Dienstbode Dienstbode Hnishoudster Dagmeisje. Meisje, Jongen, Scbilder. Indian Scout VILLATJE, MEISJE net Dagmeisje. MATROZENPAKJES SUFFOLKPAKJES NOHFOLKPAKJES Fa. H. S. CLOECK, Kleedermakers. I GEVRAAGD Heerenhuis ijzeren Brug Zonnebrillen. Rugzakken LFrankenberg Meisje, Net meisje B anketbakkersb edie n de, Tweede Meisje, De nieuwste modellen met I en 2 rij knoopen. Woningruil. Reisartikelen. gemeub. Zit- en Slaapkamer Kinder-vouw-kapwagen Hati: 12.25, 1.90, 1.60, 1,20 hulp in de huish. APELDOORN. KEUKENMEISJE, GEM. ZIT- EN SLAAPKAMER, (3.50,3.25,2.75,2.25,1,90 He den overleed 11a een amartelijk en geduldig lijdara onze geliefde echtgenoot ea vader, de heer SIMON BUTTER, aa voorziea te zijn vaa de laatste H.H. Sacrameatea der Sterveadea, ini den ouder- dom van 39 jaar. Wed. M. BUTTER— NIJMAN. De Uitvaartdienst zal ge' houdea worden in de St. Jo- zefkerk 20 Mei, 9 uur, waar- na de begrafenis op St. Bar bara om elf uur. GEVRAAGD een ztafellflce voor dag en nacht, liefst van buiten bij P. MEIJER, Geesterweg 16, Alkmaar. Mevr. DRESCH, 'Emmastraat 25, Alkmaar, vraagt een net Voor uwe deelmeaiing, ons be- toond bij het overlijden van ons in- nig geliefd dochtertje en zusje DIMFHNA WILHELMINA JACOBA, zeggen wij U hartelijk dank. JOS. BAK. J. M. G. E. BAK- KREKELBERG. MARIE. BETSIE. Alkmaar, Mei 1925. Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst in die faillis- sementen van J. BUSSCHER, ma- nufacturier te Hoorn en K. HOU- TEN DIRKSZOON, vroeger land- bouwer en winkelier, thans arbeider te Hoogkarspel, op 15 Mei 1925 en van W. J. SANDERS, schilder en cafehouder te Wieringen en G. KRAMER, koopman te Schoorl op 18 Mei 1925, zijn bovengenoemde iaillissementen geeiindigd. Alkmaar, 18 Mei 1925. Kennemerstraatweg 17. Mr. A. j. M. LEESBERG, Curator. Wanneer de familie VELTKAMP, Stationstraat 16, zoo niet had ge handeld voor de bescherming van het ongelukkige kind van de familie A. de Jong, Stationstr. 12, dan had beslist een van ons het ge- daan. De Buren, J. VAN DEN BERG. K. KROON. B. P. TEN HAGEN. H. J. HEMMELDER. J. F. HAB1CH. JOH. OOSTERW1JK. gevraagd, oni zoo spoedig mogelijk in dienst te treden bij C. DE BOER, Bergen, Kerkelaan 26. gevraagd bij J. GROOT Jnz., Heerhugowaard Zuid. Mevrouw OLIJ, Emmastraat 40, vraagt een flink Zich aan te melden's avonds na 7 uur. GEVRAAGD leeft. 35—45 jaar. P.G., bij Wedn. met dochter 18 j., eigen zaak. Bij H. VISSER, Driehuizen, Groot- Schermer. gevraagd voor den dag of voor dag en nacht bij A. C. SEE WALD, Schoenharidel, Beigeh (N.-H.) Gevraagd zoo apoe'dig mogeHJk" een net voor noodhulp of voor vast voor dag of dag en nacht. Adres W. BRUIN, Paul Kruger- straat 5. GEVRAAGD een flinke om direct in dienst te treden om op de kermissen te reizen. Te bevragen bur, van dit blad. Gevorderd leerling kan voor di rect geplaatst worden aan de Ca- rosseriefabriek van JAC. MET, Alkmaar. Er Hedf rich aami een 't liefst gemengd bedrijf. Br. fr. adres Wed. SLIJBOOM, Winkel. TE KOOP. WESTERWEG 95. TE KOOP op mooien stand met 6 kamers, keuken, terras, kel- der, gas, water en electr., tuin en vruchtboomen. Koopprijs 6700. Hypotheek 4000 a 5H Brv lett. C. D. Hulpkantoor „de Eendracht" te Apeldoorn. voor de morgenurera gevraagd. Adres W. STRUBBE, Snaar- manslaan 129. GEVRAAGD M. B. JORRiiSMA, Voormeer 3. Tegen 1 Juni gevraagd te Ber gen (N.