DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 183. Honderd Tier en twintigste Jaargang 1922. ZATERDAG 6 AUGUSTUS ihotimwitfutNprtjs hij roornlthAtallng per 3 manndon f s niaanrton t 2. fr. por post f 2.60. Howijsu. 6 et. Advertenttopr. 26 ct. p. regal, gpootere letters naar plaatsrainite Itnevmi franco Iloek- en jUandeladc. v.h. liemns. Coster Zoon, Voordain C9, Tel. Administr. No. 3. Hedacfie No. 33. Buitenland. DE ONRUST IN ITALIe. De bladen berichten dat het einde van de staking leidde tot eenige vrij ernstige inciden- ten. Te Bari werden bij een schermuteling met een communistische troep twee personen gedood en eenige gewond; Te Livorno vielen nam ter ndet veeli hooger dan 2.000.000 pd. sfcr. 's jaars. Home meende voorts dat bet bedrag van het door Duitschland uitgevoerde kapitaal ovexdreveni wordt voorgesteld. Behalve bet voor bandelsdoeleinden benoodigde kapitaal schatte hij bet (uitgevoerde) bedrag op H00.0i00.0i00 pd &t. IHij is van oordeel dat twee dooden. Ook in Ancona en Genua vielen Duitscbland zeer aanzienlijke bedragen' kan doodeb en gewonden. In verschillende andere plaatsen kwamen minder erastige strubbelin- gen voor. Te Milaan hebben zich nu weer nieuwe rel ieves voorgedaan. De fasdsten hebben het gemeentebestuur uit het stadhuis gedreven. ►'Annunzio, de bekende vlieger-dichter en veroveraad van Fiume, hield daarop van bet balcon af een vlammende rede tegen de „boo ze communistische herders". Te Livorno hebben de fascisten weten ge- daan te krijgen, dat de socialistische gemeen- teraad aftrad. Daarop ontruimden zij het ge- bouw van de Kamer van Arbeid en- verschil lende door hen bezette gebouwen der commu nistische vereenigingen. Op dat moment kwa men de fascisten in botsing met de openbare macht, die gebruik maakte van mitrailleurs. Er vielen een doode en zestig gewonden; van deze laatsten zijn twee stervende. Bij de relletjes te Mil aan werden 50 per- eomiem gewond, onder wie 10 zwaar. Bij de jongste igevecbten tusschen oommunisten en fascisten! te Ravenna werd ook het in 'Renais- sancestijl gebouwde paleis Rasponi, waarin de Ehgelsohe diclrter Byron tijkfens zij: blajf in Italic heeft gewoond, in de as< legd. In Ancona hebben de fascisten; een; lokaal vermeesterd waar de conununiisten de wijk hadd'en genomen. Twee dezer laatsten wen- dien gediood, eenige andereni gewond.1 Biji een botsing tusschen oommunisten1 en de openbare macht werden' twee personen ge dood enl vden gewond1. 'Niaar aanleiding van een met de arbei'ders "etroften overeenkomst is het werk in de stad icrvait. De treinen loopen weer geregeld1. AUTONOMIE VAN KONIUM. beta'len a Is sch adevergoediing, maar dat eemig uitstel behoeft. Niemand wenscbt dat Duitschland een hulpeloos wrak zal worden tengevolge van een1 te hard aanpakken door dte geallieerden. Aan den' anderen ikant wenscht iedereen, dat Duitschland niet zal ontsnappen aan ae gevolgen van zijn da den. den, zeide de ka-nseliier van de scbatkist: Sprekende over de intergeallieerde schulr „Wij zijn niet voornemens, ons aan onze verplichtingen iegens de Ver. Staten. te ont- trekkeni, en in net najaar zenden wiji eem de- legatie naar Amerika met het bepaalde doel omi te beraadslagen over de schikkingen voor het fundeei-eni van die schuld. De ge- heele grondslag waarop de nota van Bal four berust, is mderdaad de verpilichting tot betaling van onze schuld aan de Ver. Staten. Home wees er daarna op, dat 'bijl de 850.000.000 pd. ®t. die Engeland heeft ge- leenld aan de Ver. Staten1 teni bate van zijn (Engelands) geaUieerden, nog 