De Langs en de Moraaz Reiscredietbrieven. Fa. R.J. Houwing Alkmaar Opruiming Kinderwagens 10 *|0 ©xtra korting. RLAA7SINO BIJ DEN MOTORDIENST. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kemxis van belanghebbendm, dat ingeschrevenen voor de liohting 1923, die tot fewoon diemstptidhtige worden bestemd en MET in bet toeziiti zijn van een bewijs van voorgeoeiendheid, kunnen worden gedeta- cheerd bij de- SCHOO LGOMPAGNIE VAN DEN MOTORDIENST. Zij, die er prijis op stellen voor zoodanige detach eering in aanmerMng te komen, moeten bun verlangen daartoe dadelijk na ontvangst van de kennisgeving van bun bestemming tot gewoon lichtplicbtige schriftelijke medtedee- len aan den COMMANDANT DER SCHOOLOOMPAGNIE VAN DEN MO TORDIENST TE ECAARLEM. Het schrij- ven behoeft niet gezegeld te zijn. Zij behooren daarbij op te geven: a. bun geslaohts- en voomatnen; b. den datum van geboorte; c. de gemeente, waar zij voor den dienat- plicht zijn dngescbrevenen d. bun lotingsnummer. Het is noodig, bij bet schrijven verMarin- gen over te leggen, waar uit bun bekwaam- beid in het cbauffeursvak of ala motorrijder blijkt. Een rijbewijs kan niet ats zulk een ver- klaring worden aangemerkt. De Cbef van den Generalen Stal ibepaalt wie van de gegadigden voor de detacheering in aanmerking komen. Dezen worden inge- liifdl (bij het regiment vesting-artillerie te Utrecht. Na daarbij een maand; van bun eer- ste-oefeningstijd te bebben vervuld, wordlen zij bii de' schoolcompagnie van den motor- dienst gedetacheerd. Alkmaar, den 3 Augustus 1922. De Burgemeester voomoemd. w. c. wendeLaar. -h Te ©oedapest heeft een groote brand gcwoed in twee groote warenhuxzen. De steha- de bedraagt een millioem Hongaarsche kro nen. Meubalon, gummi-artikelen, rotatie-pa- pier en andere gocdien verbramdden. Slindte bet eindo van de vorigc maand la idle duurte met bijna 35 procemt toegeno- tnen. De koopkracht van bet Hongaarsche geld bedraagt thana 1.174 van zijn vredes- waarde. iDe Vlaamsdie professor Dads, die we- gena zijn optredlen voor de Vllaamscba eaak on'iangs een terccbitwijteilng. kreeg van den Beligischen ikoning, is andermaal bdj den mi nister ontbodten, deze koesr, om zicb to verant- woorden omtrent de tocspraak die hijl dezen dagcni te IBrugge geboudcn had op een mee ting voor do Vervlaamscbing dor Iiooge- school te Gent. Wegens staking van 20.000 bediendicn zijn te Frankfort a. M. de bazars, confeotie- zaken en groote levensmiidddenfilMen geslo ten. Jeudige bediende trekken in troepen door de stad.. om stakingoontrole uiitte oefenen. Het is tot kleine indidenten met die politie gieko- men. De werkgevers verkliaren zicb bereid onmiddeilijk over bet salars voor Augustus te onderbandelen. Reuter vcrneemt, dat Japan alle pogingen tn het werk stelt tot faervattiiig der haadelsbc" trekkingen met Rusland. Het tracht ook do sovjetregeering er too to bewegen, Siberia open to stellen op gelijken voet voor alio per" sonen. Volgens to Konstantinopel van het Klein» Aziatisoho front ontvangen beriehten hebben do Grieken de stad Aidin platgebrand. Do stad zou in puin liggon. Een bericht ult Kief meldt, dat nabij die stad een trein, bestaande uit vijf wagena, vcr« brand ia en dat daarbij 200 monschcn zouden zijn omgckomen. De geheelo telefoondienst in do Ver. Statcn en Canada is gistcravonld tedn minuut stopgezot als hulde aan wijlen Graham Bell, don