Vekeiyksch overzickt lr. STEHR, 1 R. 0. VAN GENNEP J. H. SCHOLTEN N.V, Selisepvaart-Mij. Noord-Holland" Bergerweg 16, IJHTI52MS KU1BST een net melsje, Werkster ALKMAAR- LONDON. Verfrek s.s. Dinsdagochtend 8 Mgustus a.s. Kimst er( Wetenschappen mL Adverteniien. tandarts, Lading wordt gaarne goaocepteerd tot DINSDAGOCHTEND 8 uur. Woensdag 2 Aug. warm eenige voetballicf- hebbers uit Alkmaar als een A. V. V.-combi- natie de gasten van Vrone I, voor cen vrtend- schappdijken wedstrijd, waarbij Vrone de twinning behaalde met 41, Op den Donderdag - daarop streden de Vrone-veteranen tegen. het 2de elftal van Vro ne. De eerst'en behaalden den zege met 31 Ds. Buiskool preekt morgen, Zondag, niet hier, maar te Oterleek, UIT ZIJ'PE. Bij, den beer P. Glas, aan den Boschweg nabij 't Zand (Zijpe) werd Donderdagmor- gen een strooschelf door den bliksem ver- nield. UIT B ARS I NO E RHO RN. De beer J. Kooij albier staat op bet drietal voor keurmeester van vee en vie/each te Helder UIT AKERSLOOT. Donderdagmiddag, torn mej. T. albier, een kip uit bet bok zou balen, was dit naar genoegm van, den in bet bok gestationneer- den haan, en deze takelde haar zoo toe, dat geneeskundige hulp vereischt werd. P REDI KB E'U RTE N. BROEK OP LANGENDIJK. Herv. Kerk 2.30 uur Ds. Kooi Voorber. H. Avondmaal. Geref. Kerk 9.30 uur, Petersen, 2.30 uur idem. Doopsgezinde Kerk 9.45 uur, Ds, de Jong. UIT BERGEN. De gister aanhoudend neervallende regen werd alhier door vele'n met een beklemd hart gadegeslagen. Bergen's Harmonie vierde feest ter eere van haar 25-jarig bestaan en nagcnoeg geheel Bergen leefde met dit feest mede. Vreesde men, dat het feest in letterlijkdh zin in het water zou vallen, tegm 8 uur werd het droog en begaven honderden zich naar't feestterrein, waaronder vele badgasfen, die blijde waren de vele pensions, die wel inge- richt zljn om hen slaapgelegenheid te ver- schaffen en te voeden, doch minder geschikt #zijn om er met zooveten een regendag door te brengen, te kunnen, verlaten. Het is momen- teel zeer dmk in Bergen. Van de badplaatsen in ons land is Bergen pagenoeg de eenige waar men thans voor de eerste helft van Au gustus nagenoeg geen pension meer kan be- Komm en waar nog slechts enkele buizen on- vcT-i'mird zijn gebleven. Een grooteunenigte had zich dan ook opge- sfeld bii de buitensociteit aan de Eeuwigen- laan, welk terrein met rietmatten was afgezet en voor een ioder toegankelijk was, die voor- zien was van een lampion. De iubileerende vereeniging concerteerde en werd daarbij afgewisseld door de Mondhar- monicaclub van de Vereeniging Oosterspeel- biln te Amsterdam, welke clnb, groot een 170 kindcrcn. hier onder leiding van ouderen een weak kampeert. De muziek van de-kleinen oogstte veel suc- ces. Spocdig stelde de Harmonie zich aan den soils van een optocht, waaraan door de Mnndh rmonicaclub en alien die van een lam pion voorrien waren, werd deelgenomen. De belangstelling van het publiek was