2.000'.000,000 pd. st. komen uit Engelands eigen oorlogs- schuld van T.OiOO.OOO.OOO pd. st. Oit is geld, dat niet door of ten bate van Engeland DE BEIERSCHE PREMIER NAAR BERLIJN. HET SCHADEVERGOEDINGS- VRAAGSTUK. Een draadloos bericht uit Londen geeft nog nadere bijzonderhedlen' over de rede, welke Sir Robert Horne,yde kanselier van de schatkist, in het Lagerhuis heeft gehou- den ovei- de liwestic der schadevergoeding en Duitschland?s prestaties 'tot dusver. Hij; dCel- de o. a. mede dat Duitschland sinds dem wa- penstilstand heeft betaatd 415.000.000 pd. st, waarvan Enlgeland 56.000.000 pd. st. heeft ontvangeni, maar dit bedrag is zoo goed als gehcel uitgegeveni aan de kosfeni der be- zettingslcgers. De kosten van het Britsche bezettingsileger wdien op het oogenblik ech- voorgesehotenj is. De verklaring Engeland bereid is af te zien van zijln deel der (Dultsche) sch'adevergoeding zou het n'atuurlijk veel gemakkelijiker miafcenl voor de geallieerden' om van Duitschland een redo- lijfca betaling te krijgen voor de schade, die zij in den loop van denl oorlog hebben gele- den. De Britsche regeering is zeer beslist van oordeel, dat het bevrijd wordieni van de schu'lden tusschen de naties onderling die eerste stap zou zijn om een nieuwen stoot te geven aan deni wederopbouw van d'e wereld, en nieuwe kr'acht te verleenen aan den( onder- nemingsgeest. Ten siotte gaf 'Home nog eienige .cij'fers, aantoonend cfat Engeland's opofferingeni als gevolg van d'en oorlog grooter zijn dan die van eenige andere nja-tie ter werelkL Per hoofd is de schuld voor een Engelsehman 1®1 pd. st., eenj Franschman 162 pd. st. en een Amerikaan 47 pd. st. Htet Engelsche volk betaalt per hoofd 17 pd. st. 17 sh. aan he- lasting tegen dc Franschen 9 pd, st. GEHEIiME DUFTSGHE WAPENVOOR- KADElN. De intcigenllieerde tniHtaire controle com- ffiissie heeft in het fort Nei'see. ondanks den ■tcgenstand der Duitsche mlliitafre autoriteiten duizend ton oorlopamateriaal, munitie, ige- w^ren, fault en een grootc hoeveelheid1 gra- nateni ontdekt. Verder weidlen een vijftigtal ;eweren en vmchcidene miitrailleurs 'gevon- en in het dorp Hanover; twee landbouwers zijn gearresteerd. O'MVANGRIJKE iBEZTJIfNIG INGEN TE BERLIJN. Het het oog op de deprecatie van de mark heeft het Berlijnsche stadsbestuur zichi ge- noodzaakt gezien een commisie te benoemen, die omvangnijlke bezu ini gingsmaatregelen' in het bestuur der stad moet ontwerpen en tar dienen. Dteze commi'ssie zal onderzioeken in hoeverre nieuwe bouwwerken kunmen worden afgebroken of uitgesteld en op welke wiijze bezuiniging in het kolenverbrmki kanl wor- dten verfaegem. Voorts zal zij1 nagaan of be- zui'niging kan woolen verfaegen bij het oin- derwijs door dfe samenvoeging van klassen en maatregelen voorstelen voor bezuiniging in de zickenhuizen, terwijl de intrekldng van sub sidies aan vereenigingen, die tot ausver van de gemeente sleun fcregen, zal worden over- vogen. DE MAANDELI TKSCH'E BETA- LINGEN,. De Tel. meldt uit Berlijn d.d. gisteren: Het kabinet is hedenochtend om half elf wederom bijeen gekomen om de kwestie van1 de schade- vergoedingen en de Fransche nota, evenals den algemeenen buitenlandschen poiltieken toestand te bespreken. Men1 is het er nog niet over eens, welke stappen de rijksregeering naar aanleiding van de laatste Fransche nota zal doen. Het oor- spronkelijke plan, heden een nota van ant- woord naar Parijs te zenden en opnieuw op de onmogelijkheid te wijzcn, de betalingen aan de verrekenkantoren in hun tegenwoor- digen omvang te voldoen, sdiijnt, naar men