde. De gezworenen kwamen tot de slotsom, dat de officier bij ongeluk door zijn eigen man schappen is neergeschoten en de burger door de soldaten terwijl hij op weg naar huis was. Zij betuigden hun sympathie met de betrek kingen van den officier en van den burger. TIJGER GESCHOTEN. Op de onderneming Limau Manis is hin tten de tien' dagen thans de tweede tijger ge schóten,, opnieuw een, wijfje, metende ruim 2 M. en blijkbaar eem juist volwassen jong van den vorigen tijger. Uit dé sporen bij den val bleek dat er twee tijgers waren geweest. Men1 hoopt nu op de andere, zegt de „De- li Crt." De 'tijgers zijn er absoluut niet schuw; ze komen) des nachts zelfs achter de keukens rondsnuffelen of er ook iets van liun gading is. wel, prettig. EINDELIJK WEER TERUG. Na vele jaren1 van ballingschap is die hoog bejaarde bisschop mrg. Hryntewiecki naar Wilna teruggekeerd om te trachten zijn vroe gere residentie te ontdekken maar deze is geheel verdwenen. In 1882 werd die bisschop door de tsaristi sche regeering verbannen. Bijna 38 jaren leefde de prelaat dus in ballingschap, eerst in hét binnenland van Rusland, later int Lem- berg. Toen men zijn aankomst te Wilna vernam, trók de arbeiderssioet naar het Krakautiotel, waar de bisschop verblijf hield en bracht den prelaat een ovatie. DE RIJN BUITEN ZIJN OEVERS. De stad Kehl wordt door den hoogen wa terstand) van den Rijn ernstig bedreigd. De noodbrug over d;e riv'er werd door de woe dende golven weggeslagen. 'De aan den Rijn grenzende deelen van1 Straatsburg en Kehl staan onder water. De bedreigde stadsdeelen zijn d'oor Fransdie troepen afgezet. Het spoorwegverkeer over het bruggenhoofd bij Kehl is gestaakt. Vele dorpen staan geheel onder water. Het „Berliner Tageblatt" verneemt uit Frankfort a/M., dat het water van de Main in de laatste dagen 1 M. gestegen is. Het plotseling ingetreden nooge water kan, naar de „Frankfurter Zeitung" uit Keulen verneemt, voo die lang® den Rijn gelegen stre ken' een noodlottige uitwerking hebben. Te Keulen staat het water thans acht M. hoog, di. L dé hoogste waterstand sedert 25 jaar. Er zijn nog geen veiligheidsmaatregelen ge troffen ten behoeve van de laag gelegen plaat sen. In enké'e dorpen zijn de bewoners ge bed van het verkeer afgesneden. KORTE BERICHTEN. De bemanningen der vijftien Duitsche schepen, welke in Juni 1917 op het Bloemen- eiland bij Rio d* ineiro werden geïnter neerd, zijn via Triest in Duitschland terugge keerd. Zij worden naar het kamp Lechfeld ge transporteerd. Te Elberfeld is een communistische lei der, de advocaat Lamp, wegens valschheid in geschrifte en knoeierij met levensmiddelen ge arresteerd. De Zweedsche scheepvaartexpediteurs besluiten Duitschland een particulier krediet te verkenen. De staat van beleg te Hamburg is opge heven. Wilson verklaarde zich bereid den Raad van den Volkenbond bijeen te roepen. De Opperste Raad te Parijs keurde het heffen van Duitsche invoerrechten in goud goed. De wet treedt op 1 Jan. 1920 opnieuw in werking. Behalve de vliegers en de marineman- schappen die betrokken zijn bij het gebeurde in de Scapa Flow, zijn alle Duitsche gevanr genen, op enkele invaliden na, nu uit Enge land vertrokken. De Belgische Senaat heeft het wetsont werp, waarbij de sterkte van het leger in vre destijd op honderdduizend man wordt be paald, goedgekeurd. Met algemeene stemmen heeft de Senaat de aangevraagde voorloopige kredieten goedge keurd. In de laatste dagen heeft in de Oostzee een emstigen storm gewoed. Vele schepen moesten in beschadigden toestand noodha vens aandoen. Het reddingsstatiom in Wamemunde tele grafeerde dm 25en December, dat van het Duitsche stoomschip „Lize", van Hamburg naar Lubeck, 5 personen werden gered Op de