zeer (root. Voor huize Krinenburg werd halt gehou- den en daar wcrden de muzikantcn en de rommissie door den beschermheer, burge- mcoster Van Reenen, ontvangen en den eere- wim aangcbodcn. Het corps zette hot lledjc van den Berge- naar 'n dat door velcn werd medegezongen. Om flit meerderen mogelijk te makcn, zou het bor beter geweest zijn wanncer het corps zirh niet zoo ver gcschetden van het publiek bad bevonden. Dp burcemoes'ter bield hicma ,een toe- mraak, waarbij hij verklaarde dat het hem bij- zonder vool genoegen deed het corps heden- -ivond op Kranenburg tc mogen begroetcn. Spr. waardeerde het spelen en het zingen van het iiedje van den Bergcnaar. Spr. had Rat-pen lief en daarom was het 25-jarig be staan van de Harmonie ook voor hem em feest. De geheele gemeente toont met het feest mode te leven. De waardeering voor al de moeite die Bergen's Harmonie zich in de loop van de iaren heeft gegeven, komt thans schit- terpnd tot uiting. net corps verdient dit ten voile Steeds toch toont het zich bereid om by-sten van andere vereenigingm op te luiste- ren en daarom leeft Bergm met de Harmonie mode. Het was spr. een voldoening tal van iaren beschermheer te zijn. Spr. droeg de ver- eenip-ing een warm hart toe. waarom hij den vonrziHer. als waardeering voor dezen avond, voor d° vereeniging een enveloppe met in- bovd aapbood. Hiema werd' door de familie Van Reenm 'n vuurwerk afgestokm, dat geslaagd gmornid kan wordm. De voorzitter van Bergen's Harmonie, de heer P. Blankendaal, richtte hierop namens het corps woorden van hartelijken dank tot den beschermheer. Wij weten, aldus spr., dat u de vereeniging een warm hart toe- draagt. Ook heden avond hebt u daarvan weer blijk gegeven. Ik zeg u hartelijk dank voor al- les wat u gedurende 25 jaar voor het corps hebt gedaan en spreek den wensch uit, dat u nog vele jarm onze beschermheer mag zijn, opdat ons corps moge groeieu m bloeim. iiema glng het in optocht door het dorp. Om de kerk trokken bijzonder de wimkels van de heeren Kruijdenberg, ,firma, Meijer en Hopman de aandacht, die door versierihg, verlichtin#en vuurwerk de feestelijkiieid ten zeerste verhoogden. De rondgang op den schoonen stillm zo- meravond was een prachtige verrassing voor de bewoners. Om half 11 kwarn men in den keurig verlichten tuin van „de Rustmde Ja- ger". Hier bleef men nog lang onder de ge- zellige tonen van de muziek bijeen. Namens de feestcommissie zegde de heer C. Bogtman Az. het publiek dank voor de spontane hulde aan het corps gebracht. Hij vergeleek't feest bij een diner en in vergelij- king daarmede was het feest van Vrijdag- avond slechts een hors d'oeuvre. Het eigenlij- ke feest zou Zondag gegeven worden. Gezien de wijze waarop de hors d'oeuvre geslaagd was. kon men verwacht^n, dat het feest Zon- dap- een schitterend succes zou wordm. Spr. deed nog em beroep op de aanwezi- p-en om lampions te schenken, om daarmede Zondagavond het feestterrein k la Giorno