pns heden mededeelde, wederom te wankelen en men spreekt er momenteel over, dat het ka binet nog een stap overweegt, n.l. van een of- ficieel antwoord heelemaal af te zien en Frankrijk het antwoord te geven in den vorm van en bijzondere bekendmaking bij monde van den rijkskanselier. E'EN) BOND VAN! iRIEIPUBUKlETNISOHE iSnruDEiNirEiN. Te Jena is een bond van; RepublikeinsChe studtenten gevormd. De bond dieint ter be- scherming eon uitbreidinig der democratische republiek en zal op de hoogestholen strijd voeren tegen' de reaefie, de ophiising der vol- ken en de militaire geweldpoliltiek. De bond! bestaat uit het republifceinsche studenten- blok van 'Dfuitsohe eni Oostenrijksche univer- siteiten. De poging, om samenwerking te verkrijgen, met de communistische studenten, stuitte af op den tegenstand der commuinis- ten. De bond heeft het volgende telegram aan de rijksregeering geri.clitDe republikeinsche studentenvereenigilngea hebben zich te Jena tot 'n bond aaneengesloten. Zij beloven Eouw aaini het rijk, streven naar uitbreiding der de mocratische staatsregeling en. zullen oj men tegen de reactie. de ophiising del" vol en de militaire geweidpolitiek. DE MOGELIJKHEDEN DER DRAADLOOZE TELEFONIE. De mogelijkheden van de draadlooze tele- foon bleken dezer dagen, toen drie uiterst ge- vaarlijke misdadigers uit Sing Sing, de groo te gevangenis te New-York, ontsnapten, en de politie daarvan onmiddellijk kennis gaf aan het centrale station van de Radio Corporation of America. Binnen een kwarjier had dit weldige verzendstation een nauwkeurige sehrijving der boeven aan meer dan1 800.000 ornateuropnemers over geheel Amerika ge- seind. Of de boeven daardoor weer gcvan gen werden, meldt de geschiedenis niet. EEN NETSCHER TE KOOP. De stad Weimar is voornemens een schll derij van den Hollandschen schilder Neischer te verkoopen om met de opbrengst van den verkoop, die op een kwart millioen maj'k wordt geschat, werken van kunstenaars uit Weimar aan te koopen. Het betreft een1 portret van een jongen man met zijn bond, een uit- muntend kabinetstuk. Weimar bezit nog een prachtige Nctscher, n.l. het portret van een jongen man in barnas, dat zich In't Landes- museum bevindt LIJDELIJK VERZET IN BRITSCH-INDI5. Er zijn te Goentoer 186 personen gearres teerd wegens de verordening, waarbij het ver- boden is een vergadering te houden ter eere van de aankomst van het comite dat een tocht maakt door Indie om te onderzoeken of het land gereed is voor de „burgerlijke ongehoor- zaamheid". Wanordelijkheden gebeurden niet, maar er werden redevocringcn gehou- den, waaritt' er bij het volk op aangedrongen werd om oca houdiag van lijdelyk verzet aan teaemeu. :l Li,I DE OPORAVINiGEN IN SAMARRA, ki hot Kaiser Friedrich museum ita Berlijn is een fantoonsteliing geopendi van dc voor- werpen welike in het Ruiueugebied van Sa- marra zijn opgegraven. Dit is de eersta xnaal dat men bij het onderzoek van het Mohamme- daansche kunstleveu materiaal heeft gezocht door opgravingen. Samai'ra werd aaugdegd in 836 door een zioon van Hmom-nl-Rasciud), den kalif Ei- Mutasin, was oorsproukeliik sleclits rosiden- tie en hofstad, maar ontwuckclue zich1 lang- zamerhandi to't een wereidstad en trad eenige tientallen jaren daarna zelfa in de plants van Bagdad. De eigenlijkQ stieliter van Samarra was Kalif el-Mutawakki'l, die in het midden van de 9de eeuw een' groote moskee oprichtte en mililioenen hesteedcla aan het bouwen van pa- leizen. Het stadsdeel aan den linker oever van den Tigris breidde zich in1 dien tijd uiit over een afstand