uitvinder der telofoon. In do haven van Novorossisk zijn vljftig rcgcnbakken aangckomen, die do so.vjot»rcgco" ring bij Duitaoho en Britscho flrma'a had be< stcld. Het ia do cerate groote levering van de duizcnd bcstoldo bakken. Do Britsohe arbeidcrsleider J. H. Thomas hooft 2000 pd. at. ontvangen, krachtens rech" terlljko ultapraak in het proccs wegens lastor, tegcn een oommunistisch blad gevoerd. Hlj ver" decide het geheelo bedrag onder liefdadigo ge< nootschnppon, hoofdzakolijk In zijn cigen kios» district. - Do „Ev«mlng Standard" vernoemt dat Lloyd! George or In heeft toegostemd zijn mo» morles te schrljvcn. Er is editor geen definiHc vo datum vastgesteld, WaarsehijnUjk duurt het nog eon paar maanden voor hij beglnt. De eerste vrouwelljko ambtenaar van het O. M. Is thaws In Duitschland opgetreden, en wol to Berlijn In een zaok togon een chauffeur, boHohuldlgd von hot voroorzukon von letsel door schuld, Uomengd Nieuwi. ONTPLOFFIND. Ecu gasfitter was Domderdagmiddag aan het werk in het pand Steegweraloot 72 te Dordrcclit dat nu verbouwd wordt. Omstoeeks twee uur rook de gasfitter ecu zware gasluciit. mcldt de ,.Dordtiscbe Crt." letter, toen bij daarvan niet mcer merlkte, wildc liij met ecu braudpnden lucifer naar bet lek gaan zoeken. Nauwelijks bad do man den ludfer aangesto- ken of cr ontstond een bevige outploffing, welke ttal van ruiten zoowel van het pandi zelf als van bdendenden panden, vernielde, o.a. de groote ruit van den lunchroom „Het Spiin- newiel" aan de overzijde der straat Een meisje, dat op bet oogemblik van de explode langs 'bet huis liep, werd tegen den grond gestagen, doch kwam met dien schrik vrij De onvoorzichtige gasfitter liep emsitige brand- wonden op aan de hand. Brand veroorzaakte deze gasontploffing gelukkig niet. STAKING OE6INDIGD. De staking aan de Haarlemsehe ijzergiete- rij is geeindigd. De aibeiders zijn aan bet werk gegaan op de door de dlirectie gesteldie voorwaarden, n.l. bet aanvaarden van 53-uri- fe arbddsweek met behoud van het oude loon, es sjouwers zijn niet mcer aan het werk ge- steld kunnen worden. DE BEERSCHE MAAS. Honderden arbeiders zijn daar thane aan het werk en het schiet bijzancfer vlug op, meldt de „Bossche Crt." Over een paar maan den hoopt de aannemer klaar te zijn wat voor de streek een groot geluk is. Zanatreinen rij- den den ganschen dag been en weer over een lengte van 4 K.M. De dijk ligt nu veel ver- der van de Maas af dan eerst en is ook veel hooger en breeder. De rivier kan daardbor in den winter voldoende water loozen. Het geheel ziet er prachtig uit en bet terrein is zoo mooi regelmatig hoog, dat bet een lust is om te zien. Voor de streek is bet een verbe- tering van zeer groote beteekenis. DE STAKING IN HET RIJN" EN SLEEP. VAAJITBEDRIJF. Een dter Rotteraamsche berichtgevera van het Hbld. meldt: De onde rhan deliiugen tusschen de heeren Brautigam en Van Krieken eener* en vertegem woordigers van het Deutsche Transports A rb ei» terverband anderszijds, bebben tot resultaat gehad, dat van heden af Duitsche sleepbooten Duitsohe schepen kunnen weghalen en Fran< sche en Beigische sleepbooten schepen van de. ze beide naties. Hollandsche schepen met graan of andere aan bederf onderhevige goederen mogen even, eens naar Duitschland gesleept worden, mits voorzien van een toestemming van den heer Van Krieken, bestuurslid van den Centralen Bond. Verder wordt