GEMEENTERAAD VAN ALKMAAR. haar kans te behouden En dat zal ook wel gebeuren. Haarlem trekt naar B F. C. en moet nu niet weer een misstap begaan. Dat weten de heeren zelf ook wel en dus zijn ze morgenavond twee puntjes rijker. En Baarn tenslotte ontvangt de Spar taan. Een aardige ontmoeting, waarvan de uitslag in de buurt van een gelijk spel ligt! Zwemmen. Acht Europeesche records van Marie Braun. Namens den internationalen zwembond is tfcor den algemeenen secretaris van die or ganisatie, dr. Leo Donath te Boedapest, de tot en met 31 December j.1. bijgehouden Europeesche recordlijst gepubliceerd. Wij laten hier de opgaven, welke wij aan de N. R.Crt. ontleenen, volgen, waarbij vermeld dient, dat de met vermelde records tevens wereldrecords zijn: Heeren. 100 m. vrije slag: dr. Barany, Hong 58.6 200 m. vrije slag: Jean Taris, Fr. 2.14.2 300 m. vrije slag: Arne Borg, Zwed. 3.28.1 400 m. vrije slag: 'Arne Borg, Zwed. 4.50.3* 500 ra. vrije slag: 'rne Borg, Zwed. 6.03.4* 800 m. vrije slag: 'Jean Taris, Fr. 10.19.6* 1000 m. vrije slag: 'rne Borg, Zwed. 13.02* 1500 m. vrije slag: 'Arne Borg, Zwed. 19.07.2* 100 ra. borst: Rademacher, Dlnd. 1.15 200 m. borst: 'Rademacher, Dlnd. 2.48* 400 m. borst: 'Rademacher, Dlnd. 5.50.2* 500 m. bc 'Van Parijs, Belg. 7.37.8* 100 m. rug. -^üppers, Dlnd. 1.08.8 200 m. rug: Küppers, Dlnd. 2.40.7 400 m. rug: Faye, Fr. 5.51.4 Dames. 100 m. vrije slag: Braun, Ned. 1.11.8 200 ra. vrije slag: Braun, Ned. 2.42.8 220 yards vrije slag: Cooper, Eng. 2.46.2 :300 m. vrije slag: Braun, Ned. 4.17.4 300 yards vrije slag: Cooper, Eng. 3.57.6 400 ra. vrije slag: Braun, Ned. 5.46 500 m, vrije slag: 'Braun, Ned. 7.18* 500 yards vrije slag: James, Eng. 6.57,6 1000 m. vrije slag: Mayne, Eng. 15.49.6 1500 m. vrije slag: Bayne, Eng. 24.00.2 100 m. borst: *Mühe, Dlnd. 1.26.3* 200 m. borst: 'Mühe, Dlnd. 3.11.2* 400 m. borst: 'Wolstenholme, Eng. 6.41.4* ^>00 m. borst: 'Wolstenholme, Eng. 8.32.2* IOC m. rug: Braun, Ned. 1.21 200 m. rug: 'Braun, Ned. 2.59.2* '400 m. rug: 'Braun, Ned. 6.16.8* Dank zij mejuffrouw Braun neemt Nederland op deze recordlijst een zeer voorname plaats in. Van de in totaal 32 officieel erkende Euro peesche records staan er op het oogenblik 8 op naam van Nederland, dan volgen Duitsch- land en Engeland met elk 7, Zweden met 5, Frankrijk met 3 en Hongarije en België elk met 1. In totaal staan dus nog 14 wereldrecords op naam van Europeesche zwemsters en zwem mers, waarvan 3 van mejuffrouw Braun. Voor Nederland dus een eerelijst dank zij de kranige Rotterdamsche zwemster. Kolven. Alkmaarsche successen te Venhuizen. Op de te Venhuizen gehouden 50-slagen- wedstrijden behaalden drie stadgenooten mooie successen. In de 1ste klasse veroverde de heer J Goet den serieprijs met 103 punten, in de 2de klasse was de heer L. Hagenaar 1ste prijs winnaar. terwijl de heer C. de Vides in die klasse den derden prijs veroverde, resp. 438 en 421 punten. Zitting van Vrijdagavond 16 Januari. Afwezig waren de heeren Ringers, Thom sen, Vogelaar en Govers, zoodat de heer Hoijtink van de oppostie alleen aanwezig was en de vergadering veel had van een genoeglijke gedachtenwisseling tusschen politiek verbondenen. Op de publieke tribune waren deson danks vele belangstellenden aanwezig. In de avondvergadering was het woord allereerst aan den heer Venneker, ie er op wees, dat 't niet behoeft te verwonderen, dat de leden der R.K. Staatspartij, als kinderen van de R.K. kerk 'n democratisch christelijk program willen verdedigen. Hij vond 