van 30 kilo'meter. Maar reeds in 883 was doze bloei voorbij;. Kalif al-Mutamid keerde naar Bagdad terug. Samarra werd spoedig door zijn bewoners verlaten, en reeas in de lOde eeuw was deze stad slechts een provinciale nederzetting. Prof. Friedrich Sarre en Prof. E. Herz- berg hebben de ovexblijfselen van dezen kort- stondigen cultuurbloci van de sitad van 1911 tot 1913 door opgravingen aan het licht go- bracht. Van het grootste belang zijn de proeven van Mohammedaansche decoratie-kunst, die In grooten getale werden gevonden. Be hui- alla vertrekken een onderstel van ongeveer zen van Samarra hadden aan den wand van een Meter hbogte uit gipe. die zij met onuit- puttelijke fantasie versierden, deels met be- hulp van houten negalieven, deels met mes- sen- en andere instrumenten. De Muzelmansche kilnstenaars vonden tel- kens nieuwe vlakvulllingen, met plantenmotie- ven, arabesken, wijnloofranken etc. De muren waren verder \-ersierd met mazaiekwerk, paarlmoeren platen en convexe glazen, de deur- en zolderbalken waren voorzien van snijwerk en sonis verguld. Over de onderstel- len waren dikwijls frescosohilderingen aange- bracht. Voornamelijlk uit den harem van het paleis van den kalif kwamen grootere com ities te voorschijn van bijzonder groote oonheid, stukken van jachtscenes, dier- groepen en danseressen. In de teekening van figuren, koppen en dieren ziet men een groo te itivloed van den Griekschen stijl. Dit alles werd in den1 zomer van 1914 naar Berlijn getranspouteerd, maar een eer- dere publicatie werd d'oor den ooriog verhin- derd. EEN INDIAANSCH FILM-GEZEL- SGHAP, De &taru der Tscherokezm heeft can; dgen filmgezclscliap opgericlit, dat dtu uaam ,,Kectow<di Nigh'thawks" (Nachtvalkeu van Kectwali) draayt. Slcclit ras-eChte Tsclicro- kezen kunncn hd worden van deze vereeni- ging, Binflcnkort zal een reeka fllmdnima's venschij'iiea die In hoofdzaak Indkuuiaciie aa- gen zullen ibehandeicn. Aan kapitaal ontbreekt het ndet, want de stam is zeer rijk, diaar op tsljn gebicd petro leum wordt gevonden. Het Amerikaansche bind, dat dit meldt, eft boveadien eenige interessnnte liizonder- eden over de houding van vreemde volken en rasscn in Amerika tot de film. Zij letten scherp op dait zl) In de Amerikaansche films jeen vemederende rol spelen, en hebben apar- :o Mexicaansche, Japansdhe, Ghineesclie en neger-propa^anda-bureaux die die rol van hun laniMieden in de film nagaan. Hot Mexi caansche en Japanscho bureau zijn zelfs offi- cieel aan hun gezantsdiappen verbondfen. De Ghineezen en negeris hebben reeds vroe- ger films geproduoeerd, waarin slechts him rasgenooten mochten meewerken. De nieuwe Indiaanschc filmcompagnie te van plan in de groote Europeesdie steden eigen bureaux op te richten VONDSTEN UIT DE BRONSPERIODE. Te Beaufort, bij Ebbu Vale (Engeland) zijn eenige overblijfselen uit den bronstijd gevon den, o.a. een bronzen bcifcel, vier inch lang, waarvan de harde kant zeer scherp was. Aan ieder ivapen zat een uitstekend gego- ten1 handvat. De instrumenten zijn met groote zorgvuldigheiid vervaardigd, het inetaal te van zeer goede kwaliteiit. VLIEGDIENST BERLIJN—MOSiKOU. De Duitsch-Russische luchtvaart-maat- schappiji heeft nu voor den vliegdienst van Berlijn naar Moskou via Koningsbergen, vliegmadiines in gebruik genomen die voor zien zijn van couchettes als in een slaapwa1- gen. Deze vliegtuigen hebben een vrij1 rui- men salon waarin drie bedden kimnen wor den cpgcmaakt. -Wanneer de slaapplaatsen niet worden gebruikt, kan de fcajuit veranderd worden in een behagelijk vertrek met zes armstoelen. 