-H.) net v. g. g. v. 35 per maand en met 15 Juli net f 25 per maand beiden veel verval. Brieven onder letter R HAAN's Boekh. Bergen (N.-H.) WAARSCHUWING. Verzoeke beleefd geen geld of goederen af te geven aan JAN TEEUWEN, dahr deze "door mij ontslagen is. Stoom- Wasch- en Strijkinrichting „de Valk". Noorderkade 68. C. A. SMITS. Laat heels. Boterstraat. iemand op goeden stand wonende te Alkmaar en in het bezit van tele- foon, genegen zoo noodig enkele te- lef anise he of mondelinge boodschap- pen aan te nemen en over te bren gen en die eventueel voor enkele uren pei" week eien kamer disponibel kan stellen. Brieven met opgave van condi tion onder no. 8328 Adv. Bur. D. Y. ALT A, Haarlem. TE HUUR v. Dame m. of z. keuken, zonder bediening en pension. Eerste stand. Brieven onder letter R 831 aan het bureau van dit blad. Gevraagd in de stad1 tegen 1 Juni (of Zit-Slaapkamer) met voll. pension voor heer alleen liefst ini nabijheid station. Br. met omschr. en prijs onder letter P 830 bureau van dit blad Onderwijzersgezin in Drente, ruime woning, grodte tuin, wenscht van woning te ruilen met hoofd der school of onderwijzer in Noord- H oil and, in een, dorp aan of bij de Noordzee, van 25 Juli tot 15 Au gustus' a.s. Brieven aan R. J. WESTRA, Westerbork, Dr. TE KOOP GEVRAAGD. Br. onder letter O 829 bureau van dit blad. HE I LOO. Te huur of te koop modern in- gericht klein met flinken tuin op mooien stand direct te aanvaarden. Te bevragen bij K. VELDKAMP en J. RUS. tfog ongebruikte nienwe met ijzeren leuningen te koop, we- gens slootdemping overcompleet, spanwijdte 6.40 M., breed 1.50 M., echter gemakkelijk te versmallen. Onderleggers 3 stuks I balken N. P. No. 18, 50 c.M. doorgebogen. Te bevragen bij J. M. DE JONG v.h. JOH. GROOT, Aannemer, Broek op Langendijk. Mfj. Alkmaar Packet, gevestigd te Alkmaar. Op de alg. vergadering van aan- deelhouders is het divitlend over 1924 bepaald op 8 Divldendbe- wijs no. 15 is betaalbaar met 40 ten kan tore van het Noorcfholl. Landbouwcrediet te Alkmaar en zijne bijkantoren en ten kantore vara de heeren JACQUES KRIJN en ZOON te Amsterdam. De Directeur, mr. J. P. BOSMAN. Alkmaar, 18 Mei 1925. Mjt nt 2'i voor Kinderen: voor Dames en Heeren: A1 onze Rugzakken zijn WATERDICHT en voorzien van LBDGREN RIEMEN. Veldflesschen, Thermosflesschen, Padvindersuitrustingen, Padvindersmessen, Reis-Snelkokers, Grootste sorteering ALKMAAR. mededeeling waren de prijzen bepaald als /olgt: 1. fototoestel, 2. barometer, 3. foto- tasch. De gelukkigen waren resp. de heeren C Verwey (Tesselschadestraat), Hoogervorst (Eikelenbergstraat) en D. Tauber (Nieuw- poortslaan.) Door den heer Lauwers werden bovendien jog twee troostprijzen toegekend. PROGRAMMA voor de uitvoering in den Alkmaarschen Stedelijken Muziektuin. CONCERT OP DONDERDAG 21 MEI, des namiddags van 8V2 tot 9% uur, te geven door de Harmoniekapel der Kon Pa pierfabriek „De Eendracht" te Velzen 1. Marsch Triomphale Poppy. 2. Ouverture aDie Zauber- flote". W. A. Mozart. 