Alkmaarsche Oouran! Amsterdamsohe week- F e u i 11 e t o n. Storraachtige hoogteu. Hondertf Drie en Twlnfigsts Jaarpng, SlK^&WaWSSfS Zaterdag 5 Augustus. cxxxv. Uit onxe Staatsmachine. Uit het Xndisebe I eve®, ffw gift voor RmsIantS, wat deed men er mee? X*. 188 1922. i^rij veert van ztjn humor valorem; teoort men- Polak, Mevr. Til-anus, Gulden, Jan van Onze vroede mannen en vrouwen.' (I) De Gemeeniteraad van Amsterdam is deze week met vacanhie gegaan. N'a een wdlbe- steed werkjaar? Ocn, daarover gulden de Bteenfageni allicht verschii-len. Er is veel1 ge- zwamd, veel -tijd verbeuzeld en verdaan; vermoirst; omdat nu eenmaai alle mogelijke liieinighedien in openba-re zittfag schijmen te moeten wordeni benandeld; Ik bodoel dat heel wait aangelegenihedai best bfanienskamens, in. de kam-er van deni betrokken wethouder of van deni Burgemeester, zouden kunnen; wor deni afgedaan. Maar dat moet altera a al pleeh-tstatig in het -openbaar gobeuren, om dat dit tot meerdcre glorie stretkt van hat raadslid, zijn-e familie en zijne politidke par- tij'. Menschelijkp ij'delhcid, maar ooik en vooral. de polilek, die immens ovara-li in schuiilt, doen de raadsleden zooveel praiten. Belangrijlke redevoexixxgeni, zooals vroeger, hoort men in onzen Raad zelden, of eige®- liijfc nooit meer. Den'kt men aan figure® a Is: Prof. Treub (radicaal); Prof. Fabius (anti- rev.); mr. F. S. van Nierop (lib.); P. L. Tak (soc.-dem.) em, om eene bepaalde periode te noeoieni: aan denl radlicaleni tijd van Gerritaen, Htago 'Muller, en'z., dan moet mien,, of men wil of niet, een sterken ach-ter- uitgang constateereo; eeni achteruitgang niet allleen bij een of eeni paar partdjen, maar bij alien. aarlijk groote figureni outbroken Ik ken or in onzen Raad aigenilijk maar 6fa ik schrijf dit zonder eeniigenl politieken tiem- dlenz F. -M. Wibauit! Wibaut is door een geestig colltegaSchro- der van „de Telegraar', eens de Miachtige genoemd, en hiji heeft caen naam altiid be- houdeni; bij1 ons, de journaliisten van de pers- tribune in de raadszaal, en! biji een groot deel* van Wet pufoliek. Omd'at die naam zoo'n scherpe karakteris-fiek geeft van zijne positie eni ziirn, figuur; zijin 'karakter! Z-oowel in den Raad als .in het college van B. em W. is hij de groote man; degene wiens woord grooten gloerifeMMB invToed uitoefent en in menig geval den door- slag geeft. ,Eini dat niet omdat hiji zoo'n groo- te zeggen. Hij! is een man van eene tc partiji, zoo'n sterice fractie, achter zich lieeft maar an iwd ftlr skh. Wibaut is een imam van: een stork karakter, maar ook van groote keflnis, van oen betete-T vesrstankJ, van logische denlkkracht. En ook oem die in vele gevali-en) vender kijlkt, veixier kan kij'ken, dan de politieke gebornteerdiheid meebrertgt. Met is miji wel eens onbegrijpelijk dat dene m.an sociaab iemocraat 'is; dat hij zidh onderwor- nenl heeft aam partij'-dogma'is. Daarvoor is nij voel te breed-'aangeiegd, veel te breed oiD'twikkeld: 'beef-: bij eern veel te pradtischen, niichtereh. Icijk op bet leven em die otenscheni; i - hiji :'c!: te zdi'e:;eidig. En ofsdhoon ik zijn democratic, om: ixiet te zeggen: socraaMenio- or.atie, niet gaarme in twijfel zou willte'trek- ken, is hiji voor miiji meer dan democraatma- gistraat, geborem regeerdw, gebomt ntacbte- nitoefcuaar (als ik het zoo mag- uitdrukken). Hiji is het type van deni man die hot voor hat zeggen! heeft; die liet zoggenl Wil, die bevelen wil m die grboorzaamd wil worden. 