'DE „PRINS UIT INDIe." Te Halie heeft volgens de Duitsche bladen een bedrieger onder de naam Fred' Tawe, too- verkunstenaar, held'erziende, filmacteur en „prins uit Indie, twee vrouwen, aan- wife hij huwelijksvoorstellen had gedaan, opgelicht voor een bedrag van ettelijke honderdduizen- den mark en zaken van1 waarde. Een1 der be- drogenen had1 hij op de mouw gespeldL dat hij haar als zijn vrouw naar zijn paleiis in Indie 230U meenemen. Zij had hem daarop een kwart millioen mark contant geld ge geven. Op zekerea diag was de „prin's uit Indie en met hem Zijn secretaresse, verdwenenA Thans heeft de politie hem en zijh secretaresse te Essen gearresteerd, op het oogenblik toen het paartje van het bureau van den burgerlijken stand naar huis terugkeeude. In1 de gevange nis verscheurde de jonge echtgen'oot uit woe- de over dc gestoorde huwelijksplechtigheid zijn feestkleedij,. 'Het bleek, dat de „prins uit Indie" een schoenpoetser was, August Bar- bus geheeten. Hij oefende zijn baantje uit aan het centraal station te Leipzig. DIE IIERSCHE iKWIESTIE. De Iersche regeeriingstroepen hebben he- denlmorgen het door de rebellen bezette Cas- hell ingienomen. STAKING TE MOSKOU. Volgens de Scandinavische bladen heeft Moskou verieden week de eerste groote sta king sedert het begin van de bolsjewistische heerschappij beleefd. Men kon den arbeiders op den betaaldag geen loon uilkeeren, waar op zij onmiddlellijk overal het werk neerleg- den. De staking duurde een dag totdat het de regeering gelukte, de noodige contanten bijeen te brengen. Het gaat daar ook al net als in andere landenzonder geld geen Zwit- sers. LLOYD GEORGE OVER HET NABURIGE OOSTEN. Bij de discussie in het Lagerhuis over de Oostersche kwestie zei Lloyd George, dat het bovenal wenschelijk was, den vrede in dat ge- deelte der wereld te herstellen, maar de vrede moet rechtvaardig zijn en fair en van duurza- men aard. Hij kwam op tegen de bewering, dat het vroeger vriendschappelijk gezinde Turkije van Engeland was vervreemd' door de Brit sche politick. Hij herinnerde er aan, hoe Tur kije meer dan een eeuw lang in leven was ge- houden door het geld, den diplomatiekexi in- vloed, den militairen steun en het bloed der zoncn van Engeland en Frankrijk, doch; het had in Augustus 1914 de deur van de Darda- neleln voor den neus dezer beide landen dicht- geworpen. Spr verklaarde, dat de Ineenstorting van Rusland bijna geheel te wijten was aan die daad. Zij zou nimmer hebben plaats gehad, indien de Zwarte Zee was vrijgchouden. Ook de Ineenstorting van RoemeniS was een gevolg van dezelfae oorzaak. Lloyd George ontkende. dat de bezettln, vzan Smyrna door dc Grieken geheel het wer was van Engeland. Hij zette uiteen, dat daar- toe besloten was door een comimiesie, door de groote mogendheden Frankrijk, MiB, Japan en Engeland te Parijs benoemd. Ongetwijfeld. ridus de ju'envicr, hecfi de val van Venlzelos en dc iroonsbestijging van konlng Konstanfijn In Frankrijk e> stelllg ook in Engeland, een zekere verkocling Ie gens Grickenland vcroorzankt. Hij was vol- sttekt niet vcrrast, dat dc Fransche openbare mecnlng boo9 was op Orleienland, omdat dit de zijde van konlng Konstantijn had; gekozen. Maar dat was dc znak van Grickenland zelf. Er is, ging spr. voort, een bijecnkonist tin> schen' bride partijen voorgesteldi en cr was be- paald, dat een waprnatilsiand zou worden gcsloten. OrieVenland had het voorstel tot het sluiten van oen wapcnstilstand aanvaard, en de regeering to Konstantinopcl eveneens, maar Moestafa Kcmal had gewelgerdi en cr op aangedrongen, dat het Grlckschc leger eerst het bezette gebied zou ontruimen. Dit wan editor niet de weg naar den vrede. De iGiriefache regeering verklaarde, dat zh haar steMingcn niet kon onfcruiimcnl en VVi millioen' Grieken1 aclitorlaten, zoolan'g zij nifet wist welke bcpalingen waren 'ge maakt in het verdirag omitrenlt de beschermuig dezer liedeni. 