de staking onverminderd voortgezet, ook dioor de werkgevers. De Verein. zut Wahrung der Rheinschif. fahrts Interessen blijikt dua, ondanka het ulti» matum om alle werkzaamheden te hervatten met de bovenstaande regeling genoegen te ne. men. INBRAAK. Te Utrecht is in een huis aan de Biltstraat ingebroken. De inbreker heeft zich door mid- del van een ingedrukte ruit toegang weten te verschaffen tot het perceel, en is tneo doorge- drongen tot de slaapkamer waar de heer des huizes in ruste lag. De ongewenschte gast heeft uit een jaszak een portefeuille gehaald, beroofde die van haar inhoud (ongeveer 700), stopte haar weer waar hij haar ge- vonden had, en hij wist ten slotte ook nog den sleutelbos machtig te worden.. De inbre ker schijnt alles niet zoo geruischloos te heb- fedaan als voor hem wenschelijk was. op een gegeven moment werd de heer dea huizes wakker en bemerkte onmiddeilijk den man, die do vlucht nam. E>e bewoner snelde hem achtema, lostc met cen revolver nog een schot op den diet, die echter wist te ontkomen. Het is nog niet mogen gelukkem den dader aan te houden. („U. D.") A. C. VAN DER HOOP, f Da „N. Arab. Crt." meldt het overlijden te Dieicn, 64 jaar oudl, van dien beer A. C. van der Hoop, oud-conaul-generaal dter Nederlan- dien. EEN BIJZONDERE OIFT. Te Kaitwijk aan Zee vonden collectantm am bet einde der godsdienstoefening, naar dte Ned. meldt, in een der kefkezakjes een bi- zondere gift van 2 gulden voor de Zending, gewikkeld in een. briefje, waarop stand ge- schreven: „Dit is de buur van een door mij uitgeleende broedsdhe kip." EEN KUIKENSDIEF. Een landbouwer in gebucht Kleutert te Uden was de takken van een boom aan bet afkappen, meldt de „Geld." Toen bij den top afhakte, sprong een rat uit bet zich daarin bevindteade ekstemiest. Toen men naderhand dit nest onderzocht, bevond1 men, dat de rat zicb daarin een nest gamaakt bad en dat daar dte resten lagen van de vele kuikentjes, die men daar in- dm omtrek dten taaitsten tijd vermist bad. DIE NED. IM- EN EXPORTTENTOON- STELLING. Het eere-voorzitterschap der NedieHankl1- sche Import- em Exporttenttoonstelling is aanvaard door Z. Exc. Szteneck Fierlinger, gezant te's Gravenhage van dte Tsjecho-Slo- waaksche Republiek, welk land' beaoelde ex- positie alsnog met een officieele inzending verrijkte. "Den. heer Alex Chambers werd hier- maast bet eerc-commissariaat van bet direc- torium opgedragen. In verbanld met het afstaan van een ded der baten aan de jBaagsche Bleekneusjes", bet Roode Kruis e.d. heelt zich bovendien de Liefdadigheidscommissie geconstitu- 'Mtevr. Keun van Hoogerwoerd Barones- se von Schauroth, hoofdbestuurslid van: bet Duitsche Roode Kjruis; dr. 'Ml. Jacobs, presi dent van de's Gravenbaagsche Gezondbeids- kolonite; dr. I. J. Berdenis van Berlekom; dir. H. F. Fleischer en J. Scholiten, adminis- trateur van den Getneentelijken Geneeskunr dteni Dienst te's Gravenhage. Direct na de officieele opening op heden Zaterdag 6 Augustus ten 2 uur znl dte ten- toonstelling voor bet publiek toegankelijk zijn. Dte Jury voor den dtalagewcdstrijd. waar- aam ongeveer 1401 zaken' zullen deelnemen, zal op vrijldag 11 dezer haar oordieel bepa- lea. EEN SPAARBANK VOOR DE NED. HERV. OEMEENTE? Met Comitte van Actie tot opricbting van cen spaarbank ten gunsto der Ned, Herv. Gem. in Nederland, bad Donderdagavond in bet gebouw „Geloof cn Vrijheid" te Rotterdam