3. Deauville, Fhntasie voor Clari net. J- Jacob. Solo, uit te voeren door den heer K. Hollander. 4. Fete Charite, a. Allegro giocoso, b. La- mento (Pour Le Pauwies), c. Grand Bal Valse. 5. JubelOuverture. C. M. von Weber. 6. Scenes Bohemiennes G Bizet, a. Prelude, b. Serenade, c. Marche, d. Dan- ce Bohemienne. 7 Immer oder Nimmer, Walse. Waldteufel. 8 Scenes Pittoresque. Massenet, a. Marsch, b. Air de Ballet, c. Angelus, d. Fete Bohemiennes. ROEIWEDSTRIJD. Wij willen even wijzen op een adverten- tie in dit no., waarin wordt medegedeeld, dat de aangifte voor deelneming aan den roeiwed- strijd op den 2den Pinksterdag op a.s Za- terdagavond wordt gesloten. RADEN VAN ARBEID. Bij kon. besluit van 2 Mei zijn wederom voor den tijd van zes jaren benoemd: met ingang van 26 Mei D. L. Harms, als voorzitter van den Raad van Arbeid te Hoorn; met ingang van 1 Juni M. J. Th. Vas Dias, als voorzitter van den Raad van Ar beid te Alkmaar. ATHLETIEK. De Alkmaarsche Turnclub „Kracht en Vlugheid" wenscht zich ook met ernst toe te gaan leggen op lichte athletiek onder be- kwame leiding. Zij roept daartoe heeren op, boven de 16 jaar, die lust gevoelen zich aan dezc bij uitstek gezondc en het lichaam afzij- dig ontwikkelende sport te wijden. Het voornemen is hiervoor een onder-afdeeling der turnclub te vormende ledera der afdee- ling athletiek zullen tevens lid der afdeeling gymnastiek zijn en omgekeerd, zdndcr dat de contributie wordt verhoogd. Heeren, die zich mondeling of schriftelijk bij het secre- tariaat opgeven, ontvangen/ ten spoedigste een oproep tot een daartoe te beleggen ver gadering. Ook op ander gebied maakt K. en V. krach- tige propaganda n.l. door het organiseeren van een jaarlijksch uitstapje met de leer- lingen der cursussen. Tot dusver ging de tocht geregeld naar Wijk aan Zee; dit jaar zal een bezoek aan Artis worden' gebracht, niet, gelijk aanvankelijk vastgestela, op He- melvaartsdag, maar op Dinsdag 2 juni a.s., Pinkster-drie. Oemensrd Nieriws RADIO. Het programma van den uitzendavond op Woensaag 20 Mei e k., des avonds te 8.10 uur melden zender van de N. S.-F., golfleng- te 1050 M., luidt als volgt: De Ned. Cht. Radiovereeniging heeft dezen uitzendavond afgestaan aan de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, ten behoeve van de Vrije Univer- siteit. 1Inleiding. 2. In de Mei van H. van Tusschenbroek Hilversumsch Dameskoor. 3. Nacht, van H. van Tusschenbroek. 4. Rede van den ex-Minister van Financien Mr H. Bijleveld over: „Een gouden ba- nier". 5. Er weidet seine Herde uit de Messias van Handel; Mevr. Bergmann, sopraan 6. Wie lieblich ist der Boten Schritt, even- cens uit de Messias van Handel; Mevr. Bergmann, sopraan. 7. O, ill die Lent, van E. Wcttig Wcissen- born; Hilversumsch Dameskoor. S. Rede van Prof. Aalders uit Hilversum, over: „Om de Eere Gods". 