'Met was volfoom'eni waar, diat in veffle ge- vaHenl betreurenswaardiige wreedhed'em wa ren gepleegd door Grieksche soldaten, maar uit ten door de-geallieerden! ingesteld offi- cicel onderzoek was gebl'efcen, dat de Turken veel meer em veel erger gruwdlen' op hun- ge- weten hadden dan de Grieken, Zij' hadden tienduizenden. zieltogend achtcrgelaten1, en wCl1 in eem volkomen inistig gebied zonder ecniigicm opstand of provocatie een koel- bl'oodigc, opzettelijkc uitrooiing. Uitroeiing was het woorde gebndkt door dc Amerika amisebc missic. Was het van die Grieken te veel verlangd, toen' zij' waarbor- gen eisch'ten voor zij terugtrokken? Er was geen sprake van 'Mohammedaan tegen Christen. Verondersteld, dat de Armenians meester waren1 geweest in KTein-Azie em dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan die wreedhe- den op groote schaal tegen de Moh'amme- danen, dan zouden ze verplicht zijln geweest om tusschenbeide te komen. Bit was een kwestie van mienisch'eijkheid. Alles wel beschouwd, ald'us Lloyd George, de verantwoordelijfcheid' voor de nederlaag van Turkije rust op ons. Daarom moet ook de groote verantwoordelijkh'eid voor den vrede, die in Turkije moet wordieni tot stand gebrach't, op ons rusten. Wijl wenschen (geen afstand te doen1 van1 het gezag, dat wij' door dte offers van ons volk hebben verfaegen. Daarom faebb emwij het recht om te hande- len. Wiji will en' geen vrede tot stand brengen;, die honderdduizenden afme hulplelooze lie- den, die van ons hulp verwachten, zou over- leveren aan d'e genade dergenen, die ver an t- woorelijlk zijn voor deportaties en1 geweld- daden'. KORTF. BF.RICHTF.N. !De eenste Lituaschc oonstiituantie heeft de gronid'wet aangenomen. Abdrel'-'Kirim, die de Marokkaanschre opstanden van het vorig jaar tegen Spanje le'idlde, is te Londen aangefcomen tot het ver- fcrijgem van erkennihg der Rif-Kabyllen door Elngeland. KMAARSCOE CIDKAHT IHrecteurs 0. 11. Kit AIL. lloofdvcdactourT). N. AHEM A. Da Grieksche rcgeering heeft haar regee* nugscoromissaris gelast in Konium ecu auto* noom bestuur in to stcllen, zegt eon' telegram uit Smyrna. Da Grieksche rcgeering stoort zdoh .iifs biijkbaar niet aan de bemorkiugen dor ge* fiUieordcn en hot protest van den Turksohen minister van buitcnlandscho zaken. dn do door Grickenland bezetto doolon van Klcin»Azib ontstond naar aanleiding van do autonooinverklaring grooto opwinding onder do Mohammedanuscho bovolking. Protostdo* rnonstratica Wo rden cchtor mot geweld onder* drukt. HET COMPLOT TEGEN POINOAR6. De „Echo do Paris" vcmcerat uit Mainz, dat do politic to Siyirbriickcn vier politieko props* gandstcn heeft gearr tcorcl, die volgens do bladen bctrokkcu ouden zijn bij het complot tegen PoincarC. Doze personen waren uit Frankrijk uitgewezen wcgens hum revolution* nairo godragingen. In hot Saargdbied stonden zij in betrekking met do Organisatie „Consul", Ze zijn aan do Fran sell© politie uitgeloverd Do Beiersche minister»president graaf Ler* ch on fold zal op uitnoodiging van dten rijksprc* sident 'heden to Bcrlijn komen om directe be» sprekingen met de- rijksregeering te voeren. De rijkskanselier heeft de ministers Gessler en Fehr, die op het oogenblik