't daar om niet zoo bevreemdend, dat de R.K. met de S.D.A.P. tot samenwerking komen om iets voor de armen te bereiken. Hij citeerde pa ter Vrijbloèdt, die, het socialisme van het hart, hoewel een dwaling, verklaarde lief te hebben. Het voorbeeld van de R.K. kerk, wordt door den heer Westerhof zelfs een lichtend voorbeeld genoemd in democratischen zin, maar hij had gezegd, dat de R.K. partij dat voorbeeld niet volgt. Men moet niet alles van den eigen kant als goed zien. Ook voor deze stelling citeerde spr. pater Vrijbloèdt. Hij verzocht den heer Westerhof ook gc;de dingen bij de R.K. te zien. Er is gradueel verschil, doch ook bij de soc.-dem is er een linker en rechter vleugel. De heer Westerhof gaat te ver met te beweren, dat bij de R.K. Staatspartij democratische gemeentepolitiek ver is te zoeken. Spr. wees op sociale wetten verdedigd door R.K. ministers. Spr. wilde de werkgevers eens van een anderen kant beschouwen dan de soc.-dem. en las daarvoor een deel van een rede van prof. Drop gehouden op het R.K. werkge verscongres. Ook daar werd tegen de onbe perkte vrijheid opgekomen om menschen als produceerend materiaal te gebruiken. Spr. meende een weinigje te hebben aan getoond, dat het lichtend voorbeeld van de R.K. kerk ook door de R.K. in de practijk wordt gevolgd. Het antwoord over steun voor woningbouw ten behoeve van woning bouw voor groote gezinnen had hem teleur gesteld en dit vooral na het sympatieke woord van wethouder Ringers het vorige jaar. Weth. Westerhof: Dat was het oude col lege. De heer Venneker: De heer Westerhof wil toch niet beweren, dat bij het oude col lege het sociaal gevoel beter leefde dan in het nieuwe? (Gelach.) Spr. stelde de moeilijkheden in het licht door hoofden van groote gezinnen bij het zoeken van woningen ondervonden- Men heeft hem cijfers gevraagd, doch die zijn er in het adres van den bond van groo te gezinnen. Mede namens den heer Bak ker diende spr. een motie in waarin verzocht wordt bij het bouwen van woningen reke ning te houden met het bouwen van wonin gen voor groote gezinnen. Hij bepleit ten behoeve van „Goed Wonen" voor deze wo ningen een toeslag-op de huur. Voorts vroeg hij spoedige aanneming van het voorstel inzake „Goed Wonen", dat om een vorm werd aangehouden. Ten aanzien van de kermisverlenging ver zekerde spr., dat hij dit ook betreurd had en dit te meer, omdat te voren de viering ver schoven werd omdat deze op een kermisdag viel. Kermisviering en Koninginnedagvieren verstaan zich niet te best. Zonder de kermis is er wel vreugde. Met den heer Hoijtink en den heer Vogelaar diende spr. een motie in, waarin B. en W. verzocht werden de kermis voor Koninginnedag niet meer te verlengen. De heer Woldendorp: Die motie is verworpen. (Gelach.) De heer Venneker betoogde nog, dat hij het met de definitie van den heer Hoij tink inzake Christel, democratie eens was. Hij hoopte, dat ze als natuurlijke bondgenooten spoedig weer bij elkaar waren. Bezwaar tegen de subsidie aan het In stituut voor Arbeidsontwikkeling had hij niet, mits ook subsidie aan het R.K. In stituut werd verleend. De heer Westerhof: Wij zullen het in gunstigen zin overwegen. De heer Venneker zeide nog, dat hij slechts de wensch had geuit zoo nu en dan een avondvergadering wordt gehouden. Mevr. H el 1 em an dankte weth. van Slingerland voor de toezegging van het on derzoek van een fraude bij de gemeenterei niging dat hij gedaan heeft. (Verwondering bij verschillende leden.) Weth. v. Slingerland: Wij begrijpen