cen openuare vergaderlng bdegd, waarin men tot stlchting der spaarbank vilde gera- kea. (De BOUWVAKARJBEIDERSUITSLUI- TINO IN NCOiRD-BRABANT. De afdeeling Dm Bosch van dm Ned. Aan- nemersbond heeft zicb solidlair verMaard met de uitsluiting van dm R. K. Bond van Bouw- patroons. Zij gaf dm R. K, Bouwvakarbei1- dersbond St. Jozef te Uitredht in overweging om zicfa alsnog met de door dezm bond vol- gens officieuse bexichtm voorgmomm bemid- aelingsvoorsteleln van resp. 73 m 62 cent tot dten R. K. Bond te wmdm m belooft alltes te zullm dom om de Brabantsdhe afdieelingm dit voorstel te dom accepteeren. GOED OP WEG NAAR DE VEELGE- ROEMDE „VERBRDEDERING." 'De Tel. vemieemt, dat die Fransche turners niet van plan zijn deel te nemen aanl dte gym- n astiekbetooging te Gronihigem, wanneer er iDfui/tsche gymmasten aan zullen meewerken. CENTRAAL STEMBUREAU. Het Centraal Stembureau houdt Maandag a.s. des namiddags 2 uur 30 in het Gemeen- tehuis te 's-Gravenhage een zitting tot de be- noemingverklaring van em nieuw lid van de Tweede Kamer ter vervanging van dm heer P. J. Reymer te Hilversum, die medegedeeld heeft zijn benoeming niet aan te nemen. EEN CHAUFFEUR VAN VIER JAAR! Terwijl em chauffeur zijn groote vracht- auto even voor het Armhuis in de Baan te Rotterdam had neergezet om thuis em kop koffie te drinken, zag zijn 4-jarig zoontje kans op dm wagm te klimmen, meldt ,JHet Volk". De jongen morrelde aan het stuur, de auto begon te rijdm en de kleine chauffeur, het stuur niet meer meester, real met het ge- vaarte tegm een muur. E>e auto werd beschadigd, de „chauffeur" kwam met den schrik vrij. ONGEVALLENWET. Bij kon. besluit van 15 Juli (Staaisblad No. 451) is vastgesteld em algememe maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste, vitrde en vijfde lid van art. Ill der Ongevallenwet 1921. VOOR RUSSISCHE UITGEWEKENEN. De heer G. Koschitz^ gevolmachtigd gedele- geerde der Russische Nationale organisaties, die te 's-Gravenhage vertoeft, om hulpverlee- ning aan de Russen die naar den Balkan zijn uitgeweken te organiseeren, heeft en bezoek gebracht aan het ministerie van buitenland- sche zaken en aan het Ned. Roode Kruis met verzoek om steun voor de Russische uitgewe- kenen. Vanwege het ministerie van Buitentandsche Zaken en het Ned. Roode Kruis heeft mm zich ten voile bereid verklaard, medewerking en steun te verlemm om deze ongdukkigm te helpm. Hiertoe wordt thans te 's-Gravenhage em comitte gevormd, waarin bekende Nederlan- ders zitting zullm hebben. EEN INCIDENT? De Indische bladm hebben melding ge- maakt van een voorval aan boord van1 het En- gelsche stoomschip „Nile", dat op reis was van Hongkong naar San Frandsco. Aan boord bevond zich een Nederlander uit Java, die meermalen zijn anti-Belgische gevoelens luchtte tegenover zijn mederdzigers. Op een goeden of kwaden dag trok hij in de eetzaal, welke was gepavolseerd, de Beigische vlag naar beneden m vcracheurde haar. Dat was nietgoed en zefcer ntet verstandig, maar meer dan een hoewd zeer af te keu- ren kwAjongensstreek was het niet. De Beigische bladen nemen thans het ver- haal uit de Indische pers in extenso over en plaatsen opschriften er boven als: „Een poli- rlek Incident aan boord van em' vrachtboot" en ,.De Beigische vlag bdeedlgd door em Ne derlander!" De vlleg en de olifantl, meent he! Hbld., waaraan we dit bericht ontlteenm. MiIJNEN