te verlichten bracht dank aan de Mandoline- club voor de gratis verieende medewerking en beval een te houden collecte aan om de kin- deren een verfrissching te kunnen aanbie- den. (Applaus). De leider van de Maudolineclub bracht dank voor de ontvangst van de kleinen, die als stadskinderen zoo weinig in de natuur kun nen vertoeven. Spr. vertelde hoe de Amster- damsche vereeniging Oosterspeeltufn de kin- deren bezig houdt, om te bereiken, dat zij la ter in staat zijn als opgewekt gestemde wer- kcrs de maatschappij te helpen opbouwen en eindigde met de beste wenschen voor Ber- n-er'« Hai-monie, (Applaus). VHpnpcr het weer morgen gunstig is. dan 7e 1 7rer 7pker het feest Zondagavond in al'e "T>7lrhtpn slagen. 8ta<t»TiienTf8 VACANTIE BURGEMEESTER. De Burgemeester zal van, heden tot 20 Au gustus afwezig zijn. GE'SLAAGO. De heer J. A. Haakman alhier slaagde te 's-Gravenih age vo or het exam en gngelsch L. O. ONTSLAG GEVRAAGD; De heer A. Eriks, directeur van de Goo-, peratieve Zuivel-exportvereeniging j^oord1- I Iolland" alhier, heeft voor die betrekking ibedankt. Reden hiervan is, dat.de directeur onvoldoende medewerking ondervond van de zijde van het bestuur. Naar wij vememen, zal vermoedelijk ook het bestuur aftrdden-. STEDELIJK MUSEUM. Wij herimieren er aan, dat het Stedlelijk Museum (ingang Breedstraat, achterzijde van het Stadshuis) morgen (Zondag) ge- opend is Van 14 uur n.m. em op genoiemde ureni ook geopend zal zijn op de overige Zon- dageni in deze maand. LEGER DES HETLS. Mien vei-zoekit ons opname van het volgen- de: Gaarne willen wij; enkele bijzonderheden mede deelen omtrent het bezoek der cad'etten aan het fcorps van het leger des Heils te Alk maar. Dinsdag 8 Augustus komen em 40- tal kadetten met bun leiders en zullen des avonds te 8 uur een Zanguiitvoering geven in de Kapelikerk aan de Laat. Wellicbt is het nood'ig om even te melden, dat kadetten jomge mannen en vrouwen zijn, die in de Nationale Kwkeeksdiool ite A'dam worden opgeleid tot officier v. h. Leger des Htils. Reeds 's Zaterdag a.s. des avonds 8 uur komen enkele kadetten helpen in de open- luch'tmeetiing op de Steeumbrug. Ook des Zondags zijn ziji met ons m Manndagavonni 8 uur houden deze kadetten em bijz. samea- komst in de zaal aan de Limmerhoek. Voor bijzonderheden omtrent Dinsdag -avond zie de advertentie in dit blad. Ook valt te meldm, dat Kolonel Brouwer m Stafkapitein Beekhus m andere officieren zullm vpreken. DIENST DER WERKLGOSHEIDS'VER- ZEKERING EN ARB EIDSB EM I DDE - LING. Doelenstraat. Afdeeling: Arbeidsbeurs, Tel. 645 2 X bell en. Geopend op alle werkdagen van des voorm. 9 -tot des nam. 12.30 uur; bovendien des Ma and a gsa vonds van 7—8 uur. Aangeboden: 1 banketbakker-kok, 2' boek- houd'ers, 1 boerenarbeider, 1 drukker-zetter, 1 electrici-en, 1 emballeur, 15 grondwerkers, 1 vr. en 3 m. kantoorbediendm, 1 kantoor- looper, 1 koeisier, 2 letterzetters, 1 mach.- houtbewerker, 2 mach.