'Een edhte regent, (passez mat U mot!) Mem jiKii-i in in /ior als ;,r zicft in denj Read -verzet 'Openbaart; eewli'gszins cmsfig, hard- nekkig em algemem verzet tegem ecti1 maaiti- regel dieni hij godd actot; ifceg ni een1 voorstei' riiat hij 'ind'ient cm waaraan hij' groote waar- de hecht. E)an begint zijn groote, vileezige kop, de kop van oem imperaror, te gTocieqt; dan blika-uncn zijlne oogcn, dan dlondert zijn sternDan schijmi hiji eeni vortoo-rnde God; eem Pornar of Thor, gereodl en In staat met starke hankl blikscmi te werpeni naar den aardSworm, deni Meiiwml roenscb, die zich: te- igeni zijn gcza-g verzet. T>am is hij','do demo- era at, de ootocraat, in optima ?anna."Dani is hij die ijzerem hand: wie zich tegem »ij verzet zal ik verplettereml iVan <lit kaliber is er geem enkel andler lid; nioch in den Raad in hot 'allgenieem, noch in de sociaal-dernocratisrfie raadsfraotie in, hot hijzonder. Vfegeni, vroegei" de geestdiljke aanvoerdar van de Amsterdamsohe sociaair democratoni, en zondler twijifel een zeer ver- dienlsitelijik man, is van ileverledfe door hem naar den achtergrond gedrongen. En de an- den leden van de roode fractie zijn slcdiis klein goed; zoowel de fracMe-voorzitter, Jos Loopuit, vroeger de Punch vr.den Raad; (sinds de komst van de coimtrnniisteai heeft 2utphen en- zelfs de Miranda. De Miranda, Loopuit en van Zutphem; ik meen ook Pothuis, zijm alien uii dezerdie School; die van den Alg. Ned. Diamantbe- werkersbond; die van Henri Polak. In die school zijn vele siooiaal-democxatische voor- maiineni wvormd. Loopuit is een: der ond- sbenhij wer-d! niet aileen gevormd, maar hij vormde er ook mee. Hiji is, eveniala Henri Polak, een geborem inbellectueel. Geen ar- bedder in den gewonen zia van het woord; maar een- die skids jaren al, deelneemt aan de geesislijke beweging onzer dte.gen; de geestelijke en- de poli'tieke. Hij heeft de. op- Somst van die socialistis-che beweging hierte- lande meegemaakt en gemaakt; geldjfc hij ook deelnam aan de letterkundige beweging der SOers. De Miranda is van later datum; In den A. (N. D. B. is hij! ook sindt verschei- deme jaren eene maar voren tredenide figuur; maar in het openbare elvem heeft mem hem (in wijdlen kring) eerst goed leeren kennen1 door zijn raadsiidmaatschap en vooral door zijin wethouidersehap. In die laalste fumctie heeft hiji zich bek-enid1 (en biji sommigen: be- .rucht) gemiaakt door zijne onvermoeide po- gingen om de bemoeilrgen van de Gemeemte op net gebied van de levensmidd'elenvoorzae- oiing uittebreiden, Sinds de raadsverkiezin- geni van ihet vorige jaar enl de daardoor ge- wijzigde samenstelling van raad- en! college van B. enl W., hoort menl daar mind'er van; ofschoon het getal der sociaal-d!emocratische wethouders met een toenam, en.nu drie be- draagt. Dat is de helft van het totaal. De ineerderheid van deni Raad heeft editer dui- del-ijk te kennem gegevem dat zij die richting miet uitwil. Van Zutphen, de secretaris van den Di'amanfbewerk.xisbond, is den Driite im Bumie, eni niet de minst-sympathleke, al is de rol die hiji in den Raad speelt niet groot, Of oiissch i-eu wel ju-ist omdat hiji zulk een kleine rol speelt. Want dat komt hieruit Voort, dat hij zoo van. alle politiek gespeemd is. Hiji laat zich geheel leiden door zijn groo te, warme hart; zijn ovirstroomend gevoel. Gevoel; ofschoon bij een groote, baardige, zoo op het 'oog heel ruige kerel is. V'aini de drie is hij! het meeste werkman gebleveni; kind van het volk. In dit opzicht herinnert hij veel aan 'Molting (Vrijz.Dem.), diem ilk onlangs mocht schetsen. Kleerekoper kemt giji allenl reeds als K'a- mterlid. Veel behioef ik over hem dan ook niet zeldza' Naar het Engdsch van Emily Bronte, door W. A. C. van Strien. 83) Er was geen pak ransel noodig om die uit- wcrking op mijn meester -te bereikeu. Hij trachtto den sleutel uit Catharina's grciep ce wringen en om hem: veili-g te houden slinger- de ze hem- in het hcetsite gedeelite van het vuur, waarop mr. Mr. F.dgai' door een ze- nuwtriiling werd aangegrepen, terwijl zijn gel a at doo del ijik Week werd. Al was zijn leven er mee gemoeid geWeest, hij' had dit uiterste van emotie niet feunnien onderdruik- ken een mengeling van smart en verne- dering overstelpte hem' yolkomlen. Hiji leunde tegen. den rug van een stoel en bedakte zijn gelaat. „0, hemel! In oude tijdm zou dit je tot ridder doom si a and" riep mrs. 