9. Wo du hingehst, da will ich hingehen, vjin Eugen Hiidach; Mevr. Bergmann, so p'raan. 10. Sluiting ALGEMEENE VERGADERING EN EXCURSIE DER NED. POMOLOGI- SCHE VEREEN. De Algemeene Vergadering zal dit jaar worden gehouden op 14 Sept. a.s. te Goes. Na afloop dezer vergadering en op 15 September zullen meerdere fruit-plantages op Zuid-Be- veland worden bezichtigd. ALGEM. NEDERL. BOND VAN AR- BE1DEKS IN HEi BARKERS-, CHOCO- LADE- EN SUIKERBLWEKKING- BEDRIJF Het congres van bovengenoemden bond is Zondag te Haarlem begoonen, onder voor- zitterschap van den heer A. Hilkbregt. Aanwezig waren 74 ai'gevaardigden era 55 afdeelingen. Namens het N. y. V. deelde de heer Van der Walle mede, dat het N. V. V. in de laat ste vijf jaar meer- dan zes millioen gulden aan stakingskosten heeft uitgegevera en d^it in het afgeloopen jaar het vermogen met meer dan vier ton is toegenoinen. De secretaris, de heer Goudsmit, hield een inleiding over: De aanvallera op de Arbeids- wet 1919. Hij betoogde, dat alle afdeelingen moeten ijveren voor de resolutie van 1923, we Ike resolutie met algemeene stemmen op- nieuw werd aangenomen. In behandeling kwamen vtrvolgens de ver- sehillende voorstellen van' de werkloozenkas Na een uitvoerige bespreking werd besloten. bij den minister op goedkeuring aan te drin- gen van het voorstel ,degenen, die twee jaar lid zijn en tijdens hun militairen dienst een minimum contributie betalen, na den mili tairen dienst terstond in aanmerking te doen komen voor uitkeering bij werkloosheid. Voorts werd met 2384 stemmen voor en 1864 tegen besloten, zich uit te spreken om de uitkeeringsdagen op 24, 36 en 78, resp- na Yt, en 2 jaar lidmaatschap te brengen, met een uitkeeriragsbedrag, geregeld naar de contributieklasse. Gisteren is het congres voortgezet. De af- tredende bestuursleden werden herkozen. De heer 1. Goudsmit werd herkozen als redac- teur van de Bode. De aftredende leden van dera Bondsraad werden herkozen. Het bondsbestuur nam het voorstel over, bij overlijden de uitkeering te verhoogen, n.l. tot 75, 80, 85, 90, 95 en 100 gulden, resp. na 11, 12, J3, 14, 15 en 16 jaar van lid maatschap. Het voorstel om binnen den kortst mogelij- ken tijd, plannen te beramen en zoo mogelijk door te voeren voor een regeling tot pension- neering van de leden is door het hoofdbe- stuur 'met sympathie ontvangen, 4iet zal de mogelijkheid hiervan onderzoeken. Het voorstel tot wederaansluiting bij de internationale organisatie in de levensmid- .delenbedrijven werd namens het hoofdbe- stuur crnstig ontraden. Ten slotte werd het amendement-Haarlem om „zoo mogelijk" tot aansluiting over te gaan, met algemeene stemmem aanger.'ometf. TULPENPARADE OP DONDERDAG 7 MEI 1925. Door de mcdewerking van hare Official Dealders was het de Ford Motor Company mogelijk om cp 7 Mei j.l. een toc:it te orga niseeren van een honderdzevental met tulpen versierde autcmcbielen. De tocht ging via Delft, Den Haag, Lei den, door de bioeinbcllenstrsek naar Haar lem en Amsterdam, waar liij voor „Ameri- cain" cp net Leidscheplcin werd ontieiulen. Verseiiillende automcbielen waren buiten- ^ewoon aardig versierd en vol en der dealers hadden zich moeiie gegeven om door middel van de tulpen hun wageiis er zco fraai moge lijk te doen uitzien. Deze tulpen waren welwilknJ ter beschik- king gesteld van de Fcrd Motor Company door de gezamenlijke kwgekers te Lisse. Het ligt in dc bedceling van de Ford Mo tor Company of Holland cm "een