-stoker, 4. opperlieden, 2 pakhuisknechts, 1 plaatwerker, 1 politoer- d'er, 1 scheepsbouwer (ijzerem), 1 schilder, 1 schippei, I schommaker, 1 sdirijver, 1 slij- per, 2 smedfen, 1 smid-rijwielherstellei, 1 steenbikker, 2 straatmakers, 1 stucadoor (aank.), 2 stokers, 1 sigarenkistenplakker, 2 sigarensorteerders, 8 timmerlieden, 1 tuin- man, 1 waker, 1 ij'zergieter, 1 ij-zervlechter, 1 ijZerwerker, 1 zandvormer, 1 zetter-druk- ker en1 26 1-osse -abeiders. Geplaatet: 3 collectanten, 11 sigarenima- kers, 1 sigarensorteerder en 1 los arbeider. Gevraagd: 1 agent tot het plaatsen- van spaarpandbrievm en 1 schilder. Alkmaar, 5 Augustus 1922. De Directeur, P. KIKKERT. REGEIJNG VAN DEN ZONDAGS- EN NACHTDIENST IN DE APOTHEKEN TE ALKMAAR GEDURENDE 1922. Op 6 Augustus zal geopend zijn de apo- theek van de firma Molmaar, Langestraat 1. Op Zon- en Feestdagen en gedurmde dm nacht is slechts een der apothekm geopend De andere apotheken zijn gesloten van des avonds 8 uur (Zaterdags 10 uur) tot dm vol- genden morgm 8 uur. In de apotheek, welke Zondags geopend is, w'ordt gedurende de daarop volgendc week 1 nachtdienst waargenomm. ALKMAARISGH BIOSCOOP THEATER. Het nieuwe programma opent met een joumaal, d'at belangrijk is door een prachti ge opname van dm terugkeer in Engeland van den Prins van Wales. Een enorme men- schenmassa juichte den Prins toe, die einde- lij-k uit het verre Oosten was teruggekeerd. Mooie n-atuurtafreelen geeft de opname van een van Amerika's wildste stroomen. De Prizmafilm is zeer mooi. De opnamen van het leveni onder water zijn schitterend. iHet hoofdnummer is geiiteld,,HetkWaad door alle tijden". Menl moet dit eohter niet •te niim op-vatten. 't Geeft dr-ie voorbeelden van verraad. E-erst het ven'aad van Judas, (een acte), daarna em beeld uit de Fransche revolutie (drie acten) en tot slot iets uit den opstand van Finland t-egen Rusland (twee acten) Clara en Carlo Wieth vervullen al- leen in de iaatste ep-isode de hoofdroll-en,. Marktberichten ALKMAAR, 5 Aug. 1922. Op de heden geho-uden wteekm-arkt Waren aangevoerd: 23 paarden 150f 400, 74 k-oeien en ossen 160f 550, 30 nuchtere fcalveren 12 28i, 418; vette schapem 3648, lamme- r-en j 1835, 2 vette vark-ens 80—/ 105 7 magere varirens 35-/ 48, 136 biggen, 10 w. 1'731, 5 bokken en' geiten 4— 14. van ter Amsterdamsche Beurie genoteerde fondsen, verstrekt door Noordhollandsch Landbouwcrediet. r o n d s E N. H oc p w Sport. ATHUETIEKIWEDSpTRIJDEN N.H.A.B. De belangstelling voor deze wedstrijden, 13 Augustus op ons Sporitf/rrein. te houden, is van de zijde der -deelnelners zeer groot. 