conferentie te Dorpat zouden de Esthen van de Bolsjewisten een reserve-goud voorraad van een, milliard verlangen. Intusschen zetten de Bolsjewisten de aan vallen aan het Esthnische front voort. Bij Pskof en bij Marienburg hebben ge vechten plaats. De beraadslagingen over de laatste no ta der Entente te Berlijn zijn volgens de Deutsche Allgemeine Zeitung reeds begon nen. Er moet rekening mede gehouden wor den, dat met de opstelling van het antwoord eenigen tijd gemoeid zal zijn. BINNENAND. HET KABINET. De Standaard zegt in een driestar, geti teld „Een derde slachtoffer?", dat bij een deel der Tweede Kamer de zucht naar het ombrengen van ministers zóó sterk schijnt te wezen, dat er gemompeld wordt van een der den man uit dit Kabinet, die bestemd is om aan die zucht ten offer te vallen. De derde man zou dan de minister van Fi nanciën zijn, wiens leenings- en belasting plannen de wapens leveren, waarmee men hem om 't eve zal trachten te brengen. Wordt deze onheilspellende prefetie ver vuld r- de dag van den aanslag in 't nieuwe jaar moet reeds zijn aangewezen dan is het antirevolutionnaife deel in dit Kabinet zeer zwaar getroffen. Trouwens, de meest be dreigde en ondankbaarste portefeuilles wer den in handen van onze mannen gelegd; Ma rine-is een heet hangijzer; Financiën ia 't niet minder. Intusschen, als het de bedoeling van wat men met wat goeden wil delinkerzijde" der Kamer zou kunnen noemen is, om het Kabinet in zijn arbeid te belemmeren, moet niet uit het oog worden verloren, dat het ministerie daar uit enkele conclusies zal hebben te trekken, die voor het linksche allegaartje wel eens eenige moeilijkheid zouden kunnen brengen. Het politieke spel in de Kamer neemt afme tingen aan, die ernstige vraagstukken doen opkomen en 't wordt tijd, dat zij, die het spel opzetten, de verantwoordelijkheid gaan gevoe len voor wat zij doen. Men kan een vogel wel de veren uitpluk ken, maar hem daardoor dan óók het vliegen onmogelijk maken. En een Kabinet, dat op deze wijze verha- vend wordt, verliest zijn vermogen tot vrucht baren arbeid. Wanneer bet blad ziet, dat juist anti-revo- lutionnaire ministers het doel zijn van den aanval, wordt onder de anti-revolutionnairen de vraag met heel veel belangstelling be sproken: welke de houding van het Kabinet zal zijn, indien inderdaad opnieuw een mi nisterieel leven blijkt te worden bedreigd. GEEN LBE'NINGiEN MEER VOOR CRIISISUITOAVEN. Gedeputeerde Staten' van Gelderland heb ben aan de gemeentebesturen bericht, dat zijl hun goedkeuring niet meer zullen' v-i nen aan raadsbesluiten', die het dekken ,»u z.g crisis-uitgaven door middel van gelidleeming ten doel hébben', tenzij bedoelde uitgaven hét gevolg zijn van door de dis! ributiewet .'916 aan de gemeente opgelegde -.ten of eLix uitgaven voortvloeien uit .eer bijzondere plaatselijke omstandigheden. PROVINCIALE SB .sTEN' Tot lid van de Staten van bord-Holland in: de vacature N. van 'Hinte Is dfc heer R. Stenhuis, te Amsterdam, gekozen verklaard. Volgens „'Hét Volk", zal de heet Sienhuis déze benoeming niet aanvaarden. Zijn opvol ger zal' vermoedelijk worden de heer Van der Wal', voorzitter van den Timmerliedcnbond. GEMENGD NIEUWS, CHRISTELIJKE ONDERWIJZER!?. Te Utrecht werd giste1* era drukbezochte algemeene vergaaenug gen ouden van de Unie van Christelijke onderwijzers en onder- wifeeressen in Nederland, onder voorzitter schap van den heer P. van Duyvenlijk, ie Amsterdam. In zijn openingswoord wees de voorzitter op de verkregeh gelijkstelling in financieel opzicht van de Christelijke onderwijzer® met de openbare. Toch moéten de salarissen ver beterd worden, willen de onderwijzers' niet achter staan bij' de arbeiders. De nieuwe wet- De Visser zal' veel