aan premien geett de 3 pCt. Premie- leening uitgegeven door de Koninkiyk Goedgekenrde HQLLAHDSCHE CREDIETBANK Premien. van f 25.000.-, f 10.000.- enz. gednrende haar AUGUSTUS-trekkingen Vraag ei Aanbod. Slechts 50.000 Obligation ©n meer dan 10.000 Premien Volgestorte obligation, reebt gevend op den vollen prijs f 5.20 NI - Halve obligation, recht gevend op den halven prijs f 2.70 III Zjjn eerste Rendez-Vous. f Ons Raadselhoekje. •f WM - DirecteurE. J. BEEKMAN President-CommissariB i WILLEM BBOEKHUIJS Koopt spoedig b(J onze agenten, indien gfl b0 de eerste trekkingen op 21, 23, 25, 28 en 30 Augustus wilt meespeleni, Niet uitgeloten Qbljgaties worden bfl de volgende trekking voor de helft ingewisseldl Hoofdagent A. J. A. GENEFAAS, Sigarenfiliaal MAST, Langestraat bJJ Steenenbrug. A. DIK, Hofplein 85; J. VISSER, Stationsweg 4; O. GROOT, Stationsweg 11, Bergen. J. GOOTJES, Rijksstraatweg, Castricum; A. DEKKER, Egmobd a. d. HoefK. DE JONG, KoedjjkJb. SLEUTEL, St. MaartensbrugA. GROEN, H.H. Waard (N.)J. KLAVER WinkolH. SOHOUTEN, Boekhandel, WarmenhuizenP. C. OVERTOOM, Heiloo: J. MULDER, Ursem. a door P. RIAS3KBN. Hij wist een knap uiterlijk ite hebben en had ertegenover zijn vrienden op gepocht voor elke vrouw onweerstaanbaar te zijn; zijn kantoorcoilega's m-ocbten veroveringen maken door geldea, innemende manieren- 1 wias er die zijn succes bij de damies .alleen te dak en bad aan 'zijn kunst van vertellen hij, had alleen zich maar te vertoonen eni een wereld van vriendinnen lag aan zijzn voeten. En ifcelkens .als anderen hem om zijn groot- spraak wilden neerzetten, beriep hij zi-ch op de gedragiingen van bet dames-personeel op heft? kantoordie verzonnen voortduraaa boodschapjes voor zijn afdeeling en vroegen inlichtingen aan hem, ofschoan ze drommels goed wisten dat hij geen -afd-eelingschef was; er waren er zelfs, beweerde hij., die voor htm blouses de kleur van zijn zelfstrikkers kozen en mej. Louise pronkte met haar beminde, dien ze elken dag naar 't kantoor komen list, alleen omldat hij1 -die slanke taille en dion- kerie oogen had. Ben rendez-vous had hij nog niet gehad. Het ventrouwon in de zekerheid van zijn over- winningen had hem den aanval dioeni uit- stellan; zelfs praatte hij' zich voor idiat een verovering voor hem nooit die voldoening meebracht, die anderen er van hadden, oxn- dat ze hem te voren geen strijd en moeiite zou kosten. Een tijdlanjg verdeelde hij zijn vrijeni tijd en zijn belamgstelling over sport en spontolubsj, tot de plagerijen van zijn vrien- den het karakter van een niitdaging kregen. Hij: besloot ifcoen tot een stap, welken hij1 aan de reputatie van zijn lichaamsamperilalisme verschuldigd was; hij- bepaalde den dag: den eersten Emgelschen Z'aterdiag, het cafe, waar hij met haar zou dineeren en haar persoon. Die knappe juffrouw van It kantoor aan de overkant,1 idie haar plaafcs had voor een raam en, zooail's hij zelf had oppgemerkt, toevallig telkens naar zijn raam keek als hij haar fixeerde. Op sraat sprak hij haar aan. Ze stemde er in toe even met hemi op te loopen. Hij1 noemd'e een afgelegcn gracht en zij maakte geen bezwaarze toor.de geen baa^t te hebben, werd nergens verw acht en schetn het gevaar kennissen te kunnen otmoeten voor hem te trotseeren. „We hebben elkaar a! zoo dikwijls ge- zien!" waagde hij tactloos, doelend op haar herhaalde aittenties voor zijn kantoorraam. 