'Limton uit. ,,Wij zijn overwonnen, wij1 zijn overwonnem! Heathcliff zou even, spoedig een. vinger naar je uitsfeeken als een koming zijn leger zou la- ten. optrekken tegen een kolonie muizenl Kom hij1! niemand zal je bezeeam! Je type is niet dat van eem lam, maar van een kl'ein haasje." Voor het vierde en ieder verder kind, dat in een gezin te la Rodlielle (Franikrijlk) gebo- ren wordt, zal die stad een premie uitkeeren. Een landbouwer (tie Eext verkodht een veulen naar Haulerwijk. Het veulen is aldaar den stal ontvlucht en heeft te Eext zijn o-uden stal weer opgezocht, wat een, afsftand van 9 uur is. me, m'aar al 'te gepolijste en daardoor kunst- matige welbespraaWxeid. Hiji lijkt eene imeni- schelljke pianola of muziekdoas; is zeer in telligent, maar zeer ij'delonVermoeibaar voor de partij, maar lastig, kleverig; em po litick zeer eenzijdig. Hij ziet alles slechi^ van eene zijde; onder een. fichtde roode lane iaarn van de S. D. A- P. En- hij1 dioet dat bnvirst. Eem stork- voorbeeld daarvan lever- de hij indertijd dloor de wijze waarop hiji in. onzen Raadi ijverde voor bet afstaan v-an dem StadsschouiWiuirg aan Hdjermans; aan het verkiezenl van dezen! boveri Willem Roy- aards, aileen op grond hieivan dat Heijer- mna met zijn kunst zich fa dienst stelde van bet socialLsme. Terecht hebben- Wibaut en Vllegen toen op- gemerkt dat diit miet die taak i® vam dem gees- tdijken, den' artistiekeu, 1-eider van derf Sfca-dsschouwburg; dat deze leidier zich op eeni breederem gron-rfelag moet sfellem. In- 'tuiss-ohcm, '•nariste debat over Royaards in onzen: Ra< -Hft doem zietii dat di-erus: positlo er miet stv op ^ewordem is. 'En men- moot zeggen <Iat dsazc 11-iet aan de hooggespanm-eui ■verwachtingenl heeft voldaan, Zoodat wel- lich't do kansem van Hdjermans stijgieni. Of- clioon ik het meer houd op Von der Iiorst cm Musch'. Eduard PcOak is de broedet van Hlemri, em even?Is dm zeer imtelligemt; hij is redacteur van- Het Volk. Eduard of Eitjs Polak is eem dler weimigem die af -em toe den 'Maohti'ge dorft te v/eerstaan. Mem denike bijv. aam zij ne opposiitie tegen diem fabremg van pos ga- raeeii'teliWt) eleofi-kiteatsibedrijif' fa het provrn- riaal. Pothuis is da sel'wat s-octeappige woordvoerder van da Amsterd'amsche modor- me vakoentrale; een die meer nam eeni fldel- mannetj-e fat het koor van de Italiaansche Opera hmixnerit dan aar de proletariera die hij verfagenlwoordi-gt. Zijn vrouw heeft oiear hraar op de tandeni em naderf: door liaar ra dicals, linksHsooi aai-deiHOcratis-che theorieen meermalen het gsbie-i der Bo'lsjewiki, waar ze dan door Wijnkoop met handgeklap be- groet wordt. Ze ds, maar mem weet, senatrice: lid van de Eexst-e Ramer. Haar vrouwelijk mede-lid, Mevr. Tilanus, faeet eigemlijik Mcvtr. Eissemloeffel. Zij ds de echtgenoote van dem bekenldem -kunstnijveraar, em de doc-hter van idem fa rffn tijd zeer bekendeo hooglecraar, prof. Tilantts. Waarom iij haar meisjesnaam- voert is eem der vele raadselen, die een' miemsch -maar niet moet trachtem te ontsl-uie- rem. Terwijl Mevr. Fothuis zich naam heeft verwor\ren als redactrice van eem sociali&tisch vrouwenblad: de Proletarische vr'ouw; is de inaam van Mevr. Eissenloeffelpardon van Mevr. Tilanus. bekend geworden door haar aandeel in d'e leiding van „No®okomos", de va-kvereeniging van verplegend. personeel De volgende week hoop -ik deze p'ortrettem- galferij van Amslexdamsche raadsledto voort te zetten. WAQENAAR Jr JEUGDCRIMINALITEIT. Wij hebben de kinderwetten, die ongetwij- feld veel goed hebben gedaan; wij hebben tuchtscholen en opvoedfagsgestichtea, waar- mee fa den tijd van hun bestaan nog al wat verandering heeft plaats gehad, verklaarbaar omdat men met een geheel nieuw instituut te doen had; wij zullen spoedig kfaderrechters hebben, v/aarmee velen terecht ingenomen zijn, maar waarover