elkander. Mevr. Helleman drong er op aan voor gemeentebetrekkingen advertenties in de plaatselijke bladen te plaatsen. Weth. Klaver bracht zij dank voor de toezegging om 25 woningen voor arme gezinnen te zul len doen bouwen. Hoe zullen die woningen zijn en hoe staat het met de a-sociale gezinnen? Wordt er ook rekening gehouden met de bewoners van de noodwoningen, waaronder er zijn die niet meer dan 3 tot 3.50 kunnen verwonen? Ook het bouwen van woningen voor prae- t.b.c. gezinnen bleef spr. bepleiten. De vrees van den wethouder deelde ze niet Voor die gezinnen zullen de woningen een uitkomst zijn. Voorts was zij van oordeel, dat geenszins gebleken was, dat men met het afkeuren van krotwoningen aan het einde van de les was. Er waren nog zeer veel krotwoningen. De heer v. Drunen wilde in de le plaats aandacht vestigen op de hier gehou den vergadering van huiseigenaren, waarin gezegd was, dat er woningen zijn gezet met steun van de gemeente, waarop de gemeen te geld toelegt. Spr. vroeg welke woningen dit zijn en hoeveel dit is. De nieuwe brug inplaats van de Vlotbrug, zal van 't pand Haytema nog meer verkeers- belemmering ondervinden. Ook met het oog op de Bierkade kan het huis er niet blijven. Bij :de Heul en de Kapelsteeg wees spr. over den slechten toestand der bestrating. Spr. meende, dat de Rotorenbrug geleerd heeft, dat men niet eerst een walmuur moet maken en dan een brug. Hij achtte electrifi- catie van die brug wel mogelijk. De kwestie over de brug Rochdalekwartier was z.i. op gelost. Hij heeft nooit verondersteld, dat alle posten die pro memorie voorkomen, dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Ze staan er al lang en spr. wil spoed. Het betoog van het onderwijs vordert een geruischloos wegdek bij de Koningsweg school. De toestand op het Sportpark achtte hij nog niet in orde. Werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de commissie is gehoord Spr. vond dit niet juist. Spr. drong op besprekingen met de schip pers aan, opdat Alkmaar meer havenge bied kon aanwijzen. Het had hem getroffen, dat eenige specia listen meer gebruik van het Sint Elisa- bethziekenhuis voor hun patiënten hadden gemaakt. Spr. wenschte een onderzoek of daar iets is wat het Stadsziekenhuis mist. Hij was 't niet eens, dat het 'n aanschaffen van een motorrijwiel bestreden kan worden uit den post rijwielen. De wet oordeelt een motorrijwiel ook geen rijwiel, maar een motorrijtuig. Hij wenschte, dat de raad beter weet waar het geld voor besteed wordt. De brandweer vraagt geen tractor maar een onderstel voor het vervoer van materiaal. Volgens de opgave telt de muziekschool 13 leerlingen. Vroeger bloeide die school. De tegenwoordige wordt ze niet gebruikt voor het doel waarvoor ze is inge steld. Het Sted- uziekcorps bestaat uit oude vastgeroeste en geleende krachten van bui ten en spr. meende, dat het niet langer in stand gehouden moet worden. Namens zijn fractie stelde hij voor het Sted. Muziekcorps en de Muziekschool op te heffen en op de be grooting een post „Kunsten en Wetenschap pen" te brengen, daaruit het wachtgeld te betalen voor den dir. voor te geven concer ten door gezelschappen en steun voor kunst avonden Daardoor wordt ook aan het ver langen van mej. Carels tegemoet gekomen. Repliek van B. en W. Weth. B o n s e m a constateerde, dat het wethoudersschap ook een minder oupretti- gen kant had. Men had hem bekogeld met moties en hij vond het vreemd om daarmede in 2e instantie te komen. Men stelde het col lege vragen en als dit