AANGE'SPOEILD. Bij paal 72, een uru Zuidwaarts van Zandvoort is weder een mijn aangcspoeld, die onmidddliijk werd gedemonteerd. Bijna op dezelfde plants zit cen tweede mijn half in't Zand- vast. Met het oog op 't gevaar voor onvoorzichtige nieuwsgierigen is deze ondter politiejbewaking gesteld. iMen zal trachten ook deze mijn te demonteerem. Bij paaly 72, een uur Zuidwaarts van kop. Exit laatste is in meerdere gememten re- gel, naar ons bekmd is. EEN SUBSIDIE TEGEN MUSSCHE'N. In de raadsvergadering van cen der Gooi- schc gemeeniten scelde een raadslid een sub- sidie voor tegm.' de musschen; de hedoeling was een persoon aan te stellen, die de mus schen van do rijplmde graanvelden moest verjagen. V66r de musch tot de beschenmde vogcls behoorde, kreeg de dorpsjeugd hier en daar een premie vooriederen musschen- kop. OESTOLE'N GELD ONTDEKT. Elndte Junl is melding gemaakt van dlef- ®tal van f 1500 ten nadeefe van een opz'ich- ter te 's-Hertogcnboach, die ter uitbetalin van loonen geld bij1 een bank aldaar gein had. In vcrband daarmee werden F. D. en W. K. in bewaring gaateld. Thans heeft de Bossche recherche op het dak van dte wonimg van den eerstgcnoemdmi verdachtle, 28' bank- biljetteni Van 26 gevondm. Het bankpapier, dat van dezen dietstal afkomatlg Week is in besalg gmomm. OPLICHTING. Een 21-jarig boekhouder stond gister te Amsterdam voor de Vacantie-kamer der reclit- bank terecht, beklaagd Van oplichting. Hij had in Maart j.l. aan het Gememtelijk Giro- kantoor em kwitantie aangeboden, valschelijk met dm naam van zijn patroon onderteekmd en daarop ontvangen een bedrag. van 68,50. In Md d.a.v. had dm beklaagde em ken nisgeving van aankomst van em aangeteekm- de zending, geadresseerd aan de firma, waar hij in betrekkmg was, weder valschelijk onder- teekend met dm naam van zijn patroon. Aan het bureel postkwitanties was hem torn uit- betaald em bedrag van 1068. Beklaagde bekende deze fdten te hebben ge- pleegd. Het O. M., waargmomm door mr. J. Ver- steeg, wijst op de vele misdrijvm, die dit jon- ge mmsch reeds heeft gepleegd. In zijn jeugd is hem em emstig ongeluk overkomm, waar- door hij ontoerekenbaar moet wordm geacht voor zijn dadm. De doctoren zijn het daar- mede niet eens. In elk geval staat vast, dat deze beklaagde em zeer slechten gezondheids- toestand heeft. Bovendien is hij onlangs va- der gewordm. Zijn vrouw vertoeft in Duitsch land. Daar kan hij dadelij'k naar toe en zal hem werk worden verschaft. Daarom meent spr. hier een voorwaardelijke stral te moeten vragen en wel 1 jaar. De verdediger, mr. A Zeldenrust, sluit zich bij dit requisitoir aan en vraagt bekl.'s invrijheidssteUing. Nadat de rechtbank in raadkamer is ge- weest, wordt aan dat verzoek gevolg gege- ven. De patroon van beklaagde, die als getuige gehoord is, staat op m vraagt hoe het nu staat met de 27000 francs, waarvoor beklaag de hem heeft opgelicht m die hij zal moetm betalen. t De president zegt, dat die oplichting niet is ten laste gelegd en dus niet behanddd kan worden. Uitspraak over 8 dagen. TEGEN DE TABAKSWET. „De Sigarenf abrikaiit", het orgaan van den eensitm Ned. iBond! van Kleinfabrdkaa- tm in de Sigareniindustrie, meldlt, dat m de 31. Juli gehoudm hoofdhestuursVergadering besilotenl is zichi van het bestaande comite van actie tegen dte Tabaksiwet af te scheidm. In beginset is besloten eenl nieuw comite op te richten en em f'linfce