zoodanigen tocht jaariijks te organiseeren daar Holland met zijn tulpenrijkdcm een unieke gelegen- heid biedt cm een elk jaar tcrugkoerende tulpen tocht te hcucien, die wellicht in de toe- kemst wat beroemdheid betreft, de rozencar- naval in Californie zal evenaren. De tocht was een doorloopend sucoes en de belaragstellirig was overal zeer groot. Tot hot mecst opvallende gedeeltc van den stcet behoorde de kop welke bestond uit cen geheel met tulpen versierde truck, die in massale letters het woord Ford in tulpen gaf en waarop een vernikkeld chassis geflankeerd door vier trompetters die met hazuinge- schal in alle steden van de komst van den Ford-optocht melding maakten. De tocht is z'oodanig geslaagd, dat er niet aan te twijfelen valt of het volgende jaar zal hij een nog grooter aanblik geven en wellicht kan die door de Ford Motor Company jaar iijks te houden tocht een aanleiding zijn om telkenjare een tulpencarnaval te geven waar- toe dan al die blcemen kunnen worden be- nut, welke nu als waardeloos worden wegge- worpen. KORTE BER1CHTEN De rijksmiddelen liebben over de afge loopen maand 2 millioen meer opgebracht dan over de maand April van het vorig jaar; over de eerste vier maanden ruim 111/9 millioen meer dan over die periode van 1924. Provinciaal nieuws UIT HOORN Uit het jaarverslag van de afd. „Witte Kruis" blijkt, dat het aantal leden op 31 De cember 1924 bedroeg 657 leden en 3 eere- leden Het aantal bezoekers door de wijkver- pleegster afgelegd, bedraagt 3316. Het ziekenfonds „Volksbelang" heeft zijn 35-jarig bestaan luisterrijk gevierd in de Parkzaal, welke geheel gevuld was met leden en genoodigden. Een aangename afwisseling werd geboden door leden van ,„Kunst na Ar beid" en het gezelschap Jan van Riemsdijk. heiwelk veel succes oogstte. UIT N1EUWE-NIEDORP. De collecte alhier gehcuden ten 'behoeve van het Teliuis voor alleenstaande Blinden (Wolfhezen) heeft opgebracht 56.30. lUiitenland DE COMMUNISTISCHE ACT IE IN BULG ARIJE. De Bulgaarsche minister van Buitenland- sehe Zaken, kolonel Kalfof, is gister te^ Lon- den ontvangen door minister Austen Cham berlain en iiad er naderhand een onderhoud met den permanenten ondersecretaris van Bui- tenlandsche Zaken Sir William Tyrrell. Tot den vertegenwoordiger van de „Times" zeide de Bulgaarsche minister: „Het doel van mijn reis is, persoonlijk contact te vestigen met de leidende staatslieden van Europa. Ik kwam hier van Parijs en ga van Londen naar Rome. Ik bezocht allereerst Belgrado, de hoofdstad van onzen Joegcslavischen nabuur. Hier en in andere hcofdsteden heb ik ver- klaard dat de wil van geheel Bulgarije, van den koning, van de regeering van het parle- ment en van de natie op vrede is gericht. Wij verlangen een volkomen entente met alle vclkeren, voornamelijk met onze naburen, op- dat wij ens streven kunnen wijden aan de mo- reele en economische herleving van ons land. Bulgarije lijdt vreeselijk onder de gevolgen van den ongelukkigen oorlog. Een internatio ale kwaadaardige macht sloeg munt uit onze huidige zwakte door ons land het doel van re- volutionnaire actie te maken. Wij bezitten daarvan onbetwistbare bewijzen. Koning Bo