toezeggingen deed, komt het verwijt, dat men het niet in de com missie had gebracht. Zeggen B. en W.: „Wij zullen het overwegen", dan is het ook niet goed. Hij dacht aan het stuk „Elias weet het beter". (Gelach.) Tegenover den heer Sietsma hield spr staande, dat de schoolarts niet in gebreke was geweest. Bij kinderverlamming is ont smetten van lokalen volgens deskundigen niet noodig Ook de inspecteur van de volksgezondheid zegt dat en de heer Sietsma (Elias) zegt toch: zoo had het moeten zijn (Geiach.) De heer Sietsma: het antwoord van den wethouder was onvoldoende. Dit ant woord is afdoende. Weth. Bonsema oordeelde, dat ook de heer Bakker zich Elias had getoond. Hij wist toch, dat er een raadsbesluit is om bij de ther- mogenische fabrieken aan te sluiten. Spr. was daar niet voor, doch diende zich aan de wet te houden. Spr. oordeelde, dat het oude college de fout had gemaakt om met Barsingerhorn een con tract tot 1 Sept. 1931 te teekenen Als dit af loopt, zal spr. het in de commissie brengen. Omdat wij afschaffing van de meterhuur van gas hebben toegezegd, komt men met het verwijt, dat de commissie daarin niet is ge- kent. Als dergelijke vragen het college vroeg tijdig bereiken, zal de commissie er zeker in worden gekend. Volgens den directeur kost afschaffing van de meterhuur voor gas en electra 46000 en spr. houdt zich aan deze cijfers en niet aan die van een koekenbakker. Zoowel spr. als andere raadsleden hebben wel eens iets anders in andere omstandig heden gezegd, dan thans gezegd wordt. Spr. wilde practische politiek voeren en hij draagt mede verantwoordelijkheid. Hoewel hij liever alles wil afschaffen en verlagen, moet hij zich ook naar den wethouder van financien richten. Hij kon niet verder gaan dan de ver laging door B. en W. voorgesteld Wel wilde hij nader overwegen hoe de regeling voor Bergen, Heiloo en Koedijk moet zijn. Gas heeft een ieder en daarom komen z. i. allereerst de gasveibruikers voor afschaffing van de meterhuur in aanmerking. Met Heiloo en Bergen heeft Alkmaar een contract en toch wordt aan Bergen seteds het gas 1 cent beneden den contractprijs geleverd. Door deze nieuwe regeling wordt Bergen voor 1800 en Heiloo voor 1300 ontlast. Spr. wilde de afschaffing van de meterhuur voor electra bespreken. Meer uitvoerig besprak hij de afneming van gas en electra. De stijging bij de vast rechtgebruikers was 30 Ook spr. had een andere regeling beter ge oordeelde en wilde in de eerstvolgende com missievergadering onder de oogen zien of verandering noodig is. Het electrisch bedrijf levert de groote winst, het gasbedrijf slechts een matig bedrag. De gasfabriek is nog niet afgeschreven en de stokerij moet veranderd, wil men bij blijven bij de moderne techniek. Ook een gashouder kan noodig worden. Reserve is wel noodig, ook voor het electrisch bedrijf met het oog op de verlichting. 2/3 van de stroom wordt voor kracht, 1/3 voor licht gebruikt. Voor verlaging zou aan leiding zijn, wanneer andere plaatsen een lager prijs noteerden. Dit is niet het geval. Wij maken met electra geen slecht figuur. Met het gas is het zoo, dat 7 gemeenten lager zijn dan wij. Het college achtte het niet het juiste mo ment om te verlagen. Weth. VanSlingerland wilde opko men tegen de legende, dat de grond aan den Bergerweg voor de werkverschaffing werd aangekocht. Wel werd spoed betracht met het oog op de werkloosheid. De verlaging van de Van Houtenkade kon het college niet beantwoorden, omdat de vraag in le instantie niet gesteld