enkelen het hoofd schud- den, niet omdat zij de installing veroordeelen, integendeei; maar omdat zij vrezen, dat in de algemeene en overigens prijzenswaardige zucht naar bezuiniging het ambt. van Idnder- rechter zal worden opgedragen aam een der zittende rechters, zonder dat er zekerheid be- staat, dat deze voor dat spectale ajnhi de noo dige geschiktheid heeft. Em dan hebben wij de jeugdcriminaliteit, die kinderwetten, tuchtscholen, opvoedings- gestichten, kinderrechters noodig maakte. Het aantal der jeugdige boefjes is in ons land tamelijk groot en tijdens den wereldoor- log is het er niet beter op geworden. Er was zelfs gebrek aan plaatsruimte voor al ds „ver- oordeelden" en de Minister van Justitie heeft niet onbelangrijke sommen aangevraagd om in de behoefte aan ruimte joor al die moge- lijk toekomstige misdadigers of boosdoeners te voorzien. Hij is zelfs zoover gegaan, dat hij verre de toegestane bedragen overschreed', 0. a. bij den bouw van z.g. lokaliteiten bij Leeuwardsn en dat hij in. twistg-eschrijf ge- raakte met de Algemeene Rekenkamer, die deze groote overschrijding van wettelijk toe gestane credieten niet kon goedkeuren. H-et maakte daarom een verrassenden fa- druk, dat wat later het aantal ter-beschikking- stellingen sterk afnam. Dat heeft indertijd het Kamerlid Bulten aanleidfag gegev-en om op- heldering te vragen, of nu werkelijk de jeugd criminaliteit in gelijke mate was afgenomen als de ter-beschikking-steilfagen. De minister heeft in zijn antwoord toegege- ven. dat het aantal ter-beschikking-stellingen heel wat geringer was dan in 1918 en. 1919, •oen het aan ook bijzonder hoog was. Maar de dalfag van het aantal is niet constant ge- bleven. Wel was er verminderimg van jeugd criminaliteit, maar dat was meestal het geval met de groote steden, die ook het mecrehdeel De minister, die in oortogstijd het vreese- lijlk vond, dat zooveel veroordeelingen van jongeren -niet kcindem wordfen ten-uitvoer-ge- iegd en- daarom groote sommem aanvroeg en nog veel grootere besteedde om fa het gebrek aar. bergruimte te voorzien, zegt nu, dat men- fa die dagen van: gebrek aan plaatsruimte de ondervlndiag heeft opgedham, dat ver- schillende jeugdige personen zich in de vrije maatschappij zeer goed1 konden verbeteren. Ml a. w. dat de gewone ter-bescbikkfag stel- Ifag em plaatsing in een ituchtschool lang fact in alle gevallen noodig was. Dat is voor- den Minister een redten om voorwaardeliik ter-beschikbfag-stellfag- voor te stellen. Dat geldt ook voor plaatsing in een tuch tschool - de minister vinalt het eigen- lijlk eeni beetje dwaas, dat een1 zoo uifaemend opvoedingsmiddd -als voorwaardeldjke veroor- dteeliing voor jongeren niet of zoo- beperkt is toegepast. En dan ikomt, wat men in het da- - Jeveni noemt, „de aap fat de mouw" .et instelleni van deze voorwaardelijke wroor- deelii'ng leiidit tot bezuiniging. Heel gerust schijnt de minister echter niet, want tot twee- maal toe werd verzekerd, dat een voorwaar delijke veroordeei'ing -aileen mag worden' toe- gepiast, als er geen noodzalielijkheid bestaat voor onmiddeffijk ing-rijpen). En dan volgt nog een argumentde Staat moet aanvfalendi optreden, want „iflaatregden vagi staats- wege kunneni die opvoeding in het eigen gezin nooit geheel vervangen". (Ook miet in de boefjes ileverendie geziinn-en?- Red.) iHlet wetsvoorstel is dus een bezuinigings- .vooirstei. 