'Ze lachte en ve'ngat de beleedigde te spe- len„misschien begiht LT't al te vervelen?" schertste ze, also/ ze reeds een omgang en zelfs ook gekibbel en verzoeningen achter den rug hadden. (Dat ze zich zoo spoedig met hem op haar gemak gevoelde, was natuurlijk een gevolg van zijn persoonlijken invloedde zaclite glans van zijn oogen wektte bij haar ver- trouwen, zijn slanke gestalte die bij haar paste vergemakkelijkte zelfs het loopen en zijn vragen hij: had't heel goed gemerkt lokte tunschen die kuiltje® van haar wan- gen telkens denzelfden glimlach Ze waren voor elkaar bestead, want haar blouse had de fclfeur van zijn das. Ze babbelden en lachten :uid en konden n et begrijpen elk.ander niet eerder te hebben ontmoet. t Hij vroag haar of ze met hem ging dinee- ren. Ze naini dadelijk aan. En hij verwonderde zich over ha ax instem- ming niet. Hij wist alles gedaan te kunnen krijgen, wat hij: maar wilde. Bij; 't afscheid nemen' spraken ze af voor 't cafe. Ze beloofdte te komen, had niemand permis- slie te vraigen, was onafhankelijk. Tlhuis verzou hij een afspraak, welke hem belette aan tafel te komen. Zijn moeder veins- de te begrijpen. Een vader had hij niet. Den tijd dien hij thuds vrij had, besteeddte hij aan zijn toilet. Ze troffcn -elkaar weer, nu in 't ark. Ze waren beiden op hun Zondagsch. lij maakte haar een compliment en zij prees de kleur van zijn costuum; grijs stond hem prachiiig; ze was bliji dat hij juist grijs had gekozen. Elke kleur staat ine eigenlijk goed'!" ochte hiji met kwajongensachtige bravoure. 'aar zij Meld vol dat donker misstaan zou. Zai eens1 een donker pak aantrekken, poi Mi; andere week!" „,Mioet je niet doen, staat beslist leelijk." „Zal je Maandag Met zeggen." „Weet ik nou all Ze spraken1 er verder Met over; hij zweeg en nam zich voor haar overmorgen te bewij- zen dat de kleeran Met hem maakten maar hij met elke kleur imponeerde en zij beprakki- zeeride stilzwijgend die reden voor haar be- wering. iNla een wandeling rustten ze uit in .het cafe. Er was een strijkje en hij groette Zijn kantoorcoilega's, die vanuit him box hem konden ziee. :H|ij triomfeerde met haar. Zij had ook in het cafe haar bekenden. Zij was er meer geweest. Alleen?" vnoeg hiji. „Nbui al: jaloersch?" plaagde zij. Dadelijk betrapte hiji er zich op burger- lijk, ordinair, als een1 onbedireven joggie te hebben .aaingesteldhij wilde voor zichzel- ven gelooven met zijn udterlijk geen reden te hebben voor jaioezie. „Ik bedioelmet groote clfiibs of zoo!" hexnam hjj om