was. Spr. wilde echter thans wel antwoorden. Volgens inlichtingen van den directeur moet de be staande hoogte van de bruggen, met het oog op vervoer van materialen, worden aange houden, zoodat verlaging van de kade niet mogelijk is. De cijfers zijn spr. niet komen aanwaaien en ook de heer Keesom had die bij het grond bedrijf kunnen bekomen. Spr. zit hier slechts 6 weken en het is onredelijk om nu reeds ver andering in de ongerealiseerde reserve te verwachten. Oproeping van de arbeiders in de bladen vond hij, waar er een arbeidsbeurs is, niet noodig. De directeuren krijgen opdracht om de lijst van gegadigden na te gaan. Mevr. Helleman: Het wordt bij de ambtenaren ook niet gedaan. Weth. v. Slingerland: Als er een directeur aan de lichtbedrijven noodig is, kan men niet naar de arbeidsbeurs gaan (Gelach.) Mevr. Helleman: Waarom ver schil? Als er een bode noodig is, geschiedt het toch ook. Wij begrijpen elkander toch. Weth. Klaver deed de toezegging bouw en woningtoezicht op te dragen na te gaan of de schoorsteen bij den heer Govers in orde is De mogelijkheid van een uninoir bij de vlot brug zal bekeken worden. In het college zal bekeken worden het ge ruischloos maker, van de andere helft van de bestrating bij het landbouwhuis. Bij de scholen zal het wegdek geruischloos worden gemaakt. B. en W. hebben aandrang bij het prov. be drijf uitgeoefend om ook de nog niet aange sloten punten van water te voorzien. Alk maar is een goede afnemer en het is onrede lijk om daarvoor bijdragen van de gemeente te vorderen. De heer Vogelaar kwam ter vergadering. Weth. Klaver veronderstelde, dat de heer Vogelaar niet tevreden zou zijn met het antwoord over de motie inzake dienstreizen. Spr. besprak de volgende motie: De Raad der gemeente Alkmaar; gehoord de besprekingen: Overwegende, dat het gewenscht moet wor den gacht, het maken van dienstreizen en de vergoeding van reis- en verblijfkosten der ambtenaren van de gemeente, aan bepaalde regelen te binden, noodigt B. en W. uit, een desbetreffende ver ordening te ontwerpen en deze den Raad ter vaststelling aan te bieden. A. J. A. Keesom Sietsma D. J. C. Govers A. Bakker .Hoijtink J. Vogelaar Spr. zeide, dat B. en W. zich met de motie kunnen vereenigen, doch dar. moeten de laat ste regels er af. De heer Sietsma: Dan is het geen mo tie meer. Weth. Klaver zegde toe, dat het college de gewenschte regeling zal treffen. Spr. besprak de volgende motie: De Raad der gemeente Alkmaar gehoord de besprekingen; van oordeel, dat de toestand van het wegdek van den Westerweg, van de Algemeene Be graafplaats tot aan den Kalkovensweg on houdbaar is; noodigt B. en W. uit ten spoedigste met voor stellen tot verbetering te komen. S. J. A. Keesom Sietsma A. Bakker Weth. Klave-r zegde toe, dat het college de motie overneemt. Ten aanzien van het electrisch openen van de Rotorenbrug zeide weth. Klaver, dat het college daarnaar een onderzoek instelt. Het kost nu meer als het zou hebben gekost wan neer het direct was geschiedt. Tot mevr. Helleman zeide spr. dat hij dankbaar was voor haar welwillende woorden. Voor de noodwoningen worden an dere gebouwd en rekening zal worden ge houden met de draagkracht van de bewoners. Ook met het opruimen van krotwoningen wordt voortgegaan. Eén woning mag zonder toestemming van het college niet aan zijn bestemming worden onttrokken en herhaaldelijk bereikten het college aanvragen daartoe. Men moet dit niet smalend zien. Wel degelijk onttrekken particulieren krotwoningen aan bewoning. Het vraagstuk