'De mogeli'khekl bestaat, dat net aantal voorwaardelijke veroordeelingen zoo groot zal zijm, dat nu een te veel aan plaats ruimte omtstaat en dat er klachten kunnen op- komen, dat een of andere inrichting meer le den- van verzxMigend personeel telt idian ver- pieegdien. Mioeton die overtolilige -krachten idiain behouden blijveni in afw-achtfag van wedert-oeneming der crimimaliteiit. Oat i® een vTaag; de Minister wil zelfs het verplichte Advies van het algemeen Col lege vain Toezicht, B-ijfetand en Advies fiacfa- tatief stellen. omdat daardoor de adminis- tratte kan worden1 beperkt en dus bezuiniging kan worden verfaegen. d-e'r P-r-beschil king-gcstelden- Ieverden. meedeelde, scheen te bewijzen, dat de afne- Wat de Minister bij die gdegenheid verder ,Ik feliciteer je met den janimeriijk:eTi laf- aard, Cathy I" zei haar vriend Ik roaak je een- kompl'iimenifc over je smaak en dat is het kwijiende vbi'bberende wezen dat je boven mij- verkoosIk zal hem niet met mijn vuist si aan maar ik zal hem met mijn voet schop- pem, dat zal mij de noodiige voldoenfag gi ven,. Weent hiji of gaat hij; van vrees bezwij- in-en De kerel naderdle en gaf den stod waarop Linton iiistte eeni stoot. ttijl had beter ge daan op een -afetand te blijvenmijn meester sprong snel1 oVereind en- gaf hem vlak op zijm 'keel een- slug die een zwakkei- man tegen dian1 grond zou hebben doen gaan. Een minuut tang was hiji buitem adem,. en terwijil hiji naar adem suakte liep mr. Linton de lach'tendleur uit den faof fa, en: vandaar naar de voordeur. „Oaar numet je komen hier is het ge daan," riep Catharima. „Ga nu weg -r 'hij zal niet eea ktoppel pdsWen en een half do- zij'n helpers terugkeeren. Als hij1 ons -beluis- taxi, heeft zal' hif je natuurlijk nooit vergeven-. Je hebt miji eeu leelijken 'streek gespeeld, Ifea-fhcliffMlaar ga nu haast je! Be zou liever Edgar in het iiauw zien dan jou." „iDenk je dat ik zal gaan terwijl die slag fa mijn keel: brandt?" donderde hij. „H!el en hemel, meenik zal zijm ribbsn als een rotte h'azelmoot verbrij-zel-en voor ik dem drempd ■overga! 'Als ik hem, nu niet neersla, zal- ik hem' op den een of anderen keer vermoorden als zij-n leven- je dtus wat waard is, laat mi), hem dan te ilijif gaan P „HJij komt niet," kwam ik tusschenbeide, t-erwijl ik -een leugen om bestwil verzon. „Diaar zijin de koetsder en de twee tuinlieden je zult todh zeker niet wachten tot je door ban ming der criminaliteit meer schijn1 dan wezen was. Immers, de Minister zei toen, dat „tnoet worden aangenomen, dat de eisch tot aanzien- lii'fce fakrimping der uitgaven heeft bewerk- stelligd, dat de betrokken staatsorganen nog nanwgezetter dan vroeger de vraag hebben voorgelegd als ter-beschikking-stelling fa- een bepaald geval wel behoebk te worden toege past." Al fa 1914 had de -'alige Minister van Justitie bij circular-,:: aan de am'bfenami van net O. M. er op Aangedrongen om- het toepas- $e van maatrcgden, die jarenlhnge verzor- gi-ng van jeugdige veroordeelrten op kosten van den Staat noodig makot, tot het noodiza- kelij-kste te bepeiken. En de tegenwoordlge Minister heeft dat in 1921 nog wat aangedikt en verduidelijkt door er op te wijzen, dat de door de onistandigheden1 gebod-en bezuiniging het noodig maald: zich te beperken' „tot de be paald emstige gevalten". 'Bezfagfaig dns, ook door misdadige jon geren:, fas m niet diei spttlgaten ultloopt, maar te fatani. loopen. IMtt ja, de tnchtscMeni ware® er nog. Eigen'njk' zifa die tech1 ook eigeuanrdige fa- steWngen. Op ons iheeff het meeste1 een- dwazeitu indruk gem-aakt als wij lazcn van eem vex"oordieeling tot hv. drie wekem itucht school, 'De woonden veroordedfetg en school Iekcm ons m* met elkaar en wij' hebben vehbaasd' igefaaao over dte handiigheid, d-ie bij het persooeel van die inm'chtiuigen werd ver- oudierstdd om in diri-e wdken een jongeni, met wiem vader geen raad wist, tudii te leeren. -Een wetsoh'twerp van 11 Juni trachi nog weer een amcfeti etement to te voeren fa de ter hesch-i-khmg-stel'Iingeii en; het tuchtschool- wezm. op dien wpg gegooid bent! Ieder heeft cen fcnuppei en die meester zal n-aar alls waar- schijnlijkheid uit het venster van- de woon- kamer toezim of ze zijn bevelen uitvoeren." Dfe tuinlieden en de koetsier wareni er, miaar Linton was bij hen-. Zij1 waren den faof reeds binneii getredeni. Heatficiiff besloot bij verder nadenken een worstelfag tegen de drie onidergeschi'kten