goed® brengen, doch een betere regeling in de school is noodzakelijk. iDte secretaris deelde mede, dat de Unie thans 1660' leden telt. Spreker wees er op, dat het hoofdbestuur' aan den Schoolraad heeft verzocht een regeling te teffen waar door eventueele samenwerking mogelijk zal worden. Het aantal' afdeelingen steeg van 17 tot 32. De begrooting voor 1920 werd vastge steld tot een bedrag van 16.040 aan ont vangsten en uitgaven. Na eenige besprekingen werden bepalingen vastgesteld, regelende dé positie van den vrij gestelde. -DE CHRIST. BOND VAN SIPOO RWEG PERSONEE L. Maandag hield de Prot. Chr. Bond van Spoor- en' Tramwegpersoneel te Utrecht een 'buitengewoon congres. Van de 98 afdéélingen, samen 4000 leden, waren ruim 200 afgevardigdén uit alle dee len van het land aanwezig. De bondsvoorzitter, de heer J. Augusteijn, uit Zwolle, herinnerde aan de tot stamdkoming van de samenwerking dér 5 landelijke organi saties van het spoorwegpersoneel in verband met dé actie voor eeue herziening der loonre geling en besprak daarna de conclusie, als zouden de vertegenwoordigers in de commis sie der samenwerkende Bonden op 10 dezer hebben besloten' het personeel met een staking vertrouwd te makeni, als uiterste middel ter bereiking van de gevraagde verbeteringen, zoo daaraan niet tegemoet zou worden geko men, wat, naar spreker mededeelde, geheel bezijden de waarheid moet worden genoemd. Hlet hoofdbestuurslid, de heer W. Belger, uit Utrecht, zette het standpunt van 'f hoofd bestuur uiteen, en! wees er op dat dé moderne Spoorweg-organisatie de samenwerking met de andere Bonden dreigt te verbreken, indien déze laatsten zich niet vóór een scherpere ac tie uitspreken. Eenparig werd besloten het hoofdbestuur opdracht te geven1, dat aan de regeering en de Directie der Nfed'. Spoorwegen zal worden medegedeeld, dat de Prot. Chr. Bond van spoor- en trampersoneel het noodzakelijk acht, dat d'oor samenwerking getracht wordt de positie van het spoorwegpersoneel afdoend te regelen en dat wanneer de nieuwe regeling door den loonraad zal' worden gepubliceerd, eerst dan kan worden nagegaan tót welke re sultaten de besprekingen met vertegenwoor digers van Regeerin'g en Directies hebben ge leid!. Gedurende deze onderhandelingen wenseht de Bond zich noch voor het heden noch voer de toekomst aan eenig besluit van scherp.re actie te binden. Hij! handhaaft in zake de te voeren actie ui alle opzichten zijne principieele zelfstandigheid en1 waarschuwt, dat niet onnoodig bij het spoorwegpersoneel een geest van verzet zal' worden gekweekt, die ongetwijfeld: dit: gevolg zal hebben, dat land en volk in moeilijkheden worden gebracht. Hij vertrouwt, dat aan de billijke eisehen van net georganiseerd personeel zal worden voldaan. Inzake de kwestie van den fcindertoesia. werd een motie aangenomen, waarin betreur' Wordt, dat de meerderheid der samenwerkenr de organisaties bij' het opstellen van het ver zoek om een' duurtetoeslag met het streven naar een kindertoeslag weinig of geen reke ning heeft gehouden en het hoofdbestuur wordt opgedragen, hetzij zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties, daar voor actie te voeren, opdat dit principe zoo wel bij de loonregeling als duurtetoeslag wor- dé toegepast. BRUTALE INBRAAK. Te Vallkenswaard is, terwijl de kinderen van P. Maas bij! een hunner familieleden op bezoek waren en de dienstbode alleen thuis was, een drietal inbrekers de woning binnen- edrongen. Toevallig werd dit door een voor- ganger opgemerkt, die de familie waar schuwde. In allerijl snelde men huiswaarts. Inmiddels kwam uit alle richtingen hulp op dagen. Mét vereenide krachten (waaronder de burgemeester der gemeente 611 dè politie) bestormde men: het