26S zilvaren theeiepeltjes in at i, ZES Vraagt uw winkelier 6. NUENHUIS, Papier Croothandei. Pensiongebouw J. G. ENGEUf, Last M-136-U8. GrootgecombineerdMagazijn Heeren-Costomes, Ila.iMaets.reii, Beddea ea Uekens, LedlKanten, Spiraalmatras3en en Werkmansgoederen. UITVERKOOP en derLAPPENDAGEIV. Denk om de 10 pGt. korting. Henri tor Hall's Groote Revue Hypotbeben. Credleten LAND80IIW-30EKH0UDING, N. V. v.h. HERMs. COSTER ZOON, Waschta els, Waschtafelkaraffen, Wasohstellen, Theepotten, Bloemgleters, ALKMAAR. PROBEERT ZE EN OVERTIIIGT U! Noord-Hoiiandsch Grondcrediet tegen den koers van 95 °i«. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Halzen en Erven, Openbare Verkooping Openbare Verkooping He&rnsche Grediet- en Effectenbank, voor Landboow, Handel ei Nijverheid. Melkbeksrs, ilaswerk, Langestraat 24, Aohterstraat 49, Hdtel-CaK-Rest. METROPOLE. Prys- vraag Bloed- wgn. 1 Hypotheekbank te Aikmaar. Hcfpleln 8. Telafeon 363. Oondeidag 10 Augustus 1922, J. VAN DEE VEEN, Snltane Ze®p Snltane Zeeppeeder en Sodex. Notaris 17AN RIET te EGMOND AAN ZEE, te Egmond aan Zee, Satosamt XXI s Uitgegeven op initiatlef der Vereeniging van Oud-leerlingen der Rijkslandbouw- school te Schagen. Bestelllngen worden gaarne ingewacht door de VOORDAM 9, ALKMAAR. maken HOLSMULLER's verpakte Koffle en Theo doordat z(j van ongekend goede kwaliteit zijn. Prljzen der Hoffle PrDzen der Thee H.H. Winkeliers worden beleefd ver- zocht onie condities aan t© vragen. met verpl. Jaarl. uitlotfng, in stukken van flOOO.-, f500.- en flOO.-, I)b on-lergeteekende Mej. J. II. DE JONG, wonende Raiksje 7 le Aikmaar. betuigt bij 0 haar hartelijken dank kjS® an dp N.V. VKIiKEN'IGDK ZEKP1 AHHIKKEN 10 Zwijndrecht PPOEDER kocht mocht Aikmaar JONG Notaris te Aikmaar, is voornemens op VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1922, des namiddags 1 uur, in hot hotel „Welgelegen" van den hoer DE GRAAF to EGMOND AAN ZEE, in het open- baar te verkoopen met Tnlnen te Kgmond aan Zee, aan de Trem- penbergstraat, waarvan vijf met 1 October en 65n met 1 December 1022 vrij van huur zijn te aan- vaarden, benevens I>uinen, Erf en Terras, te zamen groot 2 77.09 H.A. Eigendom van de N.V. Maat- schappij tot Exploit alie van On- roerende Goederen „Egmond aan Zee vooruit" te Aikmaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris Oudogracht 289 te Aikmaar. te Bergen, op WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1922 by "opbod en op WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1922 by afslag en combination, telkens des middags 12 uur, in het Koffiohuls van den heer SMIT, ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende poroeelen te Bergen 1. Een zeer greet WARENI1UIS (geheel met glas overdekt) in goeden staat van onderhoud, met "paklmtaen on kantoor be nevens drie broeikasson en tuin- grond samon groot 2.06.81 H.A. 3. Eon WOONHUISmot tuingrond groot 0.28.26 H.A. 8. 22 gnnstig golegcn BOUWTER- REINEN samen groot ongevoor 0.79.27 H.A. 4. 2 pereeelon BOUWLAND waar van eon met vruchtbooraon, samon groot ongeveer 3.06.33 H.A. Alles zeer gunstig aaneengele- gon aan den Koogdykweg (Oost- dorp) te Bergen on behoorende aan de N.V., Tulncultuur „Bergen" al- daar. Dageiyks te bozichtigen. Te aanraardon by de hetaling der kooppenningen vrfl van huur. Inlichtingen worden gegeven door voornoemden notaris, Breed- straat 10 Aikmaar. te Aikmaar, op Uaandag 7 Augustas 1922 by opbod en op Ma&ndag 14 Augustus 1922, by afslag en combination, telkens des -avonds 7 uur, in het Koffiohuis *Het Wapen van Haar lem", van den heer KERSSENS aan de Nieuwesloot, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. de Lange, van de volgende te Aikmaar, als: 1. Een Huis en Erf, aan de Kin- heimstraat no. 6, groot 61 centi- aren. Verhuurd aan den heer J. Schreuder voor f 3.85 per week. 2. Een Huis en Erf, aan de Gas- houderstraat no. 9, groot 65 cen- tiaren. Verhuurd aan den heer H. de Rover voor f 3.60 per-week. 3. Een huis en Erf, aan de Gas- houderetraat no. 11, groot 66 centiaren. Verhuurd aan den heer R. P. de Groot voor f 8.60 per week. Hero. 13 te aanvaarden bij de hetaling der kooppenningen, un der gestanddoening dor huren. 4. Een Iluis en Erf. aan de Ka- naalkade no. 34, gr*. 86 centiaren. Dadeiyk te aanvaarden, vry van huur. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden notaris aan de Breedstraat. Het a d r e s voor H.H. winkoliers is (dapot Veraanigde Zeepfabrieken). -GrcsBier, Aikmaar. Aanbevelend N.V. Vereenigde Zeepfabrieken ZWIJNDRECHT, Magdalenenstraat 20. SPECIAAL ADRES voor Voerlngs en Kleermakersfournlturen. ENGROS da DETAIL. to DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1922, v.m. 10 ure, in „d e R u s t e n,d e J avg e r", ten overstaan van te Bergen, van: 1. Een Villa met koepel, broelkas, sehnartjo, erf en tuln to BERGEN, Studlor van Zurck- laan 1, groot 20.93 aren. 2. Vier Landhuizen met Erveri en Tuincn te BERGEN, Meorweg 9, 11, 13 en 15, samon groot 14.52 aren. Te voilon in viei^pero. on oomb. 3. Eon hnls met het recht van erfpacht v. d. grond te BERGEN, Hoopweg 1, groot 3.97 aren. 1 en 2 ontruimd te aanvaarden by de hetaling der kooppenningen, 3 tegen genot der huurpenuingen vanaf den betaaldag.' Te bezichti- gen Maandag. Woensdag en Vry- dag van 24 u. in het badhotel „ZEEZICHT" op des namiddags te 2 nur, ten overstaan van P. J, C. VAN TOORNENBURGH, notaris te Aikmaar, van Het hechte en goed onderhouden JB& elve dere" aan het Westeinde van de Voor- straat, groot 1 Are 19 c.A., geheel bebouwd, bevattende ongeveer 20 kamers en vertrekken, en door in- richting en stand, op het beste pnnt v^n het dorp, aan de Zee en by den ingaug van het strand, bij- zonder geschikt voor lunchroom en pension of kindervacantiehuiz. Aanvaarding 1 October 1922, Bezichtiging dageiyks van 35 en op den ochtend van den dag der veiling. i Eigendom van Mevr. Wed. J. GO VERS, geb. ROOZENDAAL. INMIDDKLS U1T DE HAND TE ROOF, te bevragen bij den notaris voornoemd, te Aikmaar, Oude- gracht 188. van m den GIJ KUNT HET WETEN Gy kunt het zelf wel weten of ook gy door de algemeene kwaal van onze dagen aangetast zyt. De zenuwzwakte is „de" kwaal van onzen tyd. Slapeloosheld gedurige vermoeidheid gebrek aan eet- lusthoofdpyn, dio op vasto tydon wederkeertj suizen in het hoofd suizen in de oorenangstzenuwachtighoid en prikkelbaarheid zyn alio vorsohynselen vNb zwakko zennwen. Die zenuwzwakte maak.t uw loven verdrietig en ongelnkkig. Wanneer gy dio kwaal met vrucht wilt bestrydon, neem dan des morgens, dadelijk na uw ontbijt, en des middags een uur v66r den maaltyd 66n eetlepel SANGUINOSE. Gy zult er al heel spoedig de 'goede gevolgen van ondervinden. Prys per per fl. f 2.6 fl. f 11.—, 12 fl. f 21. Te verkrjjgen by Apothokers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riomerstraat 2c/4. VAN DAM <2; Co. Den Haag. FlessChen worden teruggenomon. T« Alkxasar; bij da Firms NIEROP @n SLOTHOUBER, Lsngaitrast; Firma ANSINOH «n MESMAN, Magdalsnanitraat; JAN DE VRIES. Voorlooplg Berioht! Effecten Coupons Prolongation H00RN, ALKMAAR, Dal 8. Oadegracht 297. UEPOSITO's |B SAFE DEPOSIT Brljs compleet f 3,50. Verschaft de geiegenheid om op eenvoudige wijze een voidoend oyerzicht te verkrijgen van de uitkomsten van hun bedrijf, van Jen stand van bun vermogen en van het inkomen, dat voor belasting-aanslag in aanmerking komt. 3b XJL geschjlilerd, rondf 1,20 vierkaut 1 persoons f 2,75, f 3,50, f 3,90, f 6,50 f7,25 met glas, grootf 0.28 gedecoreerd, 5-deelig4,75 melkglas - 0,17$ percelein gedeooreefd - - 0,22 nieuwe modellen, Engelsche f 1,20 f 1,45, f 2,25 gelakt f 0,80, f 0,50, f 0,75 voor 'Hotel en Kofflehais, speciale prjjzen. Rembrandtpl. 22, AMSTERDAM. Tel. Int. N 8541. Pension vanaf f 5.p. d. p. p. (minst. 2 pers.) Diners vanaf f 1.50. Logies m, ontb. vanaf f 2.50. Prima keuken. Frissche keimers. Badkamers. '0 V' Ala veriterkende drank, die den mensch doet herleven, Staat Bloedwijn merk „DE PLEEOZUSTER" voor In de rlj Voor wie zwak en herstellend is, om krachten te geven Haalt de Bloedwijn, merk „DE PLEEOZUSTER" er bij. De zieken en zwakken zijn thans weer geruzter, Door't middel dat hun nieuwe kracht geeft, want weet Do versterkende Bloedwijn, het merk ,.DE PLEEOZUSTER" Breagt gezondheid na lijden, geeft verneuging na leed. P. de V. Kapelle bij Ooes. Bloedwijn (merk de Pleegzuster) Is in alls goede zakan verkrjjgbaar I por i/j ponds pakje. Mocca Melange Alomaria Melange Blind merk Alcmaria Victrix No 35 No. 30 60 ct. 55 50 45 40 85 per 1 ont Mandaryn Oranje Pecco China Soucbon Ceylon Pecco Java Pecco Pecoo Souchon pakje. Wij zfjD afgevers van m He Directie J. F. MO ENS. Mr. W. STAP. V 1 >r I) pra 1 vslafll 11 prijzen N.V. Alkmaarscir Warenhuis, 5 °lo PANDBRIEVEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1922 | | pagina 8