De aroma van bet verra Oosten Heden HEROPENWG van GBXONDE APOT Bakkersbediende Leger ties Heils. ZANGUITVOERING Gummi en Waterproof K v Me Pi i\ GEBRUIK Uw 12-UURTJE en MIDDAGMAAL Princess'Room Berger Schoolvereeniging. Aan de Kleeding kent men den Man. HITS dit is LANGESTRAAT m HOUTTIL ALKMAAR. VROOM DUEESWNN, ALKMAAR, BEKENDMAKING. Behangery, Stofeerderi], Cafe Mda Hengelaar" en is in KOORN's koffle on thee. 6. J. V. d. HtJLST, Ziet de Etalages! Ziet de Etalages! G. J. T. d. HULST, voorh. E. IRAK. een net meisje, een flinke werkster Huishoudster. Plaatsing of Loopwerk Een nette Loopjongen een woning of hnis Metselaars-bedryf, 10 A 12 DUIVEN, Uit de hand te koop, Rentenierswoning met flink Erf, Overhemden, Pyama's Zomeronderkleeding. Be Pathefoon in elk gezin! Schitferende Uitstapjes Bovenhtiis. Nefte Woning te huur, Puik Aardappelen. Puik K. ACKEMA, Maa&schappij Hypethecair Grediet Ned ejr 1 and. Hypotheken. Pandbrieven. rustige zalen en gezelligen wintertuin MOLENAARS Negen-klassige MULO-Sohool. C. SWAERTS, - Oitenboschstraat 19. Stoom-, Wasch- en Stiijkinrichtieg „DE HOOP" Firma G. VE£R Go. Muziek voor den Dans. VOLKSSPELEN, een eeavoudlge Juffrouw, Aug. eiken Woensd. en Donderd. 2 dagen op de Friesche Meren. rspareeren Rijwieien, Kachels Kapelkerk aan lie Laat. ijer iederen Vrijdag van (0-4 uur, de Noordhollandsche Bank Prijsdansen en Rozengalop. KOORN's KOORN's KGORNs KOORN's KOORN's paars merk f I.- per pond, blanw merk 85 ct. per pond, j fijn® genr^c ""ddewMrtM. if eel merk, 65 cent per pond, een goede, krachtige, goedkoope koffle. fljngeurige krachtige theeenblauw merk 20, rood 25, groen 30 ct. p. ons. KLoffletorancierlj en Theehandel, Fnidsen 117-119 Opgericht 1808. ALKMAAR. Tel. 767. r Tel. 767. voorlieen 3ES. 3MC A XSL. Beleefd aanbevelend, Tel. 767. Tel* 767. de Serie-Wedstrijden Te huur zoo noodig te koop gevraagd zoo spoedig mogeHjk sen Klein Bakkers-dnwkarretje, GERARD WORM HOUTTIL. doet uw eigen voordeel. Wij zijn en blijven het goedkoopste adres. P. v. KLEEP, PENSION gevraagd D. DE JONG. Dlnsdagavond 8 uur Kennisgeving. voor 8 ct. per K.G., MULO-EXAMEN 1922, ALLE CANDIDATES VAN DE SCHOOL GESLAAGD. vragen ter opleiding in het vak Doordat de zaak van den Heer R. KEUTER A/., is opgeheven en ondergeteekende daar oeriige jaren werkzaam is geweest, maakt htj u bekend, dat by voor zlch zelf Is begonnen, met een en houdt zich voor EERSTE KLAS werk beleefd aanbevolen. Lludegracht 2. Magazyn en Werkplaats Laat 78, bij de Huigbrouwerstraat. TT3E3MTIEISS! Yraagt eens PEIJSOPGAAF van PEAND- STOFFENbjj: De steeds grooter wordende omzet is bet bewys van een SOLIED ADRES. Baangracht D 5. Telephoon Int. 766. AYr bevelen ons ten zeerste aan voor de behandeling van al uwe goederen. ¥lugge bediening. Prima bewerking. HJnste Java boffie met een loodje, 't hoogst baraikbare in geur an kracht, f 1.10 per pond, GEVRAAGD voor heele of halve dagen, Kru- gerstraat 5, bij de Emmastraat. Aanmelden tusschen 7 en 8 uur. GEVRAAGD voor 8 it 3 dagen per week. Adres bureau van dit blad. Door bijzondero omstandigheid b. b. a. tegen September of later m.b. 1., bij net burger heer of juffrouw. Br. lett. Z 930, bureau v. d. blad. GEZOCHT voor een jongen ran 14 jaar. Brioven franco No. B 932, bur. van dit blad. GEVRAAGD, by ADAMS, Koorstraat. van V. V. HEILOO, op 6, 13 en 20 Augustus. te Alkmaar, op eenigszins netten stand, voor klein gezin, hetwelk godeel- telijk als atelier kan worden in- gericht. Br. ondor letter 0 933, bureau van dit blad. Ter overhame aangeboden een in een stad in N.-H., waar timmer- en aannemerszaak aan verbonden kan worden; ook WERKPLAATS en ERF t e huur en desgewenscht een WOONHUIS dat leeg komt. Brieven franco onder U 927, bu reau van dit blad. in gemongdo zaak. Schriftelpk of mondeling, leeftyd 17 h 18 Jaar, bij B. VALLMOLLER, Koordschar. woude. TE KOOP GEVRAAGD een om te venten. Opgavo onder letter K 100, Hulppostkantoor te Ursem. TE KOOPs ook afzonderlyk. CLARISSENBUURT 43. leeg, dus directte aanvaardon staande on gelegen te Oudorp bij kerk en school en dicbt by Alk maar, groot .315 viefk. M., eleo- trisobe verlichting. KOOPSOM BILLIJK. Inlichtingen by den Makelaar VAN DIEPEN, Spoorstraat E 3, Alkmaar. Telef. 