te vermijdem, hij. greep den poo'k, verbrijzelde het slot van de binnendeur en ontsnapte toen zij fainmen,trade®. Mrs. Linton, die' bijzonder- opgewondentwas, verzocht mij haar naar boven te vergezel'len Ze -wist niet welk aandeel ik fai dit rumoerig to-ooeel had -en ik verliamgde zeer haar fa bn- weten'dheid te houdien. „Ik ben bijma van zimnem, Nelly!" riep ze fat, terwijil ze zich op de sofa wierp. ,Het is of duizend smidshamers in mijn hoofd sl'aan. Zeg Isabella dat- ze miji moet majdeni dit tumult lis aan haar te wijfen, en fas zij of icmand anders op het moment mijn -toorn verhoogt, zal ik wild worden. En Nelly, zeg aan Edgar fas je hem van avond weer ziet, dat ik gevaar loop ematig ziek te worden. -ilk hoop dat Met waar mag, blijlcen. Hij heeft mij- he\dg verschriikc en- gegriefdi! Ilk verlang hem- te venschrikken.. 'Bov-endien zou hiji kunnen komen en eeni reeks van verwij-teri of klachten kunnen uitea; ik weet zeker, d'at ik tvp.mijn beurt hem zou beschuldigen, en God weet. waar we efadigen zouden! Wii je dat doen, mijm. goedd Nelly? Jfe weet wel aat ik fa geen cinkel opzicht fa deze zaak schuldig ben. Wat bezrekfe -hem out- -te gaan -Hiisteren Hleathcliiffs woorden waren belee- digend nadat je ons verlaten had-; m-aar ik had hem spoedig van Isabella kuhnem -af- trekken, en de rest beteckende niets. Nu is VOOR HEN, DIE NAAR INDIe KUNNEN GAAN, VI. Op de kennis en de plicritsbetxachting van den tuin-employe, die dus niet tot Ihet fa- briekspersoneel behoort, komt veel aan. Er is een heel groot verschil tusschen den tufa-employe van b.v. een halve eeuw gele- den en dien van den tegenwoordigen tijd. Zooals er trouwe-ns ook zoo'n cnorm versciliil is tusschen het leven op de ondernemfag vrw- gei' en thans. fa den ouden tijd ware® de fab-employes mannen, die als knaap op de ondemeining begonnen. waren en door praktische ervarfag bruikbare mannen v/erden. En zeer bdkwame economen zijn toen te vuorschijn gekomen. Wetenschappelijike cntwiikkelfag was hun echter vreemd en daardoor kunnen ze tcgen- woordig weinig meer vooruit komen. Het ge- heele bedlrijf is meer wetenschappe'ijfc inge- richt en gemoderxiism'd. -Daardoor wordt meer fateusief gewerkt, betere -pioduciten ver- kregen en m-eer suiker fat het riet gehaal-d. Enke'le proefstations, bv. te Pekalongan, waar de zeer bekendfi gelserde, dr. Pruisai. Oeerlings, jaren lang net wetensdhappelijk ondexzoek geleid heeft, staan ten dienste om fa moeidijke gevallen, als b.v. ziehtem in net,,' met raad en daad ter zijde te staa.n De man, dian ik zo-oeverifaoemde, heeft zidx door zijn arbeid op Java een wexeld-reputatie verwor- ven-. Herhaaldelijk trof ilk b.v. artikdlen- van zijn hand aan fa de ,,-Louisa Planiter", een -tijdschrift dat fa. het zuidelijk deel1 der Vcr- eenigdd Staten woxdt uitgegeven voor de sui ker Industrie. Do tufa-employ^, die b.v. afkofnstig is van de Landbouw Hoogeschool te Wageningen en die ook eemige erva-rfag heeft o-pgedaaa van den arbeid i n da fabriek, is de aangewezen man voor een adfafaifitratkir en later mis- sdh-ien om fas eupcrin'tendaot op te tredca. Want zeer ^le faibridcen zijn m handatii van eenzelide consortium. B.v.. heeft do Laod- bouwhaink er, naar ik meen: 22, be II V. A. heeft er nog meet, de Ned1. Handdsbaok, ali as de Factory telt cr ook vele, de Ghineesche nabob Oei Tj-ong Hiam heeft er 5, enz. Zoo'n Consortium heefit dan een Ruperfatendant, die geregeldi de ondernemfagen komt inspectee- ren en die voortkomt fat het corps administra- teurs. Een van de voorn-aamste eischen, naast we- tenschap-pclijke kamis is voor den tuin-cm- ploye menschenkennis, d. w. dus zeggen ge schiktheid ami met het Inlandsche weikvolk alles bedorven door bet verlang-en van d-em dwaas om kwaad van zich zelf te hooren. wat sommige m-aaschen a,ls een demon kweltl Als Edgar nooit ons gesprek gehoord- had, zou heli onefadig beter zijn