huis. Opeens klonk een re volverschot, het sein der dieven dat er onraad was. Bij de hevige worsteling, die nu ont stond, wisten twee der inbrekers te ontkomen; den dierde, die een flink pak slaag had opge lopen, kon men in bedwang houden en aan de politie overleveren. Dé medeplichtige is te del aangehouden. Een der inbrekers heeft, naar mm meent, de wijk genomen' naar Bel gië. De rijkspolitie heeft in de nabijheid 'der rijV wiellbaau aldaar nog eenl rijwiel gevonden, hetwelk var. L. D. afkomstig bleek te zijn. HOOG WATER. De stand van den 'Rijn is thans ongekend hoog De "erh tiding met LobithZevenaar is zeer ber oeilijkt. 'Het overzetten van dijk tót dijk gaat veer zooals ieder jaar. De ÏJsel stond gisteren bij Deventer 5.60 M. bovei A.P. Het water staat tot aan den rand der wei ie (ÏJsdkade). Westervoort rakid? .uister mr 19 c.M. v*as, z-oodat den kelijk heden ae scfnpürug moet worden afge- nomen. Intusschen meldde Keulen, dat de was tot stilstand' was gekomen en werd dar ling van den boven-Rijn verwacht. Ook de Koerhuis- en Schipbeek zijn buiten hare oevers getredén en overstroomen de om liggende weilanden. Jagers maken jacht op het wild, dat in zijn schuilplaatsen verrast, een goed heenkomen zoekt. Het water rijst op vele plaatsen, aan weerskanten tot aan den straatweg Deventer—Zulphem, die veel kans loopt blank te worden gezet. Te Zutphen is de IJselkade geheel over stroomd, en de voornaamste verbindingswe gen' maar de Nbordélijke wijken der stad zijn afgesneden. De Baaksdie Overlaat is gaan werken en de geheele omgeving lóópt onder water, terwijl de stad' op een eiland is komen te liggen. Talrijke boerderijen zijn geïsoleerd en' vele wegen naar de omliggende gemeen ten' staan onder water. De grensweg naar Doétinchem is overstroomd en de stoomtram ZutphenEmmerik heeft den dienst gestaakt. De Waal had bij Nijlmegen gisterochtend den buitengewoon hoogen stand bereikt van 12.67 M. boven A. P. Verscheidene huizen aan de Waalkade zijln ondergeloopen. De gierpont vaart al teen nog voor voetgangers. Te Gennep zijln eenige straten onderge loopen, terwijl de R.-K. kerk geheel door net water is omgeven. iBijl 'Buggenum Staan de landerijen langs de Maas blank. Eenzelfde bericht komt van verschillende andere Maasdorpen. Te Nijmegen' wordt de toestand onhoud baar. De 'sHGravendamsche waard1 loopt over, waardoor Lobith en Tolkamer met overstroo- ming worden bedreigd' iDe dijk bij Spijk staat op het punt onder te loopen. De gemeenschap Vussdien Spijk en Eltén wordt per roeiboot onderhouden. Er dringt weer water door de sluitopening te 'Niftrik, mét het gevolg, dat het water in den polder stijgt, alhoewel geen gevaar meer voor doorbraak bestaat. Door dé hevige regens is het water in de Maas thans weer wassende. 'Hét verkeer met voertuigen te Grave, staat geheel stop Het verkeer voor voetgangers op den Elfweg, die hedenmorgen 107 c.M. on der water stond, is weer hersteld. De Beersche overlaat werkt over de geheele lengte. Door den hoogen stand der Beersche Maas zijln' de verbindingswegen' tusschen Oss en de aan den Maaskant gelegen dorpjes in die mate overstroomd, dat de post-ommibussen die tevens het personenvervoer onderhouden, tusschen Oss en de Maadkantdorpen, niet meer kunnen rijden. Alle verbindingen zijn verbroken. DE AMSTERDAMSCHE TRAM. Te Amsterdam wordt vanavond het tram verkeer om tien uur stopgezet, om het perso neel gelegenheid te geven Oudejaarsavond te vieren. De raadsoverzichtschrijver van het „Hbld." schrijft hierover het volgende: Het wordt nu toch werkelijk hoe langer hoe maller. Op Oudejaarsavond wordt de tram om tien uur stop gezet. Ten believe van de heeren con- ALKMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1