met verlof zijn, naar Berlijn ontboden, om aan do besprekingen deel to nomen. HET POOLSCHE KABINET. Naar do „Potit Parisien" uit Warso.hau ver* neerat, heeft het Poolsohe kabinet, dat na zoo* vocl strubbeling tot stand kwam, in den Land* dng ten votum van vertrouwen gekregon met 193 tcgon 135 stemmen. Flet heeft blijkens de* zen uitslag dus nog heel wat tegonstanders. premier, Nowak, is rector van de univer* sitcit to Krakau en is professor in de bacte* riologio. Hij bohoort tot hot centrum. Het ka* binot is gcen coalitio*kabinct, maar bestaat uit radicalen en socialisten, verstcrkt door leden van het centrum, waardoor het voorloopig van een meerderheid is verzekerd. Do verkiczingen voor den Landldag en den Senaat zullcn begin November worden gehou* den. De partijen der rechterzijde, die niets te winnen hebben bij een nieuwe krachtproef in het parlement, ber,eiden zich voor tot een krachtige verkiezingscampagne, welke Korfan* ty reeds te Kattowitz heeft ingeluid. De taak der nieuwe regeering zal zijn credie* ton te verkrijgen en d'e begrooting te doen aannemen. Daarna zal het parlement uiteen* gaan voor de verkiezingen. Amerikaansche, Servlsche, Bessarabieche, Duitsche en Russische onderdanen. Het Noorsche ministerie van buitenlandsche zaken 'bevestigt dit berioht, dat afkomstig is van do Noorsche handelsdelegatie te Moskou. Deze delegatio deelt mede, dat d© bolsjewieken al eerdcr een dergelijke poging hadden gedaan mot d© verklaring dat zulks op bevel van de sovjetoregeering geschiedde. De delegatio heeft toen geprotesteerd en da sovjebregeering ver* zocht niet tot daden over te gaan, voor in* structics uit Christiania waren ontvarigen. De sovjet*regeering antwoordde dat zij hieraan gecn gevolg kon geven, aangezion het gebouw, waarin do safe zich bevindt, geen exterritoriale rechten had, de safe niet voorzien was van het consulaire zegel en officieelo stukken bevatte, die aan Russen toebehoorden. De consul Holmbo verklaarde toon, dat d'e safe voorzien was van het Noorscha en het Roemeensche consulaire zegel en dat or geen officieelo stukken, aan Russen behooren, in waren. Het gebeurde werd aan do Noorsche han* delsdelegatie te Moskou meegedeeld door do TsjechiO*Slowaaksche delegatie, die op het punt stond het gebouw te betrekken. Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mode, dat de safe aanzienlijke waarden bevatte, die vermoedelljk in de millioenen kro* nen loopen. Waarschijnlijk zijn de geheele Noorsche, Amerikaansche en Roemeensche consulaire archieven eveneens uit de safe ge* hauld en weggevoerd. DE STAKINGEN IN AMERIKA. De vredesonderhondelingen in vetband met de spoorwegstaking zijn vondaag niet veel vorder gekomen. Do arbeidcrs blevcn op hun stuk staan en uit niets bleek, of er een nieuwo vredespoging zou uitgaan van de bfjeenkomst van de 12 stakende organisaties, die heden den toestand bespraken. De eerste vijandelijkheden in vetband met de poging tot hot delven van kolen onder be* scheming der troepen zijn gistor te Taunton voorgevallen. De nationalo garde werd van uit een hinderlaag aangevallen. De strijd duur* de langer dan een uur. Het aantal dooden en gewonden is nog onbekenid, DE SAFE VAN DFjN NOORSCHEN CONSUL TE MOSKOU. Volgens een V. D.*bericht uit Christiania hebben de bolsjewieken, naar „Aftenposten" meldt, de safe van den voormaEgen Noorschen consul, Holmbo, te Moskou laten springen en zich meester gemaakt van den inhoud, bestaan* de uit geldswaardige papieren van Noorsche,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1922 | | pagina 1