zich- zelve te verbeteren. „Ik hou niet van clubs, ik ga't liefst sameni Mt," Met moeite hield bij een Meuwsgierige vraag achter de Jippen ze was zoo- flink ten dapper dat ze hem direct wfie weet, uitlachen zou. Hlijt verbeeldde zich al terrein te hebben verloren en tracteerde overdadig. (De kantoorvrienden bleven niet lang, groetten bijna overdreven toen ze voorbij guv gen. ,yHerken je ze nou?" vroeg hij), omdat zij door den rook ze op een afsitand Met had om- dierscheiden. Ze ontkende. „Ze ziften toch op mijn afdeelng'I" En't deed hem goed dat zij alleen- hem in kantoor- men opaienkte; en lichtspottend op hun peen- haar, groote neus, slagershanden, ezelsooren, verfclapte Mj hun bijnamen. Ze dineerden met wijn. HSj zat tegenover haar. Ze spraken weinig en genoten met kieime hapjes, die nauiwelijks de vier pun ten van de vorken vol maakten, van het met veel groente omrande vleesch, van den door den kellner geserveerden visch, van het graathar- de gevogelte en van de pudding, Me den naam van det restaurant voerde. Onder de koffie had) hiji weer op de canape zijn plaatlje naasts. haar ingenomen. Ze rookten beiden eigaretten. Vertrouwend op de voortreffelijkheid van eigai persoon en op de duurte van zijn trac- tatie waagde hij1 eindelijk de vraag, die hij al voor het eten hadden willen doen: )ynou moet je me toch's eerlijk „Ik weet 'it al," onderbrak ze. ,„0, nee!" overviel hij, „ik weet ook wel wat jij meent... maar dat bedoel ik beelemaal niet." En zonder haar tijdl je laten voor een uitval, waarn ze hem van jaloerschheidi zou 'kunnen beschuldigen, vervolgde hij„ik wou je 'alleen vragen: „hou je nou van me?" ,yNauurlijlkl!:" Maar hij' wilde uit haar mond hooren dat ze hem kniap vond, dat ze van hem hield om zijn gesitalte, om zijn oogen, om zijn spraak. om zijn geheele verschijning. „En nu moet je me nog's zeggen waarom?" Hij zat lte, wat laag weggezakt en leunde met zijn hoofd tegcn haar schouder. Ze keek o. zidit in deh' sj fcant boven die Boxleuningen aamgebracht was. „Waarom?" herhaalde ziji. 'Hij- knikte.1 „Ohidat je me beelemaal id'oet denken aan hem." ,.Wat zeig je?" Hij schrok overeiindi. Ze bemerkte niet dat ze pijnigde; prettig gestemd door d'en draink en door de herinne- ri:ng aan een verledeh babbelde ze vertrou- weiliijk voort: „Frans had ook „wie is Frans?" „MSjn vroegere bemindie... dtie had ook van die oogen net als jijen droeg nooit anders dan grijs'n paar maanden gele- den zat ik met Frans ook in deze box precies als nouik heb nooit iemand ontmoet, die me zoo vooridurend aan Frans denken doet f lij'' was stil geworden en verzon' een1 reden om afscheid' te nemen. Hijmet zijn knappe figuuralleen goed om een meisje aan een anderen minnaar op zijn haren maar zag zijn ge- spiegelrand die aan den over lie Boxh te doen denken Even later was hij weer alleen. Goddank Toch nam- hij zich voor Maandagmorgen op kantoor even te biuffen dat hij haar met zijn figuur gewoon-weg gek gemaakt had. OPLOSSINGEN DER RAADSELS UIT 'T VOKIGE NUMMER. VOOR GROOTE REN. 1. Bilthoveu. Venlo, Hein, thee, foot, Tiel. '2. Op hat) laats/ wide hij heel langzaam. (stroe) Heeft Klaas then sigaren gekocht? (Stlens) Dit boek is voor Steven bestemd. (Voorst) 3. Paramaribo. 