demonstratieve actie tegm de Tabaksiwet te gaan. voerea „WACHTGELD". JUitlkijk" schrijft in het „Friesch Dagbl.": Ziji wareni verloofd; hiji wou trouwm. „Niee vent!" zei ze, ^nog met; 'n beetje geduld". „Maar waarom? Zoodra ik trouw, heeft m'n patroon bdoofd, krijig ik flink opslag en een| plaails in Indiie - w'aarom zullm we dan wachten?" Zij kwam heel dlcht bii 'mi zitten. Sioeg 'n arm om z'n hlals en begon hem toen te fluisterm in't oor wat hijl altijd heel prettig vond m; uit te leggen, waar om ze nog wachten xnaesteu. J a gel a at iheldierde op. jou slimme feeksr zei hij. „Zit hot - nu dan wachten we nog een poosje, met alle geduld". IHij repte van .trouwen ntet meer. 't Volgmd jaar werden ter plaatsc zij was er onderwijzeres een cnristelijke en roomsche school geop'end, waardoor iheel wat „opmbaar'' personeel op wachtgeld werd giesteld. „Zij" was er ook bit Den dag zelf, dat dte gemeeniteraadl altius besloot, zond ze 'n blii telegram naar „htem" Komen aanteekemen!" 'n Week later was „zij" die bruid. 'n Miaand later was ze getrouwd. Drie maanden later ging'ze met 'r man naar de Oost, waar een benoeming bij' 't la ger onderwiia in Nederland is uitgesloten en strijkt nu elk jaar van den Staat der Ntedter- landen em „wachtgeld" van 'n paar duizend! gulden op, dat zij als alias zoo blijft tot in den grijzen ond'erdomi trekken1 blijft. 't Staaltje te uit het l'even. Z66, en op allerlei dergelijke manierm;, met verschi'llende variaties, geschiedt het mmigmaal, zegt het Bezuinigingsrapporfc- Laban. Z66 gaat ons goedte geld op. Kijk er uw belastingbiljet maar op na! V'LIEGONGE¥AL TE1 GORREDIJK. Uit Goiredijk wordt gemeldi: De aviateur Schdlink deed met die vlieg- miach'ine van den heer Frenkel, tandarts te Amsterdam, passagiersvluchtm gedurendc dte eesten alhier en te Iieerenveen. Donderdag zou hij van Heerenveen nog eens hier komeni om weer ertkele vluchten te doen. Tegen1 half vijf vloog de machine dan ook boven het dorp en eenige oogenblikkert latter zag men hiaar dalen boven het vlegterrein. De wieleni hadden bijna dte grond al 'bereikt, toen1 plot- seling de machine over dm1 kop sloeg en met de widen in de hoogte liggen bleef. Hulp was sp'oedig ter plaatse; maar geluk kig warm aviateur en passagier vrij'wd on- fedeerd; de laatste had) eeniige onbeduidan- e hjoofawondm. De romp van dte machine was echter dwars doorgebroken, de schroef en het richtingsroer waren vemteld. Bij' on- derzoeak bleef die motor zdf nog onbescba- digd te zijn. Het schijnt, dat de aviateur zich vergtet heeft omtrent de hoogte van het terrein; dte wielen kwamen in aanraking met den1 steilen kant van een sloot en daardoor moest de machine wel omslaan. Had hij1 een 20 c.M. hooger gevlogm, dan was 't ongeluk niet gebeurd. DE RIJIKSWAGHITGlEL'DREGlELIiNO. Het iHlbl. meldt: De cenitrale ooimmlsle voor georganiseerd overleg in amlbtenaaa',sza'ken heeft naar aan- leidiinig van het bij. de oomimissie Ingedimd ontwerp-wachtgeldrcgeling de regeering geadvisoerd' bij inkrimping van personeel en op wachtgieldsteliug naar vaste regden te handelen op de volg le pensionneering van 65 j aar en oudter. 2e wachitgeldi voor het 3e wachtgeld voor ambtenarem van 62! Jaar en Oiuderem mits gerechtilgd tot vol pensiom. 4e wachtgeld voor hen, die nog gem 23 Jaar zijn en op 1 Met 1922 ongehuwd waron. 