27 vereendgingem schreven/ in. De verse' illende nummers met het ingeschxevm aantal deel- nemers volgen' hieronder; 100 M. (nieuwelingen) oO insehr., 100 M. 18, 400 M. 10, Verspringen met aanloop 32, Polsstokhoog 16, Du-itsche driesprong 29, Speerwerpem 21, Kogel-Stooten 31, Snelwan- delen met voorgift 6, 5 K.M. koppelwedstrijd 8 ploegeni van 2 personen-, ^stafette 18 ploe- gen van 4 personen, Touwtrekkeni 6 oloegen van 4 personen. DR AVER I JEN ^ItNNEMER SPORTCLUB. Na eeni rust van zes weken, geeft d'e K. S. morgen den liefhebbers van Paardensrxirt weer gelegenheid, op ons Sporttcrrein inte- ressamte draverijen mij1 te wonen. Als -het weer nu maar wi'I medewerken, kan het een mooie meeting worden. WaaiR het aantal en die kwaliteit der inschrijvingeii zeer goed is, twijfelen1 wij: niet of er zal druk bezoek zijn. VOETBAL. Alcmaria I speelt morgen in Hoorn tegen Hollandia op bet nieuwe 'terrein der Hoorn- sche dub. Zeetqdingen STOOMVAARTL1JNEN. STOOMIVAART MIJ. „NE'DERLAND". Pnnses Juliana (thuiar.-) vertr 3 Aug. van Colombo. KOlN. NED. STB. MIJ. Castor vertr. 3 Aug. v. Alexandrie n. Jaffa. Neptunus arr. 4 Aug. v. Amst. te Rotterdam. Nleno vertr. 3 Aug. v. Kopenhagen n. Amst. Uilysses -arr. 3- Aug. v. Rott, te Lissabon. Vuiean'us vertr. 3 Aug. v. Alicante h. Tarra gona Calypso arr. 4 Aug. v. Tanger te Gibraltar. Euterpe vertr. 4 Aug. v. Amst. n. Kopenh. Ino vertr. 4 Aug. v. Amst. n. Gothenburg. Iris vertr. 3 Aug. v. Valencia n. Alicante. Pluto vertr. 4 Aug. v. Amst. n.. Oporto. Stella arr. 4 Aug. v. Rlott. te Hamburg. Tehius -arr. 4 Aug, v. 'Rott. tt Gibraltar IKON. WEST-INID. MAILD. Flora vertr. 3 Aug. v. New York -n.. Haiti. Prins Fred. Hendrik (thuisr.) vertr. 3 Aug. v. Madera n. Havre. .Helder vertr 2 Aug, v. Caliao n. Mollend-o. Oranje 'Nassau arr. 4 Aug. v. West-Indie te Amsterdam. Orestes arr. 1 Aug. v. Hamburg te Valparai so'. HON. (HOLL. LLOYD. Eemlandi (uitr.) arr. 3 Aug. te Santos. HOLLAND-AMERICA LIJ'N.- Edam arr. 4 Aug. v. N.-Orleans (be Rotterd. Warszawa -arr.. 4 Aug. v. -Rott. te Dantzig. HOLL. 'BRITSQH-INDIE LIJN. Streefkerk (thuisr.) an-. 3 Aug. te Suez. Radja (thuisr.) vertr. 3 Aug. v. Madras. Ridderkerk (uitr.) -arr. 3. Aug. te Rangoon-. Meerkerk (uitr.) vertr. 4 Aug. v. Kurrachee. HOLLAND O0ST-AZIE LIJN. Gemma (uitr.) arr. 3 Aug. te Port Said. Oidekerk ('thuisr.) arr. 3 Aug. te Singapore. HOLLAND OOST-AFRIKA LIJN. Texeli arr. 4 Aug. v. Oost-Afrika te Amst. HOLLAND WEST-AFRIKA LIJN. Hercules vertr. 2 Aug. v. Dua-la n. Libre ville. Pollux vertr. 2 Aug, v. Monrovia n. Sassar- dlra. Triton arr. 4 Aug. v. Hamburg te A'dam. HOLLAND ZiUID-AFR'IKA LIJN. B'loemfontein arr. 3 Aug. v. Rotterdam te Hamburg. Jabersfontein (thuisr.) vertr. 3 Aug, van Kaapstad. Rietfontein (uiitr.) arr. 2 Aug. te Diurban. TON. PAKETV. MIIJ. Roggeveen arr. 3 Aug. v. Batavia te Singa pore. STV. MIJ. OCEAAN. Eurylochus arr. 4 Aug. v. Japan, l.v. Lon don, te Rotterdam. Pak Ling arr. 4 Aug. v Japan, l.v. London, te Rotterdam; Parigi vertr. 