heeft de volle aandacht van het college. Bij de volgende begrooting komt de Schermerweg aan de orde. De wethouder van financiën drong er bij hem op aan niet te veel toezeggingen te doen die te veel geld kosten en dit geschiedde om de begrooting niet uit zijn evenwicht te brengen. Het huis van den heer Haijtema oordeelde het college niet noodig voor verkeersverbete- ring. Het geruischloos maken van het wegdek bij de school Koningsweg zal regelmatig voortgang hebben. Spr had wel vrees, dat het antwoord in zake bouwen voor groote gezinnen den heer Venneker niet bevredigde. Spr besprak de volgende motie: De raad der gemeente Alkmaar gehoord de besprekingen verzoekt B. en W bij de te voeren woningpo- litiek rekening te houden met het feit, dat het thans voor groote arbeidersgezinnen bijna onmogelijk is tegen een redelijke huur een behoorlijke woning te vinden. C. Venneker. D. Woldendorp. A. Bakker. Spr. nam deze tam gestelde motie zonder bezwaar over. Weth. Westerhof herinnerde er aan, dat de burgemeester hem vóór 8 jaar op de loyale oppositie van de Engelsche Torry's had gewezen. Spr. had bij 't doen van voor stellen steeds de dekking daarvoor aangewe zen. Spr. vroeg of de heer Vogelaar dekking voor de 200.000 kon aanwijzen van de voorstellen die gedaan zijn. Volgens den heer Thomsen in de A. C. en de hr. Keesom in het N. H. D. waren er 20.000 meer. Spr heeft aangetoond, dat dit niet juist was. Wie voorstellen doet moet dekking aan wijzen. De heer Vogelaar: Die voorstellen zijn niet van ons gekomen. Weth. Westerhof: Wie voorstellen doet moet dekking aanwijzen. De onzen de den dit steeds. De heer Bakker: Dat doen zij nog. Weth. Westerhof ging voort met den heer Govers te beantwoorden en zeide, dat hij de Meisjesschool als openbare school niet heeft willen doen verdwijnen, maar verande ren en dit gold ook voor de Uloschool. Op onderwijs was 16000 bespaard en daar voor was het elftal noodig, omdat anders Alkmaar financieel naar den afgrond zou gaan! De dure slechte tribune op het Sportpark had er beter niet kunnen komen. Behoefte aan saneering van de gemeente-financiën was er niet. Het oude college had den wind in de zeilen en daardoor kon de belasting worden verlaagd. Niet door bezuiniging. De Volksuniversiteit waarvan spr voorzit ter van den raad van toezicht is, geeft pa rate kennis en spr. wil dit mooie werk steu nen. Wij soc. dem. en de r.-k. hebben speciale verlangens op wetenschappelijk terrein en spr. wees er op dat het arbeidsinstituut naast parate kennis ook partijkennis geeft. Tot den heer Sietsma zeide spr. dat de raad van Alkmaar den onafwijsbarern plicht heeft de belangen van de gemeenschap te dienen. Deze gemeenschap bestaat uit deelen. Wie aanvaardt bijzonder onderwijs, aan vaardt ook op ander gebied 't bijbrengen van bijzondere ontwikkeling en spr. zal daarom ook voor de subsidie aan 't r.-k. ontwikkelings instituut zijn. Het is onrecht een bepaalde groep omdat deze rood is af te wijzen. De door den heer Vogelaar genoemde redenen van het uiteenvallen van het elftal waren niet de juiste. Dat de tactiek van de soc. dem. verandert zou zijn is niet juist. Onze tactiek wordt door de congressen bepaald en zal niet an ders zijn dan in het verleden. Spr. was ook voor waardeering van elkanders standpunt. Spr. bleef de woorden uit „het afscheid" van den heer Troelstra ten opzichte van den klassenstrijd handhaven. De S. D A. P. voerde die zooals de heer Bakker juist zeide omdat die klassenstrijd wordt opgedrongen. De