574. Een pracbt, van een apparaat, zonder hoorn, voor f 45. met een onverslytbaren saf- fler, dus geen naalden meen. GEHOORZAAL AANWEZ1G. Pathdfoon, Langestraat 44, Alkmaar, Teletoon 236. Desgewenscht op gemakkelljk# betalingsconditign. A. HILDERING, Prijscouranten worden gaarne toegezonden. Stoom Wasch- en Strijkinrlchting, Noorderkade 68, Alkmaar. Provinciate Friesche Vereeniging v. Vreemdelingenverkeer. Prospectus gratis by Llssone Zn., Leidschestr., A'dain. Verkeersbu- reau, Kalverstr., A'dam. Lindeman Co., Den Haag. 16 en 17 Aug. naar de Nationale Zeilwedstryden, Sneek. voor ECHTPAAR met ZOON voor do tweede helft van AUGUSTUS. Brieven met prys en volledige in lichtingen te zenden onder letter M, Boekhandel MAAS, Holder. Alleenwonende Dame vraagt te huur een Brieven met opgaaf van huur onder A 931, bureau van dit blad. dadelijk te aanvaarden.Te bevragen by J. W. KLAVER, Huigendyk, Oudorp, nabij caf6 „de Hengelaar." TE KOOP een zoo goed als nieuwe Ondergeteekende beveelt sich beleefd aan voor het en andere Smidswerkzaamheden. RAAKSJE 8, bfj b. d. IJzerfabriefe. G R 0 0 T E (in db Het Cadetten-Zangkoor zal zingen, Kolonei BROUWER in bevel. Toegang 25 ct. Komt alien. eerste klas, merk Weisckel (Bar- men) voor f 300. Inlichtingep ver- krijgbaar Bergerweg 10, Alkmaar. De ondergeteekende, B. W. H. KLEIN SCHMIDT, heeft de eer door deze kennis te geven dat bij wegens ongesteldheid van den Heer I. BARKER, Makelaar, Kerkplein, Alkmaar, tydelyk diens zaken zal uitvoeren en op denzelfden voet zal voortzetten. Heeft verschillende Panden te koop, waaronder zeer voordeelig, dp mooien stand, een leeg. Aanbevelend, B. W. H, KLEIN SCHMIDT, Beeed. Makelaar. GEESTERSIN GEL 17. exploit van den 1deurwaarder J. G. Klein te Alkmaar dd. 3 Augustus 1922 is ten verzoeke van MARINUS VAN DEN ELSHOUT, aannemer, wonendo te 's-Gravenhage Gedagvaard 1. JOHANNES BROERSMA, aan nemer te Alkmaar en 2. JACO BUS BROERSMA, aannemer, zonder bekende woonplaats in het Koninksijk en zonder bekend werkefijk verblijl, om op DONDERDAG 12 OCTO BER 1922, voormiddags 11 uur, bij procureur te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar, wdlke zal worden gehouden in het Ge- rechtsgebouw aan den Geestersin- gel aldaar, teneinde zich te hooren veroordeelen tot betaling, hoofde- Rjk, des dat de een b.et.alende de ander zal zijn bevrijd, terzake als bij dagvaarding vermeld, tot be- talin°; van f 6000.met renteu en Rosten. Jb. ZEYLEMAKER Jnz., procureur. Alkmaar, 5 Augustus 19*22. bij J. F. JANSEN, Fnidsen 76. Tand-Techniker, houdt spreekuur met ADRES ALLEEN den Heer 00IJEVAAR, Ritsevoort I. - Sigarenwinkel. - Alkmaar. VOOR IN Knpitaal f 2.500.000. Waarvan gepl. 2.000.000. Reserves. 1.136.000. Agent voor ALKMAAR en OMSTRKKEN LANGESTRAAT, t.o. Stadhuis. bij Uw bozoek aan hot DRUKKE AMSTERDAM in de van de kalverstr. 28;AMSTEfiDAM, Tel, N 9244 ZALEN VOOR GROOTE GEZELSCHAPPEN, Voortreffi'Iijko Keuken. Matige prijzen. Ylugge bcdiening. KINOERMEEL Behalve de gewone vakken ookhandenarbeid; bovendien FRANSCH vanaf de 5e klasse en ENGELSCH vanaf de So klasse, vorvolgens VOLLEDIG MULO-FROGRAMMA. J Opleiding voor inrichtingen van middelbaar onderwys en voor MULO-DIPLOMA. Scboolgeld volgens gemeenteiyke verordening. Aangifte nieuwe leerlingen, ook voor aanvangsklasse (leeftyd kin- deron pl.m. 0 jaar), tot 10 Augustus a.s. by bet boofd der sohool KERKELAAN 7. Zioh aan te bieden MAANDA6M0RGEN voor 12 uur. Voor hotels, pensions en vrachtrijders speciale prijzen. Oudorp. ZONDAG 6, MAANDAG 7 en DINSDAG 8 AUGUSTUS MAANDAGS DINSDAG vanaf 1 uur alsRingsteken, Heedhangen, Hiudernisloopon, enz. ALLES OM FLINKE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend. Heercnmodemagazyn HERM. DU CROCQ - ALKMAAR. Hoogstraat 4 Telef. 352. Sportkousen. Sportpetten, Sport- rlemen, Sporthemdeu, Sportdassen (In clubkleuren.) Speclaal adres voor flanellen en laken Zeilpettea. Eau do Cologne 4711. Aanbevelend VerknjQb. bij Apolh.en Pro^isterT Ir-a EGGER'S eeding. eenige nette Meisjes. i en doorloopen der> huid en schrijnende plekken.Gebpuik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1922 | | pagina 4