4. Een bonte koe (Bontekoe). VOOR KLBI'NEREN. 1. Pier, vier, mier, gier, /er. 2. Friesland. Eilanri, laf, fier, lans. 3. Adam. fdam. 4. W Worden. top st^rk W oer den i ad ij- s pen n OM OP TE LOSSEN. VOOR GROOTEREN. 1Welke zijn de deffcigste ambtenaren 2. Mijn geheel wordt met 16 letters geschre- ven en noemt een o-ndeugd. 7, 2, 3, 10 is een roofvogel. 6, 1,9, 14, 4, 5 is lets dat by ons alieen in den winter valt. 1, 11, 3, 4, 5 is nooit oud. 13, 15, 1, 16, 14 is een viervoetig dier. 5, 9, 8, 1, 11, 12 is nooit veel. 3. Mijn eerste is een insect, mijn tweede is een legerplaats en' mijn geheel een plaats, van waartet veel gevlogen wordt. 4. Kruisraadsel. Op de kruisjeslijnen komt de naam van een bekend dorp in de pro-vincie Utrecht. X x X X xxxxxxxxx x x X X 1. rij een klinker. 2. rij een- badplaats in Duitschland. 3. rij een meisjesnaam. 4. rij een stad in Noordholland. 5. rij't gevraagde woord. 6. rij een kapel. 7. rij een natuurverschijnsel. 8. rij schrijfgereedsdhap. 9. rij een medeklinker. VOOR KLEINEREN. 1Verborgen vogels. Ik zag in het bosdh een dikken, ouden eik, geheel begroeid met klimop. Had zij in het park iets verioreni? Ga je dadelijk mee? Ja graag, Ans' wacht al op ons. Ga je mee stuivertje wisselen? 2. Met k word ik beschreven: of bedrukt, met st ben ik een lichaamsdeel van een dier, met t een lekkernij- en met M een maand. 3. Met ee ben ik een jongensnaam, met oo eveneens, met aa word1 ik gegeten en met ie ben ik in je mond te vinden. 4. Welke kleur is omgekeerd nooit vol? (Geen <ti##tt-aaabted!ng*«i.) Jb. HARTLAN1D, Koningsweg B 69, Handel in 2e handsch Kinderwagens, Sport- karreni, Ledikanten, Bedden, en. KONINGS WEG -B 69 naast Klaaa Verwer. TE KOOP: 6 eiken stoelen met spring- veeren zitting, n-ieuw bekleed, mooi model 35, een stofkleed 12 els era een Axminster kleed, echtpluche, prijs billijk, JEAN WIEtBES, Sl'iksteeg 11. MOTOR TE KOO'P, zondler gebreken, loopt goed, tegen- elk aannemelijk bod. Te bevr. RAAKSJE 7 bij de IJzer-fabridk. TE KOOP een DAMiESFlETS. Breelaan 108!, Bergen. TE KOOP prima werkende KUNST- MlOEDER jOOr prim. -;r. dru: RUIVENLAAN 24. Bespeelde Gramophoonpla.teiu 50 cent, platen inrteien 25 cent, Gramophoons vanaf 25. Ook op temiijnbetaling. Zatexdags op de markt. H. J. KEESEN, Zeglis 21. Verkoophuis Molenbuurt 24 heeft te koop: 6 -gladde Stoelen, Rug en zitting bekleed, 24, Linnenkast 16, Mooie Ovale Tafel 12, -Ronde lafel 4.50 Gesloten zijnde Snaarmanslaan 8-7. TE' KOOP GEVR'AAGD een KIPPENi- HOK. Adres KLM1E1MSTRAAT 35. TE KOOP: 5 WITTE LEiGHORNS. HINIK, Tuinstraat No. 4. PIANO MELODiCO met veertig mu- ziekstokken, zoo goed -alls M-euw, wegens plaatsgebrek, bil-lajk aangeboden. Te