ris ontsnapte als door een wonder aan lafhar- tige would-be jnoordenaars en al zijn minis ters kunnen de litteekens toonen van de won- den door hen gekregen bij den afschuweliiken aanslag in de kathedraal. Wij, die ons aaar bevonden, te midden van gedoode en steryende vrouwen .en kinderen, half bedolven onder de blokken gevallen metselwerk en gedeeltelijk e sticht door het stof en den rook van de orit- ploffing, wij zullen nimmer vergeten hoe ge- durende die enkele minuten de anarchie rond- om ons heerschte. Dat gevaar werd vera e- tigd door de wilskracht der Bulgaarsche na- ties, wier werktuig der egeering is. De communistische aanval trof Bulgarije, omdat het de zwakste staat is. Maar de ont- bindende elementen van het communisme lev e- ren voor alle beschaafde landen een gevaar op dat alleen door vereenigd optreden van al le democratische naties kan worden overwcn- nen. Bulgarije vroeg een uitbreiding van zijn krijgsmacht om tegen het communistisch ge vaar te kunnen optreden. Zoodra dat gevaar geweken is zal de regeering zonder het minste verwijl haar krijgsmacht weer verminderen tot de sterkte door het vredesverdrag veroor- loofd De handhaving van het vrijwilligersle- ger, ons door dat verdrag opgelegd, is een ontzettend zware last voor onze berooide schatkist. Markthericliten AMSTERDAM, 19 Mei 1925. De Aard- appelprijzen waren heden: Zeeuw. Bonten 4 755.50, Zeeuw. Blauwen 5.20— 5.60, Zeeuw. Red. Star 3.603.75, Friesche bravo's 4.90—/ 5.25, Malta's 1318 ct. per K.G., Malta's .Spring 22 23 ct. per K G. Aanvoer 2 ladingen PURMEREND, 19 Mei 1925. Op de he- dera gehouden weekmarkt waren prijzen en aanvoer: 15 st. kleine Fabriekskaas 43.50 met rijksmerk 48, 53 st. kleine Boerenkaas 44, met rijksmerk 50, 4 st. Goudsche kaas 44, 789 ruraderen w.o. 145 vette Run- deren 0.90 tot 1.20 stug, 630 melk- ea geldekoeien 175 tot 450 matig, 14 Stie- ren, 36 Paarden 100 tot 250 stug, 64 Vette Kalveren 1,30 tot 1,45, matig, 775 Nucht. kalv.v. d. slacht 15 tot 40, v. d. fok 16 tot 38 stug, 595 Vette Var- kens v. d. zout era v. d. slacht 0.73 tot 0.78 vlug, 155 magere Varkens 25 tot 50 stug, 310 Biggen 10 tot 22 stug, 362 Schapen f 45 tot 55 stug, 1171 Lam- meren f 15 tot ',f 30 matig, 99 Bokken, Kip- pen eieren 6 tot 6,75, Eendeieren f 5.50, Piepkuikcns f 1.10 tot 2.25. Eierenveiling. 62413 st. Eendeiereim a 5:60 tot 5.90, 33343 st. Kippeneieren a 6.10 tot 6 90, 537 st. Kippeneieren b 5.50 tot 5.60, 1153 Wg. Boter 2.15 tot 2.20. TELEGRAFISH WEERBERICHT, naar waarnemingen, verricht in den morgen van 19 Mei. Medegedeeld door het Kon. Nederl. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogstc barometrestand 770.3 te Wisby. Laagste barometerstand 755.6 te Holyhead. Verwachting (van den avond van 19 Mei tot den avond van 20 Mei): Matige tot zwakken zuidoostelijken tot zuide- lijken wind, in het zuidwesten zwaarbewolkt of betrokken met regen of onweer, later 00- klarend, weinig verandering. in temperatuur; in het noordoosten gedeeltelijk bewolkt, droog behoudens kans on onweer. koeler. V. g. g. V. CLICHE SCHNABF.l /tzz P 3 U Z 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1925 | | pagina 3