straten moeten wel ter hand worden ge nomen. Niets wreekt zich meer dan slecht on derhoud. Wat in een reeks van jaren is ver waarloosd moet echter ook in een reeks van jaren worden hersteld De liefde was laat gekomen, maar late liefde is vaak groot. Ten aanzien van de financiën zit speling in de bedrijven en in den post onvoorzien groot /40.000. Daaruit worden echter de suppl begrootingen van de bedrijven gefinancierd De post onvoorzien werd daardoor tot 8000 teruggebracht. Het huishoudgeld is op Spr. had geen behoefte aan het eind van het jaar met een tekort te zitten en een gul den kan maar eens worden uitgegeven Spr achtte zich verplicht zijn post naar behooren te behartigen en weigerde mede te werken f*n ,ekort; De verdeeling van de gelden ten bate van de kleinen ging bij hem echter Spr. wist dat er geen wettelijk recht op uitkeering bij werkloosheid was. maar een moreel recht bestaat er in het draagt elkdn ders lasten. D.t moet de richtsnoer blijven °P SiPrei'k "het heil des vo,ks is de hoogste w< t In deze stad mag geen hon ger worden geleden. 8 Christendom en socialisme zouden onver zoenlijk tegenover elkander staan. 184 uit spraken staan in een boekje. Uitgave van „Futura Leiden, „Allemaal socialist", v. so cialisten die tegen den godsdienst zijn, doch spr. kon duizenden bewijzen aanvoeren dat het licht van het socialisme een levende iamD is, voor vele menschen die willen wat Chri* tus wilde „alle menschen zijn broeders" Het socialisme zou geen taak hebben g. had, als de christenen de bergrede tot grond, slag hadóen genomen Spr. wil nog We| anders bezien, dat de r.k. kerk in demo. cratische zin een lichtend voorbeeld is. Hij heeft niet gezegd dat er in de R.j^ Staatspartij gc-en democraten zijn, doch al. leen dekt de democratie in de R.K kerk niet die van de R.K. Staatspartij en van de prov.. fractie en de raadsfractie. Dat ontkent hij en ook dat die gedekt wordt in de R.K. eco- nomische organisaties. Ter staving citeerde spr. uit de brochure. In het Zuiden saboteeren de R.K. fabri kanten regelmatig de overeenkomsten ook met de R.K. vakbeweging. De meeste arbeiders zijn daar slaven in den waren zin des woords, volgens het rappor van de eigen R.K. vakcentrale. De heer Hoij tink stemde toe, dat hij tegen de revolutie van anderen is. Spr. constateerde, dat on danks zijn schoone leuzen de macht ontnomen is aan kerk en adel en gegeven aan de bourgeoisie. Als de heer Hoijtink is tegen het geven van de macht aan de bourgeoisie dan hij er voor. Wethouder Bonsema: Je eigenlijf» portefeuille. (Gelach). Wethouder West er hofTegen mi) zijn geen moties ingediend. Men heeft mij weinig ten laste gelegd en alleen vragen gesteld. Spr. wil een lijst van de gemeente* bezittingen geven, doch een balans kan hij er niet van geven. Wat niet verkoopbaar is, heeft op een balans geen reëele beteekenis. Spr. zal de precariorechten wel bezien eu kijken of er nieuwe zaken te belasten zijn, b.y. de Turmack. Als andere zaken daardoor ont last kunnen worden, dan is hij daar niet tegen. Spr. oordeelde het een veroudert inzicht om tegen lichamelijke oefeningen t* zijn. Reeds de Grieken leerden, dat in een gezond lichaam een gezonde geest kan wonen. Spr. was tegen het niet zwemmen op school, maar ook tegen het oordeel van den burgemeester die met de Engelschen minder schoolkennis wil. Een leertijd van 7 tot 15 jaar vond spr een bescheiden eisch voor kinderen die niet meer dan 1. o. krijgen. Lichamelijke ontwikkeling wil spr. echter steunen al wil hij