5e wachtgeld voor ambtenaren met't minst aantal dienstjaxen. De commissie advisecrdie bovendien, dat gem vaste ambitcnaren behoo- rm te worden ontslagm, zoolang bij een be- paald dienstvak nog los personeel aanwezig is, terwijl bij opheffing van em bepaald ge- sticht of bepaalde instelling dte wachtgcldre- zoodanig wordt toegepast also! 't per- van diverse instellingm tot teen groote inrichtimg behoorde. DE VEHMEBNDE M'ALVER'SATIEN TE WOIRMERVEER. IHet bestuur van de Vereeniging de Arbdd" te Wormerveer schrijft aan het Hbl. naar aanleiditaig van de vermeendte malversaties en ongeregeldhedm betreffende dien bouw van de vereeniging: De condusie van het onderzoek der Justi- tie was, dat er gem voldoende itermen aanwe zig. waren tot instelling van een strafver- vdgimg. Intusschen wees de accountantscontr61e duidelijk uit, dat het niet wenschelijk was te achtein vender rijiksgeld aan het beheer van de Vereeniging „De Arbeid" toe te vertrouwm. Aangezien de beschuldigde bestuurdlers nooilt in de feiiten van besch-uldigingen waren gekend. is op herhaald aandringen van hum bond (de Bond van Arbeiderswoningbouw- vereenigenl in Nederland), een hemieuwd on derzoek door de regeering ingesteld iHet resultaat van dat hernieuwd1 onder- ambtmarcn van die cr om vra zoek en herhaaMe conferenties komt tot uit- drukfcing in den) Minilstrieelen brief aan B. en W. van Wormerveer van 27 Juli. iDeze brief luidit: „Wat de uitsluiting van de bouiwvereeni- gin|g „Die Arbeid" betreft, hieromtrent deel ik u het vblgende med'e: lEm hemieuwd onderzoek en herjhiaalde be- sprekingen met de betrokkm bestuursleden hebben ntiji ten slotte de overtuiging geschon- km, dat de iekortkomingeni, aan het vereeni- gingsbestuur ten laste gelegd, te breed zijn uitgemeten. Hierbij in aanmerking nemmde, het besluit der regeering om in het algemeen den bouw in eigm belieer niet goedi te keu- rm, benl ik thans bereid, waar noodig, de medewerking van „,De Arbeid" in zake de Volkshuisvesting weder te aanvaarden." OPLlGHTEiR GEARIRESTEEIRD. De gemeentepolitie van Eindhoven heeft een 18-jarig persoon gearresteerd. Dte man, die volgens het „Hsgz. als em' berucht op- lichter bekend staat, verbleef den laatsten tijd in hotels der groote plaatsen en maakte zich overal aan oplichting en diefstal schul- dig. Gewoonlijk nam hij' hiertoe zijn toevlucbt bij de geestelijfch'eid en: gaf daarbiji voor fa- mil ie te zijn van te goeder naam bekend staande personm1. Uit de hotels Verdweem hij dan spoorloos zonder de verteringm te vol- dom. Laatstelijk verbleef hij te Venlo en' Maas tricht, alwaar ook verscbeidene personen de dupe werden. DE B. A. M S. De afdeeling Utrecht van dm Bond van Ambtenaren in dienst 'bij: de Ned. Spoorwegen hield Woensdag em buitmgewone ledtenver- gadering ter bespreking van dten toestand. De heer Borema, lid van het hoofdlbestuur, meen- de dat dtebezuiniging in het spoorwegbedrijf op andere wijze mogelij'k en ioonsverlaging ongemotiveerd en niet te aanvaarden is. Schero laakte hij dten brief van dm Raad van Commissarissen. die, waar het zulk een beiamgrijke zaak betreft, blijk heeft gegevm van geringe studie m lichtvaardige beoordlee- ling van Set spoorwegbedrijf. Een emstig overzicht van de toestandm bij de N. S. is in een dergelijke korte uiteenzetting, zooals de Raad van Oonunissarissen die gemeend heeft te moeten geven, absoluut ondoenlijk. Het spoorwegpersoneel had1 van genoemd Insti- tuuit