geweest. Werkelijk, -toen hiji tegen- mij began te spreken op dien Heatcliff voor hem had u-itgescholden, tot onredielijkah toon van ongenoegen. nadat ik ik er heesch van.' was, Ikon- het mij' niet veel ineer schefen wat ze elkaar deden; vooral onfaat 'ilk voelde lioe d'at het tooneel ook ein- digxi'e, wij alien fat elkaar gedr-even zouden worden voor wie wee-t hoe lang! Wel, als ik Heathcliff niet fas vriend kan houden - fas Edgar laag en jfaberseh) wil zijn, z-al ik trarihten hun hartan te broken, door het mijne te brekan. IDat zal een vlu-gge manier zij-n- om aan- alles een efaidie te maken als ik tot het uit-erste gedreven wordt! Maar dat is een daad die tot het uiterste bewaaxd m-oet blij ven ik zal er Linton niet bij verrassing mee overvailen. Tot dusverre is hij verstandig geweest fa zijn vrees om inij' te iarten; jij moet hem het gevaar otnder oogcn brcngen dat aam het verlaten van' die politick verbon- dsn: is; en hem1 hafaneren aah) -mijn harfs- tochtel'ijk karakter, d'at als hot gaamde wordt gemaakt, naar waanzfa neigt. Ik wou d'at jij die apathie uit je gezicbt kon verbannen en wat meer bezorgneid voor mij' te kennen gaf." -De ongevoelighed waarmee -ik deze in- stracti'es ontving was ongetwijfeld nogal ini- -teerend; want ze werden fa volkomen' op- rechtheiidl gegeven, maar ik geloofde, dat iemand, die van- te voren de uitwerkihg van haar hartetoahtvla-gen' kon berdkenien, met wat wilsfcriaeht er heel goed fa kon slagen zich zelf -te bfdiwfagen, zelf® als ze onder haar favl'oed was, en ik verlangdie haar echib- op de velaen om te gaan. Hierin zijn de prac- tisch opgeleiden, de jongens van het land zelf, aatuurlijk in hdt begin den Europeanea diikwijls de baas. Want zoo heel gemakkelij'k is de omgang met dat werkvolk niet altjjd. De mentaliiteit van den Oosterlfag is er een, die de Westerlfag fa den aanvaug moeilijk begrijpt, terwijl ook de Oosterlfag hun blan- ken chef en zijn bedoelfagen niet vdtten. Men moet goed- voor het vql-k zijn, zooals overa-1, maar vooral gedfad hebben. Met drift en on- geduld koirnt men ni-eiti ver en riept men zeer ougewenschte fastfa-cten wakker, die versdiil- leadi zijn naar gelang van dan landaard. Want de Matioerees is een geheel ander mensch dan de Javaan en het is wel gebeurt, dat een employ^ die het fa Midden-Java heel goed met het vol-k kon vindan, in Oost-Java tie kampen ikrijgt met daadwerkelijk verzet, hoe- wel zii-n optreden toch gelijk bieef, Omge- keerd kan hij, die gewend was te werken- met Madoereezen te worstelen -krijgen met liide- lijk verzet, als -hij Javanen onder zich krijgi - Volkomen terecht is daarom wel dfe eisch, die gesteld wordt aan employes, dat ze zor- gen zoo spoedig mogeliik de landstaal te lee ren spreken, dus niet Maleisdh, maar Ja- vaansch of Madoei'eesch. De gelegenheid daarvoor is makikelijk te vinden. Men lieeft slechts een mantri-goeroe, Inlandsch onder- wijzer, in den arm te nemen en les biji hem te nemen. Onder die onderwijzers komen de- gelij'ke en ontwikkelde mensdhen voor. Duur zijn ze over het algemeen- niet, zoodat de kos- ten geen- beletsel behoeven te zij-n, Leert de employe de iandstaal niet, dan wordt hij n-fai- m-er volkomen gescfailct voor zijh werk en blijft promotis vrijwel uitgesloten. Nu worden op de opleidfagsinrichtingen in Nederland- lessen in. Ooste-rsche talen en in land- en volkenkunde gegeven, maar daarop vertrouwe men' niet al te veel. Het gaat hier- m-ee als met zoo velen, die jaren lang op de soholen Fra-nsche les haddeu, docli fa Pa-rijs met den niond- vol'tanden stonden Men moet om de taal goed te leeren gebruiken fa- het land dier taal zelf wezen, zoodat de les en de d-agelijksdhe noodzakelijdcheid van spreken elkander steunen. Dan is men er over het al gemeen nog al vlug ac'ntor. .De tufa-employ^ mei'kt al heel gauw, dat hij- de -Iandstaal niet rnissen kan. De machi nist kan het ook, do-ch deze staat toch