hooren bijl 'G-ebr. SPAN'J AARD, Langestraat 88, A-lkmaar. TE KOOP' HEEREN'FIETS 12. FORES-STUSSTRAAT 17. TE KOOP een goed onderhouden KIN- DERWAGEiN, nieuw model. iFOR'ESTIUSSTRAAT 12. Een PROME:NADE!WAGEN TE KOOP. ZEGLIS 75. RIJWIEL TE KOOP in« besten staat zijnde. Adres LIM'ME-RHOEK 30. TE KOOP gebruikt em-aille 2-pits -GAS- OOMfiOO-R met achterwarmers a f 10. Te bevragen,: NIEUWESLOOI 79. ALKMAAR, 4 Aug. 1922. Aangevoerd totaal 848 H.L. als- Tarwe 13.75 tot 14.75, Gerst (winter Meuwe) 11.-50, id. chev. f 12 tot 14.50, Haver 15.50 tot 16.25, Paardeboonen (brnine) 45, Erw- ten groene (groote) 42, id. grauwe 20 per 100 Kilo. PURMEREN'D, 3 Aug. 1922. Veilingver- eeniging „Beemster, Purmerend en Omstre- ken.'' 1488 zak Aardappelen 39 tot 99 ct. per zak (26 K.G.), 2999 zak Siaboonen 1.04 tot 3 per zak (15 KG.), SMjboonen 1.25 tat f 3.75 per zak, (15 KG.), 835 zak Tuin- boonen 15 tot 24 ct. per zak (15 KG., Dop- erwten 4.90 per 100 pond, Peren 13 tot 16 ct. per KG., Appelen 0.10 tot 0.32 per KG., Roode Aalbessea 22 tot 83 ct. per Kg., Zwartte Bessen 27 tot 74 ct. per KG., Klap- besesn 1.10 tot 2.50 per mand, Bloem- kool 2 tot 5.70 per 100 stuks, Roode Koo-1 2.40 tot 2.70 per 100 stuks. Han del ma tig. ALKMAARiSOHiE EXPORT-VEILING. ALKMAAR, 4 Aug. In de held-en geho-u- den veiling werd beta-aid voor: Aardappelen 2.60—/ 4.30, Atebcsseni 35-72 per 100 K.G., Aodijvie 1.40—-/ 3.10 per 100 stuks, Appelen 0.170.35 per KG., Augurkeni 12—/ 58 per 100 KG., Bloem- kool I 4.80:7.40' per 100' stuks, Bloem- kool II 1.60—/ 3, rrambozen 1.10— 1.30 per K.G., Kropsla 2.60—/ 5.90, K-omkommiers 4.209.10 per 100 situks, Kruisbessen 0.2-70.44 per KG., Pie- t-erselie 1.80—/ 2.90 pier l'OO bos, Perzi- k-en 0.08—/ 0.24 per s-tuk, Peren 0.14- 0.25 per KG., Postelein 0.060.20 per ben., R-abarber 3.2-0—/ 6 per 100 bos1, Roode tool 1.2-0—/ 2 per 100 K.G. Selde- rie 0.40—/ 1.20' per 100 K.G'., Spinazie 12.10—/ 19.80 per 100 K.G, SMjboonen 19.8026 per 100 KG., Spersieboonen dubbele 6.10—/ 7.60, enkele 14 I'O— 14.40 per 100 K.G., Tomaten 0.08— 0.16 per K.G., Wo-rtelen- 1.20—/ 5.40 per 100 bos, Zwa-rte bessen 0.56—/ 0.72 per KG. BR'OEK OP LANG-E ND1JK tor Groentenveiling), 4 Aug. 1922. In bed-en gehouden veil-ingen werd betaald voor Bloemkool le soo-rt per 100 st. 'Leoerf 4.90 tot 11.10, Bloemkooil le soort per 100 st. Langedijkers 1.20—/ 3.50, Wortelen per 100 b-os 1.302.20, Roode koo-1 l.e soori 0.8-0—/ 1.90, Gele tool le soort 3.30— 4, Witte -tool le soort 2.70—/ 3.20, Aardappelen1: Julia muizeni 2.30, 'Schot- sche m-uizen 2.306, Schoolmeestera 1.50—4.60- Blauwe 4,30—4.50-, Eigenheimiers 2-904.60, Drielingen 1.20—/ 3.90, Koksianen 1.90-/ 2, Due 1.60—/ 2, Z-ilvern-ep 12.10— 13.10, -Gele nep 5.80. Zilver Drielingen' 6.80,, L-osse wo-rtelen] 1 80—/ 2.50, 'Sia boonen 6.207.10, -Doppers 5.10, al ios per 100 K.G. Aanvoer: 21000' st. bloem- koof, 102.000 K.G. roode tool, 6400 KG. witte tool, 3900 K.G. gele tool, 