em breedter en emstiger opvatting van zijn taak verwacht. Indien dte organisaties van spoorwegpersoneel door genoemdeu Raad warm geraaclpleegd omtrent de te nemen maatregelen, tmeinde in de toekomst het te- kort zooveel mogelij'k Op te heffen, had de brief aan de Regeering er allicht geheel an~ dera uitgezim. Spreker noemdte in dit verband verschillmde middelen welke tot bezuiniging zouden kunnen leiden. De vergadering nam met algememe stem- men het (besluit, het hoofdbestuur in zijne po- gingm om die samenwerking tot stand1 te brengen, krachtig te steunm. Mient O T. Pr©rineiaal Sieaws UIT HEILO. Zondag 6 Augustus zullm de Serie-wed- strijden van dte voetbalclub V. V. H. em' aan- vang nemen. De inschrijviinigen hebben niet aan. de verwachtimgen voldaan. Het ge- halte van de ideelnemmde clubs is echter van die aardi, dat een spannmde wedstrij'd ite wachten is. Om twee ,uur zullen K. V. V. uit Krommmie m Schoori I, befde 4e klassers, elkander bestrijden, tar j:! om half vier twee oude bekendm, n.l. Rood-Wit I en V. V. H. I, zich met elkander zullen meten. Men mag ver- wachten, dat het aan de noodige spanning niet zal ontbreken, daar de respectieve win- niaars elkander den volgenden Zondag zul len; ontmoeten om de uitgeloofde prijzen to winnen. (Zie advertentie in dit mummer.) UIT OTERLEEK. Morgen (Zondag) voomxiddags 10 uur, zal in de herv. kerk alhier de dienst worden geleid door ds. Buiskool uit St. Pancras. UIT SINT"PAN CRAS. Vrijdag 4 Augustus vergaderdo do voetbab vereeniging Vrone onder leidinig van den heer J, Petri ten huizo van den heer H. Gerritsen. In ibespreking kwam do schadeloosstclling aan den oigenaar von cen der auto's, welko al< liior door eigen of vrcemdo voetballcrs eenigs* zlns beschadigd was tijdons do serie«wedstrlj« den. Door cen lid van' do clftalcommissio word voorgcstelld om door een oollecto staande do vergadering do gelden to vofkrijgeii. Dit word aangenomen on do opbrengst was voldoendo om dit onaangonamo zaok jo uit do wcrcld to helpen. Alsnu was aan do ordo do vcrkiozing van 2 bestuursleden. Do voorzitter meendo to moeten bedanken Wegens drukko ibezigheden, terwijl de secretaris zijn am'bt had neergelcgd, ont« moedigd door to weinig medewerking. Den heer Petri werd bij monde van den heer T. Engel dank gezegd voor alles, wat hij als voorzitter, doch vooral als oprichter der vers eeniging had gepresteerd, wat do vergadering met een luid applaus onderstreepte. Uit de vergadering gingen stemmen op om den heer Boskamp te bewegen Op zijn besluit terug te komen, met 't vooropzeit betere ver" deeling der werkzaamheden, enz., waarna, hij verklaarde in dat geval een benoeming zich te laten welgevallen. De heer Boskamp werd hiexop met 26 van de 31 stemmen herbenoemd, waama hij de benoe* minig aannam. In plaats van den heer Petri werd eerst de heer T. Engel benoemd, doch die bedankte voor de eer, waarna de heer C. Kloosterbocr werd verkozen en de benoeming aannam. Besloten werd voor het 2e en 3e elftal en de oudste adspiranten een avond per week te res serveeren voor't houden van oefenwedstrijden. Een regeling werd getroffen voor't gezamen® lijk verrichten van terreinwerkzaamheden. Nog werd op voorstel van den heer Jb. Wit de heer Petri bij acclamatie tot eerelid be" noemd, waarvoor de beno^mde zijn dank uit« sprak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1922 | | pagina 2