4 Aug. v. Amst. n. Java. alle werkdagen van 10-12 en 2-3 uur, catharina haru, -! De Eginondsche Kunstkring Tptredcn van LEVENSLIEDJES, VOORDRAeHTEN. f! Roomboter in pakjes van Jac. P. de Wijs Tel. 1?4,n. pond f 1.2C Van de door bet Gemeentebestuur aangebo* den gelegenheid tot bezichtiging van de nleu? we openbare U. L. O. School op Zondag en Maandag l.i. is door 172 personen gebruik ge* maakt. Govonden: Een ijzoren horloge met ket» ting, cen gouden damesring met steentjcs, cen zilveren ketting met zilveren banger, cen bruin zijden kindermutsje, ecu dop van een vulpen, een klein lila<klcurig zakboekje, een zwarte portemonnaie met inhoud. Verlorcn: een sleutel van een kast, een zwart ledoren aktetascb, een witte strooien hoed, een bankbiljct van 10.—, een gouden schakeb armbandje, een paar lange dameshandscboea ncn, een koffertje, een flacon met gouden dop, een grijs portemonnaie'tje, een Swanvulpem houder, 2 bankb. van 10.een voetbal, een badpak, ccn zwart damestascjije met inhoud, een zilveren heercmhorloge, een badhanddoek mot inhoud, cen zilveren balskctting met mc< daiUon, een gecl lederen portefeuille met bank> biljet van 25.een portemonnaie, waarin een zilveren dameshorloge met gebroken glas en zilvercn armband. 8nr richtte hieroo woorden van waardee- rinp- t-ot den beer Beekman die zoo vele ja- rpn asn Rpt boofd van het corps had gestaan vr, dtp efppds ziin beste krach,ten had gegeven, a.orti vnms wprVzaamhedcn net niet toelieten loiainrr tp bliiven vocren Qnr Upd wpt voldoening kunnen constatee- rnn i->op onder leidinc van den beer Beekman rprns was voomit gegaan en uittte den v.mrM, dit onder den nieuwen directeur bet orpval zou ziin Als herinnering bood mr Am heer Beekman een doekspeld aan. ^nnlaus) INTIEME KUNSTAVOND VAN GENNEP EN SCHOLTEN TE EGMOND AAN ZEE. Maandag 7 dezer zullen op den Intiemen Kunstavond van den Egmondschen Kuns1> kring, in bet Badhotel Welgelegen te Egmond aan- Zee, onze stadgehooten, de heeren R. O. van Gennep en J. H. Scholten hunnc m&dewer» king verleenen en op den „ouderwetschen gw zelli-gen avond" Hollandsche en intemationale levensliedjes, chansons, emstiga en vroolijke 29 Jull 31 Jull I Aug. -2 Aug. 3 Aug. 4 Aug 5 obi. N. W.S. 1000 '18 6 o/0 idem J 1000 '22 Idem 1000 '36 4y, idem 1000 '17 4 idem 1000 "16 6 O.Ind. 1000 19 5 Idem 1000 '15 5 idem 1000 '16 5 idem 1000 '17 ICotoniiie Bank Ned. Ind. Hand. Bank Ned. Handel Maa-t-y. Jnsulinde Olie Philips Gloeilamp Comm. Studebaker Comm. Steel Compania M. ArgN Cult Mij. VcrrstenL Handelsver. A'dam Javasche Cult. Dordtscbe Petr. gew. Gecoas, Holl. Olie Roninklijke 1000 Moeara Enim A'dam Rubber Serbadjadi Holl. Am. Lijn Java China Jap. Lijn Ned. Scheepv. Unie Deli Batavia Tab. Deli Maatij Senembah 7 obi. Holl. Spoor 7 obi. Staatsspoor South. Pacific Union Pacific Prolongate Exdivtdend. M 877/i(i 866S/4 82 77 »At 95 891/4 841/4 84V4 1101/j 895/a 1203/4 137 !04ii« 307/, 1408/4 334i/s 2821/, 394 113 412 350 58 1-IOi/b 71 88 250 185* 272 i/s 103 i/a 958/8 31/4 87Vi8 99®/i8 871/4 82 787iv 95 841/s 841/8 109VS 89% 121 2Vie 139 1043/4 32 Vs 1403/4 335 392 114 4133/4 6H/4 184 110 71 89 184V4 2681/« 103V4 1927'« 971/4 150 87?/,, 87% 82 781/4 951/, 90 84V, 841/, IO81/4 887/, 121 27/,8 138 104 i/s 33l/s 138 3311/, 2763/4 392 112 4101/, 355 6OI/4 183 IO8V4 888/4 245 180 267V, 103 151 28/4 871/, 992%3 87!