niet zoo hulpeloos in de fabriek, omdat hij wel collega's in zijn nabijheid heeft, die han even helpen kunnen. Dat is met den tufa-employe niet het geval, Deze gaat des mo-rgens naar ziin soms ver afgelegen tuinen en -is daar deh heelen. dag- de eenige blanke onder tal van bruine broeders. Soms komt de baas eens kijL ken, maar anders is hij op zich zelf -aangewe- zen. Op de dagen, waarop de loonen worden witbetaald, is hij omgeven door al zijn werk volk en als hij dan de taal niet versfaafc, fa hij eenvoudig zuur. Bij het begin der campagne komen de In landers uit de omgevfag, die Karbouwen en stiei-en hebben ruaar de fabriek ten einde ze te verjuiren voor het trek ken der karr-en. Het onderzoek der dieren en de onderhao delfagen over de huurvoorwaardeni moeten- door de tufa-employes gedaaft. wc-rden. Evenzeer is hij actief betrokken bij het inhureu van d-esa- gronden voor de volgende aanplant. Diit d'oet illj eriiter ni'et aileen. Di'kwijls is de baas hierbij tegenwoord-ig on zeker altijd een In- landsoh bestuurshoofd- en- een Europeesdh Oontroleur. Dan- is er nog een beVingrijko zaak, die den. ruin-employe veel werk en dikwijls ook veel hoof-dbreken geeft, n.l. de v/a-teiverdee- ling. De tuinen moeten vol do en de bevloeid worden. Daarvoor -moet het water uit beW en riviertjes worden- geleid naar de tuinen, d'och dit mag maar niet in het wi-lde weg ge- schieden. Er moet rekening gehouden word -a met de belahgen van de rijstculltuur, die zoo heel veel water noodig heeft voor de sawah's. En men- moet rekenin-g houden met andere 'in de buurt getegen suikerondeniemingen. Dat laatste telt niet voor een-zaam gelegen onder- jienitagen, d'och zeer zwaar daar, waar vele in een zelfde omgeving Wggen, b.v. bij Djom- bang. Daar is die wfaerkwestie nog wel eens brcri van naijver en ongehoegen," wanneer me ontevredfa is over een getroffen regelfag. Het gebeurt zelfs wel, dat s nachts stilleties de een qf andere sluis wordt didft gemaakt, oodat het water een andere richting uitga-at. Arnhem 1922. A. v. W. 11 Buzuilulb lligf ongeveer 160 Kilometers Oostelijk van Samara. Trekt men om deze beide dteden een' ckikel met een straal van. 80 K. M u!an- heeft men zeer globaal den omtrek gflnoot niet te verschrikk-en" zooals ze zei-, en zijn verdri-efc te vermecrdcren- om haar zel-f- zacht te d-ienen. Daaxxwn zei ik niets toen ik den meester antmoette, die naar de huiska- mer ging, m-aar ik nam de vrij-heid- om terug te keeren en ite luisteren of zij hun twist sa- men zouden hervaften. Hij begon het -eerst te sp-reken'. ,,-Btijf waar je bent, Catharina," zei hij, zondex" eefa'ge toora.- -im zifa stem, maar met veel- droefs en neersiacht-igs. „Ik zal r.iet blij ven. Ik bent miet gekomen- om te twisten nocli om mij te verzoen-'en, ik verlang al-l-een maar te vern-emieni of je na de gebeurten-isseni van deze avond van. plan bent j-e betrekking-en met „0, om hemel'swil," viel de meesteres hem ni de rede, terwijl ze met haar voet stampte, „laat ons ntf verder n-iefs meer daarover hoo ren! Jiouw koud bloed kan niet tot koorishit- te fconxen, jouw aderen zijn' vol ijswater miaar de mijne kokera, en het zim van zooveel Irilheid! doet ze ovedkoken." .yB-eantwoord) mijn vraag als ie mij kwijt wilt zifa." bleef mr. Lin-ton aanarfagen. „Je m'oeii ze beaotwoorden, en die heftigheid'ver- schrikt mij1 niet. Ik heb gezien, d-at je zoo on- gavoelig kunt'zijn afa de bes-te asl je dat 'be- va'l't. Wil je iHeath cliff nia het gebeunde op- geveni, of wil1 je mij opigevenl! Het is onmo- gelijfc voor je om terzdfder tijd miiln vrieff- din enl de zijne' te zijn, en ik sta er besilist op te weten wie je k-iest." „Hc verlang aileen gelaten te worden viel Oatharina woed'and' uit. ,,Iik eisch, het! Zie je niet., dat ik n-auwelijks kan staan? 'Edgar veil-aat miji verlaat mij fWoedt varafagd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1922 | | pagina 5