tegen de uitersten een waar schuwend woord hooren. Als het niet te veel kost, lijkt het hem een nuttig ding om de belasting op cultureele zaken te bekijken. Dat Rome en Dordt natuurlijke bondge nooten zijn, oordeelde spr. een oud geluid. Met de andere belastingen had spr. be doeld de belastingen van rijk, provincie en gemeenten bijeen en wilde die bekijken in verband met die van het vorig jaar. De voorzitter herinnerde aan het ge bruik bij een rechtbank als deze zich in raad kamer terug trekt en allereerst het woord ver leent aan het jongste lid. De voorzitter spreekt dan het laatst en geeft dan zijc meening. Spr. vond dit een goede gewoonte, die echter ook plichten oplegt. Spr. wilde den heer Venneker niet verblijden met een doode musch. Aan het vergaderen des middags zal moe ten worden vastgehouden. Spr. weet niet of het juist is. dat specialisten de voorkeur aan het St. Elisabethziekenhuis geven. Ook was hem niet bekend dat de brandweer een onder stel inplaats van een tractor wenscht. Met mej. Carels was hij van oordeel, dat huisverzorging en gezinsverpleging nuttig werk doen en hij gelooft dat daaraan tege moet kan worden gekomen, door het verzoek van het Wit-Geie Kruis in te willigen. Het gemeentebestuur heeft nooit een aan vrage voor uitzending van een t. b c.-patiënt afgewezen Hij weet niet of het Witte Kruis dit deed Het plan van een overdekte bad- en zweminrichting heeft het college iaten varen. Handenarbeid op „chool wil spr niet tegen gaan. De proef eigen onderhoud 8e Gemeente school is gestaakt omdat een meerderheid j" het college daaraan een eini vUI maken per soonlijk meent spr. dat de proef goed is geweest Dit neemt niet weg. dat het onder houd principieel bij P. W. behoort. Spr. gelooft, dat hij mag aannemen, dat het college niet ongunstig staat tegenover een verzoek aan den heer Postma om ouderavon den in te steilen bij de Handelsschool. Uitvoerig beantwoordde spr. nog de op merking van ien heer Vogelaar over 'iet aan tal leerlingen voor het vormen van de 1ste klassen. De mogelijkheid van vermindering op de koeten van verpleging voor de weezen, ziet spr. alleen als evenals in Zaandam tot ge zinsverpleging wordt overgegaan Alkmaar sprak zich echter voor verpleging in het weeshuis uit en men moet zich daaraan houden 'n Zaandam zou men volgens den heer Hoijtink nog niet 1/10 betalen voor de ver pleging yan arme patiënten als hier. Spr. ziet dit als een gevolg van het tot stanukomen van de groote ziekenhuizen. Het voordeel daardoor van de volksgezondheid bereikt, weegt zeker op tegen het financieel nadeel Het verhaalsrecht is ech'ei nog siecht georganiseerd en spr. zegt verbetering toe om daardoor de kosten te beperken Spr. kwam tot de volgende motie: Ondergeteekenden stellen den Raad voor het volgende te besluiten: lo. Op te heffen het Stedelijk Muziek korps 2o. De Muziekschool; 3o. Op de begrooting te brengen een post „Kunsten en Wetenschappen"; 4o. Voor dezer, post, voor de begrooting 1931, vast te stellen een bedrag van f 5610; 5o. Te bepalen dat uit dezen post zal worden betaald: Ie. Het aan den Directeur van de opgc* heden instituten loe te kennen wachtgeld; He. Een bedrag van 250 per jaar en per vereeniging aan de daarvoor in aanmer king komende muziekgezelschappen, onder nader door B. en W. vast te stellen voor waarden, waarvan één zal moeten zijn dat door deze gezelschappen gezamenlijk zooveel uitvoeringen in den Muziektuin zullen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1931 | | pagina 10