/, 824/4 7811/1. 05*/, 843/4 848/4 109% 888/4 120 2481/s 138 1041/8 34% 139% 3341/, 278 1151/, 41U/4 353 58V, 175 111% 71 888/4 241 179% 265 1031/4 103 l/s 96 2V, 87i/S 99'3/„ 87% 821/4 78% WI/4 84% «4% 883/4 28* 138 104% 341/, 1401/, 3371/4 280 741/4* 413 350 61V, 180 1123/4 71V, 88V4 2401/, 1821/4 265 1031/, 1031/, 97 1493/4 2 Vs voordrachtcn, imitates enz. ten gehoore bren» gen. Het zal weer een van die sd-emmtagsvolle avonden worden, waarover de bozoakers nog weken daarna, al-s de zomergasten al lang weer thuis vertoeven, zullen prateu. Wij twijfelen er niet aan, of er zullen ook dezen keer weer zoo veel Alkmaa'rders naar Egmond trokken als verleden jaar, toen de heeren Van Gennep en Scholten voor het eerst zich in Egmond op een der kunstkringavonden hebben laten hooren en geestdriftige ovattes in ontvangst mochten ne? men. De tram uit Alkmaar vertrekt 7.40 uur en uit Egmond aan Zee weer om 10.37 uur. De tooneelaankleeding zal worden uitgevoerd door den „Bergenschen Kunsthandel". tegeBOvar d© Ambachtsschool. SPREEKUREN Hedon, 5den Augustus, horden- ken mijn geliefde Pieegouders, Oom en Tante P. J. BENJAMIN en A. KROOI hun 45-jarige Echtvereeniging. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hun' Pleegdochter en Neef J A. v. d. RIDDERKrooi. G. v. d. RIDDER en kind. Nijkerk, Aug. '22. Op don 12den Augustus a.s. hopen onze geliefde Ouders Fl. GROOT en A. GROOT—DE ZEEUW hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun liefhebbende kinderen, TRIEN en Verloofde. JANNETJE. AAFJE. Receptie van 2 tot B uur., Koedijk, Augustus 1922. Heden overleed, zacht en kalm, na een kortstondig, doch emartelijk lijden, ons aller Beveling in den nanvalligen leeftijd van bjjna 8 jaar. Haar diepbedroefde Ouders en Groot-ouders T. BLOKKER. A. BLOKKER— JONKER. JAC. BLOKKER. T. BLOKKER— Kramrr. Bergen, 9 Augustus 1922. Voor do vele bewyzen van deel- nemiBg ondarvonden tydeiis do ziekte en het overlyden*van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Be- huwd- en Gyootvador den Heer JAN MOLENAAR, bctuigen wij onzOn hartelyken dank. TJit aller naam, Wed. J. MOLENAAR— APFEL. Grootsehermer, Aug. 1922. DANKBETUIGING. Bij deaen betuigen wij onzon hartelijken dank aan familie, buren en vrienden, en in het bijzonder aan het Polderbestuur en Timmerbaas, voor de vele bewijzen van belang stelling op den 2den Augustus onder- vonden. Jb. TIN en Familie. Bergen, 5 Aug. 1922. Koedijkervlotbrug, Kogendijk. B Maandag 7 Aug. 8 uur Hotel Welgelegen Egmond j Hach-Vleugel, fa. Ypma. Tooneelaankleeding (1. den „Rerg#nsclie Kunsthandel" Kaarten it f 1.50 pi. bel. by R. TER BURG. BIEDT ZICH AAN R. K. (buiselijk verkeor), liefst to Bergen of ^choorl. Te bevragen Adv.-bureau Wed- DE JONGE, Bergen. Er biedt sioh aan een jonge van bulten. Brieven oyder D 934, Bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1922 | | pagina 3