1150 bos wortelen, 4650 KG. losse wortelen, 383 K.G. nep, 137.700 KG. aardappelen, 3000 KG. driel'ingen, 1572 KG. siaboonen, 60 KG. Doppers. WARMENHUIZEN, 4 Aug. 192-2. Schiotsche Mnizen: 2.20-/ 7.50, Negen^ tigvoud 1.70—/ 1.80, D-uton- 2, School- meesters 1.505.10, E-igenheimers f 6.40—/ 6.80, Graafjes 10.40—/ 10.90', Drielingen- 1.20f 1.40, Bloemtool f 6.20—/ 7, Gele tool 1.20—/ 7, Gele tool 1.20f 1.30, Zilvernep 9.40— 12, Gew-one Nep 8.40. Aanvoer 34465 KG. aardappelen, 900 KG. gele tool, 1110 KG. zilvernep, 325 KG. gewone nep, 1003 stuks bloemtool. WIJDENE'S, 4 Aug. 1922. Veiling Tuin- dersbel-anig. R'oode bessen 18f IS 50, Pro-lefic bessen 28f 30, Witte bessen 15—/ 16, Appelen; 810i ct., Penem 8l'l ct., Siaboonen 2—/ 2.50-, Snijboonen 5—6 ct., Augurken 10'15 ct. per po-nd, Roode tool 13 ct, Bloemtool 66 ct. BOVtEN'KAR'S'PEL ,,'De Tuinbouw", 4 Aug. 1922. 'Heden besteedde men voor: Bloemtool I 3—/ 5.50, II 0.60— 1.25, Siaboonen 1.30—f l.50, 'SMjboo nen 1.45—/ 1.50, Augurken 23-4 cent, Roode tool 0.20—/ 1.20, Witte tool 1.50 tot 2.25, Gele tool 2.50—/ 3. NOOR0SCHARWOUDE, 4 Aug. Schotsch-e muizen 2.60—/ 5.50, Ju'l'ia 2.40, Koksi-an-ed 1.90, D-ukenl 1.80 1.90, Schoolmeesters 1.-80—/ 3.60, Eigenih-eimers 2.403, Blauwe E-igen heimers 2.70—/ 3, B-lauwe aardappelen 4.90, I'deaal 2.40, Negen-t-igvoud f 1.80 tot f 2.20, Drielingen- 1.30—/ 4.80, Klei- n-e 1.30—/ 1.40, Spersieboonen 6- 6.30, Zilveruien 6.20—/ 8.30, Orielin- m f 9.70—/ 10.30, Nep 10.70—/ 14.30. Ie nep 14.6011.70, Roode kool 1—/ 1.30, Gele tool 2.10, alles per 100 KG. Boswortelen' 1'f 1.80 per 100 bo®. Bloemtool 2.80f 5 per 100 stuks, 2te soort 0.302. Aanvoer 3 Aug: 116812 KG. aardappeen-,1 13238 KG. zilvernep, 114 KG. spercieboonen, 8550 K.G. roode tool, 12-750 KG. witte tool. ZWAAG, 4 Aug. Veiling Bangert en Omstrdken. Roode geiw. 'Bessen* 171® ct., P-rolefic 33 ot., Trosbessen 2122 ct. per pond, Peren Kruideniers 13 ct. per pond, Appelen' Transparant 12114 ot. per pond, Frambozen 46 ct. per pond, Blokvriling roo de bessen totale aanvoer 13QOO K.G. prijs 13 per 100 pond. OBDAM. - (Juli). G e b o r e n Catharina Margarctha, d. van Petrus Hoedjes en Cornelia Schildcr. Antonia Margaretiia, d. vac Jacob Simon Wij-te en Jansje Komen. Dirk Evert, z. van Jan Waterdrinker en ClaSlna de Ronde. Overleden: TeuMs Klaver, weduw- naar van Dieuwertje Rein, eerder van Maar- tje Mulder, 71 jaar. ZUIDSCHARWDUDE. Juli 1922. Oeboren: Jan, z. v. Pieter Goet en Geer- trui-da Johanna Oosteriee. Klaas, z. v. Arie Kos en Clara Storm. Tonnis, z. v. Jan Woldhuis en Anitje de Graaf. Pieter, z. v. Jan Sclioenmaker en IJtje de Jager, Anna, d.v. Theodorus Hendricus de Lange Anna van Diepen. Elisabeth, d. v. Willem en Sneekes en Elisabeth Groen. Cornelia, z.v. Hendrikus Kos en Anna Bruijn. Overleden: Jacob Nfol Pover oud 56 jaar. Jacob Blokker oud 1 jaar. J s>OU CCli/ SlUUVi'CCU. 12, CIO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1922 | | pagina 7