CONFECTIE-OPRDIMINS Damesmantels Kindermantels Stoffen Japonnen Kinderjurlien Blouses Ouus Xliinnen, Koffie fiag Eikelenbergstraat E 50. Maandag 17 December, des morgens 9 uur, Groote Jaarlijksche Opruiming bij Gebrs. LUST, MENIG ZAKENAN Heeft U de CABRIOLET el pzien Koopt nu Uw Kerstgeschenk. r. J. VAN S1EET. Stoomwasscherij „de Valk". AMSTEL BOCKBIER Verf- en Vernisfabriek prima prima. Metselwerk en Tegelwerk Handwarmers vanaf f I.-. J. C. STAOEGAARD, Speciaal adres voor hot maken van Dames- en Klnderkleeding. ots Kameelharen KRAAGPANTOFFELS Firma HERMs. DE RAAT. VleeschhouwerfJ en Varkenssiagerij CADSTTENSCHOOL. MIJNHAQDT1S Nieuwe Naaimachines Qlie - NaalHen Onderdeelen. Naaimachiaetafeltjes. RIJWIELEN Springende hanaen en lippen Deze twee eigenschappen makes KOORN's koffle en tbee zoo VERRUKKELIJK van smaak en tevens zoo VOORDEELIG in het gebruik. KOORN's fijnste Java koffle mot een l<o»dje, 't hoogst bereikbare in geur en kracht f 1.10 per pond. KOORN's paars merk f L- per pond, i KOORN's blanwmerfefQ.85 per pond! S flj-e gennge middcnsoorten. KOORN's geel merk 1 0.70 per pond, een zeer goede, krachtige, goedkoope koffie. KOORN's geurige waterhoudende theeen: blauw merk 30, rood 36, -rroen 39 ct. per ons. Hiermede deelt coupeuse, haar geachte clientele mede. dat zjj is verlmisd van Heiligland naar van Matrassen, Dekens, Ledikanten, Karpetten, Yloerzeilen enz. Sint Annastraat 11, hoek Fnidsen. Wie nu een degeiijk stuk goed voor een lagen prijs wil koopen, bezoekt ons ipagazijo. west reeds, dat het gebruik van een CITROeN- auto in een der 19 verschillende modellen voor- deeliger Is dan het reizen per flets en tram. Dit wagentje, dat glazen ramen heeft, dieneerge- schoven knnnen worden, waardoor dit type tegelijk zomer- en winterwagen is, kost nu nog geen f2000. Een zuiniger auto bestaat niet. N.V. ALKMAARSGHE AUTOMOBIEL-MAATSGHAPPIJ. korting. JLS korting. Op XLaa>a.t Wij bieden U th «ns 15 pCt. korting aan (behalve Gero-zilver). GSoudsmederij. korting. 15 korting. Alkmaar, Noorderkade. Nette behandeiing. Vlugge afievefing. Concurreerende prijzen, Frjjscouranten worden gaarne verstrekt. vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf otss VOLLEDIGE OPLEIDING voor Practykdiploma Boekhouden (Merourius e.a.), acte „P" en aole M. 0. Prive- on Clublessen. Spreekuur 79 's avonds. A. t. d. MEIJ, Langestraat 96a. Leeraar Boekhouden M. 0. in aparte dessins. HOOGSTRAAT 6 8. van I£. Briincls. Fnidsen 101. Telef. 218. Opgericht 1886. De meest van ouds bqkende eerste klas zaak levert niet anders dan Beieefd aanbevelend. PRIJSOPGAAF GEVRAAGD voor het WASSCHEN enz. van de lijfgoederen der Cadetten en de Lin- nengoederen der Inriohting, gedu- rende het le halfjaar 1924. Ongezegeldie inschrijvingsbiljetten vodr of op WOtNSDAG 19 DE CEMBER 1923 12 uur middag, by den Adiministrateur, die opgaat van de te wasschen goederen en monae- linge inlkhtingen verstrekt. WILT GIJ UW netjes, vlug en goedkoop gereed hebben Adres K. ROL enZONEN, Oudorperdijkje 11 bij het Kanaal, ALKMAAR. HeiberoemdeEngelschtffr^ HoesfmiddelJ^^^A LtTOPrABRienSirfEffi MERK^ Geestelijke aFmal+ind, SlapeioosheidjOnrusr, ZenuwachHgheid voor en Hjdens examens. Gebruik de zenuwatillen de en zenuwsterkende Zenuw-tablet ten A, Koker75ct. 0 Vraag vooral de echte voorzien van de naam MIJNHARDT. met kast vanaf f 20. Specials Reparatie-inrichting. met 1 jaar garantie, vanaf f 50.-. Beenkappen, Zaklantaarns, Kaars-, Carbid- en Electrische Lampen, Batterijen en alle andere Rjjwleltoebehooren, bij Laat 148, fioek Krebbesteeg. fin een nacht beter met den snel verzachtenden AKKER's KLOOST ERBALSEM bjjt niet STERKT ZENUWEN EN SPIEREN "■"•kryvrbaar bij Apothekers en brogisteo. ■- V"1X4V <r' In elk ons theepakje bevindt zich e6n, in elk half pond drio plaatjes der beroemde serie „Broedende Vogels". Eleotrisclie K.offie'brandlerij en Tlieehandel, C&D Opgericht 1808. ALKMAAR. De uitstekende werking door een geregeld gebruik van coffe'inevrije koffie HAG inpiaats van gewone koffie bereikt, heb ik kunnen constateeren bij tal van zemiwpatienten, hart- en nierlijders. Bljzondere aanbeveling verdient het ge bruik van koffie H \G bij sftpeloosheid en vetzucht. Dr. Med. R, W. K (Z.) Indion U op de „Hoogte" is van Uw tjjd, gebruikt dan „LINDA" SCHOONHEIDSniddelen, (produits de Beaute) het EENIGSTE SCHOONHEJDSmiddel dat alle GELAATS KUTKLS VERHELPT. Reeds 2o jaar hebben wij de meeste Dames in Holland en daar buiten gediend, velen die ons be- nutten en lain jeugdig uiterlijk door „de Liuda" terug kregen. ZIJ ZIJN ONS DANKBAAR. WAT WIJ AAN UW GELAAT VERHELPEN? Wij raaken Uw o v e r t o 11 i g Haar weg. wij doon Uw RIMPELS VERDWTJNKN, wij maken Uw Huid zoo zacht ALS FLU W EEL, indien U LIJDKND is aan BLOEDARMOEDE bezorgen wij U een NORMALE GELAATSKIjKUR, is Uw Huid droag, heeft U ponen (mot) de „Lindu? lielpt U. Heeft U WALLEN UNDER I)E OOGEN en RIMPELS IN OOGHOKKEN, al weer staan wij voor U gereed. Zijn Uw oogharen en WENKBRAUWEN TE KLEIN wij maken ze normaal. Heeft U UTTSLAG? Zijn Uw GELAATSSPiE- REN VERSLAPT ZWARTE of WITT E PUISTJES, VETWORMPJES, niet noodig dit te hebben, zorgt U „LINDA" in huis te hebben, bebandel U voigens voorschrift en gij zult er jeugdig uitzien. LINDA" helpt EEN ELK EN VRAAGT NAAR GEEN OUDERDOM. Vrangt Uw tapper Catalogus gratis en franco. Te verkrijgen voor engros en detail, Voor Alkmaar en Omstreken J. SNOEUK, MAISON BIJLOOS, Langestraat. Wettig Ged. Handolsmark begint de (A. A. M. S.) (Afdeeling Automobielen.) ALKMAAR. AMSTERDAM. Nassauplein E 7. P. C. Hooftstraat 95. Tel. 257. Tel. 27156. 'ivl by IXTico XKerssens. WARME FRANKFURTER. HOFPLEIN x NIEUWESLOOT vraagt een om Noord-Holland te bereizenzij die bij de solide schilders steeds hebben gewerkt en bekend zijn, komen in aanmerking. Brieven lett. Z 80 aan het bureau van dit blad. NOG SLECHTS ESN WEEK VROOM DREESMANN Opleiding Boekhouden. 15IJ ALIE AP0THEKER5 8, DR0GI5TEN 1 t. f TEKAL -I t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1923 | | pagina 4